Markedsrapport Høst 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport Høst 2012"

Transkript

1 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre

2 Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen har gått motsatt vei. Siden vår-rapporten har de lange rentene sunket ytterligere og 10-års swaprente er per 16. oktober på rekordlave 3,18 %. Videre har flere banker nå nedjustert renteprognosene, men ikke retningen for de nærmeste årene. De historiske rentekurvene gir da også ganske kraftige hint om at rentenivåene er unormalt lave. De norske rentenivåene ligger noe over tilsvarende i Euro-området og USA. Av hensyn til kronekursen kan ikke differansen i innskuddsrentene bli for høy. Konsensus tilsier at den økonomiske veksten, særlig i Europa, vil forbli lav lenge og følgelig ligger det til rette for lave renter i mange år. Vi er ingen eksperter på renteutviklingen, men vi konstaterer at markedet venter lave renter lenge, om enn svakt økende. Statsobligasjonsrentene gir noen hint om renteforventningene og hvor lav avkastning de mest trygghetsorienterte investorene er villige til og akseptere. Eksempelvis er 30-års statsobligasjonsrente for USA nå på kun 2,85 % per 16. oktober. Det er riktignok flere forhold som påvirker statsobligasjonsrentene i USA, men ser vi på summen av ulike renteprodukter er markedets konklusjon klar; rentene vil forbli lave lenge. I næringseiendom ligger vi an til og få det høyeste transaksjonsvolumet fra finanskrisen satte inn for fullt i Det har vært langt flere milliardtransaksjoner enn i fjor. Om vi inkluderer det mulige salget av Sektor, som er anslått til NOK 7-8 mrd., er transaksjonsvolumet allerede tett på NOK 40 mrd. Vi kjenner til mange større enkelteiendommer og porteføljer som er på vei til markedet i disse dager. Tross strengere banker ligger alt til rette for mange kjøpsmuligheter og høyt salgsvolum frem til nyttår. og korte leiekontrakter har fått et økende yield-nivå. Tomter og eiendom som kan utvikles til leiligheter er sannsynligvis noe av det som har økt mest i verdi i eiendomsmarkedet. Totalavkastningen ble 7,4 % i fjor og vi venter at leieprisvekst vil bidra til god avkastning de nærmeste årene. Vår fondsindeks for avkastning viste for øvrig en oppgang på 3 % i første halvår. I kontorleiemarkedet i Oslo, Asker og Bærum har etterspørselen tatt seg godt opp det siste året. Våre beregninger, basert på data fra Eiendomsverdi Næring, viser at snittarealet i nye leiekontrakter nå er 28 % høyere enn i slutten av 2009 da usikkerheten generelt var høy. Videre er nivået høyere enn snittet av de siste ti årene, og reflekterer at leietagere flest venter økt omsetning og bemanning. Sentrum er området som i aller størst grad har fått merke den positive utviklingen i utleid areal. Bjørvika-utbyggingen er i så måte sentral og bidrar til at oppfattelsen av hva som utgjør sentrum endres. For eksempel har nedre del av Schweigaards gate blitt en del av sentrum og Kværnerbyen er i ferd med og bli åpnet opp som et nytt, sentrumsnært og attraktivt kontorområde. Alt i alt fremstår eiendomsmarkedet som både solid og vitalt. Den samlede informasjonen i denne rapporten tyder på at vi har flere gode år foran oss. Fra i fjor har vi hatt en utvikling der eiendommer med lav antatt risiko har holdt seg godt i pris, mens eiendommer med høyere risiko knyttet til beliggenhet

3 1/LEDER/SIDE 2 2/KONKLUSJONER/SIDE4 3/MAKRO/SIDE6 4/TRANSAKSJONSMARKEDET GENERELT/SIDE10 5/TRANSAKSJONSMARKEDET I OSLO, AKERSHUS/SIDE12 6/TRANSAKSJONSMARKEDET OG NØKKELINFO FOR ULIKE EIENDOMSSEGMENT/SIDE13 kontor/handel/logistikk/hotell/bolig 7/TRANSAKSJONSMARKEDET I BERGEN, TRONDHEIM, STAVANGER/SIDE18 8/AVKASTNING PÅ INVESTERINGER I NÆRINGSEIENDOM/SIDE22 9/KONTORLEIEMARKEDET I OSLO, ASKER, BÆRUM - OVERORDNET/SIDE25 10/KONTORLEIEMARKEDET I OSLO, ASKER, BÆRUM PER OMRÅDE/SIDE32 3

4 KONKLUSJONER, OKTOBER 2012 Transaksjonsmarkedet (fra MNOK 50) o Transaksjonsmarkedet har i år vært preget av høyt salgsvolum innen kontor og boligrelatert eiendom, samt et lavt volum innen logistikk/industri. o Vi vurderer generelt kjøpsinteressen til og være høy, men selektiv. Det har vært 78 ulike kjøpere hittil i år, og etterspørselen er særlig høy i forhold til eiendommer med lange og sikre leiekontrakter, kontoreiendommer med trygge beliggenheter og eiendom som kan utvikles til leiligheter. o Eiendomsselskapene har siden i fjor høst vært mer aktive på kjøpersiden, mens syndikeringsaktørene har gjort færre kjøp. o Hittil i år har vi registrert 112 transaksjoner fra MNOK 50 for til sammen drøye NOK 32 mrd. I tilegg arbeides det med bl.a. fire salgsprosesser innen handelseiendom med verdier tilsvarende NOK 12,5 mrd. Det ligger an til mange omsetninger i Q4, og salgsvolumet vil kunne passere NOK 50 mrd. med god margin. o Bankene har strammet inn på utlånene til næringseiendom og skjerpet vilkårene. Så langt har det ikke hatt en dramatisk innvirkning på markedet. Eksempelvis er de større syndikeringsaktørene stadig aktive og har gjennomført transaksjoner gjennom høsten. o Gjennomsnitt-transaksjonen i høst har hatt en netto-yield på 6,8 % og et yield-gap etter bankmargin på ca. 1,6 %. o Kontortransaksjonene over MNOK 500 har det siste året hatt en snitt-yield på 5,7 %, mens de øvrige kontorsalgene har hatt en snitt-yield på 7,0 %. o I fjor økte yield-forskjellen mellom eiendom med lav og høy risiko. Med bakgrunn i bankenes skjerpede utlånspolitikk legger vi til grunn at utviklingen har blitt videreført i år. o Vi vurderer stadig prime yield til og være i intervallet 5,25 % til 5,50 %. Utleiemarkedet kontor Oslo, Asker & Bærum o Leieprisene har steget sammenhengende siden vinteren Vi venter ca. 5 % leieprisvekst i år, og at markedet står overfor flere år med leieprisoppgang (se argumenter for og i mot videre leieprisvekst på side 28). o Vi legger til grunn at reforhandlinger gjennomgående gir vekst i leienivået, også i randsonene. o Toppleiene har steget ca. 30 % siden bunnen. Vi venter videre vekst i toppsegmentet, men mer moderat oppgang fordi differansen mot alternativene begynner og bli høy. o Arealledigheten har steget svakt gjennom høstmånedene og var per september på 7,3 %. Vi har beholdt vårt scenario for leiemarkedet, og venter at kontorledigheten topper ut i oktober / november for så og synke de nærmeste årene. o Markedet drives opp av generell optimisme & vekst i økonomien. Leietagerne signerer i snitt større arealer enn tidligere. o I praksis har ikke arealeffektiviseringstendensene slått like hardt i gjennom som mange har ventet. Vi sitter i større grad i åpne landskap, men arealbruken opprettholdes gjennom større arealer til møterom etc. Vi synes og ha et velstandstillegg i Norge. o Mangel på større tilgjengelige ledige lokaler og stigende byggekostnader vil kunne fremtvinge nybygg på høye leienivåer. o Nybyggingen er nå spesielt høy og er spredt over nesten alle kontorområdene i Oslo, Asker og Bærum (se vårt kart på side 27). o Vi venter høy nybygging også etter Hvis det imidlertid ikke snart signeres leiekontrakter til et betydelig volum nybygg vil markedet allerede om to år være preget av generelt etterspørselsoverskudd, og med raskt stigene leienivåer som resultat. o Sentrum har vært den største vinneren om leietagerne de siste tre årene (se vårt kart på side 25). De omkringliggende områdene opplever nå stigende etterspørsel og får i større grad ta del i leieprisoppgangen. 4

5 MAKRO Kobbervikdalen UNION Norsk Næringsmegling har håndtert salget på vegne av Fram Realinvest. 5

6 MAKRO Norsk økonomi - utsikter for Langvarig moderat konjunkturoppgang for Norge o Vekstanslagene for Norges handelspartnere er marginalt nedjusterte. Fastlandseksporten, som mange regner som det svakeste leddet i norsk økonomi, ventes imidlertid og ha en stigende veksttakt. o Statistisk Sentralbyrå (SSB) venter per september at konsumprisindeksen (KPI) stiger med kun 0,9 % i år, 1,6 % i 2013, 2,1 % i 2014 og 2,5 % i o SSB legger til grunn at Norge har vært inne i en moderat konjunkturoppgang siden våren Sett opp mot en trendvekst for Norge på 2,9 % innebærer prognosene kort fortalt at Norge får en moderat konjunkturoppgang de nærmeste årene. o Særlig privat konsum og høye investeringer bidrar til god veksttakt. God vekst i verden (3-4 %), moderat i USA, men svakt i Eurosonen BNP- vekst, årlige endringer E 2013E 2014E USA 1,8 2,2 2,0 2,2 Japan (0,7) 2,5 1,6 1,1 Kina 10,5 8,0 8,3 8,5 Eurosonen 1,5 (0,4) 0,6 1,7 UK 0,8 (0,4) 1,0 1,7 Norge (fastlandet) 2,4 3,7 3,0 2,8 Sverige 3,9 1,2 1,8 2,3 Norges handelspartnere* 2,5 0,8 1,8 2,5 Kilde: Nordea, september 12. *Norges Bank, PPR juni 12 Totalt sett gode rammevilkår for næringseiendom Statistikk og prognoser for makroforholdene tyder klart på at vi totalt sett vil ha gode rammevilkår for næringseiendom de nærmeste årene. Behovet for næringseiendom er økende, den økonomiske evnen er sterk og optimismen er tilstede blant det store flertallet av bedriftene. Det er fortsatt høy risiko knyttet til utviklingen i Europa, og vi kunne ønsket oss en bedre utvikling innen KPI og bankmarginer. Likevel, det meste går i riktig retning. Viktige positive rammevilkår for næringseiendom omfatter blant annet: o En sterk økonomi som bidrar til god vekst innen befolkning, sysselsetting og privat konsum. Sannsynliggjør også få konkurser og mindre risikoutsatte leieinntekter o Vekstambisjoner blant bedriftene (generell optimisme) o Lave renter lenge 6 Norge Hovedtall (årlige prosentuelle endringer) Årlige prosentuelle endringer E 2013E 2014E 2015E BNP - Fastlandet 2,4 3,6 3,1 3,2 3,4 BNP 1,4 3,5 2,2 2,4 2,8 KPI 1,2 0,9 1,6 2,1 2,5 Privat forbruk 2,4 3,6 4,7 4,6 4,5 Offentlig forbruk 1,5 1,9 2,0 2,6 2,7 Oljeinvesteringer 13,4 13,5 6,4 2,5 1,7 Tradisjonell eksport (0,4) 1,1 1,9 2,7 3,4 Sysselsetting 1,4 2,2 1,8 1,5 1,6 Arbeidsledige AKU (nivå) 3,3 3,1 3,3 3,2 3,1 Kilde: SSB, september 2012

7 MAKRO Arbeidsmarkedet Norge / Oslo Vekstanslagene oppjustert med 38 % o Vår konsensusoversikt tilsier at sysselsettingen stiger med i perioden Sammenlignet med vår-rapporten er nivået opp 38 %. o Manpower sin rapport fra tredje kvartal viser at overvekten av bedrifter som venter å øke bemanningen holder seg stabil på 8 %. I Stor-Oslo er tilsvarende overvekt på 12 %. o Manpower sin undersøkelse viser at planene om og øke bemanningen er særlig sterkt innenfor kontorintensive bransjer som finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester, samt olje og gass. o Tendensen for antall ledige stillinger innen kontoryrkene i Oslo har flatet ut de siste månedene, men per september er tendensen opp 9 % sammenlignet med september Prosentuelle endringer i sysselsettingen i Norge 12 mnd. trenden for ant. ledige kontorstillinger i Oslo Kilde: UNION/FINN Endring i ant. ansatte i Oslo. NAV anslår i år E 2013E 2014E DNB - august 2012 (0,1) 1,4 1,9 1,4 0,9 Norges Bank - juni 2012 (0,1) 1,4 2,0 1,5 1,0 SSB - september 2012 (0,1) 1,4 2,2 1,8 1,5 Konsensus (0,1) 1,4 2,0 1,6 1,1 Endr.ant.sysselsatte (2 616) Ant. sysselsatte (3 000) (8 000) (13 000) E 2012E 7 Kilde: UNION/SSB/NAV Oslo

8 MAKRO Renter 10-års swaprente ned ca. 40 punkter fra mars Nordea sine renteprognoser per oktober 2012 % o Litt forenklet har bankene ventet stigende renter, mens markedet har ventet at rentene vil holde seg lave i flere år. Vi noterer oss bl.a. at 30-års statsobligasjonsrente for USA ligger på 2,85 % per 16. oktober o Siden vår-rapporten har bankene imidlertid nedjustert renteprognosene noe. Nordea venter at 10-års swaprente stiger til snaue 4 % neste høst, mens DNB Markets venter tilsvarende et nivå på 3,50 % høsten o Spreaden mellom 10-års swaprente og 3 mnd. NIBOR har vært stigende i år. Fordelen ved å ligge flytende er primo okt. 1,22 % mot 10-års swap. o UNION Bankundersøkelse fra august viser at bankmarginen i tyngden av utlån ligger på 231 punkter mot 217 i april-undersøkelsen. Bankenes svar varierte fra 180 til 260 punkter (tyngden av nye utlån har lav risiko). Swap- og pengemarkedsrenter i utvalgte markeder 12M NIBOR. 3, 5, 7 og 10 år swap renter 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1 å swap 3 å swap 5 å swap 7 å swap 10 å NOK SEK EUR USD swap Kilde: DNB Markets 8 % Nordea - Okt Spot 3M jun.13 des.13 des.14 3 mnd. NIBOR 1,98 2,02 2,27 2,43 3,16 Styringsrenten 1,50 1,50 1,75 2,00 2,75 Spread 0,48 0,52 0,52 0,43 0,41 10 års swap 3,20 3,58 3,86 3,96 4,14 10 års stat 2,15 2,58 2,86 2,96 3,14 Spread 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 Kombinasjon av 70 % 10-års swaprente og 30 % 3 mnd. NIBOR Fordelen ved og ligge flytende : 10-års swaprente minus 3 mnd. NIBOR Kilde: DNB Markets 2,83 3,11 3,38 3,50 3,85 10-års swapr. min. 3 mnd. NIBOR 1,22 1,56 1,59 1,53 0,

9 Transaksjonsmarkedet Gravarsveien 7, Sandnes Scala Retail Property har kjøpt kjøpesenteret Maxi Sandnes. UNION Corporate var kjøps- og finansieringsrådgiver. 9

10 TRANSAKSJONSMARKEDET HITTIL I 2012 Oppsummering og vurderinger på overordnet nivå. Se egne sider (12-20) for hhv. Oslo/Akershus, Kontor, Handel, Logistikk, Hotell, Bolig, Bergen, Trondheim og Stavanger Høyt transaksjonsvolum, men selektivt marked Salgsvolumet i 2012 fordelt på segment og geografi Det har vært en betydelig økning i transaksjonsaktiviteten de siste ukene. I andre halvår har vi allerede registrert 33 omsetninger over MNOK 50. Medio oktober har transaksjonsvolumet nådd NOK 31,2 mrd. og innen handelsrelatert eiendom arbeides det nå med bl.a. fire prosesser med eiendomsverdier for NOK 12,5 mrd. Gitt at disse prosessene ender med salg vil transaksjonsvolumet sannsynligvis passere NOK 50 mrd. med god margin. Får vi det samme antall transaksjoner i fjerde kvartal som i fjor, vil vi passere 160 omsetninger i år. Det er med andre ord et aktivt transaksjonsmarked på tross av at flere banker har strammet inn på utlånene og skjerpet vilkårene i forhold til næringseiendom. Et eksempel på at lånefinansieringsutfordringene på ingen måte har stoppet markedet, er at syndikeringsaktørene har gjennomført minimum syv kjøp nå etter sommerferien (sannsynligvis flere) og 22 hittil i år. Transaksjonsmarkedet har i år vært preget av et høyt salgsvolum innenfor kontor og boligrelatert eiendom. Vi kan sannsynligvis legge til handel på slutten av året. Videre har syndikeringsaktørene kjøpt mindre, og det har vært et lavere volum innen logistikk/industri. Videre har det vært et høyt volum som enten er i tomt/utvikling/konvertering eller eiendommer med spesielt lange leiekontrakter. Målt i verdi har 70 % av salgsvolumet vært på Sør-Østlandet inkludert Oslo/Akershus, 9 % i geografisk spredte porteføljer og 21 % i resten av landet. Det har for øvrig vært salg over MNOK 50 i hele 31 ulike kommuner. De langt fleste i de fire største byregionene. De 10 største omsetningene så langt i 2012 er alle over MNOK 500 og utgjør 51 % av salgsvolumet målt i verdi. Videre tyder flere av transaksjonene i år på at mange aktører spisser porteføljene ut fra at man har strammet inn investeringsstrategien. NOK mrd. Segment Antall NOK mrd. Kontor 33 13,4 Hotell 4 1,2 Butikk/Handel 15 4,7 Logistikk/Ind. 11 1,3 Annet 42 10,6 Sum ,2 Kilde: UNION Midt- og Nord-Norge 8 % Sør- og Vestlandet 13 % Øvrige Sørøstlandet 7 % Kilde: UNION Årlig transaksjonsvolum i NOK mrd. Kun transaksjoner fra MNOK Porteføljer/ Annet 9 % 2012 NOK 31,2 mrd Oslo/ Akershus 63 % E Kilde: UNION fra DNB Næringsmegling for årene før

11 TRANSAKSJONSMARKEDET GENERELT Eiendomsselskapene kjøper flere, syndikeringsaktørene færre. Minimum 13 transaksjoner med netto yield under 6 % hittil i år Typisk yield-gap etter bankmargin i høst på 1,6 % Aktørenes kjøps-/salgsandeler og nettokjøp i NOK mrd. Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg I perioden fra 2008 har eiendomsselskapene vært største netto selger av næringseiendom i Norge og syndikeringsaktørene største netto kjøper. Fra i fjor høst økte Eiendomsselskapene investeringstakten, og har hittil i år kjøpt 60 eiendommer og solgt 46. Tabellen til høyre viser at eiendomsselskapene har vært netto selger. Justerer man imidlertid for salget av DNBhovedkontoret på NOK 4,8 mrd. hadde eiendomsselskapene vært nettokjøper for NOK 2,8 mrd. Videre ville liv- og pensjonsselskapene uten denne transaksjonen faktisk vært netto selger. Liv- og pensjonsselskapene er vanligvis netto kjøper, men det er grunn til og tro at enkelte i denne kategorien er i ferd med og vekte seg ned i næringseiendom. Med de transaksjonene vi har fått inn på tampen har syndikeringsaktørenes kjøpsvolum nå passert NOK 3 mrd. Det er likevel klart at de har gjort betydelig mindre enn i fjor. I gruppen andre finner vi i år blant annet entreprenører, kommuner og foreninger. Hittil i år har vi registrert hele 78 ulike kjøpere/kjøpsgrupperinger. Kakediagrammet til høyre viser transaksjonene fra Q sortert etter yieldnivå. Vi har tatt ut de yieldene vi ikke oppfatter som markedsmessige (yieldnivået skyldes underleie, utbyggingspotensial etc.), og gjennomsnittet er da 6,98 %. Fra slutten av fjoråret har vi registrert 24 salg med yield under 6 %, hvorav 13 salg i Videre har vi registrert 19 omsetninger med yield fra 8 % og høyere. Setter vi sammen data fra transaksjonene etter ferien, UNION Bankundersøkelse Q og rente-nivåer finner vi at den typiske transaksjonen (kontantstrømeiendommer) i høst har hatt en netto yield på 6,8 %, en bankmargin på 2,3 % og et netto yield-gap etter bankmargin på 1,6 %. Det er mange finansieringsløsninger, men vi har her forutsatt 70 % rentebinding med 10-års swaprente og 30 % flytende. Det typiske kjøpet har stadig en egenkapitalandel på ca. 30 %, men tendensen er marginalt økende. 11 Eiendomsselskap 53 % 60 % -2,0 16,6 18,6 Norske fond 1 % 5 % -1,1 0,3 1,4 Syndikeringsaktører 7 % 3 % 1,4 2,3 0,9 Utlendinger inkl. fond 4 % 5 % -0,3 1,4 1,7 Liv- og pensjonsselskap inkl. egne fond 21 % 8 % 4,0 6,6 2,6 Private investorer 7 % 8 % -0,2 2,2 2,4 Bruker av eiendommen 4 % 8 % -1,1 1,3 2,4 Andre eller konfidensielt 1 % 4 % -0,7 0,5 1,2 Sum 31,2 31,2 Kilde: UNION Transaksjoner etter yield-nivå fra Q % eller høyere netto-yield: 19 % Fra 7 til 8 % netto-yield: 30 % Kilde: UNION 101 transaksjoner med yield-data 6 % eller lavere netto-yield: 24 % Mellom 6 og 7 % netto-yield: 27 %

12 TRANSAKSJONSMARKEDET Oslo/Akershus Høyt salgsvolum i kontor og boligrelatert eiendom Segmentfordeling i Oslo/Akershus fra okt Ettersom vi kun fokuserer på transaksjoner fra MNOK 50 har Oslo/Akershus en høy andel av salgsvolumet målt i verdi, hele 67 % de siste fire kvartalene. I denne perioden har vi registrert hele 92 transaksjoner i de to fylkene. Av disse har 31 hatt en verdi på MNOK 250 eller høyere. Snitt-yielden har vært på 6,80 % mot 7,37 % i resten av landet (kun markedsmessige yielder medtatt). Kontantstrømeiendommene har i snitt hatt 8,7 år igjen på leiekontraktene. Vi ser da bort fra eiendommer uten leiekontrakter eller med mindre enn tre år igjen på leiekontraktene. Hittil i år har transaksjonsmarkedet i Oslo-området vært preget av et spesielt høyt innslag av boligrelaterte transaksjoner med et volum på hele NOK 7,5 mrd. (se mer om boligtransaksjonene på side 17). Som vanlig har andelen vært høy innen kontor det siste året med totalt 29 salg for drøye NOK 15 mrd. Salget av DNB-hovedkontoret og byttetransaksjonen mellom Norwegian Property og KLP utgjorde drøye NOK 6,6 mrd. eller 44 % av volumet på NOK 15 mrd. (Norwegian Property solgte Ibsen-kvartalet til KLP, og kjøpte Fondbygget på Aker Brygge fra KLP). Kontortransaksjonene i Oslo/Akershus har hatt en snitt-yield på 6,3 % det siste året, og vi har registrert 10 kontorsalg med netto-yield under 5,8 % i perioden. Innen handelseiendom har salgsvolumet vært beskjedent i Oslo-området. Vi ser her bort fra eiendommer som inngår i geografisk spredte porteføljer. Vi har da ikke registrert salg over MNOK 260. Tabellen til høyre er veldig preget av salget av DNB-hovedkontoret på NOK 4,8 mrd. Uten dette ene salget ville liv- og pensjonsselskapene vært nettoselger og eiendomsselskapene netto kjøper i hovedstadsområdet. Eiendomsselskapene har i perioden kjøpt 49 eiendommer og solgt 40 eiendommer i Oslo/Akershus. Det siste året har det vært 56 ulike aktører/grupperinger som har kjøpt eiendom over MNOK 50 i Oslo/Akershus. Kilde: UNION Annet 36 % Lager/Kombi/ Terminal/Ind 9 % NOK 29,7 mrd. Butikk/Handel 4 % Kontor 51 % Kjøps-/salgsandeler siste 12 mnd (NOK mrd.) Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 51 % 62 % -3,4 15,0 18,4 Norske fond 1 % 9 % -2,6 0,2 2,8 Syndikeringsaktører 12 % 2 % 3,1 3,6 0,6 Utlendinger inkl. fond 0 % 2 % -0,6 0,0 0,6 Liv- og pensjonsselskap 22 % 11 % 3,4 6,6 3,2 Private investorer 7 % 7 % -0,1 2,1 2,2 Bruker av eiendommen 4 % 4 % -0,1 1,2 1,3 Andre eller konfidensielt 3 % 2 % 0,3 1,0 0,7 Sum 29,7 29,7 12 Kilde: UNION

13 TRANSAKSJONSMARKEDET - KONTOR 5,7 % i snittyield i storsalgene fra MNOK 500 Kontortransaksjoner de siste fire årene, 2012 per okt. Fra fjerde kvartal i fjor har vi registrert 51 kontortransaksjoner for til sammen NOK 19,1 mrd. Yieldene har variert fra 5,1 % til 9,57 %, med et gjennomsnitt på 6,76 % (basert på yield-data fra 43 omsetninger). De ti største transaksjonene hadde alle en verdi over MNOK 500 og utgjorde 64 % av volumet målt i verdi. I storsalgene var snitt-yielden på 5,7 % og gjennomsnittelig kvadratmeterpris var på drøye kroner. De omsatte eiendommene hadde i snitt ca. 9 år igjen på leiekontraktene. Til sammenligning har den gjennomsnittelige kontorleiekontrakten som signeres i Oslo en varighet på mellom fire og fem år. Videre har 79 % av transaksjonsvolumet innen kontor vært i Oslo/Akershus. Tar vi snittet av de til en hver tid siste 10 yieldene vitner dataene om en svakt synkende yieldtendens. Snittet har sunket fra 7,16 % for et år siden til 6,82 % nå. Vi har da tatt ut yieldene som skyldes underleie etc. Vi kan imidlertid ikke konkludere med at dette uttrykker markedsutviklingen fordi de omsatte eiendommene i for liten grad er sammenlignbare, og fordi datagrunnlaget ikke er omfattende nok. Samlet finansieringsrente (10 års swaprente + bankmargin) har i perioden utviklet seg omtrent flatt, da økte bankmarginer har utlignet rentenedgangen (bankmarginene steg kraftig på tampen av fjoråret). Totalt sett er vår vurdering at det er etterspørselsoverskudd for trygt beliggende kontorbygg, og at disse har holdt seg godt i pris. I fjor økte yield-differansen mellom eiendommer avhengig av risiko. Vi legger til grunn at utviklingen, med økt yield-forskjell avhengig av antatt risiko, har fortsatt i år som en konsekvens av bankenes skjerpede krav til sikkerhet i kontantstrømmen. Vi vurderer stadig at prime yield ligger i intervallet 5,25 til 5,50 %, men siden sist er tendensen heller svakt opp enn svakt ned. Lånefinansierer man 70 % av lånet med 10-års swaprente, ligger flytende med resten og oppnår en attraktiv bankmargin kan man imidlertid få en finansieringsrente på snaue 5 %. 13 % Antall transaksjoner Milliarder kroner Kilde: UNION Kilde: UNION Prime yield og 10-års swaprente (per. okt. 2012) års swap-rente Prime yield Kilde: UNION/DNB Markets

14 TRANSAKSJONSMARKEDET- HANDEL Flere transaksjoner skyldes spissing av porteføljene Kjøps-/salgsandeler fra okt NOK mrd. Denne høsten arbeides det bl.a. med fire større transaksjonsprosesser med eiendomsverdier for til sammen NOK 12,5 mrd. Årstendensen er nå på NOK 6,2 mrd., hvorav 15 omsetninger med NOK 4,7 mrd. i år. Vi har registrert 17 ulike kjøpere de siste 12 mnd. mot tilsvarende over 30 ved forrige telling. Flere av transaksjonene vitner om at aktørene spisser porteføljene, både med hensyn til geografi og med hensyn til selve satsningen på segmentet handel. Flere nye aktører kjøper seg opp i handel og enkelte ønsker og vekte seg ned. Totalt sett gir det grunnlag for å vente et betydelig salgsvolum fremover. Snittyielden det siste året har vært på 7,0 %. Intervallet har vært fra 5,7 % til 8,5 % når vi ser bort fra ekstremverdier som gjerne skyldes underleie, utbyggingspotensial etc. Vi registrerte for øvrig én markedsmessig yield under 5 % i Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 60 % 71 % -0,7 3,7 4,4 Norske fond 3 % 0 % 0,2 0,2 0,0 Syndikeringsaktører 2 % 11 % -0,6 0,1 0,7 Utlendinger inkl. fond 23 % 0 % 1,4 1,4 0,0 Liv- og pensjonsselskap 0 % 0 % 0,0 0,0 0,0 Private investorer 7 % 2 % 0,3 0,4 0,1 Bruker av eiendommen 0 % 16 % -1,0 0,0 1,0 Andre eller konfidensielt 5 % 0 % 0,3 0,3 0,0 Sum 6,2 6,2 Kilde: UNION Forventningene tilsier raskere leieprisvekst enn KPI Virke venter 5 % omsetningsvekst i både 2012 og 2013 o Konsensus av høstens prognoser fra SSB, Nordea og DNB Markets tilsier at privat konsum stiger med 3,6 % i år, 3,9 % i 2013 og 3,6 % i Videre er spareraten blant husholdningene høy (9 %) og innebærer et oppsidepotensial for privat konsum. o Hovedorganisasjonen Virke har oppjustert sine anslag for veksten i detaljhandelen og venter hele 5,0 % økning i både år og i neste år. o Omsetningen i kjøpesentrene steg med 3,1 % i årets første åtte måneder mot samme periode i fjor i følge Kvarud Analyse. Korrigert for endringer i areal og handledager var veksten på 1,6 %. o Konsensus tilsier at KPI kun stiger med 0,7 % i år og 1,5 % i I sum tilsier prognosene for handelen at velfungerende handelseiendommer med omsetningsbasert leie får en raskere leieprisvekst enn KPI. 14 Årlig vekst i omsetning (%) E 2013E Dagligvarer 6,1 7,6 5,6 2,2 3,5 5,0 5,0 Klær 8,4 0,7 4,0 1,2 0,9 4,0 4,0 Sko 6,8 1,8 1,0 3,7 1,9 4,0 4,0 Møbler 8,0 (0,6) (1,3) 4,1 4,8 5,0 6,0 Elektronikk 7,3 (3,1) (1,3) 3,1 (1,1) 3,0 5,0 Byggevarer 11,4 1,4 (3,9) 4,5 4,6 7,0 8,0 Sportsutstyr 12,2 4,9 10,8 6,3 (1,4) 3,0 4,0 Totalt - Handel 8,2 3,8 3,2 2,7 2,9 5,0 5,0 Kilde: Hovedorganisasjonen Virke, oktober 2012

15 TRANSAKSJONSMARKEDET - LOGISTIKK Eiendommer innen lager, kombinasjon, terminal og industri Færre logistikk-kjøp fra syndikeringsaktørene i år I fjor registrerte vi hele 51 transaksjoner for NOK 7,6 mrd. i dette segmentet. Hittil i år har vi kun notert 11 salg for til sammen NOK 1,3 mrd. Blant annet har syndikeringsaktørene kun kjøpt for MNOK 600 mot NOK 3 mrd. i fjor. Tabellen til høyre viser transaksjonsvolumet fordelt på kjøpere og selgere de fire siste kvartalene. Bruker av eiendommen har vært største netto selger gjennom sale lease-back transaksjoner. I perioden har vi registrert yielder i 22 salg og snittet har vært på 7,65 %. Utviklingen i snitt-yielden (siste 20 salg) fra begynnelsen av 2011 og frem til i dag antyder en yield-økning på ca. 30 punkter. Fra Q har høyeste kvadratmeterpris vært over kr. og snittet har vært på drøye kr. De omsatte eiendommene skiller seg ut ved at relativt mange har hatt høye leienivåer (over kr. pr. m²/år). I snitt har det vært ca. 9 år igjen på leiekontraktene i de solgte eiendommene. Ant. ledige lokaler ned 13 % siden toppen i sept Kjøps-/salgsandeler fra okt NOK mrd. Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 30 % 40 % -0,4 1,4 1,8 Norske fond 0 % 15 % -0,7 0,0 0,7 Syndikeringsaktører 43 % 4 % 1,8 2,0 0,2 Utlendinger inkl. fond 0 % 3 % -0,2 0,0 0,2 Liv- og pensjonsselskap 0 % 0 % 0,0 0,0 0,0 Private investorer 19 % 15 % 0,1 0,9 0,7 Bruker av eiendommen 1 % 18 % -0,8 0,1 0,8 Andre eller konfidensielt 7 % 5 % 0,1 0,3 0,2 Sum 4,6 4,6 Kilde: UNION Antall ledige lokaler i Oslo/Akershus Leieprisene i Oslo-området ligger normalt i intervallet kr. per m²/år. For prime områder som Alnabru, nybygg med høy grad av skreddersøm, kontordel, kjølelager etc., blir kvadratmeterprisene gjerne høyere. Generelt skyves mer og mer av lagerfunksjonen østover og ut av Oslo. Det har vært en betydelig nyetablering langs E6 nord og sør for Oslo. Vi venter at trenden fortsetter, og at beliggenhetsrisikoen for flere eiendommer utenfor de mest attraktive områdene er økende. Figuren til høyre viser i den røde grafen antall ledige lokaler innen lager/kombinasjon i Oslo/Akershus per måned. Per september var det 168 annonserte lokaler mot 161 i april. På grunn av sesongvariasjoner i dataene har vi lagt ved de blå stolpene som viser 12 mnd. rullerende gjennomsnitt. Denne sesongjusterte tendensen har det siste året vært svakt synkende Kilde: UNION/FINN Tolvmånedtrend Antall annonser 15

16 TRANSAKSJONSMARKEDET - HOTELL Hotellsalg i Geilo, Trondheim, Stavanger og Drammen Siden vår-rapporten har Stig Fische solgt hotellet Dr. Holms på Geilo til private investorer (Frydenbø med fl.). Tidligere i år har Botten-familien solgt 60 % i Britannia Hotell i Trondheim til Øyvind Antinsen og Francis Hay for MNOK 222. Videre har Anker-stiftelsen kjøpt både driftselskapet og eiendommen First Hotel Ambassadeur i Drammen med 241 rom fra Host Hotelleiendom Norge for i størrelsesorden MNOK 250. KLP Eiendom har kjøpt hotellet Quality Airport Hotel nær Stavanger Lufthavn for MNOK 388, fra Aberdeen. Hotellet har 273 rom og 19 møterom og har Choice som driver. De siste tre årene har vi registrert yielder i fem hotelltransaksjoner. Intervallet har vært fra 5,2 % til 7,10 %, men et snitt på 6,2 %. Godt plasserte hotell i Norge, med lange leie-avtaler oppfattes nok av flere som en trygg havn. Lønnsomheten er til dels god (særlig enkelte større byhotell) og utlendinger står for kun 17 % av belegget. Bedret lønnsomhet trues av økt kapasitet o Lønnsomheten i bransjen har bedret seg, omsetningen steg 5 % i årets åtte første måneder, og konjunkturprognosene sannsynliggjør videre vekst i etterspørselen. Kapasitetsveksten, målt i antall rom, er beregnet til 8 % for perioden Bl.a. i Oslo har økt tilbudsside slått ut i nøkkeltallene. o Driftsmarginen i hotellbransjen steg fra 3,9 % gjennomsnitt i 2010 til 4,1 % i 2011 i følge Horwath Consulting. Litt spissformulert gikk driften i fjor tilfredsstillende i de større byhotellene (4,4 %), svakt i (de mindre) distriktshotellene (0,5 %) og best for flyplasshotellene (10,4 %). o Hotellene brukte i gjennomsnitt 24,6 % av inntekten på husleie i fjor i følge Horwath Consulting. For hotellene med mindre enn 60 rom var nivået 15,0 % og for hotellene med over 100 rom var nivået 25,4 %. Hovedtall Norge/Oslo januar august Januar - august Endr. ÅoÅ RevPar YTD (NOK) Norge % Oslo (7%) Omsetning (MNOK) Norge % Oslo (1%) Pris per rom (YTD) Norge % Oslo (2%) Kilde: SSB 16 % Romutnyttelsen fra jan. til aug., per år Kilde: SSB Norge Oslo

17 TRANSAKSJONSMARKEDT - BOLIG Hett transaksjonsmarked for boligrelatert eiendom Hittil i år har vi registret 31 transaksjoner for til sammen NOK 9,0 mrd. som helt eller delvis er relatert til bolig. I tillegg kommer enkelte større transaksjoner hvor vi ikke kjenner salgssummen. Det har dessuten vært en lang rekke transaksjoner under MNOK 50, særlig tomter. Transaksjonene knytter seg til tomter som helt eller delvis skal utvikles til bolig, eiendom som planlegges konvertert til bolig og mer selskapsmessige transaksjoner. De 31 transaksjonene er fordelt på hele 25 ulike kjøpere, herunder enkelte syndikeringsaktører. Målt i verdi er nesten 90 % av det vi har registret relatert til Oslo/Akershus. Tomter i Oslo-området som kan benyttes til boligutvikling utgjør noe av det som har økt mest i verdi de siste to årene. Boligmarkedet er generelt hett over det meste av landet, men særlig også i Stavanger-regionen, hvor vi har registrert enkelte boligtransaksjoner. Solid vekst i bolig- og leieprisene, men ingen boble o Snittpris per m² for solgte leiligheter i Oslo var kr. i september Snittnivået har steget snaue 10 % siden september o Per september var prisveksten for boliger generelt i Norge på 7,3 % mot september For eneboliger var årsveksten på 5,1 % og for delte boliger 6,9 %. o Snitt leiepris for leilighet/hybel i Oslo var kr. per mnd. i Q Nivået økte med 3,2 % sammenlignet med Q1 2012, og 5,5 % mot Q o SSB med flere har publisert artikler i år hvor konklusjonen har vært at boligprisveksten i Norge kan forklares logisk ut fra lønnsvekst, moderat boligbygging og renteutviklingen. Konsensus tilsier videre boligprisvekst, og SSB venter at boligprisene i Norge stiger med 7 til 8 % årlig tom Leiepris per mnd. for leilighet/hybel i Oslo tom. Q2 12 Boligpriser fra 2005 til sept. 2012, i kr. per m² NOK / måned NOK 1, sep. 05 sep. 06 sep. 07 sep. 08 sep. 09 sep. 10 sep. 11 sep. 12 Oslo Stavanger Bergen Trondheim Norge Kilde: Opinion (tidl. Makrosikt) på oppdrag for Boligbygg KF i Oslo kommune Kilde: EFF/NEF/Econ/FINN, september

18 TRANSAKSJONSMARKEDET - BERGEN Transaksjoner fra MNOK 50 i Bergen/Hordaland, samt kontorleiemarkedet i Bergen Skarpe yielder og flere Oslo-kjøpere Transaksjoner fra MNOK 50, fra oktober 2011 Det siste året har vi registrert 12 transaksjoner over MNOK 50 i Bergensområdet for til sammen NOK 2,3 mrd. I tillegg har det kommet til bud/aksept på én større eiendom, og vi har god grunn til og tro at det jobbes med ytterligere storsalg. Vi har registrert totalt 11 yielder fra 2011 og 2012 i Bergen, og gjennomsnittet er nå på 7,1 %. En sammenligning med Oslo vil alltid inneholde et sterkt element av at man sammenligner ulike eiendommer, men for denne perioden var Bergen-snittet 64 punkter høyere enn Oslo-snittet. Minimum to av omsetningene i Bergen nå i høst har hatt markedsmessige netto-yielder under 6 %. Våre transaksjonslister for Bergen viser at markedet ikke er så lukket som myten skal ha det til. Fra 2010 har for eksempel 12 av 33 omsetninger endt med en kjøper som er basert utenfor Hordaland. Lager/ Kombi 15 % Kilde: UNION Annet 16 % NOK 2,3 mrd. Butikk/ Handel 44 % Kontor 35 % Forventninger om stabile leiepriser* Leiepriser (i kr. per m 2 /år) - per halvår fra 2005 o DN jun. 2012: Snittprisen for sentrale og moderne kontorlokaler ligger flatt på kr. per m²/år. o Leieprisene i sentrum ligger i intervallet kr. I øvrige områder signeres tyngden av kontrakter i prisintervallet fra til kr. per m²/år*. o De siste par årene har antall ledige kontorlokaler annonsert på Finn.no ligget i intervallet 100 til 130. Per oktober er nivået 126 mot 110 for et år siden. Arealledigheten vurderes til være på snaue 7 %, og ventes og stige de nærmeste årene. * Kyte Næringsmegling oktober NOK / m2 Snitt leiepriser for moderne, sentrale kontorlokaler ekskl. mva. og felleskostnader Kilde: Dagens Næringsliv

19 TRANSAKSJONSMARKEDET - TRONDHEIM Transaksjoner fra MNOK 50 i Trondheimsområdet, samt kontorleiemarkedet i Trondheim Omsetninger innen 9 ulike segment det siste året Transaksjoner fra 50 MNOK, fra oktober 2011 Fra fjerde kvartal i fjor har det minimum blitt omsatt 13 eiendommer (fra MNOK 50) i Trondheim, for til sammen NOK 2,8 mrd. Av dette salgsvolumet utgjør NIAM sitt salg av kontoreiendommen Pirsenteret drøye 40 %. Den laveste yielden vi har registrert nå i høst er på 6,10 % (lang leiekontrakt) og den høyeste er over 11 %. Vi har registrert 19 yielder fra 2010 med et snitt på 7,5 %, ekskludert ekstremverdier knyttet til underleie etc. Kontortransaksjonene hadde tilsvarende et snitt på 7,3 %. Ser vi spesielt på transaksjonene fra MNOK 150 og oppover har snitt-yielden vært på 6,2 % de siste tre årene. Beregningen er basert på at vi har data for markedsmessige yielder i 6 transaksjoner fra MNOK 150. Av de 13 salgene det siste året har 5 endt med en Oslo kjøper, og 6 av de 13 har vært utenom de tradisjonelle eiendomssegmentene. Kilde: UNION Annet 27 % Hotell/ Handel/ Lager 20 % NOK 2,8 mrd. Kontor 53 % Leieprisvekst for sentrale og moderne kontorlokaler Leiepriser (i kr. per m 2 /år) - per halvår fra 2005 o DN jun. 2012: Snittprisen for sentrale og moderne kontorlokaler har steget fra kr. på slutten av fjoråret til kr. per m²/år. o Todelt leieutvikling mellom attraktivt og ukurant. o Vi legger til grunn at tyngden av kontrakter signeres i intervallet til kr. pr. m²/år. I nybygg blir nivåene gjerne enda høyere. o Per okt. er det annonsert 92 ledige kontorlokaler i Trondheim mot 85 i okt Målt i m² er nivået stabilt i forhold til okt. 2011, men redusert med drøye m² fra april, til ca m² nå. *Kilde: UNION/FINN 19 NOK / m2 Snitt leiepriser for moderne, sentrale kontorlokaler ekskl. mva. og felleskostnader Kilde: Dagens Næringsliv

20 TRANSAKSJONSMARKEDET - STAVANGER Transaksjoner fra MNOK 50 i Stavangerområdet, samt kontorleiemarkedet i Stavanger/Forus Syndikeringsaktørene selger oljeboomeksponering Transaksjoner fra MNOK 50, fra oktober 2011 Fra oktober i fjor har vi registrert 10 transaksjoner (fra MNOK 50) for til sammen NOK 2,6 mrd., hvorav drøye NOK 2 mrd. i år. I tillegg har kjøpesenteret Stadionparken blitt omsatt i en geografisk spredt portefølje. Det har også vært flere transaksjoner rett under MNOK 50, bl.a. tomter. De 10 salgene relaterer seg til én selskapsmessig transaksjon, et hotell, en tomt, fem kontoreiendommer, en lagereiendom og en handelseiendom. Av 26 salg, over MNOK 50 fra Q4 2010, har hele 18 endt med en kjøper som er basert utenfor Rogaland, og 7 er kjøpt av syndikeringsaktørene. I perioden har UNION systemet har vært involvert i alt fire gjennomførte transaksjoner for totalt MNOK 922. I perioden har snitt-yielden vært 6,9 %. I kontortransaksjonene i Rogaland de siste to årene var yileld-intervallet fra 8 % til ned mot 5,5 %. Også i kontor var snittet 6,9 %. Tomt, Utvikl., Portefølje 27 % Lager 8 % Kilde: UNION Handel 16 % NOK 2,6 mrd. Hotell 15 % Kontor 34 % Svakt stigende leiepriser - høy ettersp. og nybygging* Leiepriser (i kr. per m 2 /år) - per halvår fra 2005 o DN jun. 2012: Snittprisen for moderne og sentrale kontorlokaler vurderes til kr. per m²/år, opp fra kr. per november i fjor. o Intervallet for høy høystandard kontor i Stavanger sentrum går fra til kr. pr. m²/år*. o På Forus ligger leienivået for lokaler med høy standard i intervallet kr. pr. m²/år *. o Kontorledigheten var på kun 3,4 % per mai. Frem til mai 2014 ventes en ferdigstillelse tilsvarende m² kontor, noe som øker kapasiteten med hele 9,5 %. Høy etterspørsel og konvertering ventes og dempe ledighetsnivået til 4-5 % på litt sikt*. *Kilde: EiendomsMegler 1 NæringsEiendom mai og okt NOK / m2 Snitt leiepriser for moderne, sentrale kontorlokaler ekskl. mva. og felleskostnader Kilde: Dagens Næringsliv

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2013

Markedsrapport Vinter 2013 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2013 Attraktivt yield-gap etter bankmargin Leder Transaksjonstrender og salgstriggere for 2013 2012 ble et godt år for langt de fleste aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet.

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling Markedsrapport Vår 2013 Høyt fokus på eiendomsutvikling Leder Size matters Vi kan nok en gang registrere at rentene er blitt rekordlave. I store deler av mai måned har 10-års swaprente ligget under 3 %.

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Markedsrapport Q2 2011

Markedsrapport Q2 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q2 2011 Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom.

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q3 2010 Transaksjonsmarkedet Sterk vekst i antall transaksjoner og svakt synkende yield-nivåer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,0 % i andre kvartal Side 11 Status utleie i Oslo,

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2016 8. november 2016 VOLUMFALL, MEN REKORDHØY AKTIVITET All time high i normalsegmentet! 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50-300 mill. 50-300

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2017 7. november 2017 TRANSAKSJONSMARKEDET KOKER Flere transaksjoner enn noensinne 80 70 60 50 40 30 20 10-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Under 1 mrd Over 1 mrd Antall

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM.

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. 3885.1 NR. 06-07/2013 NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. DN S EKSPERTPANEL TROR OPPTUREN FORTSETTER

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Hamar, 29. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016 HOVEDSTYRET. MAI Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Årsvekst. Prosent. Eksportvekter. ) 8 - - - 7 9 ) Anslag for (stiplet linje) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Fremvoksende økonomier Industriland

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2012 Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Kvartalets eiendom Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer