Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009"

Transkript

1 Stokke kommune Årsrapport 2009 og Årsregnskap 2009 Stokke kommunestyre

2 Stokke kommune 2 Årsrapport 2009

3 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen Familie og oppvekst NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Engveien-Senteret Tiltak for funksjonshemmede Barnehager Kultur Arealplan og byggesak Eiendom og kommunalteknikk Bruk av delegert myndighet Økonomisk analyse Årsregnskap Obligatoriske oversikter Balanseregnskapet Økonomiske oversikter drift og investering Noter 63 Stokke kommune 3 Årsrapport 2009

4 Stokke kommune 4 Årsrapport 2009

5 1. Generelt! Kommuneplan Plansystemets årssyklus STOKKE KOMMUNE Mars Kommuneplan Strategidel Juni Utfordringsdokument Des Handlingsprog. Økonomiplan Budsjett Årsplan Temaplaner m.m. Mars Mars Årsrapport og regnskap ½ års status Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap. Årsrapporten for 2009 tar utgangspunkt i de målene som ble fastlagt i handlingsprogrammet for perioden Det rapporteres her kun på målene for I tillegg rapporteres det viktige hendelser i løpet av året og sentrale nøkkeltall. Årsrapporten utgjør et viktig grunnlag for å revurdere mål og virkemidler ved rullering av økonomiplan og handlingsprogram for perioden Årsrapporten kommenterer også avvik i ressursbruken. Disse avvikene er basert på det endelige årsregnskapet for Avvik over kr ,- er kommentert for de store virksomhetene mens avvik over kr ,- er kommentert i de mindre virksomhetene. Til slutt gis det også en total økonomisk analyse. Om regnskapet Regnskapet er avlagt i.h.t. Kommunelovens 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal fremlegges på minimum samme detaljnivå som budsjettet er vedtatt på. I 2009 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på 13,1 mill. kr. Stokke kommune 5 Årsrapport 2009

6 Befolkning og boligbygging Folkemengde 1. jan. og 31. des. samt forandringer i løpet av året År Antall 1.jan. Fødte Døde Fødselsoversku Innflyttet I alt Utland Utflyttet I alt Utland Nettoflytt. Folketilvekst Antall 31.des ,13 % ,17 % ,88 % ,09 % ,18 % Kilde: SSB Endringen i folketallet fra 1. jan. til 31. des. var på 326 personer. Dette tilsvarer en vekst på 1,2 %. Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 5 år har vært 2,0 %. Folketallet pr fordeler seg slik etter aldersgrupper for barnehage, skole, eldre osv. Aldersgruppe år år år år år år og eldre Sum Kilde: SSB Den største prosentvise veksten fra 2008 til var i gruppen 1-5 år på 7,5 %. I grunnskolegruppen 6 15 år var det en liten nedgang i folketallet på - 2,2 % Boligbygging Antall ferdigstilte boliger I 2008 ble det tatt i bruk 35 nye boliger. Gjennomsnitt siste 5 år er 74 boliger pr. år. Stokke kommune 6 Årsrapport 2009

7 2. Toppledelse og stab Ansvarsområde Rådmannskontoret er det sentrale bindeleddet i kommuneadministrasjonen mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Rådmannskontoret sørger for å legge forhold til rette for at folkevalgte kan styre kommunens virksomhet ved å fastsette mål, prioritere oppgaver og ressursbruk, tildele økonomiske rammer, delegere myndighet og føre kontroll. Rådmannskontoret sørger for at beslutninger og vedtak i politiske organer gjennomføres, og informerer folkevalgte om resultater og måloppnåelse. Ansvarsområdet omfatter: Innkjøpsorganisering Kommuneplanlegging Økonomistyring Lønn- og personaladministrasjon Skjenke- og salgsbevilling Skolefaglig ansvarlig Regnskap, skatt og innkreving Pensjonsordninger Beredskap Personforsikringer Juridiske spørsmål Informasjonsteknologi Telefoni Næringssaker Viktige hendelser Ny webportal ble åpnet Kommuneplanen for ble vedtatt. Ny skolestruktur ble vedtatt. Avtale med IKA Kongsberg om fjernarkivering ble inngått. Felles servicekontor i rådhuset ble etablert. Kommunens IT-plan med strategidel ble vedtatt. Prosjekt På nett gjennomført. Gir bredbåndstilbud til alle i Stokke.. KIDS-prosjekt gjennomført. Ny IT-løsning til skolene satt i drift. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/ mindreforbruk på kr 0,1 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1200 Reduserte utgifter (rekvisita, kopiering, telefoni etc) - 0,1 Stokke kommune 7 Årsrapport 2009

8 Nøkkeltall ANSATTE TOTALT I Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt KOMMUNEN An Ant % Ant % Ant % Ant % % Ant % t Antall årsverk Antall ansatte 1) Antall heltidsansatte 90 10, , , , , ,7 Antall deltidsansatte 65 7, , ,7 64 7, ,3 Antall ansettelser Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn , , ,6 24 2, , ,3 Årslønn , , , , , ,5 Årslønn , , ,9 36 4, , ,0 Årslønn over ,0 9 1,0 18 2,0 16 1,8 12 1,4 28 3,2 Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger 32 3, , ,7 33 3, , ,9 Sykefravær: Sykefravær i % av mulig dagsverk 7,2 7,9 7,7 5,5 8,9 8,3 Permisjoner 2) : i.f.m. svangerskap, fødsel, barns sykdom, omsorg i % 0,48 3,10 2,57 0,47 3,20 2,70 av mulige dagsverk 2) 1) Antallet ansatte i denne totaloversikten stemmer ikke med summen av antall ansatte oppgitt under hver enkelt virksomhet. 2) Permisjoner iht arbeidsmiljølovens og 12-9 Likestilling i 2009 lederstillinger Årsverk Årslønn gjennomsnitt i kr. årsverk og lønn Antall Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Rådmannens ledergruppe 6 33,4 % 66, Virksomhetsledere % 50 % Ledere totalt % 55 % Ansatte i Toppledelse og stab Antall årsverk 26,5 28,4 32,7 31,45 29,9 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Inkl. alle lærlinger (11) Stokke kommune 8 Årsrapport 2009

9 Saker behandlet i politiske organ Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk Det faste utvalg for plansaker *) Inkludert de 3 gamle hovedutvalgene før ny politisk organisering høsten 2003 Måloppnåelse Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status 1. Sykefraværet skal reduseres til 7,5 % i Totalt fravær i 2009: 8,3 % Mål ikke nådd 2. Ny webportal Ny webportal med samme design som Mål nådd i 12K i drift fra januar. 3. Nytt intranett Utsatt til 2010 Mål ikke nådd 4. Tjenestenett Utsatt til 2010 Mål ikke nådd 5. Bredbånd til alle innbyggere 12K-prosjektet På nett sluttført. Mål nådd Alle innbyggere kan nå få tilgang til bredbånd. 5. Revisjon av IKT-planen Revisjon av IKT-planen gjennomført Mål nådd med handlingsprogram for anskaffelse av fagsystemer. 6. Kommuneplanen revideres Kommuneplanen for ble Mål nådd vedtatt. 7. Torpområdet utredninger Rapporten om infrastruktur og arealutvikling ved Sandefjord Målet nådd Lufthavn Torp ferdig. 8. Utarbeiding av kriseplaner i virksomhetene. Utsatt til 2010 Mål ikke nådd 9. Etablere internt servicekontor Servicekontoret ble etablert. Mål nådd Organisasjonsmessig plassert under Virksomhet kultur. 10 Fjernarkivering IKA Kongsberg * Medlemskap i IKA Kongsberg ble inngått. Mål nådd *) Tiltaket var under strek i budsjett 2009 Stokke kommune 9 Årsrapport 2009

10 3. Grunnskolen Ansvarsområde Grunnskole Skolefritidsordning (SFO) Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen Viktige hendelser Innført sektoroverskridende plan for språkstimulering og leseopplæring Innført tiltak for tidlig innsats overfor elever på småskoletrinnet Innført pålagt kartlegging av elevenes læringsutvikling Tilrettelagt for oppfølging av ny forskrift om vurdering, bl.a. ved å stadfeste skolenes praksis vedr. bruk av portefølje Samarbeid om etterutdanning av lærere i matematikk/regning men Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Lardal Startet fysisk aktivitet på mellomtrinnet Justert timetallet på småskoletrinnet i tråd med sentrale føringer Kjøpt inn bærebare PCer til elever Ny skolestruktur vedtatt Nedleggelse av Feen skole vedtatt Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 0,6 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2020/ 2023 Mill. kr Grunnskole/Grunnskole pedagogisk veiledning Innsparing/merinntekt pga. lavere utgifter til elever i private skoler og i andre kommuner, og behov for omdisponering av 0,3 mill kr. til å dekke merforbruk i forhold til skolelokaler. Skolene har mottatt 1,6 mill kr. i merinntekter; hovedsaklig statlige øremerkede tilskudd for skoleåret 2009/ mill kr er avsatt til bundne fond. Resterende 0,6 mill kr. ble brukt til å finansiere kompetanseutvikling hos pedagogisk personell, undervisning av elever fra andre kommuner som hadde sin skolegang i Stokke kommune, praksislærere og frikjøp av tillitsvalgte. -0, Spesialskoler Færre elever i spesial skoler fra høsten , Skolelokaler Merforbruket relaterer seg til innkjøp av forbruksmateriell, kommunale Stokke kommune 10 Årsrapport 2009

11 avgifter, kjøp av renovasjonstjenester, vedlikeholdsarbeid på bygg og elektriske anlegg, reparasjoner av IT-infrastruktur, erstatning av ødelagt inventar og utløsning av alarmer. Det har også vært behov for større innkjøp av forbruksmateriell for å kunne forebygge influensa. 0, Grunnskole skyss Innsparing på skyss til svømmeundervisning da svømmehallen ble stengt i oppussingsperioden og mindre utgifter til spesialskyss. -0,2 Nøkkeltall Ansatte * Antall årsverk 197, ,9 200* 196,7 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) *Tallet er basert på korrigert rapport fra lønningskontoret av Grunnskolen 2005/ / / / /2010 Elever:(GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa skole Ramsum skole Feen skole Vennerød skole Melsom skole Vear skole Stokke ungdomsskole Sum antall elever Timer: (GSI tall pr. 1.oktober) 2007/ / /2010 Bokemoa skole Ramsum skole Feen skole Vennerød skole Melsom skole Vear skole Stokke ungdomsskole Sum timer til ordinær undervisning Timer til spes.underv Timer til assistent* Timer til fysisk aktivitet (ass.timer) 418 * Assistenttimene er konverterte spesialundervisningstimer. En lærertime gir to ass.timer SKOLEFRITIDSORDNINGER Antall barn pr. 1. oktober Bokemoa SFO Ramsum SFO Feen SFO Vennerød SFO Melsom SFO Vear SFO Ekely lekesenter * Sum antall barn i SFO *tilbud Ekely lekesenter ble lagt ned våren Stokke kommune 11 Årsrapport 2009

12 Måloppnåelse Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status 1. Utrede framtidig behov og Ny skolestruktur i Stokke kommune Målet er skolestruktur ble vedtatt av kommunestyret nådd 2. Oppgardering Vear skole mellomtrinnet 3. Skolens IKT-utstyr skal omfatte 1 PC for hver 2. elev. Antallet elev-pc er økes fra 246 i 2006 til 750 i Budsjetterte midler til oppgradering av Vear skoles mellomtrinn er ikke tilstrekkelig for nødvendig oppgradering. Skolene har til sammen 461 PCer. Delmål for 2009 var 625. Målet er ikke nådd. Målet er ikke nådd. Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2020 Innsparing i forhold til elever utenom Stokke grunnskoler Merforbruk i forhold til vedlikehold og renhold av skolelokaler Oppfølging Det vil bli foreslått budsjettjustering i 1. tertial 2010 I des 2009 kom det tilbud om ny renovasjonsavtale. Denne forventes å gi reduserte kostnader til dette formålet Innsparing i forhold til spesialskyss Utgifter til elevtransport varierer og denne må derfor vurderes i løpet av Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik 2 Oppgradering av mellomtrinnsbygg ikke foretatt som målsatt. 3 Delmål om 625 PCer i 2009 er ikke nådd. Oppfølging Oppgradering av hele Vear skole, inkl. mellomtrinnsbygg, er en del av kommunestyrets vedtak om ny skolestruktur. Den vil bli gjennomført når kommunen har økonomisk evne til å gjøre nødvendige investeringer. Det er budsjettert med ytterligere midler slik at målet om en PC pr. to elever kan nås i Stokke kommune 12 Årsrapport 2009

13 4. Familie og oppvekst Ansvarsområde Forebyggende helsetjenester Helsestasjon og skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern og smittevern Legetjenester Migrasjonshelsesenter for flyktninger og asylsøkere Psykisk helsetjeneste Tiltak for rusmiddelmisbrukere Pedagogisk psykologisk tjeneste Voksenopplæring Barneverntjenester Viktige hendelser Sosialtjenesten og Flyktningtjenesten er flytte til og blitt en del av NAV Stokke. Det er etablert et prosjekt innen Psykisk helse- og rustjenesten for oppfølging av rusmisbrukere. Dette som en del av opptrappingsplanen for rusfeltet. Det er etablert et prosjekt Lavterskel arbeidsrettet brukertiltak - Kantineprosjektet i kommunen. Dette er et samarbeid mellom NAV og Psykisk helse- og rustjeneste. Helsestasjonen/skolehelsetjenesten har innført datasystemet HSPro som arbeidsverktøy. PPT har i skoleåret 2009/2010 deltatt i Kunnskapsdepartementets Forsterket opplæringtidlig innsats i to skolers trinn med vekt på grunnleggende ferdigheter i lesing. PPT bidrar med 20 % stillingsressurser. Virksomheten har i 2009 planlagt og gjennomført et stort vaksinasjonsprogram mot Svineinfluensa for innbyggerne i kommunen. Ansatte fra andre virksomheter har også deltatt i den praktiske gjennomføringen. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto mindreinntekt / merutgift på kr 0,6 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2130 Voksenopplæringen Stokke kommune har betalt kr 0,4 mill for mye til Tønsberg voksenopplæring. Pengene er tilbakebetalt, men ved en feil ført i regnskapet for 2010 istedenfor i , Forebygging skole- og helsestasjonstjenesten Egenbetaling for svineinfluensa vaksinen er ført her og gitt økte inntekter. Stokke kommune 13 Årsrapport ,1

14 2410 Leger Inntektssvikten skyldes lavere egenbetaling fra pasienter og refusjon fra helsetjenesteforvaltningen vedrørende turnuslegene. Dette skyldes at de har hatt færre pasienter. + 0, Barneverntjenesten Innsparingen skyldes reduserte utgifter til advokat. Det ble færre saker til Fylkesnemnd og Tingsretten. - 0, Barneverntiltak utenfor familien Merforbruket skyldes kjøp av kostnadskrevende barnverntiltak. Dette fordi Staten v/bufetat ikke har hatt egne tilgjengelige tiltak og/eller vært villig til å medfinansiere kostnadene i tilstrekkelig grad. + 0, Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Merinntekten skyldes sykepenger og mindreutgifter på andre poster. - 0,1 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 33,7 34,9 37,6 40,5 34 1) Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Helsesøstertjenesten: Antall fødte Antall gravide til kontroll hos jordmor Nyfødte som fikk hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst Barneverntjenesten: Antall undersøkelsessaker Antall barn under omsorg av Stokke kommune (fosterhjem og institusjon) pr Antall barn plassert utenfor hjemmet som hjelpetiltak (fosterhjem/institusjon) pr Antall saker i arbeid pr Antall undersøkelsessaker på venteliste pr Psykisk helse- og rustjenester: Antall brukere av psykisk helsetjenesten totalt ) Antall brukere av Psykisk helsetjeneste med ) tiltak - samtaler, veiledning og koordinering Antall brukere av rustjenesten ) Antall brukere ved dagsenteret Kuben &3) Pedagogisk psykologisk tjeneste: Antall henvisninger til PPT Antall sakkyndiger vurderinger Voksenopplæringen: Antall elever i opplæring Antall som har mottatt rådgivning Antall årstimer undervisning ) 1) Dette inkl. 1,8 årsverk engasjement i Psykisk helse- og rustjeneste. Stokke kommune 14 Årsrapport 2009

15 2) NB! Ny rapporteringsmåte. Tidligere ble alle brukere som har fått tjenester i løpet av hele året rapporter, men fra 2009 har rådmannen bestemt at antall pr skal rapporteres. 3) Den opprinnelige brukergruppen (psykisk helse) er redusert til 30 (redusert tilbud / bemanning). Nye brukergrupper (rusmisbrukere og kreativt verksted for unge) gjør at antallet brukere på Kuben er økt igjen fra ) Fra 2009 er 1 årstime økt fra 45 minutter til 60 minutter. Derfor reduksjon i antall årstimer. Måloppnåelse 1 Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status Videreutvikling av tverrfaglig Målet er Tverrfaglig samarbeid i kommunen. samarbeid vil bli integrert i andre ikke nådd programmer og satsingsområder i Anskaffelse og innføring av dataprogram for helsestasjonstjenesten i Kartlegge behov og utarbeide plan for kompetanse heving. 4 Lage politisk sak med forslag om at alkoholavgifter benyttes til forebyggende rusarbeid. 5 Prosjekt for å få til utdanning av Marte Meo terapeuter internt i kommunen Utrede behov og muligheter for å gi tilbud om foreldreveiledningsprogrammet - De utrolige årene. Evaluere støttekontakttjenesten til barn og unge. Evaluere støttekontakttjenesten til rusmiddelmisbrukere. Tiltaket var en del av den prioriterte IT-planen for Tiltaket ikke gjennomført pga. kapasitetsproblemer. Dette forventes å bli en del av en helhetlig kompetansekartlegging i kommunen. Virksomhetsleder har ikke prioritert denne saken i Saken vil bli lagt fram i løpet av Prosjektet lot seg ikke gjennomføre da medarbeideren som innehar denne kompetansen har sluttet. Dette er utredet og funnet ikke gjennomførbart i Stokke kommune da det ikke finnes tilstrekkelige personellressurser eller kompetanse. Tiltaket ikke gjennomført pga. kapasitetsproblemer. Gjennomføring er utsatt til Tiltaket ikke gjennomført pga. kapasitetsproblemer. Gjennomføring er utsatt til Målet er nådd Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Stokke kommune 15 Årsrapport 2009

16 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik 2320 Kraftig økning (30 %) i antall fødsler fra 2008 som også fortsetter i For å kunne imøtekomme oppfølgingsbehovet for et økt antall LAR brukere har kommunen etablert et prosjekt midlertidig delfinansiert fra staten For å skape arbeidstreningsplasser for NAV brukere og brukere fra Psykisk helsetjeneste og gi tilbud om kantine for ansatte i kommunen, er det etablert et prosjekt delfinansiert fra staten. Kantineprosjektet. Oppfølging Den kraftige økningen av barnefødsler medfører et stort press på helsestasjonen. Det er behov for økt helsesøsterbemanning for å kunne følge opp barn og familier. Prosjektstøtten fra staten bygger på at den kommunale andelen økes etter hvert og ender med fullfinansiert stilling i kommunen. Prosjektstøtten fra staten bygger på at den kommunale andelen økes etter hvert og ender med fullfinansiert stilling i kommunen Målet er fast ansettelse i stillingen for Kantineprosjektet. Stokke kommune 16 Årsrapport 2009

17 5. NAV Ansvarsområde Kommunale tjenester i NAV: Sosiale tjenester Gjeldsrådgivning Integrering av flyktninger Viktige hendelser Tjenestene NAV Stokke trygd, Stokke kommunes sosialtjeneste, Stokke kommunes flyktningtjeneste og personellressurser fra NAV Vestfold (NAV Arbeid) ble samlokalisert og etablert i NAV Stokke fra 18. februar. Det ble bosatt 11 flyktninger og i tillegg gjennomført 11 familiegjenforeninger Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 1,4 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2420 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid. Økte utgifter til kontorrekvisita, porto og renovasjon. +0, Introduksjonsordningen Det var i 2009 ikke behov for å utrede og verifisere flyktningers formalkompetanse fra opprinnelseslandet. -0, Kvalifiseringsprogrammet Merinntekten skyldes at staten refunderer kommunens utgifter gjennom individstønaden for deltakerne i kvalifiseringsprogrammet som er på statlige tiltaksplasser. I tillegg var det noen færre personer som fikk vedtak om å bli med i programmet enn det som var budsjettert. -0, Økonomisk sosialhjelp Innsparingen skyldes betydelig lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Nedgangen var på 0,6 mill kr de 5 siste månedene i 2009 sammenlignet med samme periode i Blant årsakene til denne nedgangen har vært; flere brukere har gått over på kvalifiseringsstønad i regi av kvalifiseringsprogrammet, noen brukere har kommet over på uførepensjon og noen brukere har flyttet ut av kommunen. Ny rutine for innkrevingen av sosial lån har medført økte innbetalinger. -0,6 Stokke kommune 17 Årsrapport 2009

18 2811 Økonomisk sosialhjelp flyktninger Innsparingen skyldes lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert, blant annet som naturlig følge av at det er bosatt færre ordinære flyktninger enn opprinnelig planlagt. -0, Integreringstilskudd Inntektsøkningen skyldes satsøkning i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg er skoletilskuddet som tidligere ble inntektsført på skolene bokført her i Dette utgjør kr ,3 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 8,6* Antall ansatte 10 Antall ansettelser (faste og vikarer) 3 *inkl. engasjement 0,8 årverk kvalifiseringsprogr Sosiale tjenester: Antall klienter (økonomisk sosialhjelp) Antall administrative vedtak Flyktningtjenesten: Bosatte flyktninger iht politisk vedtak Bosatte flyktninger ved familiegjenforening ) Nytt punkt fra Måloppnåelse Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status 1 Fysisk etablering av NAV-kontor (leie av lokaler 0,5 årsverk) Målet er nådd 2 Etablering av ny organisasjon, arbeidsprosesser, virkemidler og NAV-kontoret er etablert Målet er nådd roller. 3 Kompetanseutvikling nye virkemidler Grunnopplæring og opplæring nye Målet er og roller i NAV virkemidler. nådd 4 Engasjement av gjeldsrådgiver 2007 Evaluering av prosjektet Målet er og Introduksjonsprogram og bosetting av gjennomsnittlig 15 nye flyktninger årlig. 6 Bosetting av 5 ekstra flyktninger i nye flyktninger er bosatt i I tillegg er det bosatt 11 personer som familiegjenforeninger. Ingen ekstra. nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Stokke kommune 18 Årsrapport 2009

19 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2760 Merinntekten skyldes at staten refunderer kommunens utgifter gjennom individstønaden for deltakerne i kvalifiseringsprogrammet som er på statlige tiltaksplasser / 2811 Mindre forbruk av økonomisk sosialhjelp / Mindre forbruk økonomisk sosialhjelp flyktninger Oppfølging Noe usikkert hvor stor denne merinntekten blir i 2010, da det avhenger av hvor mange brukere som deltar / får tiltak på statlige tiltaksplasser. Evt merinntekt blir innarbeidet i 1. tertial. Innsparingen skyldes betydelig lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Vi vil se an utviklingen utover våren 2010, og innarbeide et evt. mindreforbruk i 1.tertial. Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik Bosetting av 5 ekstra flyktninger Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Flyktning Færre bosatte flyktninger iht politisk tjenesten vedtak enn plan. Planen var 15, det ble bosatt 11. Oppfølging Se kommentarer under. Oppfølging Grunnen til at det ble bosatt færre flyktninger enn planlagt skyldes bl.a. vakanser i flyktningteamet. Stokke kommune 19 Årsrapport 2009

20 6. Pleie, omsorg og rehabilitering Ansvarsområde Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Bemannede omsorgsboliger og bokollektiv Sykehjemsavdeling: lindrende og rehabiliterings enhet, somatisk enhet, og enheter for aldersdemente Aktivitetstilbud Fysio- og ergoterapitjeneste Vaskeritjenester Hjelpemiddelteknikere og transport Kjøkken- og kafeteriatjenester Viktige hendelser Kjøpt og installert Praktiske Prosedyrer i Sykepleie ( PPS) Etablert saksbehandlingsteam. Elektronisk Arbeidsplan i CosDoc er iverksatt i bokollektiv og bemannede omsorgsboliger. Kvalitetsforbedrende tiltak, CosDoc opplæring internopplæring dokumentasjon dokumentasjonsplikt, IPLOS ny veileder. Etablert abonnements ordninger for bassengtrening og rehabiliteringsaktiviteter som morosjon og natursti. Medisinske forbruksvarer knyttet til personer med kroniske sår får blå resept (NAV). Vært i samarbeidsprosjekt med arbeidslivssenteret (NAV) for å redusere sykefravær. Systematisk kompetanseheving internt og legger til rette for faglig utvikling og videreutdanning i virksomheten. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/ merinntekt på kr 0,5 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2411 Fysio- ergoterapi Merinntektene skyldes økte bassenginntekter og tilskudd fra staten (Folkehelseprosjektet). - 0, Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Merinntektene skyldes i hovedsak egenbetaling, men også tilskudd fra fylkesmannen til oppfølging av rekrutteringsplanen. - 0,4 Stokke kommune 20 Årsrapport 2009

21 2531 Kjøkken og vaskeri Merutgiftene skyldes økt forbruk på mat. + 0, Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Merinntektene skyldes tilretteleggingstilskudd og egenbetaling praktisk bistand. - 0,1 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Mottakere av hjemmetjenester pr : Kun hjemmesykepleie Kun hjemmehjelp Både hjemmehjelp og hjemmesykepleie Totalt Antall brukere av trygghetsalarmer Antall personer med matombringing 3 g. pr. uke Liggedøgn trygghetsplassene Sykehjemsplasser: Antall heldøgnsplasser Hjelpemidler Antall formidlede hjelpemidler Mottakere hjelpemidler Antall hjelpemiddelmottaker (NY) Bemannede omsorgsboliger Måloppnåelse Målsetting for 2009 Måloppnåelse i 2009 Status 1. Videreutvikle bruken av CosDoc ved å innføre elektronisk arbeidsplan og Praktiske Prosedyrer i sykepleie ( PPS) Elektronisk Arbeidsplan er innført i hjemmetjenesten og i bemannede omsorgsboliger. Praktiske Prosedyrer i Sykepleie er kjøpt og installert. Målet er nådd Stokke kommune 21 Årsrapport 2009

22 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2530 Selv om tjenesten hadde en merinntekt på egenbetaling i 2009 vil utfordringene fremover være store. Kartleggingen av Standard i Det er utarbeidet i 12 K et forslag til Standard i sykehjem som skal være et målgrunnlag for videre arbeid i virksomheten. Alle utfordringene legges sykehjem viser at Stokke bør vurdere inn i utfordringsdokumentet. standarden på områder som ; ernæring, medvirkning, stimulering og aktivisering Økt forbruk mat. Matforbruket følges fortløpende opp og vil blir vurdert ved 1. tertial. Stokke kommune 22 Årsrapport 2009

23 7. Engveien-Senteret Ansvarsområde Forebyggende aktivitetstilbud Korttidslager hjelpemidler Kjøkken- og kafeteriatjenester Catering Viktige hendelser Engveien kjøkken videreføres som et selvstendig kjøkken. Utredningen om sammenslåing med Soletunet kjøkken er avsluttet. Ressursbruk Virksomheten hadde et netto innsparing/ merinntekt på kr 0,2 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2340 Engveien kjøkken- og kafeteria Mindre utgifter til renter på lån i Kommunalbanken. Råvareutgiftene på kafeteriadrift ble høyere enn budsjettert. - 0,2 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Antall middager Antall brukere pr. dag ca Korttidslager, antall ut-/innlev. av hjelpemidler Stokke kommune 23 Årsrapport 2009

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014 Stokke kommune Årsrapport 2013 og Årsregnskap 2013 Rådmannen 2014 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap.

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2012 1 av 76 2 av 76 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 6 Utviklingstrekk.... 8 Samfunn... 10 Kommuneplanarbeidet.... 10 Miljø... 10 Forurensing... 10 Nedgravde

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer