ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1

2 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap for personalet Informasjon om det pedagogiske arbeidet Utgangspunkt for foresattes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen Planens overordnede fokus vil være i tråd med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Leseren av planen skal få et inntrykk av hva vi arbeider med og hvordan vi tenker her i Trollskogen. En del av årsplanens innhold er resultat av diskusjoner som har vært i personalgruppen i forbindelse med planleggingsdager. I tillegg til årsplanen blir det laget og utlevert månedsplaner for de fire avdelingene. Årsplanen sees i sammenheng med «Felles virksomhetsplan for barnehagene i Saltdal kommune » Vi ønsker alle barn og foresatte VELKOMMEN til nytt barnehageår, der vi finner "den gode barndom - når små barn møtes!" 2

3 PERSONALET PÅ SMÅTROLL: Stillingsnavn: Stillingsprosent: Navn: Pedagogisk leder 100 % Camilla Evjenth Assistent 100 % Alma Seferagic Madsen Fagarbeider 100 % Tove Spørck PERSONALET PÅ SJARMTROLL: Stillingsnavn: Stillingsprosent: Navn: Pedagogisk leder 100 % Silje Kvitblik Assistent 100 % Hilde Andreassen Assistent 100 % Brit Benonisen 3

4 PERSONALET PÅ LYKKETROLL: Stillingsnavn: Stillingsprosent: Navn: Pedagogisk leder 100 % Birgitte Fiskvik Fagarbeider 100 % Maylen Pettersen Fagarbeider 100 % Bimba Perez Pettersen PERSONALET PÅ TROLLSTUA: Stillingsnavn: Stillingsprosent: Navn: Pedagogisk leder 100 % Linn Karlsen Fagarbeider 50 % Joanna Panasiuk Fagarbeider 50 % Sissel Beate Karlsen Assistent 100 % Kristine Guttormsen Vi samarbeider med flere instanser for å være praksissted for mennesker fra Universitetet i Bodø, NAV og Fauske videregående skole. 4

5 FORELDRESAMARBEID: "Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder Gode utvikling og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.". Barnehagen loven 1 Formål. Personalet og foreldre skal samarbeide om å gi barnet trygge oppvekstsvilkår og positiv utvikling. For å oppnå dette er vi avhengig av gjensidig tillit, respekt og åpenhet. Det kan ta tid å opparbeide tillit, den bygges gradvis opp gjennom dialog. Samarbeidet starter i tilvenningstiden. Primærpersonen har et spesielt ansvar for å formidle informasjonen og opprette kontakt. Foreldrene kjenner sitt barn best, og kan dermed gi nyttig informasjon til oss. Det er viktig med felles ansvar slik at samarbeidet om det enkelte barns utvikling blir fulgt best mulig. Aktiv interesse for barnets liv i barnehage er viktig for at kommunikasjonen mellom hjem/barnehage skal bli fullgod. Vi har ulike former for foreldrekontakt, som hver for seg er med på å bygge opp samarbeidet. Den daglige kontakten. Dette danner grunnlaget for godt samarbeid. Dere foresatte er vår viktigste informasjonskilde til akkurat deres barn. Om morgenen får personalet vite hva barnet har opplevd hjemme - har det sovet dårlig/ godt, spist frokost, vært lei seg, godt humør osv. Om ettermiddagen får foreldrene høre om hvordan dagen har vært for barnet i barnehagen. Informasjonstavle 1) I gangen henger det en infotavle for hver avdeling. Her vil viktig informasjon og ulike skriv bli hengt opp. Du vil finne hvilket personale som er på de ulike avdelingene. Telefonkontakt: Bruker både vi og dere hvis barnet blir/ er sykt, eller ved andre beskjeder. Syke barn holdes hjemme. Barnet skal være så friskt når det kommer i barnehagen at det kan være ute. Barn som har hatt feber bør ha en feberfri dag hjemme. Vi ser an allmenntilstanden til barnet hvis det ikke er i form. For Trollskogen barnehage gjelder 48 timers reglen ved diaré/ oppkast. Vi ber dere ringe før kl: 09:30 hvis barnet ikke kommer i barnehagen pga sykdom, fri eller hvis barna kommer senere. Høsten 2012 startet vi i samarbeid med foreldrene prosjekt: «Håndvask». Hver morgen ved levering vasker foreldre og barn hendene. Dette for å prøve å få ned sykefraværet. Prosjektet er videreført til å gjelde hverdagsrutine hos oss. 5

6 Foreldresamtaler: Vi innkaller foreldrene til en samtale om deres barn hver høst og vår. Samtalen brukes til å snakke om observasjoner foreldrene og personalet har gjort hver for seg av barnet, både hjemme og i barnehagen. Målet er at personalet og foreldrene i fellesskap styrker barnets trivsel og utvikling. Hvis ønskelig, kan man når som helst be om en samtale utenom disse tidene. Halvårsrapporter / evaluering: I tillegg til årsplanen blir det laget og utlevert månedsplaner for avdelingene. Foreldrene leverer vurderingsskjema og 6.6 til barnehagen. Ligger som vedlegg. Foreldremøte hver høst og ved behov om våren. I år: 7.oktober kl Møte med nye foreldre hver vår. Ansvarsgrupper rundt barn med spesielle behov. Foreldreråd består av alle foreldre. SU: To valgte representanter fra foreldrerådet er i samarbeidsutvalget. Personalet har månedlig personalmøter og ukentlige avdelingsmøter. 5 planleggingsdager er avsatt til planlegging, evaluering og kompetanseutvikling. PLANLEGGINGSDAGER 2014/ 2015: 14. og 15.august 2014, 21. november 2014, 2. januar 2015, 15. mai BARNEHAGEN ER STENGT DISSE DAGENE. 6

7 PRAKTISKE OPPLYSNINGER: KLÆR: Alle barna må ha ekstra klær i barnehagen til enhver tid, og disse må være merket med navn. Dette gjelder skotøy også. Pass spesielt på at ungene har klær som passer til værforholdene. BURSDAGSFEIRING: Vi markerer barnas bursdag ved å henge opp flagg, henger plakat i yttergangen og lager ei bursdagskrone. Vi har en koselig samling ved bordet, hvor barnet selvfølgelig er i sentrum. Vi har egen bursdagsstol og bursdagskappe som barnet kan bruke hvis det vil. Vi serverer bursdagsbarnet fra "bursdagsmeny" boka vår. Valgene er: Fruktsalat, grove rundstykker med godt pålegg eller smootie. Dersom barnet har bursdag på en dag som de ikke er i barnehagen, så avtal med avdelingen om hvilken dag det er ønskelig å feire bursdag. TILVENNING: Før barnet kommer i barnehagen mottar foreldrene et velkomstbrev fra avdelingen og Trollskogen barnehage. Her står det hvordan tilvenningen vil foregå. Alle foreldrene får en introsamtale med primærkontakten på avdelingen i løpet av de to første dagene, hvor vi utveksler informasjon. Det er nødvendig for barnehagen å vite hvem som henter barnet når det ikke er foresatte. Er det noen som ikke står på tillatelsesskjema dere fyller ut, så må dere gi direkte beskjed til personalet, eller ringe. Barnehagen leverer ikke ut barna derom vi ikke har fått beskjed. FLERKULTURELL BARNEHAGE: Trollskogen kan ha barn fra ulike land, med annet morsmål (hjertespråk) enn norsk og dermed en annen kultur. Vi ønsker blant annet å tilby barn fra Rognan mottakssenter plass i vår barnehage. Alle barn i Norge burde ha like rettigheter. Barnekonvensjonen er for alle barna! 7

8 DAGEN I TROLLSKOGEN: Barnehagen åpner. Frokost frem til kl Frilek Lek, tur, samlingsstund m.m / Lunsj Frilek, sovetid og bleieskift Frukt Frilek inne / ute Barnehagen stenger Kjernetiden er fra til Vi er fleksible i forhold til dagsrytmen, den kan variere fra dag til dag. Vi følger barnets behov! Barna er her til kl om morgenen, hvis ikke må det gis beskjed. Etter går vi på tur, starter aktiviteter etc. Hver fredag lager vi VARM mat. Saltdal bakeri baker vårt brød - og serverer dette med variert og godt pålegg. Vi drikker vann og melk - det er best for småtroll og voksne. BARNS MEDVIRKING: Barnehageloven 3 omhandler Barns rett til medvirkning. Hva betyr begrepet medvirkning? Medbestemmelse Selvbestemmelse Å slippe til som deltaker med mulighet til innflytelse Tanken om barns medvirkning bygger på ideer om likeverdighet og respekt for hverandre. 8

9 TROLLSKOGEN` S VERDIGRUNNLAG: OMSORG, LEK OG LÆRING: Å støtte opp om barnas lekemuligheter er en av barnehagens viktigste oppgaver. Barn leker fordi de syns det er morsomt og opplever vennskap i leken. Leken er en betingelse for utvikling og læring. Gjennom leken fremmes barns utvikling på alle områder som sosialt, språklig, motorisk, følelsesmessig og intellektuelt. Vi ønsker å legge til rette for et inspirerende lekemiljø både inne og ute. Frileken er en av de viktigste læringsarenaene barn har. Å være ute er viktig for kropp, bevegelse og helse. Derfor er vi opptatt av barnas lek og mye tid ute. I barnehagen ønsker vi relasjoner preget av omsorg, mellom personalet og barna, og mellom barna. Omsorg i hverdagen vises ved handling, språk og kroppsspråk. Omsorgen skal prege alle situasjoner gjennom dagen vår. Vi ser omsorg når barna leker og lærer, i stell, ved sovetid, ved måltider og påkledninger. Barna viser omsorg ved å opptre inkluderende og empatisk. De ansatte viser omsorg ved å legge til rette for en trygg, morsom, lærerik og inkluderende hverdag i barnehagen. «Vennskap og fellesskap De viktigste skapene i barnehagene.» «Voksne som går rundt og leker, er ikke rare og fjollete de utøver et fag som kompetente barnehageansatte.» 9

10 FAGOMRÅDENE: Rammeplanen beskriver syv fagområder som alle barn skal ha erfaringer med i løpet av barnehageåret: Disse fagområdene er retningslinjer for det pedagogiske arbeidet. Kommunikasjon, språk og tekst: Bøker, sanger, bilder, rytme, media. Kropp, bevegelse og helse: Kroppslig mestring, friluftsliv, sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet: Fantasi, kreativ tenkning, skaperglede. Natur, miljø og teknikk: Forståelse av naturens mangfold, utforske, miljøvern. Etikk, religion og filosofi: Verdier, tradisjoner, normer, kultur, levesett. Nærmiljø og samfunn: Kultur, deltakelse i et demokratisk samfunn. Antall, rom og form: Telling, former, mål, størrelse, sortere, utforske. I Trollskogen får dere hver måned månedsplaner for hver din avdeling. TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE: Barna skal lære enkle trafikkregler for fotgjengere. Lære om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. Barnehagen har egne retningslinjer for turer i nærmiljøet og utenfor nærmiljøet. Skrevne regler for turer og transport med bil og buss etter retningslinjer fra forskriften fra Statens Vegvesen: TURER OG TRANSPORT Vi i Trollskogen barnehage vil i løpet av året ta med barna på turer. Dette kan dreie seg om planlagte turer som foreldrene er informert om på forhånd, eller mer impulsive turer, for eksempel til Rognan. 10

11 Forskriften fra Statens Vegvesen sier følgende: Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte. På bakgrunn av dette er det utarbeidet felles retningslinjer for barnehagene i Saltdal: Bil: Vi kjører minst mulig i privatbiler Barn over 4 år skal ha pute Barn under 4 år skal ha bil stol Buss: Langdistanse 80 km/t = over 3 år Lokal/nærmiljø inntil 60 km/t = under 3 år Det kan ikke forventes at barnehagen kan organisere bilstoler i buss. Dette pga at det praktisk ikke lar seg gjennomføre. Samarbeide med foreldre om å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Porten skal alltid være lukket! Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten sammen med foresatte! Stille krav til foreldre om å sikre barna på vei til og fra barnehagen. Utenfor barnehagen skal biler parkeres med fronten ut og rygging skal søkes unngått. Ingen biler skal gå på tomgang mens sjåføren er ute av bilen! Dessuten kommer eksosen inn i barnehagen gjennom ventilasjonsanlegget. 11

12 ÅRET RUNDT I TROLLSKOGEN BARNEHAGE August September Oktober November Desember Januar Oppstart og tilvenning. Tilvenning. Dugnad. Brannvernuka uke 38 Fotografering 30.9 Kl.9:30 ved Holst. Fotografering Dugnad Høstfest? Dugnad Høstfest? Foreldresamtaler. Planleggingsdag Advent. Adventfrokost for foreldre: Onsdag 10.des Kirkebesøk for barna 3-6 år. Adventsstund i barnehagen 1-3 år. Lucia: Trollstua og Lykketroll synger: Planleggingsdag Eventyr. Solfest. Foreldresamtaler. *Kommunikasjon, språk og tekst *Natur, miljø og teknikk. *Nærmiljø og samfunn. *Kunst, kultur og kreativitet. Nissefest: Evalueringsskjema innlevering: *Etikk, religion og filosofi. Mars April Mai Juni Juli Internasjonal måned Trollfest 20.mars Påskefrokost for foreldre 18.mars *Nærmiljø og samfunn. Påske uke april *Kropp, bevegelse og helse Skrangletog Planleggingsdag 15.0 Førskoleuke Røkland Uke Etikk, religion og filosofi. Førskoleuke Rognan uke 23 Knekthågdagen Avslutning for «storongan» 12

13 Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold). Alle barn er unike og kommer til barnehagen med sin personlighet og med sine egne erfaringer. Dette blir vårt utgangspunkt for arbeidet med det enkelte barns utvikling. Vi tar utgangspunkt i det barnet kan! Fagområdene opptrer sjeldent isolert. Arbeidet med de ulike fagområdene kan ikke alltids planlegge på forhånd. Det kan oppstå ut fra situasjonen "her og nå" og barnas medvirkning, dette kan dokumenteres i etterkant. 13

14 Progresjonsplan (fremskritt) Progresjonsstige for området: Nærmiljø og samfunn. Barnehagen skal bidra til at barnet møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. (Rammeplanen 2006:41) 0-3 år 3-4 år 5 år Bli kjent i barnehagen ute og inne, samt utforske områdene i kort avstand fra barnehagen. Lek og turer i nærmiljøet, bedrifter og lignende. Bli bedre kjent med nærmiljøet, skolen, bedrifter og lignende. Samarbeid med skolen i forbindelse med skolestart. Barna skal erfare at de er verdifulle og viktige personer. Barna opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter, samt at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. Barna deltar gjennom felles markering om samene. Barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre. Barna opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter, samt at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. Barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og lærer litt om deres kultur og hverdagsliv, gjennom felles markering. Arbeide for et inkluderende miljø der respekt for hverandre er viktig. Barna opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter, samt at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. Barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og lærer litt om deres kultur og hverdagsliv, gjennom felles markering. Personalet skal: *Stimulere barnas nysgjerrighet og interesse. *Ta barns initiativ på alvor. *Undre seg sammen med barna. *Sørge for at barn utvider sin forståelse om kulturelle likheter og forskjeller, og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. 14

15 Progresjonsstige for området: Antall, rom og form. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. (Rammeplanen 2006:42) 0-3 år 3-4 år 5 år Telling - lære sanger og regler med tall. Bli kjent med eventyr, sanger og fortellinger, gjentakelse. Fortellinger, eventyr og regler. Fortellinger, eventyr og regler. Mestre ulike typer spill, lære å bruke enkle matematiske begreper. Få kjennskap til ulike lekemateriell som viser former og farger. Orientere seg på avdelingen, vite hvor ting er. Etterhvert å gjøre seg kjent på andre avdelinger og kunne orientere seg i barnehagen. Barna gjør egne erfaringer. Bli bevisst ulike former, farger. Bli kjent med ulike spill - likheter/ulikheter, antall osv. Utforske omgivelsene, undre og resonnere sammen med personalet. Oppmuntrer til mestring - gi barnet tro på seg selv. Kunne farger og enkelte former. Samarbeid, turtaking, likheter/forskjeller. Lære litt om avstander og tid. Legger vekt på mestring. Personalet skal: *Være bevisst på sitt begrepsbruk. *Vise at de ser barnet, og gi ros og anerkjennelse for det barna mestrer, samt motivere for mestring. *Bruke matematiske begreper bevisst, form og farger. 15

16 Progresjonsstige for området: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk.(rammeplanen 2006:34) 0-3 år 3-4 år 5 år Barna skal bruke sitt språk (kroppslig og verbal) for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. Barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling mellom barn -voksne og barn - barn Bli nysgjerrig på bøker, tekst og bilde. Videreutvikle sin begrepsforståelse, ordforråd og kroppsspråk. Bruke språket for å uttrykke egne ønsker og følelser, og for å kommunisere med andre. Samtaler, uttrykke meninger og følelser i samhandling med andre barn og voksne. Oppleve språket som positivt og nyttig i relasjon til andre mennesker, f eks rollelek. Bli kjent med tallsiffer og bokstaver gjennom eventyr, fortelling og sanger. Lære å lytte. Bli nysgjerrig på bøker, tekst og bilde. Mer presis begrepsforståelse (samlebegrep, underbegreper). Bruke språket for å uttrykke egne ønsker og følelser, og for å kommunisere med andre. Å kunne uttrykke seg muntlig, samtale om hendelser og opplevelser. Lytte til bøker og fortellinger. Samtale om bilde og tekst. Lage fortelling sammen. Bli kjent med musikk, sanger og lære å lytte. Bli kjent med musikk, sanger og lytte. Bruke lyder og rytme i språket, leke med ord og lyder. Personalet skal: *Være tydelige og gode rollemodeller. *Bruke språket aktivt i hverdagen og sette begreper på det de gjør (kroppslig og verbalt). *Hjelpe til med å sette ord på følelser. Bekrefte for barna at vi ser og hører deg. *Være aktiv i lek, musikksamlinger, gjøre de kjent med bøker, sanger og bilder. *Hjelpe til med å utvikle sosiale kompetanse. *Vise mye nærhet og øyekontakt. 16

17 Progresjonsstige for området: Kunst, kultur og kreativitet. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film arkitektur og design.(rammeplanen 2006:36) 0-3 år 3-4 år 5 år Bli kjent med rim og regler, fortellinger fra bøker, eventyr og samtale om bilder. Dramatisere sanger og eventyr. Låne bøker på biblioteket. Låne bøker på biblioteket, lage teater og eventyr selv + fortellinger og sanger. Bli kjent med forskjellige materialer som sand, vann, snø, maling, leire m.m. Få opplevelse gjennom sang, musikk, drama og bevegelse, samt bli kjent med instrumenter. Bli kjent med og prøve ulike formingsmateriell og konstruksjonsmateriell. Kjenne til ulike instrumenter. Forming av ulike slag - bli kjent med å mestre ulike formingsmateriell. Dans, bevegelse, bruk av instrumenter. Bli kjent med fargene. Bli kjent med fargene og leke med dem. Lære noen fargenavn. Utforske ulike muligheter som finnes i kommunen. Utforske ulike muligheter som finnes i kommunen. Utforske ulike muligheter som finnes i kommunen. Vi benytter de tilbudene som blir gitt oss. Vi benytter de tilbudene som blir gitt oss. Vi benytter de tilbudene som blir gitt oss. Få opplevelser gjennom å bruke sansene. Få kjennskap til hvilke sanser vi har. Bli bevisst på de ulike sansene vi har. Personalet skal: *Legge til rette for aktivt bruk av ulik type materiell. *Delta aktivt sammen med barna. *Se mulighetene -ikke begrensingene. *Stimulere barna til å bruke sansene. *Være bevist på kunstformidling. 17

18 Progresjonsstige for området: Kropp, bevegelse og helse. Barn er kroppslige aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslige aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. (Rammeplanen 2006:35) 0-3 år 3-4 år 5 år Skal få utforske miljøet og få lære kroppslig mestring gjennom koordinering av bevegelser. Få utvikle gode motoriske ferdigheter. Få lære god hygiene ved måltid, toalett m.m. Toalettrening. Få positive opplevelser til mat, og få gode vaner til et sundt og variert kosthold. Lære god bordskikk. Vektlegge fin -og grovmotoriske aktiviteter. Bidra til at barn utvikler respekt for egen og andres kropp. Få lære god hygiene ved måltid, toalett m.m. Toalettrening. Barn oppmuntres til å smake på /utforske ulike typer mat og at de tar ansvar for valgene de tar. Lære god bordskikk. Legge til rette for allsidig grov - og finmotorisk kroppsbeherskelse. Barn gis medvirkning for valg av ulike fysiske aktiviteter. Få lære god hygiene. Få kunnskap om menneskekroppen. Lese bøker om kroppen vår, samtale om bilder. Lære god bordskikk. Personalet skal: *Hjelpe barna til å skape gode hygieniske rutiner i forbindelse med toalett/stell, måltid m.m. *Være aktive i bruk av natur og nærmiljø. *Gi barna erfaring med et sundt og variert kosthold. *Gi barna god nok tid til å prøve selv. 18

19 Progresjonsstige for området: Natur, miljø og teknikk. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. (Rammeplanen 2006:38) 0-3 år 3-4 år 5 år Bli kjent på barnehagens uteområde og nærmiljø. Turer i nærmiljøet. Spontane og planlagte turer tilrettelagt for årstidene. Leke i sandkasse med bøtter, spader, sand og vann. Turer til skogen, lekeplasser m.m i nærmiljøet. Bruke - tilrettelegge utstyr til utforskning av naturen, eks. forstørrelsesglass, spikkekniver. Bli kjent og bli glad i naturen, og de 4 årstidene. Temaer rundt de fire årstidene. Fordypning i temaer. Bli kjent med musikk og lyd. Bli kjent med bruk av CD spiller. Bli kjent med PC. Spille spill. Bli kjent med bruk av CD spiller. Bli kjent med PC. Spille spill. Personalet skal: *Stimulere barnas nysgjerrighet og interesse. *Ta barns initiativ på alvor. *Undre seg sammen med barna. 19

20 Progresjonsstige for området: Etikk, religion og filosofi. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. (Rammeplanen 2006:39) 0-3 år 3-4 år 5 år Tid og rom til undring over konkrete hendelser. Respekt for at vi er ulike, både utseende og Drøfte normer og regler som omgir oss. Lære empati og aksept for andre. meninger. Lære å dele og vente på tur. Lære å dele og vente på tur. Lære å dele og vente på tur. Snakke om/ bearbeide konkrete konfliktsituasjoner. Delta ved høytider og tradisjoner som vi markerer i barnehagen. Forut aksjon. Legge vekt på å utvikle vennskap, og løse konflikter. Delta ved høytider og tradisjoner som vi markerer i barnehagen. Forut aksjon. Konfliktløsning. "hva betyr det å være en/ ha en venn" - benytte barnesamtaler, rollespill m.m. Delta ved høytider og tradisjoner som vi markerer i barnehagen. Forut aksjon. Personalet skal: *Møte barn og de voksne med åpent sinn, respekt og anerkjennelse. *Lære barna å inkludere alle. *Legge til rette for lek. *Lære barna å utvikle sosial kompetanse. *Være tydelige og gode rollemodeller. 20

21 VURDERINGSSKJEMA 1. Tenk gjennom halvåret som er gått, gjerne sammen med barnet / barna. Hvordan blir dere møtt om morgenen og når barnet / barna blir hentet? Får dere nok informasjon? Hvilke aktiviteter og opplevelser har vært viktig? Annet Lever skjemaet til barnehagen innen 13. desember. 21

22 VURDERINGSSKJEMA 2. Tenk gjennom det halvåret som er gått, gjerne sammen med barnet / barna. Hvordan blir dere møtt om morgenen og når barnet / barna blir hentet? Får dere nok informasjon? Hvilke aktiviteter og opplevelser har vært viktig? Tanker etter endt barnehageår og fram mot nytt barnehageår. Annet Lever skjemaet innen 7. juni. 22

23 VURDERING AV ÅRSPLAN 2014/2015 Avdelingens årsplan er nå kommet ut. I den forbindelse ønsker vi å få en kort vurdering fra dere foreldre. Skjemaet kan leveres på avdelingen. 1. Er det noe du/dere savner i årsplanen? I tilfelle hva? 2. Er det noe du/ dere synes er overflødig? I tilfelle hva? 3. Hva er bra med planen? 4. Har du/ dere forslag til noe som kunne vært bedre? 5. Annet du/ dere vil nevne? Tusen takk for tilbakemeldingen. 23

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer