Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009"

Transkript

1 Stokke kommune Årsrapport 2009 og Årsregnskap 2009 Stokke kommunestyre

2 Stokke kommune 2 Årsrapport 2009

3 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen Familie og oppvekst NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Engveien-Senteret Tiltak for funksjonshemmede Barnehager Kultur Arealplan og byggesak Eiendom og kommunalteknikk Bruk av delegert myndighet Økonomisk analyse Årsregnskap Obligatoriske oversikter Balanseregnskapet Økonomiske oversikter drift og investering Noter 63 Stokke kommune 3 Årsrapport 2009

4 Stokke kommune 4 Årsrapport 2009

5 1. Generelt! Kommuneplan Plansystemets årssyklus STOKKE KOMMUNE Mars Kommuneplan Strategidel Juni Utfordringsdokument Des Handlingsprog. Økonomiplan Budsjett Årsplan Temaplaner m.m. Mars Mars Årsrapport og regnskap ½ års status Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap. Årsrapporten for 2009 tar utgangspunkt i de målene som ble fastlagt i handlingsprogrammet for perioden Det rapporteres her kun på målene for I tillegg rapporteres det viktige hendelser i løpet av året og sentrale nøkkeltall. Årsrapporten utgjør et viktig grunnlag for å revurdere mål og virkemidler ved rullering av økonomiplan og handlingsprogram for perioden Årsrapporten kommenterer også avvik i ressursbruken. Disse avvikene er basert på det endelige årsregnskapet for Avvik over kr ,- er kommentert for de store virksomhetene mens avvik over kr ,- er kommentert i de mindre virksomhetene. Til slutt gis det også en total økonomisk analyse. Om regnskapet Regnskapet er avlagt i.h.t. Kommunelovens 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal fremlegges på minimum samme detaljnivå som budsjettet er vedtatt på. I 2009 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på 13,1 mill. kr. Stokke kommune 5 Årsrapport 2009

6 Befolkning og boligbygging Folkemengde 1. jan. og 31. des. samt forandringer i løpet av året År Antall 1.jan. Fødte Døde Fødselsoversku Innflyttet I alt Utland Utflyttet I alt Utland Nettoflytt. Folketilvekst Antall 31.des ,13 % ,17 % ,88 % ,09 % ,18 % Kilde: SSB Endringen i folketallet fra 1. jan. til 31. des. var på 326 personer. Dette tilsvarer en vekst på 1,2 %. Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 5 år har vært 2,0 %. Folketallet pr fordeler seg slik etter aldersgrupper for barnehage, skole, eldre osv. Aldersgruppe år år år år år år og eldre Sum Kilde: SSB Den største prosentvise veksten fra 2008 til var i gruppen 1-5 år på 7,5 %. I grunnskolegruppen 6 15 år var det en liten nedgang i folketallet på - 2,2 % Boligbygging Antall ferdigstilte boliger I 2008 ble det tatt i bruk 35 nye boliger. Gjennomsnitt siste 5 år er 74 boliger pr. år. Stokke kommune 6 Årsrapport 2009

7 2. Toppledelse og stab Ansvarsområde Rådmannskontoret er det sentrale bindeleddet i kommuneadministrasjonen mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Rådmannskontoret sørger for å legge forhold til rette for at folkevalgte kan styre kommunens virksomhet ved å fastsette mål, prioritere oppgaver og ressursbruk, tildele økonomiske rammer, delegere myndighet og føre kontroll. Rådmannskontoret sørger for at beslutninger og vedtak i politiske organer gjennomføres, og informerer folkevalgte om resultater og måloppnåelse. Ansvarsområdet omfatter: Innkjøpsorganisering Kommuneplanlegging Økonomistyring Lønn- og personaladministrasjon Skjenke- og salgsbevilling Skolefaglig ansvarlig Regnskap, skatt og innkreving Pensjonsordninger Beredskap Personforsikringer Juridiske spørsmål Informasjonsteknologi Telefoni Næringssaker Viktige hendelser Ny webportal ble åpnet Kommuneplanen for ble vedtatt. Ny skolestruktur ble vedtatt. Avtale med IKA Kongsberg om fjernarkivering ble inngått. Felles servicekontor i rådhuset ble etablert. Kommunens IT-plan med strategidel ble vedtatt. Prosjekt På nett gjennomført. Gir bredbåndstilbud til alle i Stokke.. KIDS-prosjekt gjennomført. Ny IT-løsning til skolene satt i drift. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/ mindreforbruk på kr 0,1 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1200 Reduserte utgifter (rekvisita, kopiering, telefoni etc) - 0,1 Stokke kommune 7 Årsrapport 2009

8 Nøkkeltall ANSATTE TOTALT I Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt KOMMUNEN An Ant % Ant % Ant % Ant % % Ant % t Antall årsverk Antall ansatte 1) Antall heltidsansatte 90 10, , , , , ,7 Antall deltidsansatte 65 7, , ,7 64 7, ,3 Antall ansettelser Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn , , ,6 24 2, , ,3 Årslønn , , , , , ,5 Årslønn , , ,9 36 4, , ,0 Årslønn over ,0 9 1,0 18 2,0 16 1,8 12 1,4 28 3,2 Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger 32 3, , ,7 33 3, , ,9 Sykefravær: Sykefravær i % av mulig dagsverk 7,2 7,9 7,7 5,5 8,9 8,3 Permisjoner 2) : i.f.m. svangerskap, fødsel, barns sykdom, omsorg i % 0,48 3,10 2,57 0,47 3,20 2,70 av mulige dagsverk 2) 1) Antallet ansatte i denne totaloversikten stemmer ikke med summen av antall ansatte oppgitt under hver enkelt virksomhet. 2) Permisjoner iht arbeidsmiljølovens og 12-9 Likestilling i 2009 lederstillinger Årsverk Årslønn gjennomsnitt i kr. årsverk og lønn Antall Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Rådmannens ledergruppe 6 33,4 % 66, Virksomhetsledere % 50 % Ledere totalt % 55 % Ansatte i Toppledelse og stab Antall årsverk 26,5 28,4 32,7 31,45 29,9 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Inkl. alle lærlinger (11) Stokke kommune 8 Årsrapport 2009

9 Saker behandlet i politiske organ Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk Det faste utvalg for plansaker *) Inkludert de 3 gamle hovedutvalgene før ny politisk organisering høsten 2003 Måloppnåelse Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status 1. Sykefraværet skal reduseres til 7,5 % i Totalt fravær i 2009: 8,3 % Mål ikke nådd 2. Ny webportal Ny webportal med samme design som Mål nådd i 12K i drift fra januar. 3. Nytt intranett Utsatt til 2010 Mål ikke nådd 4. Tjenestenett Utsatt til 2010 Mål ikke nådd 5. Bredbånd til alle innbyggere 12K-prosjektet På nett sluttført. Mål nådd Alle innbyggere kan nå få tilgang til bredbånd. 5. Revisjon av IKT-planen Revisjon av IKT-planen gjennomført Mål nådd med handlingsprogram for anskaffelse av fagsystemer. 6. Kommuneplanen revideres Kommuneplanen for ble Mål nådd vedtatt. 7. Torpområdet utredninger Rapporten om infrastruktur og arealutvikling ved Sandefjord Målet nådd Lufthavn Torp ferdig. 8. Utarbeiding av kriseplaner i virksomhetene. Utsatt til 2010 Mål ikke nådd 9. Etablere internt servicekontor Servicekontoret ble etablert. Mål nådd Organisasjonsmessig plassert under Virksomhet kultur. 10 Fjernarkivering IKA Kongsberg * Medlemskap i IKA Kongsberg ble inngått. Mål nådd *) Tiltaket var under strek i budsjett 2009 Stokke kommune 9 Årsrapport 2009

10 3. Grunnskolen Ansvarsområde Grunnskole Skolefritidsordning (SFO) Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen Viktige hendelser Innført sektoroverskridende plan for språkstimulering og leseopplæring Innført tiltak for tidlig innsats overfor elever på småskoletrinnet Innført pålagt kartlegging av elevenes læringsutvikling Tilrettelagt for oppfølging av ny forskrift om vurdering, bl.a. ved å stadfeste skolenes praksis vedr. bruk av portefølje Samarbeid om etterutdanning av lærere i matematikk/regning men Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Lardal Startet fysisk aktivitet på mellomtrinnet Justert timetallet på småskoletrinnet i tråd med sentrale føringer Kjøpt inn bærebare PCer til elever Ny skolestruktur vedtatt Nedleggelse av Feen skole vedtatt Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 0,6 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2020/ 2023 Mill. kr Grunnskole/Grunnskole pedagogisk veiledning Innsparing/merinntekt pga. lavere utgifter til elever i private skoler og i andre kommuner, og behov for omdisponering av 0,3 mill kr. til å dekke merforbruk i forhold til skolelokaler. Skolene har mottatt 1,6 mill kr. i merinntekter; hovedsaklig statlige øremerkede tilskudd for skoleåret 2009/ mill kr er avsatt til bundne fond. Resterende 0,6 mill kr. ble brukt til å finansiere kompetanseutvikling hos pedagogisk personell, undervisning av elever fra andre kommuner som hadde sin skolegang i Stokke kommune, praksislærere og frikjøp av tillitsvalgte. -0, Spesialskoler Færre elever i spesial skoler fra høsten , Skolelokaler Merforbruket relaterer seg til innkjøp av forbruksmateriell, kommunale Stokke kommune 10 Årsrapport 2009

11 avgifter, kjøp av renovasjonstjenester, vedlikeholdsarbeid på bygg og elektriske anlegg, reparasjoner av IT-infrastruktur, erstatning av ødelagt inventar og utløsning av alarmer. Det har også vært behov for større innkjøp av forbruksmateriell for å kunne forebygge influensa. 0, Grunnskole skyss Innsparing på skyss til svømmeundervisning da svømmehallen ble stengt i oppussingsperioden og mindre utgifter til spesialskyss. -0,2 Nøkkeltall Ansatte * Antall årsverk 197, ,9 200* 196,7 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) *Tallet er basert på korrigert rapport fra lønningskontoret av Grunnskolen 2005/ / / / /2010 Elever:(GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa skole Ramsum skole Feen skole Vennerød skole Melsom skole Vear skole Stokke ungdomsskole Sum antall elever Timer: (GSI tall pr. 1.oktober) 2007/ / /2010 Bokemoa skole Ramsum skole Feen skole Vennerød skole Melsom skole Vear skole Stokke ungdomsskole Sum timer til ordinær undervisning Timer til spes.underv Timer til assistent* Timer til fysisk aktivitet (ass.timer) 418 * Assistenttimene er konverterte spesialundervisningstimer. En lærertime gir to ass.timer SKOLEFRITIDSORDNINGER Antall barn pr. 1. oktober Bokemoa SFO Ramsum SFO Feen SFO Vennerød SFO Melsom SFO Vear SFO Ekely lekesenter * Sum antall barn i SFO *tilbud Ekely lekesenter ble lagt ned våren Stokke kommune 11 Årsrapport 2009

12 Måloppnåelse Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status 1. Utrede framtidig behov og Ny skolestruktur i Stokke kommune Målet er skolestruktur ble vedtatt av kommunestyret nådd 2. Oppgardering Vear skole mellomtrinnet 3. Skolens IKT-utstyr skal omfatte 1 PC for hver 2. elev. Antallet elev-pc er økes fra 246 i 2006 til 750 i Budsjetterte midler til oppgradering av Vear skoles mellomtrinn er ikke tilstrekkelig for nødvendig oppgradering. Skolene har til sammen 461 PCer. Delmål for 2009 var 625. Målet er ikke nådd. Målet er ikke nådd. Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2020 Innsparing i forhold til elever utenom Stokke grunnskoler Merforbruk i forhold til vedlikehold og renhold av skolelokaler Oppfølging Det vil bli foreslått budsjettjustering i 1. tertial 2010 I des 2009 kom det tilbud om ny renovasjonsavtale. Denne forventes å gi reduserte kostnader til dette formålet Innsparing i forhold til spesialskyss Utgifter til elevtransport varierer og denne må derfor vurderes i løpet av Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik 2 Oppgradering av mellomtrinnsbygg ikke foretatt som målsatt. 3 Delmål om 625 PCer i 2009 er ikke nådd. Oppfølging Oppgradering av hele Vear skole, inkl. mellomtrinnsbygg, er en del av kommunestyrets vedtak om ny skolestruktur. Den vil bli gjennomført når kommunen har økonomisk evne til å gjøre nødvendige investeringer. Det er budsjettert med ytterligere midler slik at målet om en PC pr. to elever kan nås i Stokke kommune 12 Årsrapport 2009

13 4. Familie og oppvekst Ansvarsområde Forebyggende helsetjenester Helsestasjon og skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern og smittevern Legetjenester Migrasjonshelsesenter for flyktninger og asylsøkere Psykisk helsetjeneste Tiltak for rusmiddelmisbrukere Pedagogisk psykologisk tjeneste Voksenopplæring Barneverntjenester Viktige hendelser Sosialtjenesten og Flyktningtjenesten er flytte til og blitt en del av NAV Stokke. Det er etablert et prosjekt innen Psykisk helse- og rustjenesten for oppfølging av rusmisbrukere. Dette som en del av opptrappingsplanen for rusfeltet. Det er etablert et prosjekt Lavterskel arbeidsrettet brukertiltak - Kantineprosjektet i kommunen. Dette er et samarbeid mellom NAV og Psykisk helse- og rustjeneste. Helsestasjonen/skolehelsetjenesten har innført datasystemet HSPro som arbeidsverktøy. PPT har i skoleåret 2009/2010 deltatt i Kunnskapsdepartementets Forsterket opplæringtidlig innsats i to skolers trinn med vekt på grunnleggende ferdigheter i lesing. PPT bidrar med 20 % stillingsressurser. Virksomheten har i 2009 planlagt og gjennomført et stort vaksinasjonsprogram mot Svineinfluensa for innbyggerne i kommunen. Ansatte fra andre virksomheter har også deltatt i den praktiske gjennomføringen. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto mindreinntekt / merutgift på kr 0,6 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2130 Voksenopplæringen Stokke kommune har betalt kr 0,4 mill for mye til Tønsberg voksenopplæring. Pengene er tilbakebetalt, men ved en feil ført i regnskapet for 2010 istedenfor i , Forebygging skole- og helsestasjonstjenesten Egenbetaling for svineinfluensa vaksinen er ført her og gitt økte inntekter. Stokke kommune 13 Årsrapport ,1

14 2410 Leger Inntektssvikten skyldes lavere egenbetaling fra pasienter og refusjon fra helsetjenesteforvaltningen vedrørende turnuslegene. Dette skyldes at de har hatt færre pasienter. + 0, Barneverntjenesten Innsparingen skyldes reduserte utgifter til advokat. Det ble færre saker til Fylkesnemnd og Tingsretten. - 0, Barneverntiltak utenfor familien Merforbruket skyldes kjøp av kostnadskrevende barnverntiltak. Dette fordi Staten v/bufetat ikke har hatt egne tilgjengelige tiltak og/eller vært villig til å medfinansiere kostnadene i tilstrekkelig grad. + 0, Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Merinntekten skyldes sykepenger og mindreutgifter på andre poster. - 0,1 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 33,7 34,9 37,6 40,5 34 1) Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Helsesøstertjenesten: Antall fødte Antall gravide til kontroll hos jordmor Nyfødte som fikk hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst Barneverntjenesten: Antall undersøkelsessaker Antall barn under omsorg av Stokke kommune (fosterhjem og institusjon) pr Antall barn plassert utenfor hjemmet som hjelpetiltak (fosterhjem/institusjon) pr Antall saker i arbeid pr Antall undersøkelsessaker på venteliste pr Psykisk helse- og rustjenester: Antall brukere av psykisk helsetjenesten totalt ) Antall brukere av Psykisk helsetjeneste med ) tiltak - samtaler, veiledning og koordinering Antall brukere av rustjenesten ) Antall brukere ved dagsenteret Kuben &3) Pedagogisk psykologisk tjeneste: Antall henvisninger til PPT Antall sakkyndiger vurderinger Voksenopplæringen: Antall elever i opplæring Antall som har mottatt rådgivning Antall årstimer undervisning ) 1) Dette inkl. 1,8 årsverk engasjement i Psykisk helse- og rustjeneste. Stokke kommune 14 Årsrapport 2009

15 2) NB! Ny rapporteringsmåte. Tidligere ble alle brukere som har fått tjenester i løpet av hele året rapporter, men fra 2009 har rådmannen bestemt at antall pr skal rapporteres. 3) Den opprinnelige brukergruppen (psykisk helse) er redusert til 30 (redusert tilbud / bemanning). Nye brukergrupper (rusmisbrukere og kreativt verksted for unge) gjør at antallet brukere på Kuben er økt igjen fra ) Fra 2009 er 1 årstime økt fra 45 minutter til 60 minutter. Derfor reduksjon i antall årstimer. Måloppnåelse 1 Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status Videreutvikling av tverrfaglig Målet er Tverrfaglig samarbeid i kommunen. samarbeid vil bli integrert i andre ikke nådd programmer og satsingsområder i Anskaffelse og innføring av dataprogram for helsestasjonstjenesten i Kartlegge behov og utarbeide plan for kompetanse heving. 4 Lage politisk sak med forslag om at alkoholavgifter benyttes til forebyggende rusarbeid. 5 Prosjekt for å få til utdanning av Marte Meo terapeuter internt i kommunen Utrede behov og muligheter for å gi tilbud om foreldreveiledningsprogrammet - De utrolige årene. Evaluere støttekontakttjenesten til barn og unge. Evaluere støttekontakttjenesten til rusmiddelmisbrukere. Tiltaket var en del av den prioriterte IT-planen for Tiltaket ikke gjennomført pga. kapasitetsproblemer. Dette forventes å bli en del av en helhetlig kompetansekartlegging i kommunen. Virksomhetsleder har ikke prioritert denne saken i Saken vil bli lagt fram i løpet av Prosjektet lot seg ikke gjennomføre da medarbeideren som innehar denne kompetansen har sluttet. Dette er utredet og funnet ikke gjennomførbart i Stokke kommune da det ikke finnes tilstrekkelige personellressurser eller kompetanse. Tiltaket ikke gjennomført pga. kapasitetsproblemer. Gjennomføring er utsatt til Tiltaket ikke gjennomført pga. kapasitetsproblemer. Gjennomføring er utsatt til Målet er nådd Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Stokke kommune 15 Årsrapport 2009

16 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik 2320 Kraftig økning (30 %) i antall fødsler fra 2008 som også fortsetter i For å kunne imøtekomme oppfølgingsbehovet for et økt antall LAR brukere har kommunen etablert et prosjekt midlertidig delfinansiert fra staten For å skape arbeidstreningsplasser for NAV brukere og brukere fra Psykisk helsetjeneste og gi tilbud om kantine for ansatte i kommunen, er det etablert et prosjekt delfinansiert fra staten. Kantineprosjektet. Oppfølging Den kraftige økningen av barnefødsler medfører et stort press på helsestasjonen. Det er behov for økt helsesøsterbemanning for å kunne følge opp barn og familier. Prosjektstøtten fra staten bygger på at den kommunale andelen økes etter hvert og ender med fullfinansiert stilling i kommunen. Prosjektstøtten fra staten bygger på at den kommunale andelen økes etter hvert og ender med fullfinansiert stilling i kommunen Målet er fast ansettelse i stillingen for Kantineprosjektet. Stokke kommune 16 Årsrapport 2009

17 5. NAV Ansvarsområde Kommunale tjenester i NAV: Sosiale tjenester Gjeldsrådgivning Integrering av flyktninger Viktige hendelser Tjenestene NAV Stokke trygd, Stokke kommunes sosialtjeneste, Stokke kommunes flyktningtjeneste og personellressurser fra NAV Vestfold (NAV Arbeid) ble samlokalisert og etablert i NAV Stokke fra 18. februar. Det ble bosatt 11 flyktninger og i tillegg gjennomført 11 familiegjenforeninger Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 1,4 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2420 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid. Økte utgifter til kontorrekvisita, porto og renovasjon. +0, Introduksjonsordningen Det var i 2009 ikke behov for å utrede og verifisere flyktningers formalkompetanse fra opprinnelseslandet. -0, Kvalifiseringsprogrammet Merinntekten skyldes at staten refunderer kommunens utgifter gjennom individstønaden for deltakerne i kvalifiseringsprogrammet som er på statlige tiltaksplasser. I tillegg var det noen færre personer som fikk vedtak om å bli med i programmet enn det som var budsjettert. -0, Økonomisk sosialhjelp Innsparingen skyldes betydelig lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Nedgangen var på 0,6 mill kr de 5 siste månedene i 2009 sammenlignet med samme periode i Blant årsakene til denne nedgangen har vært; flere brukere har gått over på kvalifiseringsstønad i regi av kvalifiseringsprogrammet, noen brukere har kommet over på uførepensjon og noen brukere har flyttet ut av kommunen. Ny rutine for innkrevingen av sosial lån har medført økte innbetalinger. -0,6 Stokke kommune 17 Årsrapport 2009

18 2811 Økonomisk sosialhjelp flyktninger Innsparingen skyldes lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert, blant annet som naturlig følge av at det er bosatt færre ordinære flyktninger enn opprinnelig planlagt. -0, Integreringstilskudd Inntektsøkningen skyldes satsøkning i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg er skoletilskuddet som tidligere ble inntektsført på skolene bokført her i Dette utgjør kr ,3 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 8,6* Antall ansatte 10 Antall ansettelser (faste og vikarer) 3 *inkl. engasjement 0,8 årverk kvalifiseringsprogr Sosiale tjenester: Antall klienter (økonomisk sosialhjelp) Antall administrative vedtak Flyktningtjenesten: Bosatte flyktninger iht politisk vedtak Bosatte flyktninger ved familiegjenforening ) Nytt punkt fra Måloppnåelse Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status 1 Fysisk etablering av NAV-kontor (leie av lokaler 0,5 årsverk) Målet er nådd 2 Etablering av ny organisasjon, arbeidsprosesser, virkemidler og NAV-kontoret er etablert Målet er nådd roller. 3 Kompetanseutvikling nye virkemidler Grunnopplæring og opplæring nye Målet er og roller i NAV virkemidler. nådd 4 Engasjement av gjeldsrådgiver 2007 Evaluering av prosjektet Målet er og Introduksjonsprogram og bosetting av gjennomsnittlig 15 nye flyktninger årlig. 6 Bosetting av 5 ekstra flyktninger i nye flyktninger er bosatt i I tillegg er det bosatt 11 personer som familiegjenforeninger. Ingen ekstra. nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Stokke kommune 18 Årsrapport 2009

19 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2760 Merinntekten skyldes at staten refunderer kommunens utgifter gjennom individstønaden for deltakerne i kvalifiseringsprogrammet som er på statlige tiltaksplasser / 2811 Mindre forbruk av økonomisk sosialhjelp / Mindre forbruk økonomisk sosialhjelp flyktninger Oppfølging Noe usikkert hvor stor denne merinntekten blir i 2010, da det avhenger av hvor mange brukere som deltar / får tiltak på statlige tiltaksplasser. Evt merinntekt blir innarbeidet i 1. tertial. Innsparingen skyldes betydelig lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Vi vil se an utviklingen utover våren 2010, og innarbeide et evt. mindreforbruk i 1.tertial. Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik Bosetting av 5 ekstra flyktninger Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Flyktning Færre bosatte flyktninger iht politisk tjenesten vedtak enn plan. Planen var 15, det ble bosatt 11. Oppfølging Se kommentarer under. Oppfølging Grunnen til at det ble bosatt færre flyktninger enn planlagt skyldes bl.a. vakanser i flyktningteamet. Stokke kommune 19 Årsrapport 2009

20 6. Pleie, omsorg og rehabilitering Ansvarsområde Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Bemannede omsorgsboliger og bokollektiv Sykehjemsavdeling: lindrende og rehabiliterings enhet, somatisk enhet, og enheter for aldersdemente Aktivitetstilbud Fysio- og ergoterapitjeneste Vaskeritjenester Hjelpemiddelteknikere og transport Kjøkken- og kafeteriatjenester Viktige hendelser Kjøpt og installert Praktiske Prosedyrer i Sykepleie ( PPS) Etablert saksbehandlingsteam. Elektronisk Arbeidsplan i CosDoc er iverksatt i bokollektiv og bemannede omsorgsboliger. Kvalitetsforbedrende tiltak, CosDoc opplæring internopplæring dokumentasjon dokumentasjonsplikt, IPLOS ny veileder. Etablert abonnements ordninger for bassengtrening og rehabiliteringsaktiviteter som morosjon og natursti. Medisinske forbruksvarer knyttet til personer med kroniske sår får blå resept (NAV). Vært i samarbeidsprosjekt med arbeidslivssenteret (NAV) for å redusere sykefravær. Systematisk kompetanseheving internt og legger til rette for faglig utvikling og videreutdanning i virksomheten. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/ merinntekt på kr 0,5 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2411 Fysio- ergoterapi Merinntektene skyldes økte bassenginntekter og tilskudd fra staten (Folkehelseprosjektet). - 0, Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Merinntektene skyldes i hovedsak egenbetaling, men også tilskudd fra fylkesmannen til oppfølging av rekrutteringsplanen. - 0,4 Stokke kommune 20 Årsrapport 2009

21 2531 Kjøkken og vaskeri Merutgiftene skyldes økt forbruk på mat. + 0, Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Merinntektene skyldes tilretteleggingstilskudd og egenbetaling praktisk bistand. - 0,1 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Mottakere av hjemmetjenester pr : Kun hjemmesykepleie Kun hjemmehjelp Både hjemmehjelp og hjemmesykepleie Totalt Antall brukere av trygghetsalarmer Antall personer med matombringing 3 g. pr. uke Liggedøgn trygghetsplassene Sykehjemsplasser: Antall heldøgnsplasser Hjelpemidler Antall formidlede hjelpemidler Mottakere hjelpemidler Antall hjelpemiddelmottaker (NY) Bemannede omsorgsboliger Måloppnåelse Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status 1. Videreutvikle bruken av CosDoc ved å innføre elektronisk arbeidsplan og Praktiske Prosedyrer i sykepleie ( PPS) Elektronisk Arbeidsplan er innført i hjemmetjenesten og i bemannede omsorgsboliger. Praktiske Prosedyrer i Sykepleie er kjøpt og installert. Målet er nådd Stokke kommune 21 Årsrapport 2009

22 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2530 Selv om tjenesten hadde en merinntekt på egenbetaling i 2009 vil utfordringene fremover være store. Kartleggingen av Standard i Det er utarbeidet i 12 K et forslag til Standard i sykehjem som skal være et målgrunnlag for videre arbeid i virksomheten. Alle utfordringene legges sykehjem viser at Stokke bør vurdere inn i utfordringsdokumentet. standarden på områder som ; ernæring, medvirkning, stimulering og aktivisering Økt forbruk mat. Matforbruket følges fortløpende opp og vil blir vurdert ved 1. tertial. Stokke kommune 22 Årsrapport 2009

23 7. Engveien-Senteret Ansvarsområde Forebyggende aktivitetstilbud Korttidslager hjelpemidler Kjøkken- og kafeteriatjenester Catering Viktige hendelser Engveien kjøkken videreføres som et selvstendig kjøkken. Utredningen om sammenslåing med Soletunet kjøkken er avsluttet. Ressursbruk Virksomheten hadde et netto innsparing/ merinntekt på kr 0,2 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2340 Engveien kjøkken- og kafeteria Mindre utgifter til renter på lån i Kommunalbanken. Råvareutgiftene på kafeteriadrift ble høyere enn budsjettert. - 0,2 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Antall middager Antall brukere pr. dag ca Korttidslager, antall ut-/innlev. av hjelpemidler Stokke kommune 23 Årsrapport 2009

Stokke kommune. Årsrapport 2010. Rådmannen 18. mai 2011

Stokke kommune. Årsrapport 2010. Rådmannen 18. mai 2011 Stokke kommune Årsrapport 2010 og Årsregnskap 2010 Rådmannen 18. mai 2011 Innhold 1. GENERELT 5 2. TOPPLEDELSE OG STAB 7 3. GRUNNSKOLEN 11 4. FAMILIE OG OPPVEKST 14 5. NAV 18 6. PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Stokke kommune Årsrapport 2008 Årsregnskap 2008

Stokke kommune Årsrapport 2008 Årsregnskap 2008 Stokke kommune Årsrapport 2008 og Årsregnskap 2008 Stokke kommunestyre 15. juni 2009 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen 11 4. Familie og oppvekst 15 5. Pleie, omsorg og rehabilitering

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2006. Stokke kommunestyre 18. juni 2007

Stokke kommune. Årsrapport 2006. Stokke kommunestyre 18. juni 2007 Stokke kommune Årsrapport 2006 Stokke kommunestyre 18. juni 2007 Innhold: 1. GENERELT 3 2. TOPPLEDELSE OG STAB 4 3. GRUNNSKOLEN 7 4. FAMILIE OG OPPVEKST 10 5. PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING 14 6. TILTAK

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2012

Stokke kommune. Årsrapport 2012 Vedlegg sak 15/13 Stokke kommune Årsrapport 2012 og Årsregnskap 2012 Rådmannen 2013 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 15.11.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) VARA- MEDLEMMER ANDRE Marthe Green Jonas

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 21.11.2011

Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 21.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 21.11.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalget vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2012 gjelder

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. STOKKE KOMMUNE Formannskap Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: Fra 1000 til 1315 Til stede på møtet: Medlemmer: Nils Ingar Aabol Kristin S. Kihle Clas J. Hirsch Elisabeth

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2014. Rådmannen 2015

Stokke kommune. Årsrapport 2014. Rådmannen 2015 Stokke kommune Årsrapport 2014 og Årsregnskap 2014 Rådmannen 2015 1 2 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer