, I. i! i. Beretning om I. virksomheten. i i aaret I i. I! Arbeidernes i. i Arbeidernes Aktletrykkerl ; :... : i : : faglige Landsorganlsatlon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ", I. i! i. Beretning om I. virksomheten. i i aaret 1913. I i. I! Arbeidernes i. i Arbeidernes Aktletrykkerl ; :... : i : : faglige Landsorganlsatlon"

Transkript

1 i : i! : : 4 i. : i. i : :... i! Arbeidernes i i fagige Landsorgansaton i i ' Beretning om! virksomheten i i aaret 93 : : i :, i : :! i : : i i! i! i. j : Kristiania 94. i Arbeidernes Aktetrykker ; i! i : i : i.

2 ARBEDERNES FAGLGE LANDSORGAN SATON BERETNNG ' OM VRKSOMHETEN AARET 93 FOR SEKRETARATET ved OLE O. LAN OG SVERRE VERSEN KRSTANA 94 :: TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER..

3 ndhodsfortegnese Side Kongres en Repræsentantskapet... ' ekretariatet Kooperationen Agitationen bandt kvinderne 0 Arbeiderbevægesen arkiv 3 Agitationen.... Stati tikken Foket hus fond FabriktJsynsoven Vodgitsoven '.. Det kandinaviske amarbeide. 3 Det internationae samarbeide. 6 Forskjeige saker Landsmøter Vodgiftskjendeser Mo s ceuosefabrik Lockoutens av utning (Arbeidsmandsforbundet) Sundøkke smeteverk Hermetikfabrikkerne i tavanger Bakerne ang. overen komsten av. mai Centraforeningen for boktrykkere, ang. overenskomsten av Kristiania ossearbeidere KaiarbCderne, Trondhjem Fredrikbtad og omegn tuerarbeidere Notoddens sapeterfabrikker (Jern og meta). 66. Matros og fyrbøterunion. Bemandingsforhod. 76. Møbesnekkerne, Stavanger Murerne, Rjukan sapeterverk tenhuggerne, VesUandske stenhuggeri 9 5. Drammen trævarefabrik Langaard tobak fabrik, Kristiania. 00 Lønsbevægeser og konfikter Stati tisk avdeing Tarifoverenskometerne, tekst Løn bevægesen a. Oprettede tarifoverenskomster, tekst. 06 b. Arbeidsstansninger, tekst Co Hovedresutaterne (sammendrag).. 08 d. Andre saker ang arb idsforhod.. e. Godkjendte ønskrav ved aarsskiftet Tab. Bestaaende overenskom ter pr. 3. december 93, ordnet efter bed rift grupper og organisationer 8 n. Tarifoverenskomst rnes utøpstid.. Tarifoverenskomster oprettet i 93. V. Arbeidsstansninger i Avd ings og medemsbevægesen, tekst

4 Side 'rabe V. Organisationernes gjennemsnitige medemsanta for hver maaned i V. Avdeings og medemsanta pr. 3 og 3 samt tisuttede og uttraadte avdeinger og medemmer i V. Organisation forhodene i geografisk henseende V. Medemstaets forandring 93, geografisk opsat. 66 Organisationernes regn kaper, tekst Tapte arbeidsdage, tekst " Tabe X. Opgave over tapte arbeidsda e X. Organisationernes indtægter X. utgifter i X. kasser ved utgangen av 93 Forskjeige forhod: Tiidsmænd, fagbade, forforeningskontingenten Tabe X. ndtrædesesavgift, ekstm og ordinær aarskontingcnt i 93 O Arbeidernes fagige andsorganisations regnskap for tidsrumet. januar ti 3. decem ber "..... Status pr. 3. decem ber Kontingentrestance pr. 3. december Foket hus' fonds regnskap for tidsrummet. januar ti 3. decbr Fokets hus' fonds status pr. 3. decem ber Tiæg: Kongresforeæg i anedning mægings og vodgiftsoven Afabetisk register. Agitation '. 4 Agitationen bandt kvinderne ,.. 0 Arbeiderbevægesens arkiv Arbeidernes fagige andsorganisations regnskap for tidsrummet. januar ti 3. december Arbeidsstansninger i 93, tabe V Avdeings og medemsbevægesen, tekst ' ' " 44 Avdeing og medjemsanta pr. 3. decem ber 9 og 93 samt tisuttede og uttraadte avdeinger og medemmer i 93, tabe V Bestaaende overenskomster pr. 3. decem ber 93, ordnet efter bedriftsgrupper og organisationer, taber. 8 Det internationae samarbeide " 6 Det skandinaviske samarbeide Fabriktisynsoven ' Fokets hus' fond " 4 regnskap for tidsrummet. januar ti 3. decbr «status pr. 3. december Forskjeige forhod: Tiidsmænd, fagbade, fagforeningskontingent Forskjeige saker ndtrædesesavgift, ekstra og ordinær aarskontingent i 93, tabe X. 80 Kongressen Kontingentrestance pr. 3. december Kooperationen Landsmøter Lønsbevægeser i a. Oprettede tarifoverenskomster, tekst. 06 b. Arbeidsstansninger 07 c. Hovedresutaterne (sammendrag) 08 d. Andre saker ang. arbeidsforhod... e. Godkjendte ønskrav ved aarsskiftet. 4

5 Side Lønsbevægeser og konfikter ' Medemstaets forandring 993, geografisk opsat, tabe V Opgave over tapte arbeidsdage. tabc X Organisationernes j.snitige. medemsanta for hver maaned i 93, tab. V 45 mdtægter 93, tab e X utgifter i 93, tabe X kasser ved ut g angen av 93, tabe X 76 regnskaper, tekst Organisationsforhodene i geografisk henseende, tab e V. 48 Rep ræsentantskapet..... Sekretariatet Statistikken Statistisk avdeing Status pr. 3. decem ber Tapte arbeidsdage, tekst Tarifoverenskomsterne, tekst Tarifoverenskomster oprettet i 93, tabe Tarifoverenskomsternes utøpstid, tabe TiJæg : Kongresforeæg i an. mægings og vodgiftsoven 95 Vodgiftskjendeiser Vodgiftsoven J.... '

6 Kongressen. Den 7. ordinære kongres fandt sted i dagene.9. juni i Fokets hus} Kristiania. Der var fremmøt 43 detagere, hvorav 0 var vagt som repræsentanter, 9 var medemmer av det tidigere hovedstyre, sekretariatmedemmer og indbudne. Beretning og regnskap for perioden behandedes og godkjendtes. Videre behandedes en række andre viotige spørsmaa. Kongres ens protoko er trykt og om endt ti samtige tisuttede organisationer. Repræsentantskapet. Ved de ovforandringer, som kongres en foretok, bestemtes bj. a., at forbundsstyrerne og de enketvis tisuttede foreningers bestyre::er efter kongressen har at væge medemmer av repræsen tantskapet (tidigere hovedstyret). Repræsentantskapets medemmer væges for en kongresperiode. tifæde nogen fratræder vedkommende organisations styre før kongresperioden er forøpet, ska der væges et nyt medem i vedkommendes sted. Repræsentant kapet medemmer møter som repræsentanter paa første kongres. Det nuværende repræsentantskap besta ar av føgende : A7'beidsmandsforbundet: Eias Vo and, Trondhjem. Havor Steinmoen, Notodden. Lars J. Tørres, Røros. var Pausen, Stavanger. Akse Brynte, Sarpsborg. P. Fjed, Bernh. Eriksen, Anna Peym, Nis Osen, A. Ahstrand, Kristiania. Baker og konditorforbundet: Adof Schou, Johan Nygaard, Kristiania. Bokbinderforbundet : Hans Aas, Kristiania. Norsk centraforening fo' boktrykkere: L. Rungstad, O. Ruud, Kristiania. Formerforbundet: Emi Nyhus, Lauritz Osen, Kri tiania. Gttdsmedarbeiderforbundet: E. Gabriesen, Kri tiania. Havne og transportarb.forbundet: P. Andersen, Oskar Osen, Kristiania. Jmn og metaarb.forbundet : A. Knudsen, A. Megaard, A. Osen, K. Andersen, M. Michesen, S. Pausen, H. O. Høgund, Kristiania. Kjm'e og agm"arb.forbundet: Akse Amund en, Kristiania. Litografisk forbund: Rob. Kopp, Kristiania. Mam"forbundet: J. M. Winge, Kri tiania. Kristiania.. Matros og fyrbøterunionen : Oskar J. Nisen, Gerb. ubrand en, L

7 MurerfoTbundet : JJobeindus7'ia7'beiderorbundet: Abert Ander en, Ludvig Hansen, Kristiania. ag., tomt og høve7'ia7'beiderfotbundet: Hans Erik sen, Fredrik tad. cind og ærindustria7'beide7'fotbundet: Johs. P. Nisen, Kristiania. Edvard Evensen, Akse Schutz, Kristiania. Jens Teigen, Kri tiania, coq og jotdbtursa7'beiderfotbundet: Johan Hoen, Everum. Skotoia7'beid'TOTbundet: Scrædde7'forbundet: Anders 0ie, Oe Berntsen, Kristiania. N. Mittet, Kristiania. agter og pøsemace7'otbundet: E. K. Briskerud, Kristiania. 'pm'vei. fm'bundet: Strnhugge7'forbundet: Kristi a nia. Toba/csaTbeid('rfoTbundet: E. E. Rudang, Kristiania. O of Johanson, Fagerhot, Car Johansen, Hj. Johansen, Kristiania. 7'æarbeide'/orbundet: Jens Johansen, M. Rebnord, Henry O. an en, Kristiania. Tricotagea7'beide7'sce7'nes forbund: Anna Larsen, Kristiania. Det forste repræsentantskapsmøte avhodte den 5. september. Av repræsentantskapet 55 medemmer var fr mmøtt 44 foruten sekretariatets medemmer. Ti behandg forena i papirindustrien. pørsmaaet om organisation forhodene Den. aug. foreaa andragende fra det nyig stiftede Norsk papi'indu::;triarb iderforbund 0 optagese i andsorganisationen. Forbundet be tod væsentig av foreninger som tidigere tihørte arbeidsmandsfo'bundet, og dot overveiende anta av foreninger og medemmer stod fr mdees i dette forbund. En av sekr tariatet foranstatet uravstemning bandt vedkommende indu tris arbeidere bragte heer intet resutat. ekretariatet besuttede derfor at indkade repræ entantskapet og foreægge saken for dette. Det nye forbund formand, hr... Bratvod, var tistede. Føgende av sekretariatet fremsatte forsag vedtoges enstemmig:. At andragendet om optagese i andsorgani ationen for nærvær nde ikke kan indviges.. At der sammenkades et repræsentantmøte av indu triens arbeidere for om muig at bringe en endeig ordning. Repræ.entanterne væges efter en av sekretariatet utarbeidet repræsentationsordning og bærer andsorganisationen ae med møtet forbundne utgifter.,mbefaer s kretariatets forsag. Paa sekretariatet opfordring indsendte begge forbund en fortegnese over sine foreninger. Det forutsættes at forbundene titræder og Herav fremgik, at antaet av organiserte arbeidere i industrien var G536, fordet saaedes: Arb id mundsforbundet 58 foreninger med 46 medemmer. Papirindustriarbeiderforbundet 9 «94 Paa grundag herav utarbeid t sekretariatet en repræsentationsordning, bygget paa repræsentant for hvert fydt 50ta medemmer.

8 3 Foreninger under 50 medemmer var saat sammen distrikt vis, og skude væge efter samme skaa. Antaet av repræsentanter bev efter dette 0, fordet med 76 paa arbeidsmand forbundet og 34 paa papirindu triarbeiderforbundet. Desuten skude de to forbund forretni ngsutvag samt sekretariatet deta. Arb id mandsforbundet akcepterte saave den av sekretariatet foresaaede repræ entationsordning som betinge en om at møtets resutat skud være bindende. Papirindustriarbeiderforbundet derimot gav kun sin ti utning ti nøtet paa betingese av at det fik anedning ti at væge «en havpart av møtets repræ entanter". Samtidig med meddeesen om papirindustriarbeiderforbundets stiing ti møtet foreaa fornyet andragende om optagese. Da en repræ entationsordning som den av papirindu triarbeiderforbundet forangte ikke engang tinærm e vi vi d gi en retfærdig fordeing av repræsentanterne, og møtet saaedes ikk kunde bi noget virkeig uttryk for de organi erte papirindustriarb ideres vije, var det dermed umuiggjort at faa avhodt nocret møte, saaedes om av andsorganisationens repræsentant kap besuttet. pør maaet om det nye forbunds stiing ti andsorganisationen maatt saaedes optas ti endeig avgjørese i sekretariatet. Da papirindustriarbeiderforbund t knapt utgjør en tredjepart av de organiserte arbeid re i industrien, og da over de to tredjepartor ti horer arbeidsmandsforbundet, be uttet sekretariatet i henhod ti ovene at det nye forbund ikke kunc optas i anc:5organisationen. Sekretariatet. ndti kongres en be",toc sekretariatet av de samme medemmer, som anfort i beretningen for 9. Efter kongres en har ekretariatot føgende sammensætning: Farmand: Oe O. Lian. Sekretær: Sverre versen. ecretm'iat nedemmer: Rich. Hansen, P. Aarøe, A. Jue, G. Sethi,. P tter en, M. Nygaard, A. E. Gundersen, A. Aamodt. Tiforord net fra Det nor ke arbeiderparti : a crnus Nissen. uppeanter:.\. Pahm, J. M. Winge, A. Schutz, P. Ander en, A. \ 9aard, O. Ruud. Revi Ore?': T. Mittet, T. Osen, D. Jensen. uppeantm': R. Arn on, J. Teigen, L.' E. vencsen. ekr tariatets repræ entant i Centrastyret for Det nor ke arbeiderparti: M. Nygaard. utvaget for De samvirkende fagforeninger i Kristiania : A. E. Gundersen. Ved kontoret er ans at de samme :. a istenter som omtat i beretningen for 9. Sekretariatet har hodt 67 moter. Desuten er avhodt 3 fæe møter med forbundsstyrerne, centrastyret og stortingscrruppen i anedning ov om tvungen mægincr og vodgift. Der er behandet 44 forskjeige saker. Ti kontoret er indøpet 60 indregi trerte krive er og avsendt 555. aarets øp er utsendt 8 cirkuærer. «Meddeesesbadet» er utkommet med numre paa iat 3 sider.

9 4 Agitationen. Der indøper ti sekretariatet stadig anmodninger om foredragshodere, og der har i aarets øp været hodt en række fagige foredrag ved sekretariatets medvirken. Fra. september ti 5. oktober foretok hr. Rich. Hansen paa sekretariatets vegne en agitationsreise og besøkte Hamar, Kap, Otta, Dovre og Raumabanens anæg, Medaen, Vebungsnæs, Mode, Aaesund, Borgund, Kristiansund, Løkkens verk, Støren, ndseth, Rise, Nestvod m. f. steder, iat møter for ca. 500 arbeidere. Herti kom ende møter med de streikende arbeidere i Kristiansund. Paa ansøkning har sekretariatet beviget 500 kroner ti agitation i Narvik og omegn. at er der for disse mider avhodt 3 møter for 00 tihørere. Agitationen er utført av hr. E. Reiersen i tiden 7. juni ti 9. eptember. Føgende steder er besøkt: Narvik, BOYen, Baangen, Fjedbaaten, Bøstranden, Basnes, Sjomen, Evegaarden, Bjørnefjed, Kjøpvik, Drag, Virok, Sid vik, Bessfjord, Ankenes, Hakvik, Sortand, Strønstad, Mebo, Langøen, Stokmarknæs. kog og jordbruksarbeiderforbundet har faat en bevigning paa 00 kroner ti agitation. Foredrag er hodt ved Johan Hoen i Ytre Sejord og Kveiteseid, i Jevnaker, i Trysi, paa Tørberget, ndbygden, Jordet og Skjærdaen, paa Vestopandene og Ringerike m. f. steder. Desuten er hodt en række foredrag av formanden og sekretæren m. f. Fere av forbundene har i aarets sidste havde iverksat agitationsreiser, saaedes havne og transportarbeiderforbundet, matrosog fyrbøterunionen, som har faat et bidrag av 00 kroner av sekretariatet, skotøiarbeiderforbundet, som fik et beøp av 50 kroner, møbesnekkerforbundet, sag, tomt at er utbetat kr ti agitation. og høveriarbeiderforbundet m. f. Kooperationen. Vi indtar her i sin hehet det kooperative utvags beretning for 9 3: Det kooperative utvag har i 93 fortsat agitationen for at faa fagforening medl'mmerie med i kooperationen. Det er et tungt arbeide. Vore fok er tunge 'i vendingen naar det gjæder koopprationen. Vi har nok organ i ationerne med os, men trægheten igger hos den enkete. V) kan dog gæde os over, at det gaar fremover. Forstaae en av koop rationens store betydning or arbeiderkassen er i vekst hos fagforeningsmedemerne, og da er det aikeve en gæde at drive agitationen. Der er i aaret avhodt 8 utvagsmøter ti behanding av forehggende saker..foruten at vedikehode og utvike forbindesen med de sted ige utvag, samt at oprette nye utvag, har der været behandet og be varet tarike forespør'ser fra foreninger og andre som interesserer sig fo' kooperationen. Om seve utvagenes organisation har der hersket nog{'n misforstaaese. Kongre, resoutionen av 90 var jo ogsaa ve knap i saa maatp. Føgen herav bev at en de utvag fadt sam men, av mange paa organ i ationspan.

10 5 Utvaget har derfor utarbeidet reger for de okae utvag, for at der kan være en inje at arbeide efter, og disse reger er omsendte ti samtige utvag. Reger fo fagforeningernes kooperative utvag.. Formaa. a. At agitere for fagforeningsmedemmers tisutning ti forbrukskooperationen. b. Hvor ingen forbruksforening findes at søke saadan dannet, og agitere for tisutning. c. At arbeide for at de bestaaende som nyoprettede foreninger arbeider i god kooperativ retning, og at ikke for stor utbytteutdeing hemmer foreningens sikre økonomiske vekst: Utvaget ska derfor virke for antagese av mønsteroven, og paa teder hvor denne er bit ov paa e at den overhodes. d. At forbruk foreningerne ti enhver tid arbeider i for taae e med fagorganisation.. Hvo'edes utvagene væges. a. Paa steder, hvor der er fere end 5 fagforeninger ska h ve' forening væge repræsentant (med suppeant) for hvert paabegyndt 00 med. ti et kooperativt e:præsentantskap. b. Repræsentantskapet sammentrær og væger inden in midte form and, sekretær og kasserer amt to styremedemmer, som ti ammen utgjør det kooperative utvag paa stedet. Der væges og aa revi orer. c. Paa teder, hvor der er fra ti 5 fagforeninger, væges utvaget direkte fra fagforeningerne, dog saaedes, at hvor der kun f. ek. er 3 foreninger, da væger de to stør te foreninger medemmer hver, og den mindste forening væger det 5. utvags medem. De paa denne maate vagte utvagsmedemmer væger inden in midte formand, sekretær og kas erer. d. Utvag og repræ!;entantskap væges i januar maaned [or et aar ad gangen. betimeig tid før funktonstiden er ute, ska det fungerende utvag tiskrive foreningerne paa stedet og anmode om at foreta nyt vag.. Efter samraad med andsutvaget kan organisation av utvag og aa foregaa anderedes end disse reger bestemmer, hvis okae forhod nød vend iggjør det. Likeedes kan ogsaa andre foreninger end fagforeninger deta, hvi dis e arbeider paa det grundag om av kongre en bestemt. 3. Utvagenes virksomhet. a. Utvagene ka hvert aar indsende beretning og regnskap over sin virk ohet, og forøvrig ti enhver tid saarbeide med andsutvaget. b. De ved utvagenes virksomhet nødvendige utgifter ska utvaget øke tiveie bragt paa bedste maate, ved f. eks. at søke de stedige foreninger om bidrag. Den skriftige agitation er fortsat som tidigere. Foruten vore tidigere utgivne krifter, som har været ti utdeing, er der i aaret trykt et oprop av Car BonneVie «Ti Arbeiderkas en i orge. Dette skrift bev trykt i 50,000 eksemparer, og utdet gjennem de okae kooperative utvas. Utvaget har forde mange foredrag. Det har dog ikke atid ykke.(), at skaffe fo'edragshodere ti de tider, disse øn kede, grundet utvag

11 6 medem mernes optathet paa andre feter. Men de aer fe te anmodninger er dog ordnet efter øn'ke : P. Aarøe har tat i Kragerø, Kristiansand, Sandnes, H augesund og i M ob nekkernes foreng i Bergen, de uten i Gjesaa en i Soør. Ca Bonnevie har tat i Tøn berg. O. M. Gausda i Horten. Broce Mieaesen paa Domaa ( foradrag) og Skjærdaen. Andr. Jue: eng, Hamar, Tofte, Hegged a, Drammen, Røros, Jens vod, Stenkjær, Levanger, Enge og Surendaen i Nord møre. Randot Arnesen: Bergen, ' ahus, Go, Edsvod, Everum, Fredrikstad, em mertad og Notod den. Landsorgani ationen formand Oe O. Lian har ogsaa hodt ende fored rag om kooperationen paa forskjeige Rteder i andet. Utvaget har drevet sin virkromhet i forstaaese med Den kooperative and"fo'en ngo Den for et pa' aar siden ut endte anmod ning ti forbunds og fagforeningsstyrer om at pasej'e ende av toreningernes kapitaer i Den kooperative sparekasre har frugtet meget. Ved aarsskiftet fjor inde tod der nem ig er. 77, fagforenings penge i kassen. Ved aari'opgjøret nu var dette steget ti er. 4,000.00_ tyret for spa'ekas 'en er Oe O. Lian og P. Aarøe medem mer. Ti andsforeningens generaforsaming i Trondbjem i j u i ifjor var utvaget ind budt ti at a sig rep'æ'entere. 4 av utvagets m ed emmer møtte som repræsentanter [or sine respektive kooperative foreninger, og utvaget endte av den grund ikke specie rep'æsentant. Ved gf'neraf.. rramingen virte det sig straks, at fagorganisationen b a r s a t!'it pr æg paa de;ne organ ation, det en stor gruppe av repræsentanterne var fagf')'eningsmedemme '. Vort utvag benyttet derfor eiigheten ti at sa menkade gruppen ti møte, for at d røfte fæe interesser. Paa generaforsam ingens dagsorden var opsat : Fagorgani ede arbeideres stiing ti kooperationen. Em net b ev indedet av m aer A. Pedersen, der ga en grei oversigt over h vv'ede. inere"ren for kooperationen b a r arbeidet sig frem, og bit d røftet baade av vore kongre. ser og and. møter, saave som paa de i nter natiunae kongresser. Han "ultet med at tore aa føgende resouton : «Da kooperationen iføge Rin opgave og virkemaate hovedsageig er en soeia hevægeise og deri or kontakt med arbeiderbevægesen, hiser gene ra fnrramingen med gæde de bestræbe er som fra arbeiderorganisationens sid, æ]'ig agorgani ationen i de senere aar er gjort for en øket ti's U in g ti koopej'ationen fra de organiserte arbeideres side, og uttaer gen e'aor!'am in gen hahpet og on ket om, at dissf' bestræbe er m aa krones med sted e storre hed ti gav n for saave kooperatonen som arbede'bevæ g Ren og forbrukerne i ;,m hehet h nhod ti ovenanførte uttaer generafor amingen ønsket om et mere intpst. am a'beide m eem K L.'s styre og Arbeidernes fagige andsorga ntsations kooperative utvag ti freme av kooperative formaa og opgaver, og hcn stier det ti styret at søke et saadant amarbeide etaberet snarest m uig o Efter en meget interessant diskussion bev resoutionen ved tat mot 3 st. Di sc 3 stemmer reprærenterte den mening, at en resoution om samarbeide og"ra burde omfatte bond erne. fæ skjop og produktionsforenmger. Mot dette b ev der ra vor side advaret, d a bøndernes organisationsvirksomhet kunde bringe o. overraskeser, hvi ket forrest en nu vi er sig at saa ti, d a jo e n e n fæeskjøps'orening fo'nyig enstemmig besuttet a t foreta indkjøp av møeren Pienes me. En resoution frem at efterpaa o m samarbeide med Norsk Land mandsforbud bev dog" dtat med k n apt ferta. Forovrig begynd t e samarbeidet med fagorganirationen ganske godt, idet utvagetr formand, P. Aarøe bev vagt ti and foreni ngen ' vic form and med 78 stem m r, efter at han \ ed furmandsva get trod be temt negtese fik 3 stem mer.

12 7 Ti styremedemmer vagtes A. M. Andersen av vort utvag, og A. Pedersen bev gjenvagt. Og om nyt medem konduktør Sand fra Fr drkshad, som var foresaat av os. Ved suppeantvaget bev. Bjerkmann O{; Randof Arne en av utvaget vagt, amt fru Dah, ogsaa en gud repræ etant for fagorganisationen. revi ionsutvaget bev utvagets medem A. Jue vagt. Der kan saaedes sier, at fagorganisatonen interesser bev godt var q> tat paa dette vigtige and møte, og der er grund ti at tr\ at dette møte i Trondhjem indeder i ny æra med rud tiid ti andsforeningen fra fagorgam 'ationens ide. Det kan nemig ikke negter, at der hvor arbeiderne ka sutte ig sammen for at vareta sine inte'esser, der vi arbeiterne ogsaa se ine egne ka efæer i tiid 'hvervene. Det er et sundt og godt prmcip. Og fra og med Trondbjemsmøtet er dette fastsaat.. Men dette maa ogsaa ha den føge at arbeiderne nu for avor sutter ring om andsforenmgen og gjør denne ti et økonomisk centrum for vore forbruks og sparemtere ser. Det vi styrke fagorganisationen, og tyrke_ hver enket av os i vor kamp for y ere og friere kaar. Foredragsvirksomheten for kooperatronen, '>om jo er av forhod vi nyere dato i vore rækker, kræver hos fo'edrag!'hoderne et grudig hiendskap ti emnet. Utvaget har derfor ved fnr"kje ge eiigheter fundet det paakrævet at vore oredragshodere, naar eiighet bød sig, fik anedning ti at ære den kooperative bevægese nærmere at kje de,!'ærig utenands. Saaedes ha' utvaget beviget et itet beøp for at andsorganbatioens formand, der er meget benyttet som kooperativ taer, kunde studere det koop. se kaps produktion i Hamburg. Endvidere be uttet utvaget, da andsforeningen pana sin studiereise ti utadet i forbindese med den koop. verde,..koigreh i Gasgow, at der burde bevige 50 kr. t hver av 3 av utvaget medemmer, for at di ' e med ti kud fra and!iforeningen og andre orgaisattoer kunde faa dea denne ærerike omvi ning.. Da dette gjadt utvagets egne medemmer, bev!'aken indbragt for sekreta'iatet, der enstemmig ga sin ti utnmg ti nnd ragendet. Det bev kun av utvagets medemmer, nemig P. Aarøe og Rand"r Arne. en,. om kom avsted og fik deta i turen. Turen gk ti byerne Kjøbenhavn Koding, Hamburg, Am LeT'dam, Haag, Rotterdam, London, Manche ter. Rocdae, Gasgow, Newca"te, og var overmaade veykket. Utvaget har att forarbeide e række ysbijeder fra turen. om orevise ved de kooperative agitation f"red rag. Ved andsorganisationens kongres i Juni 93, var en kongre periode for den koop. a itation utøpet, og utvaget foranediget derfur, at spør maaet «KuoperatOn. kom op paa kongre sen. Utvaget fore og for kongre!' en føgende re outin; Ti dagsordenens punkt 9. (Bevigningssaker, herunder kooperation.) nde' henbvisning ti den paa andsorganisationens kongres 90 vedtagne resoution uttaer kongressen;. om forbrukere har arbeiderka!'en store inte'es. er' at vareta. og da der ved organisering av forbruket kan!<kapes et knftig midde i kampen for bedre evevikaa', retter kongre en en indtrængende opfordring ti arbeiderne om at utte Sg ti den kooperati ve be\'ægese.. Arbeidet med at sprede opysning og for tnaese av sa virkebevægf sens betydnmg maa fo'trættes med a muig kraft saave fra and. organi ationen som av de paa hvert Rted virkende kooperative utvag. 3. Under arbeidet hermed er det av den Rtør.te betydning at der a arbeides mejem andsorganisationen og orges kooperative andsforeng, og da dennes genera for aiing i Trondbjem har fattet be utning om et saadant samarbeid, uttaer kongressen sin gæde herover, idet det hensties ti and organ i aionen at øke samarbe det frem met paa en for forbrukerne i in heipt gavnig maate. 4. Kongre en bemyndiger ekretariatet ti de kommende 3 aar at anvende indtr 5000 kr. fem tu mde kroner for at man ved foredrag, iteratur og paa anden maate kan fort"ætte den kooperative agitaton.

13 8 ResoutOnen bev enstemmig ved tat, og kongressen beviget de 000 kr. for næste periode. Sekretariatet har derefter ved vag av utvag for perioden gjenvagt det game utvag, o samtidig beviget utvagsmedemmerne utenom sekretæ.ren en iten godtgjørese for deres treaarige virksomhet. Uvaget vi herved takke 'ekretaratet for den utviste tiid og erkjendthghet. Ved det konstituerende møte bev Andr. Jue vagt ti formand for perioden, da P. Aarøe ikke kunde motta gjenvag. Ti ekre tær gjenvajgtes Rando Arnesen. De stedige utvag. Panen med den koop. agitation var jo, som bekjendt, at der skude ned ættes okae kooperative utvag overat hvor der var fagforeninger, og diss skude arbeide i for taaese med og edes av andsorganisationens koop. 'Utvag. Der bev aa straks dannet mange kooperative utvag, og agitationen var paa de fe te teder gan ke frisk. Paa steder, hvor der ingen kooperation var, bev forbruksforeninger dannet. Men da utvagsmedemmerne straks bev knyttet ti styret for de nye foreninger, fik de ikke tid ti at fortsætte utvagsarbeidet, og paa enkete st der bev dette efter besutning endog opøst, fordi utvagene da mentes at være unødvendige. Paa steder som Kristiansand ] Kri tiansund, Aae und og Fredrikstad har vi trods mange henvende er kke faat istand utvag. Der er dog mange steder, som tifude har forstaat kongressens besutning om utvagene, som driver god virksomhet og en de av disse sender sine beretninger, som vi nedenfor gir utdrag av. Det maa dog ind'ømmes, at de okae utvags virksomhet ikke het ut har svaret ti de forventninger, man hadde ti at begynde med. Men dette kydes for vak organisation av arbeidet fra først av. Den nye organisation av okae amorgani ationer vi forhaabentig gi nyt iv i denne gren av vor virksomhet. Vi venter os meget a v denne, hvis den bir grepet an paa rette maate. For amorganisationen ska og maa organisere se medemmers forbruk i stor sti. Stavanger'. sid ste havaar bev der dannet et koop. utvag av fagforeningerne, og der er avhodt styremøter og repræsentantskapsmøter. Der er sat en ihærdig agitation igang ved at ti krive fagforeningerne, og fjyvebade, som er mottat fra Kristiania, er omdet. Bergerz. Det kooperative repræsentantskap bestaar av 66 repræsentanter fra 33 foreninger. Der er avhodt 0 styremøter og 5 repræsentantmøter. Der er i aaret avhodt 3 offentige foredrag amt skaffet foredragshodere ti 5 foreninger, som har avhodt famiie agiationsmøter. nteressen er i stigende. Der er koop seskaper. Var den har fordobet sit medemsta ti 00. Omsætningen har teget fra 39,000 ti 49,000 kr. Nygaards handesforening har 550 medemmer, og Om ætningen var 67,70 kr., hvorav havdeen er brødom ætning. ngen av disse e kaper har vedtat mønsterovene. Bergen er 5 foreninger tisuttet partiet og fagorganisationen med tisammen 333 medemmer. Trondhjem. Utvaget har besørget avhodt fere foredrag, men den væsentigste agitation har efter besutning været drevet paa arbeidspadsen. Arbeiderne kooperative se kap har paa grund herav hat god vekst. Med Jemi'antaJet har øket med 75 ti 65. Omsætningen fra 77,000 kroner ti 56,000 kroner. Trondhjem har ca. 50 fagforeninger med ca. 500 medemmer. 5 forenin "er er repræsentert i utvaget. Randsfjord. Stedet har fagfoj'eninger med tisammen 5 medemmer. Randsfjord handesag har 80 faste handende, hvorav 05 fagorenings

14 9 medemmer. Da mange av fagforeningsmedemmerne ikke er famiieforsør gere, maa tis utningen fra de organiserte arbeidere sies at være utmerket. Handesaget har i aaret hat en omsætning paa 58,500 kr., tjent netto,000 kr. Reservefondet utgjør 5,000 kr. Handesaget b ar paa dette sted været utmerket edet av de organiserte arbeidere. Greaaker har 4 foreninger med tisam men 50 medemmer. Utvaget har avhodt massemøte, samt drevet underhaandsagitation og utdet vore fyvebade. Forbruksforeningen har 0 medemmer og en om sæt ning av 97,000 kr. Der arbeides med oprettese av en fiia. Sætre. Fagforeningen har 84 medemmer, hvorav 57 er tisuttet sam virkeaget, hviket vi si at samtige av foreningens famiieforsørgere staar her i samvirkeaget. Sætre samvirkea bar 6 medemmer og omsætningen er 66,000 kr. Utvaget har utdet agtatonsskriter og agitert. Suitjema. Her er 4 fagforeninger med tisammen 00 medemmer. Utvaget har drevet megen agitation, og avhodt fester og ba arer ti indtægt for det kooperative byggefond. Her er bygget forretningsokaer og bakeri for ti sammen 43,000 kr. Det kooperative seskap har 800 medemmer og en om sætning at 50, 000 kr. Mønsterovene er endn u ikke vedtat, ikesom seskapet ikke gjør ind kjøp i den kooperative andsforening. S enkjæ'. Her er 4 fa foreninger med medemmer. Utvaget har drevet agtation efter bedste evne og vundet mange nye medemmer. offentige møter er avhodt med foredrag av A. Jue og O. Deh. Handesagets om sætning har været 38,500 kr. og nettofortjeneste ca.,000 kr. Der er 30 mede m m er. Utvaget haaper i kommende aar at kunne drive mere agitation, da virksombeten i sidste aar har været hemmet av kontjikter paa stedet. Sarpsborg har 0 foreninger med tisammen,000 medemmer. Utvaget har avhodt foredrag og 4 møter, samt ført en omfattende husagitation. Den kooperative forbruksforening tæer 650 medemmer og en omsæt ning av 50,000 kr. Baasmoen. Utvaget har ved sin virksomhet og agitation faat istand kooperativ forening, som nu ga ar tifredsstiende. For taaesen av koopera tionens betydning er i vækst. Det kooperative bokutvag _ Utgivesen av Bebe's bok.sociaismen» bev en sukces. Det store opag 5,000 b ev het utsogt. Utvaget har derfor fortfat denne virksomhet, og i aaret bev derfor oversættesesreten ti H. G_ We's bok «Nye Verdner. mdkjøpt, og boken som er paa 7 sider bev utgit ti en pris av 80 øre pr. stk. Der kom dog ikke ind saa mange bestiinger denne gang, men opaget 5000 eksp er aikeve et ganske stort opag for en sociaistisk bok her i andet. Og det kan ikke negtes at utgivesen av disse bøker er et betydnings fudt, gan ke soid opysningsarbeide som bør fort;;ættes. Utvaget mener at denne bokide er saa god at den ikke bør forates. Men den kræver meget arbeide, og særig kan det være semt for tiidsmæn dene utover i foreningerne, hvis de bestite bøker ikke bir avhentet og betat i foreningerne Disse kan da et bi træt av dette merarbeide. Der maa dog gjøres at for at oprethode denne side av virksomheten. AUe interesserte fagforeningsmedem mer maa her gi en haand med.

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III

BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III LANDSORGA ISASJO EN I ORGE BERETNING 1958 AKTI ETRYKKERIET OSLO 1959 550000 525000 '500000 '175000 '150000 'I!1..5000 'f00 000 375000 '50000 }25000 }OOOOO

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

II Eivind Berggrav-Jensen Krigcrliv og religiøsitet y v».> Eivind Berggrav-Jensen Krigerliv og religiøsitet Erfaringer og dokumenter fra fronten Kristiania Steen'8ke Bogtrykkeri og Forlag 1915 4> Copyright

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 Siden 1915 har Internasjonal kvinneliga for fred og frihet snakket klart og tydelig om nedrustning,

Detaljer

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år I 1905 var det oppe i Fylkestinget at Staten burde byggja sinnsjukehus for Vestlandet. Dette var det heller vanskeleg å få gehør for hos dei sentrale styresmaktene. Fylket

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURREDN ING I NORGE. Frodel ved lov. ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURREDN ING I NORGE 1922 I Frodel ved lov ircdtlingsrnerkct CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA L(rncI. /Il nhl1qen INNHOLD.,... 3.. 19 Arsberetn ing lo r 1921 4 15 Skrivelse av 19 mai 1920 ang. bjørnen. Skrivelse

Detaljer

HEISMONTØRENES FORENING 25 ÅR 1930-5. desember - 1955

HEISMONTØRENES FORENING 25 ÅR 1930-5. desember - 1955 HEISMONTØRENES FORENING 25 ÅR 1930-5. desember - 1955 Utarbeidet av Arvid G. Hansen Utgitt av Heismontørenes Forening Oslo 1955 SKANDIA TRYKKERI OSLO 1955 FORORD Når Heismontørenes Forening ved sitt 25

Detaljer

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Øivind Larsen (red.) Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Michael 3013; 10: 365 446. Stud. med. Sverre Sørsdal studerte ved Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania/Oslo fra 1919

Detaljer

MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE."

MINDRE MEDDELELSER. EN LUFTIG HYPOTESE. MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE." Nogen bemerkninger til dr. ANDR. M. HANSEN. mit arbeide "Kvartærgeologiske streiftog paa Sørlandet" (Nyt mag. f. nat., bind 50) har jeg fremsat den hypotesen at

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran 1 Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran Narvik blir by og byen trenger en utdannet sykepleierske. Den 12. november 1901 ble Narvik Diakonisseforening stiftet. Styret besto

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Ivar Libæk: Et Nobelinstitutt eller Revue Nobel? Konflikter i den første Nobelkomiteen. Vol. 1 - No. 1 Oslo, 2000 2 Ivar Libæk:

Detaljer

38. årgang. 100 år. for bibliotekene i Norge

38. årgang. 100 år. for bibliotekene i Norge 38. årgang 5 2013 100 år for bibliotekene i Norge ebokbib Nyhet! Nå kan du låne e-bøker fra biblioteket med ebokbib Med ebokbib kan du finne, låne og lese e-bøker fra biblioteket. ebokbib er gratis og

Detaljer

m Nasjonalbiblioteket

m Nasjonalbiblioteket m Nasjonalbiblioteket Oslo VERDALSBOKA VERDAL SAMVIRKELAGS HISTORIE FRA IDÉ TIL HANDLING AV ERLING AURSTAD UTGITT AV VERDAL SAMVIRKELAG I SAMARBEID MED BYGDEBOKNEMNDA VERDAL 1988 Sats og trykk: Verdal

Detaljer

VIRING. Tidsskrift for norrøri arkeologi. Bind LI - 1988. Oslo 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP

VIRING. Tidsskrift for norrøri arkeologi. Bind LI - 1988. Oslo 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP VIRING Tidsskrift for norrøri arkeoogi Bind LI - 1988 Oso 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP o Jørgen H.Q nsenius «Kirkene ingen kunne måbinde» Undersøkeser om propors j onssystemer i norske kirker

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført

Detaljer

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 4 MEDVIRKNING I PRAKSIS Serien er redigert av Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen FAFO-rapport nr. 124 Cl fagbevegelsens senter for forskning, utredning og

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer