Handlingsplan Budsjett 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009"

Transkript

1 Handlingsplan Budsjett 2009

2 Framdrift Handlingsplan og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september Statsbudsjett legges ut - 7. oktober Rådmannen presenterer sitt forslag til revidert Handlingsplan/budsjett for Formannskapet oktober

3 Formannskapets innstilling til revidert Handlingsplan og budsjett november Bystyret vedtar revidert Handlingsplan og budsjett desember Utvalgene vedtar revidert Handlingsplan og budsjett 2009 for seksjonene desember

4 Utfordring kommunenivå Totalbehov Behov utover ramme Realistisk driftsramme iht. inntekter + Nye tiltak + Endring i behov + Kostnadsøkninger + Inntektsbortfall Manglende vedlikehold finansierer høyere driftsnivå Omprioritere rammer Innsparingstiltak Effektiviseringstiltak Inntektsøkning

5 Utfordring tjenestenivå Totalbehov Behov utover ramme Bevilget ramme gjennom HP Nye tiltak + Endring i behov + Kostnadsøkninger + Inntektsbortfall Omprioritere innenfor rammen Innsparingstiltak Effektiviseringstiltak Inntektsøkning

6 Oppsummering fra ASSS

7 Oppsummering fra ASSS

8 Oppsummering fra ASSS

9 Handlingsplan og Budsjett 2009 Inntekter: Skatt/rammetilskudd Eiendomsskatt Statstilskudd (fritt/øremerket) Egenbetalinger/gebyrer Bruk av fond/tidligere overskudd Utgifter Tjenesteproduksjon (lønn, sosialutgifter, egenproduksjon, kjøp av tjenester) Vedlikehold av bygninger og veier Netto finansposter Handlingsrom = Inntekter utgifter

10 Hovedutfordringer Befolkningsvekst Vekst i antall ressurskrevende brukere Nye lover og forskrifter Dokumentasjonskrav Økende behov for ressurser i forhold til tilsyn etc Merutgifter lønnsvekst i 2008 Nivå og etterslep på vedlikehold Beholde og rekruttere kompetanse

11 Kommuneplan Nye utfordringer/økt fokus Folkehelse Integrering Infrastruktur Næringsutvikling

12 Økonomiske utfordringer Anslag frie inntekter? Økte utgifter til renter og avdrag mill kr mill kr Redusert utbytte med 5 mill kr pr år Lønnsutgifter i 2008 ikke hensyn tatt i budsjettrammene min 32 mill kr Økte pensjonsutgifter - premieavvik Innsparing Molde-modellen

13 Mulige tiltak/finansiering Muligheter for økt momskomp investeringer i 2009 Fremskynde investeringer kan gi økt momskomp Standardreduksjoner Økte egenbetalinger Vurdere ikke lovpålagte oppgaver Utviklingsoppgaver Effektivisering Kompensasjon lønnsutgifter effektivisering

14 Igangsatte prosjekter/utredninger Vurdere egen pensjonskasse Molde-modellen Vurdere alternativ organisering av eiendomsavdelingen Salg av eiendommer Vurdere kapitalstruktur Organisering park- og idrett Organisering av næringsarbeidet Eierpolitikken

15 Nye utfordringer Kultur og næring Reduserte driftsrammer i planperioden Prisøking kommunale avgifter/strøm Økt husleie på kulturskolen Tilskudd papirinnsamling medfører en reduksjon som må tas over det vedtatte budsjettet.

16 Mulige tiltak kultur og næring Endring i bibliotekstrukturen Blå Grotte gjøres mer kommersiell Vurdere gratis trening for barn og unge i idrettsanlegg Vurdere videre drift Lykkeberghallen Redusert vedlikehold Nivå på næringsengasjement og internasjonalt arbeid

17 Utfordringer Plan og miljø Økende krav til saksbehandling Kapasitet til nye planer/rullerende planer Økt krav om legionella-kartlegging Konjunkturendringer i byggemarkedet og ny Matrikkellov som gir reduserte gebyrinntekter Engasjement i forhold til Framtidens byer

18 Mulige tiltak Plan og miljø Øke gebyrer Vurdere lokalsamfunnsutvalgene Omfang og hyppighet på rullering av planer

19 Utfordringer Teknisk drift Arealøkninger (NAV og Kulturskolen) Renteøkninger i forhold til boliger Bortfall inntekter parkering Værste Prisøkninger strøm, forsikring og kommunale avgifter Økt vedlikeholdsetterslep vei og bygg

20 Mulige tiltak Teknisk drift Arealeffektivisering Redusert bemanning renhold (og noe vaktmester) Redusert renhold veier og gater Økte parkeringsinntekter Salg av eiendommer Urealistisk budsjett vedlikehold

21 Nye utfordringer barnehage Alle barn har rett til barnehageplass Overdekning ved full barnehagedekning Økning i antall barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagte tiltak Økonomisk likebehandling Øke andelen førskolelærere Overgang fra øremerket tilskudd til rammefinansiering

22 Mulige tiltak barnehage Fokus på tidlig intervenering Integrering av innvandrere

23 Nye utfordringer skole Økt behov for: Spesialundervisning Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Grunnleggende norsk og morsmål til språklige minoriteter Sentrale og lokale føringer vedrørende voksentetthet Økte driftsutgifter til IT

24 Mulige tiltak skole Reduksjon i undervisningsmateriell, skolebøker, kompetanseheving Bemanningsreduksjon Omprioritering av læretettheten Vurdere skolestruktur Inkl utnyttelse av skolebygg

25 Nye utfordringer Sosial- og familieetaten Bortfall av tilskudd Nye brukere med omfattende behov Økte ressurser til fysioterapi Økt basistilskudd til leger Nav-reformen Endringer som følge av Rusplan og Plan for Mangfold og integrering Boliger for vanskeligstilte og miljøarbeidertjenesten

26 Mulige tiltak Sosial- og familieetaten Flere selvhjulpne klienter, sosialtjenesten Mindre omfang av forebyggende arbeid Standardreduksjoner Tilskudd til frivillige

27 Nye utfordringer omsorgsetaten Oppstart nye boliger Ambjørnrød Planlagt 10 boliger Kråkerøy Helårseffekt driftsrammer Gressvik/Onsøyheimen Økte utgifter vedr kjøp av tjenester fra ULOBA (ordning innenfor Brukerstyrt personlig assistent) Reduserte inntekter Catering Kjøkkentjenesten Vedtak nye brukere

28 Mulige tiltak omsorg Standard reduksjoner - Reduksjon av årsverk 35 i 2009, 80 i 2010 Økte inntekter sykehjem Økte inntekter ressurskrevende tjenester Vurdere tidspunkt for oppstart av nye tilbud

29 Felles utfordringer administrasjon Tilrettelegge for gode og effektive tjenester Utvikling Utnytte mulige effektiviseringspotensiale for organisasjonen som eks. elektroniske løsninger Framdrift i prosjekter Krav til dokumentasjon Krav til avvikssystemer Oppfølging tilsyn og kontroll

30 Nye utfordringer Sentraladministrasjonen Serviceprosjekt Elektronisk arkiv Midler til omstilling Uønsket deltid Lærlinger 1 lærling pr innbygger Opplæringsmidler videreutvikle og opprettholde kompetanse

31 Mulige tiltak Sentraladministrasjonen Redusert kvalitet innenfor: Innfordring Servicearbeid Informasjon Utvikling av Web-teknologi Saksbehandling og bistand som støttefunksjon Velferdstiltak Nivå på felles opplæring

32 Vurdere ikke lovpålagte oppgaver: ASSS-samarbeid Arbeid med analyser og prognoser Finansforvaltning Styringssystemet balansert målstyring HMS-arbeid

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 15. januar 2009 Innhold RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 OPPFØLGING AV POLITISKE PRIORITERINGER... 3 PLANFORUTSETNINGER... 8 KOMMUNENS

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2012 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Gjeldende økonomiplan - drift

Gjeldende økonomiplan - drift Gjeldende økonomiplan - drift Vedtatte plandokumenter legger premissene det betyr videre satsing på spesielt: - Barn og unge - Forebygging - Vedlikehold av kommunale bygninger og veger Forebygging Til

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Inn for landing 31.10.2014 Side 1 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK -SAK 86/14...

Detaljer

Haldensere, bruk makten

Haldensere, bruk makten Halden Venstres forslag til jett Haldensere, bruk makten Venstre vil i 2011 trygge oppvekst, eldre, psykisk helse og kommunens økonomi Innhold i budsjettet 2 et på tre minutter 7 Undervisning og oppvekst

Detaljer

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011. Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009 Stokke kommune Årsrapport 2009 og Årsregnskap 2009 Stokke kommunestyre 14.06.2010 Stokke kommune 2 Årsrapport 2009 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen 10 4. Familie og oppvekst

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer