Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring"

Transkript

1 MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus

2 2 Haraldsplass R R Haraldsplass 3 Livsfortlligr Vi, all samm, bærr på fortllig. o har kaskj flr fortlligr, ms adr kaskj har d fortllig som slags livts rød tråd. Og år o fortllr si kt livsfortllig r dt ltt å bli gasjrt. Jg blir slv ltt båd rørt og brørt av adrs fortlligr. o kjr dtt så strkt at d blir så gasjrt at d vil vis hl vrd at d bryr sg. Vi har sikkrt all samm møtt mskr som har rist halv jord rudt for å hjlp på ulik måtr, fordi o brørt så strkt at dt gikk ovr til t stort gasjmt. Jg har sas for såt! Jg har sas fort mskr som vågr å la sg brør, og som lar sg gasjr. Ut diss, hadd my stt arlds ut, båd i org og i adr dlr av vrd. Gjom gasjmt, at o har villt o, går vrd frmovr. Og slik skaps fortlligr, fortlligr som blir til histori. Stiftls Brg iakoisshjm har slik fortllig. Om gasjmt. Om å s d fattig som var i by. Om å s og gjør o for d som ikk hadd dt godt. tt r vår fortllig og vår histori. o startt, adr utviklt. M alltid md t gasjmt om at vi vill gjør o for adr mskr. Slik r fortllig blitt til, i 1918, i 1940, t har vært mskr md t øsk om å vær o for d som trgr dt. I 2012 drivr vi utdaig for å utrust mskr til komptas og hjrtvarm, vi drivr sykhus som møtr mskr i d mst sårbar situasjo i livt, vi drivr barvr som skal s og bry sg om ug som r utsatt for grov omsorgssvikt, vi gir tilbud om samtal for d som opplvr at d rød tråd i livt r i frd md å ryk. tt r stiftls Brg iakoisshjm. Som skapr y fortlligr hvr st dag. I 2012! Fortlligr som passr i i d stor fortllig som jul også r dl av. Om Gud som bl msk fordi ha lskr oss! u skapr fortllig. år du møtr studt, ugdom, pasit, klit. I dt møtt skaps dt fortllig som lvr vidr. Ellr som d dask filosof og tolog K.E. Løgstrup sir: klt har aldri md t at msk å gjør ut å hold o av dtt msks liv i si hdr. t r stor oppgav og stor fortllig vi r dl av.jg skal å i som ldr av Stiftls Brg iakoisshjm. Jg gldr mg til å vær dl av dtt, og sr md ydmykht på d oppgav som liggr fora oss. M dt som r drivkraft, r vissht om at SB, gjom sykhus, høgskol, barvr og samtaltilbud ka utgjør forskjll i mskrs liv! Jg gldr mg til vi vidr, samm md god mdarbidr! Jør-Hig This Påtroppd dirktør Stiftls Brg iakoisshjm STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM r uavhgig diakoal istitusjo i orsk kirk. Stiftlss formål r å frmm krist omsorg for mskr. Styrldr: Pr Barss Adm. dirktør: Trj St Edvards IAKOIFELLESSKAPET r t orgaisrt, kristt faglig og kulturlt fllsskap som r md å gi kraft og ispirasjo til tro og tjst. Forstadri: Rollaug Waalr SJELESORGSETERET arragrr samlivskurs og har samtaltilbud til prsor som har bhov for å arbid md prsolig utfordrigr, krisr og sorg. SETER FOR LIVSMESTRIG r ysatsig i mstrig og psykisk hls md fokus på tidlig bhadlig og forbyggig, hlht og rlasjor. Strt har virksomht i Brg og i Jølstr. HARALSPLASS IAKOALE SYKEHUS r t lokalsykhus for bydl Brghus, Åsa og Ara i Brg, og samtlig kommur i ordhordlad. Sykhust r t modr sykhus md avdligr i idrmdisikirurgi, astsiologi, ovrvåkig og radiologi md tilhørd polikliisk aktivitt. Haraldsplass har rgiofuksjo i griatri og i palliasjo og lidrd bhadlig (Suiva). Totalt sgtall r 183. Sykhust har driftsavtal md Hls Vst RHF. Styrldr: Trj St Edvards Kost. adm. dirktør: Jør-Hig This HARALSPLASS IAKOALE HØGSKOLE r høgskol som tilbyr bachlor i sykpli, samt vidrutdaigr i Palliativ omsorg, Lgvaktsykpli, Kommuhlstjst (hjmmsykpli) og Vildig. Mr iformasjo på Styrldr: Trj St Edvards Kost. rktor: Igrid O. Torstiso SETER FOR RELASJOSUTVIKLIG tilbyr tvrrfaglig vidr utdaigr i vildig, livssy og tikk og palliativ omsorg. GARES UGOMSSETER r t str i bar- ugdoms- og familivr. Arbidr på oppdrag for stats Buftat og kommur. t tilbys istitusjosplassr i små bohtr, botrig, ttrvr, familihjm og hjmmbasrt tjstr. Tilbudt r diffrsirt og tilpasst d klt ugdom si bhov og utviklig. Strt r godkjt for itil 13 plassrigr fordlt ovr 4 avdligr i Ara Bydl. Styrldr: Trj St Edvards aglig Ldr: Arvid Møll SOLLI PS is 50 prost av Stiftls Brg iakoisshjm. Solli Sykhus r t istrikt Psykiatrisk Str (PS) som arbidr på oppdrag fra Hls-Vst. Styrldr: Trj St Edvards irktør: Igr-Joha Haukdal Mdlmsblad for iakoifllsskapt Magasi for Stiftls Brg iakoisshjm. Asvarlig rdaktør: Trj St Edvards Rdaksjo: Arvid Møll, Jør-Hig This, Radia Trgrid, Rollaug Waalr, Trj St Edvards. Kotakt rdaksjo: Prosjktldls og utøvd rdaksjo: Torbjør Wilhlms, wikos.o E-post: sig, layout og produksjo: Kovoi as Trykk: Scar Grafisk AS Haraldsplass kommr ut to gagr pr år. Abomt bstills vd Stiftls Brg iakoisshjm, tlf Adrssdrigr: Mamma Maggi bsøkt Haraldsplass kjt Mamma Maggi fra Kairo bsøkt Stiftls Brg iakoisshjm og iakoifllskapt frdag 26.oktobr. Mamma Maggi r kjt for sitt barmhjrtightsarbid blat bar som lvr i slumm i Kairo. I org var hu på turé og bsøkt flr byr i Sør-org i rgi av Stfausallias, tidligr «Misjo bak jrtppt.» Før Mamma Maggi fikk ordt, holdt diktrprst og salmforfattr Eivid Ski t lagt og spd kåsri om tilblivls og kjtg av d koptisk kirk, som kokurrrr md d armsk kirk om å vær d ldst av vår kirksamfu. Ettrsom apostl Markus som ta blrt kirk år 42, slv bl martyr, har d koptisk kirk oft blitt omtalt som «martyr-kirk». Opp igjom århudr har kirk vært gjom stor lidlsr. Lik fullt har dt vært kirk som har satt sitt prg på kultur i båd Egypt og lad omkrig, lik til Suda. Kirkmøtt i Kalkdo (451) ført til t skisma hvor koptisk kirk forlot Østkirk ( grsk-ortodoks kirk) i syt på Kristus. tt ført til at kirk bl isolrt og utviklt sg paralllt md d adr kofsjo. bl forfulgt av adr krist og møtt md Islam satt koptr udr dobblt ild. koptisk kirk har stimulrt itllktull og akadmia; d koptisk Katdralskol i Alxadria rgs som d ldst katdralskol i vrd. Fortsatt står akadmia høyt i koptisk kirk og mag koptr ihar ldd posisjor i dt modr Egypt. Kirk lds av pav (år dtt skrivs r kirk ut pav ttr at pav Shouda III død 17.mars 2012) og kirk har sitt hovdst i Alxadria og i Kairo. I dag r koptisk kirk aktiv i økumisk arbid og kirk r svært aktiv i dialog md muslimr i Egypt. Koptr utgjør å om lag ti prost av bfolkig i Egypt, m kirk har mightr ovr hl klod. Mamma Maggi (født i 1950) kommr fra vlståd koptisk famili. I Kairo udrvist hu vd t amrikask uivrsittt. I 1985 fikk hu imidlrtid t spsilt møt md d grotsk fattigdomm i Kairos slum områdr. t bl t vdpukt i hs liv. «Jg bsøkt famili som hadd gutt som var så svak at ha ikk klart å komm d trapp på g håd. Ha hadd hjrtsyk dom som gradvis gjord ham bvglsshmmt. Jg fikk ham md til hjrtspsialist som tilbød sg å oprr d svak gutt. Før oprasjo sa ha til mg: «Slv om jg dør udr oprasjo, så r jg lykklig». Slv følt jg at jg så Jsus i has øy. Oprasjo bl vllykkt og gutt bl frisk. Ha var hlt tydlig på at ha hrttr vill vær md mg i arbidt, og ttr dtt bl udrvisigsarbidt ikk så vstlig for mg. år du sr Jsus r dt alt du trgr,» vitt Mamma Maggi. «t r ikk posisjo, m hjrtt som tllr. Korst r på så mag måtr t strkt symbol. La korst foradr vrd, ikk la vrd foradr dg. Jsus vil at dr skal vær glad; år vi sr has gld vil vi ikk øsk oss mr. Jsus følgr oss i alt, og du ka kyss Jsus md t kyss på korst om morg. Gud vlsig dr md all si kjærlight,» sa Mamma Maggi. STEPHE S CHILRE (STEFAUSBARA) Forstrkt tilbud til ug år rivr 83 barhagr for bar md 900 mdarbidr Hjmmbsøk hos famili md hjlp til mskr Samlr bar på ca 100 lir for kortr priodr 3 yrksskolr for ug i tår, skomakrlær og strikkig ødhjlp: ca matpakkr dlt ut udr jul- og påskfirig. Ca «mrgcy cass» bl hådtrt i 2011.

3 4 Haraldsplass R R Haraldsplass 5 irktør Trj St Edvards r ikk rdd for å diskutr md itrasjoal størrlsr. M da ha vill bli kjt md kvi i sitt liv, mått ha b om hjlp av kompis. irktør dr adr tir AV MARIO SOLHEIM Fast hådtrykk, mild øy. Trj St Edvards sr lagt ygr ut si sart 68 år, og dt lit som skull tilsi at ha r på vi i i psjoists rkkr. 14 sist år har ha ldt kosrt Stiftls Brg iakoisshjm, og dt har vært god år. M i jauar ryddr ha kotort. -Jg har gldt mg til å gå på jobb hvr dag, sir ha og smilr brdt. - Jg har alltid vært glad i ldls. Og dt r to tig som r viktig for ldr: du må lik å få tig til, og du må vær glad i mskr. Også d som ikk pissr dg oppttr rygg. M jg sr ttr hl vd, jg gjør dt. Hl vd må dt vær. Og jg har vært vlsigt md flik folk som vil jobb md mg. t r hlt fatastisk. Trj pkr på tkst udr t stort, irammt bild. t hgr slik at sr rtt på dt fra kotorstol og skillr sg litt ut fra d adr kustvrk på vgg. «Bgy på dt som r ødvdig. Fortstt md dt som r mulig. Plutslig dag grir du dt umulig.» -Så r dt, vt du, sir ha. -Så r dt. My tillit stort asvar t var ig lit jobb ha tok på sg, da ha bl admiistrrd dirktør for Stiftls Brg iakoisshjm. Stiftls har asatt, samt 120 frivillig, og favr om mag og omfattd virksomhtr. Haraldsplass iakoal Sykhus, md Suiva Str. Sykhust bhadlr om lag pasitr hvrt år. Haraldsplass diakoal høgskol, som utdar og ttrutdar sykplir. Gars Ugdomsstr, som skal hjlp ugdommr som har hatt vasklig start på livt. Solli PS, t distriktpsykiatrisk str som skal gi mskr md psykisk problm t tilbud og vi ut av uført. Str for Livsmstrig, t prosjkt som har som mål å forbygg at folk møtr vgg. Sjlsorgstrt Haraldsplass, som tilbyr samtalr i sjlsorg og kurs for å lær å lv samm. Rtrat Brg, t str for ådlig vildig. Og ikk mist iakoifllsskapt, som md si 230 mdlmmr r t kristt fllsskap som ispirrr til tro og tjst. t r ok å hg figr i. Og hit kom Trj St Edvards i Som d først i sitt slag, for å si dt slik. - Jg var d først ldr i Stiftls ut tolog-utdaig og ikk hadd jg hlsbakgru hllr! Så jg kom hit md mag hadikap, humrr ha. Likvl bl jg utrolig godt mottatt. Og jg fikk tillit. år jg får my tillit, så arbidr jg kallhardt for å gjør mg tillit vrdig. Jg r vldig opptatt av å få god mdarbidr som skal få asvar. Så blir kaskj d ispirrt til å gi adr asvar dovr. t å vær god sjf, dt hadlr ikk bar om å s og å bry sg, m lik my om å gi rtig og asvar. t hadlr my om å gi adr asvar og rom. Og dt r ok kaskj slv grutak mi, ja, dt r dt. Trj har rist my, stt my og sakkt md mag. Ha har vært visprsidt i styrt for d ovr 90 diakoissstiftls i tr vrdsdlr som ka før si histori tilbak til dt først diakoisshus i ussldorf i t r t itrasjoalt diakoildrttvrk md møtr og kofrasr i mag lad. Ha har vært hjmm hos Lch Walsa, blitt ivitrt i fødslsdagsfirig til smod Tutu s ko og for ikk lg sid fikk ha bsøk av Maggi Gobra, kalt Mama Maggi - Midt-Østs svar på Mor Trsa. Å møt slik størrlsr gjør ham ikk rvøs. Vrr r dt å stå framfor gjg tårigr på julfst. sist 10 år har dt mlig vært fast hdls ha har vaskr md. - vaskligst tal jg holdr hvrt år, dt r på julfst til ugdomm på Gars. flst kommr, d klr sg flott opp. M du vt, dt r jo alltid spd å s hva som skjr, blir dt bråk llr hva. M uastt, å stå dr framfor diss ug msk som har opplvd så my vokssvikt å si o foruftig om jul da Jg har grut mg vldig, hvrt år. Jg brukr å spørr Vårhrr om hjlp, år jg kjørr til julfst. t r vasklig. M dt brukr jo å gå bra, sir ha. Gars Ugdomsstr r t barvrstiltak for ugdom mllom 13 og 22 år. Hit kommr ugdom som oft har stor sjllig sår ttr vod oppvkst, fylt av svik fra d voks. Tilbudt omfattr båd istitusjosplassr, familihjm, botrig, ttrvr og ikk mist oppfølgig i hjmmt. - Jg r så import ovr d som jobbr på Gars, d har ok d allr vaskligst jobb i kosrt, sir Trj alvorlig. Ball som foradrt alt Trj St Edvards bl født 11. april 1945, lik før krig var ovr. Famili bodd i Haus, på d tid g kommu som sr bl omdøpt Ara, og ilmmt i Brg. - o av dt først jg huskr var at jg som lit gutt, jg ku vl vær fm-sks år gamml, gikk til butikk og kjøpt brød. Loff, faktisk. På vi hjm bl fristls for stor, og jg spist opp all imat dt var bar hult ii dr, h-h. a fikk jg kjft, ka du tro! Trj hadd god bardom, samm md mor, far og to søsk. - år dt gjldr oppvkst, så var jg hldig md loddtrkig, for å si dt så. Jg isr at dt r ikk all som r dt, sir ha. - Bgg forldr mi var gasjrt i solidarittsarbid. Far var fagforigsma og mor var aktiv i diakoit og i kirk. Folk kom på døra hjm til oss for å få hjlp, dt ku vær litt brød, litt pgr, llr rtt og sltt o å sakk md. Og jg, som hadd sg på kjøkkt, jg glmmr ikk kvld da far hadd fagforigs- ASEGLA: Trj St Edvards ovrtok Stiftls Brg iakoisshjm md y stratgipla fra styrt for Trj «bød opp til das» og fikk hl orgaisasjo «ut på gulvt.»

4 6 Haraldsplass R R Haraldsplass 7 FRIVILLIGES KÅR: rød-grø rgjrig har sagt my pt om d frivillig, idll fortak, m aktør slv har savt kokrt forslag og løsigr. Etablrig av Forum for barvr i 2010 har vært ffktiv prssgrupp for å gjør o md dtt. møtr i stu. Ellr all samtal forldr mi hadd rudt middagsbordt, da jg bar lyttt. Jg huskr far sa at «skal du vær tillitsvalgt, så må du s tig båd dfra og ovfra. Og dt samm gjldr for ldr.» Oppvkst har ok prgt mg vldig. Og så r dt klart, vi lært å stt pris på tig. Vi var jo ugr som bada i vaskstamp i kjllr ahvr lørdag, flirr ha. a Trj var sju år gamml, flyttt famili til Brg, lik vd Bra stadio. Og slv om d y klasskamrat var fra samm fylk, så var dialkt ulik. t fikk koskvsr. - Jg bl mobbt d først år på skol, fordi jg sakkt arlds d adr ug. Ugr ka vær ådløs, dt var faktisk t marritt. t var tøff sosialisrig, ka du si. Så jg la om til brgsk, mått jo dt. Så fat jg fotball, og dt utgjord stor foradrig. Jg gikk vl gtlig fra å vær forsagt og rdd guttug til å kj at jg mstrt o. Fotball ga mg mr slvtillit. Og dt r jo så utrolig viktig, dtt md mstrigsfølls. t har jg også stt sr, dt har jo utrolig hlsffkt dt r viktig for så mag dlr av livt. Fotball var bar bgyls. Ettr hvrt bl d ug ma gasjrt i mag aktivittr og orgaisasjor. Ha var aktiv studt, som hadd mag vrv og gasjrt sg i mag orgaisasjor. Tidvis var ha studtpolitikr på hltid, for dt rødgrø altrativt i Studtrsamfut. - Jg var faktisk støttmdlm i Mållagt i studitid, jg har stor sympati for yorsk, sir Trj på kav brgsk. Ha har åpbart v til å s utovr sg og sitt, og gasjmtt r stort. Magi i historisk klubb Som 24 -årig møtt ha si stor kjærlight, ko Ruth. t var ms ha tok grufag i histori. - Hvorda jg møtt ko mi Ha humrr. Og tyggr litt på dt. -Altså, jg var forma i d historisk klubb, og skull tablr t styr. Så, dag så jg vldig søt jt md mørkt hår på lssal. Jg spurt kompis om ha ku b h bli md i styrt. Hu sa ja. Hldigvis for mg! møtts i 1969, og tt år sr var d ma og ko. - Hu vill bar vær sambod md d hu var gift md, sa hu på mi frkk ivitasjo. «t tolkr jg som t friri fra di sid», sa jg. Hu bl rasd, ha-ha! M gift bl vi! - t gikk fort? - Javisst, vi var forlskt! Og vi fikk o dilig år på Fatoft som ygift, bar for oss slv dt var skjøt, dt. Hu r flott, flott v Jg har vært hldig, sir ha ttrtksomt. Ettr t par år kom ldstsø Rolf, og d lill famili bodd på studthybl på Fatoft. t var tragt, m d trivds md d y hvrdag. I 1975 var Trj St Edvards frdig md studi, og bl raskt hadhutt til si først jobb, som avdligsldr vd Uivrsittt i Tromsø. r bl famili i ti år, og Rolf bl storbror til Sigurd og Mart. - Jg hadd faktisk aldri vært ord for Trodhim på d tid, fortllr Trj. - Flyttbil kjørt sg fast i all sø i jauar, lr ha. M vi likt oss vldig godt i Tromsø. Vi var ær atur, vi var gasjrt i idrttslagt og dt bl my ski og pulk om vitr. t var ikk mt som o midlrtidig gri, på o måt. t var i ord at Trj bgyt å få øy opp for Jsus. - sist tida i Tromsø hadd jg vært litt på vadrig mot kristdomm, sir ha og illustrrr md to figrr som vadrr ovr skrivbordt. - t startt gtlig md o itrssat dåpssamtalr md prst. Jg bl i gru utfordrt, og bgyt å stt mg i i tig. a vi flyttt tilbak til Brg bgyt jg å gå fast i kirk. Og dt har jg fortsatt md. Vitskap og rligio i skjø forig t som gjord til at Trj forlot Tromsø i 1985, dt var jobb som fakulttsskrtær på juridisk fakultt vd Uivrsittt i Brg. Ha hadd blitt hadhutt igj. Faktisk har ma blitt hadhutt til hvr st jobb ha har hatt! Ettr o fi år vd uivrsittt kom ok t tilbud på bordt. irktør for LOSstrt i Brg. Et fristd tilbud. LOS-strt bl tablrt i 1987 som t uavhgig forskigsstr udr Forskigsrådt. LOS sto for «ldls, orgaisasjo og styrig», og kom på plass ttr at mydight bgyt å s ærmr på utfordrig offtlig sktor sto ovfor på d tid. LOSprogrammt gikk ovr ti år, og omfattt båd asjoal og itrasjoal studir av politikk, privat sktor og forvaltig. Og Trj St Edvards skull ld piorprosjktt. - LOS-strt, ja dt var riktig saddrjobb, sir ha. - a jg bgyt som dirktør vd LOSstrt, sa daværd styrldr Tormod Hrmas til mg at ha vill ha rygg mi og støtt mg. M gikk dt dårlig, så vill ha kapp av mg hodt, h-h. Og så r dt jo faktisk, hvis dt ikk fugrr så må dt drig til. Eklt og grit. M dt gikk jo bra, da. Vi var på mag av d frmst uivrsitt i USA, og jg fikk jobb md o av d frmst orsk forskr. t var ddikrt mskr, fortllr Trj. Samtidig som vitskap tok stor plass i livt til Trj, så gjord også rligio og mdmsklight dt samm. - Jg bl kotaktt av kar i kirk om å ld arbidsgrupp for å få tablrt Kirks Bymisjo i Brg. t hadd vært forsøkt før, ut å lykks. M jg fikk lyst å prøv, og dt opp md å bli styrldr d først 9 år. I arbidt md å tablr Kirks Bymisjo i Brg hadd jg for øvrig godt samarbid md ha som å r blitt ldr av hovdstyrt i stiftls, prost Pr Barss. Kirks Bymisjo startt opp i 1997, og hadd 15-års jubilum i år. t har vært t vtyr! Og kaskj dt som ttr hvrt gjord mg aktull for jobb som admiistrrd dirktør i Stiftls Brg iakoisshjm. Trj markrt allrd før ha bgyt i Stiftls Brg iakoisshjm at ha sto for si migr. ok gag hadd ha blitt hadhutt til å søk stillig, og var i gru klar og spt ovr d y jobb. Hlt til ha så stratgidokumt og pla. - Jg var faktisk hlt uig. Strifugalkrft i orgaisasjo var for strk. Styrt hadd jo brukt my tid på diss pla, m jg ku bar ikk. Jg sa i til jobb, dtt var jg såpass uig i. M dt dt md at styrt bl md på lk. «Vi r i rygg på dg», sa d til mg. Og dt var d. Komptas md hjrtvarm t r hlt klart at Trj St Edvards r gasjrt prso. Ha gstikulrr ivrig år ha sakkr. Og dt kommr allr tydligst fram år stiftlss vrdidokumt kommr på bordt. E foldr md t bild av rimlig tørr åkr. M slig, stor solsikk lysr gult opp. får va fra ka fra ov. Udr står dt i stor bokstavr: «VERIOKUMET KOMPETASE ME HJERTEVARME». Id til slagordt fikk jg fra Ptr F. Hjort, stor i orsk hlstjstforskig, tidligr mdisiprofssor i Tromsø, fortllr Trj gasjrt. - I ovmbr 2000 sto dt mlig sak på trykk i agbladt. Tittl var «Ettrlysr mr hjrtvarm», og sak hadlt om Hjort, som hllr vill pli si syk ko hjmm å la h vær på sykhus. Og dt traff mg. Sak var ispirasjo, og vist t problm i hlsvst dt magld fokust på hjrtvarm. St Edvards sakkr, pkr og visr spsilt til stig i stratgidokumtt fra 1998 ha bl møtt md: «Stiftls Brg iakoisshjm skal vær god arbidsplass for mskr som øskr å bruk sitt gasjmt for å gjør o godt og vakkrt for si st.» -Sr du, dt r ikk så at ødvdigvis må dl d krist tro for å jobb hr. Ma ka bar øsk å gjør o godt og vakkrt for adr, sir ha. - Vitskap r kommt så lagt, kropp r dlt opp i så mag spsialisrt dlr m sr vi hl mskt? Å s kltmskts bhov, dt r kjmp viktig og utfordrd. t r spd, rtt og sltt. Jg r så glad for at vi har dtt vrdidokumtt. Vi skal møt all på slik måt at d følr d har opplvd kombiasjo komptas og hjrtvarm. Håd i håd, forklarr ha ivrig. - M klarr dr virklig dt i dags samfu? - Jg sys vi har fått dt til, ja. Vi ka ikk alltid klar dt, m vi har i all fall ambisjo i bu. t å strkk sg ttr o, dt r bra. t hadlr om hvorda vi møtr kltmskt. Og mtalitt skapr åpbart god kultur på mag pla. Sykplir studt vd Haraldsplass diakoal høgskol har for ksmpl bst trivsl, vist d først asjoal lærigs miljøudr søkls for høyr utdaig studtr på sju ulik uivrsitt og høyskolr bl kartlagt, og dt var studt på Haraldsplass som likt sg bst. - Vi har flott studtr, og vi rkruttrr mag svært dyktig, fortllr forøyd admiistrrd dirktør. iakoi r å prioritr Bibls fortllig om d barmhjrtig samarita r t godt bild på hvrdags diakoi. Vi utfordrs til å prioritr båd tid og pgr. t r ikk tilfldig at Haraldsplass diakoal sykhus r spsialsykhus i ldrsykdommr -griatri- og smrtlidrig for alvorlig syk og død. tt r to områdr md rlativt lav status og dårlig fiasirig sammligt md adr spsialittr i spsialisthlstjst og forskig. tt r områdr sykhust og stiftls har kjmpt fram mot my motstad. I dag r Hls Vst og Hls Brg bgg opptatt av at diss spsialitt skal vidrutvikls på Haralds plass. M dt har ikk bar vært ltt å omstt god takr til praksis. - Jg ka godt fortll om dt størst drlagt, Livsmstrigsstrt, sir ha ut å smil d gag. LIVSMESTRIG: Str for Livsmstrig i Jølstr bl åpt i 2007, m fikk aldri politisk gjomslag i d rød-grø rgjrig og hos Hls Vst. «E dør midt i tryt» sir Trj St Edvards om prosjktt som å r dl av aktivitt i «Haraldsplass Kurs og Samtal».

5 8 Haraldsplass R R Haraldsplass 9 -t bgyt md at vi så dl utfordrigr i samfut, stadig flr, særlig ugdom, møtr vgg på d llr adr måt, livsstilssykdommr r i vkst og dt samm r samlivskrisr. Så vi tkt, hva md å forbygg? t må da vær bdr båd for samfut og kltmskt? Så vi vill start t Livsmstrigsstr. Vi kjøpt idom i Jølstr, og søkt om å bli asjoal pilotmodll, også md avdlig i Brg. Vi hadd hl Hls- og omsorgskomit på Stortigt md oss. Så vi søkt om 19 millior, og trodd gtlig at dtt skull gå bra sid Stortigt i si budsjttkommtar stmmig abfalt vår søkad. M vi fikk likvl i av daværd hlsmiistr Strøm- Erichs, fortllr Trj. Og md avslagt stoppt dt opp for pilotprosjktt, slv om strt - ikk r hlt skrilagt. M dt drivs i my midr skala dt som var plalagt. På hjmmsid til Livsmstrig.o står dt at formålt r å hidr utviklig av psykisk sykdom vd forbyggig og tidlig bhadlig, styrk d klts rssursr, mstrigsv og gt asvar, møt d klt som hlt msk md kropp, psyk, rlasjor og ksistsill vrdir, og at dtt skal skj vd hjlp av bhadlig bygd på arkjt mtodr og y vit. -t var i dør, midt i tryt. t størst drlagt. Jg var i kjllr t døg. M så mått jg bar komm mg opp igj. å har vi rorgaisrt vår kurs og samtaltilbud i y ht på Haraldsplass. tt skal bli bra. I Jølstr har vi på gag t mulig htsstudi samm md Jølstr kommu og Sog og Fjorda fylkskommu. Ut offtlig støtt r dt i dag ikk mulig å driv t pilotprosjkt i folkhlsarbidt i distrikts-org. Spørsmålt r å om dr r ok økoomisk styrk og lokal politisk vilj til asvar. -tt virkr jo til å vær t prosjkt som passr prfkt i i takgag til Samhadligsrform? - Joda. M jg fryktr jo at forbyggig i samhadligsrform at dt skal bli md fsttal. Pilotprosjktt gikk ikk hlt ttr pla, altså. t r ikk alltid dt gjør dt, m Trj St Edvards r stolt ovr å ld orgaisasjo som tør sats år dt r aktull bhov i samfut. Modig satsig og tålmodig ærvær r for øvrig t varmrk i Brg iakoisshjms histori. -u skjør, som sjf r jg ikk kotrollfrak, ida. M jg r kstrmt rsultatoritrt. Jg likr t stimulrd miljø, jg likr vldig godt å s mdarbidr voks som fagprsor og mskr, sir ha. Smilt r tilbak. Trj r opptatt av at folk skal ha dt bra på jobb. Fruktbart r dt også. Å ta md kosrts ldrgrupp på pilgrimsvadrig r også litt utom dt valig, m dt har Trj hatt god rfarigr md. - Ja, d sist år har jg faktisk tatt md ldrgrupp på pilgrimsvadrig: Til Satiago d Compostla i Spaia, klostropphold i Roma, til Btlhm og Jrusalm. iss tur r viktig, for d gir rom for god samtalr, d byggr kultur og gjsidig tillitt. t r god ivstrig, for vi kommr ærmr hvradr og ka sakk uformlt og trygt, fortllr ha. Vi vidr å r yrksdl av livt sart t avsluttt kapittl, og Trj St Edvards sr lyst på framtid for kosrt. - Vi har modrisrt hl istitusjo, og «y Haraldsplass» blir st stg, fortllr ha. - «y Haraldsplass» r framtids sykhus, md t ytt sgbygg, samt t pasithotll. På Solli istriktspsykiatrisk Str r vi i gag md ok t ytt bygg. Hr r vi kommt lagt md omlggig til ambulrd tam som bsøkr pasit hjmm, økt dagtilbud og økt polikliisk tilbud. Trøkkt på hlsvst vil bli da størr d st tiår, og d ksistrd bygigsmass skal utvids kraftig. Arkitktkokurras på ytt sgpostbygg på Haraldsplass r avholdt, og vir bl arkitktfirmat C. F. Møllr. frsk arkitkttgig ikludrr bdr fasilittr md lys og luftig fllsaralr. t skal bli båd fir og mr praktisk for all, båd pasitr, pårørd og d asatt. Haraldsplass iakoal Sykhus vil ku hjlp da flr syk, og forhåptligvis rdusr vtlist. È y oprasjossal r allrd åpt, og markrt start på dt som skal bli «y Haraldsplass». Pla r at sykhust skal framstå i y og forbdrt utgav høst Høgskol r akkrditrt og to y vidrutdaigr startr opp i år. E til st år, og om to år r dt først mastrstudit på plass. Forskig båd på sykhus og på høgskol har god vkst, og dt arbids godt md frivillightsarbidt i virksomht og md iakoifllsskapt. I høst startr stiftls opp md diakoikurstilbud til md arbidr. Rtrat og ådlig vildig tilbys i samarbid md Bjørgvi bispdømm. - Jg tror dt r rom for tttr samarbid båd itrt i kosrt og md adr idll istitusjor i frmtid, sir Trj. Vårhrrs løpgutt t r vasklig å forstill sg så rgisk kar som psjoist. Hva skal ha å fi på? - Jg stillr gtlig md blak ark, fortllr Trj. - M jg håpr at jg frmdls har hls og arbidslyst, for jg vil gjr vær Vårhrrs løpgutt da tid. Og så vt du, å forvtr koa full srvic og middag på bordt dt st årt, før hu også blir psjoist, h-h. Humor og gasjmt sys å vær aturlig dlr av dt St Edvards sk hjm. Hvorda blir dt som psjoist, blir dt rtt og sltt kjdlig? - i, dt tror jg ikk, sir Trj md ovrbvisig i stmm. - Utom jobb har jg koa, bara og fir barbar. Jg har mag vr, og jg trr arobic på Brg Tur md koa. ssut r jg kirktjr i Fridal og md i dl forigr og ttvrk. r r musikk, dr r jg gask alttd, m jg tilhørr jo Batls-grasjo. Og så likr jg jazz, klassisk, opra. Og så Bob yla. år jg skal strss d, så tar jg joggtur ut musikk. Kjd mg har jg aldri gjort. Og hvm vt, dt ka fortsatt komm y oppgavr i Vårhrrs tjst, kokludrr ha smild. - M først skal jg vår 2013 ta ut mi studiprmisjo. t virkr som d avtroppd dirktør har fut balas mag karrirmskr strvr md balas mllom krvd jobb på d sid og famili, vr og d ær tig på d adr. Trj fortllr om møtr md ispirrd mskr. å sist var dt møtt md Mama Maggi. - Hu r t «mot-idol», sir ha. Og mr dt som stor hdrstittl. Mamma Maggi htr gtlig Maggi Gobra, og kommr fra Egypt. Hu vokst opp i vlståd famili og tok førstklasss utdaig i iformatikk. M i 1987 bl hu kallt til å hjlp d fattig. t skjdd i slumby lik utfor Kairo. Gobra hadd udrvist på dt amrikask uivrsittt i Kairo, og vill dl ut gavr til fattig bar. M da hu så tilstad i slumby bl hu forfrdt. Msk lvd stort stt av å rsirkulr llr bruk dt d fat på søpplfyllig, og Gorba fat små bar som var lvd bgravt i søppl. aglig satt bara livt på spill i søpplbrg, for å fi mat llr o å slg. opplvls gjord dypt itrykk på Maggi Gobra, som grula vlddightsstiftls «Stph's Childr» som jobbr for d fattigst av d fattig, msk som bor i slumm. Stiftls r blitt blat d størst humaitær hjlpprosjkt i Midt-Øst, og har sørgt for at tusvis av bar får mat, hlssjkk og skolgag. Mamma Maggi, som hu å r mst kjt som, har flr gagr blitt omirt til obls Frdspris, sst i Og for kort tid sid bsøkt hu søstrhjmmt på Haraldsplass. Slik prsor gjør itrykk, dt ka Trj St Edvards skriv udr på. - t r hlt spsilt for gamml tjuagutt som mg å møt så åp og ydmyk prsor som Mamma Maggi. t r så bra å s adr typr idolr d vi valigvis sr og hørr. Egtlig r dt diss «motidol» som ovrlvr ovr tid. som går i Jsu ttrfølgls, dt r d vi huskr. har vldig ydmykht, som igj førr til stor åpht og kotakt i møt md adr mskr. Og dt r slik mskr vi huskr, slik som h. r god motvktr mot maistram-idol. Ydmykht, dt r o som r svært viktig for Trj. - t gjør foradrig lttr, ydmykht. t r utrolig viktig, å vær lyttd og åp for adr mskr. - Så hva tkr du om dags ug ordm, da? t r ikk akkurat ydmykht som grlt r d mst frmtrdd gskap hr på brgt? - Må jg svar på dt? Ha drar på dt. Så tar ha sats. - Vl, jg sys mag av oss hr til lads r blitt uspislig. Rik og misforøyd. t r my klagig, ovr alt mulig. Så tkr ma på d som virklig har dt ill. Jg har jo vært ut og rist litt. Å s tilstad i Øst- Kogo for t par år sid, for ksmpl dt var forfrdlig. Trj blir ttrtksom. - M dt r kaskj forstålig at dt har blitt så, sir ha. - t sis jo at dt skal strk rygg til å bær god tidr. t r ltt å bli hovmodig år ma r rik. Og hovmod sis jo å vær d farligst av dødssyd. Og om d ug ikk sr virklig ød rudt sg, så bør d lær takkmmlight gjom fortlligr. t r ikk så mag grasjor POLITISK FORAKRIG: Stiftls Brg iakoisshjm utgjør halvpart av irskapt for Solli istriktpsykiatrisk Str, og Trj St Edvards fikk tidligr stortigspolitikr og styrldr i hls Vst, Oddvard ils md på sorklippt samm md dirktør Igr- Joha Haukdal vd Solli PS. sid ordm var t fattig folkslag. t var jo av d gru d stiftls bl startt, ikk sat? Trj St Edvards tar ikk livt for gitt. Hllr ikk jobb si. -Jg kjr stor takkmmlight og stoltht ovr dtt kosrt, md si tradisjo og praksis. Ovr mdarbidr som tar asvar i møt md pasitr og pårørd. Jg har vært hldig. Jg br hvr dag, for all pasit vår, all pårørd, all som jobbr for oss. -å har du gjort dg mag rfarigr gjom t lagt yrksliv, og sart r du psjoist. Har du o god råd til d som skal ta ovr? - Tja. E må jo fi ut av tig slv, hvr og. M stiftls r byggt opp av ildsjlr og trgr slik også i frmtid. Vi trgr folk md god drømmr og som vil gjør o md dm. Jg håpr at mi ttrfølgr også vil ku gld sg ovr mdar bidr som tar asvar i t viktig og spd arbidsliv, for å hjlp adr mskr. Fi dr drøm som varmr hjrtt og gasjr dr md klokskap for t bdr og mr rttfrdig samfu. Å lv i gld, r å øv sg i å vær takkmlig, sir ha. Trj smilr og tar av sg brill. -Og jg, jg r så privilgrt at dt st ikk r til å tro. Takklist år jg br før sgtid blir bar lgr og lgr, å r dt sart ikk igj mr tid til å b om o mr, lr ha. Om tittl som admiistrrd dirktør sart blir byttt ut md psjoist, så får utvilsomt Trj St Edvards ok å gjør likvl, ikk mist som Vårhrrs løpgutt.

6 10 Haraldsplass R R Haraldsplass 11 BRYTE MØSTRE: Vi øskr å smitt vår pasitr md vår håpfullht, sir psykologspsialist Ccili Thors som har ldt arbidt md t ytt trapiprogram for par md rusproblmr.» Ut fra rfarig md ovr 100 par på samlivskurs, så vi bhovt for å lag kurs som r utviklt for par som r brørt av rus; dt vær sg alkohol llr arkotisk rusmidlr. Vår traputisk tradisjo har fokusrt t på rus llr på samliv. t y kurst omfavr hl mskt og hl familis rusproblmr. Vi har kalt opplggt «I god og od dagr» og vi gripr spsilt fatt i dyamikk og møstr for kommuikasjo som tablrs i slik par,» forklarr Ccili Thors. Avslør dyamikk «I parforhold hvor d har t rusproblm, dar dt sg som oftst kommuikasjosmøstr og t dstruktivt samspill som dt r vasklig å bryt ut av. rfor lggr kurst opp til båd å avdkk slik møstr og på praktisk trig i å bryt ut av fastlåst tk- og kommuikasjosmøstr,» forklarr Ccili Thors. «t r slik md rusproblmr at d adr partr og, llr bara drs blir mdavhgig; d problm som rus skapr for d rusavhgig rammr også dm. mistr dlr av si itgritt og kotakt md si g bhov. På kurst vil vi hjlp dltakr md å stt ord på t tabublagt tma og å gjør dt på måt ut å fordl skyld mllom part.» Blidpassasjr Rusproblmr r mr utbrdt ma skull tro. I motst ig til adr problmr og lidlsr, r rusproblmr o som gjr skyvs udr tppt. Og skyvr ma my udr tppt så mistr ma takhøyd; slik r dt. bst hjlp ka få, r hjlp til å hjlp sg slv, mr Thors. «Par som r brørt av rus problmr ka hjlps, ig tvil om dt. Vi ka tilby dm hjlp til å ta grp om si g liv. må tr ut av offrroll og bli slvstdig aktør i sitt gt liv. Partr blir oft «blidpassasjr» i d rus av hgigs flukt fra problm. I så fall må partr ita posisjo i førrstt og sørg for å ikk bli avldt av partr md rusproblmr, m tvrt imot ta asvar for sitt gt liv. rusavhgig itar oft «offrroll» vd at d skyldr på adr for si misr. Mskr md slik forklarigsmodllr må få hjlp til å kvitt sg md slvrttfrdiggjørig og til å s vrd og si ærmst på y og rll måtr.» Littrært samarbid Til kursopplggt har Ccili Thors fått aldig til å bruk Tor Rbrgs bok «Kompai Orhim» (Oktobr forlag, 2006) som ksmplhft i hvorda rusproblmr ka art sg for par og famili. Roma har strk slvbiografisk trkk fra forfattrs oppvkst og kommuikasjosmøstrt r, stt fra traputs syspukt, tatt på kort. Kursopplggt skal lasrs i Oslo jauar 2013, og da vil d vrds kjt fisk forfattr Märtha Tikka vær til std og tilkjgi si rfarigr md rus i t parforhold. Kursopplggt r utviklt i samspill mllom Modum Bad og Stiftls Brg iakoisshjm md Ccili Thors som fagasvarlig og hovdforfattr. PAR SOM ER BERØRT AV RUS: Kommuikasjo båd problm og løsig «Målt vårt r å smitt mskr md vår g håpfullht», sir psykologspsialist Ccili Thors vd Str for Livsmstrig. Hu r å klar md t hlt ytt kursprosjkt som r utviklt for par hvor d llr bgg har rusproblm. UTRAG FRA BOKE "KOMPAI ORHEIM" AV TORE REMBERG UTRAG, SIE 142: t var ikk så at ha hadd plalagt o av dtt. Fa hllr. Er dt o som tror dt? t var ikk så at ha giftt sg md d frigid dama og plala at dt skull gå på tvrk. Lik lit som ha la sg i går og plala at ha ikk skull stå opp om morg. Ha r lik forbaust som d adr, hvis dt r o som lurr på dt. M dt r ig som lurr på o tig år dt gjldr Trj Orhim. Aldri r dt o som spør hva ha trgr, hva ha følr, og år hlg kommr, orkr ha ikk mr. a r dt ikk flr krftr igj i kropp. Muskl hgr ut til tørk. Sara har ikk sakkt md ham hl uka, og hu sur sg år d lggr sg om kvld, til og md d gag ha prøvr å vær vlig, mild, glad, til og md ha sir hæ, Sara, å skal dt bli kjærlight hr, llr mir h om hvor bra d har dt, til og md da sur hu d satas rygg til ham, r dt rart at ha ikk orkr mr? UTRAG, SIE190: Sara kjt sg frarøvt vrdight hu ikk trodd hu hadd. Hu kjt skam da hu gikk på jobb, som om d hu arbidt md hadd vært hos mora d sødag, og da hu gikk for å hadl, slo hu øy d år hu møtt kjt. st hu orkt å sakk md var Raghild. «Jg må få slutt på dt,» sa hu kvld hu hadd skt sg ut. «Jg klarr ikk å s på dtt lgr.» «Hva tkr du å gjør da?» sa via, som satt alvorlig i sofa, røykt og lyttt til Sara. «Jg vt ikk» «Kjær dg. Hvorfor går du ikk.» r kom dt igj. Bar gå. «Raghild. Hør på mg,» sa hu. «Hvis du skal hjlp t msk som ikk vil hjlps, hva gjør du da?» «t r ikk mulig,» sa Raghild. «t st du ka gjør, r å få dt mskt til å vill hjlp sg slv.» «Hva mr du?» «Ha må vill hjlp sg slv. Ig adr ham slv ka gjør dtt.» Var dt sat? Hva ku hu gjør for å su dt? Kraglt hadd d gjort i årvis. Hu hadd forsøkt tausht, hu hadd forsøkt bittrht, hu hadd forsøkt vlight, hu hadd appllrt til all tklig føllsr, astdight, ær, moral, vrdight. Hva var dt igj å forsøk? Var dr rtt og sltt så at ha vill dtt? t ku dt ikk vær. Ig ka vill dtt. «Kompai Orhim» bl utgitt på Oktobr forlag, 2006

7 12 Haraldsplass R R Haraldsplass 13 ialog åpr y mulightr PALLIATIV MEISI: Stort bhov for lgr md spsialkomptas Ovr hl ord har dt d sist år vært økd ttrspørsl ttr lgr md dybdkomptas på lidrd bhadlig; palliativ mdisi. ag Ig Ulsti og Adras Ivrs har my å sakk om. I dialog sg i mllom, md asatt og md ldls vd Stiftls Brg iakoiss hjm (SB) lggr d plar for dt som tidligr var orgaisrt i ulik str og htr. Arbids tittl r Haraldsplass Kurs og Samtal. t st som r (st) sikkrt r at d y, sam ordd ht ikk vil ht ttopp dt. Vi r hldig vd at vi ifra d ulik str udr SB har hlt uik koplig av fagfolk md spsialistkomptas på svært ulik områdr. t sttr oss i stad til å utvikl lik uik tjstr ifor vildig, sjlsorg og psykologi. Allrd å tilbyr vi ldrutviklig, livsmstrig, sjlsorg og vildig. t vi å r opptatt av r å fi ut hvilk typr tjstr dt fis ttr spørsl på. I tillgg sr vi på struktur og orgaisrig av virksomht sir ag Ig Ulsti (32) som r asatt som daglig ldr. Som ærmst sparrig-partr har ha Adras Ivrs (61) som har svært lag fartstid ifor ldls og orgaisasjosutviklig. t r spd å få vær md å bygg opp o ytt Oppmrksomt ærvær ka lærs «Midfulss» r t bgrp som for tid får økd fotfst i traputisk miljør. Hvis du «Googlr» bgrpt, kommr dt opp omtrt trff. I dt sist r Haraldsplass diakoal høgskol i md t trff på bgrpt d også. Fra jauar st år ka du mlig studr «Midfulss» og oppå 30 studipog i løpt av tt år. t r mdisiprofssor Jo Kabat-Zi vd Uivrsity of Massachusts som tablrt bgrpt «midfulss» på 2000-tallt, ms has studir går btydlig lgr tilbak. Kabat-Zi studrt zmditasjo og tok tkikkr hrifra i i vstlig mdisi for å hjlp mskr md agst og strssproblmr. Has program for strssrduksjo tilbys mdisisk str, sykhus og hlsorgaisasjor, og programmt vd Høgskol byggr på has mtodr. «Mag vil kj sg igj i at d alltid r på fart, t på vi i i o llr bort fra o. t r som ma mistr litt av sg slv udrvis. Midfulss gir hjlp til å vær oppmrksomt tilstd i øyblikkt og opprtthold kotakt md sg slv,» forklarr Esp Braath; førstlktor og asvarlig for studit i Midfulss. r. psykol. Jo Vølstad, som ylig avla doktorgradsarbidt sitt ifor Midfulss, og førstlktor Brit basrt på dt brd spktr av aktull rfarigr som r høstt, d høy komptas som r ivartatt udr SBparaply og t klart øsk fra båd stiftls og mdarbidr om å utvikl tjstr til bst for kltmskr, bdriftr, kirk og samfu, forklarr ag Ig Ulsti. Bårds vd høgskol, vil også bidra i udrvisig av studt på programmt. Studit r orgaisrt md ti samligr ovr to og halv dag. For mr iformasjo: aktult t r likvl svært få lgr md utdals og rfarig på dtt områdt, og dtt har ført til t samarbid mllom d fm asjoal forig for palliativ mdisi i ord om å tilby slik ttrutdaig for lgr. I høst var «Suiva str for lidrd mdisi» vd Haraldsplass iakoal Sykhus vrtskap for 36 lgr som r i gag md d toårig ttrutdaig. Palliativ mdisi r ikk godkjt som g mdisisk spsialitt i o av d ordisk lad. Ikk dsto midr r dt t stort bhov for lgr md grudig komptas på områdt. Palliasjo r dl av d bhadlig som lgr må utfør på sykhjm, på sykhus og i privat hjm; dt r sålds ikk bar vd hospickliikkr komp tas r rlvat, forklarr Sbastia vo Hofackr som r kost. sksjosovrlg og fagsjf vd Suiva-strt, samt mdarbidr i dt rgioal Komptasstrt i lidrd bhadlig i hlsrgio vst t først kullt startt i 2003 og y kadidatr tas opp at hvrt år. Kadidat skal ha lidrd bhadlig som hovdfokus i drs kliisk hvrdag. Utdals r båd tortisk og praktisk og hlt og holdt kliisk rttt. Vi lggr mgt stor vkt på tikk og kommuikasjo mllom pasit og lg. E btydlig dl av udrvisig forgår i gruppr, og for å sikr praksisær udrvisig tar kadidat md sg rll cas fra gt arbidsstd. For å få kursbvis må kadidat gjomfør t bgrst forskigsprosjkt og ksam som fokusrr på rflksjo rudt og bslutigstakig for pasitr md alvorlig sykdom, fortllr vo Hofackr. t toårig kurst lggs til ldd fagmiljør i d ordisk lad slik at kadidat får t brdt iblikk i hvorda praktisk lidrd bhadlig blir utført. Suiva-strt r dt st strt på Vstladt som ka utda kadidatr i palliativ mdisi og som har godkjig for å driv md d typ komptasbyggig. Vi mag lr imidlrtid ovrlgstillig til utdaigskadidat. Hlsdirktoratt som har godkjt strt som utdaigsstd forvtr at vi utdar lgr i palliasjo. Vi r tross alt d kliikk md størst tttht av godkjt vildr i palliativ mdisi, opplysr vo Hofackr. Mr iformasjo: scpm.org/?p=13 PASIETÆR: Vi lggr stor vkt på tikk og kommuikasjo mllom pasit og lg, sir ovrlg Sbastia vo Hofackr om utdaig av lgr md dybdkomptas på lidrd mdisi.

8 14 Haraldsplass R R Haraldsplass 15 SKOLEFRI: a «Haraldsplass» var på bsøk var gård prgt av grupp md bar fra Samagr SFO. HEST OG KJERRE: «Om dt blåsr llr rgr, jg har ikk hatt st dårlig dag på arbid hr på Udrvisigsråd,» sir Camilla Mlbø. LIVET VAR IKKE BARE VIRTUELT LIKEVEL, VISER ET SEG: Vlkomm til (hlt kt) gårds! Li dataspill, Facbook llr film? Prøv «hlt ær/ttt på-opplvls». Få satids kotakt md hstr, kyr, saur og høs i ulik variatr. Kort og godt tur til hlt rll og kt gård. Ta tur til 4H si bsøksgård på Gars og bli ralittsoritrt. HESTESTOPPEHOLEPLASS: t r alltid gøy å sitt på hstrygg. Særlig år hst ikk r så stor og år o har lagt prfkt ordig for av- og påstigig! FYRVOKTER: Gustav Flatabø (t.h.) passr blat at på at gamm blir god og varm før gjst kommr. Iimllom blir dt tid til prat md Eiar Tvdt. Iall fall var dt dtt ug og ldr gjord i Udrvisigsgård til 4H på Gars r svært populær, fortllr Eiar Tvdt som for paktr gård som r godkjt som 4H-gård. «Vi r allrd i frd md å bli fullbookt for barhagr for hl vår st år,» sir ha. Eiar Tvdt r utdat agroom og kom til Gars allrd i 1971 da gutthjmmt fortsatt var i drift. t var likvl først på 1990-tallt gård bgyt å få d form d har å. Gård drivs av Tvdt som har avtal md Stiftls Brgs Gutthjm som forvalts av Brg iakoisshjm. Ettr mr 40 år på gård har Eiar Tvdt fortsatt t varmt hjrt for bar og ug. «Vi samarbidr md Bjørkhaug Arbidsfllsskap som har fm tilrttlagt arbidsplassr hos oss. fm mdarbidr kommr frivillig til oss og utgjør fatastisk rssurs for oss i møt md all vår gjstr,» frmholdr Tvdt. Også

9 16 Haraldsplass R R Haraldsplass 17 Jg får lov til alt, utatt å komm hjm... FORMILER: Eiar Tvdt r sidig formidlr av hvorda tig hgr samm. Som for ksmpl hvorda kyr mlks. Båd asatt og bara trivs i has ærvær.. AGROOM: Eiar Tvdt har jordbruksutdals og på 4H Udrvisigsgård får ha utfordr ug til migsfullt arbid for adr. bbor vd Gars Ugdomsstr har adgag til alt som gård har å by på, m Tvdt fortllr at dt r sjldt md bsøk drifra å. Udrvisigsgård har kvot på litr mlk hvrt år, og dt plir d 17 kyr på bås fit å produsr. På gård r dt også splsaur, høs, grisr, kair og fm hstr av ulik størrls. «tt md hstr r svært viktig. bruks båd som trkkdyr til vog vi har og til trig for bar og ug md bvglsshmigr. Også adr får bruk hst ttr avtal; av llr a gru r dtt t svært attraktivt tilbud for jtr. Hvr lørdag r dt «åp gård» for absolutt all md ridig, hst og vog, vi srvrr grøt og vi stikr vaflr i gamm. Vi r så utrolig hldig at vi har t gt «Lørdagslag»; grupp på rudt 20 frivillig voks md bar i aldr ti til 18 år som kommr og hjlpr til udr lørdagsarragmt. Og dt r blitt t svært populært tilbud - ut at vi har brukt 1 kro i rklam,» udrstrkr Tvdt. «Vi dlr grit på arbidsoppgav,» sir Gustav Flatabø. Ha kommr fra Ulvik m har for tid udrvisigsgård som arbidsplass. «Jg lir hstr år vi har fysisk utvikligshmmd på bsøk og jg sørgr for å hold liv i pis i gamm,» forklarr Flatabø om o av arbidsoppgav has. Og y oppgavr vtr. «Vi har fm kyr som skal kalv om kort tid, og dt r jo alltid spd. I løpt av vitr skal vi bygg grillplass ut, så dt blir my å hold på md.» «Jg slt dl md psykisk plagr, m ttr at jg kom hr har jg ikk hatt st dårlig dag,» sir Camilla Mlbø md t godt smil. Hu bor på Ostrøy og pdlr til gård hvor hu sart har vært i tt år og stortrivs. «Jg får vær my ut i frisk luft. Å jo, dt ka rg og vær surt i blat. a r løsig å ta på sg klær som passr. ét r ikk o problm,» udrstrkr Mdbø. I øy hs ka all s at dt må vær hlt sat! Mr iformasjo: FAKTA 4H Udrvisigsgård på Gars, Ara Tradisjoll Vstladsgård md mlkproduksjo som hovdærig. Tilbyr opplvlsr og kuskapsformidlig tilpasst idividull og gruppr. Gård har bl.a. gamm md pis, og md plass til 60 prsor. Gård tar uktlig imot 20 prsor for opptrig, bl.a. md ridig. I tillgg kommr tilbud om arbidstrig. Gård r åp for all hvr lørdag. Bsøkd kommr uamldt. Mr iformasjo: SAMA RBEISPA RTER AV / LOGO G E E K E T U E B B O J U F K F Ø T E? G I E M ME SETER SØKER S M M O O G G U GARES MILIEHJEM FOR U FA rlight ht og kjæ g g y tr, rg so r t jobb d g r o m tr lø. t ll r r fu ad dl av oppvkst milihjm lir du a b F r r. f t l f a ø t si s s har vr. sitt pot u g d o m bar o u g å utvikl d Gars i r g V fo. ri id fa lt s r k vo g års mm på h fra stabil md ma r hj jø il r m ld g r fa fo av t størr sult miliko Eg fa g i d g vil g, kurs o dyktig lø Opplæri : R Å F kurras o U K stig la fo v l a. Fri og rs døgt d m m ti r. 4 p ,kig ca Utgif tsd r.o O SS! su 7 60 gar Tlf. T KOTAK g d om s st

10 18 Haraldsplass R R Haraldsplass 19 Utvksligsbsøk fra Malawi SPEEE FORERAG UER FORSKIGSAG PÅ HARALSPLASS Skjll(tt)sttd bivirkigr av atidprssiva Godt voks m som byttr modr atidprssiva brkkr hoft tr gagr så hyppig som jvaldrd m som ikk går på slik mdisir. tt og my at kom frm da forskr vd Uivrsittt i Brg tilkyttt Haraldsplass iakoal Sykhus prstrt si fu udr Forskigsdag i slutt av sptmbr. LYKKELIG UTE HOFTEBRU: oktorgradsstipdiat Marit Stordal Bakk mr dt r for klt å skriv ut «lykkpillr» og at far for hoftbrudd vd slik bruk r t godt argumt for å vurdr adr vldokumtrt bhadligsformr vd dprsjo HJEM TIL JUL: I dsmbr vdr Ktti Kaoga (t.v.) og Cathri Msosa s mot Malawi hvor d arbidr vd t sykhus i hovdstad Lilogw. Haraldsplass iakoal Sykhus (HS) har t vskapssykhus i hovdstad Lilogw i Malawi, khoma sykhus. Samarbidt har pågått sid 2009, og sid april i år Ktti Kaoga og Cathri Msosa fra Malawi vært utvksligsstudtr vd ulik avdligr på HS. Før vi rist gikk vi gjom t forbrdd kurs og i org har vi gått på språk kurs for å lær orsk,» sir Ktti Kaoga litt på orsk og litt på glsk. «I motstig til i Malawi, utførr sykplir EKG på pasit, så dt har jg lært udr oppholdt hr. t har også vært lærrikt å s hvor da ma isolrr pasitr md strkt smittd sykdommr. I dt hl tatt har vi stt hvor my bdr tid plir har md pasit og hvorda plir lyttr til pasit,» oppsum mrr Ktti Kaoga som r vat md lag kør av pasitr som oppsøkr misjossykhust hu r tilkyttt i Malawi. «Jg har lært my om mdisirig av pasitr md diabts; sykdom som økr my også hos oss. Rgim md tildkkig av pasitr og bruk av sjkklistr vd oprasjor har også gitt mg my å tk på,» frmholdr Cathri Msosa. «t r btydlig kaldr hr i Malawi, m i jui r tmpratur lav også dr. M sø har vi ikk,» forsikrr bgg to. Til jul skal d hjm; ttr i mådr i Brg sr d frm til å møt famili si igj. For tid r dt to orsk sykplir som jobbr vd khoma, Føydis Vagstad (fra grll mdisi) og Bjørg Solsvik fra Suiva. Prosjktt r fiasirt md midlr fra Frdskorpst. Forskigsdag r som julaft for hvr ysgjrrig-pr. I løpt av dag ka ma boltr sg i yvu kuskap prstrt av forskr slv, formidlt i populær språklig ipakig. Årts tma fokusrt strkt på pasitrttt og rlvat tma. Så som «fra Birkbir til skrøplig ldr md hoftbrudd,» «Smrtlidrig til krftpasitr» og «Oprasjo r mr bar kirurgi». M at dt ka vær sammhg mllom bruk av atidprs siva og økt far for hoftbrudd, var likvl o ytt for d allr flst. Lg og doktorgrads stipdiat Marit Stordal Bakk som i tillgg r tilkyttt Kavli forskigsstr for aldrig og dms, forklarr: «I org r vi hldig som har fatastisk hlsrgistr som tilbyr uikt kildmatrial for populasjosstudir. Jg har grpt fatt i o som vært atydt av adr: Pasitr som brukr modr atidprssiva - såkalt srtoi ropptakshmmr (SSRI) r oftr utsatt for hoftbrudd frisk mskr. I mitt matrial har jg iformasjo om ordm født før iss har i alt fått utskrvt atidprssiva 2,8 millior gagr fra , ms hoftbruddsrgistrt ka fortll at ca av diss har hatt hoft brudd i /(vt. i samm priod). SSRI r gjr kjt som «lykkpill» og r svært my brukt. Udrsøkls mi visr at d pasitgrupp i gjomsitt brkkr hoft st to gagr så oft som prsor som ikk brukr SSRI. Rsultat r tydligst for m som brukr «lykkpill», spsilt d ygst ldr; og for m i aldr 67 til 76 år r dt tr gagr så stor sjas for hoftbrudd sammlikt md frisk m i samm aldr.» Studi ka ikk forklar hvorfor d som brukr SSRI har økt risiko for hoftbrudd. t r kjt fra tidligr at mdisi ka øk falltds på gru av bl.a svimmlht i oppstartsfas. yr forskig tydr på at SSRI brukt ovr tid har ugustig ffktr på bimtabolism, ma tkr sg drfor at pasit har høyr risiko for brudd vd fall. tt r t spd tma vi garatrt får hør mr om i frmtid! «Udrsøkls vår, som r d først i sitt slag på så stor bfolkigsgrupp, udrstrkr dt alltid skal vær god idikasjo for mdikamtll bhadlig, samt viktight av å vurdr god bhadligsaltrativr som lysbhadlig og kogitiv trapi for pasitr md dprsjor,» mr Marit Stordal Bakk som har brgt at 320 hoftbrudd hvrt år i aldrgrupp 67+ ka ha sammhg md bruk av atidprssiva(ssri).

11 20 Haraldsplass R R Haraldsplass 21 Illustrasjo av Bjørg Thorhallsdottir fra vrdihftt for Solli PS. KRAFTIGE SAKER: Magt i sylidr (dt lill bildt) r så strk at dt r tugt å hold igj t skrujr på 1 mtrs avstad. Til gjgjld lagr d sylskarp bildr som radiograf Svrr Østrhus ka tolk. y MR til Haraldsplass Egvrdi, tillit, kuskap, rttfrdight Solli PS har utviklt t vrdihft til ispirasjo og rflksjo om hvorda asatt møtr hvradr, pasitr og samarbidspartr. Prosjktt bl iitirt av asatt slv. I sommr fikk Haraldsplass iakoal Sykhus y magttomograf (MR). gaml hadd rukkt å bli ti år gamml. Tkologiutviklig går fort og d y MR gir bdr bildkvalitt og åpr for adr typr MR-udrsøklsr, forklarr htsldr vd radiologisk avdlig, Arsti Hod. Utskiftig fat std vd hjlp av hiskra som løftt d gaml MR ut og fikk d y plassrt på rtt std. «Ivstrig bløpr sg samlt til ca 13 mil lior kror,» forklarr Hod. «t ikludrr slv MR og ødvdig tkisk og bygigsmssig oppgradri gr. Slv rommt d står i r ikk så stort, m vd hjlp av y LEblysig og fotomotasj på bakvgg, sys vi at rom mt r blitt mgt bra. Vi har hatt dl ikjørigs problm r, og dt r ikk vrk uvtt llr uvalig. t r mulig at vi må forstrk d bygigs mssig kostruk sjo o for å ugå vibra sjo som påvir kr bildkvali tt, m i sum svarr d y MR fra Gral Elctric til forvt ig.» MR r t svært viktig diagos tisk vrktøy og maski utytts maksimalt. Fm dagr i uk holdr avdlig åpt til kl 2130 for å ta ua bhovt for stat-ofth-art bildr fra d y MR.» t var på t allmøt at øskt om tydliggjørig av d viktigst vrdi vd Solli PS bl frmm. Ldls tok tak i dtt og tablrt arbidsgrupp md madat om å frmm forslag til vår viktigst vrdir,» forklarr ovrlg og ldr av polikliikk vd Solli PS, Åsa Kristi Rkdal. «Vi smalt i vrdihftr fra ulik virksomhtr og fikk i båd stor og omfattd vrsjor og midr og hdig hftr som forklart virksomhts kjrvrdir. Vi øskr å formulr t vrdistt som byggr på «grumur» i alt vi gjør. Forslagt vi frmmt bl vdtatt og vi r glad for d utformig dt lill hftt har fått. t hørr md at vi valgt å dropp slagord for virksomht, vi fat rtt og sltt ikk o vi syts var dkkd som ovrskrift.» Vrdi r å gjstad for rflksjo og utfordrig båd sosialt og faglig vd Solli PS. «Vi brukr dm på fagdagr og i adr sammhgr. Vrdihftt r ivitasjo til å rflktr ovr vår holdigr og adfrd,» sir Rkdal. «Vrdi uttrykkr idtitt hva vi vil stå for og hva vi r stolt av» står dt som ildd ord om «Egvrdi» på sid 3 i hftt. t ka ispirr o og hvr til g rflksjo. Hr r o adr utdrag: TILLIT «Tillit skapr vkst» KUSKAP «Å vit år ma vt o og å vit år ma ikk vt o dt r kuskap» RETTFERIGHET «t vill vær vasklig å vær rttfrdig om ikk msk var så forskjllig.»

12 22 Haraldsplass R R Haraldsplass 23 Miord Vil du ha bak som kjr dg? ROLLAUG ØYGAR VEVIK Rollaug Øygard Vdvik, f , død Søstr Rollaug var lv vd Brg iakoisshjm fra Hu bl ivit til diakoiss Fram til 1958 arbidt hu dt mst av tid vd Haraldsplass sykhus, my av tid på labratorit. I tillgg til å vær god sykplir, var søstr Rollaug utrustt md svært god sagstmm. Søstr Rollaug gldd oss oft md si sag, og hu sprdt gld rudt sg. Vi lysr frd ovr søstr Rollaugs mi. AE-MARIE SULE LARSE A-Mari Sul Lars, f , død Søstr A-Mari var lv vd Brg iakoisshjm fra Hu bl ivit til diakoiss Søstr A-Mari fikk mag år av si tjst i Idia. r fikk hu virk blat ødlidd, og hl livt stod d h ært. Vi lysr frd ovr søstr A-Maris mi Vi strkkr oss lagt for å vær god mdspillr for vår kudr. Svi Ol Holvik ass. baksjf Tlf Uastt hvor du bor så skal du opplv oss som di lokalbak. Ja Lars kudrådgivr Tlf Vi kjr d krist orgaisasjo gjom samarbidt i KIF. Sti Bts kudrådgivr Tlf Prsolig oppfølgig r tt av vår fortri. Bt Sørs kudrådgivr Tlf Hos oss r rask bslutigr dl av srvic. Kai Kylligstad kudrådgivr Tlf Mag kjr oss som bak for krist orgaisasjor i org. t du kaskj ikk vt, r at vi også ka vær di bak. Vi har lag rfarig md oppfølgig av prsokudr ovr hl ladt. Ta kotakt på tlfo llr for mr iformasjo. t r alltid hygglig å prat md kjtfolk.

13 24 Haraldsplass R B-blad RETURARESSE Stiftls Brg iakoisshjm Ulriksdal 8, 5009 Brg Vapost BETRAKTIG På høgskol r vi så hldig at vi har i vapost md kaldt, sprudlad og gratis vat for all. Vapost r plassrt i 3.tasj og hr kjm studtar og tilstt og fyllr friskt vat på flaskr og i glas i løpt av arbidsdag. Vd vapost r dt stadig folk og ha r blitt i møtplass dr vi ka slå av i prat ms vi vtar på tur til å fyll vat. Folk har til all tidr samla sg dr dt r vat båd for å ht drikkvat og for å la husdyra drikk. Samstuds har vakjlda vor i sosial møtplass og i stad dr i har høyrt ytt. Mag stadr må i o gå til brø for å ht vat. Vat r også it tma i mag historir i Bibl. Brr tk på Rbkka som ga vat til i tjar vd brø og opplvd at livt bli hilt foradra. Og historia om Jsus som møtt kvia vd brø og ba h om vat trass i at ho var i samaritar, frå it folk som jøda ikkj hadd oko kotakt md. I org r vi va md å ha riklg og godt vat. Vi har mst i ovrflod av vat; vi tkr st ikkj ovr at tilgag til vat ka vr it problm. Mag stor frskvat og lvar, god tilgag på rgvat og godt gruvat har vor fordlar vi har hatt i all år. Framsyt borgarar i bygdr og byr har gjv all tilgag på rit vat og ri rgi vd å bygg ut vassvrk og kraftvrk. Slik tiltak har vor viktig i utvikliga av org båd som sjølvstdig stat og it viktig bidrag i utvikliga av d allm hlstilstad i ladt. i sikra at vassrtta skull vr på orsk hdr. såkalla himfallsordiga som bli iført i org i 1909, har sikra asjoalt offtlg igarskap ovr d vigvarad og kstrmt vrdifull aturrssurs vasskrafta r. Himfall r i dl av di orsk kossjoslov, iført for å hidr at utaladsk storkapital fkk kotroll ovr d orsk vasskrafta. I i dl lad r hil drikkvassforsyig blitt privatisrt. tt har ført til stor folklg protstar fordi vatt har blitt dyrar og midr tilgjglg for di fattig. Blat aa i Uruguay mått styrsmakt ta tilbak asjoal styrig ovr vassrssursa for å sikr all tilstrkklg og godt vat. Vat må ikkj kost mir at di fattig har råd til dt. Ei btrig av vassforsyiga igår i di såkalla tusårsmåla som bl vdttk i F i M fortsatt r dt slik at i av sju msk drikk skittt vat, to av fm har ikkj tilgag til toaltt. F si rsolusjo om rtt til rit drikkvat og saitær kom ikkj før i Ettr mykj dbatt mått tr av di rikast lada i vrda (Kaada, Eglad og USA) som har full dkig av va og saitær, gj arkjig av dss rtta til vrdas fattig. I rsolusjo blir dt slått fast at vat r i rttight, ikkj i var. M framlis døyr 5000 bar kvar dag av vassrlatrt sjukdomar. ss sjukdoma krv millioar av liv kvart år. Flir msk har døydd som rsultat av magl på rit vat i sist tiår dt samla tal på omkom i krig og koflikt sida adr vrdskrig. Rådrtt ovr vat har til all tidr vor årsak til kofliktar og krigar. Samtidig r magl, skiv fordlig og maktkamp om vassrssursar i kjld til koflikt. Kotroll ovr vatt gjv makt og hrrdøm også i dag. ifor var dt itrssat å sjå TV-programmt E ris i vats frmtid om korlis kamp om å kotrollr frskvatt kjm til å påvrk liva vår i strkar grad før. Jordklod har ikkj ubgrsa md frskvassrssursr, okr stadr r dt sakk om at gruvatt mst r brukt opp. Vi trg fortsatt vat for å lv og for å ku dyrk jorda slik at vi og husdyra vår får ok mat. i sist åra md tørk md drtil hilt øydlagt avligar som vi har stt båd i Afrika, Asia og Amrika, r skrmmad, m ikkj uik hdigar. i stor klimadriga som skjr md dsmltig av isbra r brr i av idikasjoa på at oko r gal og på vill vgar. Tilbak til vår lokal vapost. t r ltt å ta dt for gitt at dt r så klt og sjølvsagt å brr trykk på kapp llr op sprig for å få rit vat. Vi r utrulg hldig som bur i it lad dr vi har tilgag på godt og rimlg offtlg vat. tt r it god vi vil bhald og kjmp for og stå i mot i kvar form for privatisrig av vatt båd hr hos oss og i adr lad! Vat r i rttight ikkj i var! IREE HUSKÅR Hovdbibliotkar STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM Tlfo: Tlfaks: E-post: Itrtt:

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV 2 Ovrsitsart Figur 1 Ovrsitsart [6] Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV 3 Bilag Situasjosplar og borput- /oordiatlistr A Situasjospla m/ bordybdr A1 Borput- og oordiatlist A2 Borrsultatr

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

reklamebørsen oktober 2014 tv

reklamebørsen oktober 2014 tv rlambrs otobr 2014 tv rlambrs otobr 2014 t v m la r rs brs m blam rla lam r rs rbrs brslam m brslambrlamrlarsrbrs m m la r rs brs mb lam rla r rs b lam la rrs brsmb m la rs brslambrlam r rs r b b lam la

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks tilbudsavis fra Hvorda blar ma i tilbudsavis? For å bla i tilbudsavis så klikkr du t i t av hjør, llr du ka klikk på pil d på mylij. S ærmr på produkt? Du ka zoom i på produkt vd å klikk på produktt

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson OPPDRAG Kvislatut, - Lvagr kou OPPDRAGSNUMMER 281020 OPPDRAGSLEDER Eirik Nordvik OPPRETTET AV Joaci Olsso DATE 20.06.2013 GEOTEKNISK VURDERING KVISLATUNET VERDAL Ildig Swco Norg AS r gasjrt av Kvro AS

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Identitetsundersøkelse Gjerdrum 2011 Generert 01.02.2011 11:33

Identitetsundersøkelse Gjerdrum 2011 Generert 01.02.2011 11:33 Idtitsundsøkls Gjd 2011 Gt 01.02.2011 11:33 1. I hvilk grad vil du si at du stolt av Gjd som din hjmkommun? Mk av d svar som bst dkkd din ming: I stor grad 57 I no grad 36 I lit grad 4 Ikk i d hl tatt

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Årsberetning 2015. Seilsportliga. Været på en JORDOMSEILING. Subsea 7 Nyttårsseilas 2016 EXPRESS NM 2015 STOLTE JOLLEØYEBLIKK 2015.

Årsberetning 2015. Seilsportliga. Været på en JORDOMSEILING. Subsea 7 Nyttårsseilas 2016 EXPRESS NM 2015 STOLTE JOLLEØYEBLIKK 2015. 2015 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 6 Årsbrtg 2015 sd 4-21 EXPRESS NM 2015 Slsportlga Subsa 7 Nyttårsslas 2016 Vært på JORDOMSEILING STOLTE

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Festivalsommar i Finnøy

Festivalsommar i Finnøy Opningstidr: Mandag: 09.00-18.30 (kassn stngr kl 17.00) Tirsdag - frdag: 09.00-15.30 Nr 27 Frdag 5. juli 2013 Årgang 44 Lokalavis for Finnøy kommun kr 17 Ls også: Fstivalsommar i Finnøy Ikkj nøgd md gravinga

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

Foto: Stefan Dahlqvist. Alta vil

Foto: Stefan Dahlqvist. Alta vil Foto: Stf Dhlqist Alt il 2015 2027 Alt il Kommupls smfusdl 2015 2027 Vdttt kommustyrt 22. jui 2015 Foto: Stf Dhlqist Alt kommu Bsøksdrss: Sdfll 1 Postdrss: Postboks 1403, 9506 Alt Tlfo: 78 45 50 00 Tlfks:

Detaljer