SAMTALEN. Den nødvendige sa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMTALEN. Den nødvendige sa"

Transkript

1 D ødvdig SAMTALEN gt og godt mtal r plala D ødvdig sa og forsatt. llom profsjoll forbrdt samtal m t bar, basrt kt i bkymrig for D tar utgagspu r av bart. matisk obsrvasjo st sy og rt k ko på

2 D ødvdig samtal Ildig D ødvdig samtal r plalagt og godt forbrdt samtal mllom profsjoll og forsatt. D tar utgagspukt i bkymrig for t bar, basrt på kokrt og systmatisk obsrvasjor av bart. Målt md samtal r å tablr t samarbid md forsatt rudt tiltak som ka bdr barts situasjo og fugrig. Md dtt hftt øskr vi å gi ispirasjo til hvorda dr ka gjomfør d ødvdig samtal. Brosjyr dls ut i forbidls md itropplærig/øvig på d ødvdig samtal i rgi av Familis hus. Hvorda bruk hftt Hftt r ikk oppskrift på hvorda d ødvdig samtal skal gjomførs, m r idé til hvorda dt ka gjørs. Du vil fi tips til oppbyggig, ihold og fokuspuktr i d ulik fas av samtal. D ødvdig samtal r t vrktøy som ka brukᵉs uavhgig av årsak til bkymrig. Barhags og skols oppgav r å formidl bkymrig basrt på obsrvasjor av bart. Målt r å fi løsigr i fllsskap md forsatt som ka bdr barts situasjo. Hftt må ss i sammhg md hadligsvildr BTI for Familis hus. Cas som r bskrvt bakrst r fiktiv cas som ka bytts i øvigssituasjor på dt klt tjststd. Ta opp bkymrig di! Å tabublgg og skjul t problm, ibærr at problmatikk blir forsøkt usyliggjort. Drmd blir også baras opplvlsr ugyldiggjort. Som fagprso må du tross tabuisrig og ta bkymrig rudt bart opp md forldr så tidlig som mulig. Loggbok: Kokrtisrig og systmatisrig av obsrvasjor Når du får magfølls på at t llr at ikk r som dt skal md t bar, så ta uro di på alvor. Hva r dt du stussr ovr? Hva r dt som gjør at du r bkymrt? Bruk tid på å skriv d og loggfør di bkymrigr så systmatisk og kokrt som mulig. FORSLAG TIL REFLEKSJON Hva har du stt llr hørt? Hva har bart sagt og gjort? Hva i samspillt mllom bart og forsatt har gjort dg bkymrt? Hvorda r barts v til å igå sosial rlasjor? Hvorda r barts fysisk tilstad? Hvorda r barts slvtillit og oppfatig av gvrd? Hvorda r utviklig i forhold til aldr? Hvor lg har du vært bkymrt?

3 Grll frmgagsmåt før d ødvdig samtal Gjør vurdrig, hvor bkymrt r du? Aalysr bkymrig/magfølls di. Dtt ka gjørs vd å skriv d obsrvasjo di så kokrt som mulig, gjr ovr litt tid (s avsittt ovr). Diskutr bkymrig md kollga og/llr b om samtal md ldr di. Dtt gjørs ifor gjld rglr om taushtsplikt. Oppsummr og kokludr om dr har gru til å vær bkymrt. På bakgru av vurdrig bstmmr dr hvorda dr går vidr md sak på arbidsplass. a) Vi klarr dtt slv. b) Vi trgr hjlp til vurdrig av dtt fra o md mr komptas. c) Bkymrig r så alvorlig at barvr, politi llr adr asvarlig istasr/prsor må kotakts. Når dt r bar ivolvrt har all asatt i dt offtlig slvstdig mldplikt til barvrt ttr barvrslov 6-4. Dt gjldr også politit. Dt må mlds dirkt til d kommual barvrstjst. Dt r ikk ok å mld til ldls på g arbidsplass, llr at skol mldr fra til PP- tjst. Som dl av oppfølgig r dt aturlig å ta d ødvdig samtal md forsatt. (Vildr Fra bkymrig til hadlig ) D ødvdig samtal Å samtal md forsatt om bkymrigr for t bar, ka kaskj opplvs som vasklig samtal. M d r hlt ødvdig for bart. Samtals dltakr Dt r fordl å vær to i samtal md forsatt. I barhagr og skolr bør ldr (styrr/ rktor) vær av dltakr samm md barts fast pdagog llr lærr. Rollfordlig bør vær avtalt på forhåd. Dt r aturlig at ldr i kraft av si stillig sttr rammr for samtal og påtar sg asvart som møtldr. Ldr ka også vær d som i hovdtrkk bskrivr dt som vkkr bkymrig. Pdagog/lærrs roll ka vær å kokrtisr barts situasjo og formidl hva som gjørs av tiltak for bart i barhag. Dt r kjskapt og forholdt til forsatt som dar grulagt for rollfordlig dr imllom. Hftt rprstrr ig fasit på hvorda samtal skal gjomførs. D ka gi dr o tips og idr. Og d ka bruks i kollgit som grulag for diskusjo om hvorda dr vil gjomfør d ødvdig samtal. Målt md samtal r å: dl bkymrigr dr har for bart md forsatt skap t samarbid md forsatt, for å sikr barts utviklig og trivsl stt i gag prosssr som ka hjlp bart (og famili) avklar om dt r bhov for yttrligr støtt fra adr istasr Har dr atakls om at dt r utfordrigr i famili som påvirkr bart, r dt viktig å sakk om dtt ut at dt frmstills som aklag. Hsikt md samtal r å prstr bkymrig for bart til forsatt. Vd å hold fokus på bart og obsrvasjo, vd å prstr bkymrigr og ikk aklagr, så r dt lttr å få til t samarbid. Prosssr ovr tid Å skap t godt samarbid md forsatt krvr tid. Særlig år dt jobbs md t tabublagt tma som for ksmpl alkohol llr psykisk sykdom. Forsatt skal gis aldig til å ta i ovr sg dt som blir formidlt. Edrigsarbid r prosssr ovr tid. D ødvdig samtal forløpr sg oft ovr flr møtr. Avtal drfor y samtal md forsatt, slik at dr ka følg opp tiltak dr har blitt ig om. Om samtal sluttr på måt dr ikk hadd forvtt Om forsatt for ksmpl går i si, ka dr uttrykk forståls for at samtal ka opplvs vasklig, m fasthold at d r ødvdig. Hvis forsatt ikk vil samarbid og bagatllisrr llr bortforklarr situasjo, ka dt vær ødvdig å diskutr aoymt md adr istasr for råd og vildig. Dt sds også i o tilfllr bkymrigsmldig til barvrt.

4 Idr til samtals ihold ittt s v a t t D holdt i r l d omha ktr i u p s u k o f og tar for t D. l samta forbr k l i v h sg gjør, å m r d dlsr al, t m a s v l s r ttr o j s k rfl r d i v g o samtal g... oppfølgi FORBEREDELSE Avtal hvm som skal dlta i samtal og d ibyrds rollfordlig Avklar formålt md samtal. Bskriv md stikkord hva bkymrig for bart går ut på og kokrtisr i hvilk situasjor og hvorda dr sr at bart har problmr. Lag på forhåd list ovr puktr dt r viktig å formidl. Vurdr hvorda forsatt bst ka få forståls for, og s at bart har bhov for støtt. Hva håpr dr kommr ut av samtal? Hva fryktr dr ka skj? Gjomgå hvorda dr tror at samtal ka forløp og forbrd altrativ mulightr. Faststt hvor lg samtal skal var. Vurdr om dr har bhov for hjlp fra o som har mr komptas i forkat av samtal. Ls gjom hvilk rutir dr har for slik samtalr på arbidsplass. Få kjskap til prosdyrr i dt øvrig tjstapparatt i kommu og hvm dr ka kotakt for vtull vidr oppfølgig og hjlp til famili. Ivitr forsatt til samtal md iformasjo om samtals primær formål, tidspukt, varight og hvm som vil dlta.

5 FAMILIENS HUS JW WIGER SAMTALEN Hvis rlasjo mllom dr og forsatt r vasklig, bør dtt tas opp i bgyls av samtal. Jg r fullt klar ovr at vi har forskjllig sy på tig... Ha som utgagspukt for samtal holdig om at forsatt øskr dt bst for sitt bar. Balasr bskrivls av bart mllom dt som fugrr godt og r barts styrk og dt som r vasklig. Bkrft forsatts komptas og god itsjor dr diss r til std. Vær barts stmm. Vær itrssrt og lyttd i forhold til forsatts opplvls av virklight. Spør hva d tkr om dt som r sagt, og om d dlr d bkymrig som dr har prstrt. Gi plass til forsatts takr, frustrasjor og vtull motstad år dt r sakk om barts problmr. Tål uightr som ka komm. Fokus skal vær på dt som ka bdr barts situasjo og ikk på forsatts uight. Hjlp forldr til å forstå forskjll på dt som r valig for bar og dt som vkkr bkymrig. Vær oppmrksom på språkbruk. Hold fokus på bruk av alkohol og ikk misbruk. Gi saklig iformasjo om hvorda bar grlt ka ragr år voks drikkr. Mag forldr sr ikk slv sammhg mllom barts problmr og gt forhold til rusmidlr. Gi plass til forsatts raksjor samtidig som dr har fokus på ødvdig tiltak for å hjlp bart. Kokrtisr tiltak dr blir ig om. Ldr oppsummr samtal, og spør om dt r bhov for oppklarigr llr o at forsatt øskr å samtal om. Avklar ytt møt før dr går fra hvradr. REFLEKSJONER Fikk dr formidlt bkymrig tydlig ok til forsatt, og forstod d bkymrig dr har for bart? Er rfratt fra møtt skrvt på slik måt at forsatt kjr igj utsag? Bl dt tablrt t godt samarbid md forsatt og bl dt satt ralistisk mål for å hjlp bart? Vil oppfølgigspla sikr god ok progrsjo og drig? Hvorda sr bkymrig ut å? Er d midr llr størr? Hvorfor? Hvorda skal dt øvrig prsoalt iformrs, og om hva? Hvorda har hvr og av dr dt ttr samtal? Gi hvradr tilbakmldig på hva som gikk bra og hva som opplvds vasklig. OPPFØLGING 1. Vil dr trg bistad fra adr istasr/profsjoll for å hjlp bart og famili? 2. Hvm har asvart for vidr oppfølgig (hvm, hva, hvorda, år)? 3. Hvorda forbrd oppfølgigssamtal md forsatt?

6 Samtals fasr Hvr samtal ka dls opp i ildigsfas, hovddl og avslutigsfas. Fas r viktig for at dt skal bli balas i samtal. Hvis dr ttr samtal tkr: Dtt ku gått bdr. Vi fat liksom ikk hvradr, ka dt skylds at dr ikk vist ok oppmrksomht til hvr av d tr fas. INNLEDNINGSFASEN Ildigsfas r viktig. Dt r hr dr og forsatt tablrr tillit til å samarbid og sakk om dt som ka opplvs vasklig. Samtal bør gjomførs på t std hvor forsatt ka kj sg trygg og vlkom. Tilby gjr kaff llr t, m ikk ovrdriv md starilys og kakr! Ta imot forsatt på god måt og start md litt småprat om vær og vid og hvrdagslig hdlsr. Ha rspkt for hvorfor forsatt r ikalt og hva som r samtals tma. Forhold dr profsjolt. Ettr litt småprat prstrs d pukt dr øskr å drøft i samtal. Da vt forsatt hva som r formålt md samtal. Vær oppmrksom på at forsatt ka bli midr mottaklig hvis dr tar opp for mag puktr på gag. Fokusr på dt mst vstlig i først omgag. I ildigsfas brukr dr tid på å lytt. Få forsatts bgyd takr og tilbakmldigr på om dt dr har bskrvt r gjkjlig for dm. Hr ka dr få t itrykk av hvorda famili fugrr, og hvorda bart har dt hjmm. Vis forsatt rspkt, og bvar tro på at d vil dt bst for sitt bar. Forsatts opplvls av vrdight r avgjørd for samarbidt vidr. Stt kryss: Barhag Skol/SFO RMU Tjstkotor Forbyggd Fysio-/rgotrapi- Fastlg PPT hlstjstr tjst Barvrtjst Psykolog Sosialtjst/NAV Kommual fritidstilbud bar/ug KE (koordird Fagtam i Psykisk hls og rus ht) Familis hus Spsialhlstjst (spsifisrt): Adr: Bkrft/samtykk: Jg/vi bkrftr at vi har fått iformasjo om d ulik tjst avkrysst ovr Std: Jg/vi samtykkr til opprttls av Stafttlogg og bkrftr at vi har fått iformasjo om hva dtt r Jg/vi samtykkr til at opplysigr ka utvksls frm til sak avslutts, llr til samtykk trkks tilbak. Jg/vi samtykkr ikk til utvkslig av opplysigr. Samtykkrklærig: For at offtlig istasr skal ku samarbid og utvksl taushtsblagt opplysigr, må dt forligg samtykk fra bart, forsatt llr vrg. Foruftig å fyll ut i bgyls av møtt. Dato: Barts sigatur (for d ovr 15 år) Sigatur forsatt Sigatur forsatt Samtykk r ihtt av: TVERRFAGLIG SAMTYKKEERKLÆRING For at offtlig istasr skal ku samarbid og utvksl taushtsblagt opplysigr, må dt forligg samtykk fra bart, forsatt llr vrg. Jg/vi samtykkr til at saksasvarlig i tjst udr ka utvksl iformasjo og ødvdig opplysigr (hlsmssig, sosial forhold, forhold i barhag/skol, samt vurdrigr gjort av adr som r ivolvrt md famili) om: Nav: Tjststd: Fødslsdato/prs. r. (11 siffr): Jg/vi r kjt md at jg/vi ka kt opplysigr om spsill forhold utvkslt, l. at spsill fagmiljø llr kltprsor får bstmt opplysigr. Jg/vi r ig i at opplysigr/vurdrigr ka dls md d vt tjst for å bidra til å skap hlhtlig og koordirt tjstr. Jg/vi r gjort kjt md at formålt md utvkslig av opplysigr r for å gi bart t bst mulig hjlptilbud, og at iformasjo som gis r bgrst til dt som til hvr tid r ødvdig. Jg/vi samtykkr til at opplysigr ka utvksls frm til sak avslutts. Jg r også kjt md at samtykkt år som hlst ka trkks tilbak. LOVBESTEMMELSER OM TAUSHETSPLIKT Barvrtjstlov: 6-7 Folktrygdlov: 21 9, 25 10, Forvaltigslov: Hlsprsoll lov: Opplærigslov: 5.4 og 15.4 Pasit og brukrrttightslov: 3 6 Sosialtjstlov: 43,44,45 All lov liggr på Skriv ut Lagr Tøm HOVEDDEL Ovrgag fra d ildd fas til hovddl av samtal bstår i å kokrtisr og utdyp grulagt for bkymrig rudt bart. Balasr bskrivls mllom dt som fugrr godt og r barts styrk, md dt som r vasklig. Bskriv barts situasjo md ksmplr. Bskriv hvorda dr sr barts føllsr som grulag for barts raksjor. Fortll hvorda dr sr at bart har bhov for hjlp for å komm vidr. Hvis forsatt blir taus, oppgitt llr sit, så gi dm tid til å summ sg. Si at dr sr at d blir trist llr sit. Dt ka vær ubhaglig å ta i ovr sg dt som r bkymrig. Fortll at dr forstår dt ka vær vasklig å sakk om at bart har problmr. Ta imot forsatts raksjor. Ikk prss forsatt llr gå i argumtasjosflla. Gå md motstad. Hold fast på at samtal r ødvdig. Dt r viktig å hold fokus på bart, og ugå at forsatts bskrivlsr av g vaskr llr bagatllisrig av situasjo, førr til at du mistr barts bhov av sy. Dt r drfor viktig å vær godt forbrdt til samtal, slik at du ka vd tilbak til d plalagt pukt. Gi plass til bgg forsatts opplvlsr, takr og prspktivr. D flls forstålssramm skaps vd at dr spør hva forsatt tkr. Dr må tål uightr som ka oppstå mllom forsatt. Hold fokus på barts bhov for hjlp og støtt, og viktight av at dr samm fir ut hvorda hjlp ka gis på bst måt. Vd at tmat om bruk av alkohol samm md bar har vært samtalm på t forldrmøt, das t flls rfraspukt. Dtt ka gjør dt klr å ta opp hva dt r viktig å sakk om udr samtal ut å bli moralisrd. Å utdyp barts prspktiv gir dr aldig til å ta imot forsatts raksjor, og å stt fokus på hvorda bar grlt ka ragr år voks drikkr alkohol. Dt r sjld forldr spotat sttr barts problmr i sammhg md gt forhold til rusmidlr. Vær oppmrksom på hvorda barts situasjo vil vær ttr samtal. Er dr bkymrt for om bart vil opplv gativ koskvsr som følg av samtal, så spør forsatt dirkt. Nttopp vd å spørr forsatt om dr har gru til å vær bkymrt, misks risiko for at bart opplvr gativ koskvsr. Hvis bkymrig fortsatt r til std, må dr vurdr om dt r bhov for å trkk i barvrt. Drsom av forsatt møtr brust til samtal, bør dr vær øytral og asvarlig i forhold til situasjo. Si høyt hva dr sr og opplvr, og stt ramm for hva dr gjør i forhold til bart i d kokrt situasjo.

7 AVSLUTNINGSFASEN Samtals avrudig r viktig. Hr sikrr dr at forsatt følr sg hørt og forstått, og at dr har flls forståls av hva som skal gjørs vidr. Møtldr oppsummrr avtalr og kokrt tiltak som r igått. Avtal skrivs i t rfrat. Rfratt skrivs slik at forsatt ka kj igj båd si g og drs utsag. I d flst tilfllr vil dt vær opplagt md oppfølgigssamtal for å sikr at tiltak får ffkt. Nytt møt avtals på dtt tidspuktt. Dt r viktig å ha md forståls for at drigr r prosssr ovr tid. Dt ka vær id å lag t skjma for plalggig av isats for bart. Dtt ka også bruks som mal for rfratt av samtal: Hvorfor dr r bkymrt for bart Øskd drigr for bart llr barts situasjo Hva barhag/skol/a istas ka gjør Hva forsatt ka gjør Når st møt skal vær Hva skal vtult vær oppådd i st møt Evt. prsisr om dt r avtalt å kotakt kstr støtt (PPT, tvrrfaglig tam, hlssøstr, barvrt llr adr) Dato og udrskrift Hvis dr ikk lykks i å fi flls løsigr, llr forsatt ikk forstod bkymrig, ka dt vær ødvdig å kotakt adr istasr for yttrligr hjlp. Hvis sak mlds til barvrt r dt fordl å gjør dt i samarbid md forsatt llr md forsatts samtykk, da dr fortsatt skal samarbid md dm vidr. Forsatt skal som hovdrgl gjørs kjt md dt som dar iholdt i mldig til barvrt. D bhøvr ikk å vær ig i iholdt. Drsom dt r gru til å ata at dt å iformr forsatt vil vær til far for bart skal dt ikk gjørs. Viktig: Hvis ldr di ikk øskr å gjør o md sak, og du mr dt r gru til å tro at bart utstts for omsorgssvikt, mishadlig og/llr har vdvard adfrdsvaskr, skal du i følg lov på gt iitiativ sd bkymrigsmldig til barvrt. All har t asvar for å hadl på bakgru av bkymrig. M dt r ikk ødvdigvis d samm prso som idtifisrr t problm som vil ha asvart for slv itrvsjo. Du må drfor ha forståls for g roll og madat, og ha kuskap om samarbidspartr og hjlptiltak som fis i kommu.

8 Kildr: D ødvdig samtal- år samtal hadlr om bkymrigr for t bar- og forldrs bruk av alkohol, Komptasstr rus-rgio sør, Borgstadkliikk For mr iformasjo: