Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T"

Transkript

1 Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, oktobr 2009

2 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm til Norsk fagkogrss i rgotrapi 2009 vd forbudsldr Mtt Kolsrud 4 Vlkomm til Norsk fagkogrss i rgotrapi 2009 vd kogrssldr Bjørg R 5 Praktisk iformasjo 6 Kogrsstyrt md komitr 7 Prstasjo av hovd- og plumsforlsr md abstrakt 8 Program Program for kogrss 14 Program for parallllssjo 15 Abstrakt Abstrakt til parallllssjo A 23 Abstrakt til parallllssjo B 31 Abstrakt til parallllssjo C 40 Abstrakt til parallllssjo D 48 Postr Ovrsikt ovr postr 57 Sposor/utstillr Ovrsikt ovr sposor/utstillr 59 Aosr 60 Dltagr Alfabtisk dltagrlist, sist ajourført Kart ovr Grighall 79 Kart ovr Brg 80 2

3 Vlkomm til Brg Dt r stor gld for mg å øsk Norsk fagkogrss i rgotrapi 2009 hjrtlig vlkomm til Brg. Dt r kstra hygglig å øsk hlsfaglig komptas vlkomm til by. Hovdmarkrig av 400-årsjubilét for dt offtlig hlsvst i Norg fat std ttopp hr i Vår hlsfaglig tilkytig har vi md oss. Dtt spils i mag av d studiplassr lærstd vår har. Båd vd Uivrsitt og Høgskolr. Om lag studtr sttr sitt tydlig prg på by - båd tidlig og sit. Ergotrapi spillr viktig roll i dt kommual tjsttilbudt. Jg r gask sikkr på at fagt også vil styrk si btydig i frmtid, ikk mist md tak på d y samhadligsrform. D historisk omgivls gjør Brg til spsill by å bo i, og vi håpr dt også gjør Brg til by dt r vl vrdt å bsøk. Slv om dt blir aktiv dagr, håpr jg dr samtidig får aldig til å opplv o av d mag attraksjo Brg har å by på. By r rik på histori, tradisjor og kulturll svrdightr - og framfor alt aturskjø omgivlsr. By rprstrr også d mst bsøkt cruishav i Norg. Jg vil md dtt øsk Norsk Ergotraputforbud avd. Hordalad lykk til md arragmtt, og håpr at dr all vil få mag bgivhtsrik øyblikk i by vår! Guar Bakk ordførr 3

4 Vlkomm til Norsk fagkogrss i rgotrapi 2009 Norsk Ergotraputforbud øskr vlkomm til vår fjrd orsk fagkogrss i rgotrapi. D gag r fagkogrss i Brg, md rgotraput fra fylksavdlig i Hordalad som vrtskap. Dtt arragmtt har vi stt fram til md spig og forvtig i lag tid. Vi r stolt ovr og glad for at vårt forbud arragrr så stor og viktig fagkogrss. Vi gldr oss til tr its dagr md faglig påfyll og faglig utfordrigr, md y kotaktr og gjsy md gaml, md rfarigsutvkslig og diskusjor, md kultur og opplvlsr i Brg og til vår tradisjoll fstmiddag. For å forbrd d fagkogrss r dt gjort impord isats på frivillig basis. Kogrsstyrt md ldr Bjørg R og d ulik komit har md stor tusiasm og isatsvilj, md systmatisk arbid og god plalggig lagt d utallig arbidstimr i forbrdlsr. Dt faglig programmt r spd og iholdr stor brdd i vårt fag, båd md yr forskig og faglig utvikligsprosjktr. Kogrsstyrt har også vært pådrivr i å utvikl itrss for kuskapsbasrt rgotrapi gjom flr artiklr i Ergotraput. Md fokus på tma Kuskapsbasrt rgotrapi for bfolkig og samfu r kogrss md og tar puls på rgotrapi i Norg. Tmat r svært tidsaktult og favr hl brdd i vårt fagflt. Kravt om kuskapsbasrt praksis stills til hl hlsvst, så uastt på hvilkt fagområd du arbidr vil du møt dtt kravt. Bar sid forrig fagkogrss har dt skjdd stor utviklig i rgotrapifagt. Vi har fått flr forskr båd i Norg, i vår abolad og på vrdsbasis. Mag rgotraputr tar vidrutdaig og mag arbidr md størr llr midr prosjktr i si kliisk hvrdag og r drmd md i utviklig av fagt. Kuskap om yttig og pålitlig kartlggigsrdskapr, y mtodr og rsultatr av udrsøklsr bør også få koskvsr for vår arbidsmåtr i form av bdr rsultat, mr ffktivitt, mr brukrvlight og mr aktivitt og dltagls for bfolkig og samfu. D kogrss r stor mulight til å få md sg o av d utviklig som skjr. Vi skal lytt og diskutr dt vi hørr, vi skal bli ysgjrrig og kaskj provosrt. Vi skal bli ispirrt og kaskj gasjrt til å stt i gag md o ytt år vi r tilbak i hvrdag. Vi skal vær aktiv og dltagd diss tr dag md visjo for frmtid! Hjrtlig vlkomm til ispirrd fagkogrss! Mtt Kolsrud forbudsldr 4

5 Vlkomm til Norsk fagkogrss i rgotrapi 2009 NETF avd. Hordalad r svært glad for å kua ivitra til fagkogrss. Dtt har vor i lag og spad dugadsprosss som starta allri haust Mag frivillig frå fylksavdliga har stilt opp til dugad og o r m brr stolt og glad ovr å kua prstra rsultatt for dykk. Tma for kogrss, KUNNSKAPSBASERT ERGOTERAPI FOR BEFOLKNING OG SAMFUNN, gjspglar sg i plumsfordrag, parallllssjoar og postr. For fyrst gog r dt også ivitrt utaladsk rgotraputar til å halda fordrag på i orsk fagkogrss i rgotrapi, i tillgg til orsk rgotraputar og fordragshaldarar md aa hlsfaglg bakgru. Ærsforlsig r i y tradisjo som vrt iført frå d kogrss. D som blir ivitrt til å vra ærsforlsar skal ha utmrka sg ia rgotrapifagt, og md tma kuskapsbasrt rgotrapi, var Radi Waagø Aas it aturlg val. M r så hldig at ho sa ja til ivitasjo. For it år sida vart mdlmm ivitrt til å sda i abstrakt. Dt var spad hilt til sist frist og rsultatt var ovrvldad. I alt 60 ilgg skal prstrast i løpt av tr dagar. Kogrsskatalog ihld all abstrakta, og dr ka du sjå kva parallllssjoar du ka vlja mllom. Dt r også i utstillig md 27 postr. Fagkogrss r mrittrt til 25 timar rgotrapispsifikt kurs for godkjig til rgotrapispsialist. Ei stor takk til all dykk som har gjort dtt mulig vd isdig av abstrakt til mulg framlgg og postr! Fagkogrss r d størst møtplass for rgotraputar i Norg. Hr ka du trffa kollgar, mdstudtar og du ka bli kjt md y rgotraputar som du ka dla ispirrad takar og idar md. Ikkj mist håpar m fagkogrss vil gj dg it faglg utbyt som du ka ta md tilbak og bruka i arbidt ditt. Kogrsstyrt har ikkj gjort alt dtt arbidt åli. Gjom 2 år har m hatt it ttt samarbid md Kogrss & Kultur AS. Dt har vor av stor btydig for oss for å kua gjomføra kogrss. Tus takk for kostruktivt samarbid. Eg vil og takka vår hovudsposor Hadicar for støtt til kogrss. D r i viktig samarbidspartar for vår faggrupp. Drst takk til all vår utstillarar frå mag ulik brasjar som står til disposisjo for dykk, og gjr vil visa dt di har å by på, md i stor og varirt produkt - utstillig. All kogrssdltakarar vrt hrmd oppfordra til å ta md kaffikopp og bsøkja d magfaldig og flott utstilliga. Også takk til all aosørar for dykkar bidrag. Så kjær kogrssdltakarar vær vlkomm til fagfst i Grighall hr i Brg. Ta md dg alt du ka på tr its dagar! Bjørg R Kogrssliar 5

6 Praktisk iformasjo Norsk fagkogrss i rgotrapi 2009 ivitrr til t magfoldig program md plumsssjor, parallllssjor, rudbordskofrasr, workshop, postr, produktutstillig, bli-kjt samlig, fstmiddag, kultur og ikk mist mag god kaffpausr. Du har å mottatt programkatalog, avkort, halssor, gav, billttr til bli-kjt samlig og Fløiba (må holds samm) og billtt til fstmiddag (billttr tildls bar d som har gitt mldig om at d skal dlta). Du må alltid bær på dg avkortt for å ha tilgag i Grighall! Drsom du har spørsmål llr lurr på o, ka du kotakt skrtariatt i 1. tasj. Skrtariatt r åpt: Osdag kl Torsdag kl Frdag kl Vdrørd valg av parallllssjor: Vi abfalr dg å studr parallllssjosprogrammt, og å ls abstrakt i d katalog, for å ta stillig til hvilk parallllssjo du øskr å vær tilstd på. Hvr av d fir hovdssjo A, B, C og D har sks parallll ssjor du ka vlg blat. D flst av diss vil bstå av tr mutlig frmlgg, ms tr ssjor vil vær lagssjor. Du må vlg parallllssjo som du r tilstd på gjom hl ssjo (1.5 tim). Dt vil ikk bli aldig til å bytt parallllssjo udrvis ms programmt pågår. Følgd lokalr blir byttt (s kart ovr Grighall): Plumsssjo vil vær i Pr Gyt Sal. Parallllssjo r i ulik rom avgitt i programmt for parallllssjo. Kaffpausr og lusjr r i Spiss. Bli-kjt samlig r på Fløy osdag 21.oktobr kl Avgag fra Fløibas dr stasjo kl Fstmiddag r i Spiss torsdag 22. oktobr kl , md apritiff i foaj utfor Pr Gyt Sal kl NB! Igag/gardrob til Pr Gyt Sal. Produktutstillig r i Spiss. Postrutstillig r i foaj utfor Pr Gyt Sal. Kursbvis vil bli sdt til all dltagr i ttrkat av kogrss til d -postadrss som r oppgitt til Kogrss & Kultur AS. 6

7 Kogrsstyrt og komitr Kogrsstyrt Bjørg R, kogrssldr Liv Brit Pilskog, stldr Laila Hllad, skrtær Ha Tutlad, ldr programkomité Kari Margrt Hjll, stldr programkomité A Sidsl Hol, ldr sposorkomité Barbro Lström, stldr sposorkomité Raghild Adrslad, ldr Pr/Profilkomité Ir Fjld, stldr Pr/Profilkomité Olaug Lillhammr Lauklad, ldr praktiskkomité Sagta Sharma, stldr praktiskkomité Rigmor Damgaard Rodt, ldr kulturkomité Nasr Khodapaahi, stldr kulturkomité Adr komitémdlmmr: Programkomité Elsa Brobakk Aarø Igbjørg Børshim Elisabth Solbrg Sposorkomité Asta Midtu May Alsakr Moh Astrid Stislid Fløysad Pr/Profilkomité Igu Solvag Hg Vigdl Praktisk komité Laila Kari Lagdal Irmli Smith Eid Kulturkomité Lisa Rirs NETF avd. Hordalad har vært rprstrt vd fylksldr Susa Grødm Johso Samarbidspartr Kogrss & Kultur AS 7

8 PRESENTASJON AV HOVEDFORELESERE DR. M. CLARE TAYLOR, OCCUPATIONAL THERAPIST COVENTRY UNIVERSITY, ENGLAND Explorig vidc-basd occupatioal thrapy E utforskig av kuskapsbasrt rgotrapi M. Clar Taylor: M. Clar Taylor r glsk rgotraput md doktorgrad. Hu arbidr som prisipal lcturr vd rgotrapututdaig vd Covtry Uivrsity. Hu r forfattr av rkk lærbøkr og vitskaplig artiklr i kuskapsbasrt rgotrapi. Evidc-basd practic (EBP) was th buzzword ad trd of th 1990s. Howvr, ulik othr trds, EBP has t fadd away. EBP has volvd ito EB occupatioal thrapy (EBOT), EB ursig ad EB vrythig ls, xpadig from its bgiigs i mdical practic to compass halth ad social car cotxts. Th lxico of vidc-basd trmiology has b xpadd to iclud cocpts such as vidc-iformd ad vidc-ispird practic. I 1992, thr was o citatio for vidc-basd mdici o Mdli (Strauss 2004, p353): thr ar ow mor tha 59,000 rfrcs to EBP ad 81 rfrcs spcifically to EBOT o CINAHL. This papr will xplor th volvig atur of EBP ad will dbat th maig ad implicatios that th wr cocpts of vidc-iformd ad vidc-ispird practic hav for EBOT. Th dfiitios of vidc withi EBP hav also volvd ad dvlopd as EBP has broadd ito th social car ara, ad th papr will xplor th atur of vidc withi EBOT. Whilst EBOT is comparativly wll-kow ad wll stablishd i Eglish-spakig coutris, such as Australia, th UK, Caada ad th Uitd Stats, it is, howvr, lss wll stablishd i may o-eglish spakig coutris, partly bcaus th majority of th litratur is publishd i Eglish. This papr will xplor th challgs facig o- Eglish spakig occupatioal thrapists watig to bcom vidc-basd practitiors ad will outli ways that ths challgs might b ovrcom. Th audic will b ivitd to xplor what thy ca cotribut at a local, atioal ad itratioal lvl to facilitat th dvlopmt of EBOT. Kuskapsbasrt praksis (KBP) har vært t motord og trd sid 1990-år. M ulikt adr trdr, har ikk KBP forsvut. Kuskapsbasrt praksis har utviklt sg til kuskapsbasrt rgotrapi, kuskapsbasrt sykpli, og kuskapsbasrt hva-som-hlst. Utviklig har gått fra sitt utsprig i mdisi til å omfatt båd hls- og sosialfaglig sammhgr. Trmiologi r blitt utvidt til å ikludr kosptr som kuskapsiformrt og kuskapsispirrt praksis. I 1992 var dt è rfras til kuskapsbasrt mdisi i Mdli (Strauss 2004, sid 353), ms dt å r mr rfrasr til kuskapsbasrt praksis og 81 rfrasr til kuskapsbasrt rgotrapi i Ciahl. Dtt fordragt vil utforsk d utvikld atur til kuskapsbasrt praksis og vil diskutr btydig d y kospt kuskapsiformrt og kuskapsispirrt praksis har for kuskapsbasrt rgotrapi. Dfiisjo av vids har også blitt utvidt ttrsom kuskapsbasrt praksis har itatt sosialfag. Fordagt vil også utforsk kuskaps (vidss) atur i kuskapsbasrt rgotrapi. Slv om kuskapsbasrt rgotrapi r godt kjt og tablrt i glskspråklig lad som Australia, Storbritaia, Caada og USA, r dt midr tablrt i mag ikk-glskspråklig lad, o som dlvis skylds at storpart av all littratur r publisrt på glsk. Dtt fordragt vil utforsk utfordrig ikk-glskspråklig rgotraputr står ovrfor år d øskr å bli kuskapsbasrt praktikr, og vil forslå måtr å møt diss utfordrig på. Tilhørr vil bli ivitrt til å utforsk hva d ka bidra md på t lokalt, asjoalt og itrasjoalt ivå for å frmm utviklig av kuskapsbasrt rgotrapi. Nøkklord: Kuskapsbasrt rgotrapi, kuskapsbasrt praksis. Littratur: Straus SE (2004) Editorial. What s th E for EBM? British Mdical Joural, 328, Ky words: Evidc-basd occupatioal thrapy, vidcbasd practic. Rfrc: Straus SE (2004) Editorial. What s th E for EBM? British Mdical Joural, 328,

9 PRESENTASJON AV HOVEDFORELESERE DR. M CLARE TAYLOR, OCCUPATIONAL THERAPIST COVENTRY UNIVERSITY, ENGLAND Utilisig qualitativ vidc withi vidc-basd occupatioal thrapy Bruk av kvalitativ vids ifor kuskapsbasrt rgotrapi Radomisd cotrolld trials (RCTs) hav, traditioally, b viwd as th gold stadard for vidc withi vidcbasd practic (EBP). Howvr, as EBP has volvd ad bcom adoptd by may divrs profssioal groups withi both halth ad social car so th atur of vidc has also volvd. It is ow accptd that vidc ca b draw from th bradth of rsarch mthodologis ad that th bst vidc will dpd upo th atur of th EBP qustio big askd. Thus, whilst RCTs rmai th bst vidc for th ffctivss of a particular itrvtio, qualitativ rsarch will b dd as th vidc to udrstad how a illss impacts o th prso ad thir family. Ev wh lookig at th ffctivss of a itrvtio qualitativ vidc will hlp th practitior to udrstad how to implmt th itrvtio most ffctivly. Just as th atur of vidc has volvd so has th otio of hirarchis ad lvls of vidc. Withi vidc-basd halth car th ida that som vidc is strogr tha othrs has ld to th dvlopmt of clar hirarchis of vidc. Howvr, withi th social car itrprtatio of EBP all vidc is s as of qual strgth ad th atur of vidc has movd byod mr rsarch to iclud th viws of th srvic usr, th practitiors xpritial kowldg ad th policy cotxt. This papr will giv participats th opportuity to challg thir otios of vidc withi vidc-basd occupatioal thrapy (EBOT) ad to xplor th valu ad pottial usfulss of qualitativ vidc for thir practic. Ky words: Evidc-basd practic, qualitativ rsarch. Radomisrt kotrollrt forsøk (RCT) har tradisjolt vært stt på som gullstadard for vids ifor kuskapsbasrt praksis (KBP). M, ttrsom kuskapsbasrt praksis r utviklt og sprdt til mag ulik yrksgruppr ifor båd hls -og sosialfag, har vidss atur også utviklt sg. Dt r å aksptrt at vids ka komm fra brdd av forskigsmtodologir og at bst vids vil vær avhgig av dt KBPspørsmålt som stills. Slv om RCT vdblir å gi d bst vids år dt gjldr ffkt av t bstmt tiltak, vil kvalitativ forskig trgs som vids for å forstå hvorda sykdom ka ivirk på prso og vdkommds famili. Slv år ma sr på ffkt av t tiltak ka kvalitativ vids hjlp praktikr til å forstå hvorda tiltakt bst mulig ka implmtrs. Akkurat som vidss atur r drt, så r også oppfatig av hirarkir og vidsivår drt. Ifor kuskapsbasrt hlstjst har id om at o formr for vids r strkr adr ldt til utviklig av klar vidshirarkr. Ifor sosialfaglig fortolkig av kuskapsbasrt praksis blir all vids stt på som lik strk. Liklds at vidss atur har bvgt sg forbi ku å vær forskig til å ikludr brukrs sy, praktikrs kliisk ksprtis og rammbtigls rudt. Dtt abstraktt vil gi dltagr mulight til å utfordr drs oppfattls av vids i kuskapsbasrt rgotrapi og til å utforsk vrdi og d potsill ytt kvalitativ vids ka ha for drs praksis. Nøkklord: Kuskapsbasrt praksis, kvalitativ forskig. 9

10 PRESENTASJON AV HOVEDFORELESERE DR. ESTHER M.J. STEULTJENS, OCCUPATIONAL THERAPIST ERGOLOGIE, THE NETHERLANDS Effctiv vidc basd occupatioal thrapy: a ispirig implmtatio challg Effktiv kuskapsbasrt rgotrapi ispirrd implmtrigsutfordrig Esthr Stultjs: Esthr Stultjs r drladsk rgotraput md doktorgrad. Hu drivr sitt gt firma Ergologi og r dssut lærr vd Europa Mastrs of Occuptioal Thrapy i Amstrdam. Hu r forfattr av rkk systmatisk ovrsiktr om ffkt av rgotrapi. Itroductio: Evidc basd practic (EBP) was s as a difficult approach i occupatioal thrapy bcaus of a blivd lack of vidc withi our profssio. Now that th vidc rgardig th fficacy of OT is icrasig as is show by svral systmatic rviws EBP should bcom asir to apply. Th coctio btw cliical rasoig icorporatig vidc of clit ctrd ad occupatio basd practic is our futur challg. Occupatioal thrapy has svral thortical modls to addrss ach issu ad what w d ar thoris that combi ths issus. Th clit ctrd vidc basd occupatioal thrapy modl dscribd i Dutch by Logistr1 could b a first stp towards a soud thortical framwork o quality of car i occupatioal thrapy by soud cliical rasoig. Objctivs ad mthods: I this lctur I will show, basd o rct vidc rgardig th implmtatio of EBP i Dutch Occupatioal thrapists (OTs) ad basd o th xistig vidc from scitific studis, from both a thortical ad practic stadpoit possibilitis for occupatioal thrapy to bcom bst practics. With bst practics dscribd as high quality of OT practic that is ffctiv, clit ctrd, vidc basd, occupatio basd, ad fficit. Th rlatioship btw diffrt typs of vidc ad th othr issus to cosidr i OT will b addrssd. A xampl of a bst practic will show how OTs raisd thir profssioalism ad wr rally abl to combi i thir cliical rasoig th availabl vidc with all dscribd issus. Ildig: Kuskapsbasrt praksis (KBP) bl stt på som vasklig tilærmig i rgotrapi på gru av oppfatig om at vi maglr vids i vår profsjo. Nå som vids år dt gjldr ffkt av rgotrapi r økd, slik som dt r påvist av mag systmatisk ovrsiktr, burd kuskapsbasrt rgotrapi vær lttr å avd. Sammhg mllom kliisk rsorig og vids av klitstrrt og aktivittsbasrt praksis, r vår frmtidig utfordrig. Ergotrapi har flr tortisk modllr som hadlr om dtt og dt vi trgr r torir som kombirr diss tma. D klitstrrt, kuskapsbasrt rgotrapimodll bskrvt på drladsk av Logistr ka bli t først skritt mot t solid, tortisk rammvrk om omsorgs kvalitt i rgotrapi vd hjlp av god, kliisk rsorig. Mål og mtodr: I fordragt vil jg vis mulightr, båd fra torrisk og praksisrlatrt syspukt, for rgotrapi å bli bst praksis. Dtt r basrt på y vids år dt gjldr implmtrig av KBP hos drladsk rgotraputr og basrt på ksistrd vids fra vitskaplig studir. Md bst praksis ms rgotrapi av høy kvalitt som r ffktiv, klitstrt, kuskapsbasrt, aktivittsbasrt og har ffkt. Forholdt mllom ulik typr av vids og adr aspkt som må ivartas i rgotrapi, vil bli diskutrt. Et ksmpl på bst praksis vil vis hvorda rgotraputr styrkt drs profsjoalitt og virklig klart å kombir d tilgjglig vids md all forhold bskrvt ovr i drs kliisk rsorig. Nøkklord: Kuskapsbasrt praksis, kliisk rsorig, bst praksis. Littratur: Logistr-Proost I. Gzocht: ffctiv rgothrapi (clit ctrd vidc-basd occupatioal thrapy) 2007, Ergowijs, Eschd (Th Nthrlads). Kywords: Evidc-basd practic, cliical rasoig, bst practic Rfrc: Logistr-Proost I. Gzocht: ffctiv rgothrapi (clit ctrd vidc-basd occupatioal thrapy) 2007, Ergowijs, Eschd (Th Nthrlads). 10

11 ABSTRAKT PLENUMSESJONER RANDI WÅGØ AAS FORSKNINGSSJEF VED IRIS, SENTERLEDER FOR FORSKNINGSSENTERET PRESENTER NETFs ærsforlsig Radi Wågø Aas: var d som først prstrt kuskapsbasrt praksis for orsk rgotraputr gjom tr artiklr i Ergotraput i Hu r forskigssjf vd IRIS (id av Uivrsittt i Stavagr). Hu r også strldr for forskigsstrt PrStr og har også bistillig vd Høyskol i Oslo. E-post: NETFs ærsforlsig arragrs for først gag vd Norsk Fagkogrss i Ergotrapi Ærsforlsig vil vær godt bvart hmmlight itil d r avholdt. Av d gru publisrs dt ikk abstrakt. MONICA W NORTVEDT, SYKEPLEIER/PROFESSOR SENTER FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS, HØGSKOLEN I BERGEN Kuskapsbasrt praksis på idivid- og samfusivå Profssor Moica W. Nortvdt: Ldr på Str for kuskapsbasrt praksis vd Høgskol i Brg og ldr av dt y stratgisk forskigsprogrammt i kuskapsbasrt praksis i hlsfag i Hls Vst. Pasitr og brukr av hlstjstr øskr å bli mottatt md rspkt, og d forvtr å få pli og bhadlig av god kvalitt. Som profsjosutøvr påvirkr vi pasitrsultat og systm, og vi bør bruk dtt bvisst til pasits bst. Dt r drfor av vstlig btydig at rgotraputr har d ødvdig komptas til å utøv god rgotrapi ibfattt v til å ta vliformrt bslutigr. Dtt r kjr i kuskapsbasrt praksis. samm gjldr i situasjor hvor ma tilpassr itrasjoal rtigslijr til asjoal llr lokal forhold, og drsom hlsdirktør for ksmpl skal ivrkstt t tiltak for å rdusr ovrvkt i bfolkig. Vd viktig prioritrigr i hlstjst, som for ksmpl vd iførig av y og kostbar tkologi i sykhus, har Norg tablrt t asjoalt råd for kvalitt og prioritrigr som skal hjlp hlstjst til å ta slik kollktiv bslutigr. Hvis kuskapsbasrt praksis skal itgrrs på god måt, så r dt vstlig at arbidr md dtt båd på idivid, systm- og samfusivå. Nøkklord: Implmtrig, kuskapsbasrt praksis, samfu. Modll til kuskapsbasrt praksis iholdr ulik kuskapskildr; forskigsbasrt kuskap, rfarigsbasrt kuskap og brukrkuskap, samt kotkst. Modll ka bruks på kokrt situasjor og d ka også bruks år vi skal ta bslutigr på grlt grulag. Når ma skal utvikl kuskapsbasrt asjoal rtigslijr llr bidra til kuskapsbasrt hlspolitikk ka ma ivolvr kliisk ksprtr og rprstatr for pasitr i arbidt. Diss vil bidra md rfarigsbasrt kuskap og brukrkuskap. D kuskap vil ha btydig for abfalig som formulrs, og dt vil alltid vær t samspill mllom kvalitt på forskig, kliisk rfarig, ovrførbarht, kostadr, mulig bivirkigr og pasitrfarigr. Dt 11

12 KARI MARTINSEN, SYKEPLEIER/PROFESSOR HØYSKOLEN I HARSTAD Evidsbasrig på flr måtr. Md utgagspukt i o kritisk ispill til kuskapsbasrt praksis Kari Martis: Kari Martis, profssor Høgskol i Harstad og Haraldsplass diakoal Høgskol. Skrvt flr bøkr/ artiklr ifor livsfilosofi/fomologi, tikk og histori/sosialpolitikk. Sist bok: Å s og å is (samm md Kati Erikso), Oslo Kari Martis har ikk skrvt t abstrakt. Dt som hu vil ta opp og utdyp i sitt frmlgg, ka lss i o av dt hu har publisrt (s udr). Littratur: Kari Martis (2005): Samtal, skjøt og vids. Oslo: Akrib forlag, følgd sidr: s og s Kari Martis og Kati Eriksso (2009): Å s og å is. Om ulik formr for vids. Oslo: Akrib forlag, følgd sidr: s.9 29, (særlig s.25 28), s , s LENA NORDHEIM, HØGSKOLELEKTOR SENTER FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS, HØGSKOLEN I BERGEN Hvor fir du forskig? Kildr og littratursøk La Nordhim: La Nordhim r høyskollktor vd Høgskol i Brg. Hu r bibliotkar og har lag rfarig md formidlig og udrvisig ifor kuskapsbasrt praksis (KBP). Hu ldr mastrutdaig og vidrutdaig i KBP. Bakgru Forskig r viktig kild til kuskap om bhadlig, diagostikk og utrdig, progos, årsakr og brukrrfarigr. Studir av rgotraputr visr imidlrtid at kliisk rfarig, kollgr og uformll ttrutdaigskurs bruks i størr grad forskig år rgotraputr skal ta avgjørlsr. E mulig barrir r lit kuskap om hvor ma fir forskig og hvorda ma ffktivt søkr ttr slik kuskap. Formål Å gi ovrsikt ovr viktig kildr til forskig rlvat for rgotrapi og iførig i grulggd søktkikkr. Hovdmålgrupp r praktisrd rgotraputr som øskr å lær hvorda ma ka utfør littratursøk ut fra tri i kuskapsbasrt praksis. Gjomførig Dltakr vil få dmostrrt ulik databasr og adr kildr til forskigsbasrt kuskap som r rlvat for praksis. Dt gis kort iførig i hvorda ma stillr god, prsis spørsmål som ka omstts til søkord og søkstratgir. Kild prstrs ut fra S-pyramid, som r modll for littratursøk i kuskapsbasrt praksis. Gjom praktisk ksmplr dmostrrs søk ttr båd primærstudir (origialstudir) og oppsummrt forskig i form av systmatisk ovrsiktr, kuskapsbasrt oppslagsvrk, md mr. Fokus vil vær på kild i Hlsbibliotkt (www.hlsbibliotkt.o), slik som OTskr, Cochra Library, og Hlsbibliotkts g igag til rsursr for rgo- og fysiotrapi. Nøkklord: Littratursøk, forskigsbasrt kuskap, spørsmålsformulrig, Hlsbibliotkt, databasr, S-pyramid, systmatisk ovrsiktr. 12

13 MARIE BERG, PHD, ERGOTERAPEUT SUNNAAS SYKEHUS & ELSE BRITT BRUSET, CAND. POLIT, HØGSKOLELEKTOR Ergotrapututdaig Høgskol i Oslo Hvorda ka vi styrk roll til rgotrapi og samtidig utvikl kvalitt i fagutøvls? Utviklig av frdightr i kuskapsbasrt praksis for studtr og kliikr Mari Brg: Er asatt som fagsjf i rgotrapi vd Suaas sykhus. Hu har i samarbid md profssor A-Christi Eliasso og Høgskol i Oslo, arbidt md å implmtr kuskapsbasrt praksis vd Suaas sykhus. Els Britt Brust: Els Britt Brust r asatt som høyskollktor på rgotrapututdaig vd Høyskol i Oslo. Hu bl utdat rgotraput fra Høgskol i Sør-Trødlag i Avsluttt vår 2007 sitt hovdfag i sosiologi vd UiO. Har tidligr jobbt som tamldr på sksjo for hodskad vd Suaas sykhus. Itroduksjo og problmstillig Kuskapsbasrt praksis ibærr å ta faglig avgjørlsr basrt på systmatisk ihtt forskigskuskap, rfarigsbasrt kuskap og ut i fra pasits bhov. Evids for valgt bhadligsmtodr ttrspørrs, og oppdragsgivr (hlsfortak, mydightr, pasitr) forvtr i dag at rgotrapi utøvs i forhold til forskigsbasrt kuskap. Hva mr vi som faggrupp at vi ka påvirk md vår tiltak, og ka ma mål dt? Hva fis dt vids for? Dt r bhov for at hlsfortak og høgskol samm lggr faglig forutstigr for kuskapsbasrt pasitbhadlig i kliikk, og at kuskapsbasrt tilærmig skal gjomsyr utdaig og praksis. Dt r bhov for å implmtr prisippr for kuskapsbasrt rgotrapipraksis i hlstjst og i praksisopplærig av rgotrapi studtr. Mål/hsikt Målstig md dtt prosjktt r å itgrr prisippr for kuskapsbasrt praksis vd Suaas sykhus, i rgotrapututdaig, og i praksis opplærig av studtr. vd Suaas og Ullvål sykhus. Ny lærigsmål og vurdrigskritrir i forhold til kuskapsbasrt praksis r utarbidt i forkat av praksis, og prøvs ut i praksispriod. I løpt av d tr først uk i praksis på Suaas og Ullvål sykhus formulrr studt i samarbid md praksisvildr praksisær problmstillig. Studt tar d md til t uks kurs i littratursøk- og graskig av artiklr vd rgotrapututdaig. Rsultat fra kurst tas drttr tilbak til praksis, og implmtrt i pasits bhadligsplar. Hovdfu Dt r ødvdig å implmtr kuskapsbasrt praksis samtidig i kliikk, utdals og forskig, for å styrk utviklig av rgotrapi. Forskig styrkr og kvalitts sikrr dt kliisk arbidt. Ny forskigsfu drr rgotrapi, og livslag lærig r drfor ødvdig. Nøkklord: Kuskapsbasrt praksis, utviklig, praksisopplærig, studtr. Mtodisk tilærmig Littratursøk og kritisk graskig av artiklr itgrrs å i pasitarbidt vd Suaas sykhus, og i t pilotprosjkt i adr praksispriod for rgotrapistudtr vd rgotrapututdaig i adr praksispriod 13

14 Ovrsikt ovr faglig program * Md forbhold om drigr Osdag 21. oktobr 2009 Torsdag 22. oktobr 2009 Frdag 23. oktobr Rgistrrig Rom: Foaj, 1. tasj Kaff Rom: Spiss Utstillig/kaff/postr Rom: Spiss Utstillig/kaff Rom: Spiss Kulturlt islag Rom: Pr Gyt Sal Hovdfordrag Dr. M Clar Taylor Utilisig qualitativ vidc withi vidc-basd occupatioal thrapy Rom: Pr Gyt Sal Plumsfordrag Mari Brg (PhD) og Els-Britt Brust (cad. polit). Hvorda ka vi styrk roll til rgotrapi og samtidig utvikl kvalitt i fagutøvls? Utviklig av frdightr i kuskapsbasrt praksis for studtr og kliikr. Rom: Pr Gyt Sal Åpig av kogrss vd kogrsstyrts ldr Bjørg R Rom: Pr Gyt Sal Plumsfordrag Profssor Moica Wamm Nordvdt Kuskapsbasrt praksis på idividog samfusivå Rom: Pr Gyt Sal Utstillig/postr/kaff md mat Rom: Spiss Hils vd varaordførr i Brg, Trud Drvlad Rom: Pr Gyt Sal Kulturislag Rom: Pr Gyt Sal Hovdssjo D Sks samtidig parallllssjor Åpigstal vd forbudsldr i NETF, Mtt Kolsrud Rom: Pr Gyt Sal Utstillig/postr/kaff Rom: Spiss NETFs ærsforlsig Radi Wågø Aas (siorforskr) Rom: Pr Gyt Sal To samtidig plumsfordrag, valgfritt mllom: 1. Profssor Kari Martis Hovdfordrag Dr. M Clar Taylor Explorig vidc-basd occupatioal thrapy Rom: Pr Gyt Sal Evidsbasrig - på flr måtr. Md utgagspukt i o kritisk ispill til kuskapsbasrt praksis. Rom: Pr Gyt Sal 2. Forskigsbibliotkar La Nordhim Hvor fir du forskig? Kildr og littratursøk. Rom: Klokkklag Avslutig md kulturislag Rom: Pr Gyt Sal Åpig av utstillig vd A-Sidsl Hol (ldr sposorkomit) og hovdsposor Hadicar Rom: Pr Gyt Sal Lusj/utstillig/postr Rom: Spiss Lusj Rom: Spiss Lusj/utstillig/postr Rom: Spiss Hovdssjo B Sks samtidig parallllssjor Hovdfordrag Dr. Esthr Stultjs Effctiv vidc basd occupatioal thrapy: a ispirig implmtatio challg Rom: Pr Gyt Sal Utstillig/postr/kaff Rom: Spiss Utstillig/postr/kaff Rom: Spiss Hovdssjo C Sks samtidig parallllssjor Hovdssjo A. Sks samtidig parallllssjor Fstmiddag i Grighall Rom: Spiss Bli-kjt samlig på Fløy 14

15 Programovrsikt ovr parallllsjor - Ssjo A * Md forbhold om drigr Osdag 21. oktobr 2009 kl Ssjo og tma Rom Tittl Nav Hovdforfattrs orgaisasjo/ istitusjo A1 Kuskapsbasrt praksis i kliisk hvrdag Pr Gyt Sal Implmtrig av kuskapsbasrt praksis i kliikk i Suaas Sykhus HF. Implmtrig av kuskapsbasrt rgotrapi i somatisk avdligr på Ullvål, i kliikk og studtpraksis. Mari Brg, Tia Kopsg Moa Michlt, Elisabth Kjlgaard, Igr Sip, Ui Sv Suaas sykhus HF Oslo Uivrsittssykhus, Ullvål Nasjoalt rvmatologisk Abfaligr for ivolvrig av brukr i utvikligs- og forskigsprosjktr. Igvild Kjk, Grd Jy Aarud, Solvår L. Risbrg rhabilitrigs- og komptasstr (NRRK), Diakohjmmt sykhus, Oslo A2 Å frmm brukrivolvrig og dltakls Salog Nia Bgrp brukrprspktiv og brukrmdvirkig stt fra tr ulik viklr. Tri Bath, Ui St, Kjrsti Vardbrg TRS komptasstr, Suaas sykhus HF Forutstigr for istitusjoalisrig av brukrmdvirkig og utfordrigr for styrig og ldls i Statpd. Gu Forss, A Bakk Høgskol i Sør-Trødlag Systmatisrt brukrkuskap gjom slvhjlpskurst Å lv t friskr liv. Margart Ljoss Søvik Hls Brg, Hauklad uivrsittssykhus A3 Folkhls og brukrkuskap Småtroll Prstasjo av tvrrfaglig, polikliisk bhadligstilbud til prsor md syklig ovrvkt. Radi Nossum St. Olavs Hospital, Uivrsittssykhust i Trodhim Brukrkomptas i i forskig. Hidi Johas TRS komptasstr, Suaas sykhus HF Rvmatologisk rhabilitrig. Struktur, prosss og utfall i to ulik rhabilitrigssttigr Mari Klokkrud, Ida Løchtig, T.Uhlig, I.Kjk.K.B.Hag, M. Grotl Nasjoalt rvmatologisk rhabilitrigs- og komptasstr, Diakohjmmt sykhus, Oslo A4 Rhabilitrig - ffkt av ulik tilærmigr Troldtog Ergotrapi som dl av t tvrrfaglig rhabilitrigstilbud for prsor md Bkhtrv sykdom. Aud Røig, Igvild Bø, Ha Dagfirud, Igvild Kjk Rvmatismsykhust, Lillhammr Arbidsrttt rhabilitrig basrt på Lifstyl Rdsig - programmt for prsor md rvrvt hjrskad. E kvalitativ itrvsjosstudi Igr Hllm, Radi Wågø Aas Diakohjmmt Høgskol, Rogalad 15

16 ERGONET frmmr praktisk kuskap gjom Gazas murr. Rita Jtoft Uivrsittt i Tromsø, Ergotrapututdaig A5 Utviklig av framtids yrksutøvr Bukk Oppfølgigsprosdyrr for bar md CP og omfattd kommuikasjosvaskr OBS. Dtt r drig i programmt To Mjø Habilitrigsstrt, SiV HF Hvorda vurdrr studtr KBP rlvas og aktualitt for framtidig yrksutøvls? Ita Tov Tararød Høgskol i Brg Møtldr: Toril Labrg Fagsjf NETF Gitt Mathiasso Ergotraput, Damark Bodil Ravbrg Statvitr, Rokkastrt A6 Rudbordskofras om rtigslijr for hjlpmiddlformidlig Klokk - klag Kuskapsbasrt hjlpmiddlformidlig. Igliv Haug Lis Fjldvik Kut Løvdal Rgioldr i NHF Sørvst NAV hjlpmidlr og tilrttlggig Lvradørforig for Hlssktor Astrid Gramstad Uivrsittt i Tromsø 16

17 Programovrsikt ovr parallllsjor - Ssjo B * Md forbhold om drigr Torsdag 22. oktobr 2009 kl Ssjo og tma Rom Tittl Nav Hovdforfattrs orgaisasjo/ istitusjo Hva r Cochra systmatisk ovrsikt? Ha Tutlad, Igvild Kjk Høgskol i Brg B1 Systmatisk ovrsiktr Pr Gyt Sal Systmatisk ovrsikt ovr ffkt av tkisk hjlpmidlr vd rumatoid artritt. Igvild Kjk, Ha Tutlad, La Norhim, Louis Falzo, Gro Jamtvdt, Kår Birgr Hag Nasjoalt rvmatologisk rhabilitrigs- og komptasstr (NRRK), Diakohjmmt sykhus, Oslo Prosss md utarbidls av Cochra ovrsikt. Ha Tutlad, Igvild Kjk Høgskol i Brg B2 Somatisk hls - hådfuksjo Bukk Effkt av itsiv hådtrig for pasitr md rumatoid artritt: E kliisk kotrollrt studi. Aktivittsproblmr og mstrigsstratgir hos prsor md hådartros. Aud Røig, Lis Klm, Ås Skarbø, Alaug Bradsli, Elisabth Hasslkipp, Igvild Kjk Siri Darr, Radi Nossum, Igvild Kjk Rvmatismsykhust, Lillhammr St. Olavs Hospital, Trodhim Implmtrig av kuskapsbasrt praksis: Kvalittssikkr bruk av Jbs-Taylor hådfuksjostst (JTHT). Tia Kopsg, Susa Følstad Suaas sykhus HF B3 ICF kuskapsoppsummrig og implmtrig i utdaig og praksis Troldtog Kuskapsoppsummrig av littratur dr ICF bytts, omtals llr igår. Implmtrig av ICF i høyr utdaig. Utviklig av ICF kjrstt for prsor md traumatisk hjrskad. Kjrsti Lud Elligs, Radi Wågø Aas, Igr Hllm, Igvild Løig Radi Wågø Aas, Igr Hllm, Kjrsti Lud Elligs Ui Sv, Hl Ludgaard Søbrg IRIS-PrStr IRIS- PrStr Høgskol i Oslo, Oslo Uivrsittssykhus, Ullvål Hvrdagsliv, kuskap og sy, ADL-opplærig i t samfusmssig prspktiv. Ja Erik Eg, Tor Johy Bråtvit Tambartu Komptasstr B4 Bars hls - oppfølgig i hvrdag md koskvsr for hls Småtroll Crbral Pars Oppfølgigs-Program CPOP. Soja Elkjær Rikshospitalt HF Ka gradrt aktivittstilpasig bidra til at bar og ug md kroisk utmattlsssydrom (CFS/ME) blir frisk? Brit Widrø Njølstad, Els Marit Hol Gravås Rikshospitalt HF 17

18 Himbsøk! Kva ka him bty for d himbuad ldr? Astrid Gramstad Uivrsittt i Tromsø B5 Eldrs hls - mstrig og dltakls Klokkklag Tkologi og dms: Eldr tar dl i utviklig av morgdags tkologi. Torild Holth, Igrid Haug-Ols, Marius Mikals Nasjoalt komptasstr for aldrig og hls Hvilk faktorr bidrar til å utvikl og opprtthold migsfull hvrdagsaktivittr for ldr som bor i omsorgsbolig? Gu Aita Faksvåg Mold kommu Maualisrt fysisk aktivitt i grupp, samalika md CBT for paikkagst. Hig Johas, Bt AA Gjstad, Adrs Hovlad Brg, Solli DPS, dagavdlig B6 Psykisk hls - aktivitt, mstrig og livskvalitt Salog Nia Fysisk aktivitt for pasitr md alvorlig psykisk lidls. Tor Bosaks, Louba Quazzif, Vidar Edsbrgløkk Oslo Uivrsittssykhus, Ullvål Hvorda ka psykodukativt flrfamiliarbid frmm mstrig av dagliglivts aktivittr hos prsor md psykisk lidls? Ir Norhim, Gro Ølbrg Vstr Vik Sykhust Buskrud 18

19 Programovrsikt ovr parallllsjor - Ssjo C * Md forbhold om drigr Torsdag 22. oktobr 2009 kl Ssjo og tma Rom Tittl Nav Hovdforfattrs orgaisasjo/ istitusjo ADL trig i lugrhabilitrig - stt i lys av kuskapsbasrt praksis. Igrid Elis Sudfør Frdrik B Has Glittrkliikk C1 Implmtrig av kuskapsbasrt praksis i arbidshvrdag Småtroll Har vi kuskapsbasrt praksis for kartlggig av hådødm? A Hl Jacobs, Bodil Stokk, Laila Taralds, Tia Taul Hls Brg, Hauklad uivrsittssykhus Risikofaktorr for hlsplagr og sykfravær vd pc-arbid. E systmatisk kuskapsoppsummrig. Lisbt Ski Skarpaas, Radi Wågø Aas Høgskol i Sør-Trødlag, IRIS, HIO-PrStr Ug fuksjoshmmd: Utdaig - utfordrig? Igbjørg Trælad Børshim Hls Brg, Hauklad uivrsittssykhus C2 Fuksjoshmmig og dltakls Salog Nia Studtr md fuksjosdsttls - rstriksjor mot dltakls Eva Magus Høgskol i Sør-Trødlag Dltakls i samfut - for all! Hvorda bskrivr prsor md fuksjosdsttls bgrpt dltakls i samfut? Kari M Hjll Høgskol i Brg Hvilk opplvlsr og rfarigr får rgotrapistudtr gjom krativ gruppaktivittr? Hvorda ka d rfarig bidra til utviklig av traputroll? Ccili Krügr Høgskol i Oslo C3 Lærig gjom aktivitt Bukk Påkldigstkikk for pasitr md C6/C7 ttraplgi. Åshild Hov, Gordo J Stubbigs, Lida Sørs Suaas sykhus HF Aktivitt i språkopplærig av ivadrr og flyktigr. Igr Brit Wrg-Ols Høgskol i Sør-Trødlag Hvilk kartlggigsrdskap gr sg til fuksjosvurdrig og vurdrig av arbidsv? Pia Espdal Blsvik Suaas sykhus HF C4 Arbidshls - fra vurdrig av arbidsv til arbidsdltakls Pr Gyt Sal Faktorr som opplvs å påvirk arbidsdltakls for prsor md kogitiv fuksjosutfall ttr rvrvt hjrskad. Kjrsti Lud Elligs, Radi Wågø Aas IRIS-PrStr Kust å vær yrksaktiv rvmatikr. Ås Skarbø Rvmatismsykhust, Lillhammr 19

20 Myalgisk Ecfalopati (ME) og utførls av daglig aktivittr. Irma Pixstrhuis ME/CFS-strt, Oslo Uivrsittssykhus, Ullvål C5 Å lv md kroisk sykdom Troldtog Hvrdag md ME: - for vi lvr ikk, m vi sr på livt - og vi vtr. Kjrsti Hl Haarr Diakohjmmts Høgskol, Rogalad Hvilk aktivittsproblmr rapportrr prsor md KOLS? Ui Martis, Morag Klly Holtr, Tov Nils, Hg Btz, Igvild Kjk Diakohjmmt sykhus, Oslo Møtldr: Igvild Kjk og Ui Sv Ilgg vd: Igvild Kjk PhD, Nasjoalt rvmatologisk rhabilitrigs- og komptasstr St.Olavs Hospital Mtt Kolsrud Forbudsldr NETF Siri Darr Spsialrgotraput, St.Olavs Hospital, Trodhim Adr dbattdltakr: C6 Workshop for forskig Klokkklag Hvorda søk midlr til fagutvikligs- og forskigsprosjktr. Grth Alv Cathri Artz Dr. philos, Høgskol i Oslo PhD, Uivrsitttssykhust i Tromsø A Lud Dr. gradstipdiat, Oslo Uivrsittssykhus, Ullvål og Høgskol i Oslo Ui Sv Dr. philos, Oslo Uivrsittssykhus, Ullvål/Høgskol i Oslo Kjrsti Vik Md.doc, Høgskol i Sør-Trødlag 20

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Sveiseformer for lastbærende smeltesveis Gjennomgående sveis:

Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Sveiseformer for lastbærende smeltesveis Gjennomgående sveis: Kap. 8-3 Svisforbidlsr Kap. 8-3 Svisforbidlsr Svisformr for lastbærd smltsvis Gjomgåd svis: Svisig : prosss for sammføyig llr blggig av (i først rkk) mtallisk matrialr. bruks år dt r stor krav til styrk,

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks tilbudsavis fra Hvorda blar ma i tilbudsavis? For å bla i tilbudsavis så klikkr du t i t av hjør, llr du ka klikk på pil d på mylij. S ærmr på produkt? Du ka zoom i på produkt vd å klikk på produktt

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2013

TMA4240 Statistikk Høst 2013 TMA44 Statistikk Høst Norgs tkisk-aturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag Øvig ummr, blokk II Løsigsskiss Oppgav a) Th probability is R.9.5 6x( x) dx = R.9.5 (6x 6x ) dx =[x x ].9.5 =.47. b)

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV 2 Ovrsitsart Figur 1 Ovrsitsart [6] Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV 3 Bilag Situasjosplar og borput- /oordiatlistr A Situasjospla m/ bordybdr A1 Borput- og oordiatlist A2 Borrsultatr

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømm Laksoppdrtt AS Miljøudrsøkls typ B, Edal aust dsmbr 2014 Akapla - ia AS Rapport : 7060.01 Akapla - ia AS Rådgiig og forskig i miljø og akakultur Org.r: NO 937 375 158 MVA Framstrt 9296 Tromsø

Detaljer

Matematikk 15 V-2008

Matematikk 15 V-2008 Matmati V-8 Løsigsorslag til øvig 7 OPPGVE Liigssttt på matrisorm: t b t y. t z t Et liært og vadratis liigsstt ar tydig løsig vis og bar vis dt Drsom dt må ølglig liigssttt a dlig mag løsigr llr ig løsig.

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson OPPDRAG Kvislatut, - Lvagr kou OPPDRAGSNUMMER 281020 OPPDRAGSLEDER Eirik Nordvik OPPRETTET AV Joaci Olsso DATE 20.06.2013 GEOTEKNISK VURDERING KVISLATUNET VERDAL Ildig Swco Norg AS r gasjrt av Kvro AS

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT- MERKING NORSK V ÅR GYTENDE SILD. Fartøy: Tidsrom: Personell:

INTERN TOKTRAPPORT- MERKING NORSK V ÅR GYTENDE SILD. Fartøy: Tidsrom: Personell: INTERN TOKTRAPPORT- MERKING NORSK V ÅR GYTENDE SILD Fartøy: Tidsrom: Prsoll: Førmål: M/S,,Igr Hildur", M-0-F. april-. mai 1996 J.H. Nils (til27.4), J. Røttig, K. Strømss og B.V. Svds (fra 27.4) Mrkig,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Oversiktsdokument Folkehelse. Songdalen kommune

Oversiktsdokument Folkehelse. Songdalen kommune Sogdal kommu 7 - Ovrsiktsdokumt Folkhls Sogdal kommu 7 - Ovrsiktsdokumt, Folkhls Ovrsiktsdokumt Folkhls, Sogdal kommu 5 - Ihold. Ildig Et kuskapsbasrt folkhlsarbid... 7. Dfiisjor............ 7 Folkhls............

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Løsningsforslag til den obligatoriske oppgaven fra seminarlederne

Løsningsforslag til den obligatoriske oppgaven fra seminarlederne Løsigsforslag til d oligatorisk ogav fra siarldr Totalt og r ulig dt krvs 65 og for å få stått drso du ikk har lvrt o ogavr i Frotr. tallt og so krvs for å få stått ogav rdusrs d atall og oådd for å svar

Detaljer

Pu dd f jo rd Fr yd bøv i Gy Luggårdsvatt ld p ris v i M ich a lk ro N So od r l h Sk og im v s ga t Li sli i h Øvr Riplvi Lø vs ta k kv i Sød r Skill

Pu dd f jo rd Fr yd bøv i Gy Luggårdsvatt ld p ris v i M ich a lk ro N So od r l h Sk og im v s ga t Li sli i h Øvr Riplvi Lø vs ta k kv i Sød r Skill Gyldpris Mlkplass Etapp 3 Solhimsvik Øvr Riplgård Stradafjllt Etapp 2 2011-2012 Solhim Solhimsvatt Storavatt Løvstakk Etapp 4 Mid Kristiaborgvatt LØVSTIEN Oppdatrt 18.11.2010 Grø tat N Etapp 1 Frdig Laggård

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Oppdraget - Bakgrunn. Litt om meg. Oppdraget: Mål i dag. - Utarbeide modell for etablering av samarbeid i Vinje, Tokke og Kviteseid

Oppdraget - Bakgrunn. Litt om meg. Oppdraget: Mål i dag. - Utarbeide modell for etablering av samarbeid i Vinje, Tokke og Kviteseid Litt om mg Oppdragt: Oppdragt - Bakgrunn - 58 år, bgynt i -81, rfaring fra tknologi, prosjkt, konsulntroll, ldls, innovasjon, nytnking. 16 år i utlandt. It md mang navn: Databhandling, IT, Informatikk,

Detaljer

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsangrkommun Møtinnkalling Utvalg: Formannskapt Møtstd: Ordførrskontor, Rådhust Dato: 02.03.20 T: 09:00 Forfall mldstil offntlig srvickontorovrtlfon78 46 00 00 llr ovr-post postmottak@porsangr.kommun.no

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET FOREESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Gr B. Ash, år odatrt.... ADFERDSRISIKO Otal kotraktr dr asytrsk forasjo. Agts sats r kk rfsrbar; ds., kotraktr ka kk btgs å. Agt å gs str tl å lg d sats rsal øskr.

Detaljer

Foto: Stefan Dahlqvist. Alta vil

Foto: Stefan Dahlqvist. Alta vil Foto: Stf Dhlqist Alt il 2015 2027 Alt il Kommupls smfusdl 2015 2027 Vdttt kommustyrt 22. jui 2015 Foto: Stf Dhlqist Alt kommu Bsøksdrss: Sdfll 1 Postdrss: Postboks 1403, 9506 Alt Tlfo: 78 45 50 00 Tlfks:

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer