Markedsrapport Q3 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport Q3 2011"

Transkript

1 sk profil 2010 Markedsrapport Q Selektive investorer, men mange transaksjoner

2 UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen tilbyr tjenester innen næringsmegling, rådgivning, markedsanalyser og verdivurdering, corporate finance og kapitalforvaltning. UNION GRUPPEN AS UNION NORSK NÆRINGSMEGLING AS UNION CORPORATE AS UNION CAPITAL AS UNION EIENDOMSKAPITAL AS UNION MANAGEMENT AS UNION INVESTORSERVICE AS TRANSAKSJON/ UTLEIE/ LEIESØK ANALYSE/ VERDIVURDERING STRATEGISK RÅDGIVNING KAPITALINNHENTING KAPITAL- FORVALTNING EIENDOMS- FORVALTNING INVESTORSERVICE Primærfokus på Oslo/Akershus Megler/ rådgiver for transaksjoner til en verdi av over NOK 42 mrd. siden 2002 Utleie av kvm. siden 2009 Eiendomsmarkedet /eiendomsselskaper Verdivurderinger og fairness opinions M & A Strukturelle transaksjoner Private og offentlige kapitaltransaksjoner Strukturert finansiering Verdipapirifisering Institusjonelle investorer i Norge og utlandet Private investorer gjennom ulike distribusjonskanaler AuM: NOK 8,8 mrd Eiendomsfond og club deals Fokus på aktiv forvaltning og verdiskapende virksomhet Eiendomsforvaltning av kvm til total verdi NOK 7 mrd Teknisk Due Diligence Forvaltning av utviklings- og oppussingsprosjekter Forretningsførsel, skatt- og regnskaps -rapportering Syndikater etablert av UNION Eksterne profesjonelle investorer 22

3 Innhold 1. Oppsummering Side 4 2. Leder Side 5 3. Makro Side 6 4. Transaksjonsmarkedet Side Avkastning på investeringer i næringseiendom Side Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum Side Bergen, Trondheim og Stavanger Side Handel, hotell, logistikk og bolig Side Ansatte i UNION Gruppen Side 35 33

4 Oppsummering Konklusjoner per tredje kvartal 2011 Transaksjonsmarkedet (over MNOK 50) Vi har registrert 94 transaksjoner over MNOK 50 hittil i år for til sammen NOK 20,5 mrd. Vi erfarer at i prosesser hvor det ble inngått bud/aksept før ferien blir transaksjonene gjennomført på tross av de siste ukers turbulens. Vi har registrert 22 transaksjoner etter ferien, samt en rekke bud/aksepter. Enkelte salgsprosesser har blitt kansellert, men det har også blitt lagt ut flere eiendommer for salg fra august. Ultimo april anslo vi prime yield til 5,60 %. Vi vurderer at prime yield sank til ca. 5,25 % i juni. Rentefall og økt risikopremie har etter dette dratt i hver sin retning. Gitt dagens nivå på 10 års swaprente under 3,7 % vurderer vi at prime yield er omtrent uendret på ca. 5,25 %. I snitt har de omsatte eiendommene i 2011 hatt 11 år igjen på leiekontraktene (basert på data for 59 av 76 relevante salg). Vi venter at investorene er i ferd med å bli enda mer selektive, og at vi får større yield-spread avhengig av antatt risiko. Det har vært stor spredning i hva slags type eiendom som er omsatt i Lange og sikre leiekontrakter er det mest utslagsgivende for etterspørselen. Det har imidlertid også blitt omsatt mange tomter og utviklingseiendommer. Utleiemarkedet kontor Oslo, Asker & Bærum Etterspørselsveksten har bremset opp og arealledigheten er uendret i forhold til mai på 7,0 %. I Oslo isolert sett er kontorledigheten nå 7,5 %, mens den er 5,0 % i Asker/Bærum. Siden mai har Skøyen, CBD og Indre nord hatt størst reduksjon i ledigheten. Hovedtrenden siste 18 mnd. innebærer at Sentrum inkl. CBD vinner leietagere på bekostning av randsonene. Det ble signert færre leiekontrakter i Q2 sammenlignet med samme periode i Vårt inntrykk er at leietagernes beslutningsprosesser nå tar lenger tid. Det er sannsynlig med spesielt mange signeringer i Q4. Gårdeierne reagerer ulikt på at markedet tilsynelatende nå er litt tregere. Leieprisene nådde bunnen vinteren 2010 og har etter dette steget svakt. Våre leieprisanslag for Q4 innebærer at de fleste områder får utflating på kort sikt. For Sentrum inkl. CBD er ledigheten så lav, og etterspørselen så god, at vi venter fortsatt svak vekst i leienivåene. Reforhandlinger, flyttemønster og standardheving er faktorer som bidrar til høyere leiepriser. Lange beslutningsprosesser og mer kostnadsfokus kan bidra i motsatt retning. Vi venter generelt akselererende leieprisvekst fra H

5 Leder Trygg havn i eiendom større etterspørsel etter rentebinding Siden Q2-rapporten har økt frykt for kollaps i Eurosamarbeidet og resesjon i USA gitt børsfall og stemningsskifte i finanssektoren både ute og hjemme. I en verden med økt usikkerhet fremstår Norge med høye råvareinntekter som svært heldig. Blant ulike aktivaklasser oppfattes store deler av det norske eiendomsmarkedet som tryggere og mer stabilt. Så lenge eiendommene er utleid gir de faste inntekter som normalt justeres årlig tilsvarende veksten i konsumprisindeksen (KPI). Eiendommer med god beliggenhet og omsetningsbasert leie vil de nærmeste årene typisk få høyere inntektsvekst enn KPI. Under finanskrisen var det imidlertid mange investorer som nok opplevde at næringseiendom fremstod mer som en nedoverbakke enn en trygg havn. Særlig aktører som hadde høyt belånte investeringer fikk verdien av egenkapitalen kraftig barbert. Verdien av eiendommer med korte leieavtaler sank mest i verdi, og kjøpspreferansene gikk i retning av eiendommer uten utleierisiko i det korte bildet. Også bankenes utlånspolitikk (risikoprising og egenkapitalkrav) bidro til denne utviklingen. Oljedop, robust arbeidsmarked, banker med is i magen så vel som god kontantstrøm fra eiendommene bidro til at vi aldri fikk noen eiendomskrise i Norge. Svært få måtte realisere tap. Vi venter at flere investorer er i ferd med å bli enda mer selektive og at prisingen i enda større grad vil avhenge av dagens leiekontrakter. Kontantstrømmen bestemmer langt på vei hva som er interessant, og i vår transaksjonsdatabase ser vi store variasjoner i hva som er omsatt i år blant annet bygg for kino, restaurant, skole, ulike typer spesialproduksjon, ulike former for blandingseiendommer, tomter etc. UNIONs databaser viser at logistikksegmentet prismessig er mest følsomt overfor leiekontraktenes lengde, mens eiendommer innen handel er mer følsomme overfor beliggenheten. Kontor kommer her i en mellomposisjon. Skal man profitere på den forventede utviklingen, bør man selge eiendommer med lange leiekontrakter der man nå får ekstra godt betalt, og kjøpe eiendommer som har kortere leiekontrakter hvor man får mer igjen for å ta ordinær risiko. Det er særlig aktører med utviklingskompetanse og eiendomsporteføljer som kjøper eiendommer med kortere kontrakter. De kan stille større sikkerhet overfor bankene og får høyere låneutmåling. Videre har de gjerne en klar plan for hva som skal gjøres med investeringsobjektet for å få til utleiearbeidet og derigjennom skape verdier. Disse aktørene vil være godt posisjonert i forhold til forventet markedsoppgang de nærmeste årene. Har man tro på at norsk økonomi vil klare seg bra, og at eiendomsmarkedet vil speile dette, kan man vurdere eiendomsinvesteringer med moderat lånegrad og ordinære kontraktslengder og likevel kunne ha en trygg havn i eiendom. UNIONs undersøkelse mot bankene i august viser at ni av ni banker fortsatt ønsker å vokse på utlån til næringseiendom i Norge. De har reservene på plass og beskriver heller situasjonen som business as usual, enn at man har inntatt en mer avventende holdning. Bankenes innlånsmarginer vil øke fremover, med mindre risikoprisingen i de internasjonale kredittmarkedene snur. Økningen blir imidlertid neppe like kraftig som fallet i de lange rentene siden april på hele 100 basispunkter. Det typiske lånet i dag har en egenkapitalandel på 30 % og en varighet på drøye 5 år. Med fem års rentebinding og 150 punkters bankmargin må investor nå betale 4,72 % rente + etableringsgebyr. I perspektiv av de siste 15 årene er de lange rentene nå rekordlave. Spreaden mellom 10 års swaprente og 3 mnd. NIBOR har sunket fra 210 basispunkter i april til 56 punkter nå. Det har derfor blitt sterkere argumenter for rentebinding. Bankundersøkelsen vår bekreftet også at investorene nå i langt større grad etterspør rentebinding. Vi ser frem til en spennende høst. På tross av økt generell usikkerhet og selektive investorer registrerer fortsatt god transaksjonstakt etter sommerferien. 55

6 Makro Norsk økonomi - utsikter for Nedjusterte vekstanslag og økt nedsiderisiko Nedjusterte vekstanslag for internasjonal økonomi og fastlandseksporten. Tilstrekkelig vekst i internasjonal økonomi til at oljeprisen holder seg over USD 100 fatet og har en stigende kurve de nærmeste årene. Økt nedsiderisiko i anslagene for så vel internasjonal som norsk økonomi. Prognosene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) innebærer at Norge får en vekst i fastlandsøkonomien i år på linje med det langsiktige snittet. Fra neste år får vi konjunkturoppgang, men ikke på langt nær like sterk som i årene , da økonomien steg med ca. 5 % per år. Konsumprisindeksen (KPI) er ventet å stige med moderate 1,4 % i gjennomsnitt per år i perioden 2011 til Gode rammevilkår for næringseiendom Verdensøkonomien stiger nok til at oljeprisen vil øke BNP- vekst, årlige endringer 2011E 2012E 2013E 2014E USA 1,7 1,8 2,2 2,7 Kina 9,0 8,0 7,5 7,0 Eurosonen 1,8 1,3 1,5 1,8 UK 1,0 1,5 2,1 2,3 Norge (fastlandet) 2,8 3,5 3,0 2,9 Sverige 4,5 2,1 2,2 2,3 Norges handelspartnere 2,1 1,7 1,8 2,0 Kilde: DnB NOR, august 2011 Norge Arbeidsmarkedet Hovedtall (årlige prosentuelle endringer) Siden sist har usikkerheten tiltatt og flere frykter både kollaps i Eurosamarbeidet Årlige prosentuelle endringer E 2012E 2013E 2014E og at USA går inn i en ny resesjon. Konjunkturprognosene BNP - Fastlandet 2,1 2,7 3,5 3,6 3,2 innebærer likevel at det er sannsynlighetsovervekt for at det alt i alt blir gode BNP 0,3 1,6 2,9 2,6 2,4 rammevilkår for næringseiendom i Norge de nærmeste årene. Vi baserer vårt KPI 2,5 1,4 0,9 1,6 1,8 markedssyn på at vi får: Moderat konjunkturoppgang Privat forbruk 3,7 2,8 4,7 5,3 4,8 Offentlig forbruk 2,2 2,1 2,7 2,6 3,1 Sterk befolkningsvekst og moderat sysselsettingsvekst Oljeinvesteringer (12,4) 8,7 8,3 2,3 2,8 Nøktern optimisme generelt, selv om stemningen nå er mer avdempet Tradisjonell eksport 4,9 2,8 2,2 1,6 2,2 innen sektorer som finans og eksport Sysselsetting (0,2) 1,2 2,1 2,0 1,3 Siden sist er det gjort nok et større oljefunn i norsk sektor i år, og anslagene Arbeidsledige AKU (nivå) 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 for oljeinvesteringene har blitt oppjustert og vil nå et nytt rekordnivå i Kilde: SSB, september 2011

7 Makro Arbeidsmarkedet Norge / Oslo Sysselsettingen snur opp, Oslo har ligget i forkant Det er relativt store forskjeller i sysselsettingsprognosene som er publisert etter sommeren, men konsensus tilsier en vekst på drøye per år. Våre data for sysselsettingen de siste 20 årene viser at Oslo systematisk ligger i forkant av konjunkturutviklingen/landsgjennomsnittet. Sysselsettingen i hovedstaden steg med i fjor, og det var dessuten en vekst på sysselsatte i Asker/Bærum. Per 2. september har vi registrert ca annonserte stillinger innen kontoryrkene. Nivået er opp ca. 20 % fra september Grafen til høyre viser 12 måneders rullerende gjennomsnitt (hensyntar sesongvariasjoner) for antall ledige stillinger. Veksttakten har avtatt de siste månedene. Prosentuelle endringer i sysselsettingen i Norge per år 12 mnd. trenden for ant. ledige kontorstillinger i Oslo Kilde: FINN Endring i antall ansatte i Oslo. NAV anslår i år DnB NOR - august 2011 (0,2) 1,0 1,1 1,0 Nordea - august 2011 (0,2) 1,4 0,6 0,9 SSB - september 2011 (0,2) 1,2 2,1 2,0 Konsensus (0,2) 1,2 1,3 1,3 Endr.ant.sysselsatte (5 232) Ant. sysselsatte (3 000) (8 000) (13 000) E Kilde: UNION/SSB/NAV Oslo 77

8 Makro Renter Lave renter lenge - rentebinding mer aktuelt Siden Q2-rapporten har renteprognosene blitt betydelig nedjustert. Nordea venter nå at 10 års swaprente vil holde seg under 5 % de nærmeste to årene. DnB NOR Markets venter at 10 års swaprente gradvis vil stige, men ikke overstige 4,5 % de nærmeste to årene. 10-års swaprente har per medio september sunket om lag 100 basispunkter siden medio april. 11. april var differansen mellom 10 års swaprente og 3 mnd. NIBOR 210 basispunkter. Per 26. september er differansen sunket til 56 basispunkter. Gevinsten ved å ligge flytende er altså dramatisk redusert. Vår bankundersøkelse fra august bekreftet også at investorene nå i langt større grad etterspør rentebinding. Swap- og pengemarkedsrenter - PS! Se 1 år vs. 3 år Nordea sine renteprognoser per 30. august 2011 Nordea august 2011 Spot 3M 6M 1Y 2Y 3 mnd NI BOR 3,10 3,07 3,02 3,10 3,79 Styringsrenten 2,25 2,25 2,25 2,50 3,25 Spread 0,85 0,82 0,77 0,60 0,54 10 års swap 3,94 3,92 4,31 4,53 4,88 10 års stat 2,45 3,02 3,51 3,83 4,18 Spread 1,49 0,90 0,80 0,70 0,70 Spread 10 års swaprente vs.10 års statsobligasjon 12M NIBOR. 3, 5, 7 og 10 år swap renter 5,0 5,0 4,5 4,0 4,0 3,77 3,5 3,0 3,0 1,52 2,5 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 2,25 0, y swap 3y swap 5y swap 7y swap 10y swap NOK SEK EUR USD Kilde: DnB NOR Markets Kilde: DnB NOR Markets % % 2,71 2,68 0,85 0,78 2,20 0,19 1,86 1,90 2,01 NOK SEK EUR USD 88

9 Transaksjonsmarkedet og avkastning på investeringer i næringseiendom GRENSESVINGEN 9 UNION Norsk Næringsmegling håndterer salget av Grensesvingen 9. 99

10 Transaksjonsmarkedet status per medio september 2011 Synkende renter og økt risikopåslag Store rentesvingninger gir usikkerhet om yield-nivåer Vi vurderer prime yield til å ligge på ca. 5,25 %. Mangel på referansetransaksjoner etter sommerferien uten underleie skaper imidlertid usikkerhet. Vårt estimat baserer seg på en forventning om økt risikopremie, dagens nivåer for de lange rentene og oppdaterte vilkår for lånefinansiering. Det typiske utlånet i dag er på drøye 5 år. Med en bankmargin på drøye 150 punkter på et 5 års lån får investor en rente på ca. 4,75 % gitt dagens rentenivå. Snitt-transaksjonen har etter ferien en yield på 6,64 % og et betydelige yield-gap til å dekke stigende bankmarginer og avkastning. Gitt et transaksjonsvolum i fjerde kvartal på linje med fjoråret vil volumet nå NOK 35 mrd. i år fordelt på 152 transaksjoner over MNOK 50. Tre potensielle stortransaksjoner gir et oppsidepotensial på ca. NOK 12 mrd. Transaksjonsvolum hittil i 2011 fordelt på segmenter % Prime yield og 10-års swaprente tom. 9. september års swap-rente Prime yield Kilde: UNION / Reuters EcoWin Årlig transaksjonsvolum i NOK mrd. Lager/Kombi/ Terminal/Ind 19 % Annet 12 % Butikk/Handel 29 % 2011 NOK 19,8 mrd Hotell 1 % Kontor 39 % Segment Antall NOK mrd. Kontor 28 7,7 Hotell 1 0,3 Butikk/Handel 20 5,6 Logistikk/Ind. 25 3,7 Annet 15 2,5 Sum 89 19,8 NOK mrd Kun transaksjoner over MNOK E 10 Kilde: UNION / DnB NOR Næringsmegling

11 Transaksjonsmarkedet hittil i 2011 (medio september) Vedvarende makrousikkerhet kan gi enda mer selektive investorer og større yield-spread avhengig av antatt risiko Syndikeringsaktørene er stadig største netto kjøper Fordeling på geografi i kroner og per kvartal i antall Fra midten av mai og frem til ferien ble det signert over 40 transaksjonsavtaler. Turbulensen etter ferien har ikke satt en stopper for gjennomføringen av disse transaksjonene. Vi har per 14. september registrert 17 transaksjoner for til sammen NOK 3,4 mrd. etter ferien. I tillegg kommer en rekke bud/aksepter med ulike forbehold. Av de 17 eiendommene er hele 10 i større og mindre grad innen handel. Vi kjenner til salgsplaner som er kansellert, men det har likevel blitt lagt ut mange eiendommer for salg etter sommeren. For de 10 transaksjonene etter ferien vi har yieldinformasjon om, var tre under 6,0 % og halvparten var på syvtallet. Av de 89 transaksjonene over MNOK 50 hittil i år har 26 omsetninger, for totalt NOK 4,9 mrd., vært utenfor Sørøstlandet. Videre har 10 salg vært fra MNOK 500 og oppover, og de utgjør i sum 35 % av salgsvolumet. Eiendomsselskapene har både vært største brutto kjøper og største netto selger av næringseiendom. Syndikeringsaktørene er forsatt største netto kjøper og har hentet anslagsvis NOK 1,35 mrd. i egenkapital. I fjor ble det gradvis omsatt flere eiendommer med kortere leiekontrakter. I Q var det i snitt 8 år igjen på leiekontraktene i de omsatte eiendommene. Hittil i år er snittet på 11 år, og selv om bildet etter sommeren er at det omsettes eiendommer med kortere kontrakter, er de fleste fra 8 år og oppover. Det er for tiden god interesse for tomter og utviklingseiendom, og disse er naturligvis holdt utenom i beregningene på gjenværende leieperiode. For de nærmeste månedene venter vi selektive investorer og økende yieldpåslag for risiko. Vi venter budrunder og gode priser for blant annet eiendommer med lange kontrakter, attraktive tomter for bolig og logistikk, trygge kontoradresser og handelseiendommer med gode omsetningstall. Videre ønsker mange investorer eksponering mot Stavanger-regionen. Midt- og Nord- Norge 11 % Sør- og Vestlandet 13 % Øvrige Sørøstlandet 10 % Porteføljer/ Konf/Annet 5 % 2011 NOK 19,8 mrd Oslo/Akershus 59 % Q1 09 Aktørenes kjøps-/salgsandeler og nettokjøp i NOK mrd. Q2 09 Andre eller konfidensielt 5 % 4 % 0,3 1,1 0,8 Sum 19,8 19, Q Q Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 36 % 37 % -0,2 7,2 7,4 Norske fond 2 % 5 % -0,8 0,3 1,1 Syndikeringsaktører 27 % 11 % 3,2 5,4 2,1 Utlendinger inkl. fond 2 % 4 % -0,4 0,5 0,8 Liv- og pensjonsselskap inkl. egne fond 19 % 10 % 1,7 3,7 2,0 Private investorer 7 % 15 % -1,6 1,3 2,9 Bruker av eiendommen 1 % 13 % -2,3 0,3 2,6 Q1 10 Q2 10 Q Q Q Q Q3 11

12 Avkastning UNIONs fondsindeks er i pluss for første gang siden Q kvartal på rad med oppgang for fondene UNIONs Fondsindeks er en indeks for avkastning i norske belånte fond med investeringer i næringseiendom i Norge. Eiendomsfondene er vektet i forhold til verdijustert egenkapital. Fondenes oppstartstidspunkt varierer. Indeksen steg med 6,6 % fra Q1 til Q2. Ett av fondene mangler i datagrunnlaget for Q2. Flere fond har halvårlige verdivurderinger, og vi legger til grunn at stigningen reelt sett har vært jevnere enn det kurven indikerer. Indeksen er nå 5,3 % over utgangspunktet i Q4 2005, 30 % under toppen i Q4 2007, men 51 % over bunnen i Q Eiendomsindeksen på Oslo børs har siden Q1-rapporten (25. mai) sunket med 13,3 % per 19. sept. Hovedindeksen har tilsvarende sunket 16,8 %. IPD: Totalavkastning i 2010 for næringseiendom på 8,2 % og 8,3 % for kontor UNIONs fondsindeks for avkastning i eiendomsfond Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Kilde: UNION Eiendomskapital Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Hovedindeks og eiendomsindeks per nov. 07 mai. 08 nov. 08 mai. 09 nov. 09 mai. 10 nov. 10 mai. 11 Kilde: Oslo Børs Totalavkastning Eiendom totalt / kontor (Kilde: IPD) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % IPD Norsk Eiendomsindeks IPD Norsk Kontor Kilde: IPD Norden OSE 4040 Real Estate OSEBX 12

13 Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum KARENSLYST ALLÉ 20 UNION Norsk Næringsmegling håndterer utleien av m 2 på vegne av Sparebank1 Livsforsikring AS. 13

14 Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum Vi venter høy arealabsorpsjon i Q4, men har nedjustert etterspørselsanslaget for 2011 Stigende arealetterspørsel fra andre halvår 2010 Netto arealabsorpsjon (endring i utleid areal) snudde opp fra m² i 2009 til ca m² i fjor. Etterspørselen steg spesielt i Q4 i fjor. Frem til sommeren viste årstrenden for netto arealabsorpsjon et nivå på ca m². Per september ligger nivået på ca m². Vår konklusjon er at etterspørselen har sunket på kort sikt fordi leietagerne bruker lenger tid på beslutning om valg av lokaler. Ettersom det er begrenset hvor lenge leietagerne kan utsette beslutningene, venter vi høy arealabsorpsjon i Q4. Vi har likevel nedjustert anslaget for netto arealabsorpsjon i 2011 fra m² til m². Våre prognoser viser en samlet netto arealabsorpsjon på m² for perioden Nedsiderisikoen har tiltatt. Stigende kurve for nybygging de nærmeste årene Beregnet netto arealabsorpsjon i m² per år Ferdigstillelse av kontorbygg i m² per år Vi forventer en nybyggtilførsel av kontor på ca m² for perioden i Oslo, Asker og Bærum. Vi har ikke endret prognosene vesentlig siden sist, men nedjusterte makroprognoser tilsier isolert sett lavere nybygging. Økt nedsiderisiko i nybygganslagene fra Konvertering av kontor bidrar til svak reduksjon i arealledigheten Prognose Oslo, Asker og Bærum Asker & Bærum Oslo Få større hovedkontoralternativer i eksisterende bygg, lave byggekostnader 150 og offensive utviklere kan gi høy byggeaktivitet etter Nybyggingen de nærmeste årene vil særlig finne sted i Bjørvika (bl.a. DnB NOR m²), Fornebu (bl.a. Statoil og Aker Solutions m²), Lysaker, Tjuvholmen og i Nydalen. Det er massive utbyggingsplaner for området Løren-Hasle-Økern-Ulven. Så langt er det begrenset med signerte leiekontrakter for nybygg

15 Kontorleiemarkedet i Oslo lang sikt overordnet utvikling Utflating i leieprisene på kort sikt akselererende priser fra ultimo todelt marked 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % BNP-fastlandet Prognose for BNP fastlandet Arealledighet Prognose for arealledigheten Leiepris i nom. kr. Prognose for leiepris i nom. kr. Leiepris i reelle verdier 0,0 % -2,0 % Leiepris kroner Figuren illustrerer våre forventninger til den overordnede utviklingen i kontorleiemarkedet i Oslo, Asker og Bærum de nærmeste årene. Vi har tatt utgangspunkt i statistikk, prognoser og samvariasjonsdata for: Norsk økonomi Leieprisstatistikk Kontormasse/riving/ombygging Sysselsetting, sysselsatte innen kontorbransjene og arealabsorpsjon Arealledighet Det er naturligvis stor usikkerhet i hvordan alle disse faktorene utvikler seg, men vi presenterer hva vi mener er den mest sannsynlige utviklingen gitt tilgjengelig informasjon i dag. Finanskrisen utløste i 2008 frykt for en større konkursbølge og høy arealledighet. Volum ledige kontorer steg hurtig gjennom 2008 og inn i Mange gårdeiere kom leietagerne i møte for å unngå tomme lokaler. Leieprisene sank gjennomgående ca. 15 % fra midtveis i 2008 til bunnen i begynnelsen av Gjennom fjoråret hadde leieprisene en relativt flat utvikling. Vekstforventninger blant bedriftene bidro til at arealetterspørselen snudde opp i fjor, og arealledigheten toppet ut på slutten av fjoråret. Utgangspunktet nå er at leieprisene har sunket mindre enn ved forrige nedtur, og arealledigheten er på et gunstigere nivå. Siden sist er makroprognosene nedjusterte, men innebærer fortsatt at vi går fra ordinær vekstrate i år til en svak oppgangskonjunktur de nærmeste årene. Kombinasjonen av nedjusterte prognoser for sysselsetting, lavere vekst i arealetterspørselen og fortsatt utsikter til høy nybygging i flere år, gjør at vi venter at arealledigheten vil synke enda langsommere. Vi legger til grunn at den kortsiktige hovedtendensen for leieprisene skifter fra svakt vekst til flat. Etter en vekstpause vil leieprisene igjen stige langsomt. Vårt scenario innebærer at leieprisveksten vil akselerere fra slutten av 2013, når tilbud og etterspørsel vil være mer i balanse. Vi forventer stadig et todelt marked avhengig av standard og beliggenhet. Eldre eiendommer som ligger utenfor sentrum og de etablerte kontorklyngene, og uten nærhet til offentlige kommunikasjon, vil være utfordrende å leie ut. I flere av de etablerte kontorområdene er det få tilgjengelige tomter, og områder med høyt nybyggingspotensial vil gradvis bli viktigere. 15

16 Kontormarkedet i Oslo, Asker og Bærum Annonserte arealer og arealledighet Færre, men større ledige arealer har gitt stabil ledighet Ledig areal og antall annonser (Oslo, Asker & Bærum) Siden mai har antall ledige lokaler blitt redusert med 5 % fra 755 til 719 per september. Av disse ligger 603 i Oslo og 116 i Asker/Bærum. Snittarealet i de ledige lokalene steg med ca. 4 % fra mai til september. Totalt sett er kontorledigheten per september 7,0 %. Nivået er identisk med mai og ned fra 7,5 % i november i fjor. I Oslo, isolert sett, ligger kontorledigheten på 7,5 % og for Asker/Bærum er nivået 5,0 %. I fjor ble ca m² kontorlokaler trukket fra markedet for å bli konvertert primært til bolig. Vi venter at flere eldre kontoreiendommer som ligger i boligområder vil bli konvertert de nærmeste årene. Effekten er lavere ledighet, men flere av disse eiendommene har kun i begrenset grad påvirket konkurransesituasjonen for attraktive kontoreiendommer. Særlig i sentrum har ledigheten blitt redusert Arealledigheten varierer fra ca. 5 % i Sentrum til 12 % i randsonen Ytre nord og øst. Siden mai har ledighetsandelen sunket mest på Skøyen, Indre nord og CBD. Den har steget mest for Ytre vest, Indre øst og Ytre syd. Den overordnede tendensen det siste halvannet året er at sentrumsområdene vinner leietagere på bekostning av randsonene. Ca. 20 % av de annonserte lokalene tilbyr mer enn m². Kun 10 annonserte eksisterende bygg kan tilby m² kontor eller mer. Inkludert potensielle nybygg, og bygg som ledigstilles frem i tid, mottar søkemeglere gjerne 30 til 40 tilbud når de søker lokaler over m². Leietagere med arealbehov over m² velger ofte nybygg ved flytting Kilde: Union / Finn.no 21 % av lokalene som tilbys er over m² Kilde: Union / Finn.no Antall annonser Ledige arealer i m² Over m² 21 % Under m² 79 %

17 Leiemarkedet Kontor - Oppsummering Oslo, Asker og Bærum Utflating i leieprisene på kort sikt Leieprissoner Våre beregninger på data fra Eiendomsverdi Næring viser at årstrenden for gjennomsnittlig leiepris per Q2 var på kr., opp 2,5 % fra Q Med årstrenden mener vi snittet av de de til enhver tid siste fire kvartal. Vi benytter årstrenden for å luke ut sesongvariasjoner. Topp standard og beliggenhet i CBD (Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen) er segmentet med størst bevegelser i leieprisene over tid. På kort sikt venter vi at hovedtendensen snur fra svak vekst til flat fordi flere gårdeiere kommer leietagerne mer i møte ettersom utleieprosessene generelt går litt tregere. Andre gårdeiere holder mer igjen. Vi venter fortsatt svakt vekst i leieprisene i Sentrum og CBD. Faktorer som isolert sett bidrar til leieprisvekst er reforhandlinger, flyttemønster og standardheving. Leiepriser og ledighet i Oslo & Asker / Bærum Snitt kontorleiepriser i Oslo per år fra I rødt vises 12-mnd. trenden per kvartal fra Q Q3 Q NOK / m2 Kilde: Eiendomsverdi Næring AS NOK / m2 CBD-priser for topp standard og beliggenhet 1998 Q Kilde: UNION Arealledighet nov sept % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % nov mar jun sept des mar juni sep des mar jun sep 17 Kilde: UNION basert på blant annonser på

18 STRANDVEIEN 15 UNION Norsk Næringsmegling håndterer utleien av m 2 på vegne av Vital Eiendom AS. 18

19 Våre leieprisanslag for fjerde kvartal 2011 Leiepriser i nye kontrakter over 500 m² målt i kr. per kvm. per år ekskl. mva. og felleskostnader Topp standard og Gjennomsnitt beliggenheter (snittlokalet per Q for sonen) Leiepristendens Vika, Aker Brygge & Tjuvholmen Svak vekst Øvrige sentrum inkl. Bjørvika Svak vekst Oslo Vest inkl. Majorstua Flat Indre Nord inkl. Ullevaal stadion Flat Indre øst inkl. Kværnerbyen Flat Skøyen Marginal vekst Lysaker Flat Fornebu Flat Nydalen Flat Bryn / Helsfyr Flat Ytre Vest inkl. Ullern og Smestad Flat Ytre Nord og Øst inkl. Økern Flat Ytre syd inkl. Ryen Flat Asker / Bærum ekskl. Lysaker og Fornebu Flat På sidene for de 14 leieprisområdene (20-26) viser vi grafisk leieprisutviklingen per kvartal fra primo 2008 med en leiepristrakt. For de aktuelle områdene har vi i leiepristabellen angitt hvilke lokaliseringer vi anser som topp beliggenhet med betegnelsen inkl. lokaliseringen. For eksempel; i Ytre nord og øst har vi gått ut fra Økern. For Asker/Bærum ekskl. Lysaker og Fornebu tar vi utgangspunkt i Sandvika sentrum. Skal man vurdere hva som utgjør fair leiepris for et konkret kontorlokale, må man ta hensyn til en rekke faktorer som plassering i bygget, parkeringsmuligheter, utsikt, fellesfunksjoner som kantine, nærhet til offentlig transport etc. Vi jobber daglig i markedet og utfører oppdrag på leieprisvurderinger. Ta gjerne kontakt på for en grundig vurdering av ditt lokale. 19

20 Leiemarkedet - Kontor Vika / Aker Brygge & Tjuvholmen (CBD) Øvrige sentrum Positiv arealabsorpsjon det siste halvannet året Arealledigheten har sunket fra 10,8 % i januar 2010 til 5,9 % nå. Netto arealabsorpsjon har vært på ca m², tilsvarende snaue kontorarbeidsplasser. Justert for nybygg har ledigheten blitt redusert med ca m². 68 tilbud å velge mellom per sept., mot 70 i mai. Vi vurderer hovedtendensen for leieprisene til svak vekst. For Q vurderer vi nivået for topp standard og beliggenhet til kr. per m²/år, opp 30 % fra bunnen i Q4 09 og netto 17 % under toppen i For Q4 vurderer vi snittnivået i nye kontrakter til ca kr. per m²/år, opp 13 % fra bunnen i Q1 2010, men 19 % under toppen i Leiepriser i kr. per m 2 /år Vika / Aker Brygge Vi venter fortsatt svak vekst i leienivåene for Q4 Arealledigheten har vært sterkt synkende i sentrum det siste halvannet året og området har vært vinneren om leietagerne. Antall tilbud har blitt redusert fra 134 i mai til 121 per september. Likevel har ledigheten økt fra 3,9 % i mai til 4,6 % nå. Økningen fra mai skyldes langt på vei at Kirkegaten 21 er lagt ut i markedet. Eiendommen fristilles imidlertid først i 2013, og justert for denne eiendommen er arealledigheten om lag uendret. For Q vurderer vi nivået for topp standard og beliggenhet til kr. per m²/år, opp 14 % fra bunnen i Q4 09, men 16 % under toppen i For Q vurderer vi snittnivået i nye kontrakter til ca kr. per m²/år, opp 13 % fra bunnen i Q1 2010, men ca. 13 % under toppen i Reforhandlinger gir gjennomgående økt leienivå. Leiepriser i kr. per m 2 /år Øvrige sentrum Snittpriser Topp standard og beliggenhet 500-1Q 08 4Q 08 3Q 09 2Q 10 1Q 11 4Q 11E Snittpriser Topp standard og beliggenhet 500-1Q 08 4Q 08 3Q 09 2Q 10 1Q 11 4Q 11E 20 1

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

Markedsrapport Q2 2011

Markedsrapport Q2 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q2 2011 Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom.

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q3 2010 Transaksjonsmarkedet Sterk vekst i antall transaksjoner og svakt synkende yield-nivåer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,0 % i andre kvartal Side 11 Status utleie i Oslo,

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2013

Markedsrapport Vinter 2013 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2013 Attraktivt yield-gap etter bankmargin Leder Transaksjonstrender og salgstriggere for 2013 2012 ble et godt år for langt de fleste aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet.

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling Markedsrapport Vår 2013 Høyt fokus på eiendomsutvikling Leder Size matters Vi kan nok en gang registrere at rentene er blitt rekordlave. I store deler av mai måned har 10-års swaprente ligget under 3 %.

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2016 8. november 2016 VOLUMFALL, MEN REKORDHØY AKTIVITET All time high i normalsegmentet! 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50-300 mill. 50-300

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2017 7. november 2017 TRANSAKSJONSMARKEDET KOKER Flere transaksjoner enn noensinne 80 70 60 50 40 30 20 10-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Under 1 mrd Over 1 mrd Antall

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer

Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer Markedsrapport Q2 29 Transaksjonsmarkedet k Ufordrende fremmedfinansiering, men markedet kan snu raskt når kredittmarkedene normaliseres Side 1 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Klassiske tegn på nedgangskonjunktur

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 2. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 3. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer