Markedsrapport Vinter 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport Vinter 2014"

Transkript

1 Markedsrapport Vinter 2014

2 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom prime kontoreiendom hvor yield-endringen hvor yield-endringen er lagt til er løpende lagt til løpende (røde søyler). (røde søyler). bankmargin bankmargin har økt. har Vår økt. kartlegging Vår kartlegging blant lokale blant næringsmeglere lokale næringsmeglere kysten kysten Vi forutsetter Vi forutsetter her at bankmarginen her at bankmarginen er hakket er lavere hakket ut lavere fra lavere ut fra lavere rundt og rundt sentrale og sentrale verdivuderere verdivuderere tyder ikke tyder på ikke noen på segmenter noen segmenter eller byer eller byer beliggenhetsrisiko. beliggenhetsrisiko. Yield-gapet Yield-gapet har her har økt her fra 30 økt rentepunkter fra 30 rentepunkter for et år for et år med vesentlig med vesentlig endringer endringer i yield-nivåene i yield-nivåene gjennom gjennom Videre har Videre har markedsleienivåene i Norge i primært Norge primært vist flat vist utvikling flat utvikling til svak til vekst. svak vekst. siden til siden ca. 100 til ca. rentepunkter 100 rentepunkter nå. De mørkegrønne nå. De mørkegrønne søylene søylene viser at viser hvis vi at hvis vi forutsetter forutsetter kjøp hvert et kjøp kvartal hvert på kvartal konstant på konstant kjøpsyield kjøpsyield 7,5 % så 7,5 har % yield- så har yield- Samtidig Samtidig har både har bankenes både bankenes margin-nivåer margin-nivåer i nye lån i nye og de lån lange og de rentene lange rentene gapet etter gapet samlet etter samlet lånefinansierings-rente det siste det året siste økt året fra 2,2 økt % fra til 2,2 % til sunket. sunket. Samlet Samlet lånefinansieringsrente i nye lån i nye har blitt lån har redusert blitt redusert med med 2,9 %. For 2,9 den %. For delen den av delen lånet av hvor lånet man hvor eventuelt man eventuelt ligger flytende ligger flytende øker yield- øker yieldca. 70 rentepunkter ca. 70 rentepunkter fra Q fra Q1 Utviklingen Utviklingen innebærer innebærer at investorene at investorene i i gapet ytterligere. gapet ytterligere. For eksempel For eksempel utgjør 5-års utgjør swaprente 5-års swaprente minus 3 minus mnd. 3 mnd. dagens transaksjoner dagens transaksjoner sitter igjen sitter med igjen mer med etter mer etter lånefinansieringsrenten, Nibor 73 Nibor rentepunkter 73 rentepunkter per 28. per februar. 28. februar. sammenlignet sammenlignet med transaksjonene med transaksjonene for et år for siden. et år Figuren siden. Figuren under viser under at viser at netto yield-gap netto yield-gap etter samlet etter finansieringsrente samlet finansieringsrente i snitt-transaksjonen i snitt-transaksjonen har har På side 23 På presenterer side 23 presenterer vi våre oppdaterte vi våre oppdaterte prognoser prognoser for ubelånt for ubelånt avkastning avkastning steget fra steget snaue fra 1,4 snaue % i begynnelsen 1,4 % i begynnelsen av 2013 av til 2013 snaue til 2,4 snaue % nå 2,4 (blå% søyler). nå (blå søyler). for de nærmeste for de nærmeste tre årene tre for årene tenkt for en portefølje tenkt portefølje som er bredt som er sammensatt bredt sammen- med satt hensyn med til hensyn geografi til geografi segmenter. og segmenter. Justert for Justert risiko for oppfatter risiko oppfatter vi vi Vi har kommet Vi har kommet frem til frem dette til ved dette å ta ved snitt-yielden å ta snitt-yielden i til enhver i de til tid enhver siste tid siste 30 transaksjoner 30 transaksjoner (UNIONs (UNIONs transaksjonslogg) transaksjonslogg) og trukket og trukket fra samlet fra samlet lånefinansieringsrente (UNIONs (UNIONs Bankundersøkelse) Bankundersøkelse) uttrykt ved uttrykt 5-års ved 5-års nivået på nivået 7,4 % på som 7,4 attraktivt. % som attraktivt. Med utgangspunkt Med utgangspunkt i i urbaniseringstrendene og dagens og rekordlave dagens rekordlave rentenivåer rentenivåer vurderer vurderer vi at aktører vi at aktører med fokus med på fokus på swaprente swaprente + bankenes + bankenes snittmargin snittmargin i nye 5-års i nye lån. 5-års Denne lån. tilnærmingen Denne tilnærmingen vil vil eiendomsutvikling eiendomsutvikling (totalrehabilitering, nybygg, nybygg, områdeutvikling) områdeutvikling) i i innebære innebære et element et element av forenkling av forenkling og at man og blander at man blander epler og epler pærer og pærer storbyregionene storbyregionene er best posisjonert best posisjonert for meravkastning for meravkastning de nærmeste de nærmeste årene. årene. ettersom ettersom utvalget utvalget av omsatte av omsatte eiendommer eiendommer hele tiden hele vil tiden endre vil seg. endre seg. Fremstillingen Fremstillingen vil imidlertid vil imidlertid gi et oppdatert gi et oppdatert uttrykk uttrykk for hva for investorene hva investorene I I kontorleiemarkedet i Oslo-området i Oslo-området har har markedsleienivåene steget steget typisk sitter typisk igjen sitter med igjen i transaksjonene. med i transaksjonene. Ønsker vi Ønsker i stedet vi i å stedet se på samme å se på samme ca. 20 % ca. de 20 siste % de tre siste årene tre og årene økningen og økningen har langt har på langt vei vært på vei vært eiendom eiendom gjennom gjennom hele tidsrommet hele tidsrommet kan vi ta kan utgangspunkt vi ta utgangspunkt i kjøp av i kjøp en av en kostnads kostnads drevet. drevet. Vi tror vi Vi står tror ved vi står et vippepunkt ved et vippepunkt hvor økte hvor økte markedsleienivåer markedsleienivåer i større i grad større gir grad positiv gir verdiutvikling, positiv verdiutvikling, ikke bare ikke utligner bare utligner 3,0 % 3,0 % effekten effekten av at av at tilpasningskostnadene generelt generelt har økt. har Etter økt. høy Etter tilførsel høy tilførsel Netto yieldnetto -gap yield -gap av nye kontorbygg av nye kontorbygg i 2012/2013, i 2012/2013, venter vi venter et nivå vi på et nivå kun på kun m² i år og m² i år og 2,5 % 2,5 % etter bankmargin etter bankmargin i snitt - i snitt - at kontorledigheten at kontorledigheten synker fra synker 6,9 % fra i dag 6,9 til % i 5,8 dag % til om 5,8 et % år. om Videre et år. at Videre at 2, 0 % 2, 0 % transaksjonen transaksjonen markedsleienivåene stiger fremover stiger fremover og byggekostnadene og byggekostnadene flater ut flater eller ut eller Yield -gap etter Yield -gap etter 1,5 % 1,5 % synker. Det synker. ligger Det derfor ligger svært derfor godt svært til godt rette til for rette økt nybygging for økt nybygging fra fra bank margin bank gitt margin gitt Det er realistiske Det er realistiske utbyggingsmuligheter i stort sett i stort alle sett kontorområdene alle kontorområdene 1,0 % 1,0 % kjøpsyield kjøpsyield 7,5 % 7,5 % og vi kjenner og vi kjenner mange som mange står som klare står med klare aktuelle med aktuelle prosjekter. prosjekter. Dagens lave Dagens lave 0,5 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % Yield -gap etter Yield -gap etter (real)rentenivåer (real)rentenivåer bidrar til bidrar at man til i at flere man av i flere disse av områdene disse områdene kan regne kan regne bankmargin bankmargin ved ved hjem nybygg hjem på nybygg meget på meget konkurransedyktige leienivåer. leienivåer. kjøp av prime kjøp av prime kontor i Oslo kontor i Oslo

3 1/LEDER/SIDE 2 2/KONKLUSJONER/SIDE4 3/MAKRO/SIDE6 4/TRANSAKSJONSMARKEDET GENERELT/SIDE10 5/TRANSAKSJONSMARKEDET I OSLO, AKERSHUS/SIDE12 6/TRANSAKSJONSMARKEDET OG NØKKELINFO FOR ULIKE EIENDOMSSEGMENT/SIDE13 kontor/handel/logistikk/hotell/bolig 7/TRANSAKSJONSMARKEDET I BERGEN, TRONDHEIM, STAVANGER/SIDE18 8/AVKASTNING PÅ INVESTERINGER I NÆRINGSEIENDOM/SIDE22 9/KONTORLEIEMARKEDET I OSLO, ASKER, BÆRUM - OVERORDNET/SIDE25 10/KONTORLEIEMARKEDET I OSLO, ASKER, BÆRUM PER OMRÅDE/SIDE32 3

4 KONKLUSJONER, MARS 2014 Transaksjonsmarkedet og avkastning o I motsetning til i et normalår var Liv- og pensjonsselskapene nettoselgere i fjor, og det ble dessuten flere transaksjoner i første halvår enn i andre. o Totalt registrerte vi 108 forskjellige kjøpere og 184 transaksjoner. Syndikeringsaktørene utgjorde største nettokjøper i fjor og bidro til god dynamikk i markedet gjennom å ta initiativ til transaksjoner. o Sammenlignet med 2012 ble det i fjor færre omsetninger innen kontor og boligutvikling, men flere salg innen lager/industri, handel og hotell. Vi registrerte bl.a. 12 omsetninger av kjøpesenter for NOK 7,1 mrd. og 9 transaksjoner innen utdanning, helse og kultur for totalt NOK 2,6 mrd. o Bedrede lånefinansieringsmuligheter, aktive syndikeringsaktører, stor interesse fra utlendingene og aktører som uttaler henholdsvis kjøps- og salgsplaner legger til rette for gode salgs og investeringsmuligheter i år. o Det vil sannsynligvis fortsatt være mange transaksjoner knyttet til at aktørene forfølger mer konsentrerte investeringsstrategier. Det kan også trigge større porteføljesalg. Fokuset på eiendomsutvikling er fortsatt høyt, men vi venter likevel litt færre salg av konverteringsobjekter. o Norske fond og eiendomsbrukere vil sannsynligvis utgjøre nettoselgere i år, mens syndikeringsaktørene og utlendingene vil utgjøre nettokjøpere. o Det siste året har bankmarginene vært i en synkende tendens. Med utgangspunkt i et fem-års lån og 5-års swaprente (28. febr.) har samlet lånefinansieringsrente i nye lån sunket ca. 70 punkter fra Q o Yield-differansen mellom eiendom med lav og ordinær risiko ble normalisert etter finanskrisen. Fra yield-toppen i 2009 har prime yield sunket ca. 125 punkter, mens yieldene generelt har blitt redusert vesentlig mindre. Yieldene hadde en stabil utvikling gjennom o Norsk Eiendomsfondsindeks viser at fondsavkastningen ble 3,2 % i fjor. o IPD-statistikken viser at totalavkastningen ble på 5,6 % i Våre prognoser for en bredt sammensatt portefølje mht. segmenter og geografi innbærer en gjennomsnittelig totalavkastning på 7,4 % for de nærmeste tre årene. 4 Utleiemarkedet kontor Oslo, Asker & Bærum o Arealabsorpsjonen ble netto m 2 i 2013, noe som er 35 % lavere enn i Nedjusterte prognoser for norsk økonomi og lavere grad av optimisme blant bedriftene vil sannsynligvis bidra til at arealabsorpsjonen blir moderat god i 2014 og 2015 for så å ta seg opp i 2016 i tråd med konjunkturutviklingen. Vi anslår en netto arealabsorpsjon på m² både i 2014 og 2015, samt m² i o Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum er nå 6,9 % (7,0 % i Oslo og 6,4 % i Asker/Bærum), opp 0,3 prosentpoeng siden høstrapporten. Vi legger imidlertid fortsatt til grunn at den overordnede langsiktige utviklingen i kontorledigheten er svakt synkende. Vår prognose innebærer at kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum synker ned mot 5 % ved årsskiftet 2016/17. Lav nybygging i 2014 og 2015, samt konvertering bidrar til fortsatt synkende kontorledighet. o Gjennomsnittelig markedsleie i signerte kontrakter i Oslo steg med 8,7 % i 2013 (Arealstatistikk). Veksten i markedsleienivåene har langt på vei vært kostnadsdrevet. Leietagerne har etterspurt høy standard og fleksibilitet. Flere leietagertilpasninger har kostet så mye at de ikke har gitt tilfredsstillende avkastning på kort sikt. Vi venter derfor at markedsleienivåene vil stige, selv med en moderat nedgang i byggekostnadene. Vi anslår ca. 5 % årlig vekst i markedsleienivåene. o Med stigende markedsleienivåer, synkende kontorledighet, synkende byggekostnader og lave renter, ligger det godt til rette for høyere nybyggingstakt fra o Vår nybyggoversikt innebærer at sikre kontorprosjekter utgjør ca m² i I 2014 ferdigstilles kun m 2 nybygg. o Vi erfarer stadig at andre brukere enn tradisjonelle kontorbedrifter etterspør kontorarealer. I fjor registerte bl.a. vi tre leiekontrakter for til sammen drøye m 2, der undervisningsaktører signerte nye leiekontrakter i kontoreiendommer.

5 Stasjonskvartalene Asker UNION Norsk Næringsmegling håndterte salget på vegne av Aberdeen Eiendom Holding II AS. Areal: m 2 5

6 MAKRO Norsk økonomi - utsikter for Fastlandsøkonomien på trendvekst fra neste år o For de nærmeste årene ventes veksten å bli sterk i Kina og de fremvoksende økonomiene, god i USA, men beskjeden i Eurosonen. o Kombinert med kronesvekkelsen er veksten i internasjonal økonomi tilstrekkelig til at Statistisk Sentralbyrå (SSB) venter at fastlandseksporten stiger svakt i år og 3 % til 4 % i 2015 og o SSB sine konjunkturanslag innebærer at fastlandsøkonomien får svakt stigende vekstrate i år og er tilbake på trendvekst fra o Mange gårdeiere nøt godt av at KPI per november 2013 hadde steget med 2,5 % på årsbasis. SSB venter en vekst på ca. 2 % årlig tom o Sysselsettingen antas å stige med ca. 1 % årlig. Bedre rammevilkår for storbyene Den overordnede utviklingen i rammevilkårene innebærer at vi har hatt et markert fall i veksttakten i norsk økonomi og at prognosene ble nedskrevet gjennom Vi vurderer likevel at næringseiendom vil ha gode rammevilkår de nærmeste årene fordi veksttakten er høyere i storbyene hvor tyngden av næringseiendom befinner seg. For eksempel var sysselsettingsveksten i 2011/2012 i sum på drøye 4 % i de fire største byene mot under 2 % i øvrige Norge. Konsumprisveksten er antatt å bli ca. 2 % årlig og leieinntektene synes generelt å være lite utsatt for konkursrisiko. Bedriftene og leietagerne er preget av en generell nøktern optimisme. Konjunkturbarometeret til Dagens Næringsliv fra i fjor høst viste at det er en klar netto overvekt blant bedriftene som venter økt omsetning (55 %), økt lønnsomhet (44 %) og økt bemanning (24 %). BNP-vekst for Norges handelspartnere Årlige prosentuelle endringer E 2014E E* USA 1,8 2,3 1,8 2,8 3,3 Fremvoksende økonomier** 3,3 3,8 4,5 Kina 9,3 7,5 7,5 7,3 7,3 Eurosonen 1,5 (0,5) (0,5) 1,0 1,5 UK 0,9 0,0 1,5 2,5 2,5 Norge (fastlandet) 2,5 3,4 1,8 2,0 2,8 Sverige 3,7 1,3 1,0 2,5 2,8 Norges handelspartnere 2,5 0,8 1,0 2,3 2,5 Kilde: Norges Bank, Pengepolitisk rapport, desember *Gjennomsnittlig vekst per år. **Femvoksende økonomier utenom Kina Hovedtall for norsk økonomi Årlige prosentuelle endringer E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9 0,7 2,1 1,9 2,5 KPI 0,8 2,1 2,0 2,0 2,2 Privat forbruk 3,0 2,3 2,3 3,6 3,9 Offentlig forbruk 1,8 2,0 2,4 2,4 2,2 Oljeinvesteringer 14,5 15,8 4,8 0,4 1,6 Tradisjonell eksport 1,7 0,8 1,2 3,2 3,9 Sysselsetting 2,2 1,4 0,9 0,9 1,4 Arbeidsledige AKU (nivå) 3,2 3,5 3,6 3,7 3,6 Kilde: SSB, desember

7 MAKRO Arbeidsmarkedet Norge / Oslo Nedjusterte prognoser bedre i Oslo enn i Norge o I skrivende stund er ikke de endelige sysselsettingstallene for 2013 klare enda, men konsensus tilsier en vekst på ca , noe som innebærer en høyere vekst i fjor enn tidligere antatt. o Det ventes en lavere veksttakt i år, men at sysselsettingsveksten gradvis vil ta seg opp. For perioden tilsier prognosene en økning på ca i Norge. o NAV Oslo sin statistikk og prognoser for sysselsettingsveksten i hovedstaden innebærer en veksttakt på drøye 2 % i 2011/2012 og 1,4 % i 2013/2014. Samlet for perioden blir veksten på ca o Manpower sin undersøkelse mht. ansettelsesplaner for Q innebærer at det er stigende overvekt som planlegger å øke bemanningen. Overvekten for Norge er nå 6 % (7 % sesongjustert). o Våre beregninger på data for Oslo-området innbærer at det fortsatt er en vridning av sysselsettingen i retning av at flere arbeider i kontorbygg. NHO sin konjunkturrapport fra mars viser at med tanke på sysselsettingsvekst i 2014 er optimismen størst i kontorintensive bransjer som IKT og forretningstjenester. Optimismen er klart lavere i byggenæringen og industrien venter svak reduksjon i sysselsettingen. o Etter et drøyt år med synkende tendens for antall ledige kontorstillinger i Oslo har tendensen vært svakt stigende de siste tre månedene (stillinger annonsert på Finn.no). o NAV sitt sysselsettingsbarometer fra sist høst viser at det er en netto overvekt på 13 % av bedriftene som venter å øke bemanningen de kommende 12 måneder. Tilsvarende var overvekten 12 % høsten Prosentuelle endringer i sysselsettingen i Norge Årlige prosentuelle endringer E 2014E 2015E 2016E DNB Markets - januar ,1 1,5 0,7 0,3 0,7 Norges Bank - desember ,1 1,3 1,0 1,0 1,0 SSB - desember ,2 1,4 0,9 0,9 1,4 Konsensus 2,1 1,4 0,9 1,1 1,6 Endr.ant.sysselsatte Endring i antall sysselansatte i Oslo (3 000) (8 000) (13 000) Kilde: UNION/SSB/NAV Oslo

8 MAKRO Renter og lånefinansieringsvilkår Synkende bankmarginer, men utsikter til svakt stigende lange renter Flere ulike kilder har publisert renteprognoser de siste månedene. Konsensus innebærer at nivåene holder seg stabile i det korte bildet, for så å stige fra slutten av DNB Markets venter at både korte og lange renter stiger med ca. 80 rentepunkter frem til januar Differansen mellom 10-års swaprente og pengemarkedsrenten (tre mnd. NIBOR) ventes å ligge i intervallet 160 til 180 rentepunkter de nærmeste to årene. Til sammenligning er differansen mellom 5-års swaprente og pengemarkedsrenten 85 rentepunkter per 12. mars. UNION Bankundersøkelse viser at bankene planlegger å øke utlånene til næringseiendom i Enkelte banker legger opp til en vekst på hele 10 %. En røff korrigering basert på våre antagelser om de ulike bankenes markedsandeler tilsier at sektoren samlet sett har ambisjoner om en utlånsvekst på tre til fire prosent i år. Figuren til høyre er basert på rentedata og UNION Bankundersøkelse og viser lånefinansieringsvilkårene for et 5-års lån til kjøp av kontoreiendom sentralt i Oslo. Forutsetningene er identiske fra kvartal til kvartal og bankenes gjennomsnittsvar viser at bankmarginene har vært synkende fire kvartal i rad. Noe av bakgrunnen for dette er at bankenes kostnader på 5-års innlån har blitt mer enn halvert fra drøye 2 % vinteren 2012 til snaue 1 % nå. Figuren viser at fra vinteren 2010 har lånefinansieringsrenten blitt redusert fordi rentene har sunket mer enn bankmarginene har steget. Halvparten av bankene opplyser at de også har gjort mindre margin-nedjusteringer i løpende engasjementer der marginen ikke er bundet. Siden oktober har halvparten av bankene, i lån som har en varighet på minimum tre år, gitt en margin på 160 punkter eller lavere. Tyngden av utlån har imidlertid en margin på 213 rentepunkter, 4,5 års varighet og en EK-andel på 33 %. 8 DNB Markets sine renteprognoser per jan ,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Januar 2014 jan.14 apr.14 jul.14 jan.15 jan.16 jan.17 Styringsrenten 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 2,25 Tre mnd. NIBOR 1,65 1,65 1,65 1,70 2,00 2,50 10-års swaprente 3,25 3,25 3,25 3,50 3,75 4,00 10-års swap min. tre mnd. NIBOR 1,60 1,60 1,60 1,80 1,75 1,50 Redusert samlet lånefinansieringsrente i nye 5-års lån til næringseiendom 5,68 % 5-års swap Kilde: UNION Gruppen Bankmargin 5-års lån 4,54 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q

9 Thiisgården Oslo UNION Norsk Næringsmegling har håndtert utleie av m² kontorer for Haakon VII s gate 1 AS. 9

10 TRANSAKSJONSMARKEDET 2013 Større spredning i hva slags type eiendom som ble solgt, men høy grad av geografisk konsentrasjon Segmentfordeling Geografisk fordeling Det var stor spredning i type eiendom som ble omsatt i fjor og antall transaksjoner ble så vidt høyere enn i Færre milliardtransaksjoner gjorde at volumet målt i verdi likevel ble klart lavere. Sammenlignet med 2012 ble det færre omsetninger innen kontor og boligutvikling, men flere transaksjoner innen lager/industri, handel og hotell. Eiendom innen utdanning, helse og kultur er i ferd med å bli en viktig del av kommersiell næringseiendom i Norge. Syndikeringsaktørene og livselskapet OPF har kjøpt flere eiendommer med lange kontrakter i disse segmentene. Innen Øvrige med kontantstrøm finner vi blant annet restauranteiendom og i utviklingssegmentet flere kjøp av eiendommer som planlegges utviklet til flere ulike funksjoner. Salg av flere kjøpesenterporteføljer bidro til at Geografisk spredte porteføljer hadde en andel på hele 15 % av fjorårets volum målt i verdi. Todelingen i norsk økonomi og urbaniseringstrendene har bidratt til at investorene har blitt enda mer bevisste på de langsiktige vekstforutsetningene. Målt i verdi var ca. 80 % av transaksjonsvolumet i fjor knyttet til eiendommer i de fire største byregionene. De siste ti årene har det i snitt blitt omsatt næringseiendom for NOK 40 mrd. Bedrede lånefinansieringsmuligheter, aktive syndikeringsaktører, stor interesse fra utlendingene og aktører som uttaler henholdsvis kjøps- og salgsplaner legger til rette for et høyt volum i år. Vi estimerer et transaksjonsvolum i år på NOK 45 mrd. ekskl. et evt. nedsalg i Entra Eiendom. Vi venter et litt lavere volum innen konverteringsobjekter og kjøpesentre i år. I motsatt retning venter vi flere porteføljesalg knyttet til at aktørene forfølger stadig mer konsentrerte investeringsstrategier. Det er i skrivende stund usikkert hvilken andel i Entra Eiendom staten ønsker å selge, men en børsnotering kan bidra til et rekordhøyt transaksjonsvolum i år ettersom Entra Eiendom har eiendomsverdier for over NOK 24 mrd. 10 Segment Antall NOK mrd. Kontor 51 16,6 Kjøpesenter 12 7,1 Øvrig Handel 31 4,6 Hotell 11 1,7 Lager/Ind./ kombinasjon 33 5,7 Utdanning, Helse og Kultur 9 2,6 Øvrige med kontantstrøm 9 1,3 Tomter, utvikling & konverteringsobjekt 28 3,6 Sum ,2 Årlig transaksjonsvolum i NOK mrd. NOK mrd Kilde: UNION fra DNB Næringsmegling for årene før 2008 Midt- og Nord-Norge 8 % 15 Sør- og Vestlandet 13 % Kilde: UNION Geografisk spredte porteføljer 15 % 2013 NOK 43,2 mrd. Øvrige Sørøstlandet 9 % 56 43, E Oslo/ Akershus 54 %

11 INVESTORFORDELING OG NETTO YIELDER Transaksjonsvolumet i 2013 fordelt på investorkategorier og yield-nivåer Syndikeringsaktørene bidrar til god dynamikk I hele perioden fra finanskrisen har syndikeringsaktørene vært den største nettokjøperen av næringseiendom i Norge og har tilrettelagt investeringer for over NOK 40 mrd. Tabellen viser et kjøpsvolum på NOK 9,4 mrd. i fjor. Om vi i tilegg inkluderer transaksjonene der de fikk betalt for kjøpsrådgivning viser våre oversikter at 13 syndikeringsaktører gjennomførte 50 kjøp i fjor for totalt NOK 11,1 mrd. Syndikeringsaktørenes innrapportering til oss viser at minst 8 av syndikatene i fjor hadde 5 år eller mindre igjen på leiekontraktene. Gjennomgående ble det imidlertid kjøpt eiendommer med lange leiekontrakter og i gjennomsnitt var det 11,4 år igjen på leieavtalene. I motsetning til en normalsituasjon var liveselskapene nettoselger av næringseiendom i fjor. Også for inneværende år planlegger enkelte å vekte seg ned, men vi venter at perioden med livselskapene som stor nettoselger er i ferd med å ebbe ut. Utlendingene kjøpte for NOK 4,3 mrd. i fjor og var nest største nettokjøper. I tilegg bidro de også med egenkapital i flere syndikater. I gruppen Andre finner vi særlig boligutviklere og kommuner på kjøpersiden, mens det var banker, kommuner og entreprenører på selgersiden. Våre forventninger for 2014 innebærer at mønstrene videreføres og at særlig syndikeringsaktørene og utlendingene vil være nettokjøpere, mens norske fond og eiendomsbrukere vil utgjøre viktige nettoselgere. Vi registrerte totalt 108 ulike kjøpere 2013 Ser vi bort fra utviklingseiendom hvor yield ikke er et relevant parameter, ble hver fjerde omsetning i fjor gjort på yield 6 % eller lavere og færre enn en av fem på yield 8 % eller høyere. Etterspørselen etter eiendom med sentral beliggenhet og lav risiko holder seg høy. Aktørenes kjøps-/salgsandeler og nettokjøp i NOK mrd. Investorkategori Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 42 % 38 % 1,7 17,9 16,3 Norske fond 0 % 7 % -3,0 0,1 3,1 Syndikeringsaktører inkl. club deals 22 % 3 % 8,1 9,4 1,4 Utlendinger inkl. fond 10 % 1 % 3,9 4,3 0,5 Liv- og pensjonsselskap inkl. egne fond 12 % 18 % -2,5 5,2 7,7 Private investorer 5 % 14 % -4,1 2,1 6,2 Bruker av eiendommen 7 % 13 % -2,4 3,1 5,5 Andre eller konfidensielt 2 % 6 % -1,6 0,9 2,5 Sum 100 % 100 % 43,2 43,2 11 Transaksjoner i 2013 etter yield-nivå 8 % eller høyere netto-yield: 16 % Fra 7 til 8 % netto-yield: 27 % 97 transaksjoner med yield-data i % eller lavere netto-yield: 26 % Mellom 6 og 7 % netto-yield: 31 % Kilde: UNION Gruppen

12 TRANSAKSJONSMARKEDET Oslo/Akershus Godt marked med over 100 omsetninger Segmentfordeling i Oslo/Akershus 2013 Finske Technopolis sitt kjøp av 70 % i en kontorportefølje på Fornebu for NOK 1,26 mrd. utgjorde den største og eneste milliardtransaksjonen i fjor. Andre omsetninger over MNOK 500 omfatter Madison International Realty sitt kjøp av 30 % i en portefølje med handelseiendommer sentralt i Oslo, som Søylen Eiendom skilte ut i et eget selskap. Videre satte NRP opp syndikatet Nydalen Kontorbygg (drøye MNOK 900), DNB Livsforsikring solgte Granfoss Næringspark til Mustad Eiendom for snaue MNOK 900, Braathen Eiendom kjøpte Deloitte bygget i Bjørvika fra OSU, Statnett kjøpte Nydalen Allé 33, som de selv benytter, fra Avantor for MNOK 718, Orkla Eiendom kjøpte Drammensveien 149 fra Norwegian Property for MNOK 695 og Oslo Pensjonsforsikring kjøpte Aibel-bygget i Asker fra Ferd Eiendom for MNOK 646. Totalt registrerte vi 101 omsetninger over MNOK 50 i Oslo/Akershus i fjor fordelt på 60 ulike kjøpere. I gruppen Annet var det blant annet tre omsetninger innen utdanning for i sum drøye MNOK 900, samt 10 tomter/ utviklingsprosjekt for NOK 1,4 mrd. Videre kjøpte et DNB-syndikat eiendommen Colosseum kino og det ble omsatt eiendom for boligutvikling i bl.a. Nydalen, Kvadraturen og Asker. Norske fond var største nettoselger av eiendom og Aberdeen solgte f. eks. Stasjonskvartalene for snaue MNOK 500 til AVA Eiendom og Plan og bygg for MNOK 416 til Entra. På kjøpersiden var syndikeringsaktørene største nettokjøper i fjor ved at de satte opp i alt 22 syndikater og club deals basert på eiendom i Oslo/ Akershus. Nest største nettokjøper var utlendingene som de senere år har investert mye i kjøpesenter i Norge. Ser vi bort fra de geografisk spredte kjøpesenterporteføljene har utlendingene investert NOK 8,7 mrd. fra 2008 i Oslo/Akershus i 20 eiendommer som de har kjøpt helt eller delvis.vi registrerte 49 yielder i Oslo/Akershus i fjor. Av disse var kun 5 over 7,4 % og både median-yielden og snitt-yielden var på 6,5 %. 12 Kilde: UNION Investorgruppenes kjøps-/salgsandeler i 2013 Kilde: UNION Lager/Kombi/ Industri 11 % Annet 21 % Butikk/Handel 12 % Hotell 5 % 2013 NOK 23,4 mrd. Kontor 51 % Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 42 % 42 % 0,0 9,9 9,9 Norske fond 1 % 13 % -2,8 0,1 2,9 Syndikeringsaktører 21 % 3 % 4,2 5,0 0,8 Utlendinger inkl. fond 10 % 2 % 1,8 2,3 0,5 Liv- og pensjonsselskap 8 % 14 % -1,4 1,9 3,3 Private investorer 3 % 9 % -1,4 0,7 2,0 Bruker av eiendommen 12 % 10 % 0,3 2,7 2,4 Andre eller konfidensielt 4 % 7 % -0,7 0,8 1,6 Sum 100 % 100 % 0,0 23,4 23,4

13 TRANSAKSJONSMARKEDET - KONTOR Mange kjøpere og motiver, men geografisk konsentrasjon Kontortransaksjonene fra 2009 tom Målt i verdi har kontorsalgene utgjort snaue 40 % av transaksjonsvolumet siden 2009 og i fjor var 96 % av kontorvolumet i de fire største byregionene. Vi omtalte flere av de største kontoromsetningene på foregående side og i fjor var det 39 ulike kjøpere av kontoreiendom. Gruppen kan bl.a. deles i fire kategorier: De som søker sikker kontantstrøm fra lange kontrakter (bl.a. syndikeringsaktørene), de som søker de beste beliggenhetene og gjerne har et langsiktig perspektiv (Liv- og pensjonsselskap og diverse private), de som søker å profitere på ombygging/rehabilitering (bl.a. eiendomsselskapene) og de som kjøper til eget bruk (bl.a. Orkla, Statnett). Fremover venter vi at norske fond, private utviklere, eiendomsbrukere og private investorer vil være netto selgere av kontoreiendom. Fra finanskrisen har det blitt en større og mer normalisert yield-differanse mellom kontoreiendom med henholdsvis lav og mer ordinær risiko. Samspillet mellom tilbud og etterspørsel tilsier at denne trenden vil fortsette. Av 30 kontoromsetninger i Oslo/Akershus i fjor hadde 22 enten en særlig sentral beliggenhet eller 10 år eller mer igjen på leiekontraktene. Av de 19 yieldene vi registrerte i området i fjor var 3 av 4 på 6,5 % eller lavere. Vi opprettholder vårt estimat for prime yield på 5,25 %. Vi vurderer at de siste års erfaringer har bidratt til et økt fokus på risiko i forbindelse med tilpasningskostnader og til dels utleierisiko knyttet til større kontraktsutløp i perioder med et utfordrende marked, slik situasjonen var i Det er imidlertid hevet over enhver tvil at interessen for sentralt beliggende kontoreiendom er svært god. Videre har samlet lånefinansieringsrente sunket ca. 70 rentepunkter det siste året og mangelen på denne type salgsobjekter sannsynliggjør dessuten at de vil kunne utløse budrunder. Markedsobservasjonene i 2013 ligger til dels under 5,25 %, men da på leienivåer som vi oppfatter å være under markedsleie. Antall transaksjoner Milliarder kroner Kilde: UNION Kilde: UNION Prime yield og 10-års swaprente % års swap-rente Prime yield Kilde: UNION Gruppen 13

14 TRANSAKSJONSMARKEDET- HANDEL 43 transaksjoner det høyeste antallet på mange år Investorgruppenes kjøps-/salgsandeler i 2013 Utlendingene ble største nettokjøper av handelseiendom i fjor basert på at Partners Group kjøpte 75 % i en kjøpesenterportefølje skilt ut fra Steen & Strøm, samt at Madison International Realty kjøpte 30 % av en portefølje av sentralt beliggende handelseiendommer i Oslo som Søylen Eiendom overførte til et nytt selskap. De fire største transaksjonene innen større kjøpesentre utgjorde i sum NOK 6,15 mrd., mens 8 salg av mindre sentre utgjorde ca. MNOK 950. Blant de mindre sentrene ble flere kjøpt av nyetablerte aktører som fokuserer på mindre/mellomstore sentre samt syndikeringsaktørene. Mens de større sentrene de siste årene gjennomgående har blitt omsatt på lave yielder var det en snitt-yield på 7,5 % for fem av de mindre sentrene som ble omsatt i fjor. Blant de øvrige 31 salgene innen handel i fjor hadde minst 14 av eiendommene 10 år eller mer igjen på leiekontraktene. Svak utvikling for omsetningsbasert leie i fjor o Kjøpesentrene økte omsetningen med 1,9 % i fjor. Justert for endr. i areal og handelsdager steg omsetningen med kun 0,7 % i 2013 (Kvarud Analyse). o Detaljhandelsindeksene til Statistisk Sentralbyrå viser at detaljhandelsbedriftene økte omsetningen med 1,8 % i fjor. Det var høyest prosentuell vekst for Postordrehandel og handel via internett og til dels synkende omsetning for butikksegmentene som er utsatt for konkurranse fra netthandel bøker, musikkartikler, IKT-utstyr med mer. Det var også negativ utvikling for klær og sko som mange handler på utenlandsreiser. o Privat konsum steg 2,1 % i fjor. Vekstraten ventes å stige til 3,9 % i o Virke sine prognoser fra sept innebærer en vekst for samtlige butikkbransjer på minimum 3,0 % i år, samt en samlet handelsvekst på 4,0 %. Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 48 % 42 % 0,7 5,6 4,9 Norske fond 0 % 6 % -0,7 0,0 0,7 Syndikeringsaktører 16 % 3 % 1,4 1,8 0,4 Utlendinger inkl. fond 26 % 0 % 3,0 3,0 0,0 Liv- og pensjonsselskap 8 % 36 % -3,2 1,0 4,2 Private investorer 2 % 12 % -1,1 0,3 1,4 Bruker av eiendommen 0 % 0 % 0,0 0,0 0,0 Andre eller konfidensielt 0 % 1 % -0,1 0,0 0,1 Sum 100 % 100 % 0,0 11,7 11,7 Kilde: UNION 2014: fra 3,0 % vekst for sko til 5,0 % for byggev. Årlig vekst i omsetning (%) E 2014E Dagligvarer 2,2 3,5 3,6 3,5 4,0 Klær 1,2 0,9 2,5 2,0 3,0 Sko 3,7 1,9 (0,5) (2,0) 3,0 Møbler 4,1 4,8 4,5 3,0 4,0 Elektronikk 3,1 (1,1) 1,9 4,0 4,0 Byggevarer 4,5 4,6 6,8 2,0 5,0 Sportsutstyr 6,3 (1,4) 2,8 4,0 4,0 Totalt - Handel 2,7 2,9 3,6 3,0 4,0 Kilde: Hovedorganisasjonen Virke, september

15 TRANSAKSJONSMARKEDET - LOGISTIKK Eiendommer innen lager, kombinasjon, terminal og industri Sale lease-back utgjorde 40 % av salgsvolumet Kjøp/salgsandeler i NOK mrd. i 2013 Etter hele 50 omsetninger over MNOK 50 i dette segmentet i 2011, sank antallet i 2012 til 21 før det tok seg opp igjen i fjor til 33 transaksjoner. De fem største transaksjonene i dette segmentet målt i verdi utgjorde halvparten av salgsvolumet og for disse var det i gjennomsnitt hele 20 år igjen på leiekontraktene. Vi har yield-data for 9 av omsetningene der det var 10 til 25 år igjen på leiekontraktene. I dette utvalget lå flere på så perifere beliggenheter at snittyielden likevel lå på ca. 8,0 %. I de fire største byregionene registrerte vi 11 yielder, hvorav flere på kortere leiekontrakter. I byregionutvalget var snittet på 7,6 %, hvorav en håndfull var under 7 %. Pareto, Industrifinans, UNION, RS Platou og NRP bidro til at syndikeringsaktørene ble største nettokjøper. Flere syndikat var basert på sale lease-back og eiendomsbrukerne utgjorde største nettoselger i fjor. Synkende ledighet i Oslo/Akershus I løpet av de siste to årene har logistikk-markedet i Oslo/Akershus kommet i bedre balanse. Figuren til høyre viser i de blå stolpene antall ledige lokaler som tilbyr 500 m² eller mer innen lager/kombinasjon i Oslo/Akershus. Industribygg er ikke inkludert i tellingene. Målt i antall ledige lokaler har ledigheten blitt redusert fra over 200 i slutten av 2011 til 151 per februar. Ser vi bort fra potensielle nybygg, har ledigheten blitt redusert med drøye m² i til snaut m² i samme periode. Ledigheten har isolert sett økt med m 2 siden september 2013, hovedsakelig fordi Coop etablerer nytt hovedlager på Gardermoen, og fraflytter dermed sitt nåværende i Østre Aker vei 264. Leieprisene i Oslo-området ligger normalt i intervallet kr. per m²/år. For prime områder som Alnabru, nybygg med høy grad av skreddersøm, kontordel, kjølelager etc., blir kvadratmeterprisene gjerne høyere. For de beste områdene venter vi svakt stigende leienivåer. 15 Aktør Kjøp Salg Netto kjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 26 % 13 % 0,7 1,5 0,8 Norske fond 2 % 9 % -0,4 0,1 0,5 Syndikeringsaktører 37 % 4 % 1,8 2,1 0,2 Utlendinger inkl. fond 0 % 0 % 0,0 0,0 0,0 Liv- og pensjonsselskap 16 % 0 % 0,9 0,9 0,0 Private investorer 2 % 29 % -1,5 0,1 1,6 Bruker av eiendommen 6 % 40 % -1,9 0,3 2,3 Andre eller konfidensielt 10 % 5 % 0,3 0,6 0,3 Sum 100 % 100 % 0,0 5,7 5,7 Kilde: UNION Antall ledige lokaler i Oslo/Akershus Q1 10 Q2 10 Kilde: UNION/FINN Q3 10 Q4 10 Antall annonser Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q mnd trend Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14

16 TRANSAKSJONSMARKEDET - HOTELL Syndikeringsaktørene bidro til hotellsalg For 2013 registrerte vi 11 transaksjoner med hotelleiendom for totalt NOK 1,7 mrd. Fem av hotellene ligger i Oslo. Siden høstrapporten har bl.a. KLP kjøpt Quality Airport Hotel Gardermoen fra Aberdeen for MNOK 309. Hotellet har Choice som driver og 326 rom samt 26 møterom. KLP har for øvrig også inngått en kjøpskontrakt for et hotell i London. Av de øvrige hotellene ble to kjøpt av syndikeringsaktører og seks kjøpt av eiendomsselskaper. BN Bank solgte til Petter Stordalen Stortingsgaten for MNOK 230 (pluss en betinget tileggskjøpesum på MNOK 30), samt Astoria hotell på Hamar for MNOK 76. Det er de større byhotellene som driver mest lønnsomt. Fra 2010 har vi registrert 11 hotell-yielder i Oslo, Stavanger og Trondheim. Yield-nivået i utvalget varierer fra 5,2 % til 9,9 % og med et gjennomsnitt på 6,8 %. Hovedtall Norge/Oslo januar desember Januar - desember Endr. ÅoÅ RevPar YTD (NOK) Norge ,7 % Oslo ,2 % Omsetning (MNOK) Norge ,3 % Oslo ,6 % Pris per rom (YTD) Norge ,1 % Oslo ,9 % 16 Kapasitetsvekst bremser lønnsomhetsgrunnlaget o Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine hotellstatistikker for fjoråret vitner om den samme utviklingen som for kjøpesentre med tanke på grunnlaget for omsetningsbasert leie. En moderat omsetningsvekst blir nesten helt utlignet av at omsetningen blir fordelt på flere rom. RevPar steg med kun 0,7 % i Norge og 1,2 % i Oslo i fjor. o På tross av økt etterspørsel sank romutnyttelesen svakt til hhv. 52,4 % i Norge og 66,4 % i Oslo. Romutnyttelsen i hovedstaden var den laveste siden o Horwath Consulting sin utvalgsundersøkelse for 2012, med svar fra 234 hoteller, viser at lønnsomheten i 2012 varierte fra 1,1 % for hotell med mindre enn 60 rom til 5,0 % for hotell med mer enn 100 rom. % Romutnyttelsen per år Kilde: SSB Norge Oslo

17 TRANSAKSJONSMARKEDET - BOLIG Vi registrerte kun tre omsetninger over MNOK 200 Konsensus: svak vekst i boligprisene fra 2015 Vi erfarer at det er godt mulig å hente egenkapital til syndikater innen boligutvikling, men at interessen for boligutvikling generelt er redusert sammenlignet med Av de 24 boligrelaterte transaksjonene vi registrerte i fjor var kun 8 i andre halvår. Målt i verdi utgjorde salgene NOK 2,8 mrd. i fjor mot over NOK 10 mrd. i Det skal dog påpekes at det nok vil være en høy andel av transaksjonene i dette segmentet som vi ikke fanger opp. Kun 6 av salgene gjaldt eiendommer med kontantstrøm, 9 var tomter og flere var objekter som skal eller kan konverteres til bolig med mer. Blant kjøperne var fire syndikeringsaktører, OBOS, Veidekke, NCC Bolig, Selvaag, JM og flere eiendomsselskaper. Blant selgerne var Opplysningsvesenets fond, GE Healthcare, en bank, to livselskap, Aberdeen og flere private investorer. Leiepris per mnd. for leilighet/hybel i Oslo tom. Q o Boligprisene for Norge generelt har sunket med 1,1 % fra februar 2013 til februar Boligprisene i Norge steg imidlertid 0,9 % den siste måneden (+0,3 % sesongjustert). Konsensus av ulike boligprognoser tilsier en prisnedgang på -1,5 % i år, før vi får en svak vekst på 0,9 % i 2015 og 2,2 % i o Gjennomsnittelig kvadratmeterpris for leilighetene som ble omsatt i Oslo steg med 1,1 % i februar, men var 3,5 % lavere enn februar i fjor. o Etter en helt marginal nedgang i gjennomsnittelig leiepris for leiligheter/hybler i tredje kvartal i fjor, steg prisene med 0,9 % i fjerde kvartal. Gjennomsnittelig leie er kr. per måned som er 3,2 % høyere enn samme kvartal i Prognoser for bruktboligprisene i Norge Årlige prosentuelle endringer 2014E 2015E 2016E Samfunnsøkonomisk analyse - nov ,8 0,8 (0,4) NOK / måned SSB - desember 2013 (2,2) 2,7 4,6 DNB - januar 2014 (4,0) (2,5) (1,0) Eika - januar 2014 (2,4) 7,5 5,0 Prognosesenteret - mars ,0 3,0 3,0 Nordea - mars 2014 (3,0) (6,0) N/A Konsensus (1,5) 0,9 2,2 Kilde: Opinion (tidl. Makrosikt) på oppdrag for Boligbygg KF i Oslo kommune 17 Kilde: Satt sammen av UNION

18 BERGEN TRANSAKSJON & KONTORLEIE Transaksjoner fra MNOK 50 i Bergen/Hordaland, samt kontorleiemarkedet i Bergen 6 % av transaksjonsvolumet i 2013 Transaksjoner fra MNOK 50 i 2013 Fjorårets transaksjonsmarked var preget av flere salg innen Annet (tomt, utvikling, konvertering og restaurant), ni kontorsalg, men fravær av større transaksjoner innen hotell og handelseiendom. Salgsvolumet var på linje med de foregående årene med i alt NOK 2,7 mrd. fordelt på 19 salg. Drøye 40 % av salgsvolumet målt i verdi var knyttet til Sparebanken Vest sitt salg av det kommende hovedkontoret i Jonsvollsgaten 2, samt Schibsted sitt salg av Krinkelkroken 1 (Bergens Tidende) til Nordea Liv. Eiendomsselskapene og private investorer dominerte på kjøpersiden, mens det primært var eiendomsbrukere og eiendomsselskaper på selgersiden. Blant de Oslo-baserte kjøperne finner vi Ragde Eiendom og UNION. Prime yield vurderes til 5,9 %**. Fra 2010 har vi registrert yield i 22 kontorsalg. Yieldene har variert fra 5,8 % til 8,5 % og med et gjennomsnitt på 6,9 %. Lager/ Kombi 9 % Annet 28 % Kilde: UNION Gruppen NOK 2,7 mrd. Kontor 68 % Tredelt leieprisvekst o Med tanke på leieprisvekst ventes en tredeling av markedet der (i) eldre utidsmessige lokaler får en lavere leie (ii) alminnelig god standard får stabile leienivåer og (iii) sentralt beliggende nybygg og bygg med høy standard får leieprisvekst*. o Kontorledigheten har vært i en svakt stigende tendens og er nå på ca. 7 til 7,5 %, ifølge ulike lokale meglere. Det er ventet at ledigheten fortsetter å øke når de store kontorprosjektene (Statoilbyen, DNB-bygget og Jonsvollskvartalet) blir ferdigstilt, og nåværende lokasjoner blir ledig. o Universitetet i Bergen (UiB) uttaler at de er i sluttforhandlinger om å leie m 2 i Entra-eide MediaCity. Visjonen bak MediaCity Bergen er å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet. *DNB Næringsmegling 18 Markedsleienivåer for Kontor: kr/m 2 /år** Fra Til Randsone sør Nord Sentrum Marineholmen/Solheim Vest Fyllingsdalen Fana Sandsli Kokstad Espehaug/Lønn **Kilde: Kyte Næringsmegling

19 TRONDHEIM TRANSAKSJON & KONTORLEIE Transaksjoner fra MNOK 50 i Trondheimsområdet, samt kontorleiemarkedet i Trondheim Snaue 7 % av transaksjonsvolumet i 2013 Transaksjoner fra 50 MNOK i 2013 Etter et høyt transaksjonsvolum i 2012 og god omsetning i første halvår registrerte vi kun tre omsetninger i andre halvår i fjor. Totalt ble det gjennomført 11 transaksjoner for NOK 2,9 mrd. i I motsetning til i Norge generelt var Liv- og pensjonsselskapene største nettokjøper i Trondheim i fjor. Tre av kjøpene deres var helt eller delvis knyttet til nybygg med 15 til 20 år igjen på leiekontraktene (OPF sitt kjøp av 80 % i en logistikk-portefølje omsatt for totalt MNOK 928, KLP sitt kjøp av nybygget for bl.a. Adresseavisen og Polaris for MNOK 565 og KLP sitt kjøp av det nye Handelshøyskolebygget for MNOK 452). Disse tre salgene utgjorde 67 av fjorårets volum målt i verdi. Vi erfarer at med kontrakter lenger enn 10 år kan yield-nivået synke til under 6 %. I 12 kontor-yielder fra 2010 var snittet 7,5 % og medianen 7,2 %. Hotell og Annet 24 % Lager/ Kombi 34 % Kilde: UNION Gruppen NOK 2,9 mrd Kontor 22 % Handel 21 % Svakt synkende ledighetstendens o Kontorledigheten sank fra 7,5 % til 7,0 % i løpet av 2013* og vi venter en flat utvikling i ledigheten i 2014 og o Det siste året har det vært svak vekst i markedsleien. Den svake veksten virker i hovedsak å være KPI-drevet, og forventes å fortsette. Leieprisveksten dempes av konkurransesituasjonen. For de aller beste lokalene i sentrum er det mulig å oppnå høyere nivåer enn oppgitt i tabellen til høyre opp mot kr/m 2 /år*. o NAV Trøndelag har forlenget leiekontrakten på m 2 i Bassengbakken 1 i Trondheim med fem år frem til Årlig leie er på MNOK 9,76, tilsvarende kr/m 2. Det er Aberdeen Eiendomsfond Norge som eier eiendommen etter at de kjøpte den av Oslo Areal i august Markedsleienivåer for kontor: kr/m 2 /år* Høy standard God standard (inkl. nybygg) Trondheim syd Trondheim sentrum Lade Omkjøringsveien/Tunga Sluppen Syd korridoren Trondheim øst *Kilde: Norion Næringsmegling

20 STAVANGER TRANSAKSJON & KONTORLEIE Transaksjoner fra MNOK 50 i Stavangerområdet, samt kontorleiemarkedet i Stavanger/Forus 6 % av transaksjonsvolumet i 2013 Transaksjoner fra MNOK 50 i 2013 Vi registrerte 10 transaksjoner for til sammen NOK 2,5 mrd. i Stavangerregionen i fjor. Den største transaksjonen var Entra Eiendom sitt kjøp av 50 % i Hinna Park, hvor 50 % av eiendomsverdiene utgjør ca. MNOK 650. Ytterligere et eiendomsselskap basert i hovedstaden kjøpte i Stavangerregionen i fjor og Oslo-aktørene kjøpte 83 % av volumet målt i verdi. Syndikeringsaktørene UNION, RS Platou, Pareto og Fearnley kjøpte for til sammen NOK 1,35 mrd. i fjor, men hentet deler av egenkapitalen lokalt. På selgersiden var det flere private investorer. Tre større kontorsalg utgjorde 65 % av volumet målt i verdi (deler av arealene i den ene eiendommen er knyttet til andre funksjoner). Vi vurderer prime yield for kontor i Stavanger sentrum til 6,25 %. Fra 2010 har vi registrert yield i 14 kontortransaksjoner - fra under 6 % til over 8 %. Snittet var 6,9 %. Lager/ Kombi 2 % Butikk/ Handel 17 % Annet 16 % Kilde: UNION Gruppen NOK 2,5 mrd. Kontor 65 % Stigende kontorledighet demper leieveksten o Kontorledigheten i Stavanger-området er 7,0 % per oktober 2013, opp fra 5,2 % i oktober 2012*. Særlig på Forus har økningen i ledighet vært stor og er 7,3 % per oktober Hovedårsaken er at det har blitt tilført og tilføres mange nye bygg, i tillegg til at etterspørselen etter kontor har vært noe redusert. o Totalt ferdigstilles det nærmere m 2 kontorarealer i stavangerområdet i 2013 og 2014*. Flere av de store nybygg-prosjektene har ledig areal. o Leieprisene har vært svakt stigende i lengre tid, men nå ventes en utflatning som følge av økende kontorledighet. Markedsleienivåer for kontor: kr/m 2 /år* Høy standard God standard Fra Til Fra Til Stavanger sentrum Stavanger randsone Hinna Park N/A N/A Forus Sandnes *Kilde: Eiendomsmegler 1 Næringseiendom 20

21 Schweigaardsgate 16 Oslo UNION Norsk Næringsmegling håndterer utleie av m² kontorer for Entra Eiendom AS. 21

22 AVKASTNING Fondsavkastningen ned 1,0 % i Q4 2013, men netto opp 3,2 % i fjor Store variasjoner i verdiutviklingen i 2013 Eiendomsindeksen på Oslo Børs steg 10,2 % i 2013 og har per 3. mars sunket 0,5 % hittil i år. Tilsvarende steg hovedindeksen hele 23,6 % i fjor og har hatt en oppgang på 0,8 % per 3. mars. Norsk Eiendomsfondsindeks (tidligere UNIONs Fondsindeks) er en indeks for avkastning (inkludert utbytte) i belånte norske fond med investeringer i næringseiendom i Norge. Fondene er vektet i forhold til verdijustert egenkapital. Fondsindeksen er i motsetning til børsindeksene, ikke basert på faktiske omsetninger, men på verdivurderinger. Indeksen er basert på 8 fond med ulike oppstartstidspunkt og totalverdier for ca. NOK 31 mrd. Med en nedgang på 1,0 % i Q4 steg indeksen netto 3,2 % i fjor til nivå 98,3 per Q Storebrand Eiendomsfond, som er forvaltet av UNION Eiendomskapital, sank netto 0,5 % i fjor etter en oppgang på 0,3 % i siste kvartal. Fondet har imidlertid netto steget 18,2 % fra oppstart i Q UNION Eiendomsinvest Norge steg 5,2 % i fjor og er opp hele 48,6 % siden oppstart i Q Det var store forskjeller i verdiutviklingen i fjor avhengig av segment og beliggenhet. For eksempel viser tilbakemeldinger fra verdivurdererne stigende verdier for godt beliggende eiendommer for gatehandel i Oslo, mens flere kjøpesentre i Oslo-regionen har blitt skrevet ned i verdi. Særlig gjelder dette litt mindre kjøpesentre som er nr. to eller nr. tre i sitt geografiske område. Frem til nå har stigende markedsleienivåer for kontor i Oslo i begrenset grad slått ut i generell verdivekst fordi tilpasningskostnadene har økt så mye. Økt leienivå og verdi har typisk vært betinget av investeringer som har utlignet avkastningseffekten (naturligvis store variasjoner i nøyaktig effekt). For flere kontoreiendommer med kontrakter inngått i årene har imidlertid verdiene steget fordi dagens markedsleienivåer ligger høyere. Verdiveksten forutsetter da gjerne at eiendommen er i en godt etablert kontorbeliggenhet og at der er begrenset behov for investeringer ved kontraktsutløp. 22 Hovedindeksen og Eiendomsindeksen på Oslo Børs 120 OSE 4040 Real Estate OSEBX Kilde: Oslo Børs, per 3. mars 2014 Norsk Eiendomsfondsindeks og UNION-fondene Norsk Eiendomsfondsindeks Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomsinvest Norge Kilde: UNION Gruppen

23 AVKASTNING Statistikk og prognoser for avkastning på totalkapitalen (ubelånt avkastning) Vekst i markedsleienivåene bidrar positivt IPD-indeksen viser at totalavkastningen (ubelånt avkastning) for næringseiendom generelt i Norge ble 5,6 % i Til sammenligning har det årlige nivået vært 5,9 % (CAGR) de siste tre årene. I fjor ble direkteavkastningen 5,8 % og verdiendringen -0,2 %. Fra Q til Q var den årlige totalavkastningen 8,8 % (CAGR), hvorav verdiveksten utgjorde ca. 2,0 %. For kontor spesielt ble totalavkastningen i fjor 6,1 % mot et årlig nivå på 6,5 % de siste tre årene. IPD-statistikken for avkastning i 2013 er basert på verdivurderinger for 431 eiendommer med en samlet verdi på NOK 116 mrd. Figuren nede til høyre viser den økonomiske veksten i Norge, samt IPDstatistikken og våre prognoser for totalavkastning for en tenkt portefølje som er bredt sammensatt mht. eiendomssegmenter og geografi. Vi har lagt til grunn at den makromessige bakgrunnen innebærer at norsk økonomi er tilbake på trendvekst fra 2015, sysselsettingsveksten blir god i storbyene, de lange rentene vil stige svakt, bedriftene er preget av nøktern optimisme og KPI stiger med ca. 2 % årlig. Prognosene innebærer stigende totalavkastning fremover og med et snitt på 7,4 % de nærmeste tre årene. Vi legger til grunn primært stabile yield-nivåer. Vi venter ytterligere noe nedgang i bankmarginene, samt at det høye yield-gapet i dagens transaksjoner innebærer at rentene kan stige noe uten at yieldene stiger. Våre anslag er basert på at kontor i Oslo nå er ved et vippepunkt hvor videre vekst i markedsleienivåene (antar 5 % årlig vekst) vil slå ut i økte verdier, ikke bare utligne effekten av økte tilpasningskostnader. Denne effekten blir gradvis sterkere utover i perioden. For øvrige segmenter venter vi en årlig leievekst på 0 til 2 %. Videre venter vi at konjunkturoppgangen gradvis vil slå ut i redusert ledighet og økt avkastning. Totalavkastning Eiendom totalt / kontor 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % IPD Norsk Eiendomsindeks -5 % IPD Norsk Kontor -10 % Kilde: IPD UNION Gruppens prognoser for totalavkastning Ubelånt Eiendomsavkastning (venstre akse) 16 BNP- vekst fastlandet (høyre akse) ,8 4 7,4 1 7, Kilde: SSB / IPD / UNION Gruppen 23

24 UNION Eiendomsinvest Norge AS Samlet avkastning på 48,6 % siden etablering i desember UNION Eiendomskapital er ansvarlig for kjøp, forvaltning, utvikling og realisering av eiendommene i fondet. 24

25 AREALABSORPSJON PER OMRÅDE Endring i utleid areal fra februar 2010 til februar 2014 Ytre vest Nydalen Asker/Bærum Indre nord Ytre nord/øst Skøyen Lysaker Oslo vest Øvrige sentrum Indre øst Bryn/ Helsfyr Fornebu Ytre syd PS! I fremstillingen er Lysaker-Fornebu regnet som et sammenhengende område! Økning ca m² Økning ca m² Økning til m² Kilde: UNION Økning til m² Økning inntil m² 25 +/- null

26 KONTORLEIEMARKEDET I OSLO LANG SIKT Hovedtendens: Svakt synkende kontorledighet og stigende markedsleienivåer 12 % BNP-Fastlandet 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % Når vi oppsummerer 2013 var leieprisveksten i kontorleiemarkedet i Oslo helt i øvre sjiktet av hva vi kunne forvente. Våre beregninger på data fra Arealstatistikk (tidligere Eiendomsverdi Næring) viser at leieprisene i signerte kontrakter steg med 8,7 % i 2013, og gjennomsnittlig markedsleie er 21 % over bunnen i starten av Våre prognoser innebærer en leieprisvekst i størrelsesorden 5 % årlig frem mot Arealabsorpsjonen ble på totalt m 2 i Oslo, Asker og Bærum i 2013, som er 35 % lavere enn i Med netto tilførsel av nybygg (nybygging minus konvertering) på m 2, var allikevel etterspørselen høy nok til at kontorledigheten fikk en flat utvikling gjennom fjoråret. Kontorledigheten er nå 7,0 % i Oslo og 6,9 % i det samlede området Oslo, Asker og Bærum. Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum har steget fra 6,6 % i fjor høst. Små endringer på kort sikt kan imidlertid i stor grad være drevet av tilfeldige fluktuasjoner, og vi anser økningen som midlertidig. Vi legger fortsatt til grunn at trenden for kontorledigheten er nedadgående 26 1,8 % 2,1 % 2,5 % 3,1 % ned mot 5 % ved årsskiftet 2016/ De makroøkonomiske utsiktene ble gradvis nedjustert gjennom andre halvår i fjor og graden av optimisme blant bedriftene er blitt litt redusert. På bakgrunn av dette nedjusterte vi etterspørselsprognosene i fjor høst. Vi venter en moderat god etterspørsel (vekst i utleid areal) i 2014 og Vi legger til grunn en netto arealabsorpsjon på m 2 i gjennomsnitt disse to årene. Videre venter vi at etterspørselen tar seg opp i 2016 til m² i tråd med konjunkturforventningene til Statistisk Sentralbyrå. Det ferdigstilles kun m 2 nybygg i år, og hittil har vi registrert totalt m 2 sikker nybygging i Det begynner å haste for ferdigstillelse av nybygg i 2015 for de som ikke har signert leieavtale ennå, og vi tror derfor at nybyggvolumet i 2015 kun blir marginalt høyere enn det vi allerede har registrert. Med stigende markedsleienivåer, synkende kontorledighet og byggekostnader, og utsikter for lave renter lenge, Prognose for BNP fastlandet Kontorledighet Prognose for kontorledighet Leiepris i nom. kr Prognose for leiepris i nom. kr. Leiepris i 2013-kr.

27 KONTORMARKEDET I OSLO LANG SIKT Utvikling i netto nybygg, absorpsjon og ledighet ligger det imidlertid til rette for at nybyggingen tar seg betraktelig opp etter Det siste året har boligmarkedet utviklet seg svakere enn tidligere, og i transaksjonsloggen har vi registrert at interessen for kjøp av boligrelatert eiendom har avtatt siden sommeren UNIONs bankundersøkelse viser dessuten at enkelte banker har strammet til i forhold til boligutviklerne og stiller høyere krav til forhåndssalg og egenkapitalandel. Det er usikkerhet knyttet til hvor raskt og i hvilken grad disse faktorene materialiserer seg i lavere konverteringsvolum. Vi har imidlertid lagt til grunn at faktorene i sum bidrar til litt lavere boligkonvertering fremover. Det er typisk de minst konkurransedyktige eiendommene som tas ut av kontormarkedet og konverteres til andre formål, så selv om konvertering isolert sett bidrar til redusert kontorledighet er det ikke nødvendigvis slik at konkurranseintensiteten blir særlig lavere. Vi observerer stadig at andre aktører enn typiske kontorbrukere etterspør kontorarealer. I løpet av fjoråret inngikk HiOA (Høyskolen i Oslo og Akershus) avtaler om å leie hhv m 2 i Pilestredet 42 og m ² i Stensberggaten Noe av dette arealet var en del av en reforhandling og en samlokalisering, men en betydelig andel kan relateres til netto utvidelse av virksomheten. HiOA skal blant annet satse mer på forskning og lærerutdannelsen, som øker fra 4 til 5 år. En tredje stor leiekontrakt som ble inngått av en undervisningsaktør, er Campus Kristianas avtale om å leie m 2 i Prinsens gate 7-9. De utvider sin nåværende virksomhet vegg i vegg, og overtar dermed lokalene til NSBs tidligere hovedkontor. En annen trend i kontorleiemarkedet er at flere leietakere er opptatt av miljøet og profilen i området de holder til. For stadig flere er det viktig E 2015E 2016E Netto nybygg Netto Absorbsjon Arealledighet (høyre akse) at området og naboskapet forsterker profilen til bedriften. I tillegg verdsettes fleksibilitet stadig høyere, slik at virksomheten kan omorganiseres uten for store kostnader. 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

28 FERDIGSTILLELSE AV NYE KONTORBYGG , kun sikre prosjekter totalt ca m 2 Ytre vest Nydalen Asker/Bærum Indre nord Ytre nord/øst Lysaker Skøyen Oslo vest Øvrige sentrum Økern/Hasle/ Løren Indre øst Bryn/ Helsfyr Fornebu Ytre syd Ca m² til m² til m² Kilde: UNION til m² til m² 28 Ingen sikker nybygging

29 KONTORLEIEMARKEDET KORT SIKT Oslo, Asker og Bærum Svakere leievekst i store kontrakter i 2013 Den øverste grafen viser utviklingen i hhv. gjennomsnittlig markedsleienivå og arealvektet gjennomsnittlig markedsleienivå i Oslo. Vår bearbeidelse av data fra Arealstatistikk viser at 12- mndtendensen for snittnivået i signerte kontrakter steg med 8,7 % gjennom fjoråret. 12-mndtendensen for arealvektet snittnivå i signerte kontrakter steg imidlertid med kun 2,9 % i Dette er med å forklare at verdiveksten for kontoreiendommer i fjor ikke stod i stil med en leieprisvekst på snaue 9 %. CBD og Sentrum bidro positivt til veksten i markedsleienivåene i Oslo i 2013, og vi tror at dette vil fortsette i Vi erfarer også en positiv utvikling på Lysaker, som får en noe sterkere vekst enn de andre kontorklyngene og randsonene i 2014 (se side om Lysaker for utdypende informasjon). De resterende kontorområdene vil gjennomgående nyte godt av lav nybyggtilførsel og stadig bedre markedsbalanse, men får bare en svak økning i leieprisene. Grafen nede til høyre viser den kortsiktige utviklingen i kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum. Kontorledigheten har steget med 0,3 prosentpoeng siden høstrapporten i tredje kvartal i fjor, og ledigheten er nå på cirka samme nivå som for ett år siden. Vi anser økningen i kontorledighet de siste to kvartalene som forbigående, og legger fortsatt til grunn at trenden er synkende. Lavt nybyggvolum i inneværende år, konvertering, og fortsatt vekst i norsk økonomi bidrar til synkende kontorledighet. Leieprisutvikling for kontor i Oslo (kr/ m 2 /år) Q4 10 Q4 11 Q4 12 Q4 13 Differanse (høyre akse) Gjennomsnitt Arealvektet gjennomsnitt Kilde: Arealstatistikk Kontorledighet i Oslo, Asker og Bærum 8,0 % 7,5 % 7,0 % 7,3 % 7,3 % 6,9 % 7,0 % 6,9 % 6,7 % 6,6 % 6,7 % 6,9 % 6,7 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 29 Kilde: UNION

30 LEIEPRISER UNION Gruppens leieprisanslag vinteren 2014, samt kontorledigheten per februar 2014 Leiepriser i nye kontrakter over 500 m² målt i kr. per kvm. per år ekskl. mva. og felleskostnader og parkering Nybygg - høy standard og best beliggenhet i sonen *Tallene gjelder for det samlede området Lysaker-Fornebu ** Tallene gjelder for Ytre nord inkludert Økern Hasle Løren - Ulven. Topp standard og beliggenhet - eksisterende bygg Grønn farge indikerer stigende leiepristendens, sort farge flat utvikling og rød farge synkende leiepristendens. Høy standard typisk nivå Normalt Vi har forsøkt å anslå leienivåene så nøyaktig som mulig. Imidlertid vil naturligvis faktorer som etasje i bygget, utsikt etc. påvirke leienivået. Innad i områdene vil det også være forskjeller. For eksempel for nybygg i sentrum vil nivået kunne variere fra kr. på det høyeste i Bjørvika til ca kr. i de billigste underområdene i sentrum. For de ulike områdene har vi i leiepristabellen angitt hvilke lokaliseringer vi anser som topp beliggenhet med betegnelsen inkl. lokaliseringen. For eksempel for Øvrige sentrum går vi ut fra Bjørvika som topp beliggenhet. 30 god standard typisk nivå Antall annonser Arealledighet Endring siden vinteren 2013 (%-poeng) Vika, Aker Brygge & Tjuvholmen ,8 % 1,1 Øvrige sentrum inkl. Bjørvika ,1 % 1,2 Oslo Vest inkl. Majorstua ,7 % -0,1 Indre Nord inkl. Ullevaal stadion ,6 % -2,8 Indre øst inkl. Kværnerbyen ,4 % -0,2 Skøyen ,4 % 2,9 Lysaker * 6,7 %* -0,3 Fornebu Nydalen ,6 % 1,4 Bryn / Helsfyr ,5 % 3,0 Ytre Vest inkl. Ullern og Smestad ,6 % -1,9 Økern - Hasle - Løren - Ulven Ytre Nord og øst inkl. Furuset ** 11,7 %** -2,2 Ytre syd inkl. Ryen ,9 % -2,5 Asker/Bærum ekskl. Lysaker/Fbu ,2 % 0,2

31 PROGNOSER FOR LEIEPRISVEKST I 2014 Nominell leieprisvekst i gjennomsnittsleien i nye kontrakter Ytre vest Nydalen Asker/Bærum Indre nord Ytre nord/øst Lysaker Skøyen Oslo vest Øvrige sentrum Økern/Hasle/ Løren Indre øst Bryn/ Helsfyr Fornebu Ytre syd Kilde: UNION 5-7 % 3-5 % 2-4 % 31

32 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Vika / Aker Brygge & Tjuvholmen (CBD) Bekrefter posisjonen innen finans/advokat Kontorledigheten i CBD har økt til 6,8 % fordi flere av byggene i rehabilitering-prosjektet på Aker brygge har kommet inn i tellingen. NRPO opplyser at de har ledig ca m 2 på Aker Brygge. Vi tror ikke NPRO får problemer med å fylle resterende arealer før prosjektet er ferdigstilt. Uten NPRO-byggene er ledigheten for øvrig rundt 5 %. Siden høstrapporten har det blitt klart at DLA Piper og Grieg Gruppen har skrevet leieavtaler på hhv og m 2 i Stranden 5. DLA Piper etterlater seg tomme arealer i Olav Vs gate 4, mens Grieg Gruppen flytter fra Karenlyst Allé 2 på Skøyen. Vi erfarer fortsatt høy betalingsvillighet for de beste lokalene i CBD, men at leienivåene som oppnås i stor grad påvirkes av størrelsen på arealene. Diverse leiepriseksempler viser at det typisk oppnås leier på +/ kr/m 2 /år for større flater, mens mindre flater oppnår +/ kr/m 2 /år. Øvrige sentrum Svakt økende ledighet i sentrum Etter en lengre periode med svært lav kontorledighet i sentrum, har vi sett en svakt økende tendens de siste kvartalene. Kontorledigheten i sentrum er nå 1,2 prosentpoeng høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er også annonsert 32 flere lokaler enn for ett år siden. Netto arealabsorpsjon var m 2 i 2013, som er betydelig lavere enn gjennomsnittet de tre foregående årene (snaut m 2 ). Vi presiserer at vi har registrert det siste byggetrinnet av DNBs hovedkontor i 2014 ref. innflyttingstidspunktet. Hadde det vært registrert på 2013 hadde netto arealabsorpsjon blitt m² i fjor. Av nye leieavtaler har vi bl.a. registrert at Eniro har skrevet en tiårig avtale på totalt m 2 i Entra-eide Langkaia 1. I tillegg har Entra forlenget avtalene med Steria i Posthuset og Regjeringsadvokaten i Pilestredet 19, arealer på hhv m 2 og m 2. Det har også blitt klart at Husbanken flytter fra Støperigata 2 i CBD til m 2 i Kirkegata 15. UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 7 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 8 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Normalt god standard Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 5,7 % 6,8 % 1,1 % Antall ledige lokaler UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 20 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 21 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Høy standard typisk nivå Antall bygg 3 Normalt god standard Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 4,9 % 6,1 % 1,2 % Antall ledige lokaler

33 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Oslo vest UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 8 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 10 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Normalt god standard Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 3,8 % 3,7 % -0,1 % Antall ledige lokaler Moderat etterspørsel og nybygging Vår oppsummering av 2013 viser at områdene i beltet rundt sentrum har hatt en moderat absorpsjon på m 2 i perioden Dette henger blant annet sammen med at disse områdene har blitt tilført et relativt lavt nybyggvolum i perioden (totalt m 2 i 6 prosjekter). På slutten av fjoråret ble det klart at Politidirektoratet har signert en 15- årig leieavtale på m 2 i nybygg-prosjektet i Fridtjof Nansens vei 16 på Majorstuen. Eiendommen er eid av Reimersfamilien. I Sørkedalsveien 8 planlegger Stor-Oslo Eiendom en totalrehabilitering av det tidligere Statoilbygget. Eiendommen får sannsynligvis et areal på totalt m 2 (inklusive en påbygging), og står etter planen tidligst ferdig i Indre nord UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 6 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 7 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Normalt god standard Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 7,4 % 4,6 % -2,8 % Antall ledige lokaler Indre øst UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 4 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 2 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Høy standard typisk nivå Antall bygg - Normalt god standard Antall m² - Arealledighet per februar Endring Arealledighet 8,6 % 8,4 % -0,2 % Antall ledige lokaler

34 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Skøyen Ledigheten biter seg fast på Skøyen Kontorledigheten er nå 9,4 %, som er 2,9 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Drammensveien , som ligger et stykke unna togstasjonen, står for nesten 20 % av ledigheten i området. Höegh Eiendom dropper kontorplanene i Prinsessealléen 8 på Skøyen etter å ha fått negativ respons fra Plan- og bygningsetaten. Höegh har tidligere ønsket å bygge et næringsbygg på m 2 på tomten, men bygger nå heller boliger. Stor-Oslo Eiendom har kjøpt et boligutviklingsprosjekt i Nedre Skøyen vei 11. Kontoreiendommen er på totalt ca m 2 og er i dag utleid til Fuglesangs AS. Skøyen har hatt solid vekst i leieprisene de siste par årene. Vi venter en mer moderat utvikling fremover ettersom kontorledigheten er relativt høy, og differansen i leienivå mot konkurrenter som Lysaker og Indre vest begynner å bli signifikant. UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 6 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 6 % Topp standard/beliggenhet Høy standard typisk nivå Antall bygg 2 Normalt god standard Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 6,5 % 9,4 % 2,9 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging Lysaker & Fornebu Flere store kontrakter på Lysaker I fjerde kvartal 2013 ble det klart at Sweco flytter sitt hovedkontor til Drammensveien 260 et areal på totalt m 2. Sammen med Lundins avtale i Strandveien 4-8, bidrar dette til å fylle store arealer på Lysaker. Sweco og Lundin flytter imidlertid internt i området, og etterlater seg store arealer som vil komme i markedet. Pareto har allerede annonsert at de starter en omfattende rehabilitering av Fornebuveien 7-9 og så snart Sweco flytter, med planlagt ferdigstillelse sommeren Andre kontrakter som illustrerer den positive utvikling på Lysaker er Mustad Eiendoms kontrakter med Norrøna og Moss Maritime på Leieprisanslag - Lysaker Leieprisanslag - Fornebu Nybygg - beste beliggenhet Nybygg - beste karakteristika Topp standard/beliggenhet Topp standard/beliggenhet Høy standard typisk nivå Høy standard typisk nivå Normalt god standard Normalt god standard M arkedsandel utleid areal 11 % Antall bygg 3 Andel av antall ledige lokaler 6 % Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 7,0 % 6,7 % -0,3 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging

35 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE hhv m 2 og m 2 i Vollsveien 17 i Granfos Næringspark. Mustad har også skrevet en avtale på m 2 med Standard Norge i Mustads vei 1. Vi venter leieprisvekst i området fordi vi erfarer økende etterspørsel, synkende ledighet og stigende utløpsnivåer i eksisterende kontrakter. Lysaker fremstår dessuten konkurransedyktig på pris i forhold Sentrum og Skøyen, som har hatt en solid vekst i markedsleienivåene de siste årene. Ytre vest Synkende kontorledighet Utleid areal økte med ca m² i Ytre vest i 2013, og kontorledigheten er nå bare 4,6 % - nesten 2 prosentpoeng lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Mye av kontorledigheten kan relateres til nybygget i Silurveien 2, som ferdigstilles i løpet av Vi har for øvrig registrert at Xellia Pharmaceuticals har signert en leieavtale på m 2 i nybygget (inklusive laboratoriums-del). Dette er Selvaags første eksterne leieavtale i bygget. UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 4 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 2 % Topp standard/beliggenhet Høy standard typisk nivå Antall bygg 2 Normalt god standard Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 6,5 % 4,6 % -1,9 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging Asker/Bærum Stabil utvikling i i Asker/Bærum Siden høstrapporten har vi registrert at Det Norske Veritas (DNV) planlegger et nybygg på inntil m 2 i Veritasveien 1, hvorav m 2 er til eget bruk. Vi er sikre på at arealene som DNV beslaglegger selv blir realisert, mens resterende m 2 avhenger av eksterne leietakere. Hvorvidt nybygget blir større enn m 2, skal etter planen avgjøres i løpet av våren DNV forventer for øvrig å ferdigstille bygget ved årsskiftet 2016/17. Vår telling viser at kontorledigheten i Asker/Bærum (ekskl. Lyaker og Fornebu) har vært stabil det siste året. Vi har ikke registrert noen sikre nybygg i 2014 og 2015, og kontorledigheten vil derfor sannsynligvis synke svakt fremover. Markedsleienivåene i Asker/Bærum har holdt seg relativt stabile det siste året. Vi tror dette i hovedsak vil vedvare, men forventer svak vekst på de beste beliggenhetene. UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 13 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 13 % Topp standard/beliggenhet Høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Normalt god standard Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 6,0 % 6,2 % 0,2 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging

36 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Nydalen Bryn/Helsfyr Solid arealabsorpsjon i Nydalen Flere nye leieavtaler innledningsvis i 2014 Nydalen hadde en arealabsorpsjon på m 2 i 2013, og har hatt en arealabsorpsjon på snaut m 2 de siste fire årene. Den solide absorpsjonen de siste fire årene kan blant annet relateres til Justisdepartementets flytting til Gullhaug Torg etter 22. juli, samt tre større nybygg-prosjekter. Kontorledigheten i Nydalen er nå 6,6 %, og Rolf Wickstrømsvei 15 er fortsatt det største tilgjengelige lokalet med sine m 2. Avantor arbeider med flere utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter i Nydalen. Blant annet jobbes det med å finne leietakere til to planlagte nybygg på Spikerverket ved siden av Egmont-bygget, med samlet areal på m 2. I tillegg skal Avantor rehabilitere Nydalsveien 28, etter at Evry fraflytter m 2 våren Vi har ikke registrert noen sikre nybygg-prosjekter i perioden Det ble nylig kjent at aktører i Bryn/Helsfyr-samarbeidet har skrevet i alt 14 nye leieavtaler for totalt drøyt m 2 i området. Den største enkeltavtalen er med NAV, som har forlenget drøyt m 2 i Grenseveien 90. Det ble også kjent at Dräger Safety Norge AS forlenger og oppgraderer sine m 2 i Niels Hansens vei 2, mens diverse leietakere har reforhandlet totalt ca m 2 i Niels Hansens vei 14. Arealabsorpsjonen på Bryn/Helsfyr var minus m 2 i Med positivt bidrag fra ferdigstillelsen av NCCs nybygg i Østensjøveien 27 ( m 2 ), innebærer det at ledigheten i eksisterende bygg har økt betydelig i løpet av fjoråret. Kontorledigheten per februar er 3,0 prosentpoeng høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Vi har ikke registrert noen sikre nybygg på Bryn/Helsfyr i perioden UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 4 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 3 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Høy standard typisk nivå Antall bygg - Normalt god standard Antall m² - Arealledighet per februar Endring Arealledighet 5,2 % 6,6 % 1,4 % Antall ledige lokaler UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 6 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 7 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Høy standard typisk nivå Antall bygg - Normalt god standard Antall m² - Arealledighet per februar Endring Arealledighet 5,5 % 8,5 % 3,0 % Antall ledige lokaler

37 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Ytre nord/øst inkl. Økern, Hasle, Løren og Ulven Svakt synkende ledighet I Ytre nord og øst, som omfatter et stort geografisk område, har det vært høy kontorledighet de siste årene. De siste par tellingene våre viser imidlertid en tendens til noe redusert ledighet. Kontorledigheten er nå ca. 11,7 % fordelt på 106 lokaler. Ledigheten er 2,2 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor og det er 19 færre ledige lokaler. Våre beregninger viser en arealabsorpsjon på nærmere m 2 i Vi minner allikevel om at området har mange langtidsledige eiendommer, som er utfordrende å leie ut. Siden sist har det blitt klart at Höegh Eiendom har signert en avtale med Leieprisanslag - Ytre nord og øst Leie - Økern, Hasle, Løren, Ulven Nybygg - beste beliggenhet Nybygg - beste beliggenhet Topp standard/beliggenhet Topp standard/beliggenhet Høy standard typisk nivå Høy standard typisk nivå Normalt god standard Normalt god standard COWI på m ² i tilknytning til et nybygg på totalt m ² kontor. Bygget kommer på Haslelinje og skal etter planen ferdigstilles i Foreløpig har vi registrert tre sikre nybygg med til sammen ca m² kontor i perioden Höegh Eienedom står bak samtlige tre, og leder således an utviklingen i området. Vi venter svak leieprisvekst der det signeres kontrakter, og at kontorledigheten kun synker svakt. Ytre syd Solid absorpsjon i 2013 Ferdigstillelse av m² kontor i Ryensvingen 5-7 og ca m² i Sandstuveien 70, bidro til en solid absorpsjon på m 2 i 2013 (i forhold til størrelsen på kontormassen). Vi har ikke registrert noen sikre nybyggprosjekter i perioden Vi venter en svak vekst i markedsleienivåene i Ytre syd i år. UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 2 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 3 % Sikker nybygging Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging M arkedsandel utleid areal 9 % Antall bygg 3 Andel av antall ledige lokaler 14 % Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 13,9 % 11,7 % -2,2 % Antall ledige lokaler Høy standard typisk nivå Antall bygg - Normalt god standard Antall m² - Arealledighet per februar Endring Arealledighet 9,4 % 6,9 % -2,5 % Antall ledige lokaler

38 ET KOMPLETT EIENDOMSHUS UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen næringsmegling, rådgivning, markedsanalyser og verdivurdering, corporate finance og kapitalforvaltning. Siden 2002 har vi omsatt eiendom for NOK 66 mrd, og de fem siste årene har vi leid ut m². På vegne av investorer, forvalter vi næringseiendom for NOK 9,1 mrd, med fokus på aktiv forvaltning og verdiskapende virksomhet. Vi skaper verdier av eiendom UNION Gruppen AS CEO Øystein A. Landvik 100 % eid av fire partnere Totalt 50 ansatte Trond Aslaksen UNION Norsk Næringsmegling Trond Aslaksen Analyse UNION Eiendomskapital Bjørn Henningsen/Lars Even Moe UNION CORPORATE Terje Nesbakken/ Hroar Nilsen UNION Corporate Hroar Nilsen Transaksjon Utleie Kapitalforvaltning Eiendomsforvaltning Investorservice Corporate Finance Equity Sales 38

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling Markedsrapport Vår 2013 Høyt fokus på eiendomsutvikling Leder Size matters Vi kan nok en gang registrere at rentene er blitt rekordlave. I store deler av mai måned har 10-års swaprente ligget under 3 %.

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2013

Markedsrapport Vinter 2013 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2013 Attraktivt yield-gap etter bankmargin Leder Transaksjonstrender og salgstriggere for 2013 2012 ble et godt år for langt de fleste aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet.

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2017 7. november 2017 TRANSAKSJONSMARKEDET KOKER Flere transaksjoner enn noensinne 80 70 60 50 40 30 20 10-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Under 1 mrd Over 1 mrd Antall

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 4. kvartal 2013 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Eiendomssalg 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Markedsrapport Q2 2011

Markedsrapport Q2 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q2 2011 Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom.

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2016 8. november 2016 VOLUMFALL, MEN REKORDHØY AKTIVITET All time high i normalsegmentet! 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50-300 mill. 50-300

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q3 2010 Transaksjonsmarkedet Sterk vekst i antall transaksjoner og svakt synkende yield-nivåer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,0 % i andre kvartal Side 11 Status utleie i Oslo,

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2014 Bildesøk 2 Kvartalsrapport Q1 2014 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2015 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 UNION

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2014 2 Kvartalsrapport Q2 2014 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2013 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 05 Kvartalsrapport Q 05 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 04 Kvartalsrapport Q3 04 - Storebrand Eiendomsfond AS 3 Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Byggebørsen 10. februar 2014

Byggebørsen 10. februar 2014 Utleiemarkedet for næringseiendom Byggebørsen 10. februar 2014 RUNE HUSBY Megler / Partner Norion Næringsmegling Rune Husby Megler / Partner Tlf: 916 61 560 Rune.husby@norion.no Einar Skomsvoll Megler

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 1. kvartal 2012 1 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2012 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene falt sterkt, fra +27 i 4. kvartal til +5 i

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2012 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer