Markedsrapport Vår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport Vår 2015"

Transkript

1 Markedsrapport Vår 2015

2 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen endte på 8,2 prosent før belåning. I tillegg var 2014 året da utlendingene for alvor entret markedet og ble største netto kjøper. Avslutningen av fjoråret og begynnelsen av 2015 har imidlertid vært preget av oljeprisfall og lavere vekstutsikter for norsk økonomi. Dette påvirker leiemarkedet, og vi tror leieprisveksten vi har opplevd de siste årene nå skal byttes ut med en flat, og sannsynligvis svakt negativ prisutvikling de neste to årene. Vi tror også forskjellen mellom områder vil være større de neste årene, og at områder med høy eksponering mot oljebransjen, høy ledighet og betydelig nybygging vil ha en tydelig negativ prisutvikling på kort sikt. Transaksjonsmarkedet forventes imidlertid fortsatt å være preget av et etterspørselsoverskudd som skyldes flere sterke drivkrefter. Den kanskje viktigste driveren er gunstig finansiering. UNION Bankundersøkelse Q viser at både renter og bankmarginer falt markant også i første kvartal, slik at samlet lånefinansieringsrente for nye 5-års lån med full rentesikring nå er under 3 prosent. Det innebærer at samlet rente har falt mer enn 2,3 prosentpoeng de siste to årene, mens prime yield kun har falt 0,75 prosentpoeng. En slik økning av yieldgapet har stor betydning for avkastningen, og gjør belånt eiendom attraktivt for mange investorer. En annen viktig driver er at eiendom fremstår interessant i forhold til andre investeringer. Et rekordlavt rentenivå innebærer at det er stor sannsynlighet for negativ realavkastning i store deler av rentemarkedet på kort sikt. Til tross for at prime yield også er lav i historisk sammenheng, er differansen mellom løpende avkastning i eiendom og renteplasseringer høy. Legger vi til utlendingenes økende interesse for norsk eiendom, mener vi det er grunn til å tro på ytterligere yieldreduksjon og solid avkastning i Vi mener imidlertid det vil være viktig med en selektiv og aktiv tilnærming i et marked som vil preges av større forskjeller enn tidligere. Vi ser frem til å skape verdier for våre kunder i et spennende og aktivt 2015! UNION Gruppen Vi skaper verdier av eiendom

3 1/LEDER/SIDE 2 2/SAMMENDRAG/SIDE4 3/MAKRO/SIDE6 4/TRANSAKSJONSMARKEDET GENERELT/SIDE10 5/TRANSAKSJONSMARKEDET OG NØKKELINFO FOR ULIKE EIENDOMSSEGMENT/SIDE13 kontor/handel/logistikk/hotell/bolig 6/TRANSAKSJONSMARKEDET I BERGEN, TRONDHEIM, STAVANGER/SIDE18 7/AVKASTNING PÅ INVESTERINGER I NÆRINGSEIENDOM/SIDE22 8/KONTORLEIEMARKEDET I OSLO, ASKER, BÆRUM - OVERORDNET/SIDE25 9/KONTORLEIEMARKEDET I OSLO, ASKER, BÆRUM PER OMRÅDE/SIDE32 3

4 SAMMENDRAG Transaksjonsmarkedet og avkastning o 2014 var et aktivt år i transaksjonsmarkedet med et samlet volum på 63 mrd. (eks. børsnoteringen av Entra). Utlendingene var største netto kjøper og sto for om lag 20 prosent av kjøpsvolumet. o Prime yield for kontor i Oslo falt 0,75 prosentpoeng til 4,5 % i o Anslaget for normal yield er 6,75 %. Differansen mellom prime og normal yield har økt i 2014, og er nå om lag ett prosentpoeng høyere enn i o UNION forventer at etterspørselsoverskuddet etter eiendom vil føre til at prime yield faller ytterligere 0,25 prosentpoeng før den flater ut. o Vi tror også at økt risikovilje kombinert med stor etterspørsel og lavt tilbud av prime eiendom vil legge press på sekundæreiendom, og at gapet mellom prime og sekundær vil reduseres noe. Vi anslår at sekundæreiendom vil få en yieldreduksjon på 0,5 prosentpoeng over to år. o Viktige drivere bak etterspørselsoverskuddet er gunstig finansiering, attraktivitet i forhold til andre investeringer og utlendingenes interesse. o UNION Bankundersøkelse Q viser at samlet lånefinansieringsrente i nye 5-års lån med full rentesikring for første gang er under 3 %. Det siste året er samlet finansieringsrente redusert med hele 163 punkter, hvorav reduksjon i bankmargin utgjør 52 punkter. Vi tror det er sannsynlig at bankmarginene vil reduseres ytterligere. o Avkastningen for eiendom i 2014 ble ifølge IPD 8,2 %, hvorav løpende inntekter utgjorde 5,7 % og verdistigning 2,4 %. Kontor var også i fjor segmentet med best verdiutvikling, mens handel var det svakeste segmentet. o UNIONs avkastningsestimat for 2015 er 8,4 %. Yieldutviklingen bidrar til at avkastningen for næringseiendom blir solid i 2015 til tross for svakere utvikling i norsk økonomi. Utleiemarkedet kontor Oslo, Asker & Bærum o Vekstutsiktene for norsk økonomi ble betydelig nedjustert gjennom fjoråret. Dette har bidratt til å endre forutsetningene for kontorleiemarkedet. o Arealabsorpsjonen var svakt negativ i fjor. Vi forventer at etterspørselen forblir lav også i 2015, men at den tar seg gradvis opp fra 2016 i tråd med konjunkturutviklingen. o Kontorledigheten har økt med 0,7 prosentpoeng ( m 2 ) siden februar 2014 til 7,6 % i dag. Økningen har vært størst fra Skøyen og vestover, hvor ledigheten har steget med til sammen m 2. o Våre prognoser innebærer at kontorledigheten kommer til å stige ytterligere m 2 i løpet av det neste året, slik at ledigheten topper ut på 8,4 % i Vi venter en svak reduksjon i ledigheten fra o Signeringsvolumet i nye kontrakter var om lag 30 % lavere i 2014 sammenlignet med året før. Redusert utløpsvolum i 2015 og 2016 er hovedforklaringen på den lave aktiviteten. o Leieprisveksten i nye kontrakter som ble signert i Oslo i fjor var på 6 %. Tallene indikerer imidlertid at det var en avmatning i leieprisene i fjerde kvartal. o UNION forventer at leieprisene har toppet ut i denne omgang, og vi venter en nominell leieprisnedgang på 1,5 % i 2015 og 1,0 % i o Det blir imidlertid store variasjoner i leieprisutviklingen mellom de ulike kontorområdene. CBD og sentrum vil ha tilnærmet flat utvikling, mens Lysaker, Fornebu og resten av Asker og Bærum forventes å få en leieprisnedgang på 5 til 7 %. o Et moderat nybyggingsvolum, samt konvertering av kontor til andre formål som bolig og undervisning, bidrar til å dempe nedturen i kontorleiemarkedet. 4

5 Ullevål Stadion Oslo UNION Norsk Næringsmegling har håndtert salget på vegne av DnB Næringseiendom AS. Areal: m2 5

6 MAKRO Moderat vekst i internasjonal og norsk økonomi Oljeprisen preger makrobildet hjemme og ute o Oljeprisfallet styrker veksten og holder inflasjonen nede i USA. Kina nyter også godt av lavere oljepris, men veksten forventes å avta fra høye nivåer. Eurosonen utviklet seg svakere enn ventet i 2014, og i mars iverksetter ECB obligasjonskjøp for å stimulere til vekst. o Oljeprisen har hentet seg noe inn etter bunnoteringen i januar, men nivået er fortsatt svært lavt. Dette påvirker oljeinvesteringene og dermed veksten i norsk økonomi negativt. o Norges Banks rapport fra regionalt nettverk i mars var klart svakere enn prognosene sentralbanken la til grunn i desember. Økonomene forventer nå et nytt rentekutt i mars, og det er stor sannsynlighet for ytterligere ett kutt i andre kvartal. o Fra desember til januar hadde industriproduksjonen det største fallet på en måned siden Nedgangen var særlig knyttet til olje- og gassektoren. o SSB forventer imidlertid at konjunkturnedgangen blir kortvarig og at veksten i sysselsettingen normaliserer seg allerede i o DNs konjunkturbarometer viser at fremtidstroen til norske bedrifter er svekket. Antall bedrifter som ser for seg å nedbemanne har økt til 13%, men det er fortsatt en overvekt av bedrifter som ser for seg å ansette flere (22 %). o Til tross for lavere vekstutsikter for økonomien i en periode, tror vi på gode rammevilkår for næringseiendom fremover. Markedet preges av svært rimelig finansiering og attraktiv løpende avkastning relativt til andre aktivaklasser. 6 BNP-vekst for Norges handelspartnere Årlige prosentuelle endringer E 2015E 2016E 2017E USA 2,2 2,3 3,5 3,5 2,8 Fremvoksende økonomier* 3,2 2,3 2,8 3,8 4,0 Kina 7,7 7,3 7,0 6,8 6,5 Eurosonen (0,4) 0,8 1,0 1,5 1,8 UK 1,7 3,0 2,8 2,8 2,5 Norge (fastlandet) 2,3 2,5 1,5 2,3 2,5 Sverige 1,3 2,0 3,0 3,0 2,8 Norges handelspartnere 1,3 2,0 2,5 2,5 2,5 Kilde: Norges Bank, Pengepolitisk rapport, desember 2014 *Fremvoksende økonomier utenom Kina Hovedtall for norsk økonomi Årlige prosentuelle endringer E 2016E 2017E 2018E BNP - Fastlandet 2,3 1,1 2,2 2,4 2,7 BNP 2,2 0,9 1,7 1,9 2,2 KPI 2,0 2,3 2,0 1,7 1,7 Privat forbruk 2,1 2,1 2,2 2,4 2,3 Offentlig forbruk 2,5 2,5 2,4 1,8 2,5 Oljeinvesteringer 0,0 (15,9) (8,1) (2,3) (0,1) Tradisjonell eksport 2,7 5,1 3,8 3,8 3,9 Sysselsetting 1,1 0,2 0,3 1,0 1,0 Arbeidsledige AKU (nivå) 3,5 3,9 4,1 3,9 3,8 Kilde: SSB, mars 2015

7 MAKRO Arbeidsmarkedet Norge / Oslo Sysselsettingsveksten bremser opp o Sysselsettingsveksten i Norge endte på 1,2 % i fjor. Dette reflekterer en moderat veksttakt i norsk økonomi. o Konsensus tilsier en kraftig reduksjon i sysselsettingsveksten i 2015 som følge av svekket vekst i norsk økonomi. I 2016 øker veksttakten noe, før sysselsettingsveksten kommer opp på mer normalt nivå i 2017 og Samlet vekst i antall sysselsatte neste fire år forventes å bli om lag personer. o Sysselsettingen vokser normalt betydelig raskere i storbyene enn i Norge forøvrig, og kontorsysselsettingen vokser raskere enn sysselsettingen i øvrige bransjer. o NHO sin konjunkturrapport Økonomisk Overblikk fra mars 2015 viser at bedrifter innen petroleumsintensiv industri er mest negative, med en forventet negativ sysselsettingsvekst på 1,4 % i De kontorintensive bransjene IKT og Forretningstjenester er de mest optimistiske. o NAV Oslo ventet per desember 2014 at sysselsettingsveksten i hovedstaden i år vil bli lavere enn i fjor og øke med snaue personer. o Manpower sitt arbeidsmarkedsbarometer for Q viser den svakeste forventede bemanningsveksten på fem år. Om lag 7 % av bedriftene planlegger å øke bemanningen, mens 6 % planlegger å redusere antall ansatte. Selskap med mer enn 250 ansatte, og selskap basert i Oslo-området er mer negative enn øvrige. Sysselsettingsvekst i Norge (%) Årlige prosentuelle endringer 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E DNB Markets - januar ,2 0,1 0,3 0,8 1,1 Norges Bank - desember ,3 0,5 0,8 1,3 N/A SSB - mars ,1 0,2 0,3 1,0 1,0 Konsensus 1,2 0,3 0,5 1,0 1,1 Endr. ant. sysselsatte Sysselsettingsvekst i Oslo: +1,1 % i år (4 000) (8 000) (12 000) E Kilde: NAV Oslo fra SSB for årene før

8 MAKRO Renter og lånefinansiering rekordlave renter og lånekostnader Lave renter også fremover o Nordea Markets venter at styringsrenten reduseres med 25 punkter i mars og deretter ytterligere 25 punkter i andre kvartal. o Pengemarkedsrenten forventes å falle med om lag 40 punkter til 0,95 % og deretter holde seg på dette nivået de neste to årene. o 10-års swaprente ventes å stige ca. 65 rentepunkter til 2,6 % ved utgangen av UNION Bankundersøkelse Q o Det siste kvartalet er samlet lånefinansieringsrente* i nye 5-års lån ned hele 76 punkter, og er dermed under 3 %. Redusert bankmargin utgjorde 11 av de 76 punktene. o Det siste året er samlet finansieringsrente redusert med 163 punkter, hvorav reduksjon i bankmargin utgjorde 52 punkter. o Laveste tilbudte margin siste kvartal var 100 punkter. o Bankenes rentenetto er ikke særlig lav i historisk forstand og konkurransen er tiltagende. Vi vurderer det derfor som sannsynlig at bankmarginen vil reduseres ytterligere fremover. o Eiendomsaktørene velger å sikre en større andel av sine lån på dagens lave rentenivåer. Andelen har økt fra 49 % til 58 % siste kvartal. o Mens samlet finansieringsrente er redusert mer enn to prosentpoeng siste to år er prime yield kun redusert med 0,75 prosentpoeng. Den økte differansen gir store utslag for den løpende avkastningen for belånt eiendom, og bidrar til å gjøre eiendomsinvesteringer svært attraktivt for mange. 8 Renteprognoser fra Nordea Markets Nordea - februar 2015 Spot 3M jun. 15 des. 15 des. 16 Styringsrenten 1,25 1,00 0,75 0,75 0,75 3M NIBOR 1,36 0,95 0,95 0,95 0,95 10-års swap 1,96 1,90 2,05 2,30 2,60 Spread: 10-års sw ap - 3M NIBOR 0,60 0,95 1,10 1,35 1,65 Lånefinansieringsrente for nye 5-års lån* 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Q Q Q års swap Q Q Q Q ,15 % Q Q Bankmargin nytt 5-års lån Q *Med full rentesikring til kjøp av kontoreiendom sentralt i Oslo, og forutsatt 70 % lånegrad. Kilde: UNION 2,91 % Q1 2015

9 Lørenvangen 22 Oslo UNION Norsk Næringsmegling har har håndtert salget på på vegne av av Aberdeen Skanska Asset Management Bolig AS. AS Areal: Areal: Ferdig regulert m 2 boligtomt 9

10 TRANSAKSJONSMARKEDET Transaksjonsvolum fordeling på segmenter og investorgrupper Dynamisk marked med mange drivkrefter o UNION har registrert 215 transaksjoner på til sammen NOK 63 mrd. i Vi har valgt å utelate børsnoteringen av Entra, oppkjøpet i BWG Homes og oppkjøpet i Aberdeen Eiendomsfond Norge II fra oversikten. Hadde vi inkludert disse ville volumet vært godt over NOK 75 mrd. o Etter to svært aktive år for transaksjoner av handelseiendom, har det vært færre omsetninger og lavere volum innenfor dette segmentet i De to største handelstransaksjonene i 2014 var Madison International sitt kjøp av Steen & Strøm i Nedre slottsgate 8 (50 %) og Dekas kjøp av Bekkestua kjøpesenter. o Vi har registrert en betydelig økning i investeringsvolum innenfor logistikksegmentet sammenlignet med Blant annet ble det gjennomført tre milliardtransaksjoner i 4. kvartal, inkludert salget av Coop sitt nye hovedlager på Gardermoen og Arcus sitt anlegg på Gjelleråsen. o Vi opplever et betydelig etterspørselsoverskudd etter eiendom. Markedet er imidlertid fortsatt dynamisk, og det er flere aktører som er aktive også på salgssiden. En viktig trend er at mange større aktører arbeider med å spisse sine porteføljer til definerte områder og segmenter og selger eiendom som ikke er i tråd med strategien. I tillegg velger flere utviklere og syndikater å ta gevinst i et sterkt transaksjonsmarked, og vi vet at det fortsatt er store porteføljer hos eiendomsfondene som er i realiseringsfasen. Brukere av eiendom utgjør også en viktig selgergruppe slik de har gjort i flere år. o UNION tror vi får se et dynamisk marked med mange ulike drivkrefter også i 2015, og at transaksjonsvolumet vil tilsvare volumet i *Kun transaksjoner >MNOK Transaksjonsvolum i segmenter Kilde: UNION Transaksjonsvolum i milliarder kroner* % 13 % 15 5 % 4 % 4 % Kontor 22 63,4 mrd. 16 % % Kilde: UNION fra DNB Næringsmegling for årene før 2008 Lager, kombi og industri Handel Boligrelatert Hotell Helse, undervisning og omsorg Annet E

11 TRANSAKSJONSMARKEDET Transaksjonsvolum fordeling på segmenter og investorgrupper Utlendingene største kjøper i 2014 o Utlendingene var største netto kjøper i 2014 og sto for om lag 20 % av volumet. I tillegg vet vi at utlendingene har tatt eksponering indirekte gjennom fondsstrukturer, syndikater og børsnotert eiendom. o Det kraftige fallet i oljeprisen er et usikkerhetsmoment for mange utlendinger, men det ser ikke ut til å stagge interessen så langt i Utlendingene legger også stor vekt på andre fordeler som demografi, og enkelte ser det også som positivt at valutakursen er svekket slik at norsk eiendom er blitt «billigere». o Flere store liv- og pensjonsselskap har redusert eksponeringen mot eiendom de siste årene grunnet strengere kapitalkrav som følge av nytt solvensregelverk. UNION tror selskapene nå er mer tilfreds med eksponeringen, og at det er mer sannsynlig med netto kjøp enn salg fremover. o Oslo og Akershus dominerer som vanlig transaksjonsmarkedet og har stått for om lag 60 % av volumet i o UNION tror etterspørselen etter eiendom vil være høy de neste årene. De viktigste årsakene til dette er finansieringstilgang og - betingelser, attraktivitet i forhold til andre aktivaklasser og stor interesse for Norge blant utenlandske investorer. Aktørenes kjøps- og salgsvolum i mrd. NOK Utlendinger inkl. fond Syndikeringsaktører Liv- og pensjonsselskap Eiendomsselskap Andre eller konfidensielt Private Private investorer investorer Norske fond Norske fond Bruker av eiendommen Kilde: UNION Salg Kjøp Transaksjonsvolum i geografisk 7 % 6 % Oslo/Akershus Sør- og Vestlandet 13 % 63,4 mrd. Porteføljer/Konf/Annet 59 % 15 % Øvrige Sørøst-landet Midt- og Nord-Norge Kilde: UNION 11

12 Sandakerveien 78 Oslo UNION Norsk Næringsmegling har har håndtert salget på på vegne av av Eiendomsspar Skanska AS Bolig og Sanosa AS. AS Areal: Ferdig Areal: regulert m 2 boligtomt 12

13 KONTOR Transaksjonsmarkedet Lav prime-yield, men rekordhøyt yieldgap Kontortransaksjoner >MNOK 50 o UNION anslår prime yield for kontor i Oslo til 4,5 % i dag. Dette innebærer en reduksjon på 75 punkter i I samme periode har samlet finansieringsrente falt om lag 163 punkter slik at gapet har økt med hele 88 punkter. Dette gir store utslag for løpende avkastning i belånt eiendom, og vil bidra til å øke etterspørselen etter eiendom og dermed legge ytterligere press på yieldnivået fremover. o En annen viktig driver er attraktiviteten til eiendom i forhold til andre aktivaklasser. De lave rentene gjør at realavkastningen forventes å være negativ for store deler av renteuniverset på kort sikt. Prime eiendom fremstår svært attraktivt i forhold til renter når gapet mellom rentenivået og løpende yield er på dagens rekordnivåer. Tilsvarende tror vi at belånt eiendom fremstår attraktivt i forhold til aksjer for mange. o UNION tror disse faktorene sammen med fortsatt interesse fra utlandet vil lede til at prime yield reduseres ytterligere 25 punkter i 2015 før nivået stabiliserer seg. o Når det gjelder normaleiendom har yieldutviklingen hengt etter prime segmentet, og differensen mellom de to har økt jevnt og trutt de siste årene. Vi mener det finnes strukturelle grunner til at differansen skal være noe høyere enn tidligere, men forventer at differansen skal reduseres noe. o Betydelig etterspørselsoverskudd og relativt få selgere i prime segmentet forventes å føre til at flere tar steget over i sekundær eiendom. Derfor forventer vi at sekundæryielden skal ned 50 punkter i løpet av de neste to årene Kilde: UNION Milliarder kroner Utvikling for prime- og sekundær yield Kilde: UNION/Renteprognoser fra Nordea Markets Antall transaksjoner (h.a.) 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % jan. 05 jan. 07 jan. 09 jan. 11 jan. 13 jan år swap Prime yield Sekundær yield jan. 17

14 HANDEL Transaksjons- og leiemarkedet Lavere volum, men utlendingene er aktive o Etter to aktive år i transaksjonsmarkedet for handelseiendom har aktiviteten falt litt tilbake i Vi har registrert et omsetningsvolum på om lag 8,5 mrd. o Utlendingene har videreført sin interesse for handelseiendom i Norge, og sto bak drøye 20 % av transaksjonsvolumet i fjor. Madison International sitt kjøp av Steen & Strøm i Nedre slottsgate 8 (50 %) og Dekas kjøp av Bekkestua kjøpesenter var de største transaksjonene. Befolkningsvekst og sentralisering er faktorer utlendingene har lagt vekt på. o Andre kjøpere var blant annet norske fondsaktører som har gjennomført tre kjøp, og eiendomsselskap som var aktive både på kjøps- og salgssiden. Aktørenes kjøps- og salgsvolum i mrd. NOK Utlendinger inkl. fond Syndikeringsaktører Liv- og pensjonsselskap Liv- og pensjonsselskap inkl egne fond Eiendomsselskap Private Private investorer investorer Bruker av eiendommen Andre eller eller konfidensielt Norske fond Norske fond Kilde: UNION Salg Kjøp Svakere lønnsvekst demper kjøpekraften o Svakere utvikling i norsk økonomi gir lavere sysselsettingsvekst og svak reallønnsvekst. Dette demper kjøpekraften til forbrukerne, og usikkerheten kan føre til økt sparing. På den annen side er sparingen i Norge allerede svært høy historisk sett. Kjøpekraften trekkes dessuten opp av lavere utlånsrenter. o SSB sine prognoser innebærer at privat konsum stiger med 2,1% i 2015 og 2,2 % i o Virke sine prognoser innebærer en vekst i detaljhandelen på 4,0 % i år. Veksten er delvis drevet av høyere inflasjon, som blant annet kan relateres til økte matvarepriser og at kronen har svekket seg det siste året. o Kjøpesentrene økte omsetningen med 6,2 % i januar (år/år). Justert for endringer i areal og handelsdager økte omsetning med 2,6 % (Kvarud). 14 Årlig omsetningsvekst for ulike butikksegmenter Årlig vekst i omsetning (%) E 2015E Dagligvare/Kiosk 3,5 3,6 3,3 4,0 4,0 Klær 0,9 2,5 0,8 1,0 3,0 Sko 1,9 (0,5) (5,3) 0,0 2,0 Møbler 4,8 4,5 (0,4) 1,0 5,0 Elektronikk (1,1) 1,9 1,2 2,0 4,0 Byggevarer 4,6 6,8 3,4 6,0 4,0 Sportsutstyr (1,4) 2,8 2,7 3,0 3,0 Kosmetikk N/A 4,5 3,6 4,0 4,0 Bredt utvalg ellers 6,4 11,9 3,5 5,0 5,0 Totalt - Handel 2,9 3,6 2,4 4,0 4,0 Kilde: Hovedorganisasjonen Virke, januar 2015

15 LOGISTIKK Transaksjons- og leiemarkedet Sterkt transaksjonsmarked i 2014 o Interessen for logistikkeiendom har vært høy i Vi registrerte 43 omsetninger til en samlet verdi av om lag 10 mrd. o De fire siste årene er det omsatt logistikkeiendom for 32 mrd, hvilket tilsvarer 14 % av samlet transaksjonsvolum i perioden. Om lag 60 % av transaksjonsvolumet stammer fra Oslo-området. o Syndikeringsaktørene er største kjøper i segmentet og står bak ca. 40 % av volumet siste fire år. Lange kontrakter, relativt høy løpende avkastning og gunstig belåning gjør logistikk til et attraktivt segment. o I logistikksegmentet er prisen svært følsom for kontraktslengde. Salget av Coop sitt lager på Gardermoen på tampen av fjoråret er et eksempel på hvordan logistikk med lange sikre kontrakter oppnår svært lav yield. Aktørenes kjøps- og salgsvolum i mrd. NOK Syndikeringsaktører Utlendinger inkl. fond Liv- og pensjonsselskap Liv- og pensjonsselskap inkl egne fond Andre eller eller konfidensielt Private Private investorer investorer Eiendomsselskap Norske fond Norske fond Bruker av eiendommen Kilde: UNION Salg Kjøp God etterspørsel etter lagerlokaler o Vi erfarer at det er god etterspørsel etter lager- og logistikklokaler. I løpet av de siste to til tre årene har logistikkmarkedet i Oslo/Akershus kommet i bedre balanse. Vår telling viser at det nå er drøyt m 2 ledig, fordelt på 130 annonser. Dette er snaut m 2 lavere enn i o Leieprisene i Oslo-området ligger normalt i intervallet kr. per m²/år. For prime områder som Alnabru, nybygg med høy grad av skreddersøm, kontordel, kjølelager etc., blir kvadratmeterprisene gjerne et par hundre kroner høyere. o Det har blitt et større skille mellom moderne effektive logistikkbygg og eldre bygg med dårligere kvaliteter. For de beste områdene venter vi svakt stigende leienivåer på linje med KPI. 15 Antall ledige lokaler i Oslo/Akershus Q1 10 Q1 11 Q1 12 Q1 13 Q1 14 Q1 15 Antall annonser 12-mnd trend Kilde: UNION/FINN

16 HOTELL Transaksjons- og leiemarkedet Fortsatt god aktivitet i transaksjonsmarkedet o I 2014 har vi registrert 8 hotelltransaksjoner til en verdi av 2,7 mrd. o De største transaksjonene var Anker Eiendoms kjøp av fem Clarionhoteller fra DNB Livsforsikring, og Geir Hoves kjøp av 50% av Hotell Norge i Bergen. DNB Livsforsikring har vært den største selgeren av hotelleiendom de siste to årene, mens de mest aktive kjøperne har vært eiendomsselskap. o Yielden har typisk vært i intervallet 6 til 6,5 % for hoteller i de store byene med mer enn 10 år igjen på kontrakten. Variasjonen er imidlertid stor og laveste registrerte yield for hotell er 5,2 %. o En viktig hendelse i hotellmarkedet i 2014 var Rivelsruds salg av Rica-kjeden til Scandic Hotels i februar. Hovedtall Norge/Oslo januar desember Januar - desember Endr. ÅoÅ RevPar YTD (NOK) Norge ,3 % Oslo (0,8%) Omsetning (MNOK) Norge ,7 % Oslo ,4 % Pris per rom (YTD) Norge ,1 % Oslo (1,7%) Kilde: SSB SSB 16 Kapasitetsvekst ødelegger for lønnsomheten o Kapasitetsveksten forsetter å prege norsk hotellnæring, og det er fortsatt betydelig vekst i flere av de største byene. Etterspørselen (i form av antall solgte rom) har også økt, men ikke tiltrekkelig til å hindre en svak lønnsomhetsutvikling. Kapasitetsveksten setter RevPAR under press, både på belegg og pris. o Det er relativt sterk korrelasjon mellom utviklingen i norsk økonomi og gjestedøgnsutvikling. Dette gjelder særlig yrkesrelaterte overnattinger på byhotell. Dette indikerer svak vekst i etterspørselen i o Svakere kronekurs kan imidlertid bidra til å øke etterspørselen fra utlendinger. Det blir dessuten relativt sett billigere for nordmenn å feriere i Norge. Romutnyttelsen i 2014 (per desember) 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Norge Oslo 2014 Kilde: SSB og Horwath HTL

17 BOLIG Transaksjons- og leiemarkedet Konverteringstrenden fortsetter o Det har vært omsatt flere store boligporteføljer i 2014, hvorav OBOS salg av 16 leilighetsbygg i hovedstaden til Oslo kommune for NOK 1,35 mrd. var den største transaksjonen. o Tilliten til boligmarkedet er sterk, og det har også i år vært solgt flere store næringseiendommer som planlegges konvertert til boligformål. Et eksempel av nyere dato er Selvaags kjøp av to kontoreiendommer og en tomt sentralt i Oslo for konvertering til om lag 750 boliger. o De etablerte kontorklyngene styrker sin posisjon samtidig som boligprisene er høye og tilliten til boligmarkedet sterk. Dette gjør at mange kontorobjekter som ligger utenfor kontorklyngene egner seg for konvertering. Leiepris per mnd. for leilighet/hybel i Oslo Q1 02 Q1 03 Q1 04 Q1 05 Q1 06 Q1 07 Q1 08 Q1 09 Q1 10 Kilde: Opinion (tidl. Makrosikt) på oppdrag for Boligbygg KF i Oslo kommune Q1 11 Q1 12 Q1 13 Q Sterk utvikling i boligmarkedet o Boligmarkedet trosser oljeprisfallet og har overrasket de fleste analysemiljøer med en prisvekst som har vært sterkere enn antatt. Lavere renter har bidratt til at veksttakten på årsbasis nå er 8,7 % (per februar). Flere aktører har oppjustert boligprognosene for o Prisveksten har vært enda sterkere for leiligheter i Oslo. Prisene er nå 11,4 % høyere enn på samme tidspunkt i fjor. o Etter en lang periode med vekst i markedsleien for leiligheter i Oslo, har nå veksttakten kommet ned (graf nede til venstre). Markedsleien steg med 0,9 % i 2014, som er betydelig svakere enn KPI-veksten (2 %). Oppbremsningen skyldes i hovedsak at tilbudet av leiligheter har økt betydelig. Tilbudet i fjerde kvartal er det høyeste som noensinne er målt. Prognoser for bruktboligprisene i Norge Årlige prosentuelle endringer E 2016E 2017E Samfunnsøkonomisk analyse - des ,0 3,2 3,5 2,6 DNB M arkets - januar ,0 2,1 (2,0) 0,0 Eika - mars ,0 6,0 2,5 2,5 Prognosesenteret - mars ,0 5,0 4,0 3,0 Nordea M arkets - mars ,0 7,5 3,5 N/A SSB - mars ,0 3,6 1,2 1,9 Konsensus 2,0 4,6 2,1 2,0 Kilde: Satt sammen av UNION

18 BERGEN TRANSAKSJON & KONTORLEIE Transaksjoner fra MNOK 50 i Bergen/Hordaland, samt kontorleiemarkedet i Bergen Lokale kjøpere dominerer o Bergensaktører har vært kjøper i 12 av de 16 transaksjonene vi har registrert i Siden 2010 har lokale aktører stått bak 75 % av kjøpsvolumet. o Den største transaksjonen i 2014 var salget av 50 % av Hotell Norge som Mikalsen-familien solgte til Geir Hove for ca. MNOK 500. o Utenlandske aktører gjorde ingen transaksjoner i Bergen i fjor. o Vi vurderer prime yield for kontor til 5,75 %, altså 125 punkter høyere enn Oslo. Det betyr at Bergen ikke har hatt den samme yieldreduksjonen som Oslo det siste året. o Fra 2010 har kontoromsetningene vi har loggført hatt en snitt-yield på 6,8 %. Høy nybygging gir tilbudsoverskudd o Kontorledigheten i Bergen har vært i en økende trend siden 2009, og er nå i underkant av 8 %. Det er tilført et betydelig volum nybygg det siste året, og det ferdigstilles ytterligere m 2 nybygg de kommende to årene. Derfor er det forventet at kontorledigheten vil forsette å stige i Bergen. o Stigende kontorledighet vil legge press på leieprisene. Nybygg og lokaler med høy standard og sentral beliggenhet er ventet å stå seg best i et tøffere leiemarked. Bygg med lavere standard og dårligere beliggenhet får sannsynligvis en betydelig reduksjon i markedsleien. o Økt fokus på utvikling og transformasjon til andre formål som bolig, hotell og handel kan bidra til å ta unna en del ledig areal. 18 Transaksjoner >MNOK Kilde: UNION Kontor med høy standard (kr/m 2 /år) Milliarder kroner Antall transaksjoner (h.a.) Sentrum Næringskorridoren Fyllingsdalen Source: DNB Næringsmegling, Bergen og Kyte Næringsmegling Sandsli Kokstad

19 TRONDHEIM TRANSAKSJON & KONTORLEIE Transaksjoner fra MNOK 50 i Trondheimsområdet, samt kontorleiemarkedet i Trondheim Stor aktivitet i fjerde kvartal o Etter et aktivt fjerde kvartal med 7 transaksjoner over MNOK 50 har vi registrert totalt 16 transaksjoner og et samlet transaksjonsvolum på 3,2 mrd. i Trondheim i o Liv- og Pensjonsselskapene har vært største nettokjøper i Trondheim de siste to årene, med 5 kjøp for totalt NOK 2,6 mrd. o Den største transaksjonen i 2014 var salget av Leangen Travbane til Koteng, SMN Invest og Jensen Holding for anslagsvis MNOK 600. En annen stor transaksjon var salget av Hotell Britannia for MNOK 475 til Olav Thon og Odd Reitan. o UNION vurderer prime yield for kontor til 6,25 %. Fra 2010 har kontoromsetningene generelt i Trondheim hatt en snitt-yield på 7,3 %. Flatt marked o Kontormarkedet i Trondheim er i likhet med mange norske byer preget av oljeprisfallet og svakere makroutvikling. Blant annet har Aker Solutions og Aibel annonsert at de skal fremleie lokaler. Situasjonen oppfattes likevel ikke som dramatisk blant lokale meglere. o Kontorledigheten utviklet seg i hovedsak flatt gjennom fjoråret og er fortsatt rundt 7 %. Ledigheten er imidlertid ventet å stige med rundt et prosentpoeng det kommende året. o Vi venter at leieprisene i hovedsak vil utvikle seg flatt, men vi blir ikke overrasket dersom vi ser noe synkende markedsleie i enkelte segmenter. 19 Transaksjoner >MNOK Milliarder kroner Antall transaksjoner (h.a.) Kilde: UNION Kontor med høy standard (kr/m 2 /år) Sentrum Lade Sydkorridoren Sluppen Øst Kilde: Norion Næringsmegling

20 STAVANGER TRANSAKSJON & KONTORLEIE Transaksjoner fra MNOK 50 i Stavangerområdet, samt kontorleiemarkedet i Stavanger/Forus Fortsatt stor interesse utenfra o Mens lokale kjøpere har stått bak om lag 75 % av volumet i Bergen siden 2010, er bildet helt omvendt i Stavanger. Mer enn 80 % av volumet i perioden har utenbys investorer på kjøpersiden. o I tillegg har utlendingene vist interesse for Stavanger, og de tre største omsetningene i 2014 hadde utlendinger som kjøper. o Stavanger-områdets sterke tilknytning til oljesektoren vil gjøre investorene mer selektive fremover. Vi tror imidlertid fortsatt at Stavanger-markedet byr på mange muligheter, og at bygg med lange kontrakter og solide leietagere vil være attraktive for mange. o Vi vurderer prime yield for kontor til 6,0 %, mens snittet i kontoromsetningene fra 2010 har ligget på 6,9 %. Oljebrems, men ingen krise o Kontorledigheten i Stavanger-området har steget fra 7 % til 8 % det siste året. Det er imidlertid store variasjoner i ledigheten. Ledigheten er under 5 % i sentrum. På Forus er ledigheten om lag 11 % etter å ha doblet seg det siste året. o Leieprisene holdt seg i hovedsak stabile gjennom Vi venter et svakere leiemarked i Spesielt gjelder dette på Forus og hvor det nå er relativt høy ledighet, og fremleieaktiviteten vil øke fremover. o Lokaler med sentral beliggenhet og høy standard i sentrum forventes å holde seg godt til tross for oljebremsen. 20 Transaksjoner >MNOK Milliarder kroner Antall transaksjoner (h.a.) Kilde: UNION Kontorlokaler med høy standard (kr/m 2 /år) Sentrum Randsone Hinna Forus Sandnes Park Kilde: Eiendomsmegler 1

21 UNION Eiendomsinvest Norge AS Fondet vant prisen IPD European Property Award i kategorien Balanced fund Scandinavia, for perioden Prisen gis til eiendomsfondet med høyeste avkastning i Skandinavia målt mot respektive benchmark over siste tre år 21

22 AVKASTNING Børsnoterte eiendomsaksjer et sterkt og begivenhetsrikt år i 2014 Høy avkastning for eiendomsaksjer o Mens hovedindeksen på Oslo Børs økte moderat og endte opp 5 % i 2014, hadde eiendomsindeksen* et sterkt år med en avkastning på 25 %. o Den høye avkastningen har fortsatt inn i 2015, og eiendomsindeksen er opp 18 % pr. 11. mars. Til sammenlikning har hovedindeksen lagt på seg 6 % så langt i o Fallende renter, yieldreduksjon og sterk interesse for eiendom har bidratt til den sterke avkastningen. Som den nederste figuren viser har mye av meravkastningen i forhold til hovedindeksen kommet i perioden som har vært preget av fallende renter. o Børsnoteringen av Entra i oktober har gjort mulighetsrommet for investorer i norsk børsnotert eiendom vesentlig større. Entra har hatt sterk kursutvikling siden børsintroduksjonen med en avkastning på 21 % frem til i dag (11. mars). o John Fredriksens oppkjøp i Norwegian Property har også preget markedet i Etter å ha passert grensen for pliktig tilbud på alle aksjer (33,3 %) la Fredriksens selskap Geveran Trading i desember inn et bud på NOK 10 pr. aksje for samtlige aksjer i selskapet. De fleste aksjonærene avviste budet, men eierandelen økte til ca. 43 % som følge av prosessen. Utvikling eiendomsaksjer vs. Oslo Børs Kilde: Oslo Børs, per 11. mars 2015 Utvikling eiendomsaksjer 2014 og OSE 4040 Real Estate OSEBX *Eiendomsindeksen (OSE 4040 Real Estate) består av selskapene Entra, Norwegian Property, Olav Thon, Selvaag Bolig og Storm Real Estate. Samlet markedsverdi for selskapene i indeksen er om lag NOK 42 mrd des. 13 feb. 14 apr. 14 jun. 14 aug. 14 okt. 14 des. 14 feb. 15 OSE 4040 Real Estate OSEBX Kilde: Oslo Børs, per 11. mars 2015

23 AVKASTNING Prognoser for avkastning på totalkapitalen Yield-utviklingen gir høy avkastning i 2015 o IPD-indeksen viser at ubelånt totalavkastning for næringseiendom i Norge var 8,2 % i Direkteavkastningen utgjorde 5,7 %, mens verdiendringen var 2,4 %. o Den positive utviklingen er primært drevet av en betydelig verdiøkning for kontoreiendom i Oslo. Dette stemmer godt overens med det vi observerer i transaksjonsmarkedet, nemlig at yieldene har kommet mest ned for de mest attraktive objektene i Oslo (sentrum). o Yieldkompresjonen er drevet av synkende renter og lavere bankmarginer. Yieldene har imidlertid ikke falt like mye som rentene og bankmarginene, særlig ikke for sekundær eiendom og eiendom utenfor Oslo. o Vi mener derfor at det ligger til rette for en bredere yieldkompresjon i Dette bidrar til å løfte eiendomsverdiene, og våre oppdaterte prognoser innebærer en ubelånt totalavkastning på 8,4 % i Renteog yieldutviklingen bidrar dermed til at avkastningen for næringseiendom blir solid i 2015 til tross for svakere utvikling i norsk økonomi. o Fra 2016 legger vi til grunn at yieldene i hovedsak flater ut. Vi forventer at de fleste kontorleiemarkedene utvikler seg svakt negativt. Handel, som er en viktig komponent i en diversifisert portefølje, bidrar heller ikke særlig positivt. Lavere vekst i norsk økonomi og dermed svak reallønnsvekst, legger en demper på detaljhandelen. Stadig økt konkurranse fra netthandel gjør ikke situasjonen lysere. Vi forventer derfor en totalavkastning på linje med direkteavkastningen i 2016 og 2017 altså om lag 5,5 % årlig. 23 Totalavkastning Eiendom totalt / kontor 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % IPD Norsk Eiendomsindeks IPD Norsk Kontor Kilde: IPD UNIONs prognoser for totalavkastning 20 % 8 % 15 % 6 % 10 % 5 % 8,40 % 4 % 2 % 0 % 0 % -5 % -2 % -10 % -4 % E 2017E Ubelånt eiendomsavkastning BNP-fastlandet (h.a.) Kilde: SSB/IPD/UNION

24 Strømsveien 96 Helsfyr UNION Norsk Næringsmegling har håndtert utleie på vegne av Entra Eiendom AS. Utleid areal: m 2 Leietaker: Statens Legemiddelverk 24

25 AREALABSORPSJON PER OMRÅDE Endring i utleid areal fra februar 2010 til februar 2015 Ytre vest Nydalen Asker/Bærum Indre nord Ytre nord/øst Skøyen Lysaker Oslo vest Øvrige sentrum Indre øst Bryn/ Helsfyr Fornebu Ytre syd NB! I fremstillingen er Lysaker-Fornebu regnet som et sammenhengende område! Økning ca m² Økning ca m² Økning til m² Kilde: UNION Økning til m² Økning fra 0 til m 2 25 < 0

26 KONTORLEIEMARKEDET I OSLO Stigende kontorledighet og svakt synkende leienivåer på kort sikt 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % BNP-fastlandet Kontorledighet Leiepris i nominelle kroner Leiepris i 2014-kroner Kilde: SSB/Arealstatistikk/UNION Utsiktene for norsk økonomi, og dermed også kontorleiemarkedet, er fundamentalt endret i løpet av det siste året. SSB har nedrevidert anslagene sine for sysselsettingsvekst i 2015 og 2016 fra 1,2 % i årlig gjennomsnitt til 0,2 % i snitt. Aktører i oljebransjen vil selvsagt bli hardest rammet av oppbremsingen i norsk økonomi, da oppbremsningen i stor grad er en konsekvens av lavere oljepris. Nedturen treffer imidlertid bredere, og det er mange bransjer som har en betydelig andel av inntektene sine fra salg av tjenester til bedrifter i oljebransjen. I tillegg kommer den psykologiske effekten blant leietakerne, som i større grad setter seg på gjerdet. Arealabsorpsjonen var svakt negativ i Svakere vekst i norsk økonomi og bedrifter som i mindre grad er preget av optimisme har bidratt til lav etterspørsel. Vi forventer at etterspørselen forblir lav også i 2015, før den gradvis tar seg opp fra 2016 i takt med bedringen i norsk økonomi. Kontorsysselsettingen i Oslo har i mange år vokst raskere enn sysselsettingen i Norge grunnet blant annet urbanisering og vridning mot kontorintensive næringer. Disse to effektene vil fortsatt bidra positivt til kontorsysselsettingen i Oslo fremover, men effekten av endret næringssammensetning vil være mindre enn vi har sett tidligere. Etter at det ble ferdigstilt til sammen m 2 kontor i 2012 og 2013, har nybyggingstakten kommet vesentlig ned. I 2014 var 26

27 KONTORLEIEMARKEDET I OSLO tilførselen av nybygg kun m 2, og vi venter et samlet volum på ca m 2 i kommende treårsperiode, hvorav totalt m 2 er signert i dag. Prognosen for nybyggvolum er tatt ned i takt med at utsiktene for kontorleiemarkedet har blitt svakere, og at vi har sett få signeringer i slike prosjekter. Kontorledigheten har økt med 0,7 prosentpoeng ( m 2 ) det siste året og er nå 7,6 %. Økningen har vært størst fra Skøyen og vestover, hvor ledigheten har steget med til sammen m 2. Moderat tilførsel av nybygg og stadig konvertering av kontorbygg til andre formål hindrer ikke at kontorledigheten fortsetter å stige. Våre prognose innebærer at kontorledigheten stiger med totalt m 2 i løpet av det kommende året, før den topper ut på 8,4 % i Fra 2017 venter vi svak reduksjon i ledigheten i takt med at etterspørselen kommer tilbake. Signeringsvolumet i 2014 var 30 % lavere enn året før og er på det laveste nivået som er registrert siden tellingen startet i 2008 (Arealstatistikk). Den lave aktiviteten i kontorleiemarkedet kan relateres til lavt utløpsvolum i 2015 og Det har vært relativt få store leietakere på søk i markedet det siste året, noe som har bidratt til at det tar lang tid å fylle store bygg. Vi erfarer at flere gårdeiere har blitt bevisste på dette, og de nå strekker seg lengre i reforhandlingene for å beholde leietakerne. Vi har dessuten sett flere eksempler på at gårdeiere har endret strategi, og nå forsøker splitte opp arealene for å leie ut til mindre brukere. Et tøffere kontormarked, i kombinasjon med et sterkt boligmarked, bidrar til at flere bygg vil bli konvertert til bolig. 27 Utvikling i netto nybygg, absorpsjon og ledighet Kilde: UNION Kontorledighet i Oslo, Asker og Bærum 9 % 8 % 7 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % E 2016E 2017E Netto nybygg Netto absorbsjon Kontorledighet Kilde: UNION/FINN 7,6 % 8,40 % 6 % feb. 12 feb. 13 feb. 14 feb. 15 feb. 16 feb. 17

28 FERDIGSTILLELSE AV NYE KONTORBYGG , kun sikre prosjekter totalt ca m 2 2 Nydalen Ytre vest Asker/Bærum Indre nord Ytre nord/øst Lysaker Skøyen Oslo vest Øvrige sentrum Økern/Hasle/ Løren Indre øst Bryn/ Helsfyr Fornebu Ytre syd 40 til m² 0 til m² 20 til m 2 10 til m² Ingen sikker nybygging Kilde: UNION 28

29 KONTORLEIEMARKEDET LEIEPRISER Oslo, Asker og Bærum Stigende markedsleie i 2014, hva nå? o Det var solid leieprisvekst i nye kontrakter i Oslo i fjor. Beregninger basert på data fra Arealstatikk viser at gjennomsnittlig leiepris i Oslo steg med ca. 6 % i fjor og at snittprisen nå er opp 30 % siden bunnoteringen i starten av o Tallene indikerer imidlertid at vi fikk en avmatning i leieprisene i fjerde kvartal. Vi tror at leieprisveksten har toppet ut i denne omgang, og at vi får en svak nedgang på 1,5 % i 2015 og 1,0 % i o Det blir imidlertid store variasjoner i leieprisutviklingen mellom de ulike områdene. I inneværende år venter vi at leieprisene utvikler seg flatt eller stiger inntil 2,0 % i sentrum og CBD, mens vi venter en leieprisnedgang i størrelsesorden 5-7 % på Lysaker, Fornebu og i resten av Asker Bærum. o Det er tre grunner til at vi får svakere utvikling i vestkorridoren; (i) kontorledigheten er allerede høy på Lysaker og Fornebu (>10 %), (ii) nesten halvparten av det kjente nybyggvolumet de neste tre årene kommer vestover og (iii) eksponeringen mot oljebransjen er høy. Vi har beregnet at 25 % av alle kontorsysselsatte i Asker og Bærum kan relateres til oljebransjen, mens tilsvarende tall i Oslo kun er 4 % (se figur nede til høyre). Vi har allerede sett flere eksempler på oljeaktører som ønsker å fremleie kontorarealer, noe som vil bidra til å legge press på leieprisene. o Øvrige kontorklynger vil få en utvikling som ligger et sted i mellom vestkorridoren og sentrum. Snittleie i signerte kontrakter i Oslo (kr/m 2 /år) Andel kontorsysselsatte i oljeserviceselskaper 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % Q Q Q Oslo Asker/Bærum Totalt Oljeservice Q Kilde: Arealstatistikk (fire kvartals rullerende snitt) Q Annet Q Q Kilde: Rystad Energy/SSB (bearbeidet av UNION)

30 LEIEPRISER UNION Gruppens leieprisanslag vinteren 2015, samt kontorledigheten per februar 2015 Nybygg - høy Topp Leiepriser i nye kontrakter over 500 m² målt i kr. per kvm. per år ekskl. mva. og felleskostnader og parkering standard og standard og Normalt best beliggenhet - høy Moderat Areal- Endring siden beliggenhet eksisterende standard standard Antall ledighet vinteren 2014 i sonen bygg typisk nivå typisk nivå annonser (per feb) (%-poeng) Vika, Aker Brygge & Tjuvholmen ,5 % -1,3 Øvrige sentrum inkl. Bjørvika ,1 % 0,0 Oslo Vest inkl. Majorstua ,0 % 3,3 Indre Nord inkl. Ullevaal stadion ,4 % 0,8 Indre øst inkl. Kværnerbyen ,4 % -5,0 Skøyen ,7 % 1,3 Lysaker * 10,2 %* 3,5 Fornebu Nydalen ,3 % 1,7 Bryn / Helsfyr ,7 % 3,2 Ytre Vest inkl. Ullern og Smestad ,8 % -0,8 Økern - Hasle - Løren - Ulven Ytre Nord og øst inkl. Furuset ** 10,6 %** -1,1 Ytre syd inkl. Ryen ,8 % -0,1 Asker/Bærum ekskl. Lysaker/Fbu ,6 % 0,4 *Tallene gjelder for det samlede området Lysaker-Fornebu **Tallene gjelder for Ytre nord inkludert Økern Hasle Løren - Ulven. Vi har forsøkt å anslå leienivåene så nøyaktig som mulig. Faktorer som etasje i bygget, utsikt etc. vil imidlertid påvirke leienivået. Innad i områdene vil det også være forskjeller. For eksempel vil nivået for nybygg i sentrum kunne variere fra kr. på det høyeste i Bjørvika til ca kr. i de billigste underområdene i sentrum. For de ulike områdene har vi i leiepristabellen angitt hvilke lokaliseringer vi anser som topp beliggenhet med betegnelsen inkl. lokaliseringen. For eksempel for Øvrige sentrum anser vi Bjørvika som topp beliggenhet. 30

31 PROGNOSER FOR LEIEPRISVEKST I 2015 Nominell vekst/reduksjon i markedsleienivåene i nye kontrakter Ytre vest Nydalen Asker/Bærum Indre nord Ytre nord/øst Lysaker Skøyen Oslo vest Øvrige sentrum Økern/Hasle/ Løren Indre øst Bryn/ Helsfyr Fornebu Ytre syd 0 til 2 % 0 til -2 % -2 til -5 % -5 til -7 % Kilde: UNION 31

32 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Vika / Aker Brygge & Tjuvholmen (CBD) Lav ledighet, men leieprisveksten flater ut Kontorledigheten i CBD er 5,5 % etter å ha sunket et drøyt prosentpoeng det siste halvåret. Mot slutten av fjoråret ble det klart at Google Norway skal leie m 2 av Norwegian Property i Kaibygning 1 på Aker Brygge, mens Konstali Helsenor skal leie m 2 i Bryggegata 7-9. Norwegian Property har fremdeles ledig opp mot m 2 på Aker Brygge. Det er heller ikke signert med ny leietaker i Olav V's gate 4, hvor DLA Piper etterlot seg m 2 da de flyttet til Aker Brygge. Det neste store prosjektet i CBD er Storebrands oppgradering av Ruseløkkveien og Vika terrasse. Storebrand har søkt Oslo kommune om tillatelse til å rive Ruseløkkveien 26 og bygge nytt, og da med en større andel kontorarealer og en mindre andel handelsarealer. Vi tror at leieprisveksten i CBD flater ut i En svakere utvikling for kontormarkedet i Oslo legger en demper på veksten. UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 7 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 8 % Topp standard/beliggenhet Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 6,8 % 5,5 % -1,3 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging Øvrige sentrum Stabil lav ledighet i sentrum Kontorledigheten i sentrum har vært stabil i overkant av 6 % det siste året. Den største leiekontrakten de siste par kvartalene er Westerdals Høyskole som skal leie drøyt m 2 i Christian Krohgs gate 32. Bygget skal renoveres etter at Politiets Utlendingsenhet har flyttet til Økernveien I Kongens gate 11 har UNION leid ut m 2 til Plastilin AS m.fl. på vegne av City Finansiering. I langkaia 1 stiger ledigheten med m 2 fordi Dagbladet flytter til Aller-bygget på Økern. Vi tror at leieprisveksten i Sentrum flater ut etter fem år med stigende priser. Svakere utvikling i norsk økonomi og stigende kontorledighet i Oslo bremser veksten. Samtidig venter vi at området står seg sterkt sammenlignet med andre områder fordi sentrum har (i) lav kontorledighet (ii) lav tilførsel av nybygg, (iii) lav eksponering mot oljebransjen og (iv) fortsatt er attraktivt i et leiemarked som i stadig større grad etterspør god tilgang til kollektivtransport. UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 21 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 19 % Topp standard/beliggenhet Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 2 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 6,1 % 6,1 % 0,1 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging

33 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Indre vest UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 7 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 8 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 3,7 % 7,0 % 3,3 % Antall ledige lokaler Indre nord UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 6 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 8 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg - Moderat standard typisk nivå Antall m² - Arealledighet per februar Endring Arealledighet 4,6 % 5,4 % 0,8 % Antall ledige lokaler Stigende ledighet i Oslo vest Kontorledigheten i Indre vest har steget gradvis gjennom det siste året og er nå 7 %. Dette skyldes blant annet at Yara har fraflyttet m 2 i Bygdøy Allé 2 og at Peab har fraflyttet m 2 i Sørkedalsveien 150. Kontorledigheten i Indre øst kom betydelig ned i løpet av fjoråret etter at blant annet Politiets Utlendingsenhet leide m 2 i Økernveien I Indre nord har det skjedd relativt lite det siste året. Mot slutten av 2014 ble det klart at Bouvet skal leie m 2 i Stor- Oslos rehabiliteringsprosjekt i Sørkedalsveien 8, mens Bydel St. Hanshaugen skal leie m 2 i Stensberggaten av KLP. Skanska og Entra har satt i gang et nybygg i Vahls gate 8 (Sundtkvartalet). Skanska skal leie deler av bygget, men det er fortsatt rundt m 2 ledig. Nybygget ferdigstilles i 2017 og er en del av konkurransebildet selv om det ikke har kommet med i ledighetstellingen ennå. Indre øst UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 4 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 2 % Topp standard/beliggenhet Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 8,4 % 3,4 % -5,0 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging

34 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Skøyen Kontorledigheten biter seg fast på Skøyen Kontorledigheten har i hovedsak vært stabil på rundt 10 % det siste året, og det har generelt vært små endringer på Skøyen siden høstrapporten. Sektor Gruppen og PA Consulting Group skal leie hhv m 2 og m 2 i Norwegian Property s nybygg i Verkstedveien 1. Det er imidlertid fortsatt m 2 ledig i nybygget som etter planen står ferdigstilt i andre kvartal Drammensveien har fortsatt en ledighet på m 2. I Karenlyst Allè 20 er ledigheten nå redusert til m 2 etter at UNION har leid ut m 2 til Capgemini på vegne av Sparebanken 1. Vi tror at markedsleien på Skøyen synker svakt det kommende året. Området har et relativt stort tilbud av kontorarealer, er til en viss grad eksponert mot oljebransjen og blir påvirket av den svake utviklingen på Lysaker og Fornebu. Lysaker & Fornebu Tilbudsoverskudd og økt fremleieaktivitet Kontorledigheten i det samlede området er uendret siden i høst, men har økt med ca m 2 i løpet av det siste året. Siden i høst har det blant annet blitt ledig m 2 i Telenor Arena, mens ledigheten i Drammensveien 288 har blitt redusert med om lag m 2 fordi Bayer og North Atlantic har signert leiekontrakter. Lysaker og Fornebu har en relativt stor andel leietakere knyttet til oljebransjen. Disse leietakerne har bidratt til at veksten i utleid areal har vært solid i perioden , noe som også har gitt høy nybyggingstakt. Når oljeprisen faller og leietakerne reduserer arealbruken er derfor Lysaker Leieprisanslag - Lysaker Leieprisanslag - Fornebu Nybygg - beste beliggenhet Nybygg - beste karakteristika Topp standard/beliggenhet Topp standard/beliggenhet UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 6 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 5 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg - Moderat standard typisk nivå Antall m² - Arealledighet per februar Endring Arealledighet 9,4 % 10,7 % 1,3 % Antall ledige lokaler Normalt høy standard typisk nivå Normalt høy standard typisk nivå Moderat standard typisk nivå Moderat standard typisk nivå M arkedsandel utleid areal 11 % Sikker nybygging Antall bygg 3 Andel av antall ledige lokaler 8 % Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 6,7 % 10,2 % 3,5 % Antall ledige lokaler

35 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE og Fornebu mer sårbare enn andre områder. Blant annet skal Technip fremleie m 2 i nybygget Lysaker Polaris og vi vet om flere fremleietilbud som er i ferd med å komme i markedet. Tilbudsoverskudd, høy eksponering mot oljebransjen og økt fremleieaktivitet gjør at området får en svakere utvikling enn resten av Oslo de neste par årene. Vi forventer en korreksjon av markedsleien på om lag 5-7 % i Ytre vest Stabil lav ledighet Kontorledigheten i Ytre vest har vært stabil på rundt 4 % i Det er fortsatt snaut m 2 ledig i nylig ferdigstilte Silurveien 2, og KLP har fortsatt ledig ca m 2 i Slemdalsveien 37. Bygget ledigstilles når Statens Pensjonkasse flytter til Verkstedveien 1 på Skøyen til våren. Til tross for lav ledighet i området venter vi at Ytre vest vil bli påvirket negativt av et generelt svakt kontormarked i vestkorridoren. Asker/Bærum Svakere etterspørsel fra oljebransjen Kontorledigheten i Asker/Bærum (ekskl. Lyaker og Fornebu) har vært stabil siden september. I Sandvika har Attivo lykkes med å signere en leiekontrakt med Skatt øst på m 2 i Elias Smiths vei (Sandvika Business Center). Dermed settes byggetrinn 1 i gang. Det blir totalt m 2 hvorav m 2 blir kontor. Videre har det blitt avklart at nybygget som DNV skal bygge ved siden av sitt eksisterende hovedkontor i Veritasveien 1 blir på m 2. Asker og Bærum har i likhet med Lysaker og Fornebu tiltrukket seg mange leietakere i oljebransjen de siste årene. Vi forventer lavere etterspørsel etter kontorarealer og økt fremleieaktivitet fra oljebransjen. Samtidig tiltar konkurransen fra Lysaker og Fornebu, hvor ledigheten har steget mye. Vi forventer derfor at markedsleien synker i størrelsesorden 5-7 % i Asker og Bærum i UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 5 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 1 % UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 13 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 12 % Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Topp standard/beliggenhet Sikker nybygging Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 1 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 4,6 % 3,8 % -0,8 % Antall ledige lokaler Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg 2 Moderat standard typisk nivå Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 6,2 % 6,6 % 0,5 % Antall ledige lokaler

36 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Nydalen Avantor driver utviklingen i Nydalen Det ble ledigstilt ca m 2 i Nydalsveien 28 etter at Evry flyttet i fjor. Ledigheten er imidlertid redusert med om lag m 2, etter at blant annet Sats Elixia har inngått avtale om å etablere sitt nye hovedkontor der. Avantor har allerede satt i gang en totalrehabilitering og bygget er tilgjengelig for nye leietakere fra sommeren av. Avantor jobber også med å finne leietakere til to planlagte nybygg på Spikerverket ved siden av Egmont-bygget, med et samlet areal på ca m 2. Stigende kontorledighet i Oslo, i kombinasjon med stadig hardere konkurranse fra Økern som har tiltrukket seg flere store leietakere de siste par årene, gjør at vi venter en svak nedgang i markedsleien i Nydalen i UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 4 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 3 % Topp standard/beliggenhet Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg - Moderat standard typisk nivå Antall m² - Arealledighet per februar Endring Arealledighet 6,6 % 8,3 % 1,7 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging Bryn/Helsfyr Stigende kontorledighet Kontorledigheten har steget med ca m 2 siden september og er nå nesten 12 %. I Strømsveien 102 har det for eksempel blitt ledigstilt m 2 og antall tilgjengelige lokaler har økt fra 36 i september til 52 nå. En del av ledighetsøkningen kan imidlertid relateres til bygg som ligger et stykka unna kjerneområdet. I Strømsveien 96 har UNION leid ut m 2 til Statens Legemiddelverk på vegne av Entra. Statens Legemiddelverk holder i dag til i Sven oftedals vei 6. Bryn og Helsfyr har sterk konkurranse fra andre områder. Nydalen er en etablert konkurrent, mens konkurransen fra Økern-området stadig blir hardere. Vi venter at økende kontorledighet og sterk konkurranse fra omkringliggende områder vil legge press på markedsleien på Bryn og Helsfyr. UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 6 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 7 % Topp standard/beliggenhet Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg - Moderat standard typisk nivå Antall m² - Arealledighet per februar Endring Arealledighet 8,5 % 11,7 % 3,2 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging

37 KONTORLEIEMARKEDET PER OMRÅDE Ytre nord/øst inkl. Økern, Hasle, Løren og Ulven Et område i utvikling Kontorledigheten i Ytre nord/øst er redusert med m 2 siden i fjor høst og er nå under 11 %. Dette skyldes hovedsakelig at Selvaag Bolig har kjøpt sitt gamle hovedkontor Lørenvangen 22 av Aberdeen Eiendomsfond Norge II for å konvertere det til bolig. Dette er et eksempel på at det ikke bare foregår nybygging og transformasjon fra logistikk og industri til kontor i området, men også fra kontor til bolig. Höegh Eiendom ferdigstiller tre nybygg på til sammen ca m² kontor i perioden Bymiljøetaten (Frontbygget) og Aller Media (Portalbygget) flytter til HasleLinje i 2015, mens COWI flytter dit i Leieprisanslag - Ytre nord og øst Leie - Økern, Hasle, Løren, Ulven Nybygg - beste beliggenhet Nybygg - beste beliggenhet Topp standard/beliggenhet Topp standard/beliggenhet Normalt høy standard typisk nivå Normalt høy standard typisk nivå Moderat standard typisk nivå Moderat standard typisk nivå M arkedsandel utleid areal 9 % Antall bygg 3 Andel av antall ledige lokaler 16 % Antall m² Arealledighet per februar Endring Arealledighet 11,7 % 10,6 % -1,1 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging Det er til sammen fortsatt ledig ca m 2 kontorarealer i byggene Tilbudsoverskudd og hard konkurranse fra konkurrenter som Bryn/Helsfyr og Nydalen, vil legge press på markedsleien i Ytre nord/øst. Ytre syd Tøffere konkurranse Etter at kontorledigheten i Ytre syd kom mye ned i løpet 2013, stabiliserte ledigheten seg mellom 6 og 7 % i Stort tilbud i konkurrerende områder som Økern, Bryn/Helsfyr og Ytre nord/øst vil bidra til en moderat nedgang i markedsleien i ytre syd. Vi har ikke registrert noen sikre nybygg-prosjekter for perioden UNION Gruppens leieprisanslag M arkedsandel utleid areal 2 % Nybygg - beste beliggenhet Andel av antall ledige lokaler 3 % Topp standard/beliggenhet Normalt høy standard typisk nivå Antall bygg - Moderat standard typisk nivå Antall m² - Arealledighet per februar Endring Arealledighet 6,9 % 6,8 % -0,1 % Antall ledige lokaler Sikker nybygging

38 ET KOMPLETT EIENDOMSHUS UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen næringsmegling, rådgivning, markedsanalyser og verdivurdering, corporate finance og kapitalforvaltning. Siden 2002 har vi omsatt eiendom for NOK 66 mrd, og de fem siste årene har vi leid ut m². På vegne av investorer, forvalter vi næringseiendom for NOK 9,1 mrd, med fokus på aktiv forvaltning og verdiskapende virksomhet. Vi skaper verdier av eiendom Trond Aslaksen UNION CORPORATE Terje Nesbakken/ Hroar Nilsen 38

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2015 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 UNION

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling Markedsrapport Vår 2013 Høyt fokus på eiendomsutvikling Leder Size matters Vi kan nok en gang registrere at rentene er blitt rekordlave. I store deler av mai måned har 10-års swaprente ligget under 3 %.

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2013

Markedsrapport Vinter 2013 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2013 Attraktivt yield-gap etter bankmargin Leder Transaksjonstrender og salgstriggere for 2013 2012 ble et godt år for langt de fleste aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 05 Kvartalsrapport Q 05 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q3 2010 Transaksjonsmarkedet Sterk vekst i antall transaksjoner og svakt synkende yield-nivåer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,0 % i andre kvartal Side 11 Status utleie i Oslo,

Detaljer

Markedsrapport Q2 2011

Markedsrapport Q2 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q2 2011 Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q3 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q1 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 04 Kvartalsrapport Q3 04 - Storebrand Eiendomsfond AS 3 Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3709.1 NR. 11/2011 OSLOS KONTORMARKED TROSSER KRISETIDENE MED PRISREKORD FOR NYE KONTORLOKALER. KONTORLEIEMARKEDET I OSLO UTVIKLER SEG MER POSITIVT ENN I DE STØRSTE BYENE. KUN STAVANGER HAR REGISTRERT

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014. Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen

Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014. Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen Tore Berg Analytiker / Partner Rune Husby Megler/Partner Agenda Transaksjonsmarkedet Leiemarkedet kontor Handel Lager / industri

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer