, I. i! i. Beretning om I. virksomheten. i i aaret I i. I! Arbeidernes i. i Arbeidernes Aktletrykkerl ; :... : i : : faglige Landsorganlsatlon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ", I. i! i. Beretning om I. virksomheten. i i aaret 1913. I i. I! Arbeidernes i. i Arbeidernes Aktletrykkerl ; :... : i : : faglige Landsorganlsatlon"

Transkript

1 i : i! : : 4 i. : i. i : :... i! Arbeidernes i i fagige Landsorgansaton i i ' Beretning om! virksomheten i i aaret 93 : : i :, i : :! i : : i i! i! i. j : Kristiania 94. i Arbeidernes Aktetrykker ; i! i : i : i.

2 ARBEDERNES FAGLGE LANDSORGAN SATON BERETNNG ' OM VRKSOMHETEN AARET 93 FOR SEKRETARATET ved OLE O. LAN OG SVERRE VERSEN KRSTANA 94 :: TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER..

3 ndhodsfortegnese Side Kongres en Repræsentantskapet... ' ekretariatet Kooperationen Agitationen bandt kvinderne 0 Arbeiderbevægesen arkiv 3 Agitationen.... Stati tikken Foket hus fond FabriktJsynsoven Vodgitsoven '.. Det kandinaviske amarbeide. 3 Det internationae samarbeide. 6 Forskjeige saker Landsmøter Vodgiftskjendeser Mo s ceuosefabrik Lockoutens av utning (Arbeidsmandsforbundet) Sundøkke smeteverk Hermetikfabrikkerne i tavanger Bakerne ang. overen komsten av. mai Centraforeningen for boktrykkere, ang. overenskomsten av Kristiania ossearbeidere KaiarbCderne, Trondhjem Fredrikbtad og omegn tuerarbeidere Notoddens sapeterfabrikker (Jern og meta). 66. Matros og fyrbøterunion. Bemandingsforhod. 76. Møbesnekkerne, Stavanger Murerne, Rjukan sapeterverk tenhuggerne, VesUandske stenhuggeri 9 5. Drammen trævarefabrik Langaard tobak fabrik, Kristiania. 00 Lønsbevægeser og konfikter Stati tisk avdeing Tarifoverenskometerne, tekst Løn bevægesen a. Oprettede tarifoverenskomster, tekst. 06 b. Arbeidsstansninger, tekst Co Hovedresutaterne (sammendrag).. 08 d. Andre saker ang arb idsforhod.. e. Godkjendte ønskrav ved aarsskiftet Tab. Bestaaende overenskom ter pr. 3. december 93, ordnet efter bed rift grupper og organisationer 8 n. Tarifoverenskomst rnes utøpstid.. Tarifoverenskomster oprettet i 93. V. Arbeidsstansninger i Avd ings og medemsbevægesen, tekst

4 Side 'rabe V. Organisationernes gjennemsnitige medemsanta for hver maaned i V. Avdeings og medemsanta pr. 3 og 3 samt tisuttede og uttraadte avdeinger og medemmer i V. Organisation forhodene i geografisk henseende V. Medemstaets forandring 93, geografisk opsat. 66 Organisationernes regn kaper, tekst Tapte arbeidsdage, tekst " Tabe X. Opgave over tapte arbeidsda e X. Organisationernes indtægter X. utgifter i X. kasser ved utgangen av 93 Forskjeige forhod: Tiidsmænd, fagbade, forforeningskontingenten Tabe X. ndtrædesesavgift, ekstm og ordinær aarskontingcnt i 93 O Arbeidernes fagige andsorganisations regnskap for tidsrumet. januar ti 3. decem ber "..... Status pr. 3. decem ber Kontingentrestance pr. 3. december Foket hus' fonds regnskap for tidsrummet. januar ti 3. decbr Fokets hus' fonds status pr. 3. decem ber Tiæg: Kongresforeæg i anedning mægings og vodgiftsoven Afabetisk register. Agitation '. 4 Agitationen bandt kvinderne ,.. 0 Arbeiderbevægesens arkiv Arbeidernes fagige andsorganisations regnskap for tidsrummet. januar ti 3. december Arbeidsstansninger i 93, tabe V Avdeings og medemsbevægesen, tekst ' ' " 44 Avdeing og medjemsanta pr. 3. decem ber 9 og 93 samt tisuttede og uttraadte avdeinger og medemmer i 93, tabe V Bestaaende overenskomster pr. 3. decem ber 93, ordnet efter bedriftsgrupper og organisationer, taber. 8 Det internationae samarbeide " 6 Det skandinaviske samarbeide Fabriktisynsoven ' Fokets hus' fond " 4 regnskap for tidsrummet. januar ti 3. decbr «status pr. 3. december Forskjeige forhod: Tiidsmænd, fagbade, fagforeningskontingent Forskjeige saker ndtrædesesavgift, ekstra og ordinær aarskontingent i 93, tabe X. 80 Kongressen Kontingentrestance pr. 3. december Kooperationen Landsmøter Lønsbevægeser i a. Oprettede tarifoverenskomster, tekst. 06 b. Arbeidsstansninger 07 c. Hovedresutaterne (sammendrag) 08 d. Andre saker ang. arbeidsforhod... e. Godkjendte ønskrav ved aarsskiftet. 4

5 Side Lønsbevægeser og konfikter ' Medemstaets forandring 993, geografisk opsat, tabe V Opgave over tapte arbeidsdage. tabc X Organisationernes j.snitige. medemsanta for hver maaned i 93, tab. V 45 mdtægter 93, tab e X utgifter i 93, tabe X kasser ved ut g angen av 93, tabe X 76 regnskaper, tekst Organisationsforhodene i geografisk henseende, tab e V. 48 Rep ræsentantskapet..... Sekretariatet Statistikken Statistisk avdeing Status pr. 3. decem ber Tapte arbeidsdage, tekst Tarifoverenskomsterne, tekst Tarifoverenskomster oprettet i 93, tabe Tarifoverenskomsternes utøpstid, tabe TiJæg : Kongresforeæg i an. mægings og vodgiftsoven 95 Vodgiftskjendeiser Vodgiftsoven J.... '

6 Kongressen. Den 7. ordinære kongres fandt sted i dagene.9. juni i Fokets hus} Kristiania. Der var fremmøt 43 detagere, hvorav 0 var vagt som repræsentanter, 9 var medemmer av det tidigere hovedstyre, sekretariatmedemmer og indbudne. Beretning og regnskap for perioden behandedes og godkjendtes. Videre behandedes en række andre viotige spørsmaa. Kongres ens protoko er trykt og om endt ti samtige tisuttede organisationer. Repræsentantskapet. Ved de ovforandringer, som kongres en foretok, bestemtes bj. a., at forbundsstyrerne og de enketvis tisuttede foreningers bestyre::er efter kongressen har at væge medemmer av repræsen tantskapet (tidigere hovedstyret). Repræsentantskapets medemmer væges for en kongresperiode. tifæde nogen fratræder vedkommende organisations styre før kongresperioden er forøpet, ska der væges et nyt medem i vedkommendes sted. Repræsentant kapet medemmer møter som repræsentanter paa første kongres. Det nuværende repræsentantskap besta ar av føgende : A7'beidsmandsforbundet: Eias Vo and, Trondhjem. Havor Steinmoen, Notodden. Lars J. Tørres, Røros. var Pausen, Stavanger. Akse Brynte, Sarpsborg. P. Fjed, Bernh. Eriksen, Anna Peym, Nis Osen, A. Ahstrand, Kristiania. Baker og konditorforbundet: Adof Schou, Johan Nygaard, Kristiania. Bokbinderforbundet : Hans Aas, Kristiania. Norsk centraforening fo' boktrykkere: L. Rungstad, O. Ruud, Kristiania. Formerforbundet: Emi Nyhus, Lauritz Osen, Kri tiania. Gttdsmedarbeiderforbundet: E. Gabriesen, Kri tiania. Havne og transportarb.forbundet: P. Andersen, Oskar Osen, Kristiania. Jmn og metaarb.forbundet : A. Knudsen, A. Megaard, A. Osen, K. Andersen, M. Michesen, S. Pausen, H. O. Høgund, Kristiania. Kjm'e og agm"arb.forbundet: Akse Amund en, Kristiania. Litografisk forbund: Rob. Kopp, Kristiania. Mam"forbundet: J. M. Winge, Kri tiania. Kristiania.. Matros og fyrbøterunionen : Oskar J. Nisen, Gerb. ubrand en, L

7 MurerfoTbundet : JJobeindus7'ia7'beiderorbundet: Abert Ander en, Ludvig Hansen, Kristiania. ag., tomt og høve7'ia7'beiderfotbundet: Hans Erik sen, Fredrik tad. cind og ærindustria7'beide7'fotbundet: Johs. P. Nisen, Kristiania. Edvard Evensen, Akse Schutz, Kristiania. Jens Teigen, Kri tiania, coq og jotdbtursa7'beiderfotbundet: Johan Hoen, Everum. Skotoia7'beid'TOTbundet: Scrædde7'forbundet: Anders 0ie, Oe Berntsen, Kristiania. N. Mittet, Kristiania. agter og pøsemace7'otbundet: E. K. Briskerud, Kristiania. 'pm'vei. fm'bundet: Strnhugge7'forbundet: Kristi a nia. Toba/csaTbeid('rfoTbundet: E. E. Rudang, Kristiania. O of Johanson, Fagerhot, Car Johansen, Hj. Johansen, Kristiania. 7'æarbeide'/orbundet: Jens Johansen, M. Rebnord, Henry O. an en, Kristiania. Tricotagea7'beide7'sce7'nes forbund: Anna Larsen, Kristiania. Det forste repræsentantskapsmøte avhodte den 5. september. Av repræsentantskapet 55 medemmer var fr mmøtt 44 foruten sekretariatets medemmer. Ti behandg forena i papirindustrien. pørsmaaet om organisation forhodene Den. aug. foreaa andragende fra det nyig stiftede Norsk papi'indu::;triarb iderforbund 0 optagese i andsorganisationen. Forbundet be tod væsentig av foreninger som tidigere tihørte arbeidsmandsfo'bundet, og dot overveiende anta av foreninger og medemmer stod fr mdees i dette forbund. En av sekr tariatet foranstatet uravstemning bandt vedkommende indu tris arbeidere bragte heer intet resutat. ekretariatet besuttede derfor at indkade repræ entantskapet og foreægge saken for dette. Det nye forbund formand, hr... Bratvod, var tistede. Føgende av sekretariatet fremsatte forsag vedtoges enstemmig:. At andragendet om optagese i andsorgani ationen for nærvær nde ikke kan indviges.. At der sammenkades et repræsentantmøte av indu triens arbeidere for om muig at bringe en endeig ordning. Repræ.entanterne væges efter en av sekretariatet utarbeidet repræsentationsordning og bærer andsorganisationen ae med møtet forbundne utgifter.,mbefaer s kretariatets forsag. Paa sekretariatet opfordring indsendte begge forbund en fortegnese over sine foreninger. Det forutsættes at forbundene titræder og Herav fremgik, at antaet av organiserte arbeidere i industrien var G536, fordet saaedes: Arb id mundsforbundet 58 foreninger med 46 medemmer. Papirindustriarbeiderforbundet 9 «94 Paa grundag herav utarbeid t sekretariatet en repræsentationsordning, bygget paa repræsentant for hvert fydt 50ta medemmer.

8 3 Foreninger under 50 medemmer var saat sammen distrikt vis, og skude væge efter samme skaa. Antaet av repræsentanter bev efter dette 0, fordet med 76 paa arbeidsmand forbundet og 34 paa papirindu triarbeiderforbundet. Desuten skude de to forbund forretni ngsutvag samt sekretariatet deta. Arb id mandsforbundet akcepterte saave den av sekretariatet foresaaede repræ entationsordning som betinge en om at møtets resutat skud være bindende. Papirindustriarbeiderforbundet derimot gav kun sin ti utning ti nøtet paa betingese av at det fik anedning ti at væge «en havpart av møtets repræ entanter". Samtidig med meddeesen om papirindustriarbeiderforbundets stiing ti møtet foreaa fornyet andragende om optagese. Da en repræ entationsordning som den av papirindu triarbeiderforbundet forangte ikke engang tinærm e vi vi d gi en retfærdig fordeing av repræsentanterne, og møtet saaedes ikk kunde bi noget virkeig uttryk for de organi erte papirindustriarb ideres vije, var det dermed umuiggjort at faa avhodt nocret møte, saaedes om av andsorganisationens repræsentant kap besuttet. pør maaet om det nye forbunds stiing ti andsorganisationen maatt saaedes optas ti endeig avgjørese i sekretariatet. Da papirindustriarbeiderforbund t knapt utgjør en tredjepart av de organiserte arbeid re i industrien, og da over de to tredjepartor ti horer arbeidsmandsforbundet, be uttet sekretariatet i henhod ti ovene at det nye forbund ikke kunc optas i anc:5organisationen. Sekretariatet. ndti kongres en be",toc sekretariatet av de samme medemmer, som anfort i beretningen for 9. Efter kongres en har ekretariatot føgende sammensætning: Farmand: Oe O. Lian. Sekretær: Sverre versen. ecretm'iat nedemmer: Rich. Hansen, P. Aarøe, A. Jue, G. Sethi,. P tter en, M. Nygaard, A. E. Gundersen, A. Aamodt. Tiforord net fra Det nor ke arbeiderparti : a crnus Nissen. uppeanter:.\. Pahm, J. M. Winge, A. Schutz, P. Ander en, A. \ 9aard, O. Ruud. Revi Ore?': T. Mittet, T. Osen, D. Jensen. uppeantm': R. Arn on, J. Teigen, L.' E. vencsen. ekr tariatets repræ entant i Centrastyret for Det nor ke arbeiderparti: M. Nygaard. utvaget for De samvirkende fagforeninger i Kristiania : A. E. Gundersen. Ved kontoret er ans at de samme :. a istenter som omtat i beretningen for 9. Sekretariatet har hodt 67 moter. Desuten er avhodt 3 fæe møter med forbundsstyrerne, centrastyret og stortingscrruppen i anedning ov om tvungen mægincr og vodgift. Der er behandet 44 forskjeige saker. Ti kontoret er indøpet 60 indregi trerte krive er og avsendt 555. aarets øp er utsendt 8 cirkuærer. «Meddeesesbadet» er utkommet med numre paa iat 3 sider.

9 4 Agitationen. Der indøper ti sekretariatet stadig anmodninger om foredragshodere, og der har i aarets øp været hodt en række fagige foredrag ved sekretariatets medvirken. Fra. september ti 5. oktober foretok hr. Rich. Hansen paa sekretariatets vegne en agitationsreise og besøkte Hamar, Kap, Otta, Dovre og Raumabanens anæg, Medaen, Vebungsnæs, Mode, Aaesund, Borgund, Kristiansund, Løkkens verk, Støren, ndseth, Rise, Nestvod m. f. steder, iat møter for ca. 500 arbeidere. Herti kom ende møter med de streikende arbeidere i Kristiansund. Paa ansøkning har sekretariatet beviget 500 kroner ti agitation i Narvik og omegn. at er der for disse mider avhodt 3 møter for 00 tihørere. Agitationen er utført av hr. E. Reiersen i tiden 7. juni ti 9. eptember. Føgende steder er besøkt: Narvik, BOYen, Baangen, Fjedbaaten, Bøstranden, Basnes, Sjomen, Evegaarden, Bjørnefjed, Kjøpvik, Drag, Virok, Sid vik, Bessfjord, Ankenes, Hakvik, Sortand, Strønstad, Mebo, Langøen, Stokmarknæs. kog og jordbruksarbeiderforbundet har faat en bevigning paa 00 kroner ti agitation. Foredrag er hodt ved Johan Hoen i Ytre Sejord og Kveiteseid, i Jevnaker, i Trysi, paa Tørberget, ndbygden, Jordet og Skjærdaen, paa Vestopandene og Ringerike m. f. steder. Desuten er hodt en række foredrag av formanden og sekretæren m. f. Fere av forbundene har i aarets sidste havde iverksat agitationsreiser, saaedes havne og transportarbeiderforbundet, matrosog fyrbøterunionen, som har faat et bidrag av 00 kroner av sekretariatet, skotøiarbeiderforbundet, som fik et beøp av 50 kroner, møbesnekkerforbundet, sag, tomt at er utbetat kr ti agitation. og høveriarbeiderforbundet m. f. Kooperationen. Vi indtar her i sin hehet det kooperative utvags beretning for 9 3: Det kooperative utvag har i 93 fortsat agitationen for at faa fagforening medl'mmerie med i kooperationen. Det er et tungt arbeide. Vore fok er tunge 'i vendingen naar det gjæder koopprationen. Vi har nok organ i ationerne med os, men trægheten igger hos den enkete. V) kan dog gæde os over, at det gaar fremover. Forstaae en av koop rationens store betydning or arbeiderkassen er i vekst hos fagforeningsmedemerne, og da er det aikeve en gæde at drive agitationen. Der er i aaret avhodt 8 utvagsmøter ti behanding av forehggende saker..foruten at vedikehode og utvike forbindesen med de sted ige utvag, samt at oprette nye utvag, har der været behandet og be varet tarike forespør'ser fra foreninger og andre som interesserer sig fo' kooperationen. Om seve utvagenes organisation har der hersket nog{'n misforstaaese. Kongre, resoutionen av 90 var jo ogsaa ve knap i saa maatp. Føgen herav bev at en de utvag fadt sam men, av mange paa organ i ationspan.

10 5 Utvaget har derfor utarbeidet reger for de okae utvag, for at der kan være en inje at arbeide efter, og disse reger er omsendte ti samtige utvag. Reger fo fagforeningernes kooperative utvag.. Formaa. a. At agitere for fagforeningsmedemmers tisutning ti forbrukskooperationen. b. Hvor ingen forbruksforening findes at søke saadan dannet, og agitere for tisutning. c. At arbeide for at de bestaaende som nyoprettede foreninger arbeider i god kooperativ retning, og at ikke for stor utbytteutdeing hemmer foreningens sikre økonomiske vekst: Utvaget ska derfor virke for antagese av mønsteroven, og paa teder hvor denne er bit ov paa e at den overhodes. d. At forbruk foreningerne ti enhver tid arbeider i for taae e med fagorganisation.. Hvo'edes utvagene væges. a. Paa steder, hvor der er fere end 5 fagforeninger ska h ve' forening væge repræsentant (med suppeant) for hvert paabegyndt 00 med. ti et kooperativt e:præsentantskap. b. Repræsentantskapet sammentrær og væger inden in midte form and, sekretær og kasserer amt to styremedemmer, som ti ammen utgjør det kooperative utvag paa stedet. Der væges og aa revi orer. c. Paa teder, hvor der er fra ti 5 fagforeninger, væges utvaget direkte fra fagforeningerne, dog saaedes, at hvor der kun f. ek. er 3 foreninger, da væger de to stør te foreninger medemmer hver, og den mindste forening væger det 5. utvags medem. De paa denne maate vagte utvagsmedemmer væger inden in midte formand, sekretær og kas erer. d. Utvag og repræ!;entantskap væges i januar maaned [or et aar ad gangen. betimeig tid før funktonstiden er ute, ska det fungerende utvag tiskrive foreningerne paa stedet og anmode om at foreta nyt vag.. Efter samraad med andsutvaget kan organisation av utvag og aa foregaa anderedes end disse reger bestemmer, hvis okae forhod nød vend iggjør det. Likeedes kan ogsaa andre foreninger end fagforeninger deta, hvi dis e arbeider paa det grundag om av kongre en bestemt. 3. Utvagenes virksomhet. a. Utvagene ka hvert aar indsende beretning og regnskap over sin virk ohet, og forøvrig ti enhver tid saarbeide med andsutvaget. b. De ved utvagenes virksomhet nødvendige utgifter ska utvaget øke tiveie bragt paa bedste maate, ved f. eks. at søke de stedige foreninger om bidrag. Den skriftige agitation er fortsat som tidigere. Foruten vore tidigere utgivne krifter, som har været ti utdeing, er der i aaret trykt et oprop av Car BonneVie «Ti Arbeiderkas en i orge. Dette skrift bev trykt i 50,000 eksemparer, og utdet gjennem de okae kooperative utvas. Utvaget har forde mange foredrag. Det har dog ikke atid ykke.(), at skaffe fo'edragshodere ti de tider, disse øn kede, grundet utvag

11 6 medem mernes optathet paa andre feter. Men de aer fe te anmodninger er dog ordnet efter øn'ke : P. Aarøe har tat i Kragerø, Kristiansand, Sandnes, H augesund og i M ob nekkernes foreng i Bergen, de uten i Gjesaa en i Soør. Ca Bonnevie har tat i Tøn berg. O. M. Gausda i Horten. Broce Mieaesen paa Domaa ( foradrag) og Skjærdaen. Andr. Jue: eng, Hamar, Tofte, Hegged a, Drammen, Røros, Jens vod, Stenkjær, Levanger, Enge og Surendaen i Nord møre. Randot Arnesen: Bergen, ' ahus, Go, Edsvod, Everum, Fredrikstad, em mertad og Notod den. Landsorgani ationen formand Oe O. Lian har ogsaa hodt ende fored rag om kooperationen paa forskjeige Rteder i andet. Utvaget har drevet sin virkromhet i forstaaese med Den kooperative and"fo'en ngo Den for et pa' aar siden ut endte anmod ning ti forbunds og fagforeningsstyrer om at pasej'e ende av toreningernes kapitaer i Den kooperative sparekasre har frugtet meget. Ved aarsskiftet fjor inde tod der nem ig er. 77, fagforenings penge i kassen. Ved aari'opgjøret nu var dette steget ti er. 4,000.00_ tyret for spa'ekas 'en er Oe O. Lian og P. Aarøe medem mer. Ti andsforeningens generaforsaming i Trondbjem i j u i ifjor var utvaget ind budt ti at a sig rep'æ'entere. 4 av utvagets m ed emmer møtte som repræsentanter [or sine respektive kooperative foreninger, og utvaget endte av den grund ikke specie rep'æsentant. Ved gf'neraf.. rramingen virte det sig straks, at fagorganisationen b a r s a t!'it pr æg paa de;ne organ ation, det en stor gruppe av repræsentanterne var fagf')'eningsmedemme '. Vort utvag benyttet derfor eiigheten ti at sa menkade gruppen ti møte, for at d røfte fæe interesser. Paa generaforsam ingens dagsorden var opsat : Fagorgani ede arbeideres stiing ti kooperationen. Em net b ev indedet av m aer A. Pedersen, der ga en grei oversigt over h vv'ede. inere"ren for kooperationen b a r arbeidet sig frem, og bit d røftet baade av vore kongre. ser og and. møter, saave som paa de i nter natiunae kongresser. Han "ultet med at tore aa føgende resouton : «Da kooperationen iføge Rin opgave og virkemaate hovedsageig er en soeia hevægeise og deri or kontakt med arbeiderbevægesen, hiser gene ra fnrramingen med gæde de bestræbe er som fra arbeiderorganisationens sid, æ]'ig agorgani ationen i de senere aar er gjort for en øket ti's U in g ti koopej'ationen fra de organiserte arbeideres side, og uttaer gen e'aor!'am in gen hahpet og on ket om, at dissf' bestræbe er m aa krones med sted e storre hed ti gav n for saave kooperatonen som arbede'bevæ g Ren og forbrukerne i ;,m hehet h nhod ti ovenanførte uttaer generafor amingen ønsket om et mere intpst. am a'beide m eem K L.'s styre og Arbeidernes fagige andsorga ntsations kooperative utvag ti freme av kooperative formaa og opgaver, og hcn stier det ti styret at søke et saadant amarbeide etaberet snarest m uig o Efter en meget interessant diskussion bev resoutionen ved tat mot 3 st. Di sc 3 stemmer reprærenterte den mening, at en resoution om samarbeide og"ra burde omfatte bond erne. fæ skjop og produktionsforenmger. Mot dette b ev der ra vor side advaret, d a bøndernes organisationsvirksomhet kunde bringe o. overraskeser, hvi ket forrest en nu vi er sig at saa ti, d a jo e n e n fæeskjøps'orening fo'nyig enstemmig besuttet a t foreta indkjøp av møeren Pienes me. En resoution frem at efterpaa o m samarbeide med Norsk Land mandsforbud bev dog" dtat med k n apt ferta. Forovrig begynd t e samarbeidet med fagorganirationen ganske godt, idet utvagetr formand, P. Aarøe bev vagt ti and foreni ngen ' vic form and med 78 stem m r, efter at han \ ed furmandsva get trod be temt negtese fik 3 stem mer.

12 7 Ti styremedemmer vagtes A. M. Andersen av vort utvag, og A. Pedersen bev gjenvagt. Og om nyt medem konduktør Sand fra Fr drkshad, som var foresaat av os. Ved suppeantvaget bev. Bjerkmann O{; Randof Arne en av utvaget vagt, amt fru Dah, ogsaa en gud repræ etant for fagorganisationen. revi ionsutvaget bev utvagets medem A. Jue vagt. Der kan saaedes sier, at fagorganisatonen interesser bev godt var q> tat paa dette vigtige and møte, og der er grund ti at tr\ at dette møte i Trondhjem indeder i ny æra med rud tiid ti andsforeningen fra fagorgam 'ationens ide. Det kan nemig ikke negter, at der hvor arbeiderne ka sutte ig sammen for at vareta sine inte'esser, der vi arbeiterne ogsaa se ine egne ka efæer i tiid 'hvervene. Det er et sundt og godt prmcip. Og fra og med Trondbjemsmøtet er dette fastsaat.. Men dette maa ogsaa ha den føge at arbeiderne nu for avor sutter ring om andsforenmgen og gjør denne ti et økonomisk centrum for vore forbruks og sparemtere ser. Det vi styrke fagorganisationen, og tyrke_ hver enket av os i vor kamp for y ere og friere kaar. Foredragsvirksomheten for kooperatronen, '>om jo er av forhod vi nyere dato i vore rækker, kræver hos fo'edrag!'hoderne et grudig hiendskap ti emnet. Utvaget har derfor ved fnr"kje ge eiigheter fundet det paakrævet at vore oredragshodere, naar eiighet bød sig, fik anedning ti at ære den kooperative bevægese nærmere at kje de,!'ærig utenands. Saaedes ha' utvaget beviget et itet beøp for at andsorganbatioens formand, der er meget benyttet som kooperativ taer, kunde studere det koop. se kaps produktion i Hamburg. Endvidere be uttet utvaget, da andsforeningen pana sin studiereise ti utadet i forbindese med den koop. verde,..koigreh i Gasgow, at der burde bevige 50 kr. t hver av 3 av utvaget medemmer, for at di ' e med ti kud fra and!iforeningen og andre orgaisattoer kunde faa dea denne ærerike omvi ning.. Da dette gjadt utvagets egne medemmer, bev!'aken indbragt for sekreta'iatet, der enstemmig ga sin ti utnmg ti nnd ragendet. Det bev kun av utvagets medemmer, nemig P. Aarøe og Rand"r Arne. en,. om kom avsted og fik deta i turen. Turen gk ti byerne Kjøbenhavn Koding, Hamburg, Am LeT'dam, Haag, Rotterdam, London, Manche ter. Rocdae, Gasgow, Newca"te, og var overmaade veykket. Utvaget har att forarbeide e række ysbijeder fra turen. om orevise ved de kooperative agitation f"red rag. Ved andsorganisationens kongres i Juni 93, var en kongre periode for den koop. a itation utøpet, og utvaget foranediget derfur, at spør maaet «KuoperatOn. kom op paa kongre sen. Utvaget fore og for kongre!' en føgende re outin; Ti dagsordenens punkt 9. (Bevigningssaker, herunder kooperation.) nde' henbvisning ti den paa andsorganisationens kongres 90 vedtagne resoution uttaer kongressen;. om forbrukere har arbeiderka!'en store inte'es. er' at vareta. og da der ved organisering av forbruket kan!<kapes et knftig midde i kampen for bedre evevikaa', retter kongre en en indtrængende opfordring ti arbeiderne om at utte Sg ti den kooperati ve be\'ægese.. Arbeidet med at sprede opysning og for tnaese av sa virkebevægf sens betydnmg maa fo'trættes med a muig kraft saave fra and. organi ationen som av de paa hvert Rted virkende kooperative utvag. 3. Under arbeidet hermed er det av den Rtør.te betydning at der a arbeides mejem andsorganisationen og orges kooperative andsforeng, og da dennes genera for aiing i Trondbjem har fattet be utning om et saadant samarbeid, uttaer kongressen sin gæde herover, idet det hensties ti and organ i aionen at øke samarbe det frem met paa en for forbrukerne i in heipt gavnig maate. 4. Kongre en bemyndiger ekretariatet ti de kommende 3 aar at anvende indtr 5000 kr. fem tu mde kroner for at man ved foredrag, iteratur og paa anden maate kan fort"ætte den kooperative agitaton.

13 8 ResoutOnen bev enstemmig ved tat, og kongressen beviget de 000 kr. for næste periode. Sekretariatet har derefter ved vag av utvag for perioden gjenvagt det game utvag, o samtidig beviget utvagsmedemmerne utenom sekretæ.ren en iten godtgjørese for deres treaarige virksomhet. Uvaget vi herved takke 'ekretaratet for den utviste tiid og erkjendthghet. Ved det konstituerende møte bev Andr. Jue vagt ti formand for perioden, da P. Aarøe ikke kunde motta gjenvag. Ti ekre tær gjenvajgtes Rando Arnesen. De stedige utvag. Panen med den koop. agitation var jo, som bekjendt, at der skude ned ættes okae kooperative utvag overat hvor der var fagforeninger, og diss skude arbeide i for taaese med og edes av andsorganisationens koop. 'Utvag. Der bev aa straks dannet mange kooperative utvag, og agitationen var paa de fe te teder gan ke frisk. Paa steder, hvor der ingen kooperation var, bev forbruksforeninger dannet. Men da utvagsmedemmerne straks bev knyttet ti styret for de nye foreninger, fik de ikke tid ti at fortsætte utvagsarbeidet, og paa enkete st der bev dette efter besutning endog opøst, fordi utvagene da mentes at være unødvendige. Paa steder som Kristiansand ] Kri tiansund, Aae und og Fredrikstad har vi trods mange henvende er kke faat istand utvag. Der er dog mange steder, som tifude har forstaat kongressens besutning om utvagene, som driver god virksomhet og en de av disse sender sine beretninger, som vi nedenfor gir utdrag av. Det maa dog ind'ømmes, at de okae utvags virksomhet ikke het ut har svaret ti de forventninger, man hadde ti at begynde med. Men dette kydes for vak organisation av arbeidet fra først av. Den nye organisation av okae amorgani ationer vi forhaabentig gi nyt iv i denne gren av vor virksomhet. Vi venter os meget a v denne, hvis den bir grepet an paa rette maate. For amorganisationen ska og maa organisere se medemmers forbruk i stor sti. Stavanger'. sid ste havaar bev der dannet et koop. utvag av fagforeningerne, og der er avhodt styremøter og repræsentantskapsmøter. Der er sat en ihærdig agitation igang ved at ti krive fagforeningerne, og fjyvebade, som er mottat fra Kristiania, er omdet. Bergerz. Det kooperative repræsentantskap bestaar av 66 repræsentanter fra 33 foreninger. Der er avhodt 0 styremøter og 5 repræsentantmøter. Der er i aaret avhodt 3 offentige foredrag amt skaffet foredragshodere ti 5 foreninger, som har avhodt famiie agiationsmøter. nteressen er i stigende. Der er koop seskaper. Var den har fordobet sit medemsta ti 00. Omsætningen har teget fra 39,000 ti 49,000 kr. Nygaards handesforening har 550 medemmer, og Om ætningen var 67,70 kr., hvorav havdeen er brødom ætning. ngen av disse e kaper har vedtat mønsterovene. Bergen er 5 foreninger tisuttet partiet og fagorganisationen med tisammen 333 medemmer. Trondhjem. Utvaget har besørget avhodt fere foredrag, men den væsentigste agitation har efter besutning været drevet paa arbeidspadsen. Arbeiderne kooperative se kap har paa grund herav hat god vekst. Med Jemi'antaJet har øket med 75 ti 65. Omsætningen fra 77,000 kroner ti 56,000 kroner. Trondhjem har ca. 50 fagforeninger med ca. 500 medemmer. 5 forenin "er er repræsentert i utvaget. Randsfjord. Stedet har fagfoj'eninger med tisammen 5 medemmer. Randsfjord handesag har 80 faste handende, hvorav 05 fagorenings

14 9 medemmer. Da mange av fagforeningsmedemmerne ikke er famiieforsør gere, maa tis utningen fra de organiserte arbeidere sies at være utmerket. Handesaget har i aaret hat en omsætning paa 58,500 kr., tjent netto,000 kr. Reservefondet utgjør 5,000 kr. Handesaget b ar paa dette sted været utmerket edet av de organiserte arbeidere. Greaaker har 4 foreninger med tisam men 50 medemmer. Utvaget har avhodt massemøte, samt drevet underhaandsagitation og utdet vore fyvebade. Forbruksforeningen har 0 medemmer og en om sæt ning av 97,000 kr. Der arbeides med oprettese av en fiia. Sætre. Fagforeningen har 84 medemmer, hvorav 57 er tisuttet sam virkeaget, hviket vi si at samtige av foreningens famiieforsørgere staar her i samvirkeaget. Sætre samvirkea bar 6 medemmer og omsætningen er 66,000 kr. Utvaget har utdet agtatonsskriter og agitert. Suitjema. Her er 4 fagforeninger med tisammen 00 medemmer. Utvaget har drevet megen agitation, og avhodt fester og ba arer ti indtægt for det kooperative byggefond. Her er bygget forretningsokaer og bakeri for ti sammen 43,000 kr. Det kooperative seskap har 800 medemmer og en om sætning at 50, 000 kr. Mønsterovene er endn u ikke vedtat, ikesom seskapet ikke gjør ind kjøp i den kooperative andsforening. S enkjæ'. Her er 4 fa foreninger med medemmer. Utvaget har drevet agtation efter bedste evne og vundet mange nye medemmer. offentige møter er avhodt med foredrag av A. Jue og O. Deh. Handesagets om sætning har været 38,500 kr. og nettofortjeneste ca.,000 kr. Der er 30 mede m m er. Utvaget haaper i kommende aar at kunne drive mere agitation, da virksombeten i sidste aar har været hemmet av kontjikter paa stedet. Sarpsborg har 0 foreninger med tisammen,000 medemmer. Utvaget har avhodt foredrag og 4 møter, samt ført en omfattende husagitation. Den kooperative forbruksforening tæer 650 medemmer og en omsæt ning av 50,000 kr. Baasmoen. Utvaget har ved sin virksomhet og agitation faat istand kooperativ forening, som nu ga ar tifredsstiende. For taaesen av koopera tionens betydning er i vækst. Det kooperative bokutvag _ Utgivesen av Bebe's bok.sociaismen» bev en sukces. Det store opag 5,000 b ev het utsogt. Utvaget har derfor fortfat denne virksomhet, og i aaret bev derfor oversættesesreten ti H. G_ We's bok «Nye Verdner. mdkjøpt, og boken som er paa 7 sider bev utgit ti en pris av 80 øre pr. stk. Der kom dog ikke ind saa mange bestiinger denne gang, men opaget 5000 eksp er aikeve et ganske stort opag for en sociaistisk bok her i andet. Og det kan ikke negtes at utgivesen av disse bøker er et betydnings fudt, gan ke soid opysningsarbeide som bør fort;;ættes. Utvaget mener at denne bokide er saa god at den ikke bør forates. Men den kræver meget arbeide, og særig kan det være semt for tiidsmæn dene utover i foreningerne, hvis de bestite bøker ikke bir avhentet og betat i foreningerne Disse kan da et bi træt av dette merarbeide. Der maa dog gjøres at for at oprethode denne side av virksomheten. AUe interesserte fagforeningsmedem mer maa her gi en haand med.

15 0 «Nye Verdner. bev efter overenskomst med centrajstyret for Det norske arbeiderparti utgit paa dettes forag. Boken er nu pau det nærmeste utsogt. Kristiania. mars 94. A. Jue, formand. P. Aarøe. J. Bjerkmann. A. M. Andersen. Randof Arnesen, sekretær. Ektrakt av Landsorganisationens kooperative utvags regnskap for 93. ndtægter: Kasi"abehodning pr. ft 3 kr. 0.7 Mottat av and sorg Utgifter: Trykningsutgifter..... kr Beviget utvagene i Kristiania.. kr Trondhjem.. «00.00 Bergen.... «00.00 Dombaas «Enge i Nordmøre Drammen... «00.00 Stenkjær... «50.00 Agitation, foredrag utenbys «Abonnp.ment paa koop.bade «Porto og teegrammer... «Repræsentationsutgifter.. Kontorrekvsita, maskinskrivning etc..... Anskaffet ys bieder... Honorar ti sekretæren.. « Kr. 66. Kassabehodning pr. 3/3 «39.60 Kr Kr Kristiania 3. december 93. Andr Jue, kasserer Revideret og fundet i orden. Kristiania, 0. februar 94. N. Mittet. Tobias Osen. D. Jensen. Revisorer. beretning: Agitationen bandt kvinderne. Fra Arbeiderpartiets kvindeforbund har vi mottat føgende aarets øp er avhodt utvagsmøter, kvartasmøter samt massemøter sammen med de kooperative kvindeforenin er. at er indkommet 0 skrive er i aarets øp, og avsendt 70 samt 50 c kuærer. aarets øp er behandet en række av de pørsmaa, som var oppe paa vort andsmøte i 9, som bev oversendt forretningsutvage)t t videre ut

16 arbeide e. Saaede er den komite, som bev ned at ti at utrede og komme med ind tiin g i spør 'maaet «komm tnae husmorskoer., færd ig med it arbeide. ndstingen bev trykt i 500 ek emparer og oversendt torbundet avdemger ti videre behanding. Her i Kristiania har forretningsutvaget sendt andragende ti formandskapet om oprettese av «kommunae husmorskoer. og saken er av formandskapet behandet og oversendt magistraten. Videre har man behandet spørsmaaet om pension ti enker der har barn at 0 sør f/ e., indsejdt av Uranienborg kvindeforening. Forsag er over endt vor stortg fraktion, Re outionen, om bev ved tat paa and møtet, «Forbud mot sp ytning er ikeedes oversendt foreningerne ti uttaese. Spørsmaaet sociaistiske søndagsskoer, som ogsaa var optat ti drøftese paa vort andsmøte, har gjentagne gange været oppe i utvagsmote' uten at man er kommet ti noget resutat. Man har henvendt ig t de, eer har arbeidet med saken for at skaffe forskjeig materie tiveie uten at dptte endnu har ykkes. aken vi paany bi tat under overveie e. anedning de hoie kjotpriser har forretningsu tvaget sammenkadt møte her i byen, hvor statsdyræge Jacob pn hodt foredrag om grunden herti. Re outon i saken bev vedtat og er ov rsendt Kri tiania formandskap. anedning pø' maaet kooperationen har vort forretningsutvag sammen med styret for det kooperative kvdeforbund avhodt en række møter for at soke etabert et samarbeide disse 0' ganisationer imeem, Dette har ogsaa ykkes. Det er besuttet, at dis 'e to forbund i fæesskap arrangerer møte hver anden maaned, hvor kooperutionen i forbindese med de poiti ke spø'smaa ka drøftes møterne ska ægges i de forskjeige kredse av byen. møter er avhodt, i Sagene sam fund, hvor hr. Randof Arne en tate om kooperationen ue og h emme. Det andet møte bev avhodt i Vaaerengens skoe gymna. tik a, hvor hr. Magnus Nissen og fru Tynæs tate om kooperationen og den poitiske bp.vægese begge møter var godt besøkte. Forbundet har desuten været behjæ peig med at faa stutet en forening av Va k og rengjoringskvinder ved Kristwnia kommunae arbeidskontor. Denne bev stiftpt i februar maaned og treer for tiden ca. 80 medemmer. Efter anmodning fra arbeiderpartiet kvindeforening i Larvik sendte forretningsutvaget en fored ragshoder dit for at faa stiftet forening bandt trikotagearbeidersker. Dette ykked s og aa, men vi har siden faat meddeese om, at foreningen er fadt sammen igjen. Paa sa mme tid bev der stiftet en fagforening bandt y arbeide'skerne i Skien, som suttet ig ti Norsk arbeidsmandsforbund, og en poitisk forening er stiftet i Porsgrund efterat kvindeforbundet hadde hat en foredrag hoder derned'. Videre har forbundet ved sekretæren avhodt foredrag for en nystiftet fagforening bandt. yersker paa Hamar, for kvdeforeningerne i Dram men og Frednkstad. En række foredrag er. avhodt av forbundets formand og sekretær baade her i byen og i byer utenfor Kritiania, saave i fagforeninger som i de poitiske. aaret øp hat' føg nde foreninger medt ig ut av forbundet : Kvmdeig fyrstika'beiderforening, Bergens arbeiderkvinder syke og tuberkuo eforening, kotfos kvindeforening og Strømmen arbeiderpartis kvindeforening, iat 4 foreninger. Føgende foreninger er tisuttet forbundet i aaret øp : Bakke kvmdeforening, Aspedammen, Arendas arbeidersamfunds kvindeag, Vennesa kvinde[orening, Tofte kvindeforening. Hurum, Porsgrund arbeiderpartis kvindeforening og Sandefjord og Sandeherreds kvindeforening. at 6 foreninger med ti ammen 50 medemmer. anedning kommunevaget ot forbundet utarbeide et oprop' ti kvinderne, som bev trykt i 40,000 ek. emparer. Disse bev sendt rundt b ae vore avdemger ti bruk i agitationen. Ti andsorganisationen kongres sendte forretningsutvaget andragende om fortsat bevigning ti forbundets virksomhet, hvi kct bev 'ftet k" et, ikesaa har man endt andragenre ti Centraf<tyret for Det norske arbeiderparti om fort at bevigning, hviket ogsaa bev efterkommet. an edning op tiingen av repræsentanter ti kommunevaget her i Kristiania en dte for, retning utvaget efter uttae e av kvartasmøtet kri ve se ti Kr.a arbeiderparti med anmodning om, at der bev opstiet kvinder, hvorav de skude kumuere.

17 Badet «Kvinden. er i aarets øp utkommet med nummer hver maaned i ikhet med tidigere. ForretningsutvagE't har iverk sat den besutning som bev fattet paa andsmøtet om at faa badet i større format. Fra. de cember bev badets utstyr forandret ikesom avisen bev noget større. Denne utvide e er sevføgeig forbundet med større utgifter, hvorfor forretningsutvaget har forsøkt at faa ende annoneer. Dette bir vistnok vanskeig i ængden at kaffe tiveie, hvorfor vi paa det indstændgste vi anmode vore medemmer og partifæjer at agitere for Rtørre utbredese og ogsaa mere nøiagtg indbetaing av kontingenten. Ska badet bi ti nytte for os, sik som V hadde ment det, maa først og fremst vore medemmer ta ganske.anderedes ihærdig fat end hitti. midertid var aaret som svand t et travet aar for vore medemmer i arbeide utad for at faa arbeiderkvinderne ti at møte op og gjøre sin pigt ved vaget ; vi vi derfor haabe og vi tror ogsaa i det nye aar man vier sine kræfter ti agitation indad, for at skaffe mange, mange nye medemmer for vor sak. Med tak for samarbeidet i 93 ønsker vi ve møtt i det nye aar ti forts at arbeide. Kvindeforbundets regnskap for aaret 93. ndtægt: Ka sebehodning / 93. Kontingent evJgning fra andsorg. partiet. kr « « Utgift : Partikontingent.. Huseie, ys og renhod Teefonavgift..... Trykning Porto og teegrammer. Avishod Kontorrekvisita.... Agitation..... A vertis ement Lysmstaation og for kj. utgfter under fytningen av kontoret. ekretærens øn..... Forskjeige utgifter... kr «4.78 « « « « Kr Kassebehodning Kr Kr "Kvinden"s regnskap for aaret ndtægt : Kas ebehodning / 93. kr Trykning ndkom met kontingent Porto. 93. Utgift : kr Kristiania, 7. januar 94. Revidert og fundet i orden. Kr Behodning pr. 3/ 93. «55.3 Kr Kr Kristine Hansen, Sigrid Syversen, revi orer. Hega Nitteberg, kasserer.

18 3 Arbeiderbevægesens arkiv har fungeret paa samme vis som tidigere aar og øker jevnt sin aming av arbeiderbade, beretninger, protokoer og andre dokumenter og tryksaker. Ae fagforeninger og enkete medemmer som er i besiddese av protokoer og andre for arbeiderbevægesens historie interessante ting anmodes om at indsende disse ti arkivet. De bir der kataogisert og opbevaret i idfaste hvæv, saa de er sikret mot ødeæggese. kr (} Kr Aktiva. amv. fagf. forskud eie. kr nv ntar Kontant i kassen Status pr. 3. december 93. kr Pa$siva. Landsorgani ationen pr. 3/ kr avskrevet i kr Kapitakonto kr Kristiania 3. februar 94. Gunnar Ousand. Statistikken, Under behandingen av spørsmaaet om kooperativ statistik vedtok kongressen enstemmig føgende uttaese : edet kongressen sterkt understreker kongresbesutningen av 90, opfordres forbundene ti i sterkest muig grad at utvike øn arbeidsedighets og organ i ationsstatistikken samt ha sin opmerkomhet henvendt paa den kooperative bevægese inden sine fag for derved at bistaa sekretariatet med saa fydige og paaideige opgaver som muigt ti statistisk bearbeidese.» Denne for tredje gang av kongressen gjentagne opfor'dring har sikkert medvirket ti at fere og fere organisationer nu mere vurderer statistikkens betydnino' og ofrer det arbeide paa den om er nødvendigt. Fere forbund har en ve utviket statistik, men mange igger efter sev med de mest eementære opgaver. 0) Hu eien for aaret (kr ) er forskudsvis,betat av andsorganisationen, se tidigere beretninger.

19 4 Vi understreker derfor kongressens be utning, idet sansen for statistikkens reaitet maa eskes frem. Den forkarer tydeigere end noget andet saave manger som fordee og orienterer i vort arbeide. Hovedparten av vor organisationsstatistik føger de aarige beretninger som paa den maate bir kideskrifter i spørsmaa vedrørende organisationens utviking, men ogsaa speeiee spørsmaa vi bi optat ti særskit behanding. Statistik angaaende kooperationen vi bi forberedt i nærmeste fremtid, men ti gjennemføre e av den pan vi kræves medemmerne, foreningernes og forbundenes medvirken. En sammenignende tatistik over arbeidstidens ængde er utgit og en større organisationsstatistik er under utarbeidese. Fokets hus' fond.. januar foreaa der føgende aaneandragender ti behanding : Gemminge fagforening, Fredrikstad fokets hus, Fokets hus Rjukan, Notodden, Grorud, Kjesaas, Løkkens verk, ammang Greaaker, Strømmen, Odda og Vittingfos. di se aaeandragender søktes om et samet beøp, stort er. 60, Videre indkom der føgende nye andragender som bev optat ti behanding, nemig Tonsberg, Borgen pr. Sarpsborg, Askim, Temp pr. Trondhjem, Liestrøm, Kjøkøen, Rovsøy, Kopervik, Viu, ougfos g Namso, ti ammen et aanebeop tort er. 36, at har saaedes sekretariatet i 93 hat ti b handing 3 aaneandraqender med et samet aanebeøp paa kr Det er indysende, at FoketR hus fond ikke endnu, med den begrænsede aanekapita man har i cirkuation, kan tifredsstie den store aanetrang, men hvert aar forbedres situationen. Aerede i 93 hadde vi kr i indkomne avdrag og renter ti fornyet disponering. Av ovennævnte andragender er føgende 7 ind viget i aarets øp :. Fredrikstad arbeiderparti kr. 5, Fokets hus, Rj ukan... :.!:,OOO.OO 3. Gemminge fagforening... 5, ebak og omegns fagforening, Tønsberg arbeiderparti..., Samvirke' de fagforeninger, Sandefjord 5, Lokkens grubearbeiderforening... 5, Tisammen kr. 7, december 9 hadde fondet kr. 7, i ute taaende fordringer, 3. december 93 var beøpet kr. 3,50.00, en hurtig vækst. øvrigt henvi es ti fond ts regn kap og status.

20 5 F abriktisynsoven. Paa foranedning av sociadepartementet har sekretariatet under 4. august avgit en ængere forestiing i anedning den forestaaende revision av fabriktisynsoven. Videre har en av sekretariatet opnævnt komite paa departementets anodning detat i konferan er ang. samme ak, hvor ogsaa arbeidsgiverne var repræsentert. Lik edes har sekretariatet avgit uttaese ang. fabriktisynsoven 9. Sekretariatet har ved en repræsentant detat i ende konferan er meem fabrikinspektørerne og en repræsentant for arbeid giverne i anedning krav om desinektion av skidne fier i udvarefabrikkerne. Ved de avhodte konferanser ykkedes det i at væsentig at opnaa enighet om et forsag ti regement, som maa betegnes om et betydeig fremskridt fra de nuværende tistande. Den av sekretariatet ind endte fore tiing anedning fabriktisyn oven yder i in hehet saaedes : Ti Det kongeige departement for hande og indu.stri. besvarese av det ærede departem nts henvendese (j.nr. 7 3 d) ad sak «revision av ov om tisyn med arbeide i fabrikker n. v. tiater vi o at anøre føgende : henvende e ti ode tinget under 9. mars 907 og 7. februar 909 har vi utførig fremhodt VO't p incipiee syn paa ovspørsmaaet i denne materie og anført vore vægtigste grunde for en effektiv ov ti arbeidernes beskyttere. Erfaringen har vist, at den nuværende rabr ktijsynsov ikke er tfred stiende et fra et arbeiderstandpunkt, og det er netop arbeiderne oven ska be!>kyte. Man ska derfor i det efterføgende gaa noget nærmei'e me paa ove8 enkete punkter, idet \\ an S0 utgangspunkt benytter den u\ærende ov 0 tisyn med arbeide i fabnkker, og amme forbindebe fremkomme ed de tiføieser eer forandringer som ansee paakrævet. Kapite Lovens virkekreds. Mec hensyn ti oven vi'kekredi:! skude det ansees for 'igtig t at fab'iktisynsoven og uykkesforsik'in soven fik den samme ramme, det ov om foranstatninger ti at sikre mot uykker under arbeidet og ov O uykkesforsikring for arbeiderne under arbeidet er Faa nøie forbundet med hinanden, at de stør t muig utstrækning burde være fæes. At fabriktisyn oven burde ha den saime Yirkekred" som uykkes torsikringsoven, skude ansee, ganske naturig, da fo"stnævnte ogsaa befatter sig med de "anitære forhod paa arbeidrstederne og mere andet angaaende arbeidsforhod. Naar saaedes ovens hensigt er at beskytte arbeidernes sundhet, iv og emmer samt at ivareta deres berettigede interc. ser i arbeid forhodet forøvrig, saa er det ganske naturig, at kravet om utyides av ovens ramme er fremkommet, og man har vanskeig for at forstaa. at der ska være aa mange indsk'ænkninger og undtagesesbeste eser. ykkesfaren kan være der ike fudt om drf en er mindre 00' om den e' kortvarig. At kontroen bir vanskeigere ved mange smaabedrifw's timeideise er naturig, men sev om det ndog kan sies, at ti ynet ikke kan overkomme ti tacighet at inspiccre ae becrifter saaedcs at det vi bh angt meem hver gang, saa vi aikeve det, at ed rifte kom mer ind under oven, bevirke en forbedring. Vedkommende arbedsgver vet, at bedriften henhører under oven, og han føer derved et ansvar. Muigheten for anmedese foreigger_

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken Titate har forkart at han i den senere tid stundom styrket seg med brennevin, men det synes ikke å ha skjedd i noen sterk grad. ' Som formidende omstendighet er det anført at titate ved et par anedninger

Detaljer

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm Rt-1916-559 Side 559 Assessor Bjørn: Murerhaandlanger Johan Andersen blev ved dom, avsagt 16 november 1915 av meddomsret inden Øvre Telemarkens østfjeldske sorenskriveri, for overtrædelse av løsgjængerlovens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes

Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes MØTEPROTOKO LL f suja of» rec; Teknisk utvag Dato: Sted: Arkivsak: 08.09.2015 k. 9:00-12:30 Nes kommunehus 12/00152 L' _, «fi/ã a: Møtende medemmer: Ståe Skarsgård Eggestø (Nes Høyre), Gerd Ei Berge (Nes

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT PROFESSOR J. H. L. VOGT NORGES BERGVERKSDRIFT EN HISTORISK OVERSIGT MED SÆRLIG HENSYN TIL UTVIKLINGEN I DE SENERE AAR VORT lands bergverksdrift kan regnes at stamme fra be gyndelsen av det 17de aarhundrede.

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E ARBEDERNES faglge LANDS ORGANSATON BERETNNG 92 for SEKRETARATET VED OLE O. LAN OG P. AAR0E KRSTANA 922 :: TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER ndholdsfortegnelse. Side Repræsentantskapet............... Sekretariatet...................

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

SAKSLISTE 23/13 13/280 OPPTAK AV STARTLÅNMIDLER I HUSBANKEN FOR VIDERE TILDELING 2013

SAKSLISTE 23/13 13/280 OPPTAK AV STARTLÅNMIDLER I HUSBANKEN FOR VIDERE TILDELING 2013 Utvag: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresaen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 09.00 Eventuet forfa medes ti tf. 77 85 90 13. Varamedemmer møter etter nærmere avtae. Referat Møteprotokoer - Kontroutvaget 30.11.12

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING ' LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generaforsaming 18. mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings aminneige formå er å utvike turivet. Særig ska den fremme fotvandring og fjeskiøping

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis , frykkeristuasjond I ARBEIDERPRESSEN I... tiinc ti apresseko t.en Så angt det har v=ert muig på grunnag av de oppysninger som foreigger har jeg i tid.igere innstiinger ti ttpressekomiteentt gjort rede

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE. erefning

LANDSORGANISASJONEN I NORGE. erefning LANDSORGANISASJONEN I NORGE erefning 1957 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 1957 AKTIETRYKKERIET OSLO 1958 550000 55000 500000 1f75000 '150 000 II!.5000 1f00 000 375000 '50 000 '5000 300 000 DØ. 75000

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Repræsentantskapsmøte

Repræsentantskapsmøte ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISATION \ Repræsentantskapsmøte mandag den 2. oktober kl. 12 fm. i folkets hus lille sal, Kristiania Arbeidernes Aktietrykkeri - Kristiania Dagsorden. f 1. Beretning og reginskap

Detaljer

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

SNO VERDENSSAMLINGEN FOR FRED. lmuii. ,~ t BRYSSEL: 3.-6. SEPTEMBER 1936

SNO VERDENSSAMLINGEN FOR FRED. lmuii. ,~ t BRYSSEL: 3.-6. SEPTEMBER 1936 "~ -- ---.. -"'-,~ t -, o t,r-) ('-! 1'''') samet. Det bev sendt en hisen ti denne kongress og en tae av pastor jezeque fikk varmt bifa. hisenen gav ungdommen ved Brysse-kongressen uttrykk for sin sterke

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE DR. HANS REUSCH NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NORGES rettet 1858. GEOLOGISKE UNDERSØKELSE blev op Før vi omtaler denne institutions virksomhet, vil vi kaste et blik paa geologiens utvikling i Norge i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

AARSBERETNING FRA LANDSFORENINGEN FOR NATURFREDNING I NORGE 1916

AARSBERETNING FRA LANDSFORENINGEN FOR NATURFREDNING I NORGE 1916 INDHOLD Side. Aarsberctning for Landsforeningen for Naturfredning i Norge 1016 3 In memorian: professor B. Collett og professor Y. Nielsen 7 Fredede naturminder i Norge pr. /l2 1016 9 Be tænkn in ger:

Detaljer

Lars Fredriksen Monset

Lars Fredriksen Monset Lars Fredriksen Monset Ingebrigt Monset (1891-1982) hadde tatt vare på et brev etter onkelen sin, Anders Ingebrigtsen Monseth (1862-1939). Brevet er fra Lars Fredriksen Monseth i Minnesota, og det er skrevet

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

SNO. t(---- i.l l. REGISTER: Side: Ja, vi elsker. Jeg vil verge mitt land. Arbeidssang. Vi er spadens glade kavalerer 4 Arbeidsgutta

SNO. t(---- i.l l. REGISTER: Side: Ja, vi elsker. Jeg vil verge mitt land. Arbeidssang. Vi er spadens glade kavalerer 4 Arbeidsgutta t(---- f'\ )i 1 'i t i.. I I 1\. : I 3. ' " 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I. 1. ;\ '; i 'i' 4 REGISTER: Side: Ja, vi esker 1 Jeg vi verge mitt and Arbeidssang Vi er spadens gade kavaerer 4 Arbeidsgutta 4 spa'e-marsjen

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG.

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. Foredrag i Norsk Geologisk Forening!ste april 1916. AV CARL BUGGE. et geologiske arbeide som jeg sammen med bergingeniør D A. BuGGE i de senere aar har

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

Han skulde også da vise veien og viste dem på feil vei. De I kunde ikke komme frem, og da mørket kom, ordnet de sig

Han skulde også da vise veien og viste dem på feil vei. De I kunde ikke komme frem, og da mørket kom, ordnet de sig Den avsidesiggende og avstengte Josteda har for ange, ange tider siden også vzrt bebodd av mennesker, og om hvem man ikke har annet kjennskap ti enn sagn, som har vzrt bevart i fokemunne frem igjennem

Detaljer

DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING FOR AARET 1914 UTARBEIDET VED SEKRETÆREN 1915 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI :: KRISTIANIA

DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING FOR AARET 1914 UTARBEIDET VED SEKRETÆREN 1915 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI :: KRISTIANIA DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING FOR AARET 1914 UTARBEIDET VED SEKRETÆREN 1915 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI :: KRISTIANIA DET NORSKE ARBEIDERPARTI... "... ""... ".... BERETNING FOR MRET 1914 UTARBEIDET

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 04.06.2014 Tid: 18:30 Simen Saxebø (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær Trude Pausen Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr.

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

RINGERIKSBANEN. Bergensbanens forkortelse NSB. Oslo - Hønefoss 30 n1inutter. NSBs forslag av juli 1 993

RINGERIKSBANEN. Bergensbanens forkortelse NSB. Oslo - Hønefoss 30 n1inutter. NSBs forslag av juli 1 993 RINGERIKSBANEN Bergensbanens forkortese Oso - Hønefoss 30 n1inutter NSBs forsag av jui 1 993 NSB Innedning Gammet ønske - ny pan Su ekningen Oso-Hønefoss er en de av Bergensbanen. Meom disse byene kjø1

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

Super-lørdag KALENDEREN

Super-lørdag KALENDEREN Ikke stopp her! Ba videre i Ankernytt; Vi tenger din hjep ti å age reportasje i magasinet vårt. Les også om innebandy-dagen! facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble Hva betyr sjøveien for Ineos Bambe Dagens utfordringer og nye muigheter Terje Christensen Logistikk- og Kvaitetssjef LDPE - PLASTRÅSTOFF Anvendeser for Poyetyen LDPE Farmasøytisk Industri Farmasøytisk

Detaljer

Endring av vedtektene i NKS Oslo-avdelingen

Endring av vedtektene i NKS Oslo-avdelingen Endring av vedtektene i NKS Oslo-avdelingen Hovedstyret i NKS har gått gjennom vedtektene i alle lokalavdelinger og faggrupper med det mål å renske opp i lokalavdelingenes og faggruppenes vedtekter. Dette

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT

NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING SJETTE BIND (AARGA NG ENE 1920 OG 1921) KRISTIAN la 1922 A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI ANDEHSEN, O. INDHOLD En kort meddelelse om geologiske iakttagelser

Detaljer

Om forvitring av kalifeltspat under norske klimatforhold.

Om forvitring av kalifeltspat under norske klimatforhold. Om forvitring av kalifeltspat under norske klimatforhold. Av V. M. GOLDSCHMIDT. I almindelighet antas der, at kalifeltspat er et mineral, som let og fuldstændig destrueres ved forvitring. Forvitringen

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

v&- ",famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene..

v&- ,famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene.. ' " 15. OCT. 2008 (WED) 12: 00 N. R. SK FTERETT 64842912 PAGE. 1/5. f.:.. '' _ NEDRE ROMERKE TNGRETT.. './ '.1 : Advokat Lars Bakund Advokatfnnaet Ncoasen & Co ANS Hvamstubben 17 2013 SKJTTEN Oak 12 ()

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer