SAMTALEN. Den nødvendige sa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMTALEN. Den nødvendige sa"

Transkript

1 D ødvdig SAMTALEN gt og godt mtal r plala D ødvdig sa og forsatt. llom profsjoll forbrdt samtal m t bar, basrt kt i bkymrig for D tar utgagspu r av bart. matisk obsrvasjo st sy og rt k ko på

2 D ødvdig samtal Ildig D ødvdig samtal r plalagt og godt forbrdt samtal mllom profsjoll og forsatt. D tar utgagspukt i bkymrig for t bar, basrt på kokrt og systmatisk obsrvasjor av bart. Målt md samtal r å tablr t samarbid md forsatt rudt tiltak som ka bdr barts situasjo og fugrig. Md dtt hftt øskr vi å gi ispirasjo til hvorda dr ka gjomfør d ødvdig samtal. Brosjyr dls ut i forbidls md itropplærig/øvig på d ødvdig samtal i rgi av Familis hus. Hvorda bruk hftt Hftt r ikk oppskrift på hvorda d ødvdig samtal skal gjomførs, m r idé til hvorda dt ka gjørs. Du vil fi tips til oppbyggig, ihold og fokuspuktr i d ulik fas av samtal. D ødvdig samtal r t vrktøy som ka brukᵉs uavhgig av årsak til bkymrig. Barhags og skols oppgav r å formidl bkymrig basrt på obsrvasjor av bart. Målt r å fi løsigr i fllsskap md forsatt som ka bdr barts situasjo. Hftt må ss i sammhg md hadligsvildr BTI for Familis hus. Cas som r bskrvt bakrst r fiktiv cas som ka bytts i øvigssituasjor på dt klt tjststd. Ta opp bkymrig di! Å tabublgg og skjul t problm, ibærr at problmatikk blir forsøkt usyliggjort. Drmd blir også baras opplvlsr ugyldiggjort. Som fagprso må du tross tabuisrig og ta bkymrig rudt bart opp md forldr så tidlig som mulig. Loggbok: Kokrtisrig og systmatisrig av obsrvasjor Når du får magfølls på at t llr at ikk r som dt skal md t bar, så ta uro di på alvor. Hva r dt du stussr ovr? Hva r dt som gjør at du r bkymrt? Bruk tid på å skriv d og loggfør di bkymrigr så systmatisk og kokrt som mulig. FORSLAG TIL REFLEKSJON Hva har du stt llr hørt? Hva har bart sagt og gjort? Hva i samspillt mllom bart og forsatt har gjort dg bkymrt? Hvorda r barts v til å igå sosial rlasjor? Hvorda r barts fysisk tilstad? Hvorda r barts slvtillit og oppfatig av gvrd? Hvorda r utviklig i forhold til aldr? Hvor lg har du vært bkymrt?

3 Grll frmgagsmåt før d ødvdig samtal Gjør vurdrig, hvor bkymrt r du? Aalysr bkymrig/magfølls di. Dtt ka gjørs vd å skriv d obsrvasjo di så kokrt som mulig, gjr ovr litt tid (s avsittt ovr). Diskutr bkymrig md kollga og/llr b om samtal md ldr di. Dtt gjørs ifor gjld rglr om taushtsplikt. Oppsummr og kokludr om dr har gru til å vær bkymrt. På bakgru av vurdrig bstmmr dr hvorda dr går vidr md sak på arbidsplass. a) Vi klarr dtt slv. b) Vi trgr hjlp til vurdrig av dtt fra o md mr komptas. c) Bkymrig r så alvorlig at barvr, politi llr adr asvarlig istasr/prsor må kotakts. Når dt r bar ivolvrt har all asatt i dt offtlig slvstdig mldplikt til barvrt ttr barvrslov 6-4. Dt gjldr også politit. Dt må mlds dirkt til d kommual barvrstjst. Dt r ikk ok å mld til ldls på g arbidsplass, llr at skol mldr fra til PP- tjst. Som dl av oppfølgig r dt aturlig å ta d ødvdig samtal md forsatt. (Vildr Fra bkymrig til hadlig ) D ødvdig samtal Å samtal md forsatt om bkymrigr for t bar, ka kaskj opplvs som vasklig samtal. M d r hlt ødvdig for bart. Samtals dltakr Dt r fordl å vær to i samtal md forsatt. I barhagr og skolr bør ldr (styrr/ rktor) vær av dltakr samm md barts fast pdagog llr lærr. Rollfordlig bør vær avtalt på forhåd. Dt r aturlig at ldr i kraft av si stillig sttr rammr for samtal og påtar sg asvart som møtldr. Ldr ka også vær d som i hovdtrkk bskrivr dt som vkkr bkymrig. Pdagog/lærrs roll ka vær å kokrtisr barts situasjo og formidl hva som gjørs av tiltak for bart i barhag. Dt r kjskapt og forholdt til forsatt som dar grulagt for rollfordlig dr imllom. Hftt rprstrr ig fasit på hvorda samtal skal gjomførs. D ka gi dr o tips og idr. Og d ka bruks i kollgit som grulag for diskusjo om hvorda dr vil gjomfør d ødvdig samtal. Målt md samtal r å: dl bkymrigr dr har for bart md forsatt skap t samarbid md forsatt, for å sikr barts utviklig og trivsl stt i gag prosssr som ka hjlp bart (og famili) avklar om dt r bhov for yttrligr støtt fra adr istasr Har dr atakls om at dt r utfordrigr i famili som påvirkr bart, r dt viktig å sakk om dtt ut at dt frmstills som aklag. Hsikt md samtal r å prstr bkymrig for bart til forsatt. Vd å hold fokus på bart og obsrvasjo, vd å prstr bkymrigr og ikk aklagr, så r dt lttr å få til t samarbid. Prosssr ovr tid Å skap t godt samarbid md forsatt krvr tid. Særlig år dt jobbs md t tabublagt tma som for ksmpl alkohol llr psykisk sykdom. Forsatt skal gis aldig til å ta i ovr sg dt som blir formidlt. Edrigsarbid r prosssr ovr tid. D ødvdig samtal forløpr sg oft ovr flr møtr. Avtal drfor y samtal md forsatt, slik at dr ka følg opp tiltak dr har blitt ig om. Om samtal sluttr på måt dr ikk hadd forvtt Om forsatt for ksmpl går i si, ka dr uttrykk forståls for at samtal ka opplvs vasklig, m fasthold at d r ødvdig. Hvis forsatt ikk vil samarbid og bagatllisrr llr bortforklarr situasjo, ka dt vær ødvdig å diskutr aoymt md adr istasr for råd og vildig. Dt sds også i o tilfllr bkymrigsmldig til barvrt.

4 Idr til samtals ihold ittt s v a t t D holdt i r l d omha ktr i u p s u k o f og tar for t D. l samta forbr k l i v h sg gjør, å m r d dlsr al, t m a s v l s r ttr o j s k rfl r d i v g o samtal g... oppfølgi FORBEREDELSE Avtal hvm som skal dlta i samtal og d ibyrds rollfordlig Avklar formålt md samtal. Bskriv md stikkord hva bkymrig for bart går ut på og kokrtisr i hvilk situasjor og hvorda dr sr at bart har problmr. Lag på forhåd list ovr puktr dt r viktig å formidl. Vurdr hvorda forsatt bst ka få forståls for, og s at bart har bhov for støtt. Hva håpr dr kommr ut av samtal? Hva fryktr dr ka skj? Gjomgå hvorda dr tror at samtal ka forløp og forbrd altrativ mulightr. Faststt hvor lg samtal skal var. Vurdr om dr har bhov for hjlp fra o som har mr komptas i forkat av samtal. Ls gjom hvilk rutir dr har for slik samtalr på arbidsplass. Få kjskap til prosdyrr i dt øvrig tjstapparatt i kommu og hvm dr ka kotakt for vtull vidr oppfølgig og hjlp til famili. Ivitr forsatt til samtal md iformasjo om samtals primær formål, tidspukt, varight og hvm som vil dlta.

5 FAMILIENS HUS JW WIGER SAMTALEN Hvis rlasjo mllom dr og forsatt r vasklig, bør dtt tas opp i bgyls av samtal. Jg r fullt klar ovr at vi har forskjllig sy på tig... Ha som utgagspukt for samtal holdig om at forsatt øskr dt bst for sitt bar. Balasr bskrivls av bart mllom dt som fugrr godt og r barts styrk og dt som r vasklig. Bkrft forsatts komptas og god itsjor dr diss r til std. Vær barts stmm. Vær itrssrt og lyttd i forhold til forsatts opplvls av virklight. Spør hva d tkr om dt som r sagt, og om d dlr d bkymrig som dr har prstrt. Gi plass til forsatts takr, frustrasjor og vtull motstad år dt r sakk om barts problmr. Tål uightr som ka komm. Fokus skal vær på dt som ka bdr barts situasjo og ikk på forsatts uight. Hjlp forldr til å forstå forskjll på dt som r valig for bar og dt som vkkr bkymrig. Vær oppmrksom på språkbruk. Hold fokus på bruk av alkohol og ikk misbruk. Gi saklig iformasjo om hvorda bar grlt ka ragr år voks drikkr. Mag forldr sr ikk slv sammhg mllom barts problmr og gt forhold til rusmidlr. Gi plass til forsatts raksjor samtidig som dr har fokus på ødvdig tiltak for å hjlp bart. Kokrtisr tiltak dr blir ig om. Ldr oppsummr samtal, og spør om dt r bhov for oppklarigr llr o at forsatt øskr å samtal om. Avklar ytt møt før dr går fra hvradr. REFLEKSJONER Fikk dr formidlt bkymrig tydlig ok til forsatt, og forstod d bkymrig dr har for bart? Er rfratt fra møtt skrvt på slik måt at forsatt kjr igj utsag? Bl dt tablrt t godt samarbid md forsatt og bl dt satt ralistisk mål for å hjlp bart? Vil oppfølgigspla sikr god ok progrsjo og drig? Hvorda sr bkymrig ut å? Er d midr llr størr? Hvorfor? Hvorda skal dt øvrig prsoalt iformrs, og om hva? Hvorda har hvr og av dr dt ttr samtal? Gi hvradr tilbakmldig på hva som gikk bra og hva som opplvds vasklig. OPPFØLGING 1. Vil dr trg bistad fra adr istasr/profsjoll for å hjlp bart og famili? 2. Hvm har asvart for vidr oppfølgig (hvm, hva, hvorda, år)? 3. Hvorda forbrd oppfølgigssamtal md forsatt?

6 Samtals fasr Hvr samtal ka dls opp i ildigsfas, hovddl og avslutigsfas. Fas r viktig for at dt skal bli balas i samtal. Hvis dr ttr samtal tkr: Dtt ku gått bdr. Vi fat liksom ikk hvradr, ka dt skylds at dr ikk vist ok oppmrksomht til hvr av d tr fas. INNLEDNINGSFASEN Ildigsfas r viktig. Dt r hr dr og forsatt tablrr tillit til å samarbid og sakk om dt som ka opplvs vasklig. Samtal bør gjomførs på t std hvor forsatt ka kj sg trygg og vlkom. Tilby gjr kaff llr t, m ikk ovrdriv md starilys og kakr! Ta imot forsatt på god måt og start md litt småprat om vær og vid og hvrdagslig hdlsr. Ha rspkt for hvorfor forsatt r ikalt og hva som r samtals tma. Forhold dr profsjolt. Ettr litt småprat prstrs d pukt dr øskr å drøft i samtal. Da vt forsatt hva som r formålt md samtal. Vær oppmrksom på at forsatt ka bli midr mottaklig hvis dr tar opp for mag puktr på gag. Fokusr på dt mst vstlig i først omgag. I ildigsfas brukr dr tid på å lytt. Få forsatts bgyd takr og tilbakmldigr på om dt dr har bskrvt r gjkjlig for dm. Hr ka dr få t itrykk av hvorda famili fugrr, og hvorda bart har dt hjmm. Vis forsatt rspkt, og bvar tro på at d vil dt bst for sitt bar. Forsatts opplvls av vrdight r avgjørd for samarbidt vidr. Stt kryss: Barhag Skol/SFO RMU Tjstkotor Forbyggd Fysio-/rgotrapi- Fastlg PPT hlstjstr tjst Barvrtjst Psykolog Sosialtjst/NAV Kommual fritidstilbud bar/ug KE (koordird Fagtam i Psykisk hls og rus ht) Familis hus Spsialhlstjst (spsifisrt): Adr: Bkrft/samtykk: Jg/vi bkrftr at vi har fått iformasjo om d ulik tjst avkrysst ovr Std: Jg/vi samtykkr til opprttls av Stafttlogg og bkrftr at vi har fått iformasjo om hva dtt r Jg/vi samtykkr til at opplysigr ka utvksls frm til sak avslutts, llr til samtykk trkks tilbak. Jg/vi samtykkr ikk til utvkslig av opplysigr. Samtykkrklærig: For at offtlig istasr skal ku samarbid og utvksl taushtsblagt opplysigr, må dt forligg samtykk fra bart, forsatt llr vrg. Foruftig å fyll ut i bgyls av møtt. Dato: Barts sigatur (for d ovr 15 år) Sigatur forsatt Sigatur forsatt Samtykk r ihtt av: TVERRFAGLIG SAMTYKKEERKLÆRING For at offtlig istasr skal ku samarbid og utvksl taushtsblagt opplysigr, må dt forligg samtykk fra bart, forsatt llr vrg. Jg/vi samtykkr til at saksasvarlig i tjst udr ka utvksl iformasjo og ødvdig opplysigr (hlsmssig, sosial forhold, forhold i barhag/skol, samt vurdrigr gjort av adr som r ivolvrt md famili) om: Nav: Tjststd: Fødslsdato/prs. r. (11 siffr): Jg/vi r kjt md at jg/vi ka kt opplysigr om spsill forhold utvkslt, l. at spsill fagmiljø llr kltprsor får bstmt opplysigr. Jg/vi r ig i at opplysigr/vurdrigr ka dls md d vt tjst for å bidra til å skap hlhtlig og koordirt tjstr. Jg/vi r gjort kjt md at formålt md utvkslig av opplysigr r for å gi bart t bst mulig hjlptilbud, og at iformasjo som gis r bgrst til dt som til hvr tid r ødvdig. Jg/vi samtykkr til at opplysigr ka utvksls frm til sak avslutts. Jg r også kjt md at samtykkt år som hlst ka trkks tilbak. LOVBESTEMMELSER OM TAUSHETSPLIKT Barvrtjstlov: 6-7 Folktrygdlov: 21 9, 25 10, Forvaltigslov: Hlsprsoll lov: Opplærigslov: 5.4 og 15.4 Pasit og brukrrttightslov: 3 6 Sosialtjstlov: 43,44,45 All lov liggr på Skriv ut Lagr Tøm HOVEDDEL Ovrgag fra d ildd fas til hovddl av samtal bstår i å kokrtisr og utdyp grulagt for bkymrig rudt bart. Balasr bskrivls mllom dt som fugrr godt og r barts styrk, md dt som r vasklig. Bskriv barts situasjo md ksmplr. Bskriv hvorda dr sr barts føllsr som grulag for barts raksjor. Fortll hvorda dr sr at bart har bhov for hjlp for å komm vidr. Hvis forsatt blir taus, oppgitt llr sit, så gi dm tid til å summ sg. Si at dr sr at d blir trist llr sit. Dt ka vær ubhaglig å ta i ovr sg dt som r bkymrig. Fortll at dr forstår dt ka vær vasklig å sakk om at bart har problmr. Ta imot forsatts raksjor. Ikk prss forsatt llr gå i argumtasjosflla. Gå md motstad. Hold fast på at samtal r ødvdig. Dt r viktig å hold fokus på bart, og ugå at forsatts bskrivlsr av g vaskr llr bagatllisrig av situasjo, førr til at du mistr barts bhov av sy. Dt r drfor viktig å vær godt forbrdt til samtal, slik at du ka vd tilbak til d plalagt pukt. Gi plass til bgg forsatts opplvlsr, takr og prspktivr. D flls forstålssramm skaps vd at dr spør hva forsatt tkr. Dr må tål uightr som ka oppstå mllom forsatt. Hold fokus på barts bhov for hjlp og støtt, og viktight av at dr samm fir ut hvorda hjlp ka gis på bst måt. Vd at tmat om bruk av alkohol samm md bar har vært samtalm på t forldrmøt, das t flls rfraspukt. Dtt ka gjør dt klr å ta opp hva dt r viktig å sakk om udr samtal ut å bli moralisrd. Å utdyp barts prspktiv gir dr aldig til å ta imot forsatts raksjor, og å stt fokus på hvorda bar grlt ka ragr år voks drikkr alkohol. Dt r sjld forldr spotat sttr barts problmr i sammhg md gt forhold til rusmidlr. Vær oppmrksom på hvorda barts situasjo vil vær ttr samtal. Er dr bkymrt for om bart vil opplv gativ koskvsr som følg av samtal, så spør forsatt dirkt. Nttopp vd å spørr forsatt om dr har gru til å vær bkymrt, misks risiko for at bart opplvr gativ koskvsr. Hvis bkymrig fortsatt r til std, må dr vurdr om dt r bhov for å trkk i barvrt. Drsom av forsatt møtr brust til samtal, bør dr vær øytral og asvarlig i forhold til situasjo. Si høyt hva dr sr og opplvr, og stt ramm for hva dr gjør i forhold til bart i d kokrt situasjo.

7 AVSLUTNINGSFASEN Samtals avrudig r viktig. Hr sikrr dr at forsatt følr sg hørt og forstått, og at dr har flls forståls av hva som skal gjørs vidr. Møtldr oppsummrr avtalr og kokrt tiltak som r igått. Avtal skrivs i t rfrat. Rfratt skrivs slik at forsatt ka kj igj båd si g og drs utsag. I d flst tilfllr vil dt vær opplagt md oppfølgigssamtal for å sikr at tiltak får ffkt. Nytt møt avtals på dtt tidspuktt. Dt r viktig å ha md forståls for at drigr r prosssr ovr tid. Dt ka vær id å lag t skjma for plalggig av isats for bart. Dtt ka også bruks som mal for rfratt av samtal: Hvorfor dr r bkymrt for bart Øskd drigr for bart llr barts situasjo Hva barhag/skol/a istas ka gjør Hva forsatt ka gjør Når st møt skal vær Hva skal vtult vær oppådd i st møt Evt. prsisr om dt r avtalt å kotakt kstr støtt (PPT, tvrrfaglig tam, hlssøstr, barvrt llr adr) Dato og udrskrift Hvis dr ikk lykks i å fi flls løsigr, llr forsatt ikk forstod bkymrig, ka dt vær ødvdig å kotakt adr istasr for yttrligr hjlp. Hvis sak mlds til barvrt r dt fordl å gjør dt i samarbid md forsatt llr md forsatts samtykk, da dr fortsatt skal samarbid md dm vidr. Forsatt skal som hovdrgl gjørs kjt md dt som dar iholdt i mldig til barvrt. D bhøvr ikk å vær ig i iholdt. Drsom dt r gru til å ata at dt å iformr forsatt vil vær til far for bart skal dt ikk gjørs. Viktig: Hvis ldr di ikk øskr å gjør o md sak, og du mr dt r gru til å tro at bart utstts for omsorgssvikt, mishadlig og/llr har vdvard adfrdsvaskr, skal du i følg lov på gt iitiativ sd bkymrigsmldig til barvrt. All har t asvar for å hadl på bakgru av bkymrig. M dt r ikk ødvdigvis d samm prso som idtifisrr t problm som vil ha asvart for slv itrvsjo. Du må drfor ha forståls for g roll og madat, og ha kuskap om samarbidspartr og hjlptiltak som fis i kommu.

8 Kildr: D ødvdig samtal- år samtal hadlr om bkymrigr for t bar- og forldrs bruk av alkohol, Komptasstr rus-rgio sør, Borgstadkliikk For mr iformasjo:

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Fra IK T pla n. Lærings strategier /Lese strategier. Fra bib lio tek pla n

Fra IK T pla n. Lærings strategier /Lese strategier. Fra bib lio tek pla n Fag: Musikk Tri: 9 Lærbok: A t. uk r Tma 10 Spill på istrumt Akkordlæ r Komp.mål (dirkt fra lær) Bruk s symbolr for akkordprogrsjor i spill på Øv i og framfør t rprtoar og das fra ulik sjagr md vkt på

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Skape et samarbeid med foreldrene, for å sikre barnets utvikling og trivsel. Avklare om det er behov for ytterligere støtte fra andre instanser

Skape et samarbeid med foreldrene, for å sikre barnets utvikling og trivsel. Avklare om det er behov for ytterligere støtte fra andre instanser Den nødvendige samtalen Å samtale med foreldre om bekymringer for et barn, kan kanskje oppleves som en vanskelig samtale. Men den er helt nødvendig for barnet. Samtalens deltakere Det er en fordel å være

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Felt P, Budor Nord. byggeklare tomter i vakre omgivelser

Felt P, Budor Nord. byggeklare tomter i vakre omgivelser r s i l! Ra rømm d hytt Flt P, Budor Nord byggklar tomtr i vakr omgivlsr 1 g d s o k u d a k r H t r å l h Vlkomm til Budor Md 1,5 tim kjørtid fra Oslo og 1 tim fra Gardrmo har Budor forstrkt si posisjo

Detaljer

Matematikk for IT, høsten 2018

Matematikk for IT, høsten 2018 Mtmtkk for IT, høst 8 Oblg Løsgsforslg 7. sptmbr 8.7. ) for >. 7 b) for >. 7 c) for >. 7 d) ) for >. 8 8 8 8 8 7 8 7 8 .7. ) for >. 7 8 b) for >. 7 ) 7 ) 7) ) 7 ) 7) c) for >..7.8 ) ) ) ) ). Bss:. Rkursjosforml:

Detaljer

Godkjent av: Virksomhetsleder Barnehager Dato: Prosedyren er gjeldende for kommunale barnehager i Lunner kommune ARBEIDSBESKRIVELSE

Godkjent av: Virksomhetsleder Barnehager Dato: Prosedyren er gjeldende for kommunale barnehager i Lunner kommune ARBEIDSBESKRIVELSE Spsialpdagogisk hjlp prosdyr barnhag v_101 Pr. 22.08.2018 LUNNER KOMMUNE Prosdyrbskrivlsr Prosdyrbtgnls: SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER BARNEHAGELOVEN 19A Tilgjnglig på: Kommunns hjmmsid Godkjnt av: Virksomhtsldr

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Brukerundersøkelse - avtalefysioterapi

Brukerundersøkelse - avtalefysioterapi 2 21.02.2018 12.02.2018 Brukrundrsøkls - avtalfysiotrapi Taltt Borshim Halstnsn Avd.ldr fysio- og rgotrapi, Frdrikstad kommun Avtalfysiotraputr i Frdrikstad kommun 18 fysikalsk institutt 39,3 driftsavtalr

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

TILBAKEBLIKK JORDBÆR SEPTEMBER ICDP: Tema 2: Juster deg til barnet og følg dets initiativ.

TILBAKEBLIKK JORDBÆR SEPTEMBER ICDP: Tema 2: Juster deg til barnet og følg dets initiativ. Liakrokn barnhag TILBAKEBLIKK JORDBÆR SEPTEMBER 2018 ICDP: Tma 2: Justr dg til barnt og følg dts initiativ Når du r sammn md barnt, r dt viktig at du r oppmrksom på hva barnt ønskr, hva dt gjør og hva

Detaljer

TØRBERGVIKA, OLDERVIKA, HESTVIKA

TØRBERGVIKA, OLDERVIKA, HESTVIKA ØV, DV, V I ppdragsgivr:jørmohrs Kommu:amsos ådgivr:rødrpla Dato: 20.12.17 vidrt: ØVI K,DVI K,VI K 2 I apportav: Plabskrivls, rgulrigspla«ørbrgvika,ldrvika;stvika2» Prosjktummr: 1561 PlaID: 1703250 Forslagsstillr:

Detaljer

39,- Fix ferdig. emiddag. Godt & billig. Levering. Fiks ferdmiddag. Vi har prisløfte på over 200 varer*

39,- Fix ferdig. emiddag. Godt & billig. Levering.   Fiks ferdmiddag. Vi har prisløfte på over 200 varer* Lvrig 39,- 38 Norwgia Skivt 27 % 3 g, Ti Godt & billig Lofot fisksupp 70 g, Toro Fix frdig ig Fiks frdmiddag middag famili Brokkoli 4 g 31 Frokostkaff Filtrmalt 2 g, Fril Farris Bris Naturll 1,5 l Zalo

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Løsningsforslag til den obligatoriske oppgaven fra seminarlederne

Løsningsforslag til den obligatoriske oppgaven fra seminarlederne Løsigsforslag til d oligatorisk ogav fra siarldr Totalt og r ulig dt krvs 65 og for å få stått drso du ikk har lvrt o ogavr i Frotr. tallt og so krvs for å få stått ogav rdusrs d atall og oådd for å svar

Detaljer

TILBAKEBLIKK JORDBÆR AUGUST 2018

TILBAKEBLIKK JORDBÆR AUGUST 2018 TILBAKEBLIKK JORDBÆR AUGUST 2018 Liakrokn barnhag ICDP tma 1 Vis positiv føllsr vis at du r glad i barnt. For at små barn skal utvikl n tillitsfull holdning til mnnskr rundt sg, trngr d å opplv stabil

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV 2 Ovrsitsart Figur 1 Ovrsitsart [6] Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV 3 Bilag Situasjosplar og borput- /oordiatlistr A Situasjospla m/ bordybdr A1 Borput- og oordiatlist A2 Borrsultatr

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Sveiseformer for lastbærende smeltesveis Gjennomgående sveis:

Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Sveiseformer for lastbærende smeltesveis Gjennomgående sveis: Kap. 8-3 Svisforbidlsr Kap. 8-3 Svisforbidlsr Svisformr for lastbærd smltsvis Gjomgåd svis: Svisig : prosss for sammføyig llr blggig av (i først rkk) mtallisk matrialr. bruks år dt r stor krav til styrk,

Detaljer

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsangrkommun Møtinnkalling Utvalg: Formannskapt Møtstd: Ordførrskontor, Rådhust Dato: 02.03.20 T: 09:00 Forfall mldstil offntlig srvickontorovrtlfon78 46 00 00 llr ovr-post postmottak@porsangr.kommun.no

Detaljer

N O TAT ROAD AS BÆREEVN EMÅLIN G HE MNE KOM MUN E

N O TAT ROAD AS BÆREEVN EMÅLIN G HE MNE KOM MUN E ROAD AS N O TAT Oppdrag Bærvmålig Hm kommu Kud Hm kommu Notat r. 1 Til Torgir Stivg Dato 2017-05 - 26 Saf Cotrol Road AS Saksviklia 45 NO - 7562 SAKSVIK NO 918 900 551 MVA T +47 41 43 52 49 www.safcotrol.o

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

RI SI K O - OG SÅR B AR H E TSAN ALYSE ( R O S) : Korsvegen Barnehage

RI SI K O - OG SÅR B AR H E TSAN ALYSE ( R O S) : Korsvegen Barnehage MELHUS KOMMUNE RI SI K O - OG SÅR B AR H E TSAN ALYSE ( R O S) : Krsvg Barhag GNR. 183, Br. 7 g 66 Plaid: 2017009 R OS - ANALYSE: 28.09.2017 Tiltakshavr : Bygg g idm, Mlhus kmmu Rådhusvg 2 7224 MELHUS

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Fra bib lio tek pla n. Lærings strategier/l ese strategier

Fra bib lio tek pla n. Lærings strategier/l ese strategier Lokal lær Sokdal skol Fag: KRLE Tri: 7 Lærbok: vi i vrd At. ukr Tma (dirkt fra lær) 4 ukr Islam - forklar hva Kora og hadith r, og samtal om stral islamsk fortlligr. mål forklar hva Kora og hadith r -

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Felt P, Budor Nord. byggeklare tomter i vakre omgivelser

Felt P, Budor Nord. byggeklare tomter i vakre omgivelser r s i l n! Ra rømm d hytt Flt P, Budor Nord byggklar tomtr i vakr omgivlsr 1 g d s o k u d n a k r H t r å l h 2 Vlkommn til Budor Md 1,5 tim kjørtid fra Oslo og 1 tim fra Gardrmon har Budor forstrkt sin

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

UiO - grunnenhetene. Standardrapport

UiO - grunnenhetene. Standardrapport UiO - guht Stadadappot Post Atall tstitutt fo allm- og samfusfaglig mdisi 0 0 stitutt fo hlsldls og hlsøkoomi 18,2 2 stitutt fo mdisisk basalfag 9,1 1 stitutt fo psykiati 9,1 1 stitutt fo sykplivitskap

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Matematikk 15 V-2008

Matematikk 15 V-2008 Matmati V-8 Løsigsorslag til øvig 7 OPPGVE Liigssttt på matrisorm: t b t y. t z t Et liært og vadratis liigsstt ar tydig løsig vis og bar vis dt Drsom dt må ølglig liigssttt a dlig mag løsigr llr ig løsig.

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

ØVING 2: DIMENSJONERING MHT KNEKKING. Likevekt: Momentlikevekt om punkt C (venstre del av figur (b)): M +Hx - Fy = 0 M = Fy - Hx. Fy EI. Hx EI.

ØVING 2: DIMENSJONERING MHT KNEKKING. Likevekt: Momentlikevekt om punkt C (venstre del av figur (b)): M +Hx - Fy = 0 M = Fy - Hx. Fy EI. Hx EI. MSK0 Masiosrusjo ØSNINGSOSG TI ØVINGSOPPGV Kap. Oppgav.5.8 ØVING : DIMNSJONING MT KNKKING Oppgav.5 a) Uldig av ulr ilfll III iv: Momliv om pu C (vsr dl av figur ()): M +x - y 0 M y - x Vi v fra fashslær

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks tilbudsavis fra Hvorda blar ma i tilbudsavis? For å bla i tilbudsavis så klikkr du t i t av hjør, llr du ka klikk på pil d på mylij. S ærmr på produkt? Du ka zoom i på produkt vd å klikk på produktt

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson OPPDRAG Kvislatut, - Lvagr kou OPPDRAGSNUMMER 281020 OPPDRAGSLEDER Eirik Nordvik OPPRETTET AV Joaci Olsso DATE 20.06.2013 GEOTEKNISK VURDERING KVISLATUNET VERDAL Ildig Swco Norg AS r gasjrt av Kvro AS

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: Christian F Heide

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: Christian F Heide EKSAMEN Emnkod: ITD503 Emnnavn: Mmikk andr dlkamn Do: 20. mai 209 Hjlpmidlr: Ekamntid: 09.00 2.00 Faglærr: To A4-ark md valgfritt innhold på bgg idr. Formlhft. Kalkulor om dl ut amtidig md oppgavn. Chritian

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømm Laksoppdrtt AS Miljøudrsøkls typ B, Edal aust dsmbr 2014 Akapla - ia AS Rapport : 7060.01 Akapla - ia AS Rådgiig og forskig i miljø og akakultur Org.r: NO 937 375 158 MVA Framstrt 9296 Tromsø

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

EKSAMEN løsningsforslag

EKSAMEN løsningsforslag . mai EKSAMEN løningforlag Emnkod: ITD5 Emnnavn: Mamaikk andr dlkamn Dao:. mai Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. - Kalklaor om dl amidig md oppgavn. Ekamnid: 9.. Faglærr:

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

reklamebørsen oktober 2014 tv

reklamebørsen oktober 2014 tv rlambrs otobr 2014 tv rlambrs otobr 2014 t v m la r rs brs m blam rla lam r rs rbrs brslam m brslambrlamrlarsrbrs m m la r rs brs mb lam rla r rs b lam la rrs brsmb m la rs brslambrlam r rs r b b lam la

Detaljer

EKSAMEN løsningsforslag

EKSAMEN løsningsforslag EKAMEN løigforlag 5. augut 6 Emkod: ITD5 Emav: Matmatikk adr dlkam Dato: 8. mai 6 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfritt ihold på bgg idr. Ekamtid: 9.. Faglærr: Chritia F Hid - Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Lærings strategier/ Lese strategier. Fra biblio tek plan. Annet lære stoff. Yggdras il 7 s 6-20 Filmer om nordlys. Faktabøker

Lærings strategier/ Lese strategier. Fra biblio tek plan. Annet lære stoff. Yggdras il 7 s 6-20 Filmer om nordlys. Faktabøker Lokal lærplan Sokndal skol Fag: Naturfag Trinn: 7 Lærbok: il 7 Ant. 3 Tma Foskrspirn Kp.mål (dirkt lærplann) - formulr naturfaglig spørsmål no lvn lurr på, forslå mulig forklaringr, lag n plan gjnnfør

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor.

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor. Mtmtikk for ungomstrinnt KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET FLERE UTFORDRINGER Oppgv 1 Osr h htt tr ulik mtmtikkprøvr. Hn h rgnt riktig 90 % på n først prøvn, 80 % på n nr prøvn og 75 % på n trj prøvn.

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET FOREESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Gr B. Ash, år odatrt.... ADFERDSRISIKO Otal kotraktr dr asytrsk forasjo. Agts sats r kk rfsrbar; ds., kotraktr ka kk btgs å. Agt å gs str tl å lg d sats rsal øskr.

Detaljer

Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord Søkad om tilskot til drrig a rdbruksrd Postboks 84 Dp N33 Oslo Tlfo 8 6 6 postmottak@ladbruksdirktoratt.o Søkad om tilskot til drrig a rdbruksrd Kommu fastst søkadsfrist. Sd skjmat til d kommu dr drrigsaralt

Detaljer