Markedsrapport Vinter 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport Vinter 2012"

Transkript

1 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten

2 UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen tilbyr tjenester innen næringsmegling, rådgivning, markedsanalyser og verdivurdering, corporate finance og kapitalforvaltning. UNION GRUPPEN AS UNION NORSK NÆRINGSMEGLING AS UNION CORPORATE AS UNION CAPITAL AS UNION EIENDOMSKAPITAL AS UNION MANAGEMENT AS UNION INVESTORSERVICE AS TRANSAKSJON/ UTLEIE/ LEIESØK ANALYSE/ VERDIVURDERING STRATEGISK RÅDGIVNING KAPITALINNHENTING KAPITAL- FORVALTNING PROSJEKT- & EIENDOMS- FORVALTNING INVESTORSERVICE Primærfokus på Oslo/Akershus Megler/ rådgiver for transaksjoner til en verdi av over NOK 45 mrd siden 2002 Utleie av kvm siden 2009 Eiendomsmarkedet /eiendomsselskaper Verdivurderinger og fairness opinions Utgir UNION Markedsrapport M & A Strukturelle transaksjoner Private og offentlige kapitaltransaksjoner Strukturert finansiering Verdipapirifisering Institusjonelle investorer i Norge og utlandet Private investorer gjennom ulike distribusjonskanaler AuM: NOK 9,3 mrd Eiendomsfond og club deals Fokus på aktiv forvaltning og verdiskapende virksomhet Eiendomsforvaltning av kvm. Teknisk Due Diligence Forvaltning av utviklings- og oppussingsprosjekter Forretningsførsel, skatt- og regnskaps -rapportering Syndikater etablert av UNION Eksterne profesjonelle investorer 2

3 Innhold 1. Konklusjoner Side 4 2. Leder Side 5 3. Makro Side 6 4. Transaksjonsmarkedet Side Avkastning på investeringer i næringseiendom Side Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum Side Bergen, Trondheim og Stavanger Side Handel, hotell, logistikk og bolig Side Ansatte i UNION Gruppen Side 35 33

4 Konklusjoner februar 2012 Transaksjonsmarkedet (over MNOK 50) Det ble et godt julerush også i Vi registrerte totalt 62 transaksjoner i fjerde kvartal og totalt 173 transaksjoner over MNOK 50 i 2011, opp fra 146 i Det samlede transaksjonsvolumet i 2011 utgjorde NOK 36,2 mrd., hvorav NOK 13,3 mrd. i fjerde kvartal. Enkelte større transaksjoner gjør at nivået hittil i år allerede har passert NOK 8 mrd. I fjor var det særlig mange transaksjoner innen eiendommer med lange leiekontrakter og innen tomt/utvikling/konvertering. Vi vurderer prime yield til 5,50 %, mot 5,25 % i septemberapporten. De lange rentene er på svært lave nivåer. For flere eiendommer som er bundet opp i fastrenteavtaler på høyere nivåer er kostnaden ved å bryte fastrentavtalene så høye at salg ikke er aktuelt. Vi har yield-informasjon knyttet til 122 av omsetningene, og i 45 % av disse transaksjonene var netto-yielden fra 6,0 % og nedover eller fra 8,0 % og oppover. Snitt-yielden i transaksjonene i andre halvår var på 7,05 %, opp 25 punkter fra tilsvarende gjennomsnitt i første halvår. Det var i gjennomsnitt 10 år igjen på leiekontraktene i eiendommene som ble omsatt i andre halvår Snittet var 11 år i første halvår. Syndikeringsaktørene var største netto kjøper i fjor og Bruker av eiendommen var gjennom sale lease-back transaksjoner største nettoselger. Eiendomsselskapene økte kjøpsvolumet i fjor med 24 % målt i verdi, og med 42 % målt i antall kjøp, sammenlignet med % av salgsvolumet var på Sørøstlandet inkl. Oslo/Akershus. Flere større aktører uttrykker ønske om å kjøpe eiendom, og det jobbes nå med å sluttføre flere større transaksjonsprosesser. Vi venter at transaksjonsvolumet i 2012 vil bli høyere enn i 2011, ca. NOK 40 mrd. Utleiemarkedet kontor Oslo, Asker & Bærum Netto arealabsorbsjon steg fra ca m² i 2010 til ca m² i fjor. Veksten har vært i tråd med våre forventninger fra september, men lavere enn vi ventet for et år siden. Bedriftenes vekstforventninger og ansettelsesplaner tyder på moderat etterspørselsvekst gjennom Internasjonale forhold innebærer en betydelig nedsiderisiko fordi en ytterligere forverring vil kunne virke inn på leietagernes forventninger og kostnadsfokus. Flyttestrømmen har i hovedsak fortsatt fra randsonene til sentrumsområdene, men ikke i like sterk grad som i Omfanget av byutvikling er større enn i en normalsituasjon, og en høy andel av de større leietagerne som har flyttet har valgt arealeffektive nybygg. Flere signerte leieavtaler for nybygg ble kjent i fjor høst og nybyggprognosene er oppjusterte. Gradvis høyere byggekostnader vil kunne virke dempende på nybyggingen fra Arealledigheten har sunket fra 7,5 % i november 2010 til 6,9 % nå. Reduksjonen har imidlertid vært helt marginal gjennom sist høst. Vi venter at arealledigheten vil stige i 2012 som følge av høy nybygging og fraflytting. Fra 2013 vil ledigheten igjen synke langsomt. Leieprisene er nå svakt stigende i Sentrum inkl. CBD og Skøyen. Vi venter en i hovedsak stabil tendens i øvrige områder gjennom vinteren. Vi legger til grunn at leieprisveksten i særlig grad gjelder arealeffektive eiendommer med høy standard og sentrumsnær beliggenhet. Utover i 2012 venter vi at den generelle leiepristendensen blir svak vekst for de fleste områder, og at reforhandlinger gjennomgående vil gi mindre økninger i leienivåene i gjennomsnitt 3 til 4 prosent. I forhold til våre tidligere langtidsprognoser, venter vi nå en litt jevnere utvikling. SSB venter at KPI stiger med 1,4 % i 2012, 1,6 % i 2013 og 1,9 % i

5 Leder Lånefinansieringen fungerer, men forskjellene i vilkårene har eksplodert Det ble svært mange transaksjoner i fjerde kvartal, og takket være enkelte større omsetninger har vi allerede passert NOK 8 mrd. i volum hittil i år. Flere frykter imidlertid at økte bankmarginer og annen lånefinansieringsproblematikk vil bremse markedet i år. Vi tror ikke det. Det siste året har rentenedgangen vært større enn økningene i bankmarginene, og transaksjonsmarkedet er allerede preget av relativt strenge banker. Det er langt mellom transaksjonene der en bank tar høy risiko. Rentenedgangen har gjort at mange eiendommer i praksis ikke kan omsettes fordi de er bundet opp i fastrenteavtaler som er svært dyre å bryte. Likevel registrerte vi hele 89 transaksjoner over MNOK 50 i andre halvår. Vi gjennomfører hvert kvartal en undersøkelse mot de antatt ni største bankene på utlån til næringseiendom i Norge. Den siste undersøkelsen gjennomførte vi nå i januar, og vår hovedkonklusjon er at låneproblematikk ikke vil bremse transaksjonsmarkedet vesentlig i Selvsagt vet vi ikke hvordan rentene og bankenes innlånskostnader vil utvikle seg frem i tid, men bankene ønsker å vokse på utlån til næringseiendom og har ledig utlånskapasitet. Det er også svært sannsynlig at de fortsatt får tilgang på innlån og at rentene vil holde seg lave lenge. Videre har forskjellene mellom bankenes utlånsvilkår eksplodert, og det er nå viktigere enn noen gang å innhente lånetilbud fra flere banker. Basert på innsikt i konkrete transaksjoner og lånetilsagn legger vi til grunn at det også har blitt mye større forskjeller i hva ulike kunder oppnår i samme bank. Vi spurte bankene om hvilken margin de ville tilby i et lån til kjøp av et standard trygt kontorprosjekt med forutsetninger om fem års lån, 30 % egenkapital, at eiendommen ligger i Oslo sentrum, har normalt god standard, dagens leie er på markedsleie, den har sikre leieinntekter i syv år, 2 % av lånet nedbetales årlig og debitor har tradisjonell eiendomskompetanse. Samtlige banker hadde økt marginen, og svarene varierte fra 175 punkter til 280 punkter med et snitt på 218 punkter. Det var altså en differanse mellom bankene på over 100 punkter. Så sent som i tredje kvartal var denne differansen mellom bankene kun 35 punkter. På tilsvarende spørsmål om margin i tyngden av utlån varierte svarene fra mellom 180 og 290 punkter. Ser vi på mediansvaret og gjennomsnittet viser de at marginen i tyngden av utlån har økt med 30 til 50 punkter siden oktober. I samme periode har 5-års swaprente (tyngden av utlån er på ca. fem år) sunket med ca. 40 punkter. Det siste året har det vært en tilsvarende økning i marginen på 50 til 70 punkter. I samme periode har imidlertid 5-års swaprente sunket 112 punkter. I forhold til flytende margin i eksisterende engasjementer spurte vi bankene: Eventuelt hvor mange punkter har den typiske marginen endret seg i løpende utlån siden sommeren 2011? Svarene varierte fra 20 til 100 punkter med et snitt på 44. Det vil være forskjeller mellom bankene mht. låneporteføljenes sammensetning etc., men det er likevel klart at forskjellene i vilkårene har økt kraftig. Et annet viktig funn var at minimumskravet til egenkapital i det store og hele ikke har økt. Tar vi medianen av svarene til bankene viser de at EK-kravet i det standard trygge kontorprosjektet er stabilt på 25 %, og at tyngden av utlån har en egenkapitalandel på 30 %. Siden oktober hadde for øvrig 5 av 9 banker gitt lånegrad på 75 % eller høyere. UNION Bankundersøkelse Q tyder isolert sett på følgende tendenser for transaksjonsmarkedet fremover: 1. Lånefinansieringsproblematikk vil ikke bremse transaksjonsmarkedet, men det har blitt større forskjeller mellom ulike aktørers finansieringsmuligheter og vilkår og dermed hva slags eiendom de søker. Eksempelvis vil mindre SPV-aktører i følge flere banker få en høyere prisvekst enn andre. Større syndikeringsaktører vil fortsatt få tilfredsstillende lånefinansiering til å kjøpe lav-yield eiendommer. 2. En høy andel av transaksjonene vil fortsatt være innen lang og sikker 3. Prime yield vil holde seg stabil, med mindre renteutsiktene endrer seg vesentlig 4. Ved ytterligere vekst i bankmarginene (sannsynlig utvikling) vil aktører som kan stille sidesikkerhet i større grad kunne søke eiendommer på høyere yield-nivåer for å opprettholde avkastningsnivået. Aktører som søker en trygg havn vil måtte akseptere lavere avkastning for å få kjøpt. 5. Bankene tenderer til å prise risiko knyttet til leietager og beliggenhet hakket 5 høyere enn for et år siden. Yield-spreaden har allerede økt gjennom høsten i fjor. 5

6 Makro Norsk økonomi - utsikter for Konjunkturoppgang først i 2014 Vekstanslagene for internasjonal økonomi er nedjusterte og særlig for Eurosonen, som Norges Bank venter vil få en vekst på kun 0,5 % i SSB venter at konsumprisindeksen (KPI) stiger med 1,4 % i år, 1,6 % i 2013 og 1,9 % i DNB venter en KPI-vekst på kun 0,9 % i år. Tross oppbremsing internasjonalt er fastlandseksporten (den mest utsatte sektoren i norsk økonomi) ventet å stige marginalt de neste tre årene. Nedjusteringen av prognosene for norsk økonomi gjennom høsten i fjor innbærer at konjunkturoppgangen i Norge er utsatt fra 2012 til Anslagene til SSB fra desember innebærer en konjunkturnøytral utvikling verken høykonjunktur eller nedgangskonjunktur i 2012 og Sannsynlighetsovervekt for gode rammevilkår Usikkerheten knyttet til internasjonal utvikling er sjelden høy ettersom ingen har fullstendig oversikt over bankenes potensielle tap, ei heller kunnskap om hvilke politiske beslutninger som vil fattes, eller hva som skal skape vekst i økonomiene som preges av kutt i offentlige budsjetter. Erfaringsmessig har økonomien en evne til å reparere seg selv. Europa har imidlertid ikke stått overfor en lignende situasjon tidligere, og det er risiko for en langvarig situasjon med usikkerhet og mangel på reelle løsninger. Hva kan vi vente oss i Norge? Det enkle svaret er at konjunkturprognosene innebærer at det er sannsynlighetsovervekt for at det vil gå bra for norsk økonomi og at næringseiendom i Norge vil ha gode rammevilkår. Aktører innen næringseiendom vil blant annet nyte godt av lave renter, sterk befolkningsvekst, økende sysselsetting og 3 til 4 % årlig vekst i privat forbruk. Nedjusterte prognoser for internasjonal økonomi BNP- vekst, årlige endringer 2011E 2012E 2013/14E USA 1,5 1,8 2,8 Kina 9,0 8,5 8,5 Eurosonen 1,5 0,5 1,8 UK 1,0 1,3 2,3 Norge (fastlandet) 2,8 3,8 3,3 Sverige 4,5 1,5 2,3 Norges handelspartnere 2,5 1,8 2,5 Kilde: Norges Bank, oktober 2011 Norge Arbeidsmarkedet Hovedtall (årlige prosentuelle endringer) Årlige prosentuelle endringer E 2012E 2013E 2014E BNP - Fastlandet 1,9 2,6 2,5 2,7 3,3 BNP 0,7 1,6 2,0 1,9 2,5 KPI 2,5 1,3 1,4 1,6 1,9 Privat forbruk 3,7 2,3 3,4 4,2 4,4 Offentlig forbruk 1,7 1,4 2,0 2,9 3,2 Oljeinvesteringer (9,0) 15,0 10,4 2,3 2,3 Tradisjonell eksport 2,6 1,7 0,4 0,1 1,3 Sysselsetting (0,1) 1,4 1,2 1,2 1,3 Arbeidsledige AKU (nivå) 3,6 3,3 3,6 3,7 3,7 Kilde: SSB, desember

7 Makro Arbeidsmarkedet Norge / Oslo Sterkere sysselsettingsvekst i Oslo enn i Norge Konsensus tilsier at sysselsettingen stiger med ca personer per år, og leietagere innen olje/offshore utgjør en gruppe med økt arealbehov. Manpower sin siste undersøkelse, med intervjuer foretatt i oktober, viser at det var 6 % flere bedrifter som planlegger å øke bemanningen enn som planlegger å kutte antall ansatte. For Stor-Oslo var overvekten tilsvarende på 17 %. Sannsynligvis er overvekten fallende, men fortsatt positiv. NAV Oslo sine prognoser fra ultimo november for sysselsettingen i hovedstaden, innebærer en vekst på 1,7 % for 2012, tilsvarende personer. For de kontorintensive sektorene ventes en vekst på 1,9 % neste år. Tendensen for antall ledige stillinger innen kontoryrkene er fortsatt stigende og opp 18 % fra desember 2010 til desember Prosentuelle endringer i sysselsettingen i Norge per år 12 mnd. trenden for ant. ledige kontorstillinger i Oslo Kilde: FINN Endring i antall ansatte i Oslo. NAV anslår i år DNB - januar 2012 (0,1) 1,2 0,8 0,7 Norges Bank - oktober 2011 (0,2) 1,0 1,3 1,3 SSB - desember 2011 (0,1) 1,4 1,2 1,2 Konsensus (0,1) 1,2 1,1 1,1 Endr.ant.sysselsatte (3 488) Ant. sysselsatte (3 000) (8 000) (13 000) E 2012E Kilde: UNION/SSB/NAV Oslo 77

8 Makro Renter Synkende 10-års swaprente, svakt opp fra våren 2012 Fra januar 2011 har 10-års og 5-års swaprente sunket med ca. 100 basispunkter til hhv. 3,51 % og 2,98 % per 30. januar. I samme periode har bankmarginen på et ordinært 5-års lån økt med ca. 70 rentepunkter. Nordea sine anslag per 20. desember innebærer at 10-års swaprente vil synke gjennom vinteren, for så å gradvis stige til 4,05 % på et års sikt, og videre til ca. 4,6 % på to års sikt. DNB Markets venter tilsvarende at 10-års swaprente stiger til 4,25 % i januar Enkelte makroøkonomer vurderer imidlertid at de lange rentene sannsynligvis vil synke videre. Spreaden mellom 10-års swaprente og 3 mnd. Nibor (pengemarkedsrenten) har sunket fra 210 punkter på det høyeste i april i fjor til 83 rentepunkter nå. Flere binder renta for en større andel av lånet. Swap- og pengemarkedsrenter - PS! Se 1 år vs. 3 år Nordea sine renteprognoser per 20. desember 2011 Nordea des Spot 3M 6M 1Y 2Y 3 mnd NI BOR 2,91 2,69 2,40 2,32 2,92 Styringsrenten 1,75 1,75 1,50 1,75 2,50 Spread 1,16 0,94 0,90 0,57 0,42 10 års swap 3,57 3,37 3,75 4,05 4,58 10 års stat 2,19 2,12 2,65 3,05 3,68 Spread 1,38 1,25 1,10 1,00 0,90 Spread 10 års swaprente vs.10 års statsobligasjon 12M NIBOR. 3, 5, 7 og 10 år swap renter 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1y swap 3y swap 5y swap 7y swap 10y swap NOK SEK EUR USD % Kilde: DnB NOR Markets Kilde: DNB Markets % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 3,51 1,13 2,38 2,36 2,28 0,65 0,49 1,94 0,08 1,71 1,79 1,86 NOK SEK EUR USD 88

9 Transaksjonsmarkedet og avkastning på investeringer i næringseiendom AKERSGATA UNION Norsk Næringsmegling håndterer salget av Akersgata på vegne av Höegh Eiendom. 99

10 Transaksjonsmarkedet Utvikling for prime yield og oppsummering for 2011 Vi vurderer prime yield til 5,50 %, mot 5,25 % i sept. Per. 26. januar er 10-års swaprente på 3,58 % og 5-års swaprente på 3,03 %. Det er fortsatt mulig å få en rentekostnad rett under 5 % til kjøp av primeeiendom, forutsatt et fem års lån med 70 % rentebinding. Sist (sept. 2011) vurderte vi prime yield til 5,25 %, og flere observasjoner i markedet de siste månedene gir grunnlag for å videreføre nivået. Vi signaliserer likevel en økning på 25 punkter som reflekterer en helt marginal økning i risiko-påslaget og høyere bankmarginer. I spesielt store transaksjoner, som DNB-hovedkontoret og eiendommer med spesielt lange leiekontrakter, vil netto-yielden være nærmere 5,0 % enn 5,5 %. Av transaksjonene i 2011 fra MNOK 500 og oppover, hadde 2/3 en netto-yield fra 6 % og nedover. Vi legger til grunn en økende yield-spread, avhengig av risiko knyttet til beliggenhet og leietager salgene fordelt på yield-nivå (antall) og segment % Prime yield og 10-års swaprente tom. 26. januar years swap rate Prime yield Kilde: UNION / Reuters EcoWin Årlig transaksjonsvolum i NOK mrd. 8 % eller høyere netto-yield: 22 % Fra 7 til 8 % netto-yield: 26 % 122 transaksjoner med yield-data 6 % eller lavere netto-yield: 23 % Mellom 6 og 7 % netto-yield: 29 % Segment Antall NOK mrd. Kontor 50 14,0 Hotell 2 0,6 Butikk/Handel 35 7,3 Logistikk/Ind. 51 7,6 Annet 35 6,8 Sum ,2 Kilde: UNION Gruppen NOK mrd. Kun transaksjoner fra MNOK E 10 Kilde: UNION Gruppen fra år DNB Næringsmegling for årene før 2008

11 Oppsummering av transaksjonsmarkedet i 2011 PS! Transaksjonsoppsummeringer for 2011 for hvert av markedene Bergen, Trondheim, Stavanger, handel, hotell, logistikk og bolig på deres respektive sider (28-34) Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten Transaksjonsmarkedet i 2011 var heller preget av mange mindre salg enn store gigantsalg. Milliardtransaksjonene utgjorde i 2010 ca. 30 % av salgsvolumet. I fjor registrerte vi kun én transaksjon over NOK 1 mrd., men flere prosesser ble påbegynt og de har resultert i tre milliardtransaksjoner hittil i Våre oversikter viser en vekst i 2011 på 18 % i antall transaksjoner sammenlignet med Av de 173 transaksjonene hadde 97 en salgssum under MNOK 150. I likhet med 2009 og 2010 var også fjoråret preget av at syndikeringsaktørene var største nettokjøper, og at det ble omsatt mange eiendommer med lange kontrakter med trygge leietagere. Syndikeringsaktørene hentet sannsynligvis over NOK 2 mrd. i egenkapital i fjor. Eiendomsselskapene, som har vært en stor nettoselger siden finanskrisen og godt inn i 2011, økte kjøpsvolumet med 24 % mot 2010 og var nettokjøper i andre halvår. Fjoråret var også preget av hele 51 salg innen logistikk/industri, hvorav kun 7 var over MNOK 250. I kategorien Annet var det mange boligrelaterte transaksjoner og flere innen undervisning. I kategorien Annet var det for øvrig et vidt spekter av eiendommer som ble omsatt, og mange ble solgt ut fra en lang og sikker kontantstrøm. Målt i kroner var 2/3 av salgsvolumet i Oslo/Akershus. I de to fylkene var Kontor segmentet med flest omsetninger og de utgjorde 46 % målt i verdi. Syndikeringsaktørene nettokjøpte for drøye NOK 4 mrd. i Oslo/ Akershus og fondsaktørene nettosolgte for NOK 2,7 mrd. Gjennomsnittelig netto-yield (der vi har informasjon) var på 6,69 % mot 7,25 % i resten av landet. Ser vi spesielt på kontortransaksjonene var snitt-yielden i Oslo/Akershus 6,2 % mot tilsvarende 7,1 % i øvrige Norge. De største brutto kjøperne av kontoreiendom i Norge i fjor var Eiendomsselskapene (NOK 5,3 mrd), syndikeringsaktørene (NOK 3,5 mrd.) og Liv- og Pensjonsselskapene (NOK 3,2 mrd.). Salgsvolumet i 2011 fordelt på geografi og segmenter Midt- og Nord- Norge 7 % Sør- og Vestlandet 15 % Øvrige Sørøstlandet 9 % Diversifiserte porteføljer/ Konf./Annet 3 % 2011 NOK 36,2 mrd Oslo/Akershus 66 % Annet 19 % Lager/Kombi/ Terminal/Ind 21 % 2011 NOK 36,2 mrd. Butikk/Handel 20 % Hotell 2 % Aktørenes kjøps-/salgsandeler og nettokjøp i NOK mrd. Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 42 % 44 % -0,6 15,4 15,9 Norske fond 2 % 10 % -2,6 0,9 3,4 Syndikeringsaktører 24 % 7 % 6,1 8,6 2,5 Utlendinger inkl. fond 1 % 3 % -0,6 0,5 1,1 Liv- og pensjonsselskap inkl. egne fond 12 % 8 % 1,6 4,4 2,8 Private investorer 11 % 15 % -1,4 4,0 5,5 Bruker av eiendommen 1 % 10 % -3,1 0,4 3,5 Andre eller konfidensielt 5 % 4 % 0,5 2,0 1,4 Sum 36,2 36,2 Kontor 39 % 11

12 Avkastning Rentenedgangen resulterte i at fastrenteavtalene tynget fondenes avkastning i Q Fondsindeksen netto opp 28 % fra Q til Q UNIONs Fondsindeks er en indeks for avkastning i norske belånte fond med investeringer i næringseiendom i Norge. Eiendomsfondene er vektet i forhold til verdijustert egenkapital. Fondenes oppstartstidspunkt varierer. Etter 8 kvartal med vekst sank indeksen med 3,4 % i Q3 2011, primært relatert til fondenes fastrenteavtaler. Indeksen var ved inngangen til Q4 3,0 % over utgangspunktet i Q4 2005, 32 % under toppen i Q4 2007, men 48 % over bunnen i Q I fjor sank Eiendomsindeksen på Oslo Børs med 20,1 % og hadde en nedgang i Q4 på 5,2 %. Hovedindeksen sank netto med 12,5 % gjennom 2011, men hadde en oppgang på 10,5 % i Q4. IPD: Totalavkastning i 2010 for næringseiendom på 8,2 % og 8,3 % for kontor UNIONs fondsindeks for avkastning i eiendomsfond Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Kilde: UNION Eiendomskapital Hovedindeks og eiendomsindeks per nov. 07 mai. 08 nov. 08 mai. 09 nov. 09 mai. 10 nov. 10 mai. 11 nov. 11 Kilde: Oslo Børs Totalavkastning Eiendom totalt / kontor (Kilde: IPD) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % IPD Norsk Eiendomsindeks IPD Norsk Kontor Kilde: IPD Norden OSE 4040 Real Estate OSEBX 12

13 Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum KVÆRNERHALLEN UNION Norsk Næringsmegling håndterer utleien av m 2 i Kværnerhallen på vegne av OBOS Forretningsbygg m 2 er utleid til ISS. 13

14 Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum Nedjusterte vekstanslag for etterspørselen og svakt økende nybyggprognoser Flyttestrømmen fortsetter mot sentrumsområdene Netto arealabsorbsjon (endring i utleid areal) steg fra m² i 2010 til ca m² i fjor. Deler av de absorberte lokalene var skjult ledighet. Flyttestrømmen mot sentrumsområdene fortsatte gjennom 2011, men ikke i like sterk grad som i Vinnerne om leietagerne har særlig vært CBD, Sentrum, Skøyen og Lysaker/Fornebu. Med unntak av Asker/Bærum hadde de ytre randsonene svakt negativ arealabsorbsjon. Vi har nedjustert etterspørselsprognosene på bakgrunn av faktisk utvikling, endrede konjunkturprognoser og leietagernes vekstambisjoner/optimisme. Totalt sett venter vi fortsatt moderat vekst i etterspørselen, men med økt nedsiderisiko. Våre prognoser viser en samlet netto arealabsorpsjon på m² for perioden , og 20 til m² konvertering per år. Netto nybygging gir ca. 5 % økt kontormasse mot 2015 Beregnet netto arealabsorbsjon i m² per år Ferdigstillelse av kontorbygg i m² per år Vi forventer en nybyggtilførsel av kontor på ca m² for perioden i Oslo, Asker og Bærum. Av dette er m² signert. På bakgrunn av nye kontrakter og pågående prosesser vi kjenner til, har vi oppjustert anslaget for med totalt m². Prognosene etter 2014 må sies å være mer usikre enn sikre. Sikker og sannsynlig nybygging er spredt ut over de fleste kontorområdene Prognose Oslo, Asker og Bærum Asker & Bærum Oslo Vi venter at veksten i byggekostnadene vil fortsette og at dette vil virke 100 dempende på nybyggvolumet utover i perioden. Nybyggingen gjør flere beliggenheter mer utfordrende. Vi venter 20 til m² konvertering fra kontor til annen bruk per år, inkl. småprosjekt. Konverteringsprosjektene reduserer ledigheten mer enn konkurransen

15 Kontorleiemarkedet i Oslo lang sikt overordnet utvikling Svak vekst i leieprisene høyere veksttakt fra primo todelt marked 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % ,0 % Figuren illustrerer våre forventninger til den overordnede utviklingen i kontorleiemarkedet i Oslo, Asker og Bærum de nærmeste årene. Vi har tatt utgangspunkt i statistikk, prognoser og samvariasjonsdata for: Norsk økonomi Leieprisstatistikk inkl. data for nivåer i kontraktene som løper ut Tilbud/utleiekapasitet - Kontormasse/riving/ombygging Etterspørsel, sysselsatte innen kontorbransjene og arealabsorbsjon Arealledighet Det er naturligvis stor usikkerhet i hvordan alle disse faktorene utvikler seg, men vi presenterer her hva vi mener er den mest sannsynlige utviklingen gitt tilgjengelig informasjon i dag. Finanskrisen utløste i 2008 frykt for en større konkursbølge og høy arealledighet. Volum ledige kontorer steg hurtig gjennom 2008 og inn i Mange gårdeiere kom leietagerne i møte for å unngå tomme lokaler. Leieprisene sank gjennomgående ca. 15 % fra midtveis i 2008 til bunnen i begynnelsen av Siden høsten 2010 har Statistisk Sentralbyrå (SSB), i likhet med andre, nedjustert sine vekstanslag for norsk økonomi. Forventningene til konjunkturoppgangen, uttrykt ved en vekst for fastlandsøkonomien på 3 % eller høyere, har gradvis blitt utsatt fra 2011 (anslag des. 2010) til 2014 nå (anslag des. 2011). Forskyvningen i konjunkturforløpet virker i noen grad inn på vårt scenario for kontorleiemarkedet fordi utsatt sysselsettingsvekst påvirker etterspørselen og arealledigheten. Utviklingen det siste året har vært at arealledigheten har sunket hakket langsommere enn forventet, men vi har likevel fått en svak vekst i leieprisene som ventet (ulik utvikling for kontorklyngene). Totalt sett er effektene av endrede konjunkturforutsetninger at vi får en litt jevnere utvikling enn tidligere lagt til grunn. Også oppjusterte forventninger til nybyggingen bidrar til denne vurderingen. Gjennom 2011 sank arealledigheten fra 7,5 % til 6,9 % og våre beregninger på statistikk fra Eiendomsverdi Næring innebærer en leieprisvekst på ca. 5 % i fjor. Den høye nybyggingen innebærer at kontorledigheten ligger an til å øke til 7,7 % mot slutten av Fra 2013 vil svakt stigende konjunkturer og lavere nybyggingstakt gradvis bidra til synkende arealledighet. Leieprisnivåene vil de kommende to årene drives opp av reforhandlinger og flyttemønster (se side 17). Vi venter et par hakk høyere leieprisvekst fra 2014 da det generelle tilbudsoverskuddet vil være på vei ned og leietagernes vekstambisjoner sannsynligvis på vei opp. Eldre eiendommer uten nærhet til offentlige kommunikasjon, og som ligger utenfor sentrum og de etablerte kontorklyngene, vil være utfordrende å leie ut BNP-Fastlandet Prognose for BNP fastlandet Arealledighet Prognose for arealledighet Leiepris i nom. kr Prognose for leiepris i nom. kr. Leiepris i 2011-kr. 15

16 Kontormarkedet i Oslo, Asker og Bærum Annonserte arealer og arealledighet Begrenset ledighetsreduksjon gjennom 2011 Ledig areal (Oslo, Asker & Bærum) I løpet av høsten ble arealledigheten redusert fra 7,0 % til 6,9 % (7,2 % i Oslo og 5,5 % i Asker/Bærum) Ledige arealer 12-mnd trend Gjennom fjoråret ble ledigheten redusert med ca m² til ca m². Andelen ledige kontorarealer sank fra 7,5 % til 6,9 %. Det er sesongvariasjoner i hvor oppdatert og komplett annonseringen av ledige lokaler er. For å korrigere for dette ser vi på 12-mnd. trenden (snittet av de siste 12 mnd.). Denne trenden har gjennomgående vært svakt synkende fra februar Arealledigheten i Øvrige Sentrum er nå 4,2 %. I randsonene Ytre syd og Ytre nord og øst er kontorledigheten i intervallet 10 til 13 %. Stabil tendens for antall ledige lokaler Kilde: Union Gruppen / Finn.no Antall annonserte kontorlokaler i Oslo, Asker & Bærum Siden september har antall ledige lokaler økt fra 719 til 745. Av disse ligger 617 i Oslo og 128 i Asker/Bærum inkl. Lysaker og Fornebu. Antall ledige lokaler har blitt redusert med 3 % det siste året Antall annonser 12-mnd trend 12-mnd. trenden har vært stabil fra mai måned. Mange smålokaler står ledig i sentrumsområdene. I kontorklynger som Skøyen, Lysaker, Nydalen og Bryn/Helsfyr er ledigheten konsentrert til færre, men større lokaler. Kun 12 annonserte eksisterende bygg kan tilby m² kontor eller mer innen utgangen av Inkludert potensielle nybygg, og bygg som ledigstilles frem i tid, mottar søkemeglere gjerne 30 til 40 tilbud når de søker lokaler over m² Kilde: Union Gruppen / Finn.no 16

17 Leiemarkedet Kontor Kort sikt Oslo, Asker og Bærum Leiepristendens på kort sikt: Flat til svak vekst Leieprissoner Våre beregninger på leieprisdata fra Eiendomsverdi Næring AS innebærer en vekst på ca. 5 % i fjor til kroner per m²/år i snitt. Vi venter ytterligere ca. 5 % generell vekst i de nominelle leieprisene i år, med best utvikling i sentrumsområdene. Faktorene vi venter skal bidra til vekst i 2012 beskriver også todelingen i markedet. For det første den lave arealledigheten i sentrum og flyttestrømmen dit, og for det andre at leietagerne tenderer til å flytte til høyere standard i arealeffektive eiendommer. De positive forventningene skyldes også at leieprisnivåene i kontraktene som løper ut i år representerer en underliggende vekst. Begrensende faktorer i forhold til leieprisveksten omfatter tilbudsoverskudd i flere områder, et betydelig volum langtidsledige lokaler og sannsynligvis noen flere leietagere som prioriterer lave kostnader. Leiepriser og ledighet i Oslo & Asker / Bærum NOK / m2 Snitt kontorleiepriser i Oslo per år fra I rødt vises 12-mnd. trenden per kvartal fra Q til Q Q3 Q Kilde: Eiendomsverdi Næring AS CBD-priser for topp standard og beliggenhet 1998 vinter NOK / m Kilde: UNION Gruppen Ca. 20 % av arealene som tilbys er over m 2 Over m² 20 % Under m² 80 % Kilde: UNION Gruppen basert blant annet på annonser på 17

18 OLE DEVIKS VEI 6 UNION Norsk Næringsmegling håndterer utleie av m 2 i Ole Deviks vei 6, på vegne av Søylen Eiendom. 18

19 UNION Gruppens leieprisanslag for vinteren 2012 Nybygg - høy Topp Leiepriser i nye kontrakter over 500 m² målt i kr. per kvm. per år ekskl. mva. og felleskostnader og parkering standard og standard og Normalt best beliggenhet - Høy god Antall beliggenhet eksisterende standard standard Areal- annonserte i sonen bygg typisk nivå typisk nivå ledighet lokaler Vika, Aker Brygge & Tjuvholmen ,8 % 77 Øvrige sentrum inkl. Bjørvika ,2 % 132 Oslo Vest inkl. Majorstua ,0 % 50 Indre Nord inkl. Ullevaal stadion ,8 % 59 Indre øst inkl. Kværnerbyen ,4 % 27 Skøyen ,5 % 32 Lysaker ,3%* 45* Fornebu Nydalen ,0 % 19 Bryn / Helsfyr ,4 % 30 Ytre Vest inkl. Ullern og Smestad ,9 % 31 Økern - Hasle - Løren Ytre Nord og øst inkl. Furuset ,9%** 128** Ytre syd inkl. Ryen ,6 % 25 Asker/Bærum ekskl. Lysaker/Fbu ,7 % 90 * Tallene for arealledighet og antall tilbud gjelder for Lysaker og Fornebu samlet. ** Tallene gjelder for Ytre nord inkludert Økern Hasle Løren. Grønn farge indikerer stigende leiepristendens, sort farge flat utvikling og rød farge synkende leiepristendens. Vi har endret leiepristabellen siden sist for å tydeligere vise sammenheng mellom standard og leieprisnivå. Flere steder vil det være et relativt stort skille mellom nivåene i nybygg og topp standard i eksisterende bygg. Nivåene for topp standard og beliggenhet i tabellen er ikke helt sammenlignbare med tidligere rapporter fordi nybygg nå fullstendig er skilt ut i en egen kategori. Vi forventer at leienivåene for nybygg fremover vil stige som følge av de økende byggekostnadene. Vi har forsøkt å anslå leienivåene så nøyaktig som mulig. Imidlertid vil naturligvis faktorer som etasje i bygget, utsikt etc. påvirke leienivået. Innad områdene vil det også være forskjeller. For eksempel for nybygg i sentrum vil nivået kunne variere fra kr. på det høyeste i Bjørvika til ned mot kr. i de billigste underområdene. For de ulike områdene har vi i leiepristabellen angitt hvilke lokaliseringer vi anser som topp beliggenhet med betegnelsen inkl. lokaliseringen. For eksempel for Øvrige sentrum går vi ut fra Bjørvika som topp beliggenhet. 19

20 Leiemarkedet - Kontor Vika / Aker Brygge & Tjuvholmen (CBD) Øvrige sentrum Vinner leietagere og oppnår gode leienivåer CBD var blant vinnerområdene i Fere kontrakter indikerer stigende leienivåer, både for prestisjelokaler og for markedet generelt. Det siste året har uleid areal steget med ca m og arealledigheten har blitt redusert fra nesten 9 % til snaue 6 %. Ser vi bort fra lokaler som ledigstilles etter 2012 er det kun Dronning Mauds gate 10/11 som per november annonserte mer enn m ledig. I større eiendommer hvor utleiearbeidet har foregått i mer enn et år har de ledige arealene blitt halvert siden høsten Selv om flere leietagere innen finans opplever usikre tider, viser søkene i markedet at kun Øvrige sentrum er mer etterspurt. Vi venter fortsatt svak vekst i leienivåene fordi nivåene på kontraktene som løper ut er stigende, reforhandlinger gir som regel vekst, etterspørselen er god og ledigheten lav. Leiepristendens: Svak vekst Vi venter fortsatt svak vekst i leienivåene i 2012 Om lag halvparten av veksten i utleid areal de siste to årene har vært i Øvrige sentrum. Arealledigheten sank kraftig gjennom 2010, holdt seg lav gjennom fjoråret og er nå på drøye 4 %. Byutviklingen i Bjørvika inkl. Schweigaards gate innebærer at området tilføres nybygg tilsvarende ca m i 2012/2013. I tillegg kommer enkelte andre prosjekter. Vi venter likevel ikke en større økning i arealledigheten. Enkelte av leietagerne flytter fra andre områder og enkelte av lokalene som fraflyttes annonseres allerede i markedet. Viktigst er imidlertid at etterspørselen mot Sentrum er god og Bjørvika fungerer som et trekkplaster. Vi venter at både reforhandlinger og nye leietagere vil bidra til stigende leiepriser i Spennet i leienivåene i Sentrum er stort og avhenger av beliggenhet og standard. Utvalget av ledige smålokaler er relativt stort. Leiepristendens: Svak vekst Snittpriser Topp standard og beliggenhet i eksisterende bygg 1Q 08 1Q 09 1Q 10 1Q 11 1Q 12E Snittpriser Topp standard og beliggenhet i eksisterende bygg 1Q 08 1Q 09 1Q 10 1Q 11 1Q 12E 201

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2013

Markedsrapport Vinter 2013 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2013 Attraktivt yield-gap etter bankmargin Leder Transaksjonstrender og salgstriggere for 2013 2012 ble et godt år for langt de fleste aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet.

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q3 2010 Transaksjonsmarkedet Sterk vekst i antall transaksjoner og svakt synkende yield-nivåer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,0 % i andre kvartal Side 11 Status utleie i Oslo,

Detaljer

Markedsrapport Q2 2011

Markedsrapport Q2 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q2 2011 Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom.

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling Markedsrapport Vår 2013 Høyt fokus på eiendomsutvikling Leder Size matters Vi kan nok en gang registrere at rentene er blitt rekordlave. I store deler av mai måned har 10-års swaprente ligget under 3 %.

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2015 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 UNION

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 3. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM.

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. 3885.1 NR. 06-07/2013 NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. DN S EKSPERTPANEL TROR OPPTUREN FORTSETTER

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 2. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer

Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer Markedsrapport Q2 29 Transaksjonsmarkedet k Ufordrende fremmedfinansiering, men markedet kan snu raskt når kredittmarkedene normaliseres Side 1 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Klassiske tegn på nedgangskonjunktur

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Transaksjonsmarkedet 3. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Åsane Nordre Brurås 5 Areal: 3.200 m² Type: Handel Ferdig: Q4-2012

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2011 TIRSDAG 12. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2011 TIRSDAG 12. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2011 TIRSDAG 12. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter Prosjekter 2001 Planlagte prosjekter Fylkesmannen - Parkering 2. Salgsmarkedet 3. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 05 Kvartalsrapport Q 05 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

LTLs markedsbarometer. Resultater fra 4. kvartal 2011

LTLs markedsbarometer. Resultater fra 4. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer Resultater fra 4. kvartal 2011 Hovedkonklusjoner 4. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene gikk overraskende opp i 4. kvartal, fra 8 til

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer