Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015."

Transkript

1 Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal, Pedagogisk medarbeider. Åpningstider: Barnehagen holdes åpen fra kl , ukens fem første dager 11 mnd. pr. år. Det er ferielukket 4 uker om sommeren. Barnehagen følger Hånes SFO fri uker. Julaften, nyttårsaften holder barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag må det være minimum 3 barn for at vi skal holde åpent til kl Det kan være opptil 4 planleggingsdager per år. Da holder barnehagen stengt. Opptakskriterier: Barnehagen er åpen for barn mellom 0-6 år. Ved tildeling av plasser skal eier påse at det opprettholdes en pedagogisk hensiktsmessig sammensetning av barn med hensyn til alder og kjønn. Det er felles opptak slik at alle nye inntak går via kommunen. Oppsigelsesfrist: Den er 1 måned fra den 1. I måneden etter at oppsigelsen er levert skriftlig til eier. Dersom oppsigelsen skjer i perioden 15. juni- 31. juli må betaling for august dekkes i si helhet. Foreldrebetaling: Betaling skjer den 1 i hver måned. Det betales for 11 måneder(4 ukers sommerstengt) Satser: Fulltidsplass kr , Matpenger utgjør 180 kr per måned. Turpenger er inkludert. Vi har noen faste rutiner i barnehagen som vi holder oss til, men ingen fast dags rytme som vi går etter. Siden vi synes det er viktig med fleksibilitet og spontanitet. Dersom barnet pga. sykdom ikke kan delta i barnehagens daglige aktiviteter, ber vi om at barnet holdes hjemme til barnets eget beste, men også på grunn av smittefaren.

2 Formålet for barnehagen: Det nye formålet for barnehagen slår fast at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. Med den nye formålsbestemmelsen har barnehagens samfunnsmandat blitt mer omfattende og tydelig og det stilles høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere disse verdiene i daglig samspill med barna og i samarbeid med foreldrene. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, neste kjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Taushetsplikt og opplysningsplikt Etter Lov om barnehager (Barnehageloven), samt forskrifter for barnehager har alle barnehager taushetsplikt og opplysningsplikt Opplysningsplikt til sosial tjenesten: Barnehagepersonalet skal gi sosial tjenesten bistand i klient saker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre tiltak fra sosialtjenesten side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysningene skal normalt gis av styrer Opplysningsplikt til barnevernet: Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester. Eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferds vansker, jf. Lov Også

3 etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehage personalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer. Planlegging i barnehagen: Barnehagen loven sier dette: Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Planer: Årsplan Er et skriftlig dokument med planer for hele barnehageåret. Den er et grunnlagsdokument for personalet i barnehagen, og skal gi konkret og profesjonell informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid. Vi bruker Årsplanen (henviser til Årsplanen for året 2012/13.) hele året som et verktøy for barnehagens pedagogiske arbeid. Månedsplanen: Er en oversiktlig plan over måneden, med oversikt hva som skal skje i barnehagen den aktuelle måneden. Slik at foreldre kan følge med hva som skjer i barnehagen. Den blir hengt opp på foreldre informasjons tavle, og sendes via e- meil til foreldre hver måned. Mål/ Innhold for den aktuelle måneden: Blir også hengt opp på informasjons tavle til foreldre. Den inneholder mål for den aktuelle måneden og hva vi skal gjøre for å nå de målene. Ukeplaner: Er også dokumenter vi tar i bruk som beredskap, med oversikt over personalets vakter, spesielle aktiviteter vi gjør sammen med barna o. l. Informasjons tavle: Her henger vi opp viktige beskjeder til foreldre, månedsplaner/ mål/ innhold for den aktuelle måneden, og skriver hva vi har gjort i løpet av dagen sammen med barna. Evalueringer av barnehageåret: Vi vurderer barnehageåret, hvordan det har gått med planleggingen: hva som har fungert bra? hva som ikke fungerte? Hva må vi jobbe mer med? Reflektere over ting.

4 Observasjon Er vårt viktige verktøy i pedagogisk planlegging og vurdering. Dette for å kunne følge opp utviklingen til hvert enkelt barn, oppdage barn med spesielle behov for å kunne legge til rette for barnets utvikling. Personalet blir bedre i arbeidet og kan bidra at barnehagen blir bedre til å realisere mål/målutfordringer. Hjelper i fornying av planer/ faglig fornying Årsplaner og rapporter skal bygge på observasjon Foreldresamarbeid Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse, gjennom foreldrerepresentanter, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar i følge barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Rammeplanen sier dette om samarbeid med barnas hjem; Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre må kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk. Vi ønsker å ha en åpen dialog med foreldre gruppen. Det innebærer at personale og foreldre er tydelige overfor hverandre. Begge parter sier i fra om det er noe man lurer på, eller reagerer på. Barnehageloven gir også foreldrene visse rettighetter og plikter i forhold til barnehagevirksomheten. Kommunikasjon begge veier er viktig for at man skal få til et godt samarbeid. Foreldrenes rettighetter: ha rett til innflytelse på årsplanen, påvirke innholdet og samarbeids måte i barnehagen, ha rett til å få informasjonen om hvordan det går med egne barn, ha rett til informasjonen om det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Foreldrenes ansvar: holde seg orientert om skriv som blir sendt hjem og holde avtaler, møte på foreldre møter, sjekke barnas kurver, melde fra om smittsomme sykdommer og lignende. Vi vil ha individuelle foreldresamtaler en gang i året i tillegg til den daglige kontakten med foreldre. Vi holder foreldremøte ved oppstart av barnehage året, og velger foreldre representant, vararepresentant og personalrepresentant.

5 Foreldresamtaler Samtaler i oppstarten av barnehageåret, hvor vi deler ut info. / skriv til foreldre(familien) som får tildelt plass. Foreldresamtaler hvor barnet og barnets utvikling er i fokus. Tar flere samtaler etter behov fra foreldre, eller personalets vurdering Foreldrerepresentanter/ Personalrepresentant Vi har 2 foreldrerepresentanter, og en som representerer ansatte. Forelderepresentanter/ Personalrepresentant har som oppgave å ta opp saker som omhandler barnehagen. Rutiner: Soving Dette synes vi er viktig. Barna som trenger søvn sover i vogner og noen barn sover inne. Vi tar også hensyn til foreldrenes ønsker. Vi gjør det slik at det er tilrettelagt for hvert enkelt barn. Bursdagsfeiring Det er en viktig dag for barnet som vi synes er viktig å markere. Vi feirer barnets bursdag med krone som vi lager sammen med barnet i forkant, vi henger ut flagget, med kake, eller noe annet barn ønsker å ta med seg på denne dagen. Vi markerer bursdagen i samlingsstunden hvor vi synger for barnet, fyrer raketter, barnet får ekstra oppmerksomhet denne dagen, og bestemmer litt selv om vi skal leke noen spesielle leker, danse/ spille musikk o. l. Samlingsstund - Barna skal oppleve felleskap sammen med andre barna og voksne - Det skal være en hyggelig stund for alle hvor vi slipper løs humoren, fantasi, gleden og alvoret - Barn skal lære å lytte, vente på tur, vi synliggjører barnet: oppmuntrer barnet til å stå frem og snakke foran andre for eksempel: Vise dag en gang i uka (barnet har med seg en lek, eller en bok som barnet vil vise frem for andre) - Barn skal styrke kunnskapen gjennom tema arbeid - Språkstimulering

6 Vi synger sanger/ rim & regler Samtaler Høytlesing av bøker: fortellinger/eventyr Bevegelses sanger/ leker Instrumenter Dans Tema arbeid Aktivitetskort Evt. film relatert til tema arbeid Sansestimulering Måltider Det skal være sosiale og koselige samlingspunkter der barn og voksne har tid til å snakke sammen, og dele opplevelsen og erfaringer sammen. Det er også læring hvor gode vaner innarbeides vask av hender, bordskikk, praktiske ferdigheter, omsorg for hverandre, motoriske ferdigheter: for eksempel det å smøre pålegg på skiva. Barna lærer også å vente på tur, spørre høflig: kan jeg få vann? for eksempel. Det skaper også felleskapsfølelse. Vi vil at barna skal smake på ting, og klare mest mulig selv. Påkledning Dette gir barna selvstendig trening, øve seg til å kle på seg selv, samtidig som store barn hjelper de som er mindre og trenger litt mer hjelp. Turer Vi drar på turer for å gjøre oss kjent med nærmiljøet, styrke motorisk utvikling, gi barna kulturelle opplevelsen, tradisjoner og den kristne kulturarven, og forskjellige erfaringer de kan bruke i leken. Vi bruker også å legge opp turer i forbindelse med temaer vi jobber med. Bringing og henting Det er en del av barnehage hverdagen. Vår intensjon er at alle barn og foreldre blir møtt av en voksen når de kommer i barnehagen. Hvis nødvendig pleier vi å trøste/ følge inn/ eller hjelpe barnet å komme inn i leken.

7 Foreldre kan også utveksle viktig informasjon sammen med personalet, som for eksempel om barnet har sovet godt, spist før det kommer, eller noe annet. Informasjoner fra foreldre er med på å hjelpe personalet med å tilrettelegge dagen best mulig for barnet. Personalet gir også informasjon om hvordan dagen til barnet har vært og lignende. Vi er opptatt av at barna skal ta egne valg etter alder og modning, slik som hva de vil ha på maten, om de vil ha vann eller melk. Vi har ikke faste plasser ved matbordet, barna kan velge selv hvor de vil sitte. Personalsamarbeid Et godt personalsamarbeid er grunnleggende for å utvikle gode samarbeids forhold med foreldre, og et godt følelsesmessig klima i barnehagen. Berhuskollen barnehagen er en liten barnehage hvor det er viktig at ansatte trives sammen og arbeider godt i felleskap.

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE

NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE SKI KOMMUNE NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE Anerkjennende voksne med Barna i fokus En barnehage med rom for alle. En barnehage som ivaretar barnets initiativ. En barnehage som

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Solhellinga, i Ullensaker kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Solhellinga, i Ullensaker kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Solhellinga, i Ullensaker kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer