NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll: Terje Simonsen TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Planprogram for Områderegulering for Jernverkstomta og Nesøya på Notodden (Teknisk utvalgs forslag ) er utarbeidet av Notodden kommune i samarbeid med Søndergaard og Rickfelt AS. Det vises til planprogrammet for informasjon om områdene og bakgrunn for prosjektene. Nesøya Jernverkstomta Figur 1: Nesøya og Jernverkstomta på Notodden I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Nesøya og Jernverkstomta på Notodden er det startet opp et arbeid med en konsekvensvurdering av kommunikasjonsmønster og trafikksikkerhet. Bakgrunnen for denne vurderingen er at planforslaget på visse punkter er i konflikt med gjeldene kommuneplan og krever muligens en omlegging av vegsystemet. Asplan Viak AS - Tempeveien 22 - Postboks Trondheim - Tlf Faks asplanviak.no

2 Den foreløpige utredningen innenfor tema kommunikasjon og trafikksikkerhet gir en oversikt over situasjonen og danner grunnlag for en videre utredning. Asplan Viak bistår gjennom dette notatet med forsterket fagkompetanse innenfor trafikk og samferdsel som skal supplere den foreløpige utredningen innenfor tema kommunikasjon og trafikksikkerhet. Trafikkutredningen i dette notatet består av følgende deloppgaver og vurderinger: - Adkomst til Nesøya - Kjøremønster Jernverkstomta på østsiden av Tinnelva - Trafikksikkerhet i utviklingsområdene Løsninger er vurdert opp mot 0-alternativet, det vil si kommuneplanen. Ut fra forutsetninger gitt av oppdragsgiver på dagens og framtidig bruk av arealene på Nesøya er turproduksjonen til og fra Nesøya anslått. Den nye turproduksjonen er sett i sammenheng med eksisterende trafikk på E134 og omkringliggende vegnett. Det er ikke tatt hensyn til generell trafikkvekst og øvrige utbyggingsprosjekter i området som kan påvirke trafikken på E ADKOMST TIL NESØYA Oppdraget går ut på å konsekvensutrede endring av kjøremønster i nedre bydeler på Notodden med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan som 0-alternativ. De alternativene som er utredet er: 1. Rundkjøring på E134 for all trafikk til og fra hele utviklingsområdet på Nesøya. 2. Ikke rundkjøring på E134, men eksisterende kryssløsning ut fra annen arealbruk som gir mindre trafikk enn i alternativ 1. Eventuelt skal behov for avbøtende tiltak i krysset vurderes. Biltrafikk over Fabrikkbrua lengst sør i Tinnelva er ikke et eget alternativ for vurdering av adkomst til Nesøya. Dette er en del av en helhetsvurdering for hele området der løsning med egen avkjøring til Nesøya og eget vegsystem for Jernverkstomta med gangbru, veies opp mot 0-alternativet (kommuneplanen). Vi har foretatt en helhetlig vurdering av trafikkfaglige forhold knyttet til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, trafikksystem og tilpasning til omgivelsene. Målsetningen med arbeidet har vært å komme frem til en anbefalt kryssløsning/adkomst til de nye utviklingsområdene på Nesøya. Trafikkutredning på Notodden 2

3 Figur 2: Utsnitt Nesøya og Jernverkstomta fra Kommuneplanens arealdel Notodden kommune I vedlegg er det vist hele kartet med tegnforklaring for Kommuneplanens arealdel Notodden kommune Sentrum kart 1 hvor vedtatt bruk av arealene i kommunen kommer frem. Ut fra forutsetninger gitt av oppdragsgiver på dagens og fremtidig bruk av arealene på Nesøya er turproduksjonen til og fra Nesøya anslått. Kommuneplanens arealdel i Figur 2 viser at Nesøya i fremtiden er planlagt benyttet til Havneområde (grått), Park/turveg/friområde og Stevneplass (lys grønt) og Opplevelse/fritid (lys lilla). Videre foreligger det en skisse til formålsinndeling i planprogrammet, se Figur 3. Denne skissen bygger på kommuneplanen, men arealene er arrondert noe annerledes enn i kommuneplanen for å tilpasses en eventuell rundkjøringsløsning. Trafikkutredning på Notodden 3

4 Figur 3: Skisse på arealbruk fra planprogram Det er ikke et konkret prosjekt, opsjoner eller planer som grunnlag for regulering av byggområdene på Nesøya, hvor kommuneplanen har formål hotell, opplevelse og turisme og Dette er et åpent formål med store muligheter og lite konkretisering. Det som er mest sannsynlig er overnatting, som kan være alt fra hotell/motell til bobil-/campingløsning, restaurant, kafé, vegkro og fritidsaktiviteter, park og badestrand. Trafikkgrunnlaget er derfor veldig usikkert. Det kan bli mye trafikk i forbindelse med arrangementer på en eventuell stevneplass på gitte definerte tidspunkter. Trafikk til badeplass er begrenset, men er tatt høyde for. Vi har gjennomført beregningene ut fra maks belastning i høysesong på sommeren. Skissen i planprogrammet viser et forslag til fordeling av arealer på Nesøya: Trafikk (grå) - Parkering 3,8 daa Annet byggeområde (oransje) - Overnattingssted 10,7 daa Forretning (lys blå) - Vegkro 4,5 daa Park/turveg/friområde og Stevneplass (lys grønt) - Friområde i forbindelse med småbåthavn/gjestebrygge 1,7 daa - Bystrand/friområde 13 daa - Stevneplass 3,2 daa Trafikkutredning på Notodden 4

5 Parkeringsplasser Krav til areal pr. parkeringsplass når 100 plasser eller mer anlegges er m2 pr. plass (inkludert areal til inn- og utkjøring) 1. Med avsatt areal på 3,8 daa vil det kunne anlegges parkeringsplasser på denne tomten. Hver plass kan benyttes av flere biler hver dag. Regner vi 4 biler pr. plass pr. dag vil det bli inntil 1500 turer i sum til og fra denne parkeringsplassen. Det er viktig å presisere at fordelingen av parkeringsplasser mellom overnattingssted, vegkro og friområdet kun er ment som et regneeksempel. Sannsynligvis vil overnattingsstedet ha behov for et lavere antall plasser enn det som er beregnet som maks behov nedenfor. Dermed vil flere plasser kunne benyttes av besøkende til friområdet. Parkeringsplassene kan gjerne være åpne for alle, men med kun noen få reserverte plasser for overnattingsstedet. Overnattingssted Foreløpig er det ingen konkrete planer for hvordan arealet til overnattingsstedet skal utnyttes. Vi har derfor gjort en rekke antakelser for å illustrere hvor mye trafikk som vil genereres av et slikt anlegg. Samlet areal som er vist til tomten for overnattingssted er på 10,7 daa. Antar 70% utnyttelse av tomten, med bebyggelse på 2-4 etasjer, og dette gir m2 hvor vi antar m2 pr. rom inkludert resepsjon, spisesal, og andre fellesarealer. På overnattingsstedet er det med disse forutsetningene beregnet å bli vel 100 rom. Dersom alle rom er fullt belagt og alle kommer med bil, vil det ankomme 100 biler pr. dag om alle bor der ett døgn. Sannsynligvis vil mange bo der mer enn ett døgn, samtidig som de fleste vil kanskje kjøre en eller flere turer ut av området mens de bor der. I beregningene antar vi at hvert rom gir 2-4 bilturer pr. døgn i sum til og fra området, eller med andre ord at alle kjører 1-2 turer ut av området pr. døgn. Dette gir 300 bilturer pr. døgn (sum til og fra). I tillegg kommer turer som de ansatte foretar. De kjører til og fra arbeid, og det gjennomføres noen turer ut av området mens de er på jobb. I tillegg kommer vareleveranser til overnattingsstedet. Vi antar at det er ansatte på overnattingsstedet, hvorav ca. 15 ansatte er på jobb samtidig og at alle kjører bil til og fra jobb. Vi regner at 80% av de ansatte er på jobb hver dag, noe som samlet gir ca. 50 bilturer pr. dag (sum til og fra) for de ansatte til og fra jobb. Erfaringstall sier at ansatte innenfor denne typen næring 2 foretar 0,15 bilturer i arbeid pr. ansatt pr. døgn og at varelevering utgjør 1 ankomst/vareleveranse pr. 190 m2 gulvareal. Dette gir 5 bilturer i arbeid pr. døgn og 40 turer i sum til og fra med varer pr. døgn. Med de antatte forutsetningene er det beregnet at et overnattingssted på det gitte arealet på Nesøya vil kunne medføre ca. 400 bilturer pr. døgn i sum til og fra området (maks antall pr. døgn). Overnattingsstedet vil ha behov for 100 parkeringsplasser til overnattingsgjester, 15 1 Statens vegvesen (2008): Veg- og gateutforming, Normaler - Håndbok Kathrine Strømmen (2001): Rett virksomhet på rett sted om virkningers transportskapende egenskaper. Her brukt kateegori Service og kultur ellers. Trafikkutredning på Notodden 5

6 til ansatte og 1-2 oppstillingsplasser for varelevering, totalt nærmer 120 parkeringsplasser om de skal ha full dekning for at alle gjestene kommer med en bil pr. rom. Sannsynligvis vil behovet for parkeringsplasser være lavere enn dette fordi ikke alle ankommer med egen bil. Vegkro Det er foreslått å sette av 4,5 daa av arealene på Nesøya til vegkro. Vi antar at noe av arealene skal benyttes til parkering rett utenfor døra til vegkroa, og at det kanskje skal settes av noe areal til utendørs sittegrupper med bord og stoler, lek og opphold. Dersom vi antar 50 bord på vegkroa, at hvert bord blir besøkt av 3-4 grupper pr. dag, og at alle gjestene ankommer vegkroa med bil, vil dette gi inntil 400 bilturer i sum pr. dag til og fra vegkroa (maks antall pr. døgn inkludert de ansattes bilturer). Park/turveg/friområde/bystrand/småbåthavn/gjestebrygge og Stevneplass I planprogrammet er det foreslått ca. 18 daa til park, turveg, friområde, bystrand, gjestebrygge og stevneplass, fordelt på friområde i forbindelse med småbåthavn/gjestebrygge på 1,7 daa, bystrand/friområde på 13 daa og stevneplass på 3,2 daa. Biltrafikk til et slikt område vil variere veldig mye med årstider, tider på døgnet, arrangementer, værforhold osv. Å gjøre noen anslag på hvor stor trafikk dette området vil generere er derfor vanskelig. Videre i dette notatet omtales hele dette området som friområdet. Aktivitetene i dette området vil sannsynligvis være av en slik type at mange av de som besøker området vil være lokalbefolkning på Notodden, og at ikke alle dermed er avhengige av bil for å komme dit. Tilgang til parkeringsplasser er viktig i forhold til å regulere biltrafikken til området. Det er beregnet at det er plass til 190 biler på parkeringsplassen på Nesøya, hvorav hotellet på det meste vil kunne bruke inntil 120 av disse plassene. Vi antar at de fleste som besøker vegkroa vil parkere på vegkroas arealer. Det vil si at det er 70 parkeringsplasser igjen til disposisjon på den store parkeringsplassen. Hvorvidt det vil anlegges ytterligere parkeringsplasser i tilknytning til de øvrige aktivitetene på Nesøya er ikke klarlagt. Dersom vi antar at de 70 parkeringsplassene benyttes av minst 2 biler pr. dag og at det kommer noen parkeringsplasser på Nesøya i tillegg, vil det på dager med maksimal trafikk kanskje kunne bli bilturer i sum til og fra friområdet. Trafikkutredning på Notodden 6

7 Trafikktall Oppsummert turproduksjon for den planlagte bruken av arealene på Nesøya er anslått til 1200 kjøretøy pr. døgn. Dersom vi regner at 20% av denne trafikken kommer til eller drar fra Nesøya i makstimen 3 vil det bli 240 kjøretøy. Virksomhet Maks døgntrafikk (kjøretøy pr. døgn sum til og fra) Maks timestrafikk (kjøretøy pr. time sum til og fra) Overnattingssted Vegkro Friområde/stevne Sum Sannsynligvis vil makstimen inntreffe på ettermiddagen når mange forlater friområdet som har vært der på dagtid, andre som har vært på arbeid på dagen ankommer friområdet, vegkroa har mange besøkende i middagstiden og mange ankommer overnattingsstedet på ettermiddagen. Trafikken til og fra stevneområdet vil kunne variere veldig ut fra type arrangement og tidspunkt på arrangementer der. Retningsfordelingen på denne trafikken er ikke lett å anslå, men sannsynligvis vil flere dra fra Nesøya på ettermiddagen enn de som kommer til området på ettermiddagen på de dagene det er fint sommervær og stor aktivitet der. Dersom det antas at 75% av biltrafikken vil dra fra Nesøya i makstimen vil det si 180 kjøretøy pr. time eller 3 kjøretøy pr. minutt. Den nye turproduksjonen er sett i sammenheng med eksisterende trafikk på E134 og omkringliggende vegnett. Ut fra den type virksomhet som er planlagt på Nesøya med turistsatsning, kan det forventes at den største timestrafikken til og fra Nesøya ikke nødvendigvis faller sammen med de dagene det er størst trafikkbelastning i makstimen på ettermiddagen på E134. Maks timestrafikk på E134 i Notodden er sannsynligvis på hverdager på ettermiddager hvor mange skal fra jobb, og ikke dager i sommerhalvåret med stor turistaktivitet. Ved spesielle arrangementer i parkområdet, for eksempel ved konsert med mye publikum, kan trafikken toppe seg i forbindelse med start og slutt på arrangementet. Det er ikke nødvendig å dimensjonere krysset for dette, fordi køsituasjoner vil aksepteres veg slike arrangement. 3 Statens vegvesen, Håndbok 146, viser 16-22% av døgntrafikken i makstimen, men det er ikke noen direkte sammenlignbare virksomhetstyper som på Nesøya. Kiosk og bensinstasjon har for eksempel 17% av døgntrafikken i makstimen på ettermiddagen. Trafikkutredning på Notodden 7

8 Figur 4: Trafikktall ÅDT (årsdøgntrafikk) for Notodden (Kilde: Statens vegvesen, Nasjonal vegdatabank) Trafikktall for vegnettet på Notodden er hentet fra Statens vegvesen, Nasjonal vegdatabank. E134 gjennom Notodden har en ÅDT 4 på og Fv601 har ÅDT på 4700 ved Nesøya og E134. Det er gjennomført en kapasitetsberegning for krysset mellom E134 og Nesøya med følgende antakelser for makstimen på ettermiddagen: - 70% av trafikken fra Nesøya svinger til høyre mot Notodden sentrum og 30% til venstre og nordvestover på E % av døgntrafikken på E134 går i makstimen på ettermiddagen, dvs kjøretøy pr. time. I tillegg kommer den nye trafikken til og fra Nesøya. - Retningsfordelingen på E134 i makstimen på ettermiddagen i sommermånedene er 50% i hver retning (antar at på ettermiddagen drar like mange ut av Notodden på vei hjem fra jobb som inn til Notodden for å handle osv.) 4 ÅDT = Årsdøgntrafikk, det vil si gjennomsnittlig antall kjøretøy pr. døgn. Trafikkutredning på Notodden 8

9 Figur 5: Fartsgrenser (km/t) på Notodden (Kilde: Statens vegvesen, Nasjonal vegdatabank) Trafikktallene som er beregnet ut fra forutsetningene over og beskrivelse av kryssets geometri og fartsgrenser er lagt inn i dataprogrammet Sidra som beregner kapasitet i vegkryss. Krysset er lagt inn i programmet som et T-kryss med venstresvingefelt på E134 inn mot Nesøya for trafikk østfra. Fotgjengere er forutsatt å benytte undergang under E134 og ikke krysse vegen i plan, noe som ville redusert kapasiteten i krysset. Beregningene viser at det ikke vil være noen kapasitetsproblemer på E134 etter den nye utbyggingen på Nesøya. Med den trafikken som er beregnet for makstimen under de gitte forutsetningene er det beregnet gjennomsnittlig ett minutt forsinkelse på kjøretøyene ut fra Nesøya og en maks kølengde på ca. 60 meter eller ca. 10 kjøretøy i kø for å komme ut fra Nesøya og ut på E134. Dette er maks kølengde som kun vil inntreffe i noen tilfeller og over korte tidsperioder. På grunn av stor usikkerhet i grunnlagstallene og fordi det ovenfor er beregnet med maks trafikk i høysesong, er det gjennomført følsomhetsberegninger og kapasitetsberegninger Trafikkutredning på Notodden 9

10 dersom trafikken ut fra Nesøya vil bli 30 % lavere enn det som er beregnet ovenfor. Gjennomsnittlig forsinkelse reduseres da til et halvt minutt og kølengden reduseres til maks 5 biler i kø. Det er også gjennomført kapasitetsberegninger hvor trafikken ikke er redusert, men hvor det er lagt inn to kjørefelt ut fra Nesøya, ett til venstre og ett til høyre. Da blir også gjennomsnittlig forsinkelse redusert til et halvt minutt og kølengden redusert til maks 5 biler i kø. Det har vært et ønske om å beregne trafikkavviklingen med forutsetning at trafikken er likt fordelt (50/50) mellom E134 Notodden og E134 vest både inn og ut av adkomsten til Nesøya. Trafikken er ikke redusert og kun 1 felt ut fra Nesøya. Dette medfører mer trafikk som skal svinge venstre ut fra Nesøya, som vil bety økt behov for større tidsluker mellom trafikken på hovedvegen for å få god trafikkavvikling. Resultatet i SIDRA viser en gjennomsnittlig forsinkelse på nesten 5 minutter og ca 200 meter kø ut fra Nesøya. Dette er en økning med 4 minutter og en femdobling av forsinkelsen. Trafikken på E134 flyter uten forsinkelse med denne krysstypen og venstresvingefeltet på 25 meter ser ut å være tilstrekelig for å ikke hindre rettfremgående trafikk. Disse trafikkvurderingene er beregnet med dagens trafikk på E134. De fylkesvise trafikkprognosene i NTP beregner en trafikkøkning på hovedvegnettet i dette fylket med ca 10 % frem til år Utviklingen av virksomheter på Nesøya er en del av den veksten. Øvrig trafikkvekst som vil skje på E134 er fra annen utvikling på Notodden og ebdret gjennomgangstrafikk. Hvis trafikken på E134 øker, slik prognosen tilsier, vil forsinkelsen raskt bli større ut fra Nesøya. Trafikken på E134 ser ut å klare å avvikle også større gjennomgående trafikk i krysset så kryssløsning bør vurderes ut i fra trafikksikkerhet og hvor stor forsinkelse som er akseptabel for sidevegen. Løsningen med eksisterende vikepliktsregulerte T-kryss ved Nesøya vurderes opp mot etablering av rundkjøring. Dette er videre omtalt i kapittelet om trafikksikkerhet. I forhold til en fremtidig situasjon med økt aktivitet og utbygging i nærliggende områder, og dermed en økning av trafikken som ikke er forutsatt i våre beregninger, kan det være hensiktsmessig og sette av areal til en eventuell ombygging til rundkjøring i en situasjon langt frem i tid. Uansett er det riktig å prioritere hovedvegen, det vil si E134, fremfor adkomsten til Nesøya. Med rundkjøring vil adkomsten til Nesøya bli gitt like stor prioritet som E134. Konklusjon på adkomst til Nesøya Konklusjonen er basert på meget usikre forutsetninger, både med tanke på hva som skal bygges ut på Nesøya, og grunnlag for beregning av turproduksjon fra turistrettet virksomhet. Med vikepliktsregulert kryss med ett felt med vikeplikt ut fra Nesøya ut på E134, og den maksimale trafikken som er beregnet, er kapasiteten i krysset tilfredsstillende. Trafikkutredning på Notodden 10

11 De forutsetninger som er lagt inn for beregningen av trafikken i makstimen tar høyde for at veldig mye av trafikken til og fra Nesøya går med bil, at belegget på vegkroa og hotellet er fylt helt opp og at en stor andel av trafikken går i makstimen. På mer normale dager vil sannsynligvis trafikken bli betydelig lavere og kapasiteten i krysset med E134 tilstrekkelig uten ombygging av krysset. Det kan i korte perioder i høysesongen bli noe kødannelse i krysset bakover ut på Nesøya, beregnet til maks 10 kjøretøy. Kapasiteten kan bedres og køen reduseres ved å utvide utkjøringen fra Nesøya til to felt, ett felt til høyre og ett felt til venstre ut på E134. Ut fra hensynet til kapasitet er ser det ikke ut til å være behov for å bygge om til rundkjøring i dette krysset. Av hensynet til trafikksikkerhet (noen vil kanskje ta sjanser ved utkjøring på E134 hvis de har ventet så lenge som ett minutt) og bedre avvikling ved store arrangement, vil vi anbefale at det bygges to felt for trafikken ut fra Nesøya, ett felt til venstre og ett felt til høyre, med det samme som vegen bygges ut på Nesøya i forbindelse med etablering av ny virksomhet der. T- kryss med vikeplikt fra en mindre sideveg er meget følsom på hvordan trafikken fordeler seg inn og ut av krysset og hvor stor trafikken på hovedvegen er. Når vi øker andelen som skal svinge venstre ut fra sidevegen, og som har vikeplikt for to strømmer på hovedvegen, øker forsinkelsen og risikoen for trafikkuhell. Med slike usikre forutsetninger som vi har i denne trafikkvurderingen er det vanskelig å anbefale en viss krysstype. Den nåværende planlagte utbyggingen og med dagens trafikk på E134 tilsier at T-kryss med 2 felt ut fra Nesøya mest sannsynlig vil gi akseptabel trafikkavvikling og god trafikksikkerhet. Det kan være aktuelt på lengre sikt å se på alternative krysstyper, hvis trafikkbilde endrer seg i forhold til de forutsetninger og beregninger dette notatet omhandler. Alternativ krysstype, som vil økte forutsetningen for bedre trafikkflyt og god trafikksikkerhet, er rundkjøring. Dette anbefales først og fremst hvis det er mulig å knytte fire vegarmer sammen i et kryss. Grunnen til dette er at trafikkavviklingen i en rundkjøring er avhengig av hvordan trafikken fordeler seg inn og ut av armene. Det er større sjanse for god trafikkavvikling med fire armer enn tre i en rundkjøring. Noe som ikke er vurdert nærmere i denne jobben er signalregulering. Regulering med signal er effektivt for å få regulert hvordan trafikkstrømmer skal gis prioritet i forhold til hverandre og på en trafikksikker måte. Krysset trenger ikke å bygges om vesentlig ut i fra dagens geometri. Lysregulering kan også bidra til å forsterke et bymessig preg av vegen og området. 3 KJØREMØNSTER JERNVEKSTOMTA PÅ ØSTSIDEN AV TINNELVA Kjøremønsteret på Jernverkstomta på østsiden av Tinnelva er vurdert. Vegsystem og utbygging i vurderingene er basert på vinnerutkastet av en arkitektkonkurranse. Løsningene fra arkitektkonkurransen er sammenlignet med og vurdert opp mot 0-alternativet, det vil si kommuneplanen. Den skisserte løsningen er i strid med kommuneplanen, og det er allerede gjort noen vurderinger i Skisse på utredning. Kommunikasjon og trafikksikkerhet. Trafikkutredning på Notodden 11

12 Deloppgaven med kjøremønster på østsiden av Tinnleva har gått ut på å vurdere om det er behov for å tilføye argumentasjon eller tema for å belyse trafikksikkerheten ut over det som går frem av skisse til utredning. Det er gjort en helhetlig vurdering av hele trafikksituasjonen i området sør for E134 og øst for Tinnelva. I kommuneplanen er det lagt opp til at biltrafikk til og fra utviklingsområdene på Nesøya skal gå via Jernverkstomta og over brua lengst sør i Tinnelva. Med de beregningene som er lagt til grunn tidligere i dette notatet, er det konkludert med at trafikken til og fra Nesøya kan gå via eksisterende avkjørsel direkte fra Nesøya til E134. På Jernverkstomta er det planlagt boligbygging, og det er en fordel om trafikken til Nesøya ikke trenger gå gjennom dette området. Brua lengst sør i Tinnelva kan da forbeholdes gående og syklende. Vi anbefaler at all trafikk til/fra Nesøya skal gå via E134 og ikke gjennom boligområdet på Jernverkstomta. Figur 6: Samordna planforslag påført forslag til hovedtraséer for bil lokalt på Jernverkstomta (blå strek) Kartet på figuren over viser Samordna planforslag for Jernverkstomta, slik det foreligger etter arkitektkonkurransen. Kartet er påført linjer som viser vårt forslag til hovedtraséer for biltrafikk. Traséene er valgt ut fra ønsket om minst mulig gjennomgangstrafikk med bil gjennom området og frem til eksiterende rundkjøring på E134. Det er lagt vekk på finne tydelige traséer som retter seg mest mulig direkte mot E134, og minst mulig på tvers inne i området. I tillegg må det være adkomst til bygningene med bil fra det øvrige vegnettet på området, men her foreslås det at gjennomkjøring ikke skal være mulig. Trafikkutredning på Notodden 12

13 4 TRAFIKKSIKKERHET I UTVIKLINGSOMRÅDENE Vurdering av de gående og syklendes ferdsel i de nye utviklingsområdene på Nesøya og Jernverkstomta er basert på foreliggende situasjonsskisser og planer. Vi har vurdert trafikksikkerhet ut fra valg av kryssløsninger og tilgjenglighet til de nye områdene for fotgjengere og syklister. I kommuneplanens arealdel er adkomsten til Nesøya og Fv601 vist som to forskjøvne T- kryss, se Figur 2. Denne løsningen kan også skimtes under på Figur 3, hvor det er tegnet inn en ny firearmet rundkjøring som samler disse sidevegene til E134 til ett kryss. I følge trafikksikkerhetshåndboken 5 har rundkjøring generelt lavere ulykkesrisiko enn X-kryss og T- kryss. Forskjellen på ulykkesrisikoen på rundkjøring og vikepliktsregulert T-kryss med fartsgrense 60 eller 70 km/t er imidlertid liten når andel sidevegtrafikk er lav som i tilfellet ved Nesøya. Under de gitte forutsetningene her har rundkjøring med fire armer en ulykkesfrekvens 6 på 0,05 og T-kryss på 0,07. Dersom løsningen uten rundkjøring velges, bør sidevegene komme inn på E134 som to T- kryss fremfor å samles i ett X-kryss. To T-kryss er sikrere enn ett X-kryss, fordi X-kryss har flere konfliktpunkter mellom trafikkstrømmene som passerer krysset og stiller høyere krav til trafikantenes observasjoner og atferd enn kryss med tre vegarmer. Norske undersøkelser viser at X-kryss har dobbelt så høy ulykkesrisiko som T-kryss. Rundkjøring har generelt høyere kapasitet enn T-kryss, men våre anslag og beregninger viser at også T-kryss gir tilfredsstillende kapasitet for krysset med sidevegen til Nesøya. Ulempen med rundkjøring er at det krever større arealer enn T-kryss, og at det vil være større kostnader for bygging. Sidevegen til Nesøya eksisterer i dag som T-kryss, mens etablering av firearmet rundkjøring vil kreve kostnader for omlegging av vegen på Nesøya i tillegg til kostnadene ved bygging av rundkjøringen. En annen ulempe med rundkjøring sammenlignet med T-kryss er at det kan være vanskelig å finne gode løsninger for gående og syklende gjennom krysset. Med rundkjøring får spesielt fotgjengere lengre veg å gå, noe som kan føre til at de i stedet for sikre og tilrettelagte krysningssteder, velger trafikkfarlige snarveger. Det er her ikke tatt stilling til hva slags gang- og sykkelanlegg som bør bygges på Nesøya og Jernverkstomta. Sykkelhåndboka 7 gir føringer for hvor sykkelvegnettet kan bestå av veger med blandet trafikk, sykkelveger, gang- og sykkelveger, sykkelfelt, stier, parker og grøntdrag med mer. Som prinsipp sier håndboka at der det er mange gående og syklende, bør de skilles. Sykkelplanlegging krever kunnskap om lokale forhold, og for å gi råd om hvilken type anlegg som bør etableres må det gjennomføres befaring og kjennskap til området som ligger utenfor dette oppdraget. Det bør tas hensyn til hvordan gang-/sykkeltrafikken er ordnet i naboområdene, slik at det blir lett å oppfatte hvor man skal gå og sykle. 5 Transportøkonomisk institutt (2000), Trafikksikkerhetshåndboken (internettutgave) 6 Antall politirapporterte personskadeulykker pr. million innkommende kjøretøy 7 Statens vegvesen (2002), Sykkelhåndboka, Håndbok 233 Trafikkutredning på Notodden 13

14 Når ruter for gang- og sykkelveger skal etableres er det viktig å tenke på at skoleveger skal bli sikre og gi god tilgjengelighet til skolen. Gang- og sykkelvegene må legges der de gir korteste veg, hvis ikke vil de gående finne snarveger utenom som ofte kan bli trafikkfarlige. Figur 7: Samordna planforslag påført forslag til gang- og sykkelruter lokalt på Jernverkstomta (rød strek). Undergang for fotgjengere og syklister under E134 (gul strek). Kartet på figuren over viser Samordna planforslag for Jernverkstomta, slik det foreligger etter arkitektkonkurransen. Kartet er påført linjer som viser vårt forslag til traséer for gangog sykkeltrafikk. Traséene er valgt ut fra ønsket om kortest mulig veg for de gående og syklende gjennom området ut frem til eksisterende underganger under E134. I tillegg bør det legges godt til rette for å gå langs vannkanten over en lengre strekning. Trafikkutredning på Notodden 14

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG NOTAT Oppdrag 6080628 Næringsområde Vestre Rosten Kunde Trondheim kommune, Byutvikling Notat nr. 2 Til Ole Ivar Folstad Fra Kopi Tor Lunde Anne E. Katmo Revisjon 22.10.2010 - adkomstløsning nr 4 tatt inn

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse.

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse. TRAFIKK- OG STØYANALYSE ÅSSIDEN SENTERET DRAMMEN, FEBRUAR 2004 TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3 3 Beskrivelse av tiltaket...3 4 Beregningsgrunnlag...4

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Prinsipper for god planlegging

Prinsipper for god planlegging Prinsipper for god planlegging Hvordan legge til rette for godt samspill i trafikken Grunnkurs i sykkelplanlegging 6. september 2016 Terje Giæver Utgangspunkt Planlegging omfatter mange profesjoner, men

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET Oppdragsgiver: Oppdrag: 533274-01 Reguleringsplan for område I3 Dato: 19.10.2016 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

EKSAMEN I TBA 4285 TRAFIKKREGULERING GK. Mandag 19.desember 2005. Tid: kl 09.00 13.00

EKSAMEN I TBA 4285 TRAFIKKREGULERING GK. Mandag 19.desember 2005. Tid: kl 09.00 13.00 Eksamen i fag TBA 4285 Trafikkregulering GK, 19.desember 2005, side 1 av 13 Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Eirin Ryeng

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer