Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T"

Transkript

1 Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, oktobr 2009

2 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm til Norsk fagkogrss i rgotrapi 2009 vd forbudsldr Mtt Kolsrud 4 Vlkomm til Norsk fagkogrss i rgotrapi 2009 vd kogrssldr Bjørg R 5 Praktisk iformasjo 6 Kogrsstyrt md komitr 7 Prstasjo av hovd- og plumsforlsr md abstrakt 8 Program Program for kogrss 14 Program for parallllssjo 15 Abstrakt Abstrakt til parallllssjo A 23 Abstrakt til parallllssjo B 31 Abstrakt til parallllssjo C 40 Abstrakt til parallllssjo D 48 Postr Ovrsikt ovr postr 57 Sposor/utstillr Ovrsikt ovr sposor/utstillr 59 Aosr 60 Dltagr Alfabtisk dltagrlist, sist ajourført Kart ovr Grighall 79 Kart ovr Brg 80 2

3 Vlkomm til Brg Dt r stor gld for mg å øsk Norsk fagkogrss i rgotrapi 2009 hjrtlig vlkomm til Brg. Dt r kstra hygglig å øsk hlsfaglig komptas vlkomm til by. Hovdmarkrig av 400-årsjubilét for dt offtlig hlsvst i Norg fat std ttopp hr i Vår hlsfaglig tilkytig har vi md oss. Dtt spils i mag av d studiplassr lærstd vår har. Båd vd Uivrsitt og Høgskolr. Om lag studtr sttr sitt tydlig prg på by - båd tidlig og sit. Ergotrapi spillr viktig roll i dt kommual tjsttilbudt. Jg r gask sikkr på at fagt også vil styrk si btydig i frmtid, ikk mist md tak på d y samhadligsrform. D historisk omgivls gjør Brg til spsill by å bo i, og vi håpr dt også gjør Brg til by dt r vl vrdt å bsøk. Slv om dt blir aktiv dagr, håpr jg dr samtidig får aldig til å opplv o av d mag attraksjo Brg har å by på. By r rik på histori, tradisjor og kulturll svrdightr - og framfor alt aturskjø omgivlsr. By rprstrr også d mst bsøkt cruishav i Norg. Jg vil md dtt øsk Norsk Ergotraputforbud avd. Hordalad lykk til md arragmtt, og håpr at dr all vil få mag bgivhtsrik øyblikk i by vår! Guar Bakk ordførr 3

4 Vlkomm til Norsk fagkogrss i rgotrapi 2009 Norsk Ergotraputforbud øskr vlkomm til vår fjrd orsk fagkogrss i rgotrapi. D gag r fagkogrss i Brg, md rgotraput fra fylksavdlig i Hordalad som vrtskap. Dtt arragmtt har vi stt fram til md spig og forvtig i lag tid. Vi r stolt ovr og glad for at vårt forbud arragrr så stor og viktig fagkogrss. Vi gldr oss til tr its dagr md faglig påfyll og faglig utfordrigr, md y kotaktr og gjsy md gaml, md rfarigsutvkslig og diskusjor, md kultur og opplvlsr i Brg og til vår tradisjoll fstmiddag. For å forbrd d fagkogrss r dt gjort impord isats på frivillig basis. Kogrsstyrt md ldr Bjørg R og d ulik komit har md stor tusiasm og isatsvilj, md systmatisk arbid og god plalggig lagt d utallig arbidstimr i forbrdlsr. Dt faglig programmt r spd og iholdr stor brdd i vårt fag, båd md yr forskig og faglig utvikligsprosjktr. Kogrsstyrt har også vært pådrivr i å utvikl itrss for kuskapsbasrt rgotrapi gjom flr artiklr i Ergotraput. Md fokus på tma Kuskapsbasrt rgotrapi for bfolkig og samfu r kogrss md og tar puls på rgotrapi i Norg. Tmat r svært tidsaktult og favr hl brdd i vårt fagflt. Kravt om kuskapsbasrt praksis stills til hl hlsvst, så uastt på hvilkt fagområd du arbidr vil du møt dtt kravt. Bar sid forrig fagkogrss har dt skjdd stor utviklig i rgotrapifagt. Vi har fått flr forskr båd i Norg, i vår abolad og på vrdsbasis. Mag rgotraputr tar vidrutdaig og mag arbidr md størr llr midr prosjktr i si kliisk hvrdag og r drmd md i utviklig av fagt. Kuskap om yttig og pålitlig kartlggigsrdskapr, y mtodr og rsultatr av udrsøklsr bør også få koskvsr for vår arbidsmåtr i form av bdr rsultat, mr ffktivitt, mr brukrvlight og mr aktivitt og dltagls for bfolkig og samfu. D kogrss r stor mulight til å få md sg o av d utviklig som skjr. Vi skal lytt og diskutr dt vi hørr, vi skal bli ysgjrrig og kaskj provosrt. Vi skal bli ispirrt og kaskj gasjrt til å stt i gag md o ytt år vi r tilbak i hvrdag. Vi skal vær aktiv og dltagd diss tr dag md visjo for frmtid! Hjrtlig vlkomm til ispirrd fagkogrss! Mtt Kolsrud forbudsldr 4

5 Vlkomm til Norsk fagkogrss i rgotrapi 2009 NETF avd. Hordalad r svært glad for å kua ivitra til fagkogrss. Dtt har vor i lag og spad dugadsprosss som starta allri haust Mag frivillig frå fylksavdliga har stilt opp til dugad og o r m brr stolt og glad ovr å kua prstra rsultatt for dykk. Tma for kogrss, KUNNSKAPSBASERT ERGOTERAPI FOR BEFOLKNING OG SAMFUNN, gjspglar sg i plumsfordrag, parallllssjoar og postr. For fyrst gog r dt også ivitrt utaladsk rgotraputar til å halda fordrag på i orsk fagkogrss i rgotrapi, i tillgg til orsk rgotraputar og fordragshaldarar md aa hlsfaglg bakgru. Ærsforlsig r i y tradisjo som vrt iført frå d kogrss. D som blir ivitrt til å vra ærsforlsar skal ha utmrka sg ia rgotrapifagt, og md tma kuskapsbasrt rgotrapi, var Radi Waagø Aas it aturlg val. M r så hldig at ho sa ja til ivitasjo. For it år sida vart mdlmm ivitrt til å sda i abstrakt. Dt var spad hilt til sist frist og rsultatt var ovrvldad. I alt 60 ilgg skal prstrast i løpt av tr dagar. Kogrsskatalog ihld all abstrakta, og dr ka du sjå kva parallllssjoar du ka vlja mllom. Dt r også i utstillig md 27 postr. Fagkogrss r mrittrt til 25 timar rgotrapispsifikt kurs for godkjig til rgotrapispsialist. Ei stor takk til all dykk som har gjort dtt mulig vd isdig av abstrakt til mulg framlgg og postr! Fagkogrss r d størst møtplass for rgotraputar i Norg. Hr ka du trffa kollgar, mdstudtar og du ka bli kjt md y rgotraputar som du ka dla ispirrad takar og idar md. Ikkj mist håpar m fagkogrss vil gj dg it faglg utbyt som du ka ta md tilbak og bruka i arbidt ditt. Kogrsstyrt har ikkj gjort alt dtt arbidt åli. Gjom 2 år har m hatt it ttt samarbid md Kogrss & Kultur AS. Dt har vor av stor btydig for oss for å kua gjomføra kogrss. Tus takk for kostruktivt samarbid. Eg vil og takka vår hovudsposor Hadicar for støtt til kogrss. D r i viktig samarbidspartar for vår faggrupp. Drst takk til all vår utstillarar frå mag ulik brasjar som står til disposisjo for dykk, og gjr vil visa dt di har å by på, md i stor og varirt produkt - utstillig. All kogrssdltakarar vrt hrmd oppfordra til å ta md kaffikopp og bsøkja d magfaldig og flott utstilliga. Også takk til all aosørar for dykkar bidrag. Så kjær kogrssdltakarar vær vlkomm til fagfst i Grighall hr i Brg. Ta md dg alt du ka på tr its dagar! Bjørg R Kogrssliar 5

6 Praktisk iformasjo Norsk fagkogrss i rgotrapi 2009 ivitrr til t magfoldig program md plumsssjor, parallllssjor, rudbordskofrasr, workshop, postr, produktutstillig, bli-kjt samlig, fstmiddag, kultur og ikk mist mag god kaffpausr. Du har å mottatt programkatalog, avkort, halssor, gav, billttr til bli-kjt samlig og Fløiba (må holds samm) og billtt til fstmiddag (billttr tildls bar d som har gitt mldig om at d skal dlta). Du må alltid bær på dg avkortt for å ha tilgag i Grighall! Drsom du har spørsmål llr lurr på o, ka du kotakt skrtariatt i 1. tasj. Skrtariatt r åpt: Osdag kl Torsdag kl Frdag kl Vdrørd valg av parallllssjor: Vi abfalr dg å studr parallllssjosprogrammt, og å ls abstrakt i d katalog, for å ta stillig til hvilk parallllssjo du øskr å vær tilstd på. Hvr av d fir hovdssjo A, B, C og D har sks parallll ssjor du ka vlg blat. D flst av diss vil bstå av tr mutlig frmlgg, ms tr ssjor vil vær lagssjor. Du må vlg parallllssjo som du r tilstd på gjom hl ssjo (1.5 tim). Dt vil ikk bli aldig til å bytt parallllssjo udrvis ms programmt pågår. Følgd lokalr blir byttt (s kart ovr Grighall): Plumsssjo vil vær i Pr Gyt Sal. Parallllssjo r i ulik rom avgitt i programmt for parallllssjo. Kaffpausr og lusjr r i Spiss. Bli-kjt samlig r på Fløy osdag 21.oktobr kl Avgag fra Fløibas dr stasjo kl Fstmiddag r i Spiss torsdag 22. oktobr kl , md apritiff i foaj utfor Pr Gyt Sal kl NB! Igag/gardrob til Pr Gyt Sal. Produktutstillig r i Spiss. Postrutstillig r i foaj utfor Pr Gyt Sal. Kursbvis vil bli sdt til all dltagr i ttrkat av kogrss til d -postadrss som r oppgitt til Kogrss & Kultur AS. 6

7 Kogrsstyrt og komitr Kogrsstyrt Bjørg R, kogrssldr Liv Brit Pilskog, stldr Laila Hllad, skrtær Ha Tutlad, ldr programkomité Kari Margrt Hjll, stldr programkomité A Sidsl Hol, ldr sposorkomité Barbro Lström, stldr sposorkomité Raghild Adrslad, ldr Pr/Profilkomité Ir Fjld, stldr Pr/Profilkomité Olaug Lillhammr Lauklad, ldr praktiskkomité Sagta Sharma, stldr praktiskkomité Rigmor Damgaard Rodt, ldr kulturkomité Nasr Khodapaahi, stldr kulturkomité Adr komitémdlmmr: Programkomité Elsa Brobakk Aarø Igbjørg Børshim Elisabth Solbrg Sposorkomité Asta Midtu May Alsakr Moh Astrid Stislid Fløysad Pr/Profilkomité Igu Solvag Hg Vigdl Praktisk komité Laila Kari Lagdal Irmli Smith Eid Kulturkomité Lisa Rirs NETF avd. Hordalad har vært rprstrt vd fylksldr Susa Grødm Johso Samarbidspartr Kogrss & Kultur AS 7

8 PRESENTASJON AV HOVEDFORELESERE DR. M. CLARE TAYLOR, OCCUPATIONAL THERAPIST COVENTRY UNIVERSITY, ENGLAND Explorig vidc-basd occupatioal thrapy E utforskig av kuskapsbasrt rgotrapi M. Clar Taylor: M. Clar Taylor r glsk rgotraput md doktorgrad. Hu arbidr som prisipal lcturr vd rgotrapututdaig vd Covtry Uivrsity. Hu r forfattr av rkk lærbøkr og vitskaplig artiklr i kuskapsbasrt rgotrapi. Evidc-basd practic (EBP) was th buzzword ad trd of th 1990s. Howvr, ulik othr trds, EBP has t fadd away. EBP has volvd ito EB occupatioal thrapy (EBOT), EB ursig ad EB vrythig ls, xpadig from its bgiigs i mdical practic to compass halth ad social car cotxts. Th lxico of vidc-basd trmiology has b xpadd to iclud cocpts such as vidc-iformd ad vidc-ispird practic. I 1992, thr was o citatio for vidc-basd mdici o Mdli (Strauss 2004, p353): thr ar ow mor tha 59,000 rfrcs to EBP ad 81 rfrcs spcifically to EBOT o CINAHL. This papr will xplor th volvig atur of EBP ad will dbat th maig ad implicatios that th wr cocpts of vidc-iformd ad vidc-ispird practic hav for EBOT. Th dfiitios of vidc withi EBP hav also volvd ad dvlopd as EBP has broadd ito th social car ara, ad th papr will xplor th atur of vidc withi EBOT. Whilst EBOT is comparativly wll-kow ad wll stablishd i Eglish-spakig coutris, such as Australia, th UK, Caada ad th Uitd Stats, it is, howvr, lss wll stablishd i may o-eglish spakig coutris, partly bcaus th majority of th litratur is publishd i Eglish. This papr will xplor th challgs facig o- Eglish spakig occupatioal thrapists watig to bcom vidc-basd practitiors ad will outli ways that ths challgs might b ovrcom. Th audic will b ivitd to xplor what thy ca cotribut at a local, atioal ad itratioal lvl to facilitat th dvlopmt of EBOT. Kuskapsbasrt praksis (KBP) har vært t motord og trd sid 1990-år. M ulikt adr trdr, har ikk KBP forsvut. Kuskapsbasrt praksis har utviklt sg til kuskapsbasrt rgotrapi, kuskapsbasrt sykpli, og kuskapsbasrt hva-som-hlst. Utviklig har gått fra sitt utsprig i mdisi til å omfatt båd hls- og sosialfaglig sammhgr. Trmiologi r blitt utvidt til å ikludr kosptr som kuskapsiformrt og kuskapsispirrt praksis. I 1992 var dt è rfras til kuskapsbasrt mdisi i Mdli (Strauss 2004, sid 353), ms dt å r mr rfrasr til kuskapsbasrt praksis og 81 rfrasr til kuskapsbasrt rgotrapi i Ciahl. Dtt fordragt vil utforsk d utvikld atur til kuskapsbasrt praksis og vil diskutr btydig d y kospt kuskapsiformrt og kuskapsispirrt praksis har for kuskapsbasrt rgotrapi. Dfiisjo av vids har også blitt utvidt ttrsom kuskapsbasrt praksis har itatt sosialfag. Fordagt vil også utforsk kuskaps (vidss) atur i kuskapsbasrt rgotrapi. Slv om kuskapsbasrt rgotrapi r godt kjt og tablrt i glskspråklig lad som Australia, Storbritaia, Caada og USA, r dt midr tablrt i mag ikk-glskspråklig lad, o som dlvis skylds at storpart av all littratur r publisrt på glsk. Dtt fordragt vil utforsk utfordrig ikk-glskspråklig rgotraputr står ovrfor år d øskr å bli kuskapsbasrt praktikr, og vil forslå måtr å møt diss utfordrig på. Tilhørr vil bli ivitrt til å utforsk hva d ka bidra md på t lokalt, asjoalt og itrasjoalt ivå for å frmm utviklig av kuskapsbasrt rgotrapi. Nøkklord: Kuskapsbasrt rgotrapi, kuskapsbasrt praksis. Littratur: Straus SE (2004) Editorial. What s th E for EBM? British Mdical Joural, 328, Ky words: Evidc-basd occupatioal thrapy, vidcbasd practic. Rfrc: Straus SE (2004) Editorial. What s th E for EBM? British Mdical Joural, 328,

9 PRESENTASJON AV HOVEDFORELESERE DR. M CLARE TAYLOR, OCCUPATIONAL THERAPIST COVENTRY UNIVERSITY, ENGLAND Utilisig qualitativ vidc withi vidc-basd occupatioal thrapy Bruk av kvalitativ vids ifor kuskapsbasrt rgotrapi Radomisd cotrolld trials (RCTs) hav, traditioally, b viwd as th gold stadard for vidc withi vidcbasd practic (EBP). Howvr, as EBP has volvd ad bcom adoptd by may divrs profssioal groups withi both halth ad social car so th atur of vidc has also volvd. It is ow accptd that vidc ca b draw from th bradth of rsarch mthodologis ad that th bst vidc will dpd upo th atur of th EBP qustio big askd. Thus, whilst RCTs rmai th bst vidc for th ffctivss of a particular itrvtio, qualitativ rsarch will b dd as th vidc to udrstad how a illss impacts o th prso ad thir family. Ev wh lookig at th ffctivss of a itrvtio qualitativ vidc will hlp th practitior to udrstad how to implmt th itrvtio most ffctivly. Just as th atur of vidc has volvd so has th otio of hirarchis ad lvls of vidc. Withi vidc-basd halth car th ida that som vidc is strogr tha othrs has ld to th dvlopmt of clar hirarchis of vidc. Howvr, withi th social car itrprtatio of EBP all vidc is s as of qual strgth ad th atur of vidc has movd byod mr rsarch to iclud th viws of th srvic usr, th practitiors xpritial kowldg ad th policy cotxt. This papr will giv participats th opportuity to challg thir otios of vidc withi vidc-basd occupatioal thrapy (EBOT) ad to xplor th valu ad pottial usfulss of qualitativ vidc for thir practic. Ky words: Evidc-basd practic, qualitativ rsarch. Radomisrt kotrollrt forsøk (RCT) har tradisjolt vært stt på som gullstadard for vids ifor kuskapsbasrt praksis (KBP). M, ttrsom kuskapsbasrt praksis r utviklt og sprdt til mag ulik yrksgruppr ifor båd hls -og sosialfag, har vidss atur også utviklt sg. Dt r å aksptrt at vids ka komm fra brdd av forskigsmtodologir og at bst vids vil vær avhgig av dt KBPspørsmålt som stills. Slv om RCT vdblir å gi d bst vids år dt gjldr ffkt av t bstmt tiltak, vil kvalitativ forskig trgs som vids for å forstå hvorda sykdom ka ivirk på prso og vdkommds famili. Slv år ma sr på ffkt av t tiltak ka kvalitativ vids hjlp praktikr til å forstå hvorda tiltakt bst mulig ka implmtrs. Akkurat som vidss atur r drt, så r også oppfatig av hirarkir og vidsivår drt. Ifor kuskapsbasrt hlstjst har id om at o formr for vids r strkr adr ldt til utviklig av klar vidshirarkr. Ifor sosialfaglig fortolkig av kuskapsbasrt praksis blir all vids stt på som lik strk. Liklds at vidss atur har bvgt sg forbi ku å vær forskig til å ikludr brukrs sy, praktikrs kliisk ksprtis og rammbtigls rudt. Dtt abstraktt vil gi dltagr mulight til å utfordr drs oppfattls av vids i kuskapsbasrt rgotrapi og til å utforsk vrdi og d potsill ytt kvalitativ vids ka ha for drs praksis. Nøkklord: Kuskapsbasrt praksis, kvalitativ forskig. 9

10 PRESENTASJON AV HOVEDFORELESERE DR. ESTHER M.J. STEULTJENS, OCCUPATIONAL THERAPIST ERGOLOGIE, THE NETHERLANDS Effctiv vidc basd occupatioal thrapy: a ispirig implmtatio challg Effktiv kuskapsbasrt rgotrapi ispirrd implmtrigsutfordrig Esthr Stultjs: Esthr Stultjs r drladsk rgotraput md doktorgrad. Hu drivr sitt gt firma Ergologi og r dssut lærr vd Europa Mastrs of Occuptioal Thrapy i Amstrdam. Hu r forfattr av rkk systmatisk ovrsiktr om ffkt av rgotrapi. Itroductio: Evidc basd practic (EBP) was s as a difficult approach i occupatioal thrapy bcaus of a blivd lack of vidc withi our profssio. Now that th vidc rgardig th fficacy of OT is icrasig as is show by svral systmatic rviws EBP should bcom asir to apply. Th coctio btw cliical rasoig icorporatig vidc of clit ctrd ad occupatio basd practic is our futur challg. Occupatioal thrapy has svral thortical modls to addrss ach issu ad what w d ar thoris that combi ths issus. Th clit ctrd vidc basd occupatioal thrapy modl dscribd i Dutch by Logistr1 could b a first stp towards a soud thortical framwork o quality of car i occupatioal thrapy by soud cliical rasoig. Objctivs ad mthods: I this lctur I will show, basd o rct vidc rgardig th implmtatio of EBP i Dutch Occupatioal thrapists (OTs) ad basd o th xistig vidc from scitific studis, from both a thortical ad practic stadpoit possibilitis for occupatioal thrapy to bcom bst practics. With bst practics dscribd as high quality of OT practic that is ffctiv, clit ctrd, vidc basd, occupatio basd, ad fficit. Th rlatioship btw diffrt typs of vidc ad th othr issus to cosidr i OT will b addrssd. A xampl of a bst practic will show how OTs raisd thir profssioalism ad wr rally abl to combi i thir cliical rasoig th availabl vidc with all dscribd issus. Ildig: Kuskapsbasrt praksis (KBP) bl stt på som vasklig tilærmig i rgotrapi på gru av oppfatig om at vi maglr vids i vår profsjo. Nå som vids år dt gjldr ffkt av rgotrapi r økd, slik som dt r påvist av mag systmatisk ovrsiktr, burd kuskapsbasrt rgotrapi vær lttr å avd. Sammhg mllom kliisk rsorig og vids av klitstrrt og aktivittsbasrt praksis, r vår frmtidig utfordrig. Ergotrapi har flr tortisk modllr som hadlr om dtt og dt vi trgr r torir som kombirr diss tma. D klitstrrt, kuskapsbasrt rgotrapimodll bskrvt på drladsk av Logistr ka bli t først skritt mot t solid, tortisk rammvrk om omsorgs kvalitt i rgotrapi vd hjlp av god, kliisk rsorig. Mål og mtodr: I fordragt vil jg vis mulightr, båd fra torrisk og praksisrlatrt syspukt, for rgotrapi å bli bst praksis. Dtt r basrt på y vids år dt gjldr implmtrig av KBP hos drladsk rgotraputr og basrt på ksistrd vids fra vitskaplig studir. Md bst praksis ms rgotrapi av høy kvalitt som r ffktiv, klitstrt, kuskapsbasrt, aktivittsbasrt og har ffkt. Forholdt mllom ulik typr av vids og adr aspkt som må ivartas i rgotrapi, vil bli diskutrt. Et ksmpl på bst praksis vil vis hvorda rgotraputr styrkt drs profsjoalitt og virklig klart å kombir d tilgjglig vids md all forhold bskrvt ovr i drs kliisk rsorig. Nøkklord: Kuskapsbasrt praksis, kliisk rsorig, bst praksis. Littratur: Logistr-Proost I. Gzocht: ffctiv rgothrapi (clit ctrd vidc-basd occupatioal thrapy) 2007, Ergowijs, Eschd (Th Nthrlads). Kywords: Evidc-basd practic, cliical rasoig, bst practic Rfrc: Logistr-Proost I. Gzocht: ffctiv rgothrapi (clit ctrd vidc-basd occupatioal thrapy) 2007, Ergowijs, Eschd (Th Nthrlads). 10

11 ABSTRAKT PLENUMSESJONER RANDI WÅGØ AAS FORSKNINGSSJEF VED IRIS, SENTERLEDER FOR FORSKNINGSSENTERET PRESENTER NETFs ærsforlsig Radi Wågø Aas: var d som først prstrt kuskapsbasrt praksis for orsk rgotraputr gjom tr artiklr i Ergotraput i Hu r forskigssjf vd IRIS (id av Uivrsittt i Stavagr). Hu r også strldr for forskigsstrt PrStr og har også bistillig vd Høyskol i Oslo. E-post: NETFs ærsforlsig arragrs for først gag vd Norsk Fagkogrss i Ergotrapi Ærsforlsig vil vær godt bvart hmmlight itil d r avholdt. Av d gru publisrs dt ikk abstrakt. MONICA W NORTVEDT, SYKEPLEIER/PROFESSOR SENTER FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS, HØGSKOLEN I BERGEN Kuskapsbasrt praksis på idivid- og samfusivå Profssor Moica W. Nortvdt: Ldr på Str for kuskapsbasrt praksis vd Høgskol i Brg og ldr av dt y stratgisk forskigsprogrammt i kuskapsbasrt praksis i hlsfag i Hls Vst. Pasitr og brukr av hlstjstr øskr å bli mottatt md rspkt, og d forvtr å få pli og bhadlig av god kvalitt. Som profsjosutøvr påvirkr vi pasitrsultat og systm, og vi bør bruk dtt bvisst til pasits bst. Dt r drfor av vstlig btydig at rgotraputr har d ødvdig komptas til å utøv god rgotrapi ibfattt v til å ta vliformrt bslutigr. Dtt r kjr i kuskapsbasrt praksis. samm gjldr i situasjor hvor ma tilpassr itrasjoal rtigslijr til asjoal llr lokal forhold, og drsom hlsdirktør for ksmpl skal ivrkstt t tiltak for å rdusr ovrvkt i bfolkig. Vd viktig prioritrigr i hlstjst, som for ksmpl vd iførig av y og kostbar tkologi i sykhus, har Norg tablrt t asjoalt råd for kvalitt og prioritrigr som skal hjlp hlstjst til å ta slik kollktiv bslutigr. Hvis kuskapsbasrt praksis skal itgrrs på god måt, så r dt vstlig at arbidr md dtt båd på idivid, systm- og samfusivå. Nøkklord: Implmtrig, kuskapsbasrt praksis, samfu. Modll til kuskapsbasrt praksis iholdr ulik kuskapskildr; forskigsbasrt kuskap, rfarigsbasrt kuskap og brukrkuskap, samt kotkst. Modll ka bruks på kokrt situasjor og d ka også bruks år vi skal ta bslutigr på grlt grulag. Når ma skal utvikl kuskapsbasrt asjoal rtigslijr llr bidra til kuskapsbasrt hlspolitikk ka ma ivolvr kliisk ksprtr og rprstatr for pasitr i arbidt. Diss vil bidra md rfarigsbasrt kuskap og brukrkuskap. D kuskap vil ha btydig for abfalig som formulrs, og dt vil alltid vær t samspill mllom kvalitt på forskig, kliisk rfarig, ovrførbarht, kostadr, mulig bivirkigr og pasitrfarigr. Dt 11

12 KARI MARTINSEN, SYKEPLEIER/PROFESSOR HØYSKOLEN I HARSTAD Evidsbasrig på flr måtr. Md utgagspukt i o kritisk ispill til kuskapsbasrt praksis Kari Martis: Kari Martis, profssor Høgskol i Harstad og Haraldsplass diakoal Høgskol. Skrvt flr bøkr/ artiklr ifor livsfilosofi/fomologi, tikk og histori/sosialpolitikk. Sist bok: Å s og å is (samm md Kati Erikso), Oslo Kari Martis har ikk skrvt t abstrakt. Dt som hu vil ta opp og utdyp i sitt frmlgg, ka lss i o av dt hu har publisrt (s udr). Littratur: Kari Martis (2005): Samtal, skjøt og vids. Oslo: Akrib forlag, følgd sidr: s og s Kari Martis og Kati Eriksso (2009): Å s og å is. Om ulik formr for vids. Oslo: Akrib forlag, følgd sidr: s.9 29, (særlig s.25 28), s , s LENA NORDHEIM, HØGSKOLELEKTOR SENTER FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS, HØGSKOLEN I BERGEN Hvor fir du forskig? Kildr og littratursøk La Nordhim: La Nordhim r høyskollktor vd Høgskol i Brg. Hu r bibliotkar og har lag rfarig md formidlig og udrvisig ifor kuskapsbasrt praksis (KBP). Hu ldr mastrutdaig og vidrutdaig i KBP. Bakgru Forskig r viktig kild til kuskap om bhadlig, diagostikk og utrdig, progos, årsakr og brukrrfarigr. Studir av rgotraputr visr imidlrtid at kliisk rfarig, kollgr og uformll ttrutdaigskurs bruks i størr grad forskig år rgotraputr skal ta avgjørlsr. E mulig barrir r lit kuskap om hvor ma fir forskig og hvorda ma ffktivt søkr ttr slik kuskap. Formål Å gi ovrsikt ovr viktig kildr til forskig rlvat for rgotrapi og iførig i grulggd søktkikkr. Hovdmålgrupp r praktisrd rgotraputr som øskr å lær hvorda ma ka utfør littratursøk ut fra tri i kuskapsbasrt praksis. Gjomførig Dltakr vil få dmostrrt ulik databasr og adr kildr til forskigsbasrt kuskap som r rlvat for praksis. Dt gis kort iførig i hvorda ma stillr god, prsis spørsmål som ka omstts til søkord og søkstratgir. Kild prstrs ut fra S-pyramid, som r modll for littratursøk i kuskapsbasrt praksis. Gjom praktisk ksmplr dmostrrs søk ttr båd primærstudir (origialstudir) og oppsummrt forskig i form av systmatisk ovrsiktr, kuskapsbasrt oppslagsvrk, md mr. Fokus vil vær på kild i Hlsbibliotkt (www.hlsbibliotkt.o), slik som OTskr, Cochra Library, og Hlsbibliotkts g igag til rsursr for rgo- og fysiotrapi. Nøkklord: Littratursøk, forskigsbasrt kuskap, spørsmålsformulrig, Hlsbibliotkt, databasr, S-pyramid, systmatisk ovrsiktr. 12

13 MARIE BERG, PHD, ERGOTERAPEUT SUNNAAS SYKEHUS & ELSE BRITT BRUSET, CAND. POLIT, HØGSKOLELEKTOR Ergotrapututdaig Høgskol i Oslo Hvorda ka vi styrk roll til rgotrapi og samtidig utvikl kvalitt i fagutøvls? Utviklig av frdightr i kuskapsbasrt praksis for studtr og kliikr Mari Brg: Er asatt som fagsjf i rgotrapi vd Suaas sykhus. Hu har i samarbid md profssor A-Christi Eliasso og Høgskol i Oslo, arbidt md å implmtr kuskapsbasrt praksis vd Suaas sykhus. Els Britt Brust: Els Britt Brust r asatt som høyskollktor på rgotrapututdaig vd Høyskol i Oslo. Hu bl utdat rgotraput fra Høgskol i Sør-Trødlag i Avsluttt vår 2007 sitt hovdfag i sosiologi vd UiO. Har tidligr jobbt som tamldr på sksjo for hodskad vd Suaas sykhus. Itroduksjo og problmstillig Kuskapsbasrt praksis ibærr å ta faglig avgjørlsr basrt på systmatisk ihtt forskigskuskap, rfarigsbasrt kuskap og ut i fra pasits bhov. Evids for valgt bhadligsmtodr ttrspørrs, og oppdragsgivr (hlsfortak, mydightr, pasitr) forvtr i dag at rgotrapi utøvs i forhold til forskigsbasrt kuskap. Hva mr vi som faggrupp at vi ka påvirk md vår tiltak, og ka ma mål dt? Hva fis dt vids for? Dt r bhov for at hlsfortak og høgskol samm lggr faglig forutstigr for kuskapsbasrt pasitbhadlig i kliikk, og at kuskapsbasrt tilærmig skal gjomsyr utdaig og praksis. Dt r bhov for å implmtr prisippr for kuskapsbasrt rgotrapipraksis i hlstjst og i praksisopplærig av rgotrapi studtr. Mål/hsikt Målstig md dtt prosjktt r å itgrr prisippr for kuskapsbasrt praksis vd Suaas sykhus, i rgotrapututdaig, og i praksis opplærig av studtr. vd Suaas og Ullvål sykhus. Ny lærigsmål og vurdrigskritrir i forhold til kuskapsbasrt praksis r utarbidt i forkat av praksis, og prøvs ut i praksispriod. I løpt av d tr først uk i praksis på Suaas og Ullvål sykhus formulrr studt i samarbid md praksisvildr praksisær problmstillig. Studt tar d md til t uks kurs i littratursøk- og graskig av artiklr vd rgotrapututdaig. Rsultat fra kurst tas drttr tilbak til praksis, og implmtrt i pasits bhadligsplar. Hovdfu Dt r ødvdig å implmtr kuskapsbasrt praksis samtidig i kliikk, utdals og forskig, for å styrk utviklig av rgotrapi. Forskig styrkr og kvalitts sikrr dt kliisk arbidt. Ny forskigsfu drr rgotrapi, og livslag lærig r drfor ødvdig. Nøkklord: Kuskapsbasrt praksis, utviklig, praksisopplærig, studtr. Mtodisk tilærmig Littratursøk og kritisk graskig av artiklr itgrrs å i pasitarbidt vd Suaas sykhus, og i t pilotprosjkt i adr praksispriod for rgotrapistudtr vd rgotrapututdaig i adr praksispriod 13

14 Ovrsikt ovr faglig program * Md forbhold om drigr Osdag 21. oktobr 2009 Torsdag 22. oktobr 2009 Frdag 23. oktobr Rgistrrig Rom: Foaj, 1. tasj Kaff Rom: Spiss Utstillig/kaff/postr Rom: Spiss Utstillig/kaff Rom: Spiss Kulturlt islag Rom: Pr Gyt Sal Hovdfordrag Dr. M Clar Taylor Utilisig qualitativ vidc withi vidc-basd occupatioal thrapy Rom: Pr Gyt Sal Plumsfordrag Mari Brg (PhD) og Els-Britt Brust (cad. polit). Hvorda ka vi styrk roll til rgotrapi og samtidig utvikl kvalitt i fagutøvls? Utviklig av frdightr i kuskapsbasrt praksis for studtr og kliikr. Rom: Pr Gyt Sal Åpig av kogrss vd kogrsstyrts ldr Bjørg R Rom: Pr Gyt Sal Plumsfordrag Profssor Moica Wamm Nordvdt Kuskapsbasrt praksis på idividog samfusivå Rom: Pr Gyt Sal Utstillig/postr/kaff md mat Rom: Spiss Hils vd varaordførr i Brg, Trud Drvlad Rom: Pr Gyt Sal Kulturislag Rom: Pr Gyt Sal Hovdssjo D Sks samtidig parallllssjor Åpigstal vd forbudsldr i NETF, Mtt Kolsrud Rom: Pr Gyt Sal Utstillig/postr/kaff Rom: Spiss NETFs ærsforlsig Radi Wågø Aas (siorforskr) Rom: Pr Gyt Sal To samtidig plumsfordrag, valgfritt mllom: 1. Profssor Kari Martis Hovdfordrag Dr. M Clar Taylor Explorig vidc-basd occupatioal thrapy Rom: Pr Gyt Sal Evidsbasrig - på flr måtr. Md utgagspukt i o kritisk ispill til kuskapsbasrt praksis. Rom: Pr Gyt Sal 2. Forskigsbibliotkar La Nordhim Hvor fir du forskig? Kildr og littratursøk. Rom: Klokkklag Avslutig md kulturislag Rom: Pr Gyt Sal Åpig av utstillig vd A-Sidsl Hol (ldr sposorkomit) og hovdsposor Hadicar Rom: Pr Gyt Sal Lusj/utstillig/postr Rom: Spiss Lusj Rom: Spiss Lusj/utstillig/postr Rom: Spiss Hovdssjo B Sks samtidig parallllssjor Hovdfordrag Dr. Esthr Stultjs Effctiv vidc basd occupatioal thrapy: a ispirig implmtatio challg Rom: Pr Gyt Sal Utstillig/postr/kaff Rom: Spiss Utstillig/postr/kaff Rom: Spiss Hovdssjo C Sks samtidig parallllssjor Hovdssjo A. Sks samtidig parallllssjor Fstmiddag i Grighall Rom: Spiss Bli-kjt samlig på Fløy 14

15 Programovrsikt ovr parallllsjor - Ssjo A * Md forbhold om drigr Osdag 21. oktobr 2009 kl Ssjo og tma Rom Tittl Nav Hovdforfattrs orgaisasjo/ istitusjo A1 Kuskapsbasrt praksis i kliisk hvrdag Pr Gyt Sal Implmtrig av kuskapsbasrt praksis i kliikk i Suaas Sykhus HF. Implmtrig av kuskapsbasrt rgotrapi i somatisk avdligr på Ullvål, i kliikk og studtpraksis. Mari Brg, Tia Kopsg Moa Michlt, Elisabth Kjlgaard, Igr Sip, Ui Sv Suaas sykhus HF Oslo Uivrsittssykhus, Ullvål Nasjoalt rvmatologisk Abfaligr for ivolvrig av brukr i utvikligs- og forskigsprosjktr. Igvild Kjk, Grd Jy Aarud, Solvår L. Risbrg rhabilitrigs- og komptasstr (NRRK), Diakohjmmt sykhus, Oslo A2 Å frmm brukrivolvrig og dltakls Salog Nia Bgrp brukrprspktiv og brukrmdvirkig stt fra tr ulik viklr. Tri Bath, Ui St, Kjrsti Vardbrg TRS komptasstr, Suaas sykhus HF Forutstigr for istitusjoalisrig av brukrmdvirkig og utfordrigr for styrig og ldls i Statpd. Gu Forss, A Bakk Høgskol i Sør-Trødlag Systmatisrt brukrkuskap gjom slvhjlpskurst Å lv t friskr liv. Margart Ljoss Søvik Hls Brg, Hauklad uivrsittssykhus A3 Folkhls og brukrkuskap Småtroll Prstasjo av tvrrfaglig, polikliisk bhadligstilbud til prsor md syklig ovrvkt. Radi Nossum St. Olavs Hospital, Uivrsittssykhust i Trodhim Brukrkomptas i i forskig. Hidi Johas TRS komptasstr, Suaas sykhus HF Rvmatologisk rhabilitrig. Struktur, prosss og utfall i to ulik rhabilitrigssttigr Mari Klokkrud, Ida Løchtig, T.Uhlig, I.Kjk.K.B.Hag, M. Grotl Nasjoalt rvmatologisk rhabilitrigs- og komptasstr, Diakohjmmt sykhus, Oslo A4 Rhabilitrig - ffkt av ulik tilærmigr Troldtog Ergotrapi som dl av t tvrrfaglig rhabilitrigstilbud for prsor md Bkhtrv sykdom. Aud Røig, Igvild Bø, Ha Dagfirud, Igvild Kjk Rvmatismsykhust, Lillhammr Arbidsrttt rhabilitrig basrt på Lifstyl Rdsig - programmt for prsor md rvrvt hjrskad. E kvalitativ itrvsjosstudi Igr Hllm, Radi Wågø Aas Diakohjmmt Høgskol, Rogalad 15

16 ERGONET frmmr praktisk kuskap gjom Gazas murr. Rita Jtoft Uivrsittt i Tromsø, Ergotrapututdaig A5 Utviklig av framtids yrksutøvr Bukk Oppfølgigsprosdyrr for bar md CP og omfattd kommuikasjosvaskr OBS. Dtt r drig i programmt To Mjø Habilitrigsstrt, SiV HF Hvorda vurdrr studtr KBP rlvas og aktualitt for framtidig yrksutøvls? Ita Tov Tararød Høgskol i Brg Møtldr: Toril Labrg Fagsjf NETF Gitt Mathiasso Ergotraput, Damark Bodil Ravbrg Statvitr, Rokkastrt A6 Rudbordskofras om rtigslijr for hjlpmiddlformidlig Klokk - klag Kuskapsbasrt hjlpmiddlformidlig. Igliv Haug Lis Fjldvik Kut Løvdal Rgioldr i NHF Sørvst NAV hjlpmidlr og tilrttlggig Lvradørforig for Hlssktor Astrid Gramstad Uivrsittt i Tromsø 16

17 Programovrsikt ovr parallllsjor - Ssjo B * Md forbhold om drigr Torsdag 22. oktobr 2009 kl Ssjo og tma Rom Tittl Nav Hovdforfattrs orgaisasjo/ istitusjo Hva r Cochra systmatisk ovrsikt? Ha Tutlad, Igvild Kjk Høgskol i Brg B1 Systmatisk ovrsiktr Pr Gyt Sal Systmatisk ovrsikt ovr ffkt av tkisk hjlpmidlr vd rumatoid artritt. Igvild Kjk, Ha Tutlad, La Norhim, Louis Falzo, Gro Jamtvdt, Kår Birgr Hag Nasjoalt rvmatologisk rhabilitrigs- og komptasstr (NRRK), Diakohjmmt sykhus, Oslo Prosss md utarbidls av Cochra ovrsikt. Ha Tutlad, Igvild Kjk Høgskol i Brg B2 Somatisk hls - hådfuksjo Bukk Effkt av itsiv hådtrig for pasitr md rumatoid artritt: E kliisk kotrollrt studi. Aktivittsproblmr og mstrigsstratgir hos prsor md hådartros. Aud Røig, Lis Klm, Ås Skarbø, Alaug Bradsli, Elisabth Hasslkipp, Igvild Kjk Siri Darr, Radi Nossum, Igvild Kjk Rvmatismsykhust, Lillhammr St. Olavs Hospital, Trodhim Implmtrig av kuskapsbasrt praksis: Kvalittssikkr bruk av Jbs-Taylor hådfuksjostst (JTHT). Tia Kopsg, Susa Følstad Suaas sykhus HF B3 ICF kuskapsoppsummrig og implmtrig i utdaig og praksis Troldtog Kuskapsoppsummrig av littratur dr ICF bytts, omtals llr igår. Implmtrig av ICF i høyr utdaig. Utviklig av ICF kjrstt for prsor md traumatisk hjrskad. Kjrsti Lud Elligs, Radi Wågø Aas, Igr Hllm, Igvild Løig Radi Wågø Aas, Igr Hllm, Kjrsti Lud Elligs Ui Sv, Hl Ludgaard Søbrg IRIS-PrStr IRIS- PrStr Høgskol i Oslo, Oslo Uivrsittssykhus, Ullvål Hvrdagsliv, kuskap og sy, ADL-opplærig i t samfusmssig prspktiv. Ja Erik Eg, Tor Johy Bråtvit Tambartu Komptasstr B4 Bars hls - oppfølgig i hvrdag md koskvsr for hls Småtroll Crbral Pars Oppfølgigs-Program CPOP. Soja Elkjær Rikshospitalt HF Ka gradrt aktivittstilpasig bidra til at bar og ug md kroisk utmattlsssydrom (CFS/ME) blir frisk? Brit Widrø Njølstad, Els Marit Hol Gravås Rikshospitalt HF 17

18 Himbsøk! Kva ka him bty for d himbuad ldr? Astrid Gramstad Uivrsittt i Tromsø B5 Eldrs hls - mstrig og dltakls Klokkklag Tkologi og dms: Eldr tar dl i utviklig av morgdags tkologi. Torild Holth, Igrid Haug-Ols, Marius Mikals Nasjoalt komptasstr for aldrig og hls Hvilk faktorr bidrar til å utvikl og opprtthold migsfull hvrdagsaktivittr for ldr som bor i omsorgsbolig? Gu Aita Faksvåg Mold kommu Maualisrt fysisk aktivitt i grupp, samalika md CBT for paikkagst. Hig Johas, Bt AA Gjstad, Adrs Hovlad Brg, Solli DPS, dagavdlig B6 Psykisk hls - aktivitt, mstrig og livskvalitt Salog Nia Fysisk aktivitt for pasitr md alvorlig psykisk lidls. Tor Bosaks, Louba Quazzif, Vidar Edsbrgløkk Oslo Uivrsittssykhus, Ullvål Hvorda ka psykodukativt flrfamiliarbid frmm mstrig av dagliglivts aktivittr hos prsor md psykisk lidls? Ir Norhim, Gro Ølbrg Vstr Vik Sykhust Buskrud 18

19 Programovrsikt ovr parallllsjor - Ssjo C * Md forbhold om drigr Torsdag 22. oktobr 2009 kl Ssjo og tma Rom Tittl Nav Hovdforfattrs orgaisasjo/ istitusjo ADL trig i lugrhabilitrig - stt i lys av kuskapsbasrt praksis. Igrid Elis Sudfør Frdrik B Has Glittrkliikk C1 Implmtrig av kuskapsbasrt praksis i arbidshvrdag Småtroll Har vi kuskapsbasrt praksis for kartlggig av hådødm? A Hl Jacobs, Bodil Stokk, Laila Taralds, Tia Taul Hls Brg, Hauklad uivrsittssykhus Risikofaktorr for hlsplagr og sykfravær vd pc-arbid. E systmatisk kuskapsoppsummrig. Lisbt Ski Skarpaas, Radi Wågø Aas Høgskol i Sør-Trødlag, IRIS, HIO-PrStr Ug fuksjoshmmd: Utdaig - utfordrig? Igbjørg Trælad Børshim Hls Brg, Hauklad uivrsittssykhus C2 Fuksjoshmmig og dltakls Salog Nia Studtr md fuksjosdsttls - rstriksjor mot dltakls Eva Magus Høgskol i Sør-Trødlag Dltakls i samfut - for all! Hvorda bskrivr prsor md fuksjosdsttls bgrpt dltakls i samfut? Kari M Hjll Høgskol i Brg Hvilk opplvlsr og rfarigr får rgotrapistudtr gjom krativ gruppaktivittr? Hvorda ka d rfarig bidra til utviklig av traputroll? Ccili Krügr Høgskol i Oslo C3 Lærig gjom aktivitt Bukk Påkldigstkikk for pasitr md C6/C7 ttraplgi. Åshild Hov, Gordo J Stubbigs, Lida Sørs Suaas sykhus HF Aktivitt i språkopplærig av ivadrr og flyktigr. Igr Brit Wrg-Ols Høgskol i Sør-Trødlag Hvilk kartlggigsrdskap gr sg til fuksjosvurdrig og vurdrig av arbidsv? Pia Espdal Blsvik Suaas sykhus HF C4 Arbidshls - fra vurdrig av arbidsv til arbidsdltakls Pr Gyt Sal Faktorr som opplvs å påvirk arbidsdltakls for prsor md kogitiv fuksjosutfall ttr rvrvt hjrskad. Kjrsti Lud Elligs, Radi Wågø Aas IRIS-PrStr Kust å vær yrksaktiv rvmatikr. Ås Skarbø Rvmatismsykhust, Lillhammr 19

20 Myalgisk Ecfalopati (ME) og utførls av daglig aktivittr. Irma Pixstrhuis ME/CFS-strt, Oslo Uivrsittssykhus, Ullvål C5 Å lv md kroisk sykdom Troldtog Hvrdag md ME: - for vi lvr ikk, m vi sr på livt - og vi vtr. Kjrsti Hl Haarr Diakohjmmts Høgskol, Rogalad Hvilk aktivittsproblmr rapportrr prsor md KOLS? Ui Martis, Morag Klly Holtr, Tov Nils, Hg Btz, Igvild Kjk Diakohjmmt sykhus, Oslo Møtldr: Igvild Kjk og Ui Sv Ilgg vd: Igvild Kjk PhD, Nasjoalt rvmatologisk rhabilitrigs- og komptasstr St.Olavs Hospital Mtt Kolsrud Forbudsldr NETF Siri Darr Spsialrgotraput, St.Olavs Hospital, Trodhim Adr dbattdltakr: C6 Workshop for forskig Klokkklag Hvorda søk midlr til fagutvikligs- og forskigsprosjktr. Grth Alv Cathri Artz Dr. philos, Høgskol i Oslo PhD, Uivrsitttssykhust i Tromsø A Lud Dr. gradstipdiat, Oslo Uivrsittssykhus, Ullvål og Høgskol i Oslo Ui Sv Dr. philos, Oslo Uivrsittssykhus, Ullvål/Høgskol i Oslo Kjrsti Vik Md.doc, Høgskol i Sør-Trødlag 20

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012 R 0/ - Kittl :. frur. frur 0 Tommy & Tigr id sid ø ølgr og rr: ølgr og rr r mtmtis mr som sillr sg dl fr dr. Egtlig u dt vært udrvist i dt llrd tidlig i grusol sjøl om mt li gs vidløftig. r følg vi hr

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø Top Destiatio for 2013 by Natioal Geographic Traveler orsk bodø guide 2013 - skapt for opplevelser! Ditt førstevalg av restaurat i Bodø! Prøv vårt uike brasiliaske grillkosept! I vår Churrascaria ka du

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden?

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Mastergradsavhandling i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, 2014 Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Høgskolen i Telemark

Detaljer

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig Fire enslige eldres opplevelser og erfaringer med å bo i omsorgsbolig - en kvalitativ studie basert på intervju. Elisabeth Horn Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og helsefag Institutt

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer