IO 77/ november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD"

Transkript

1 IO 77/ ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige målefeil 4 4. Variaser på estimatoree 6 5. Målefeil i forbruksdata Modell med tilfeldige målefeil i forbruksdata og med tilfeldige og systematiske ålefeil i itektsoppgavee 7. Systematiske og tilfeldige målefeil i forbruks- og itektsoppgaver. Modifisert modell 2 8. Noe empiriske resultater 5 III. Estimerig ved maglede itektsdata 6. Iledig 6 2. Estimerig ved geererte itektsoppgaver 6 3. Noe empiriske resultater 8 Side Vedlegg. Estimerig av variaser 2 2. slag på, restleddsvariaser m.v Metoder ved målefeil 29 ) Jeg vil takke doset re mudse, forsker Erik Biør, kosuletee Grete Dahl, Helge Herigstad og Petter Laake for yttige kommetarer uder arbeidet. Ikke for offetliggjørig. Dette otat er et arbeidsdokumet og ka siteres eller refereres bare etter spesiell tillatelse i hvert ekelt tilfelle. Syspukter og koklusjoer kaw ikke ute videre tas som uttrykk for Statistisk Setralbyrds oppfatig.

2 I. DT FR FORBRUKSUNDERSØKELSER Datamaterialer i frobruksudersøkelser.blir valigvis ihetet ved at husholdigee fewer regskap over forbruksutgiftee i e kortere periode (6 eller oe få uker). Dessute blir de gjere itervjuet om askaffelser over e legre periode av varer som kjøpes sjelde (f.eks. privat bil). v praktiske gruer er det eppe mulig å foreta oe særlig mer fullstedig kartleggig av forbruket i de ekelte husholdig som deltar, f.eks. ved avede e meget legre regskapsperiode. Erfarig viser at frafallet blat husholdigee i forbruksudersøkelser ofte er ubehagelig stort selv ved e kort regskapsperiode, og det er eppe gru til å tvile på at det som regel ville øke ved overgag til legre periode. Forbruksudersøkelser gir altså et okså kort "glimt" av forbruket hos de deltakede husholdigee. Det ka ikke overraske at slike korte glimt er e ulempe ved aalyse av data, sammeliket med fullstedige opplysiger om forbruket. Det er vesetlig å være klar over dette ved bruk av et materiale. (Forute svakheter som skyldes e kort regskapsperiode, må e selvsagt også rege med adre feilkilder, f.eks. at e del utgifter ka være uteglemt uder bokforige.) Som følge av at observasjosperiode er kort vil det være store tilfeldige variasjoer mellom husholdigee i forbruksutgifter, variasjoer som ka tekes utelukkede å ha sammeheg med tilfeldige variasjoer fra periode til periode for de ekelte husholdig. v dee gru er det store problemer med å ytte total forbruksutgift i bokførigsperiode som idikator på årlig faktisk forbruk ved aalyse av forbruksdataee (ved tabeller eller ved regresjosaalyse). Dette er ærmere behadlet i rbeidsotat 0 77/44: Estimerig av egelderiverte ved maglede itektsdata. I Statistisk Setralbyrå's forbruksudersøkelser er det ofte et problem at ma har itektsoppgaver med målefeil. Dette vil i høy grad vaskeliggjøre estimerig av egelderiverte. I dette otatet har vi sett ærmere på estimerigsmulighetee ved forskjellige typer målefeil. Framstillige er kyttet til datamateriale fra orske forbruksudersøkelser. Me dét betyr eppe at syspukter og resultater behøver å være ute iteresse uder arbeid med adre udersøkelser. Dette gjelder vel selv om disse måtte ha et oe aerledes opplegg. Problemer med utytte et datamateriale og tolke resultater ka være prisipielt okså like selv om f.eks. legde på bokforigsperiode er oe forskjellig. II. ESTIMERING VED MLEFEIL. Iledig Det er et meget stort behov for arbeide iefor modeller som tar hesy til mulige målefeil i variablee. Vår erfarig med data fra forbruksudersøkelser er at ma "alltid" må rege med målefeil i itekts- og forbruksoppgavee. Og ofte er atakelig målefeilee temmelig store. Det viser seg i praksis meget vaskelig å få pålitelige opplysiger om de forbruksdispoible itekte for private husholdiger. Det er mage årsaker til dette. Nettoitekte ved skattelikige er f.eks. av flere gruer et dårlig mål for forbruksdispoibel itekt, bl.a. fordi e del forbruksutgifter er trukket fra (reiser til og fra arbeidssted, reter på boliglå, visse spareformer m.v.). Dessute er selvsagt ikke skattefrie itekter med (mage former for sosiale støader). I tillegg kommer mulige itektsudragelser i forbidelse med beskatige. Det ka tekes mage typer målefeil, og mage forskjellige måter karakterisere målefeil på. Vi vil forutsette e todelig av feilee, heholdsvis systematiske og tilfeldige målefeil. ) Dee todelige er yttet av bl.a. E. Malivaud i Statistical Methods of Ecoometrics, Ch. 0 (968).

3 2 For forklare begrepee iføres folgede symboler: z beteger observert variabelverdi z' sa z" - stokastisk feilledd Vi forutsetter at de observerte verdie ka uttrykkes som e eller ae eksakt fuksjo (her symbolisert ved g (-)) av de sae verdie og evt. adre variable, og av det stokastiske leddet, altså: z = g(z', evt. adre variable) + z" Her represeterer g ( )-fuksjoe de systematiske målefeile, mes tilfeldige feil er represetert ved z" Vi meer at dee modelle ka være hesiktsmessig. De gir e viss presiserig av begrepet målefeil, samtidig som kaskje de fleste typer av målefeil i praksis ka omfattes av modelle. I avsitt 2 vil vi se på det spesielle tilfellet at z" = 0 for alle obsérvasjoer, altså at vi bare har systematiske målefeil. I avsitt 3 behadles tilfeldige målefeil. E atar da at g (-) = z', altså at z = z' + z". Fra avsitt 4 og utover er forutsetige at systematiske og tilfeldige malefeil ka opptre samtidig i materialet. Vi må vete at dette sistevte er det mest valige i forbruksudersøkelsee. 2. _.Y.qffILij.J5.2t2 -ktt:til Byråets forbruksudersøkelser gjeomføres blat aet ved at husholdigee som deltar, fewer alle sie forbruksutgifter i regskapshefter i løpet av to uker. Hver husholdig får tildelt et såkalt hovedhefte. Dette føres valigvis av det husholdigsmedlemmet som foretar størstedele av de daglige ikjøpee. Dessute får hver av de øvrige persoee (som er 5 år eller eldre) tildelt hvert sitt héfte, hvor særlig deres persolige utgifter føres. Det kreves stor påpasselighet fra husholdigees side om alle utgifter skal bli registrert. Vi reger med at det oppgitte forbruket stort sett er oe for lavt i forbruksudersøkelsee, og at dette særlig skyldes at e del utgifter blir glemt Det fies også adre gruer til at forbruket ka være feil registrert (husholdigee øsker f.eks. å vise at de har god råd, eller at de "ikke sløser", at de gjor "foruftige" ikjøp m.v.). Målefeilee i forbruket gir erfarigsvis ulikt utslag for de forskjellige vare- og tjeestegruppee. Feilee er større for f.eks. varegruppe drikkevarer og tobakk e for matvarer. Visse større varige forbruksvarer, som f.eks. privat bil, kjøpes sjelde, og vi får derfor få observasjoer i regskapsheftee. Slike utgifter blir registrert ved itervju, hvor vi spor etter askaffelser i løpet av 2 måeder bakover i tide. Også her ka det forekomme målefeil. Folk husker ikke alt de har kjøpt, eller de husker kaskje ikke år et kjøp ble foretatt (om det er mer eller midre e ett år side). Som evt i avsitt er det mage muligheter for målefeil i itektsoppgavee. Det gjøres av og til forsøk - ved å ytte likigsdata og adre itektsdata - på fie e slags forbruksdispoibel itekt. Det må imidlertid atas at oppgavee ofte ieholder vesetlige målefeil. Systematiske målefeil på tilgjegelige itektsdata vil vel ofte variere med hesy på visse bakgruskjeeteg for husholdiger. Målefeilee ka f.eks. være aerledes for husholdiger hvor hoveditektstakere er selvstedig ærigsdrivede e hvor ha er løstaker, og kaskje atter aerledes igje fra pesjoister. Det ka derfor tekes at yrkesstatus bor være med som fordeligsvariabel til målefeile, z = g (z', yrkesstatus til hoveditektstaker m.v.). Som et alterativ til dette ka det imidlertid hede e bor ha é fuksjo for hver yrkesstatusgruppe. Det sier seg selv at det ikke er mulig å si oe geerelt om hva som er e sasylig form på g (-)-fuksjoe. i Det er i praksis ødvedig ha faktiske kuskaper om svakheter ved det statistiske materialet. Som et eksempel betrakter vi her et tilfelle med lieær utformig av g ( )-fuksjoe. ) Se f.eks. E. Malivaud, Statistical Methods of Ecoometrics, Ch. 0 (968).

4 Vi Rytter følgede symboler: X beteger observert forbruk (av e vare-/tjeestegruppe) X' '" -faktisk R ie observert itekt R' sa (forbruksdispoibel) Vi atar at X og R ka uttrykkes som lieære fuksjoer av heholdsvis X' og R': X = c + d X' R = e + k R' hvor c, d, e og k beteger (ukjete) kostater. Det forutsettes at R' (og dermed R) er ikke stokastisk. Videre atas følgede ekle kosumfuksjo: X' = a + b R' + E (II. 2..) hvor a og b beteger kostater og E et restledd med forvetig ull og kostat varias. Vi vil seere iføre visse modifikasjoer ar det gjelder fordelige av restleddet (avsitt 3 i dette kapitlet). Estimerig av parametere b ved å ytte observerte i stedet for sae verdier gir mistekvadratersestimatore _.E (X. - x) (R. - = i i b - E. i ( R. - R) = _ - hvor X og R beteger gjeomsitt for X og R og hvor atall husholdiger er 0. Ved å sette i for X og R gir dette " d. b.e - - _ (X'. - X') (R. - R ) E (R' - R'). = i b vil her ikke være idetifiserbar medmidre d og k er kjet. Forvetige til b blir: Et; = b Vi ser at b er forvetigsrett bare hvis d = k. Derimot spiller ikke kostatleddee oe rolle for forvetigsretthete. På tilsvarede måte fier vi forvetige på estimatore til (de gjeomsittlige) elastisitete (symbolisert ved E R ): E'E R d e + k R' IZ c+dr I Estimatore til elastisitete er geerelt påvirket bade av kostatleddee og vikelkoeffisietee. Dersom kostatleddee er lik ull, vil imidlertid estimatore til elastisitete være forvetigsrett. Og likeledes, hvis e er. "lite" i forhold til k R' og samtidig c er "lite" i forhold til d R', er ER tilærmet forvetigsrett som estimator på elastisitete av X' m.h.p. R'. Ma må i praksis vurdere estimatoree ut fra kjeskape til data. Det ka f.eks. tekes at et datamateriale ka gi grulag for å estimere elastisiteter, me ikke deriverte, eller evetuelt omvedt.

5 4 Det ka ofte være rimelig ytte e kosumfuksjo med flere variabler, f.eks. X' = a + b R' + cl yl + c 2 y Cr yr + E hvor c-ee beteger kostater og y-ee variabelverdier. Y-ee atas observerbare ute målefeil. Ved studere mometmatrisee ) er det lett å se at også e modell med flere variable gir e d estimator for b med tilsvarede forvetigsverdi som fora (E b = b Td. E fier videre at estimatoree til c, er c2' "" c,r kosistete bare hvis d = (E c. = d c., j =, 2,..., r). J J E ae utvidelse av modelle er å ytte et polyom av høyere grad e é, f.eks. X' = a + b R + b 2 R' 2 + E I dette tilfelle vil også kostatleddee påvirke resultatee og bidra til at e ikke får idetifikasjo (I de tilfelle kostatleddee ka settes lik ull, fier vi ved rette i de observerbare størrelsee X og R i relasjoe estimatoree b l og b 2 med forvetig E ; = b og E ; 2 = 47 b 2 ) Det virker her som at det ikke er mulig å si særlig mye geerelt om hvorda systematiske målefeil bor behadles. Vi vil imidlertid komme tilbake til dette emet i avsitt 6 i dette kapitlet og behadle e metode som ser ut til were yttig. 3. Tilfeldige målefeil I kapittel I er det påpekt at e må rege med betydelige tilfeldige målefeil i forbruksoppgavee som følge av at registrerigsperiode er kort. Også i de tilgjegelige itektsoppgavee er det rimelig d ata store variasjoer i målefeile (mellom husholdiger med f.eks. samme forbruksdispoible itekt). De observerte forbruks- og itektsoppgavee beteges heholdsvis X og R og tilsvarede feilledd X" og R" X = X' + X" R = R + R" hvor X" og R" atas å ha forvetig lik ull for alle verdier av X' og R'. R' forutsettes å være ikke-stokastisk. Dee modelle er okså valig forekommede i litterature om feil i variablee. Vi vil her også gjøre e valig forutsetig om at X" og R" er ukorrelerte med hveradre, og at de har kostat varias. (Dee siste forutsetige vil bli modifisert i este avsitt.) Ved sette i de observerte i stedet for de sae verdiee får vi relasjoe: X =a+br+u(ii. 3..) hvor U = E + X" - b R" (II. 3.2.) Estimerig ved miste kvadraters metode gir.e (X. - R) (R i - = -I. E (R. - ) 2 = i ) Se f.eks. H. T. mudse: Iførig i teoretisk statistikk, kap (962).

6 Side det ikke er så ekelt fie oe eksakt uttrykk for forvetige til b, vil vi se på de asymtoti ke egeskapee. Vi forutsetter at setralmometet for itekte (MR 2 ) kovergerer mot e kostatm 2 ved økede atall observasjoer. b vil da gå mot greseverdie ). R 2 R" P lim b = b ( - 22 ) m R R" 2 hvor a beteger de teoretiske ttiski e var ase til det stokastiske leddet R" R". b er ikke idetifiserbar og b vil kovergere mot e størrelse som (i tallverdi) er midre e b (dersom det er målefeil i itekte (a 2 R. > 0)). Vi ser også at jo storre variase på målefeile (a 2 Ru))er i forhold til spredige på itekte (m20, jo større fare er det for at b blir uderestimert år b yttes. Vi ser videre at dersom m2r /a2 R" er kjet (eller ka aslås) vil uttrykket 5 b b m 2 R' 2 m 2 R, + a R u kue yttes som (kosistet) estimator for b. Det ka imidlertid i praksis være vaskelig å fie et godt aslag på m 2 iv /a 2 R. Vi vil her se ærmere på b. For ekelhets skyld iføres symbolet 2 a R" K = m R' I a R" for de asymtotiske ("teoretiske")broke, mes vi symboliserer tilsvarede størrelse ved et edelig atall observasjoer med R. Side R" er stokastisk, vil også k være det. K (og K) vil selvsagt være de samme for alle vare- og tjeestegrupper (avheger bare av målefeile til itekte), altså b = Kb i(j =, 2,..., m) Størrelse 2 b. b. = -7 (j =, 2, m) (II. 3.3.) K er et asymtotisk forvetigsrett og kosistet uttrykk for b og vil kue yttes som estimator dersom K er kjet. Når ma setter i estimatee (b-ee), blir det et system med m ligiger mellom m + ukjete (b-ee og K). Systemet er altså determiert på e kostat ær. Hvis vi imidlertid lar e av "varegruppee" represetere sparige (f.eks. r. m), vil summe av utgiftee være lik itekte, og dermed J. E =J b. = Ved å pålegge restriksjoe m jl b i = blir systemet determiert og asymtotisk forvetigsrette og kosistete estimatorer for b-ee og K fies. ) Restriksjoe iebærer at ma setter m K = E b. J= J ) Metode er idetisk med e spesiell form for bruk av istrumetvariable. Se vedlegg 3.

7 6 I stedet for forbruksdispoibel itekt ka selvsagt faktisk total forbruksutgift (X'i) tekes brukt som forklarigsvariabel. Vi holder altså sparige utefor og estimerer utgiftsderiverte. Det vil ofte være rimelig avede modeller med flere eksogee variable, f.eks. folgede kosumfuksjo X' = a + b R' + c + c-v + c ry r (.3.4.) y r 2 + hvor c-ee beteger kostater. y-ee ka f.eks. betege atall persoer, biære variable for husholdigstype, geografisk område e.l. Vi atar her at y-ee ikke er beheftet med målefeil, og at' EU = 0 for alle verdier på alle de eksogee variablee. Uder disse forutsetiger viser det seg at estimatore til b får tilsvarede (asymtotiske) egeskaper som ovefor ägitt år vi ytter observerte variable (X og R) uder estimeriger. Dette går fram av mometmatrisee år ma setter i setralmometee for de observerte verdiee og lar atall observasjoer gå mot uedelig ). v mometmatrisee går det ellers fram at heller ikke estimatoree for c-ee vil være kosistete véd målefeil i itekte. m Ved å legge på restriksjoe J. L b = ka det på samme måte som fora fies kosistete estimatorer - j for b-ee. Videre ka (om ma øsker det) a og c-ee etterpå estimeres direkte via ligige 2 X-bR=a+c l y i +c 2y 2 + cryr4 4- U. 4. Varias på estimatore Vi tar utgagspukt i formel II. 3.3.) og sammehege K =.E b. J= J i avsittet fora. Dette gir b 4 b=j (j =,,. m) bj Isettig av b-ee gir. - R.) (R. - R) b. il E (X. i _ = J J J E (X. - R) ) (R. - i= (j =, 2,..., m), Metode iebærer altså at ma ytter broke kovar X. R kovar X R som estimator for b 2). ) Se f.eks. H. T. mudse: Iførig i teoretisk statistikk, kap (962). 2) Estimatore er idetisk med e spesiell form for bruk av istrumetvariabel. Se vedlegg 3.

8 7 Det er e selvfølge at metode ka brukes også ved e modell ute målefeil i itekte. Det er e ærliggede oppgave å udersøke variasegeskapee ved estimatore. Vi vil å først ata at det ikke er målefeil i itekte og vil sammelike 6 med de valige miste kvadratersestimatore (i det følgede symbolisert ved b). Fuksjosforme er som fora hvor X. J = a. + b. R' + Uj ( =, 2,..., m) J J U. J = E. + X". J J side R" = Vi skal altså sammelike estimatoree: E (X.. - R.) (R. - R = Ji J ) b. - i J. E (R'. - R') = 2 og E (X. - g.) (R'. -. ) = ji J b. J (< g) (R' i= ) II. 4.2.) hvor X = J. E X X-ee er stokastiske, mes R' atas ikke stokastisk. Ved å sette i for X-ee ka = j* estimatoree skrives R'. b..e - R)2 + P. (R'. - R ) (U.. - O.) = b - J = J J z ( i... )2 i= % og b..2 (R'. - - ) (R' - R ) ( U ) J = - i Ji b j - - il (R' i RI) 2 4. ill (R' i RI) (U i O) hvor U =. E U. j= j Uder forutsetigee i avsitt 2 i dette kapitlet om restleddsegeskapee er som kjet b forvetigsrett E b. = b. J J med varias a 2 U. J var b. =.E ( R'. - R ) 2 J =

9 8 Når det gjelder estimatore b er det mer komplisert å fie eksakte uttrykk for forvetig og varia'hs, fordi det er stokastikk både i tellere og evere. Det er imidlertid vist i avsittet fora at estimatore er asymtotisk forvetigsrett og kosistet, i det greseverdiee i P lim- T (R'i - R') (U i - 0) og ' P lim (R, - R') (Uji - Oj ) begge går mot ull ved økede atall observasjoer, altså er P lim b. = b. (j =, 2,..., m) J J For beregig av variase skal vi ytte e tilærmelsesformel ). Dersom vi lar T betege tellere og N betege evere, ka formele skrives: T var bi = ( IT) 2 [var T + b 2N - 2 bj kovar (T, N): - Tilsammelikigvilvariasetilb.bestå av det første leddet i uttrykket: J var b j = (rff) var T (evere til b er ikke-stokastisk). Det vil således avhege av forteget på b 2. var N - 2 b. kovar (T, N) J J om var b skal være større eller midre e var b. For gjøre de folgede beregiger eklest mulig, lar vi forbruket være delt i to vare- og tjeestegrupper (gruppe er de som aalyseres, mes gruppe 2 er reste). Leddet ovefor blir l) b2 var N - 2 b kovar (T, N) = b 2 m R 2 a 2 _ 2 b. 2 (a 2 MR ul + a ) = ' ulu2 bl m 2 [b 2 _ 2 (a 2 a.., R' u ul ulu2)j hvor a 2 u = 2 u +2 CY + a 2 ulu2 u 2 Uttrykket består av et positivt og et egativt ledd. Det er altså ikke mulig trekke geerelle slutiger om forteget, og dermed heller ikke om hvilke av estimatoree E4 og g l som gir mist varias. For d kue sammelike variasee på b l og b må e ha aslag på variaser/kovariaser og b l i et materiale. Dette gjør det selvsagt vaskelig i praksis sammelike variasee på b l og g l. I vedlegg 2 er det gjort et forsøk på aslå disse størrelsee i forbruksmaterialet fra 973, for å kue foreta e sammelikig. Dette yttes i det følgede. Vi lar varegruppe være heholdsvis - matvarer (gruppe 2 er "reste") - drikkevarer og tobakk (gruppe 2 er "reste") osv. ) Se vedlegg.

10 9 satt lik- 60,0). I tabell er det bereget stadardavvik på b forhold til på b l ( stadardavvik på b i er Tabell. Stadardavvik på b i i proset av stadardavvik på b.. Forbruksudersøkelse 973. Hele befolkige Vare- og tjeestegruppe var 00 (, )i var b Matvarer 0,7 Drikkevarer og tobakk 95,2 Klær og skotøy 90,7 Bolig, lys og bresel 92,6 Møbler og husholdigsartikler 90,4 Helsepleie 97,4 Reiser og trasport 93, Fritidssysler og utdaig 90,7 dre varer og tjeester 90,9 Tabelle viser at estimatore b., har et midre stadardavvik e estimatore b l utatt for matvarer. (E ka som sagt ikke si oe geerelt om hvorda forholdet mellom variasee er.) Det fies mage forskjellige måter dele i det private frobruket i udergrupper av varer og tjeester på. v dette følger det også at det vil kue avhege av hvorda dee idelige gjøres, hvilke av de to estimatoree som er de beste. Det ka eves at prøveregiger som vi har k foretatt viser at b syes å være særlig gustig ved e idelig av forbruket i grove vare- og tjeestegrupper. (E ekstrem grovdelig er selvsagt at ma har bare é vare- og tjeestegruppe, emlig total forbruksutgift. I dette spesialtilfellet blir selvsagt b alltid lik, med varias lik ull.) Grue til at ma i mage tilfelle reduserer variase ved ytte estimatore b framfor b er selvsagt at b impliserer at det er lagt e tilleggsrestriksjo (iebygget e betigelse) ved m estimerige, emlig j bj =. Ellers må ma rege med at opplegg og gjeomforig av e forbruksudersøkelse geerelt vil kue ifluere på forholdet var b/var b. I dette regeeksemplet har det vært forutsatt at det ikke er målefeil pa itekte. Dersom det derimot er målefeil i itekte (R" 0), vil ikke b-estimatore være kosistet (b blir ikke idetifiserbar). I vedlegg er et tilærmet uttrykk for variase på b-estimatore bereget for tilfellet ved bl.a. målefeil i itekte. Variase avheger bl.a. av b og mometee for de stokastiske leddee. Vi har ikke arbeidet oe med fie fram til e estimator for variase på b. 5. Målefeil i forbruksdata 973 Ved aalyser av forbruksudersøkelse yttes ofte itektsdata (forute forbruksdata). I tillegg er det gjere rimelig å trekke i i modelle variable som husholdigstype (evt. persotall i husholdige), alder på hoveditektstakere, geografisk område m.v. Mes forbruks- og itektsoppgavee atakelig som regel er beheftet med vesetlige målefeil, vil det være mer rimelig å tro at "eklere" variable, som f.eks. husholdigstype e.l. er registrert ute at det i større omfag forekommer målefeil. Det ka derfor være tillatelig arbeide iefor modelle med målefeil i forbruksog itektsoppgavee, me ute feil i de adre variablee. I det følgede vil dette bli gjort. Vi skal først vurdere feil i forbruksdata. Vi reger med at det gjeomsittlig vil være e viss uderregistrerig i forbruket, dvs. at ikke alle husholdiges utgifter kommer med uder regskapsførige og itervjuige. Det er ikke lett si oe sikkert om hvilke karakter uderestimerige har. Det er vel imidlertid ærliggede å tro at uderestimerige vil være avhegig av selve ivået på forbruket. Hvis f.eks. e familie har relativt høye utgifter og mage utgiftsposter,

11 0 vil e vel også tro at det er lett å glemme e del av postee uder regskapsførige. Vi vil her forutsette at de systematiske talefeile er proporsjoal med utgiftsbeløpet. Vi får altså sammehege X = d X' + X" hvor d beteger e kostat. Størrelse på kostate vil kue variere fra varegruppe til varegruppe. Sammelikiger med ae statistikk (f.eks. varehadelsstatistikk) tyder f.eks. på at uderregistrerige er større for varegruppe drikkevarer e for matvarer. Ved forbruksudersøkelse 973 har vi ihetet likigsdata fra Skattedirektøres magetbåd. På dette bådet fies det bl.a. opplysiger om ettoitekter - ved kommue- og statsskattelikige og direkte skatter og avgifter. Ut fra opplysiger på bådet ka følgede itektsbegrep daes: ettoitekt ved statsskattelikige + ettoitekt ved sjomasskatteordige + særfradrag - direkte skatter 0 avgifter = itekt Det viser seg at dette itektsbegrepet ikke gir oe godt uttrykk for de forbruksdispoible itekte For alle husholdiger uder ett utgjør itekte ca. 3/4 av forbruksutgiftee. Skattefrie itekter er ikke med i dette itektsbegrepet. Videre er ikke fradragsberettigede utgifter ved skattelikige med (e del av disse utgiftee er med i forbruksutgiftsbegrepet). Videre er på skattebådet itekte satt lik ull dersom vedkommede perso ikke har så høy itekt at ha/hu betaler itektsskatt. E god del persoer står av dee gru oppført med ull itekt på skattebådet. (Husholdigsitekte bereges ved å summere husholdigsmedlemmees itektsbeløp.) I tillegg vil selvsagt skatteudragelser kue ifluere på målefeilee. Det syes rimelig å ata at målefeile på itekte delvis vil variere på e mer eller midre systematisk måte med e persos yrkesstatus. E ka f.eks. lage følgede idelig av persoer etter yrkesstatus:. Løstakere 2. Selvstedig ærigsdrivede i jordbruk, skogbruk og fiske 3. Selvstedig ærigsdrivede ellers 4. Ikke yrkesaktive Det er ærliggede å tro at målefeile gjeomsittlig er aerledes for f.eks. løstakere e for selvstedig ærigsdrivede. Sammehege mellom sa og observert itekt ka således være oe forskjellig for forskjellige sosialgrupper. I avsitt i dette kapitlet ble det skilt mellom tilfeldige og systematiske målefeil, for itektes vedkommede symbolisert ved R = g (R', evt. adre variable) + R" hvor g (.) atas å være e eksakt fuksjo av R'. I este avsitt studeres tilfellet med både systematiske og tilfeldige målefeil i itekte og tilfeldige målefeil i forbruket.

12 Tilfeldige målefeil i forbruksutgiftsdata, tilfeldige og systematiske målefeil i itektsoppgavee Vi betrakter tilfellet Xi = x'xi " ( j. =, 2,..., m) R = g (R') + " (II. 6..) Isettig av observerte verdier i kosumfuksjoe X' = a + b R' +E gir X.= j +.-FIJ K, J J J hvor Ux. = X". + E. + b. (R' - R) = U. + b. (R' - R) JJJJ J J I estimatore il = b j E E (X. (R. - R) i = (X. - R) (R. - R) setter vi i R = g (R') + R" og får E (X.. - X.) (g (R' i ) )) + ii 4 (XRj ) (R"i - R" ) --. I,. _ = JiJ J i j: Ved dessute å sette i bl.a. (X i - R) ( g (R' i ) - -4 (T )) 4.il (Xi - ) (R" i - R " ) Xi = X' j + X",j, X = X' + X" og X' = R' får vi (uttrykt ved setralmometee M): bj MR g (RI) Mxj. + Muj g (R7Mu j R II, J MR' g(r) t MR' R" t MX" g (R') 4* 4X" R" Uder forutsetig av at ER" 0 for alle verdier på Xj, og R' og E Ex. 0 for alle verdier på R' og U. og R" og X" og R" er ukorrelerte, vil Š. være asymtotisk forvetigsrett og kosistet, i J J det b MR Lim g i - g (R') = b R g j (R') ved økede atall observasjoer. Dette gjelder uasett forme på de systematiske målefeile på itekte, dvs. uasett forme på g (.)-fuksjoe - bare g (R') er korrelert med R'. Dette må (isolert sett) sies were e okså lempelig forutsetig. Det er et viktig poeg at ma ikke behøver kjee forme på g (.)-fuksjoe for å få e kosistet estimator for bi.

13 2 7. Systematiske 29 tilfeldige målefeil i forbruks- og itektsoppgaver. Modifisert modell Sammehege mellom faktiske og observerte forbruks- og itektstall atas være Xidj = X' jx + j" (j =. m) R = g (R') + R" Isettig av observerte i stedet for faktiske verdier i kosumfuksjoe gir X j = a j + b j R + U j x (j =, 2, m) hvor U. J N = d. E. + X". + b. (d. R' - R) + d j (a j - ) JJ JJJ I dette avsittet Rytter vi for ekelhets skyld symbolet U. J = d. E. + X" (j =, 2,.. J Det er hittil forutsatt at variasee på de stokastiske leddee er kostate (homoscedastisitet) og at leddee er stokastisk uavhegig av hveradre. Det er i forskjellige sammeheger okså valig å ata at restleddsvariasjoe ofte vil variere med ivåee på de absolutte tallstørrelsee, f.eks. med ivået på de avhegige variable. Vi skal her forutsette at variase på de stokastiske leddee er proporsjoale med de faktiske itekte, var U. = R' 2 T 2 ( =, 2,.. ).3 U.) var R" = R' 22 R" hvor T 2 og T 2 R " beteger kostater. Videre forutsettes det at kovariase mellom U-ee ka skrives: u. kovar U U = R' 2 T j k U.0 j k hvor T 2 beteger e kostat. u.0 j k For e gruppe husholdiger blir de gjeomsittlige variase: 2-7- var U. = E R'2 2 2 T = (M, + R' ) 2 T (j =, 2,..., m) u R (og tilsvarede for R" ) år M 2 R, og R' beteger heholdsvis setralmomet og gjeomsitt for R. U og R" atas å være ukorrelert (j =, 2,..., m). Vi tar (de uveide) miste kvadratersestimatore av de observerte størrelsee b. - J,E, (X jir i ) (. E (R. - R. ) = i 2 Isettig for X. og R gir J R i - R) J.E = (R' i - ) + U j ): [(g (R' i )) R"i - R"):I.E [(g (R') = - TT.)) (R"i -

14 3. Uttrykt ved setralmometee vil bi asymptotisk gå mot d. b. M, (R) Lim b. = + I I Vi ifører symbolet K = M R' g (R') M ' g (R ) (MER,r ) T R" Isettig av dette gir: lim b = j K (j =, 2,..., m) J I tilfelletmedsystemtiskemålefeiliforbrukre idetifiserbar. J J heller ikke fie forholdet mellom f.eks. b og b 2 i det ka b l d l b I b2 d 2 b 2 med midre d /d er kjet eller ka aslås 2 (Ma "vet" f.eks. at de systematiske målefeile er lik for to varegrupper). Vi vil i stedet betrakte (de gjeomsittlige) itektselastisitete. Estimatore forvaregruppe j blir, ved ytte observerte størrelser = b = d. b. K = d. b. K J J J J J J RJ g _ (.) -I- R" d.tc. J J J Ved økede atall observasjoer vil R" og g" gå mot ull, altså R i lim E. = b. JR J R j hvor KK = K ( ) Vi symboliserer de sae gjeomsittlige elastisitete med og får R ' = b. -.J J lim E. = E. (j = m). JR JR Itektselastisitetee er altså idetifiserbare på e kostat er. Dersom de ee av utgiftsgruppee (f.eks. m. m) represeterer sparige, ka også de absolutte størrelsee på elastisitetee fies. Ma tar regresjoe av total (observert) avedelse (forbruk + sparig) med hesy på (observert) dispoibel itekt, og får

15 4 Her er "pr. defiisjo" de sae elastisitete (EI)lik,0, slik at K vil være lik de observerte elastisitete (E R ): K' = E R Kosistete estimatorer fies altså ved 2 E = E. /E () =, 2,..., m) JR' J R R Dersom vi ikke kjeer sparige, ka ikke det absolutte ivå på itektselastisitetee fies. Ma ka imidlertid fie utgiftselastisitetee på aalog mate (jfr. avsitt 3i dette kapitlet). Det vil ofte være øskelig ytte e kosumfuksjo hvor det igår flere forklarigsvariable e itekt. Vi betrakter her fuksjoe (II. 3.3.): = a. + b.r' + C J.Y + C2J.Y 2 + C rj Y r + E. j J Vi setter i observerte tall for itekt og forbruksutgifter og estimerer ved miste kvadraters metode. Setralmometee påvirkes av målefeilee. Vi fier følgede (asymptotiske) sammeheger mellom setralmometee for observerte variable (Mx ) og sae variable (M): 2x Lim M R = m R, + (m R, + r ) T RI Lim M 2x - d. m (j =, 2,..., m) xjr J x Lim M x =dm xilik j yk x' j (j =, 2,..., m) (k =, 2, 4) Ved betrakte setralmometmatrise i) er det lett å se at estimatoree til b-ee blir aaloge med tilfellet med bare itekte som forklarigsvariabel. Det ka tekes at det vil være iteresse for også å estimere kostatee c l, c 2, Cr i ligige. Det viser seg at c-ee ikke blir idetifiserbare ved de spesifiserte typer målefeil i forbruk og itekt. Dette er ikke overraskede. Vi fat i avsitt 2 at e modell med bare systematiske målefeil i forbruket heller ikke gir idetifikasjo. Dersom det imidlertid bare er tilfeldige målefeil, ka ma fie kosistete estimatorer til c-ee (se avsitt 3). Bare dersom det på e eller ae måte er gjørlig korrigere for de systematiske målefeilee i forbruket, er det mulig idetifisere c-ee. Vi har i dette avsittet betraktet e modell med tilfeldige og systematiske målefeil i itekt og forbruksutgifter. Det er vistat de tilfeldige feilee på sett og vis lar seg mestre, forutsatt visse krav om fordeligsegeskapee. Det samme gjelder okså geerelt for systematiske målefeil i itekte. Det kreves f.eks. ikke at de systematiske feile skal ha oe bestemt form. De må imidlertid ikke were korrelert med de tilfeldige målefeile i forbruksutgiftee eller restleddet i kosumfuksjoe. Største problemet syes å være evt. systematiske målefeil i forbruksutgiftee. Bare dersom målefeile har e meget ekel (og kjet) form, ka ma evetuelt gardere seg mot de. I dette avsittet er det forutsatt et spesialtilfelle hvor de systematiske målefeile i forbruket er proporsjoal med utgiftsivået. Dette gir åpebart ikke mulighet for idetifisere b-ee, me derimot (de gjeomsittlige) elastisitetee. Det ka imidlertid tekes at ma fra adre statistiske kilder kjeer de totale omsetig ielads til privat forbruk av de forskjellige vareog tjeestegrupper (f.eks. via varehadelsstatistikke). Budsjettadele ka derved bereges, og estimater for b-ee fies ved b i = E j, a j (j. =, 2, ) Se f.eks. H. T. mudse: Iførig i teoretisk statistikk, kap (962).

16 5 hvor Ci-ee beteger beregede budsjettadeler. (Dersom vi utfører aalyse på deler av befolkige - f.eks. løstakere - er det trolig vaskelig aslå budsjettadeler alee ut fra totaltall for hele ladet. Dersom imidlertid de systematiske målefeile i forbruket ved forbruksudérsøkelse med rimelighet ka atas være de samme for alle befolkigsgrupper, vil budsjettadeler kue aslås ved at forbruksudersøkelsesdati og totaltall for ladet "kombieres", hvoretter b-ee bereges). 8. Noe empiriske resultater q dette kapitlet er det gitt et eksempel på umeriske beregiger på datamaterialet fra forbruksudersøkelse 973. Samme modell som i avsittet fora er yttet. Kosumfuksjoe er x. = a+br' +cy +cy +cy + E j for vare- og tjeestegruppe r. j (j =, 2,..., m), hvor y-ee er symboler for husholdigsstørrelse og -sammesetig: Y - atall persoer uder 6 år i husholdige ("bar") - Y år - Y = 3 67 år og over ("pesjoister") Ved å ytte asjoalregskapets tall for privat forbruk og dividere med atall ibyggere har vi gjort aslag på de systematiske målefeile på forbruket i forbruksudersøkelse (represetert ved d-ee). Når de systematiske dele av målefeile i forbruket er elimiert, ka kosistete estimater for b-ee fies. Tabell 2 viser estimatee bi =, 2,..., m). Som evt i avsitt 4 har vi ikke fuet oe god estimator for variase til b-ee. I tabelle er størrelsesordee på variasee idikert 2 m ved var bj = ( - ) var bj (hvor b = j E l bi ). Itektsbegrepet som er yttet er defiert i avsitt 5 i dette kapitlet og bygger på data fra Skattedirektøre. Tabell 2. Utgiftsderiverte og gjeomsittlige elastisiteter for forskjellige vare- og tjeestegrupper. Stadardavvik i paretes i) Vare- og tjeestegruppe Deriverte Elastisiteter bjex X ir Matvarer 0,093 (0,0) 0,38 Drikkevarer og tobakk 0,099 (0,009),23 Klær og skotøy 0,078 (0,00) 0,78 Bolig, lys og bresel 0,62 (0,06),22 Møbler og husholdigsartikler 0,09 (0,00),7 Helsepleie 0,035 (0,00),06 Reiser og trasport 0,94 (0,07),48 Fritidssysler og utdaig 0,067 (0,009) 0,79 dre varer og tjeester 0,62 (0,06),6 Total forbruksutgift,000 (0,000),00 ) Variasee er bereget ved var b. = () 2 var b. b J.

17 6 Det er også utført beregiger hvor det i tillegg til de spesifiserte variablee er iført biære variable for sosial statu (selvstedig ærigsdrivede, løstaker m.v.) for hoveditektstakere. Dette førte imidlertid ikke til vesetlig aerledes resultater..gruppe matvarer har lavest elastisitet.(0,38). Dette stemmer bra overes med de fleste aalyser som er utført på forbruksdata. Videre ser e it gruppe reiser og trasport har høy elastisitet. Dette er heller ikke overraskede; gruppe-ieholder bl.a. utgifter til askaffelse, drift og vedlikehold av privat bil. Imidlertid er det e ae gruppe, kalt "adre varer og tjeester" som har høyest elastisitet. Dee omfatter bl.a. hotellopphold, restauratbesøk og visse feriereiser (såkalte "pakketurer"). I forbidelse med framstillige i Kap. III er det gitt oe flere resultater fra 973-udersøkelse. III. ESTIMERING VED MNGLENDE INNTEKTSDT. Iledig Vi har hittil betraktet tilfellet med målefeil i itektsdata, og estimerigsmuligheter som da foreligger. E litt ae situasjo er at itektsopplysiger fullstedig magler. Dette har imidlertid ikke vært uvalig ved våre forbruksudersøkelser og vil være e realistisk situasjo også i de ærmeste framtid. Emet for dette kapitlet er e måte til estimerig av deriverte/elastisiteter også i dette tilfelle. I våre forbruksudersøkelser blir e rekke opplysiger ihetet (uteom forbruksoppgaver), bl.a. yrkesdeltakig for husholdigsmedlemmee (f.eks. total uketlig arbeidstid) og yrkesstatus (selvstedig ærigsdrivede, asatt m.v.). Vi vil her drøfte mulighetee for å estimere egel-/ utgiftsderiverte på "idirekte" måte ved å ytte evte (eller ligede) opplysiger. 2. Estimerig ved geererte itektsopp9aver Vi øsker å estimere parametre i e sammeheg mellom itekt og forbruksutgifter, me magler itektsoppgaver. Det er e ærliggede løsig å prøve å fie fram til de "mekaismer" som ligger bak husholdigees itekter, for så å ytte dette uder estimerige. I vår udersøkelse har vi oppgaver over husholdiges arbeidstid. E må rege med at ervervsitekter for husholdigee har sammeheg med hvor mage av husholdigsmedlemmee som er i itektsgivede arbeid og med hvor lag arbeidstid de har. De samlede arbeidstide for medlemmee ka derför være e viss idikator på ervervsitekte. Det er imidlertid eppe oe "streg" sammeheg mellom arbeidstid og yrkesitekt. Det vil dessute avhege av bl.a. yrke og ærig hvor høy itekte vil være. Vi vil her ytte følgede grovidelig av yrkesstatus for hoveditektstakere som idikator: - asatte - selvstedig ærigsdrivede i jordbruk, skogbruk og fiske - selvstedig ærigsdrivede ellers - ikke yrkesaktive For ikke yrkesaktive vil selvsagt ikke arbeidstide idikere oe om itekte, i dét det er helt adre forhold som bestemmer itekte for disse gruppee (ivå på pesjoer og.trygder m.v.). Vi atar her at itekte ka skrives som e fuksjo av bl.a. arbeidstid og yrkesstatus for hoveditektstakere.

18 Itekt = f (arbeidstid for husholdige, yrkesstatus for hoveditektstakere, adre variable) Vi ytter - følgede symboler R' = dispoibel itekt -T = samlet arbeidstid for husholdiger Z = hvis hoveditektstaker er selvstedig ærigsdrivede i jordbruk, skogbruk, fiske, 0 ellers Z hvis hoveditektstaker er ae selvstedig ærigsdrivede, 0 ellers 2 = Z 3 = hvis hoveditektstaker er ikke yrkesaktiv (asatte er ref.-gruppe) V = et restledd Vi forutsetter e lieær relasjo mellom dispoibel itekt og de adre variablee: R' = a + T + y i Z l +y2 Z2 + y 3 Z3 + V Restleddet V ieholder altså alle adre variable e de spesifiserte og som "forklarer" itekte. Vi forutsetter samme kosumfuksjo som i kap. III. avs. 8: X' =a+br' +c y +c 2y2 +c3y3 + E. (j =, 2,..., m) j med tilfeldige målefeil i forbruksoppgavee X. J = X'. + X". J J (Det er korrigert for systematiske feil slik som i kap. III. avs. 8) Symbolet U. beteger Uj = Ej + X" j (j =, 2,..., m) Vi får altså følgede relasjoer:. R' = a + at + y Z + y 2 Z2 + y 3 Z3 + V 2. X. = a. + b.r' + c.y + c J2. Y + c J J J j 2 J3 J. Y 3 + U. (j =, 2,..., m) Relasjo "forklarer" hvorda itekte "blir til", relasjo 2 hvorda de avedes. I dette systemet er (forute parameter- og restleddsverdiee) selve "mellomleddet" - itekte (R') - ikke observerbar, mes altså bl.a. arbeidstides legde og forbruksutgifter er observerbare (de sistevte riktigok med målefeil). Ved estimerig av parametree i relasjo 2 er det ærliggede å ytte relasjo til "geerere" itektsdata til isettig uder estimerige. Vi vil ytte (observert) total forbruksutgift uder geererige (etter korreksjo for systematiske feil). Vi setter i observert total forbruksutgift (X = je X.) i relasjo i stedet for itekt: =j X = a + g + y i l i + y 2 Z 2 + y 3Z 3 + V og estimerer parametree ved miste kvadraters metode. Deretter geereres "itektstall" (R') for de ekelte husholdigee ved estimatee (merket -): Í'i = a + g i + y l Z li + y 2 Z 2i + y 3 Z 3i + V i (i =, 2,.,

19 8 Uder estimerige av parametree i relasjo 2 erstattes altså Ril med R', og estimerige foretas som i kap. III, avs. 8. Slik som itekte her er geerert, vil gjeomsittsitekte for husholdigee alltid (defiisjosmessig) være lik total forbruksutgift: *E R.'.E = i = Dette iebærer at sparige holdes utefor itektsbegrepet. R' ma tolkes som faktisk total forbruksutgift (målefeilee er "geerert vekk"). Dee måte å geerere itektstall på medfører selvsagt at sparetilbøyelighete ikke ka estimeres, og dermed heller ikke egelderiverte/-elastisiteter (bare utgiftsderiverte/-elastisiteter). 3. Noe empiriske resultater I forbidelse med forbruksudersøkelse 973 ble det gjeomført e itekts- og formuesudersøkelse for de samme husholdigee. Materialet fra dee udersøkelse viser et mer fullstedig bilde av husholdigees dispoible itekt til privat forbruk e hva materialet fra Skattedirektøre ka gjøre. De fleste ikke skattepliktige itektstypee er f.eks. tatt med i begrepet. Vi har yttet samme kosumrelasjo som i forrige avsitt. De utgiftsderiverte er estimert ved estimatore b fra kapittel Jul) Følgede alterative idikatorer på itekt er yttet: - itektsbegrepet bygd på Skattedirektores materiale - itekt bereget ut fra itekts- og formuesudersokelses itektsoppgaver - geerert itekt (R') fra avsittet fora Tabell 3 viser estimater på utgiftsderiverte (b) for o skjellige vare- og tjeestegrupper Tabell 3. Estimerte utgiftsder verte for forskjellige var g tjeestegrupper ved forskjellige itektsidikatorer. Stadardavvik i paretes' Vare- og tjeestegruppe Skattedirektøres materiale tektsidikatorer Itektsudersokelses itektsbegrep ta timer itektsgivede arbeid og yrkesstatus/æri Matvarer 0,093 (0,0) 0,09 (0,0) 0,092 (0,020) Drikkevarer og tobakk 0,098 (0,009) 0,096 (0,009) 0,22 (0,06) Klær og skotøy 0,078 (0,00) 0,087 (0,00) 0,02 (0,08) III/ Bolig, lys og bresel 0,62 (0,06) 0,62 (0,07) 0,6 (0,030) Møbler og husholdigsartikler 0,08 (0,00) 0,24 (0,00) 0,092 (0,08) Helsepleie 0,035 (0,00) 0,027 (0,00) 0,022 (0,08) Reiser og trasport 0,95 (0,07) 0,86 (0,07) 0,93 (0,030) Fritidssysler og utdaig.... 0,067 (0,009) 0,072 (0,00) 0,075 (0,07) dre varer og tjeester 0,62 _ (0,06) 0,56 (0,07) 0,87 Q0 2 2 Total forbruksutgift,000,0,00,000 VariaseeerberegetvedvarL.Ivar.Ofr. bj tabell 4). J I, Tabelle viser at det er tildels vesetlige forskjeller mellom estimatee ved forskjellige itektsidikatorer. Videre ser vi at de estimerte stadardavvikee overalt er klart høyere ved bruk av atall timer itektsgivede arbeid og yrkesstatus/ærig som itektsidikator e ved itektsbegrepee. ) Utgiftsdataee er korrigert for systematiske målefeil.

20 9 Det syes ikke på oe måteå være problemfritt å fie estimater på utgitsderiverte ved magledé itektsdata. Det ka tekes at det fies adre og bedre itektsidikatorer e dem som er forsøkt her. Det er imidlertid selvsagt vaskelig i praksis å avgjøre om e idikator er god eller dårlig.. E må atakelig i hvert ekelt tilfelle prøve å vurdere idikatores egeskaper og om kravee til kosistes ka vetes å være oppfylt med rimelig tilærmelse. Det faktum at det ka være problemer forbudet ved å utføre visse statistiske beregiger bør imidlertid ikke i seg selv avskrekke oe fra å prøve. Spørsmålet ka heller være om de beregiger som ka gjeomføres ved hjelp av ett eller aet tilgjegelig materiale gir iformasjo som ka atas å være av iteresse eller av verdi i e gitt situasjo i praksis.

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Kapittel 8: Estimering

Kapittel 8: Estimering Kaittel 8: Estimerig Estimerig hadler kort sagt om hvorda å aslå verdie å arametre som,, og dersom disse er ukjete. like arametre sier oss oe om oulasjoe vi studerer (dvs om alle måliger av feomeet som

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

H T. Amundsen INNHOLD

H T. Amundsen INNHOLD Itere otater STATISTISK SENTRALBYRÅ. oktober 1980 KORRELASJONSKOEFFISIENTEN - ENDA ENGANG Av H T. Amudse INNHOLD 1. Iledig *****..... * 0 1. Produktmametkorrelasjoskoeffisiete og sammehege med lieær regresjo.

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort?

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort? ECON EKSAMEN 8 VÅR TALLSVAR Oppgave Vi har e kortstokk beståede av 6 kort. På av disse står det skrevet JA på forside mes det står NEI på forside av de adre kortee. Hvis ma får se kortet med bakside vedt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

ECON240 Statistikk og økonometri

ECON240 Statistikk og økonometri ECON240 Statistikk og økoometri Arild Aakvik, Istitutt for økoomi 1 Mellomregig MKM Model: Y i = a i + bx i + e i MKM-estimator for b: b = = Xi Y i 1 Xi Yi Xi 1 ( X i ) 2 (Xi X)(Y i Ȳi) (Xi X) 2 hvor vi

Detaljer

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians Hypotesetestig / iferes (kap ) Itroduksjo Populasjo og utvalg Statistisk iferes Utvalgsfordelig (samplig distributio) Utvalgsfordelige til gjeomsittet Itroduksjo Vi øsker å få iformasjo om størrelsee i

Detaljer

Signifikante sifre = alle sikre pluss ett siffer til

Signifikante sifre = alle sikre pluss ett siffer til Sigifikate siffer og stadardavvik behadles i kap. Disse to emee skal vi ta for oss i dag. Kofidesgreser behadles i kap 4. Dette skal vi ta for oss i osdag. Presetasjo av aalysedata ka gjøres på følgede

Detaljer

H 1 : µ 1 µ 2 > 0. t = ( x 1 x 2 ) (µ 1 µ 2 ) s p. s 2 p = s2 1 (n 1 1) + s 2 2 (n 2 1) n 1 + n 2 2

H 1 : µ 1 µ 2 > 0. t = ( x 1 x 2 ) (µ 1 µ 2 ) s p. s 2 p = s2 1 (n 1 1) + s 2 2 (n 2 1) n 1 + n 2 2 TMA4245 Statistikk Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer b4 Løsigsskisse Oppgave 1 Vi øsker å fie ut om et ytt serum ka stase leukemi. 5 mus får serumet, 4

Detaljer

X = 1 5. X i, i=1. som vil være normalfordelt med forventningsverdi E( X) = µ og varians Var( X) = σ 2 /5. En rimelig estimator for variansen er

X = 1 5. X i, i=1. som vil være normalfordelt med forventningsverdi E( X) = µ og varians Var( X) = σ 2 /5. En rimelig estimator for variansen er Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Abefalte oppgaver 11, blokk II Løsigsskisse Oppgave 1 a) E rimelig estimator for forvetigsverdie µ er gjeomsittet X = 1 X i, som

Detaljer

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130 HG April 00 Oversikt over kofidesitervall i Eco 30 Merk at dee oversikte ikke er met å leses istedefor framstillige i Løvås, me som et supplemet. Løvås ieholder mage verdifulle kommetarer og eksempler.

Detaljer

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130 1 HG Revidert april 011 Oversikt over kofidesitervall i Eco 130 Merk at dee oversikte ikke er met å leses istedefor framstillige i Løvås, me som et supplemet. Løvås ieholder mage verdifulle kommetarer

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

Estimering 1 -Punktestimering

Estimering 1 -Punktestimering Estimerig 1 -Puktestimerig Dekkes av kap. 8, 9.1-9.3 og 9.15/9.14. Vi har til å settpå e rekke forskjellige sasylighetsfordeliger og sett hvorda disse ka brukes til å modellere mage forskjellige typer

Detaljer

KLMED8004 Medisinsk statistikk. Del I, høst Estimering. Tidligere sett på. Eksempel hypertensjon

KLMED8004 Medisinsk statistikk. Del I, høst Estimering. Tidligere sett på. Eksempel hypertensjon Tidligere sett på KLMED8004 Medisisk statistikk Del I, høst 008 Estimerig Hvorda kjete sasylighetsfordeliger (biomialfordelig, ormalfordelig) med kjete populasjosparametrer (forvetig, varias osv.) ka gi

Detaljer

Estimering 1 -Punktestimering

Estimering 1 -Punktestimering Estimerig 1 -Puktestimerig Dekkes av kap. 8, 9.1-9.3 og 9.15/9.14. Vi har til å settpå e rekke forskjellige sasylighetsfordeliger og sett hvorda disse ka brukes til å modellere mage forskjellige typer

Detaljer

Oppgaver fra boka: X 2 X n 1

Oppgaver fra boka: X 2 X n 1 MOT30 Statistiske metoder, høste 00 Løsiger til regeøvig r 3 (s ) Oppgaver fra boka: 94 (99:7) X,, X uif N(µ, σ ) og X,, X uif N(µ, σ ) og alle variable er uavhegige Atar videre at σ = σ = σ og ukjet Kodesitervall

Detaljer

TMA4245 Statistikk Vår 2015

TMA4245 Statistikk Vår 2015 TMA4245 Statistikk Vår 2015 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer 12, blokk II Oppgave 1 Kari har ylig kjøpt seg e y bil. Nå øsker hu å udersøke biles besiforbruk

Detaljer

n 2 +1) hvis n er et partall.

n 2 +1) hvis n er et partall. TMA445 Statistikk Vår 04 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer, blokk II Oppgave Mediae til et datasett, X, er de midterste verdie. Hvis vi har stokastiske

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statistikk og økoomi, våre 07 Obligatorisk oppgave 6 Løsigsforslag Oppgave E terig kastes 0 gager, og det registreres hvor mage 6-ere som oppås i løpet av disse 0 kastee. Vi ka kalle atall 6-ere i løpet

Detaljer

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Kofidesitervall Notat til STK1110 Ørulf Borga, Igrid K. Glad og Aders Rygh Swese Matematisk istitutt, Uiversitetet i Oslo August 2007 Formål E valig metode for å agi usikkerhete til et estimat er å berege

Detaljer

Detaljert løsningsveiledning til ECON1310 seminaroppgave 9, høsten der 0 < t < 1

Detaljert løsningsveiledning til ECON1310 seminaroppgave 9, høsten der 0 < t < 1 Detaljert løsigsveiledig til ECON30 semiaroppgave 9, høste 206 Dee løsigsveiledige er mer detaljert e det et fullgodt svar på oppgave vil være, og mer utfyllede e e valig fasit. De er met som e guide til

Detaljer

Forventningsverdi. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Forventningsverdi. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk MAT0100V Sasylighetsregig og kombiatorikk Forvetigsverdi Sasylighetsfordelige til e tilfeldig variabel X gir sasylighete for de ulike verdiee X ka ata Forvetig, varias og stadardavvik Tilærmig av biomiske

Detaljer

Avsnitt 8.1 i læreboka Differensligninger

Avsnitt 8.1 i læreboka Differensligninger Diskret Matematikk Fredag 6. ovember 015 Avsitt 8.1 i læreboka Differesligiger I kapittel lærte vi om følger og rekker. Vi studerte både aritmetiske og geometriske følger og rekker. Noe følger og rekker

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UIVERSITETET I OSLO Det matematisk-aturviteskapelige fakultet Eksame i: ST 105 - Iførig i pålitelighetsaalyse Eksamesdag: 8. desember 1992 Tid til eksame: 0900-1500 Tillatte hjelpemidler: Rottma: "Matematische

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2015

TMA4240 Statistikk Høst 2015 Høst 205 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer, blokk II Løsigsskisse Oppgave a) X bi(, p) fordi: Udersøker uavhegige delar av DNA-strukture. Fi for kvar del

Detaljer

TMA4245 Statistikk Eksamen mai 2017

TMA4245 Statistikk Eksamen mai 2017 TMA445 Statistikk Eksame mai 07 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Løsigsskisse Oppgave a Når vi reger ut disse tre sasylighetee må ma huske på at de mulige verdiee

Detaljer

STK1100 våren 2017 Estimering

STK1100 våren 2017 Estimering STK1100 våre 017 Estimerig Svarer til sidee 331-339 i læreboka Ørulf Borga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Politisk meigsmålig Spør et tilfeldig utvalg på 1000 persoer hva de ville ha stemt hvis

Detaljer

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130 1 HG Revidert april 014 Oversikt over kofidesitervall i Eco 130 Merk at dee oversikte ikke er met å leses istedefor framstillige i Løvås, me som et supplemet. De ieholder tabeller med formler for kofidesitervaller

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2015

TMA4240 Statistikk Høst 2015 TMA4240 Statistikk Høst 2015 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer 12, blokk II I dee siste øvige fokuserer vi på lieær regresjo, der vi har kjete kovariater

Detaljer

Kapittel 7: Noen viktige sannsynlighetsfordelinger

Kapittel 7: Noen viktige sannsynlighetsfordelinger Kapittel 7: Noe viktige sasylighetsfordeliger I mage situasjoer ka feomeet vi ser på beskrives med e bestemt type sasylighetsfordelig e sasylighetsfordelig gitt ved e bestemt formel. Vi skal se på oe av

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

) = P(Z > 0.555) = > ) = P(Z > 2.22) = 0.013

) = P(Z > 0.555) = > ) = P(Z > 2.22) = 0.013 TMA4240 Statistikk Vår 2008 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer b5 Løsigsskisse Oppgave 1 a) X 1,...,X 16 er u.i.f. N(80,18 2 ). Setter Y = X. i) P(X 1 >

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2008 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 26. mars Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 5 1/ 53

Detaljer

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling STAT (V6) Statistikk Metoder Yushu.Li@uib.o Forelesig 4 og 5 Trasformasjo, Weibull-, logormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordelig. Oppsummerig til Forelesig og..) Momet (momet about 0) og setral momet

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 Kp. 6, del 5. Hypotesetesting, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 Kp. 6, del 5. Hypotesetesting, del 5 ÅMA11 Sasylighetsregig med statistikk, våre 7 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 26. mars Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 5 1/ 59 Bjør

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2016

TMA4240 Statistikk Høst 2016 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Abefalt øvig 11 Løsigsskisse Oppgave 1 a) E rimelig estimator for forvetigsverdie µ er gjeomsittet X = 1 X i, som vil være ormalfordelt

Detaljer

X = 1 5. X i, i=1. som vil være normalfordelt med forventningsverdi E( X) = µ og varians Var( X) = σ 2 /5. En rimelig estimator for variansen er

X = 1 5. X i, i=1. som vil være normalfordelt med forventningsverdi E( X) = µ og varians Var( X) = σ 2 /5. En rimelig estimator for variansen er Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Abefalt øvig 11 Løsigsskisse Oppgave 1 a) E rimelig estimator for forvetigsverdie µ er gjeomsittet X = 1 X i, som vil være ormalfordelt

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2008 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 3. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 5 1/ 56

Detaljer

TMA4240 Statistikk Eksamen desember 2015

TMA4240 Statistikk Eksamen desember 2015 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag TMA20 Statistikk Eksame desember 205 Løsigsskisse Oppgave a) De kumulative fordeligsfuksjoe til X, F (x) P (X x): F (x) P (X x) x

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2006 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 3. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 5 1 / 56

Detaljer

SAMMENLIGNING AV MINSTE KVADRATERS METODE OG SANNSYNLIGHETSMAKSIMERINGSMETODEN I BINÆR REGRESJON. Henrik Dahl *)

SAMMENLIGNING AV MINSTE KVADRATERS METODE OG SANNSYNLIGHETSMAKSIMERINGSMETODEN I BINÆR REGRESJON. Henrik Dahl *) IO 78/8 7. april 978 SAMMENLIGNING AV MINSTE KVADRATERS METODE OG SANNSYNLIGHETSMAKSIMERINGSMETODEN I BINÆR REGRESJON av Herik Dahl *) INNHOLD Side Sammedrag. Om modeller for biær regresjo 3. Miste kvadraters

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. 5 Estimering. Målemodellen.

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. 5 Estimering. Målemodellen. ÅMA0 Sasylighetsregig med statistikk, våre 0 Kp. 5 Estimerig. Målemodelle. Estimerig. Målemodelle. Ihold:. (Pukt)Estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.). (Pukt)Estimerig i målemodelle

Detaljer

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z OM TAYLOR POLYNOMER I dette otatet, som utfyller avsitt 6. i Gullikses bok, skal vi se på Taylor polyomer og illustrere hvorfor disse er yttige. Det å berege Taylor polyomer for håd er i prisippet ikke

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 ÅMA Sasylighetsregig med statistikk, våre 27 Kp. 6 (kp. 6) Tre deler av faget/kurset:. Beskrivede statistikk 2. Sasylighetsteori, sasylighetsregig 3. Statistisk iferes estimerig kofidesitervall hypotesetestig

Detaljer

Differensligninger Forelesningsnotat i Diskret matematikk Differensligninger

Differensligninger Forelesningsnotat i Diskret matematikk Differensligninger Differesligiger Forelesigsotat i Diskret matematikk 017 Differesligiger I kapittel lærte vi om følger og rekker. Vi studerte både aritmetiske og geometriske følger og rekker. Noe følger og rekker er imidlertid

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Saslighetsregig med statistikk, våre K. 3 Diskrete tilfeldige variable Noe viktige saslighetsmodeller Noe viktige saslighetsmodeller ( Sas.modell : å betr det klasse/te sas.fordelig.) Biomisk modell

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Kap. 9: Inferens om én populasjon

Kap. 9: Inferens om én populasjon 2 ST0202 Statistikk for samfusvitere Bo Lidqvist Istitutt for matematiske fag Ka. 9: Iferes om é oulasjo Hvis σ er ukjet bytter vi ut σ med s i Ny observator blir t = x μ s/ z = x μ σ/ der s = Σx 2 (Σx)

Detaljer

Løsningsforslag for andre obligatoriske oppgave i STK1100 Våren 2007 Av Ingunn Fride Tvete og Ørnulf Borgan

Løsningsforslag for andre obligatoriske oppgave i STK1100 Våren 2007 Av Ingunn Fride Tvete og Ørnulf Borgan Løsigsforslag for adre obligatoriske oppgave i STK11 Våre 27 Av Igu Fride Tvete (ift@math..uio.o) og Ørulf Borga (borga@math.uio.o). NB! Feil ka forekomme. NB! Sed gjere e mail hvis du fier e feil! Oppgave

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f 5 f 6 5 ) g g ) h l 9 9 6 4 h l

Detaljer

LØSNING: Eksamen 28. mai 2015

LØSNING: Eksamen 28. mai 2015 LØSNING: Eksame 28. mai 2015 MAT110 Statistikk 1, vår 2015 Oppgave 1: revisjo ) a) Situasjoe som beskrives i oppgave ka modelleres med e ure. I dee ure er fordelige kjet, M atall bilag med feil og N 100

Detaljer

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008 3MX 00/8 - Kapittel : 8. jauar. februar 008 Pla for skoleåret 00/008: Kapittel 6: 6/ /. Kapittel : / /3. Prøver på eller skoletime etter hvert kapittel. É heildagsprøve i hver termi. Repetisjo, prøver,

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2016

TMA4240 Statistikk Høst 2016 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Abefalt øvig 8 Løsigsskisse Oppgave 1 a) Simuler 1000 datasett i MATLAB. Hvert datasett skal bestå av 100 utfall fra e ormalfordelig

Detaljer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer Forelesigsotat i Diskret matematikk torsdag 6. oktober 017 Kapittel 10 fra læreboka Grafer (utdrag) E graf er e samlig pukter (oder) og kater mellom puktee (eg. odes, vertex, edge). E graf kalles rettet

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Econ 2130 Forelesning uke 11 (HG)

Econ 2130 Forelesning uke 11 (HG) Eco 130 Forelesig uke 11 (HG) Mer om ormalfordelige og setralgreseteoremet Uke 1 1 Fra forrige gag ~ betyr er fordelt som. ~ N( µσ, ) E( ) = µ, og var( ) = σ Normalfordelige er symmetrisk om μ og kotiuerlig

Detaljer

Kap. 9: Inferens om én populasjon

Kap. 9: Inferens om én populasjon 2 ST0202 Statistikk for samfusvitere Bo Lidqvist Istitutt for matematiske fag Ka. 9: Iferes om é oulasjo Hvis σ er ukjet bytter vi ut σ med s i Ny observator blir t = x μ s/ z = x μ σ/ der s = Σx 2 (Σx)

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK 5.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK 5.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK 5.august 2004 Oppgave Foruresig X er e stokastisk variabel som agir

Detaljer

LØSNING: Eksamen 17. des. 2015

LØSNING: Eksamen 17. des. 2015 LØSNING: Eksame 17. des. 2015 MAT100 Matematikk, 2015 Oppgave 1: økoomi a I optimum av T Rx er dt Rx 0 1 som gir d Ix Kx 0 2 dix dix dkx dkx 0 3 4 dvs. greseitekt gresekostad, q.e.d. 5 b Gresekostad ekstrakostade

Detaljer

MOT310 Statistiske metoder 1, høsten 2011

MOT310 Statistiske metoder 1, høsten 2011 MOT310 Statistiske metoder 1, høste 2011 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 24. august, 2011 Bjør H. Auestad Itroduksjo og repetisjo 1 / 32 Repetisjo; 9.1,

Detaljer

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT Espe B. Lagelad realfagshjoret.wordpress.com espebl@hotmail.com 9.mars 06 Iledig E tallfølge er e serie med tall som kommer etter hveradre i e bestemt rekkefølge. Kvadrattallee

Detaljer

«Uncertainty of the Uncertainty» Del 4 av 6

«Uncertainty of the Uncertainty» Del 4 av 6 «Ucertaity of the Ucertaity» Del 4 av 6 v/rue Øverlad, Traior Elsikkerhet AS Iledig Dette er del fire i artikkelserie om «Ucertaity of the Ucertaity». I dag skal jeg vise deg utledige av formele: σ m s,

Detaljer

Matematikk for IT. Oblig 7 løsningsforslag. 16. oktober

Matematikk for IT. Oblig 7 løsningsforslag. 16. oktober Matematikk for IT Oblig 7 løsigsforslag. oktober 7..8 a) Vi skal dae kodeord som består av sifree,,,, 7. odeordet er gldig dersom det ieholder et like atall (partall) -ere. Dee løses på samme måte som..:

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TILEKSAMEN I FAG TMA4240/TMA4245 STATISTIKK 10. august 2005

LØSNINGSFORSLAG TILEKSAMEN I FAG TMA4240/TMA4245 STATISTIKK 10. august 2005 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 8 LØSNINGSFORSLAG TILEKSAMEN I FAG TMA440/TMA445 STATISTIKK 0. august 005 Oppgave Smeltepuktsbestemmelse a) Vi jobber i dette

Detaljer

Vi skal hovedsakelig ikke bestemme summen men om rekken konvergerer. det vil si om summen til rekken er et bestemt tall

Vi skal hovedsakelig ikke bestemme summen men om rekken konvergerer. det vil si om summen til rekken er et bestemt tall Kapittel 8 Oppsummerig-Rekker Rekker er summe til edelig eller uedelig mage ledd i e tallfølge. Potesrekker ka beyttes til å uttrykke vaskelige fuksjoer om et pukt. Ma ka skreddesy potesfuksjoer ved hjelp

Detaljer

Estimering 2. -Konfidensintervall

Estimering 2. -Konfidensintervall Estimerig 2 -Kofidesitervall Dekkes av kap. 9.4-9.5, 9.10, 9.12 og forelesigsotatee. Dersom forsøket gjetas mage gager vil (1 α)100% av itervallee [ ˆΘ L, ˆΘ U ] ieholde de ukjete parametere θ (som er

Detaljer

Løsningsforsalg til første sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015

Løsningsforsalg til første sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015 Løsigsforsalg til første sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høste 2015 Oppgave 1 (a Et 100(1 α% kofidesitervall for forvetigsverdie µ er gitt ved formel (8.15 på side 403 i læreboka. For situasjoe

Detaljer

Kort repetisjon fra kapittel 4. Oppsummering kapittel ST0202 Statistikk for samfunnsvitere. Betinget sannsynlighet og trediagram

Kort repetisjon fra kapittel 4. Oppsummering kapittel ST0202 Statistikk for samfunnsvitere. Betinget sannsynlighet og trediagram 2 Kort reetisjo fra kaittel 4 Betiget sasylighet og trediagram Eksemel: Fra e oulasjo av idrettsfolk trekkes e erso tilfeldig og testes for doig. De iteressate hedelsee er D=ersoe er doet, A=teste er ositiv.

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 øving 3

Løsningsforslag ST2301 øving 3 Løsigsforslag ST2301 øvig 3 Kapittel 1 Exercise 11 Et utvalg på 100 idivider trekkes fra e populasjo med tilfeldig parrig. Det ble observert AA 63 idivider av geotype AA, Aa 27, og aa 10. Lag et 95 % kofidesitervall

Detaljer

S2 kapittel 1 Rekker Løsninger til innlæringsoppgavene

S2 kapittel 1 Rekker Løsninger til innlæringsoppgavene Løsiger til ilærigsoppgavee kapittel Rekker Løsiger til ilærigsoppgavee a Vi ser at differase mellom hvert ledd er 4, så vi får det este leddet ved å legge til 4 Det este leddet blir altså 6 + 4 = 0 b

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2010

Eksamen REA3028 S2, Våren 2010 Eksame REA308 S, Våre 010 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave 1 (6 poeg) a) Deriver fuksjoee: 1) f x x lx f x x lx x x f

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Numeriske metoder: Euler og Runge-Kutta Matematikk 3 H 2016

Numeriske metoder: Euler og Runge-Kutta Matematikk 3 H 2016 Numeriske metoder: Euler og Ruge-Kutta Matematikk 3 H 06 Iledig Differesiallikiger spiller e setral rolle i modellerigsproblemer i igeiør viteskap, matematikk, fsikk, aeroautikk, astroomi, damikk, elastisitet,

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i STK desember 2010

Løsningsforslag til eksamen i STK desember 2010 Løsigsforslag til eksame i STK0 0. desember 200 Løsigsforslaget har med flere detaljer e det vil bli krevd til eksame. Oppgave a Det er tilpasset e multippel lieær regresjosmodell av forme β 0 + β x i

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21%

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21% TMA4100 Høste 2007 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Kommetarer til eksame Dette dokumetet er e oppsummerig av erfarigee fra sesure av eksame i TMA4100 Matematikk

Detaljer

«Uncertainty of the Uncertainty» Del 5 av 6

«Uncertainty of the Uncertainty» Del 5 av 6 «Ucertaity of the Ucertaity» Del 5 av 6 v/rue Øverlad, Traior Elsikkerhet AS Dette er femte del i artikkelserie om «Ucertaity of the Ucertaity». Jeg skal vise deg utledig av «Ucertaity of the Ucertaity»-formele:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Statistikk HØST 004 Dato for utleverig: Fredag 5. oktober 004 Frist for ileverig: Osdag 7. oktober 004, seest kl. 5.00 Ileverigssted: Ekspedisjoskotoret,.

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Populasjon, utvalg og estimering

Populasjon, utvalg og estimering Populasjo, utvalg og estimerig (Notat til forelesig i estimerig, Kap. 6.) Populasjo og utvalg Med basalkuskap i sasylighetsregig og sasylighetsfordeliger er vi å i stad til å gå videre med statistisk iferes

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 asylighetsregig med statistikk våre 011 Kp. 5 Estimerig 1 Estimerig. Målemodelle. Ihold: 1. (ukt)estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.3) 3. (ukt)estimerig i målemodelle (kp.

Detaljer

8 + 2 n n 4. 3n 4 7 = 8 3.

8 + 2 n n 4. 3n 4 7 = 8 3. Seksjo 4. Oppgave (). Fi greseverdiee: 8 a) 4 + 4 7 b) 4 +7 5 c) + 7 4 ( ) d) 5 4 44 + 5 4 e) 5 + si() e +6 5 Løsig. Vi vil bruke samme metode som i Eksempel 4..5 fra boke i disse oppgavee. Når vi skal

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 20. mai 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 20. mai 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. mai 8 EKSAMEN I MATEMATIKK Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig). Hjelemidler:

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

TMA4245 Statistikk Eksamen 9. desember 2013

TMA4245 Statistikk Eksamen 9. desember 2013 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag TMA4245 Statistikk Eksame 9. desember 2013 Oppgave 1 I kortspillet Blackjack får ma de høyeste geviste hvis de to første kortee ma

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

Kapittel 7: Noen viktige sannsynlighetsfordelinger

Kapittel 7: Noen viktige sannsynlighetsfordelinger Kapittel 7: Noe viktige sasylighetsfordeliger I mage situasjoer ka feomeet vi ser på beskrives med e bestemt type sasylighetsfordelig (e sasylighetsfordelig gitt ved e bestemt formel. Vi skal se på oe

Detaljer

Estimering og hypotesetesting. Estimering og hypotesetesting. Estimering og hypotesetesting. Kapittel 10. Ett- og toutvalgs hypotesetesting

Estimering og hypotesetesting. Estimering og hypotesetesting. Estimering og hypotesetesting. Kapittel 10. Ett- og toutvalgs hypotesetesting 3 Estimerig og hypotesetestig Kapittel 10 Ett- og toutvalgs hypotesetestig TMA445 V007: Eirik Mo Feome Bilkjørig Høyde til studeter Estimator ˆp = X, X atall ˆµ = X gjeomsittlig høyde. som syes de er flikere

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kontinuerlige tilfeldige variable, intro. Kontinuerlige tilfeldige variable, intro.

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kontinuerlige tilfeldige variable, intro. Kontinuerlige tilfeldige variable, intro. ÅMA Sasylighetsregig med statistikk, våre 6 Kp. 4 Kotiuerlige tilfeldige variable og ormaldelige Kotiuerlige tilfeldige variable, itro. (eller: Kotiuerlige sasylighetsdeliger) Vi har til å sett på diskrete

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2006 Kp. 6, del 2 Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetesig del 2 1/ 38 Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetesig del 2 2/ 38 Oversikt 1. Hva er hypotesetestig? 2. Hypotesetestig

Detaljer