ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting for familiens hus 5 HVA ER EN ÅPEN BARNEHAGE? - Beskrivelse 6 - Hvem jobber i åpen barnehage? 6 - Tverrfaglighet 6 - Brukermedvirkning 6 - Åpningstid 7 - Ferie 7 - Planleggingsdager 7 FORELDREROLLEN I ÅPEN BARNEHAGE 8 GJENNOMGÅENDE INNHOLD - Faste aktiviteter 9 - Lek 10 TRIVSELSREGLER 11

3 INNLEDNING 1. Årsplanen i åpen barnehage Årsplanen skal gjenspeile vår hverdag og vårt arbeid i åpen barnehage, Familiens hus. Den skal være et verktøy for foreldre/brukere, førskolelærer og det tverrfaglige teamet i Familiens hus. Åpen barnehage er en del av virksomheten Familiens hus. Årsplanen vil nødvendigvis bære preg av at dette ikke er en ordinær barnehage med ordinær organisasjonsmodell. Denne årsplanen må sees i sammenheng med månedsplanene for åpen barnehage, virksomhetsplanen for Familiens hus, direktivet fra helse- og sosial direktoratet og selvfølgelig Lov om barnehager og rammeplanen. Det må her sies at det står svært lite om organisasjonsmodellen åpen barnehage i Lov om barnehager. Du finner informasjon om åpen barnehage på kommunens hjemmeside: 2. Grunnlaget for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Rammeplan for barnehager En plan og styringsverktøy for å sikre det faglige innholdet i barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. De 7 fagområdene: 1. Kommunikasjon, språk og tekst, 2. Kropp, bevegelse og helse, 3. kunst, kultur og kreativitet, 4. Natur, miljø og teknikk, 5. Etikk, religion og filosofi, 6. Nærmiljø og samfunn, 7. Antall, rom og form. 3.

4 Rammeplanen om: Omsorg Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Lek Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Lek med den fysiske verden både ute og inne innebærer utforskning og bearbeiding av inntrykk. Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil også danne grunnlag for å sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Læring Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspillet og om den fysiske verden omkring, er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. Uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og herog-nå-situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling 4.

5 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN Målsettingen for familiens hus: Ut fra familiens helhetlige livssituasjon å fremme god helse hos barn og foreldre og styrke barnas oppvekstmiljø. Familiens hus er et ledd i opptrappingsplanen for psykisk helse når det gjelder forebyggende psykososialt arbeid med barn og unge. Et av målene er å starte opp og etablere familiesentre. Familiesenteret (heretter kalt Familiens hus) skal være en møteplass for barnefamilier. Det skal tilbys kostnadsfrie allmenne tjenester som har betydning for barn og foreldres helse og velbefinnende. Virksomheten skal i stor grad utformes av brukernes/besøkendes behov, og tilpasses etter behov og lokale forhold. Vi skal kunne gi lett tilgjengelig hjelp og støtte nær brukeren. Basen skal bestå blant annet av en åpen barnehage. Denne er hjertet i senteret. Den skal være lett tilgjengelig, generell, frivillig og under samme tak som de andre tjenestene. Brukernes behov og ønsker er medvirkende og styrende for en del tiltak og aktiviteter som settes i gang. Dette innebærer fleksible løsninger og fleksible voksne! Den åpne barnehagen skal bygge sitt arbeid på et positivt og anerkjennende menneskesyn. I alle møter med menneskene vi omgir oss med skal vi ha en positiv og imøtekommende holdning til hverandre. Samspill/kommunikasjon med andre mennesker er av avgjørende betydning for barnets utvikling. Voksne er rollemodeller for barna. Voksne som barna møter på sin vei er formidlere av verdier og holdninger. Det sosiale samspillet som består av møte mellom likeverdige mennesker skal være preget av respekt, kjærlighet, varme, omsorg glede og humor. Med denne kvaliteten i samspillet ønsker vi å skape en barnehage der foreldre/foresatte og barn føler seg trygge og trives. Momenter den pedagogiske plattformen er bygget på: Alle mennesker er likeverdige Alle er eksperter i egne liv Personalet ønsker å bruke sin faglighet til å stimulere barn og deres foreldre/foresatte i egen utvikling Alle, både brukere og personalet, kan utvikle seg personlig og i samvær med andre Ta utgangspunkt i det enkelte barn, gå inn i opplevelser og undring sammen med barnet, for deretter å lede barnet videre Barneoppdragelsen skjer i stor grad utenfor barnehagetiden derfor er det viktig å være i dialog med foresatte bevisstgjøre egne holdninger og verdier i oppdragelsen arbeide mot en felles forståelse, som kan fungere i hjem, barnehage og samfunn (spesielt med tanke på foreldreengasjement ved senere skolegang og fritidsaktiviteter) Familiens hus skal være en behovsorganisasjon ikke en forvaltningsorganisasjon! En behovsorganisasjon for alle brukere/besøkende, enten de er barn og foreldre, besteforeldre med barnebarn eller andre fagpersoner/faggrupper i kommunen. Viktig å skape gode kommunikasjons- og arbeidsmåter der barn og foreldre blir delaktige! 5.

6 HVA ER EN ÅPEN BARNEHAGE? Beskrivelse Åpen barnehage er ment å være et sted hvor barn (0-6 år) og foreldre/omsorgsperson kan komme og være sammen, og møte andre barn og voksne fra Nes. Tilbudet skal bidra til gode opplevelser for barn og foreldre, bidra til trygghet i foreldrerollen og bevisstgjøring av oppdrageransvaret samt utvikle sosiale nettverk. Et sted hvor en kan få og/eller gi støtte og hjelp i hverdagen. Tilbudet er kostnadsfritt. Dette for å kunne være et reelt tilbud til alle uavhengig av økonomi. Det er et lavterskel tilbud. Hvem jobber i åpen barnehage? Barnehagen er bemannet med en førskolelærer som skal planlegge og legge til rette for aktiviteter, være tilgjengelig og ha et godt samarbeid med barna og de foresatte. Samt være støttespiller og veileder. Noen ganger kan det være ting ved barnets utvikling vi lurer på og som det kan være godt å få diskutert med andre. Dersom det er ønskelig tilbyr førskolelærer foreldresamtaler. Virksomhetsleder har hovedansvar for virksomheten, og de øvrige fagpersonene i Familiens hus. Tverrfaglighet Åpen barnehage er avhengig av at andre faggrupper som arbeider med foreldre og barn er tilgjengelige inn i den åpne barnehagen som for eksempel helsesøster, jordmor, lege, pprådgiver, barnevernkonsulent, nettverkskonsulent, familiekonsulent, familievernkontoret, fysioterapeut, ergoterapeut og sekretær/assistent. Når flere yrkesgrupper arbeider nær barn og foreldre gir det et mer helhetlig bilde av familiens situasjon, og flere muligheter for hjelp og støtte for de som ønsker og/eller trenger det. Familiekonsulent har en 20% stilling knyttet direkte til barnehagen og 1. etasje. Denne ble opprettet i 2007 og er knyttet inn mot avdeling forebyggende helse. Familiekonsulenten skal være tilgjengelig for foreldrene i en uformell arena og i et nært samarbeid med førskolelærer. Dersom det skulle være behov for ulike nettverksgrupper for foreldrene, f. eks. ung-mor gruppe, skjer dette i samarbeid mellom bla. jordmor, helsesøster, familiekonsulent og førskolelærer. Vi i Familiens hus ønsker å møte brukerne våre med respekt og likeverd og sammen finne alternative løsninger. Vi har ulike tverrfaglige team på huset, deriblant et førskoleteam. Hit kan alle som føler ansvar for barn i alderen 0-6 år komme for å drøfte en problemstilling, enten du har store eller små utfordringer. Vi tror at ved å jobbe sammen om et felles mål kan vi lære av hverandre, og sammen med brukerne våre komme frem til nyttig endring. Brukermedvirkning Brukernes behov, ønsker og medvirkning skal være mest mulig styrende for en del av tiltakene og aktivitetene som igangsettes (empowerment). Dette for å skape eierfølelsen til barnehagen og aktivitetene. Fleksible løsninger blir derfor viktig. Barns medvirkning: Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på all sider av sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være avhenger av barnets alder og funksjonsnivå. 6.

7 Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Åpningstid Åpningstiden er 32 timer fordelt på 2 grupper 5 dager per uke. Åpen barnehage er normert for 25x2 barn fra 0 år og opp til skolestart. Mandag / Tirsdag / Onsdag / (Baby-kafè) Det skjer aktiviteter på de ulike Torsdag / dagene. Se info. lenger bak i Fredag / årsplanen Det må sies at åpen barnehage ikke er et heldagstilbud. En kan altså ikke komme og være hele dagen fra start til slutt. Er det problemer med å komme seg til eller fra, ta kontakt med førskolelærer, så ser vi om vi kan finne en løsning. Det at åpningstidene er inndelt i to betyr formiddag- og ettermiddagsgruppe. Alle kan komme når det måtte passe inn i egen hverdag. Babykafè skjermer vi ekstra da de minste må få tid og rom til å ligge på gulvet og kose seg uten altfor høy og kraftig lek rundt. Ferie Barnehagen er sommerstengt 4 uker om sommeren for ferieavvikling. Det gis informasjon om når det er oppstart i august. Barnehagen har også stengt jul og påske. Planleggingsdager Barnehagen har ingen faste planleggingsdager. Dersom barnehagen er stengt pga. planlegging (sammen med resten av Familiens hus), vil det bli satt opp plakat på oppslagstavla slik at brukerne får vite når barnehagen er stengt. 7.

8 FORELDREROLLEN I ÅPEN BARNEHAGE Hvordan skal vi ha det i åpen barnehage? Åpen barnehage er annerledes fra andre barnehager nettopp fordi foreldrene eller andre omsorgspersoner er med sammen med barna. Her skal man komme og være sammen og møte andre barn og voksne. For at åpen barnehage skal fungere best mulig har alle et ansvar for å sørge for at trivselsreglene blir fulgt (se s. 11). Trivselsreglene er utarbeidet ut i fra det som er blitt snakket om på brukermøter og i undersøkelser vi har hatt i barnehagen. Brukerne har selv vært med på å bestemme hvordan vi skal ha det i åpen barnehage. For at vi skal kunne sørge for at alle som bruker tilbudet skal ha det bra er det viktig å ha noen retningslinjer å forholde seg til. Dette er også viktig i forhold til å ivareta sikkerheten til de som bruker tilbudet. Å være i godt samspill med barna Lek er viktig for barn. I åpen barnehage skal barna leke og ha det gøy. Gjennom lek lærer barna mye bla. sosialt samspill, kreativitet, empati, språk med mer. Noen ganger krever barna oppmerksomhet fra oss voksne. Dette for at de f. eks. vil at vi skal se dem, leke med dem, de vil fortelle eller de trenger hjelp til noe. Da er det viktig at de voksne følger opp barnas initiativ og tar barnets signaler på alvor, har blikkontakt, reagerer på barnets smil, gråt, babling/snakking. Dette handler om kommunikasjon eller samspill om du vil! For å få til et godt samspill må barn og foreldre få god kontakt. Dette gjøres gjennom blikk, berøring eller stemmebruk. Etter å ha opprettet den gode kontakten rettes oppmerksomheten mot det barnet er opptatt av. Det kan f. eks. være den blå bilen, dukka som sover, boka som skal leses eller at barnet vil fortelle noe. Barnet opplever at det er viktig og muligheten for læring og utvikling lettes når det tas utgangspunkt i det barnet selv er opptatt av. Barnet opplever at det blir sett og det har betydning for utviklingen av selvfølelse. Gi barnet ros og aksept så vil det bli oppmuntret til å fortsette med den positive aktiviteten eller å ta nye initiativ Å være inkluderende Åpen barnehage er et sted der alle skal føle seg velkomne. Vi hilser på alle som kommer og er inkluderende, dvs. tar alle med inn i prat og aktiviteter. I møte med mennesker skal vi ha en positiv og imøtekommende holdning til hverandre. Dette er viktig for det er vi voksne som er rollemodeller for barna våre. Viser vi respekt og vennlighet overfor hverandre lærer også barna våre og møte andre med disse verdiene. Dette er helt i tråd med den pedagogiske plattformen og målsettingen for familiens hus. Møte mellom mennesker skal være preget av respekt, kjærlighet, varme, omsorg, glede og humor. Klarer vi dette får vi en barnehage der alle føler seg trygge og trives! 8.

9 GJENNOMGÅENDE INNHOLD Dagene i åpen barnehage inneholder i stor grad mye frilek. Barnet og de voksne står fritt til å leke med det de vil og hvem de vil. Allikevel etterstreber vi å nå barnehagens satsningsområder med hovedfokus på sosialt samspill (kommunikasjon og språk), kropp, bevegelse og helse samt nettverksbygging. Vi legger opp til noen faste aktiviteter. Nedenfor er en oversikt over dagen i åpen barnehage. Ved å ha en fast dagsrytme blir oppholdet forutsigbart for barna og de voksne. Dagsrytme Tid: Aktivitet: Beskrivelse av aktivitet: Barnehagen åpner (torsdager 08.30) Frie aktiviteter/tilrettelagte aktiviteter Her legges det opp til ulike formingsaktiviteter som gjerne omhandler et tema knyttet til for eksempel årstiden, farger, følelser osv. baking reiser på tur i dette tidsrommet Ryddetid Barn og voksne rydder sammen opp det vi har lekt med. Gjør klar til samling Fellessamling Vi setter oss sammen på gulvet. Varigheten og innholdet vil variere ut i fra barnas motivasjon og utholdenhet. Eksempler på aktiviteter/tema kan være sangstund, eventyr, dramatisering osv. Eventuelle temaer bygger på barnas og foreldrenes ønsker og behov den enkelte dag Måltid De som ønsker det spiser medbrakt niste. Hver torsdag serveres det lunsj i barnehagen (ferske rundstykker med godt pålegg) 15,- pr. pers. Siste torsdagen i måneden har vi varmmat. Førskolelærer er med og tilrettelegger Frie aktiviteter/tilrettelagte aktiviteter Ryddetid (torsdager 16.00) Barnehagen stenger Babykafé hver onsdag klokka Kun for barn i alderen 0-12 mnd Her blir det laget litt enkel servering (15,- pr. pers). Ca. to ganger i måneden taes ulike temaer opp. Dersom et barn har bursdag kan dette gjerne feires i barnehagen Da kan vi evt. lage en krone og spise noe godt. Ta kontakt med førskolelærer! Med jevne mellomrom gjennomfører vi brukermøte. Her tar vi opp relevante saker, evaluerer og planlegger videre. Temaer i åpningstiden holdes gjerne av en annen fagperson «på/utenfor» huset i tillegg til førskolelærer til faste tider. 9.

10 Lek Leken er barnas! Nettopp fordi denne er så verdifull for barna må de voksne legge til rette og respektere barnas behov for lek. Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barnas vennskap med hverandre. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. De trener opp sin forestillingsevne, skaper seg sine rike, indre bilder. Leken fremmer kreativitet og oppfinnsomhet. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Mye lek handler nettopp om følelser, særlig om de sterke følelsene som man må ha kontroll over: redsel, frykt, trusler og aggresjon. Leken er språkutviklende, barna forteller hele tiden hva de gjør eller hva ting skal forestille. De trener opp språket sitt, leken bygger på at de hele tiden finner ord for sine forvandlinger og fantasier. Når barna leker, snakker de et mer variert språk og er mer utførlig enn de pleier. Ingen voksenstyrte aktiviteter gir barna sosial kompetanse i samme grad som leken. Alle barnas ideer må sammenføyes innenfor lekens rammer. De må inngå kompromisser. Det er ikke slik at en kan bestemme hele tiden. Sosial kompetanse er både en forutsetning for leken og en konsekvens av den. Det beste med lek er kanskje at barna lærer seg å leke, at de trener opp sin fantasi, at de lærer å hensette seg raskt i lekens bevissthetstilstand, der de indre bildene blir levende, der de glemmer seg selv, tid og rom. Gjennom leken lærer man seg å forstå at ting kan tolkes på flere måter. Hvis du har lært deg å leke har du hele livet tilgang til mange verdener. Hvis du har lært deg å leke, behøver du aldri å kjede deg når det er kjedelig 10.

11 Trivselsregeler i åpen barnehage Familiens hus Trivselsreglene er ment som en oppfordring til alle for at vi sammen kan skape et best mulig miljø i åpen barnehage både for nye og gamle brukere. - Den ansvarlige voksene skal til enhver tid ha oversikt og ta ansvar for sitt/sine barn. Samtidig oppfordrer vi den voksene til å være i lek og samspill med barnet/barna. - De voksne hjelper sine barn i de ulike aktivitetene, passer på at barna har det bra og at de følger barnehagens retningslinjer. - Må man forlate lokalet skal ansatte varsles. Ansvaret for barna må da gis til en av de andre voksne. Det er ikke tillatt å etterlate barna alene her. - De største barna skal ta hensyn til de som er mindre. Alle voksne og barn skal ta hensyn til hverandre. Vi hilser på alle som kommer og er inkluderende (se årsplan, «Foreldrerollen») - Vi løper ikke innendørs. - Den voksene hjelper barnet sitt til å sitte mest mulig rolig mens fellesstund foregår. Den voksene deltar i samlingen sammen med barnet sitt. All voksenprat venter til etter samlingen. - Mat, kjeks, drikke og annet nyter vi ved de store bordene. - Så lenge barna spiser må de sitte ved bordet. Oppfordrer til å sitte ved bordet en liten stund etter at vi er ferdige. (Spise-takke for maten- gå i fra). Dette for å fremme god bordskikk. - Hver og en skal rydde etter seg da måltidet er over: 1. vaske bord 2. vaske babystol 3. feie gulv 4. sette brukt servise/bestikk i oppvaskmaskin 5. Evt. sette på oppvaskmaskin - Alle har et ansvar for å sette på kaffe/te. Kaffe/tekopper settes høyt på bordet eller kjøkkenbenken. Vi hjelper hverandre slik at ingen barn brenner seg.. - Alle har ansvar for barnehagens leker og inventar. Foreldrene er med å rydder sammen med barna sine. - Barnet må være friskt for å være i åpen barnehage. Dette for å unngå smitte. Vi følger de samme retningslinjer som andre barnehager. 11.

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer