Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009"

Transkript

1 Stokke kommune Årsrapport 2009 og Årsregnskap 2009 Stokke kommunestyre

2 Stokke kommune 2 Årsrapport 2009

3 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen Familie og oppvekst NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Engveien-Senteret Tiltak for funksjonshemmede Barnehager Kultur Arealplan og byggesak Eiendom og kommunalteknikk Bruk av delegert myndighet Økonomisk analyse Årsregnskap Obligatoriske oversikter Balanseregnskapet Økonomiske oversikter drift og investering Noter 63 Stokke kommune 3 Årsrapport 2009

4 Stokke kommune 4 Årsrapport 2009

5 1. Generelt! Kommuneplan Plansystemets årssyklus STOKKE KOMMUNE Mars Kommuneplan Strategidel Juni Utfordringsdokument Des Handlingsprog. Økonomiplan Budsjett Årsplan Temaplaner m.m. Mars Mars Årsrapport og regnskap ½ års status Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap. Årsrapporten for 2009 tar utgangspunkt i de målene som ble fastlagt i handlingsprogrammet for perioden Det rapporteres her kun på målene for I tillegg rapporteres det viktige hendelser i løpet av året og sentrale nøkkeltall. Årsrapporten utgjør et viktig grunnlag for å revurdere mål og virkemidler ved rullering av økonomiplan og handlingsprogram for perioden Årsrapporten kommenterer også avvik i ressursbruken. Disse avvikene er basert på det endelige årsregnskapet for Avvik over kr ,- er kommentert for de store virksomhetene mens avvik over kr ,- er kommentert i de mindre virksomhetene. Til slutt gis det også en total økonomisk analyse. Om regnskapet Regnskapet er avlagt i.h.t. Kommunelovens 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal fremlegges på minimum samme detaljnivå som budsjettet er vedtatt på. I 2009 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på 13,1 mill. kr. Stokke kommune 5 Årsrapport 2009

6 Befolkning og boligbygging Folkemengde 1. jan. og 31. des. samt forandringer i løpet av året År Antall 1.jan. Fødte Døde Fødselsoversku Innflyttet I alt Utland Utflyttet I alt Utland Nettoflytt. Folketilvekst Antall 31.des ,13 % ,17 % ,88 % ,09 % ,18 % Kilde: SSB Endringen i folketallet fra 1. jan. til 31. des. var på 326 personer. Dette tilsvarer en vekst på 1,2 %. Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 5 år har vært 2,0 %. Folketallet pr fordeler seg slik etter aldersgrupper for barnehage, skole, eldre osv. Aldersgruppe år år år år år år og eldre Sum Kilde: SSB Den største prosentvise veksten fra 2008 til var i gruppen 1-5 år på 7,5 %. I grunnskolegruppen 6 15 år var det en liten nedgang i folketallet på - 2,2 % Boligbygging Antall ferdigstilte boliger I 2008 ble det tatt i bruk 35 nye boliger. Gjennomsnitt siste 5 år er 74 boliger pr. år. Stokke kommune 6 Årsrapport 2009

7 2. Toppledelse og stab Ansvarsområde Rådmannskontoret er det sentrale bindeleddet i kommuneadministrasjonen mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Rådmannskontoret sørger for å legge forhold til rette for at folkevalgte kan styre kommunens virksomhet ved å fastsette mål, prioritere oppgaver og ressursbruk, tildele økonomiske rammer, delegere myndighet og føre kontroll. Rådmannskontoret sørger for at beslutninger og vedtak i politiske organer gjennomføres, og informerer folkevalgte om resultater og måloppnåelse. Ansvarsområdet omfatter: Innkjøpsorganisering Kommuneplanlegging Økonomistyring Lønn- og personaladministrasjon Skjenke- og salgsbevilling Skolefaglig ansvarlig Regnskap, skatt og innkreving Pensjonsordninger Beredskap Personforsikringer Juridiske spørsmål Informasjonsteknologi Telefoni Næringssaker Viktige hendelser Ny webportal ble åpnet Kommuneplanen for ble vedtatt. Ny skolestruktur ble vedtatt. Avtale med IKA Kongsberg om fjernarkivering ble inngått. Felles servicekontor i rådhuset ble etablert. Kommunens IT-plan med strategidel ble vedtatt. Prosjekt På nett gjennomført. Gir bredbåndstilbud til alle i Stokke.. KIDS-prosjekt gjennomført. Ny IT-løsning til skolene satt i drift. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/ mindreforbruk på kr 0,1 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1200 Reduserte utgifter (rekvisita, kopiering, telefoni etc) - 0,1 Stokke kommune 7 Årsrapport 2009

8 Nøkkeltall ANSATTE TOTALT I Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt KOMMUNEN An Ant % Ant % Ant % Ant % % Ant % t Antall årsverk Antall ansatte 1) Antall heltidsansatte 90 10, , , , , ,7 Antall deltidsansatte 65 7, , ,7 64 7, ,3 Antall ansettelser Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn , , ,6 24 2, , ,3 Årslønn , , , , , ,5 Årslønn , , ,9 36 4, , ,0 Årslønn over ,0 9 1,0 18 2,0 16 1,8 12 1,4 28 3,2 Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger 32 3, , ,7 33 3, , ,9 Sykefravær: Sykefravær i % av mulig dagsverk 7,2 7,9 7,7 5,5 8,9 8,3 Permisjoner 2) : i.f.m. svangerskap, fødsel, barns sykdom, omsorg i % 0,48 3,10 2,57 0,47 3,20 2,70 av mulige dagsverk 2) 1) Antallet ansatte i denne totaloversikten stemmer ikke med summen av antall ansatte oppgitt under hver enkelt virksomhet. 2) Permisjoner iht arbeidsmiljølovens og 12-9 Likestilling i 2009 lederstillinger Årsverk Årslønn gjennomsnitt i kr. årsverk og lønn Antall Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Rådmannens ledergruppe 6 33,4 % 66, Virksomhetsledere % 50 % Ledere totalt % 55 % Ansatte i Toppledelse og stab Antall årsverk 26,5 28,4 32,7 31,45 29,9 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Inkl. alle lærlinger (11) Stokke kommune 8 Årsrapport 2009

9 Saker behandlet i politiske organ Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk Det faste utvalg for plansaker *) Inkludert de 3 gamle hovedutvalgene før ny politisk organisering høsten 2003 Måloppnåelse Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status 1. Sykefraværet skal reduseres til 7,5 % i Totalt fravær i 2009: 8,3 % Mål ikke nådd 2. Ny webportal Ny webportal med samme design som Mål nådd i 12K i drift fra januar. 3. Nytt intranett Utsatt til 2010 Mål ikke nådd 4. Tjenestenett Utsatt til 2010 Mål ikke nådd 5. Bredbånd til alle innbyggere 12K-prosjektet På nett sluttført. Mål nådd Alle innbyggere kan nå få tilgang til bredbånd. 5. Revisjon av IKT-planen Revisjon av IKT-planen gjennomført Mål nådd med handlingsprogram for anskaffelse av fagsystemer. 6. Kommuneplanen revideres Kommuneplanen for ble Mål nådd vedtatt. 7. Torpområdet utredninger Rapporten om infrastruktur og arealutvikling ved Sandefjord Målet nådd Lufthavn Torp ferdig. 8. Utarbeiding av kriseplaner i virksomhetene. Utsatt til 2010 Mål ikke nådd 9. Etablere internt servicekontor Servicekontoret ble etablert. Mål nådd Organisasjonsmessig plassert under Virksomhet kultur. 10 Fjernarkivering IKA Kongsberg * Medlemskap i IKA Kongsberg ble inngått. Mål nådd *) Tiltaket var under strek i budsjett 2009 Stokke kommune 9 Årsrapport 2009

10 3. Grunnskolen Ansvarsområde Grunnskole Skolefritidsordning (SFO) Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen Viktige hendelser Innført sektoroverskridende plan for språkstimulering og leseopplæring Innført tiltak for tidlig innsats overfor elever på småskoletrinnet Innført pålagt kartlegging av elevenes læringsutvikling Tilrettelagt for oppfølging av ny forskrift om vurdering, bl.a. ved å stadfeste skolenes praksis vedr. bruk av portefølje Samarbeid om etterutdanning av lærere i matematikk/regning men Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Lardal Startet fysisk aktivitet på mellomtrinnet Justert timetallet på småskoletrinnet i tråd med sentrale føringer Kjøpt inn bærebare PCer til elever Ny skolestruktur vedtatt Nedleggelse av Feen skole vedtatt Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 0,6 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2020/ 2023 Mill. kr Grunnskole/Grunnskole pedagogisk veiledning Innsparing/merinntekt pga. lavere utgifter til elever i private skoler og i andre kommuner, og behov for omdisponering av 0,3 mill kr. til å dekke merforbruk i forhold til skolelokaler. Skolene har mottatt 1,6 mill kr. i merinntekter; hovedsaklig statlige øremerkede tilskudd for skoleåret 2009/ mill kr er avsatt til bundne fond. Resterende 0,6 mill kr. ble brukt til å finansiere kompetanseutvikling hos pedagogisk personell, undervisning av elever fra andre kommuner som hadde sin skolegang i Stokke kommune, praksislærere og frikjøp av tillitsvalgte. -0, Spesialskoler Færre elever i spesial skoler fra høsten , Skolelokaler Merforbruket relaterer seg til innkjøp av forbruksmateriell, kommunale Stokke kommune 10 Årsrapport 2009

11 avgifter, kjøp av renovasjonstjenester, vedlikeholdsarbeid på bygg og elektriske anlegg, reparasjoner av IT-infrastruktur, erstatning av ødelagt inventar og utløsning av alarmer. Det har også vært behov for større innkjøp av forbruksmateriell for å kunne forebygge influensa. 0, Grunnskole skyss Innsparing på skyss til svømmeundervisning da svømmehallen ble stengt i oppussingsperioden og mindre utgifter til spesialskyss. -0,2 Nøkkeltall Ansatte * Antall årsverk 197, ,9 200* 196,7 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) *Tallet er basert på korrigert rapport fra lønningskontoret av Grunnskolen 2005/ / / / /2010 Elever:(GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa skole Ramsum skole Feen skole Vennerød skole Melsom skole Vear skole Stokke ungdomsskole Sum antall elever Timer: (GSI tall pr. 1.oktober) 2007/ / /2010 Bokemoa skole Ramsum skole Feen skole Vennerød skole Melsom skole Vear skole Stokke ungdomsskole Sum timer til ordinær undervisning Timer til spes.underv Timer til assistent* Timer til fysisk aktivitet (ass.timer) 418 * Assistenttimene er konverterte spesialundervisningstimer. En lærertime gir to ass.timer SKOLEFRITIDSORDNINGER Antall barn pr. 1. oktober Bokemoa SFO Ramsum SFO Feen SFO Vennerød SFO Melsom SFO Vear SFO Ekely lekesenter * Sum antall barn i SFO *tilbud Ekely lekesenter ble lagt ned våren Stokke kommune 11 Årsrapport 2009

12 Måloppnåelse Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status 1. Utrede framtidig behov og Ny skolestruktur i Stokke kommune Målet er skolestruktur ble vedtatt av kommunestyret nådd 2. Oppgardering Vear skole mellomtrinnet 3. Skolens IKT-utstyr skal omfatte 1 PC for hver 2. elev. Antallet elev-pc er økes fra 246 i 2006 til 750 i Budsjetterte midler til oppgradering av Vear skoles mellomtrinn er ikke tilstrekkelig for nødvendig oppgradering. Skolene har til sammen 461 PCer. Delmål for 2009 var 625. Målet er ikke nådd. Målet er ikke nådd. Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2020 Innsparing i forhold til elever utenom Stokke grunnskoler Merforbruk i forhold til vedlikehold og renhold av skolelokaler Oppfølging Det vil bli foreslått budsjettjustering i 1. tertial 2010 I des 2009 kom det tilbud om ny renovasjonsavtale. Denne forventes å gi reduserte kostnader til dette formålet Innsparing i forhold til spesialskyss Utgifter til elevtransport varierer og denne må derfor vurderes i løpet av Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik 2 Oppgradering av mellomtrinnsbygg ikke foretatt som målsatt. 3 Delmål om 625 PCer i 2009 er ikke nådd. Oppfølging Oppgradering av hele Vear skole, inkl. mellomtrinnsbygg, er en del av kommunestyrets vedtak om ny skolestruktur. Den vil bli gjennomført når kommunen har økonomisk evne til å gjøre nødvendige investeringer. Det er budsjettert med ytterligere midler slik at målet om en PC pr. to elever kan nås i Stokke kommune 12 Årsrapport 2009

13 4. Familie og oppvekst Ansvarsområde Forebyggende helsetjenester Helsestasjon og skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern og smittevern Legetjenester Migrasjonshelsesenter for flyktninger og asylsøkere Psykisk helsetjeneste Tiltak for rusmiddelmisbrukere Pedagogisk psykologisk tjeneste Voksenopplæring Barneverntjenester Viktige hendelser Sosialtjenesten og Flyktningtjenesten er flytte til og blitt en del av NAV Stokke. Det er etablert et prosjekt innen Psykisk helse- og rustjenesten for oppfølging av rusmisbrukere. Dette som en del av opptrappingsplanen for rusfeltet. Det er etablert et prosjekt Lavterskel arbeidsrettet brukertiltak - Kantineprosjektet i kommunen. Dette er et samarbeid mellom NAV og Psykisk helse- og rustjeneste. Helsestasjonen/skolehelsetjenesten har innført datasystemet HSPro som arbeidsverktøy. PPT har i skoleåret 2009/2010 deltatt i Kunnskapsdepartementets Forsterket opplæringtidlig innsats i to skolers trinn med vekt på grunnleggende ferdigheter i lesing. PPT bidrar med 20 % stillingsressurser. Virksomheten har i 2009 planlagt og gjennomført et stort vaksinasjonsprogram mot Svineinfluensa for innbyggerne i kommunen. Ansatte fra andre virksomheter har også deltatt i den praktiske gjennomføringen. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto mindreinntekt / merutgift på kr 0,6 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2130 Voksenopplæringen Stokke kommune har betalt kr 0,4 mill for mye til Tønsberg voksenopplæring. Pengene er tilbakebetalt, men ved en feil ført i regnskapet for 2010 istedenfor i , Forebygging skole- og helsestasjonstjenesten Egenbetaling for svineinfluensa vaksinen er ført her og gitt økte inntekter. Stokke kommune 13 Årsrapport ,1

14 2410 Leger Inntektssvikten skyldes lavere egenbetaling fra pasienter og refusjon fra helsetjenesteforvaltningen vedrørende turnuslegene. Dette skyldes at de har hatt færre pasienter. + 0, Barneverntjenesten Innsparingen skyldes reduserte utgifter til advokat. Det ble færre saker til Fylkesnemnd og Tingsretten. - 0, Barneverntiltak utenfor familien Merforbruket skyldes kjøp av kostnadskrevende barnverntiltak. Dette fordi Staten v/bufetat ikke har hatt egne tilgjengelige tiltak og/eller vært villig til å medfinansiere kostnadene i tilstrekkelig grad. + 0, Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Merinntekten skyldes sykepenger og mindreutgifter på andre poster. - 0,1 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 33,7 34,9 37,6 40,5 34 1) Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Helsesøstertjenesten: Antall fødte Antall gravide til kontroll hos jordmor Nyfødte som fikk hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst Barneverntjenesten: Antall undersøkelsessaker Antall barn under omsorg av Stokke kommune (fosterhjem og institusjon) pr Antall barn plassert utenfor hjemmet som hjelpetiltak (fosterhjem/institusjon) pr Antall saker i arbeid pr Antall undersøkelsessaker på venteliste pr Psykisk helse- og rustjenester: Antall brukere av psykisk helsetjenesten totalt ) Antall brukere av Psykisk helsetjeneste med ) tiltak - samtaler, veiledning og koordinering Antall brukere av rustjenesten ) Antall brukere ved dagsenteret Kuben &3) Pedagogisk psykologisk tjeneste: Antall henvisninger til PPT Antall sakkyndiger vurderinger Voksenopplæringen: Antall elever i opplæring Antall som har mottatt rådgivning Antall årstimer undervisning ) 1) Dette inkl. 1,8 årsverk engasjement i Psykisk helse- og rustjeneste. Stokke kommune 14 Årsrapport 2009

15 2) NB! Ny rapporteringsmåte. Tidligere ble alle brukere som har fått tjenester i løpet av hele året rapporter, men fra 2009 har rådmannen bestemt at antall pr skal rapporteres. 3) Den opprinnelige brukergruppen (psykisk helse) er redusert til 30 (redusert tilbud / bemanning). Nye brukergrupper (rusmisbrukere og kreativt verksted for unge) gjør at antallet brukere på Kuben er økt igjen fra ) Fra 2009 er 1 årstime økt fra 45 minutter til 60 minutter. Derfor reduksjon i antall årstimer. Måloppnåelse 1 Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status Videreutvikling av tverrfaglig Målet er Tverrfaglig samarbeid i kommunen. samarbeid vil bli integrert i andre ikke nådd programmer og satsingsområder i Anskaffelse og innføring av dataprogram for helsestasjonstjenesten i Kartlegge behov og utarbeide plan for kompetanse heving. 4 Lage politisk sak med forslag om at alkoholavgifter benyttes til forebyggende rusarbeid. 5 Prosjekt for å få til utdanning av Marte Meo terapeuter internt i kommunen Utrede behov og muligheter for å gi tilbud om foreldreveiledningsprogrammet - De utrolige årene. Evaluere støttekontakttjenesten til barn og unge. Evaluere støttekontakttjenesten til rusmiddelmisbrukere. Tiltaket var en del av den prioriterte IT-planen for Tiltaket ikke gjennomført pga. kapasitetsproblemer. Dette forventes å bli en del av en helhetlig kompetansekartlegging i kommunen. Virksomhetsleder har ikke prioritert denne saken i Saken vil bli lagt fram i løpet av Prosjektet lot seg ikke gjennomføre da medarbeideren som innehar denne kompetansen har sluttet. Dette er utredet og funnet ikke gjennomførbart i Stokke kommune da det ikke finnes tilstrekkelige personellressurser eller kompetanse. Tiltaket ikke gjennomført pga. kapasitetsproblemer. Gjennomføring er utsatt til Tiltaket ikke gjennomført pga. kapasitetsproblemer. Gjennomføring er utsatt til Målet er nådd Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Stokke kommune 15 Årsrapport 2009

16 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik 2320 Kraftig økning (30 %) i antall fødsler fra 2008 som også fortsetter i For å kunne imøtekomme oppfølgingsbehovet for et økt antall LAR brukere har kommunen etablert et prosjekt midlertidig delfinansiert fra staten For å skape arbeidstreningsplasser for NAV brukere og brukere fra Psykisk helsetjeneste og gi tilbud om kantine for ansatte i kommunen, er det etablert et prosjekt delfinansiert fra staten. Kantineprosjektet. Oppfølging Den kraftige økningen av barnefødsler medfører et stort press på helsestasjonen. Det er behov for økt helsesøsterbemanning for å kunne følge opp barn og familier. Prosjektstøtten fra staten bygger på at den kommunale andelen økes etter hvert og ender med fullfinansiert stilling i kommunen. Prosjektstøtten fra staten bygger på at den kommunale andelen økes etter hvert og ender med fullfinansiert stilling i kommunen Målet er fast ansettelse i stillingen for Kantineprosjektet. Stokke kommune 16 Årsrapport 2009

17 5. NAV Ansvarsområde Kommunale tjenester i NAV: Sosiale tjenester Gjeldsrådgivning Integrering av flyktninger Viktige hendelser Tjenestene NAV Stokke trygd, Stokke kommunes sosialtjeneste, Stokke kommunes flyktningtjeneste og personellressurser fra NAV Vestfold (NAV Arbeid) ble samlokalisert og etablert i NAV Stokke fra 18. februar. Det ble bosatt 11 flyktninger og i tillegg gjennomført 11 familiegjenforeninger Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 1,4 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2420 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid. Økte utgifter til kontorrekvisita, porto og renovasjon. +0, Introduksjonsordningen Det var i 2009 ikke behov for å utrede og verifisere flyktningers formalkompetanse fra opprinnelseslandet. -0, Kvalifiseringsprogrammet Merinntekten skyldes at staten refunderer kommunens utgifter gjennom individstønaden for deltakerne i kvalifiseringsprogrammet som er på statlige tiltaksplasser. I tillegg var det noen færre personer som fikk vedtak om å bli med i programmet enn det som var budsjettert. -0, Økonomisk sosialhjelp Innsparingen skyldes betydelig lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Nedgangen var på 0,6 mill kr de 5 siste månedene i 2009 sammenlignet med samme periode i Blant årsakene til denne nedgangen har vært; flere brukere har gått over på kvalifiseringsstønad i regi av kvalifiseringsprogrammet, noen brukere har kommet over på uførepensjon og noen brukere har flyttet ut av kommunen. Ny rutine for innkrevingen av sosial lån har medført økte innbetalinger. -0,6 Stokke kommune 17 Årsrapport 2009

18 2811 Økonomisk sosialhjelp flyktninger Innsparingen skyldes lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert, blant annet som naturlig følge av at det er bosatt færre ordinære flyktninger enn opprinnelig planlagt. -0, Integreringstilskudd Inntektsøkningen skyldes satsøkning i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg er skoletilskuddet som tidligere ble inntektsført på skolene bokført her i Dette utgjør kr ,3 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 8,6* Antall ansatte 10 Antall ansettelser (faste og vikarer) 3 *inkl. engasjement 0,8 årverk kvalifiseringsprogr Sosiale tjenester: Antall klienter (økonomisk sosialhjelp) Antall administrative vedtak Flyktningtjenesten: Bosatte flyktninger iht politisk vedtak Bosatte flyktninger ved familiegjenforening ) Nytt punkt fra Måloppnåelse Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status 1 Fysisk etablering av NAV-kontor (leie av lokaler 0,5 årsverk) Målet er nådd 2 Etablering av ny organisasjon, arbeidsprosesser, virkemidler og NAV-kontoret er etablert Målet er nådd roller. 3 Kompetanseutvikling nye virkemidler Grunnopplæring og opplæring nye Målet er og roller i NAV virkemidler. nådd 4 Engasjement av gjeldsrådgiver 2007 Evaluering av prosjektet Målet er og Introduksjonsprogram og bosetting av gjennomsnittlig 15 nye flyktninger årlig. 6 Bosetting av 5 ekstra flyktninger i nye flyktninger er bosatt i I tillegg er det bosatt 11 personer som familiegjenforeninger. Ingen ekstra. nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Stokke kommune 18 Årsrapport 2009

19 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2760 Merinntekten skyldes at staten refunderer kommunens utgifter gjennom individstønaden for deltakerne i kvalifiseringsprogrammet som er på statlige tiltaksplasser / 2811 Mindre forbruk av økonomisk sosialhjelp / Mindre forbruk økonomisk sosialhjelp flyktninger Oppfølging Noe usikkert hvor stor denne merinntekten blir i 2010, da det avhenger av hvor mange brukere som deltar / får tiltak på statlige tiltaksplasser. Evt merinntekt blir innarbeidet i 1. tertial. Innsparingen skyldes betydelig lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Vi vil se an utviklingen utover våren 2010, og innarbeide et evt. mindreforbruk i 1.tertial. Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik Bosetting av 5 ekstra flyktninger Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Flyktning Færre bosatte flyktninger iht politisk tjenesten vedtak enn plan. Planen var 15, det ble bosatt 11. Oppfølging Se kommentarer under. Oppfølging Grunnen til at det ble bosatt færre flyktninger enn planlagt skyldes bl.a. vakanser i flyktningteamet. Stokke kommune 19 Årsrapport 2009

20 6. Pleie, omsorg og rehabilitering Ansvarsområde Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Bemannede omsorgsboliger og bokollektiv Sykehjemsavdeling: lindrende og rehabiliterings enhet, somatisk enhet, og enheter for aldersdemente Aktivitetstilbud Fysio- og ergoterapitjeneste Vaskeritjenester Hjelpemiddelteknikere og transport Kjøkken- og kafeteriatjenester Viktige hendelser Kjøpt og installert Praktiske Prosedyrer i Sykepleie ( PPS) Etablert saksbehandlingsteam. Elektronisk Arbeidsplan i CosDoc er iverksatt i bokollektiv og bemannede omsorgsboliger. Kvalitetsforbedrende tiltak, CosDoc opplæring internopplæring dokumentasjon dokumentasjonsplikt, IPLOS ny veileder. Etablert abonnements ordninger for bassengtrening og rehabiliteringsaktiviteter som morosjon og natursti. Medisinske forbruksvarer knyttet til personer med kroniske sår får blå resept (NAV). Vært i samarbeidsprosjekt med arbeidslivssenteret (NAV) for å redusere sykefravær. Systematisk kompetanseheving internt og legger til rette for faglig utvikling og videreutdanning i virksomheten. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/ merinntekt på kr 0,5 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2411 Fysio- ergoterapi Merinntektene skyldes økte bassenginntekter og tilskudd fra staten (Folkehelseprosjektet). - 0, Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Merinntektene skyldes i hovedsak egenbetaling, men også tilskudd fra fylkesmannen til oppfølging av rekrutteringsplanen. - 0,4 Stokke kommune 20 Årsrapport 2009

21 2531 Kjøkken og vaskeri Merutgiftene skyldes økt forbruk på mat. + 0, Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Merinntektene skyldes tilretteleggingstilskudd og egenbetaling praktisk bistand. - 0,1 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Mottakere av hjemmetjenester pr : Kun hjemmesykepleie Kun hjemmehjelp Både hjemmehjelp og hjemmesykepleie Totalt Antall brukere av trygghetsalarmer Antall personer med matombringing 3 g. pr. uke Liggedøgn trygghetsplassene Sykehjemsplasser: Antall heldøgnsplasser Hjelpemidler Antall formidlede hjelpemidler Mottakere hjelpemidler Antall hjelpemiddelmottaker (NY) Bemannede omsorgsboliger Måloppnåelse Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status 1. Videreutvikle bruken av CosDoc ved å innføre elektronisk arbeidsplan og Praktiske Prosedyrer i sykepleie ( PPS) Elektronisk Arbeidsplan er innført i hjemmetjenesten og i bemannede omsorgsboliger. Praktiske Prosedyrer i Sykepleie er kjøpt og installert. Målet er nådd Stokke kommune 21 Årsrapport 2009

22 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2530 Selv om tjenesten hadde en merinntekt på egenbetaling i 2009 vil utfordringene fremover være store. Kartleggingen av Standard i Det er utarbeidet i 12 K et forslag til Standard i sykehjem som skal være et målgrunnlag for videre arbeid i virksomheten. Alle utfordringene legges sykehjem viser at Stokke bør vurdere inn i utfordringsdokumentet. standarden på områder som ; ernæring, medvirkning, stimulering og aktivisering Økt forbruk mat. Matforbruket følges fortløpende opp og vil blir vurdert ved 1. tertial. Stokke kommune 22 Årsrapport 2009

23 7. Engveien-Senteret Ansvarsområde Forebyggende aktivitetstilbud Korttidslager hjelpemidler Kjøkken- og kafeteriatjenester Catering Viktige hendelser Engveien kjøkken videreføres som et selvstendig kjøkken. Utredningen om sammenslåing med Soletunet kjøkken er avsluttet. Ressursbruk Virksomheten hadde et netto innsparing/ merinntekt på kr 0,2 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2340 Engveien kjøkken- og kafeteria Mindre utgifter til renter på lån i Kommunalbanken. Råvareutgiftene på kafeteriadrift ble høyere enn budsjettert. - 0,2 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Antall middager Antall brukere pr. dag ca Korttidslager, antall ut-/innlev. av hjelpemidler Stokke kommune 23 Årsrapport 2009

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Stokke kommune Årsrapport 2008 Årsregnskap 2008

Stokke kommune Årsrapport 2008 Årsregnskap 2008 Stokke kommune Årsrapport 2008 og Årsregnskap 2008 Stokke kommunestyre 15. juni 2009 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen 11 4. Familie og oppvekst 15 5. Pleie, omsorg og rehabilitering

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2010. Rådmannen 18. mai 2011

Stokke kommune. Årsrapport 2010. Rådmannen 18. mai 2011 Stokke kommune Årsrapport 2010 og Årsregnskap 2010 Rådmannen 18. mai 2011 Innhold 1. GENERELT 5 2. TOPPLEDELSE OG STAB 7 3. GRUNNSKOLEN 11 4. FAMILIE OG OPPVEKST 14 5. NAV 18 6. PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2006. Stokke kommunestyre 18. juni 2007

Stokke kommune. Årsrapport 2006. Stokke kommunestyre 18. juni 2007 Stokke kommune Årsrapport 2006 Stokke kommunestyre 18. juni 2007 Innhold: 1. GENERELT 3 2. TOPPLEDELSE OG STAB 4 3. GRUNNSKOLEN 7 4. FAMILIE OG OPPVEKST 10 5. PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING 14 6. TILTAK

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Saksframlegg BU sak 26/14

Saksframlegg BU sak 26/14 Saksframlegg BU sak 26/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 27.03.2014 Økonomirapportering per 28. februar 2014 Bokført denne periode Bokført hittil i år Budsjett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer