VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014"

Transkript

1 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS

2 Innhold 1.0 Innledning Utredningen Lokalisering Forutsetninger Omfang Trafikktall Fartsgrenser: Tilknytning mot E Tunnelkryss i kommuneplanen Venstresvingefelt Vegsystem i Nybuåsen: Forutsetninger Kryss Høgåsvegen Vegsystem Avvik fra normalen med begrunnelse og avbøtende tiltak : Gang og sykkelveg-system Målområder for gangvegsystemet: Forutsetninger Vurdering av alternative traseer Løsning for Universell tilgjengelighet i vegsystem

3 1.0 Innledning 1.1 Utredningen Denne utredningen tar for seg forutsetninger for vegsystem, tilknytning mot hovedvegnett,, vegsystem, gangvegsystem og universell tilgjengelighet. Beskrivelsen til planen oppsummerer konklusjoner. Til utredningen ligger vedlagt lengde- og tverrprofiler av alle kjøreveger og gangveger. Det er avholdt møter med kommunen og statens vegvesen- korrespondanse ligger ved denne utredningen. 1.2 Lokalisering Det foreslåtte boligområdet har adkomst fra Høgåsvegen med avkjøring ca 90m øst for kryss E Forutsetninger 2.1 Omfang Det reguleres boliger i første fase. Det kan bli aktuelt å utvide feltet i seinere faser om det viser seg at markedet etterspør flere tomter. Dette vil bli vurdert ved neste rullering av kommuneplanen. Det er ca eksisterende boligenheter i Høgåsområdet som har adkomst via Høgåsvegen. 2.2 Trafikktall Trafikken (årsdøgntrafikk=ådt) fremskrevet 15 år frem i tid med 100 boliger i tillegg til det antall som ligger til Høgås-området i dag. (I støyvurderingen er det beregnet ut fra 500 ny boliger i Nybuåsen, vi velger her å benytte reelle tall med bakgrunn av planforslaget.) Det er ikke målt ÅDT langs Høgåsvegen - tallene er beregnet ut fra antall boenheter x5turer. Dette gir følgende trafikkdata: Veg ÅDT år 2029 Hastighet % tungtrafikk Ev134 syd for Høgåsveien Ev134 nord for Høgåsveien Beregnet trafikk Høgåsveien nord for ny samleveg Beregnet trafikk Høgåsveien syd for ny samleveg Beregnet trafikk Ny samleveg syd for avkjøring Veg 4 Tabell Økt trafikk inn på Høgåsvegen med 100 nye boenheter i Nybuåsen gir økt trafikkmengde på ADT = Fartsgrenser: E 134 har 60/70 km/t Høgaasvegen 60 km/t Ny samleveg vil sannsynligvis ha fartsgrense 30/50 km/t 3

4 3.0 Tilknytning mot E Tunnelkryss i kommuneplanen I kommuneplanen for Notodden ligger det tunnelkryss ved innkjøring til Høgaas. Konseptutredning for E 134 tyder på at omlegging av E 134 vil legges utenom Notodden sentrum. Det er avholdt møte med Statens vegvesen og Notodden kommune angående dette spørsmålet. Tunnellkrysset ligger i kommuneplanen og er slik sett styrende for denne områdeplanen. Konklusjonen er at Nybuåsen må tilpasses et fremtidig tunnelkryss om det blir en realitet i framtiden. Ill:3-1 Det er sannsynlig at et tunnelkryss vil endres i utforming om dette blir en realitet, men det legges likevel ved en skisse som viser at det er mulig å koble seg på dette aktuelle krysset slik det er skissert i kommuneplanen. Tunnelkrysset vil ligge på fylling for å få høyde nok til planfri kryssing mot Notodden over tunnellinntaket. Høgaasvegen vil flate ut på et tidligere tidspunkt enn i dag og veg fra Nybuåsen kan knyttes på en rundkjøring før utkjøring på E

5 Ill 3-2 Illustrasjonen viser hvordan dette kan løses om det blir aktuelt å koble seg på et tunnelkryss her. 5

6 3.2 Venstresvingefelt Det ble videre diskutert med Statens Vegvesen og Notodden kommune om konsekvenser for Høgåskrysset om det knyttes på flere boligenheter. Se vedlagt korrespondanse med Statens vegvesen. Det settes krav til etablering av venstresvingefelt med økt trafikk i krysset. Det konkluderes i brevet med at det skal legges inn venstresvingefelt i 60 sone i planen, men det skal ikke legges inn rekkefølgekrav knyttet til venstresvingefeltet i denne plansaken siden hoveddelen av trafikkmengden ikke kommer fra Nybuåsen, men fra Høgås. Det kreves imidlertid anleggelse av en passeringslomme I tråd med håndbook 263 i Høgåskrysset. Passeringslomme reguleres som et midlertidig tiltak med rekkefølgebestemmelser. Eget vedlegg viser løsning med passeringslomme. Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for krysset før tiltakene igangsettes. Det må inngås en gjennomføringsavtale før igangsetting. Dette legges inn som krav i bestemmelsene til planen. 4.0 Vegsystem i Nybuåsen: 4.1 Forutsetninger Vegbredder i tråd med kommunens anbefaling: Veg 2 : Samleveg Sa1 Tverrprofil 6,0m (0,5+5,0+0,5) + grøfter 1,75 på hver side= 9,5m Veg 3, del av veg 4-1,veg 4-2, veg 5 og veg 6 : Adkomstveg A1, boliggate tverrprofil 5m (0,5+5,0+0,5) + grøft 1,5 på hver side= 9m Veg 4 og del av veg 4-1 Adkomstveg boliggate med fortau - regulert bredde 12m Gangveger Tverrprofil regulert bredde 7m Breddeutvidelser i tråd med vegnormalen avhengig av horisontalkurveradius og dimensjonert for lastebil. Utvidelsen fordeles likt på de to kjørefeltene. Stigningsforhold Samleveg inn i feltet Nybuåsen VEG 2 prosjekteres med stigningskrav tilsvarende samleveg i boligstrøk Sa1. Boliggatene er prosjektert med utgangspunkt i stigning tilpasset universell tilgjengelighet utenfor sentrumsområder. Se tabell turveger og gangveger utenfor sentrumsområder. Adkomstvegene/boliggatene kan på denne måten fungere med blandet funksjon for gående, syklende og kjørende. Det forutsetter fartsgrense på 30km/t. Utflating med maks 5 % stigning 20m til hver side i kryss. 6

7 Gangveg er prosjektert med utgangspunkt i stigning tilpasset universell tilgjengelighet utenfor sentrumsområder. Se tabell turveger og gangveger utenfor sentrumsområder. Tabell Kryss Høgåsvegen Kryss mot Høgåsvegen reguleres med T-kryss I tråd med håndbok 263. Krysset legges i et område der Høgåsvegen, primærveg har stigning på under 5%. Det er gjennomført en høydeinnmåling i krysset - eksisterende vegkant ligger på kote 173 i krysset. Vedlagt lengdeprofil for samleveg 2 viser foreslått løsning på samleveg 2 med utflating mot krysset. 4.3 Vegsystem Tabell 4.2 viser foreslått vegnummer, vegtype og lengde. Type veg og lengde Stamveg E 134 Veg 1 Høgaasvegen Veg 2 Samleveg Sa1 mot Nybuåsen 335m Veg 3 Boliggate A1 240m Veg 4 Boliggate A1 med fortau - noe gjennomkjøring, 260m Veg 4-1 Boliggate A1 delvis med fortau noe gjennomkjøring, 363m Veg 4-2 Boliggate A1, 200m Veg 5 Veg 5-1 Boliggate A1, 660m Boliggate A1, 200m Tabell 4.2 7

8 4.4 Avvik fra normalen med begrunnelse og avbøtende tiltak : VEG 2 har en startkurve på 40 som er mer enn anbefalt for samleveger. Dette er en avveiing som gir en tilknytning mot Høgåsvegen der denne primærvegen har stigning på 5% omkring krysset. Med en breddeutvidelse i samsvar med normalen dimensjonert for lastebil mener vi dette er akseptabelt. Boliggate Veg 4 har stigning 6, 48 % i en strekning på 270m anbefalt strekning er maks 100m. Vi ser dette som beste løsning med hensyn til kobling mot øvrig vegnett. Det legges opp fortau langs denne strekningen. Fortau langs Veg 4 har stigning 6, 48 % i en strekning på 270m anbefalt strekning er maks 100m. Som avbøtende tiltak legges det inn et sideareal /lekeareal halvveis langs traseen som hvileareal. 8

9 5.0 Gang og sykkelveg-system. 5.1 Målområder for gangvegsystemet: De viktigste målområde for gang- og sykkelveg fra Nybuåsen er : Høgaas barneskole, via eksisterende gangveg fra bussholdeplass Nils Bjørnebu Sætre nye barneskole via eksisterende gangveg forbi høgskolen. Sætre ungdomskole, via eksisterende gangveg forbi høgskolen. idrettsanleggene via eksisterende gangveg forbi høgskolen. retning sentrum ny gangveg må kobles mot eksisterende fortau langs E 134. bussholdeplassen Nils Bjørnebu ved E 134. Tinnemyra friluftsområde. Knutepunktet er ved bussholdeplassen ved Nils Bjørnebu. Her kobles ny gangveg til eksisterende gangvegnett. Her ligger eneste overgang over E 134. Tinnemyra ligger nord for boligfeltet. Kryssing av E 134 er en utfordring. Det er sjekket ut evt. planfri kryssing. Det lar seg ikke gjøre. Adkomst må derfor gå via eksisterende fotgjengerovergang ved bussholdeplassen Nils Bjørnebu. 9

10 5.2 Forutsetninger Beregnet ÅDT langs Høgåsvegen er 3000 biler nord for nytt kryss mot Nybuåsen framskrevet 15 år fram i tid. Universell tilgjenglighet : Eksisterende gang- og sykkelvegnett har ikke tilfredsstillende stigningsforhold til noen av de aktuelle målområdene. Det tilstrebes likevel stigningsforhold på nye gangveger tilpasset kravene utenfor tettbygd strøk inn mot eksisterende gangvegnett. Kryssing av E 134. Det er vurdert planfri kryssing av E 134. Dette lar seg ikke gjøre som eget prosjekt i denne utbyggingen. Det er en forutseting at kryssing av E 134 skjer ved bussholdeplassen- Nils Bjørnebu. Gang og sykkelsystem 3m (0,25+2,5+0,25) bredde + skulder og snøopplag, regulert bredde 7m iht. Kommunens vegnormaler. G/s veg foreslås lagt langs samleveg som gir kortest mulig G/S-veg. G/s-veg legges på østsiden av samlevegen. 5.3 Vurdering av alternative traseer Alternativer, se kart neste side: Alt 1A Gang og sykkelveg fra Nybuåsen under Høgaasvegen til bussparkering ved E 134 med tilknytning mot eksisterende gangveg sør for parkeringsplassen her. Lengde Alt 1B Gang og sykkelveg fra Nybuåsen under Høgaasvegen trase sør for bussparkering ved E 134 og tilknytning mot eksisterende gangvegnett ved Nils Bjørnebu. Alt 2 Gang og sykkelvegen krysser Høgaasvegen i plan ved kryss Nybuåsen den går videre ned langs E 134 til Nils Bjørnebu og tilknyttes eksisterende gang- og sykkelveg her. Lengde- 658 Tilknytning mot eksisterende nett for alle løsningene ved bussholdeplassen Nils Bjørnebu ved E

11 Planfri kryssing På hovedveger med ÅDT>1500 bør det anlegges planskilt kryssing på steder hvor barn krysser vegen,for eksempel ved skoler eller hvor det er potensial for mer enn 50 gående og syklende som krysser i maksimal-timen i et normaldøgn. Høgåsvegen er ikke en hovedveg. Fartsgrensen er 60km/t i området. Det er imidlertid en beregnet ÅDT her på Antallet gående og syklende som krysser her er noe usikkert. Men med 100 boliger som planlegges nå er det ikke sannsynlig at man komme opp i 50 kryssinger i maksimaltimen. Om antallet boliger øker i framtidige utbygginger er det mulig å vurdere planskilt kryssing lenger sør. Viktige kriterier som bør ligge til grunn i en vurdering av alternative løsninger: Trafikksikkerhet, spesielt med hensyn på skoleveg. Det er som nevnt ikke aktuelt med planfri kryssing i prosjektet. Det må da legges til rette for en trafikksikker kryssing av Høgaasvegen. Kryssing av E 134 er foreslått lagt til eksisterende kryssingspunkt. 11

12 Konklusjon: Investering det er innhentet prisoverslag fra flere entreprenører for å få riktig grunnlag for valg av gangvegtrase`. Det er stor avstand mellom de aktuelle alternativene, der alt 2 kommer vesentlig billigere ut. Det er lagt vekt på trygghetsfølelse langs vegen som en viktig kriterium. En gangveg som ligger i åpent terreng synlig fra hovedveger føles sikrere enn gangveger som er lagt i skogsterreng og utenom annet tilrettelagt område. Spesielt gjelder jo dette kveld og natt. Stigningsforhold tilsvarene Universell tilgjenglighet er en forutsetning i nye anlegg. I dette prosjektet vil gangvegene måtte tilknyttes et eksisterende nett uten Universell tilgjengelige stigningsforhold, men dette kan forhåpentligvis endres på over tid. Alternative løsninger Alt 1A Positive sider + Negative sider Avbøtende tiltak Trafikksikkerhet: Planfri kryssing av Høgaasvegen Investering: ++ + Må krysse E 134 mot ungdomsskole og mot Tinnemyra friluftsområde. Dette er det dyreste alternativet. Det kan bli behov for å sette opp gjerder som hindrer kryssing av E 134 på særskilt uoversiktlige steder. Trygghet Traseene mot eksisterende gangveg til Høgås er nesten like lange, men denne traseen gir en følelse av å være kortere fordi en ikke må gå rundt kollen. UU Universell utforming fram til eksisterende gangvegsystem + Undergang kan føles utrygt spesielt på kveldstid Alternativet treffer eksisterende gangvegsystem på et nivå som ikke gir UU mot E 134 og bussholdeplass. Utrygghet kan forbedres delvis ved belysning. konklusjon 4+ Alt 1B Trafikksikkerhet: Planfri kryssing av Høgåsvegen ++ Investering: Krysser E 134 i 50-sone mot ungdomsskole og mot Tinnemyra friluftsområde. Alternativet er neste like kostbart som alt 1A. Trygghet: Traseene mot eksisterende gangveg til Høgås er nesten like lange, + Undergang kan føles utrygt spesielt på kveldstid Utrygghet kan forbedres delvis ved belysning 12

13 men denne traseen gir en følelse av å være kortere fordi en ikke må gå rundt kollen. Alternativet treffer eksisterende gangveg på nivå med E 134. Alternativet har UUstandard fram til E Konklusjon 5+ Alt 2 Trafikksikkerhet: Investering: Alternativet er vesentlig rimeligere enn de to andre alternativene. ++ Altarnativet krever kryssing av Høgåsvegen i plan. Kryssing av E 134 i 50-sone mot ungdomsskole og mot Tinnemyra friluftsområde. Det må etableres en stoppbom ved Høgaasvegen for å unngå sykling rett ut i vegbane. Evt. rumlefelt på Høgåsvegen ved krysset som demper fart inn mot krysset. Traseen er åpen og synlig mht. følelsen av trygghet Vegen får universell utforming til E konklusjon 6+ Vi ser av matrisen at det er positive og negative sider ved de to alternativene. Det konkluderes med alternativ 2 mht. at tre av kriteriene er tilfredstilt for dette alternativet. 5.4 Løsning for Universell tilgjengelighet i vegsystem. Området er utfordrende med tanke på universell utforming. Bolig skal ligge på nivå som gir mulighet for universell tilgjenglighet mellom hus og veg og mellom hus og lekeareal. Det tilstrebes UU-standard utenfor tettbebygd strøk langs boliggater innenfor området i tråd med vegvesenets standard. I tillegg foreslås snarveger og stier som har en brattere stigning men som ikke er del av det tilrettelagte vinterbrøyta GS-nettet. Sist datert 13. august

Detaljregulering for Bureiservegen i Lunner kommune - merknader ved høring av planforslag - Innsigelse

Detaljregulering for Bureiservegen i Lunner kommune - merknader ved høring av planforslag - Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Kjersti Moltubakk / 61271499 16/65437-6 15/1382-45 IBJH

Detaljer

GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015

GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015 GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN 201301 TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Områdeplan for Midtfjell Ålgård. Plan 201301 Dokument: Trase samleveg Oppdragsnummer:

Detaljer

ÅPENT MØTE KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKEL LILLESAND KOMMUNE

ÅPENT MØTE KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKEL LILLESAND KOMMUNE ÅPENT MØTE 25.09.2018 KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKEL LILLESAND KOMMUNE AGENDA: Lillesand kommune ønsker velkommen Statens vegvesen informerer om planarbeidet Møtedeltakerne inviteres til å komme med innspill

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord Fv. 405 - Sentrumsvegen 3519/al 13.05.2016 Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS. FORORD I forbindelse med utbygging av områdene i og rundt Vennesla sentrum, har Vennesla kommune bestilt en vei- og trafikkfaglig

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

Trafikkvurdering Ingeberg - i forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for Skogsrud og Jevne Hamar kommune

Trafikkvurdering Ingeberg - i forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for Skogsrud og Jevne Hamar kommune Trafikkvurdering Ingeberg - i forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for Skogsrud og Jevne Hamar kommune 22.05.2013 FAKTA I forbindelse med utbygging av kommunplanområde AB2 er det gjennomført

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 54/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 54/ Sunndal kommune Arkiv: ny Arkivsaksnr: 2018/637-8 Saksbehandler: Berit Skjevling Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 54/18 29.05.2018 Endring av reguleringsplan for Trædalsbakken

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

KRYSSUTFORMING Reguleringsplan for Vikhammer Øvre

KRYSSUTFORMING Reguleringsplan for Vikhammer Øvre Oppdragsnavn: Vikhammer Øvre, reguleringsplan Oppdragsnummer: 537645-01 Utarbeidet av: Ida Haukeland Janbu Dato: 11.12.2018 Tilgjengelighet: Åpen KRYSSUTFORMING Reguleringsplan for Vikhammer Øvre 1. KAPASITET...

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Fv 109 Alvim - Torsbekkdalen. Vurdering av GS-løsninger initiert av Sarpsborg kommune INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1.

Fv 109 Alvim - Torsbekkdalen. Vurdering av GS-løsninger initiert av Sarpsborg kommune INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. STATENS VEGVESEN REGION ØST Fv 109 Alvim - Torsbekkdalen. Vurdering av GS-løsninger initiert av Sarpsborg kommune ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING AV VEILØSNING

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING AV VEILØSNING NOTAT Oppdrag 1130517 Industriveien Spikkestad, tomt 6/40 Kunde Rondane Eiendom AS Notat nr. - Til Rondane Eiendom/Felix arkitekter Fra Kopi Rambøll v/børrud, Elin TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING

Detaljer

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming NVF-seminar Fornying av veger Tromsø 26.-27. mai 2011 Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Del D Utbedring av eksisterende

Detaljer

Uttalelse til arbeid med reguleringsplan for Vestre Ulvin Morskogen i Eidsvoll

Uttalelse til arbeid med reguleringsplan for Vestre Ulvin Morskogen i Eidsvoll ANKR Rådgiving AS Storgata 10 2815 GJØVIK Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Torhild Sletten / 24058226 17/182802-6 07.05.2018 Uttalelse til

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

NOTAT Trafikkvurdering Hadsel Handelspark (plan BØ37)

NOTAT Trafikkvurdering Hadsel Handelspark (plan BØ37) Oppdragsnavn: Områderegulering AB2 Oppdragsnummer: 623151-01 Utarbeidet av: Eleanor Clark Dato: 19.08.2019 Tilgjengelighet: Åpen Trafikkvurdering Hadsel Handelspark (plan BØ37) 1. ADKOMSTLØSNING...1 1.1.

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Vår ref.: b/akn Dato: Sign. Rælingen kommune Trafikkvurdering i forbindelse med detaljregulering av Hansefellåsen B1-3

Vår ref.: b/akn Dato: Sign. Rælingen kommune Trafikkvurdering i forbindelse med detaljregulering av Hansefellåsen B1-3 TRAFIKKNOTAT Notat nr.: 1 Vår ref.: 1288.17b/akn Dato: 27.02.18 Sign. Oppdragsnavn: Detaljreguleringsplan for Hansefellåsen B1-3. Kunde: Block Watne AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen NOTAT Oppdrag 1350000733 Rammeavtale Bjugn kommune Kunde Bjugn kommune Notat nr. 0 rev 2 Dato 2015/11/12 Til Fra Kopi Ingjerd Astad Tor Lunde Eirik Gerhard Lind Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård

Detaljer

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Revidert håndbok 017 Veg- og gateutforming g Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Status ny vegnormal Forslag til ny normal er klar til å sendes på høring så snart Samferdselsdepartementet avklarer

Detaljer

Mulighetsstudie og prisoverslag for løsmassetunnel Dovre

Mulighetsstudie og prisoverslag for løsmassetunnel Dovre Oppdragsnavn: Rundkjøring Fv420 Dovre Byggeplan Oppdragsnummer: 607400-01 Utarbeidet av: Arne Anton Erlandsen Dato: 29.05.2019 Tilgjengelighet: Åpen Mulighetsstudie og prisoverslag for løsmassetunnel Dovre

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NOTAT INNHOLD

TRAFIKKUTREDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 605517-01 Kvernstua BY22 Enebakk Detaljregulering Dato: 26.10.2016 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Jannicken Throndsen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD Innledning...

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

1 Innledning DAGENS TRAFIKKSITUASJON Overordnet vegnett Lokalvegnett Eksisterende situasjon i planområdet...

1 Innledning DAGENS TRAFIKKSITUASJON Overordnet vegnett Lokalvegnett Eksisterende situasjon i planområdet... Oppdragsgiver: Eiendom1 AS Oppdrag: 532734 Utvidet reguleringsplanarbeid Wergelandsalleen Dato: 2014-10-30 Skrevet av: Linda Telle Kvalitetskontroll: Audun Kvam TRAFIKKNOTAT WERGELANDSALLEEN INNHOLD 1

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

NY KORT VEGLENKE MELLOM HAVRENESVEGEN OG MARKEGATA

NY KORT VEGLENKE MELLOM HAVRENESVEGEN OG MARKEGATA Til: Florø kommune v/rolf Bjarne Sund Fra: Guro Steine, Audun Kvam Kopi: [Kopi] Dato: 2012-01-23 Oppdrag: 526416 KDP Florø - Tema 2 - grønstruktur/hamn/trafikk NY KORT VEGLENKE MELLOM HAVRENESVEGEN OG

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er innenfor planens begrensning.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er innenfor planens begrensning. Arkivsak: 09/1712 Arkivkode: PLAN NR. 340 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING - NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Beregnet til Øvre Eiker kommune Dokument type Vedlegg til planbeskrivelse datert 2010-07-26 Dato 2011-05-25 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Revisjon 00 Dato

Detaljer

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON RV. 111 RUNDKJØRING X NAVESTADVEIEN REGULERINGSPLAN 70 % PROSJEKTERT Statens vegvesen Region øst Trafikkteknikk og analyse, 24. november 2011 1. Innledning Etter henvendelse fra

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

1 Innledning Trafikktall Anleggstrafikk Fase 1. Massetransport Fase 2. Byggefase...10

1 Innledning Trafikktall Anleggstrafikk Fase 1. Massetransport Fase 2. Byggefase...10 Oppdragsgiver: Helga Raa mfl., Svein Raa, Bergen Tomteselskap Oppdrag: 531332 Reguleringsplan for Raa/Grønstølen Del: Planforslag til 2. gangs behandling Dato: 2014-02-14 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

Sykkelekspressveger et attraktivt tilbud for daglige reiser

Sykkelekspressveger et attraktivt tilbud for daglige reiser et attraktivt tilbud for daglige reiser Trond Berget Asplan Viak AS Den nasjonale sykkelkonferansen 4. juni 2018 E6 MANGLERUDPROSJEKTET Statens vegvesen Region øst utarbeider forprosjekt og konsekvensutredning

Detaljer

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer NA-Rundskriv 05/17 NA-Rundskriv 05/17 kom 19. september 2005.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA

REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA Arendal 20.12.15 REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA UTREDNING ATKOMSTVEIER VEDLEGG TIL PLANBESKRIVELSE Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Brennvika stilte Tvedestrand kommune i møte

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Oppsummering av tidligere vurderte varianter

Oppsummering av tidligere vurderte varianter Oppsummering av tidligere vurderte varianter I forkant av utarbeidelse av planprogrammet er det vurdert flere varianter for løsning av E39 på strekningen fra utløpet av Byhaugtunnelen og til Smiene. Det

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

RAPPORT VEGTILKOMST FØRDSLIA [FORELØPIG] Sweco as. Larissa Gustafsson. Sweco. repo001.docx

RAPPORT VEGTILKOMST FØRDSLIA [FORELØPIG] Sweco as. Larissa Gustafsson. Sweco. repo001.docx 99860002 VEGTILKOMST FØRDSLIA Sweco as Larissa Gustafsson Sweco Sammendrag Sweco Storetveitvegen 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 55 275000 Faks +47 55 275001 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Begrunnelse for plassering og utforming av internt vegnett

Begrunnelse for plassering og utforming av internt vegnett NOTAT VEDR. VEGNETT LANGESKOGEN OLIGOMRÅDE Kunde : Link Arkitektur AS avd. ergen K-nr.: 10449 Prosjektnavn : Langeskogen boligområde - vegplan P-nr.: 100587 Utarbeidet av : G Utført KS: G Dato: 11.05.2017

Detaljer

KAP 3. VEGUTFORMING REGULERINGSPLAN- NIVÅ (revidert 2013)

KAP 3. VEGUTFORMING REGULERINGSPLAN- NIVÅ (revidert 2013) KAP 3. VEGUTFORMING REGULERINGSPLAN- NIVÅ (revidert 2013) Karmøy kommune - kommunalteknisk norm 3.1 INNLEDNING 3 3.2 KRAV TIL ULIKE UTBYGGINGSFORMER 4 3.2.1 Fortettingsområder 4 3.2.2 Konsentrert utbygging

Detaljer

Detaljregulering for G/S-veg langs Johan Falkbergets veg - Sluttbehandling

Detaljregulering for G/S-veg langs Johan Falkbergets veg - Sluttbehandling ArkivsakID 18/3894 Sakspapir Vår saksbehandler: Henri Auer Arealplan Detaljregulering for G/S-veg langs Johan Falkbergets veg - Sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 072/19 29.05.2019

Detaljer

Det er i oppstartsmøtet med kommunen fastslått følgende (kursiv tekst):

Det er i oppstartsmøtet med kommunen fastslått følgende (kursiv tekst): Oppdragsgiver: Oppdrag: 611617-01 Stormyra Reguleringsplan for boligfelt Dato: 15.03.2019 Skrevet av: Jenny Persson Oppdragsleder: Herbjørn Andreas Mo TRAFIKK STORMYRA INNHOLD 1 Bakgrunn...1 2 Planområdet...1

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan FV 716, Trøndelag kystflyplass Nabeita skole. Frøya kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan FV 716, Trøndelag kystflyplass Nabeita skole. Frøya kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan FV 716, Trøndelag kystflyplass Nabeita skole Frøya kommune R e v i d e r t 0 7. 0 6. 2 0 1 0 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Frøya kommune Oppdragsnavn: Reguleringsplan

Detaljer

OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SANDER SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SANDER SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Vedlegg til kunngjøring om planoppstart datert 2018-04-25 OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ SANDER SANERING AV PLANOVERGANG PÅ KONGSVINGERBANEN UTDYPENDE BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET INNLEDNING har satt i gang

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

NOTAT FV 303 HOGSNESBAKKEN

NOTAT FV 303 HOGSNESBAKKEN Beregnet til Statens vegvesen (Bypakke Tønsberg-regionen) v/ Steinar Aspen Dokument type Notat Dato 16. oktober 2017 NOTAT FV 303 HOGSNESBAKKEN NOTAT Revisjon 0 Dato 2017/10/16 Arild Vestbø Utført av Kontrollert

Detaljer

Detaljregulering for G/S-veg langs Johan Falkbergets veg - 1. gangs behandling. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 021/

Detaljregulering for G/S-veg langs Johan Falkbergets veg - 1. gangs behandling. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 021/ ArkivsakID 18/3894 Sakspapir Vår saksbehandler: Henri Auer Arealplan Detaljregulering for G/S-veg langs Johan Falkbergets veg - 1. gangs behandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 021/19 06.02.2019

Detaljer

Vurdering av trafikksikkerhet innenfor og i nærhet til planområdet ved etablering av SNR Hjelset

Vurdering av trafikksikkerhet innenfor og i nærhet til planområdet ved etablering av SNR Hjelset Til: Fra: Gudmund Moen Norconsult v/ingvild Hernes Lunde Dato 2017-04-06 Vurdering av trafikksikkerhet innenfor og i nærhet til planområdet ved etablering av SNR Hjelset 1. Problemstilling I uttalelser

Detaljer

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Kommunevegdagene 2011 Ingrid R. Øvsteng, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 23.mai 2011 Vi har ulike

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Gamle Åsvei 44. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Lerka Eiendom

Gamle Åsvei 44. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Lerka Eiendom Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.11.2017 ViaNova Trondheim Lerka Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 30.11.2017

Detaljer

UTREDNING AV ALTERNATIVE GANG - OG SYKKELTRASÈER FOR STREKNINGEN PRESTMOEN BOLIGFELT - PRESTMOEN KULTURPARK - HARALDREINA SKOLE

UTREDNING AV ALTERNATIVE GANG - OG SYKKELTRASÈER FOR STREKNINGEN PRESTMOEN BOLIGFELT - PRESTMOEN KULTURPARK - HARALDREINA SKOLE VEDLEGG 4 UTREDNING AV ALTERNATIVE GANG - OG SYKKELTRASÈER FOR STREKNINGEN PRESTMOEN BOLIGFELT - PRESTMOEN KULTURPARK - HARALDREINA SKOLE BAKGRUNN Det vises til vedtak i Komite plan i forbindelse med offentlig

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE LUNNER KOMMUNE Oppland Fylkeskommune Deres ref. Vår ref. Dato 11/2200-10 06.05.2012 ANG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE Det vises til brev fra Oppland fylkeskommune

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. -i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. -i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker -i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:05.12.2012 Innhold Innhold...

Detaljer

Høring av områdereguleringsplan for Vang sentrum - Innsigelse

Høring av områdereguleringsplan for Vang sentrum - Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Bergum / 61137224 17/25738-14 31.10.2017 Høring

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Dette notatet er skrevet i forbindelse med områdeplan for Unstad i Vestvågøy kommune.

Dette notatet er skrevet i forbindelse med områdeplan for Unstad i Vestvågøy kommune. Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Dato: Skrevet av: Vestvågøy kommune 606551-01 Områdeplan for Unstad Trafikk 29.10.2018 Anne-Lise Sæther TRAFIKK 1 INNLEDNING Dette notatet er skrevet i forbindelse med områdeplan

Detaljer

TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN

TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN Oppdragsgiver: Statoil ASA Oppdrag: 601632-00 JoSEPP, oppfølging Dato: 22.05.2015 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Steinar Onarheim TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN INNHOLD Innledning...

Detaljer

Notat planendringer E16 Kjørbo Wøyen, planid

Notat planendringer E16 Kjørbo Wøyen, planid Statens vegvesen otat planendringer E16 Kjørbo Wøyen, planid 2008027 1 Bakgrunn Reguleringsplanen for E16 Kjørbo - Wøyen ble vedtatt 15.06.2011 og omfatter bl.a. nytt lokalvegsystem i Sandvika. Statens

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Sykkelhåndboka på 1-2-3

Sykkelhåndboka på 1-2-3 Webinar i sykkelplanlegging, Marit Espeland, Vegdirektoratet 24.01.2019 Sykkelhåndboka på 1-2-3 Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen Innhold Sykkelhåndboka på 1-2-3 Hvilke løsninger har vi, og når anlegger

Detaljer

Rønvikveien 71 - Trafikkutredning

Rønvikveien 71 - Trafikkutredning Rønvikveien 71 - Trafikkutredning 1 Innledning Norconsult er engasjert av Rønvikveien utvikling AS for å gjøre en trafikkvurdering i forbindelse med utvidelse av dagens butikk og tilrettelegging for nye

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

RAPPORT GANGKRYSSINGER FV 710 BOTNGÅRD

RAPPORT GANGKRYSSINGER FV 710 BOTNGÅRD Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato September 2017 RAPPORT GANGKRYSSINGER FV 710 BOTNGÅRD RAPPORT FV 710 BOTNGÅRD Revisjon 1 Dato 2017/09/12 TLETRH Utført av Kontrollert av PNDTRH Godkjent av

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Satsingsområder for videreutvikling av vegnormalen

Satsingsområder for videreutvikling av vegnormalen 4. FoU Satsingsområder for videreutvikling av vegnormalen Fartsendringsfelt Friksjon Kapasitet Utbedring av eksisterende veg Fartsendringsfelt Fartsendringsfelt Sintef-rapport om dette ferdig nå i høst

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder DRIVHUSVEGEN Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.04.2014 Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

kommunedelplanens løsning der E39 har to gjennomgående kjørefelt i hver retning.

kommunedelplanens løsning der E39 har to gjennomgående kjørefelt i hver retning. Generelt 12 Forholdene omkring adkomst til Myrveien og Nordalssvingene er nærmere beskrevet i kap. 3.8. Variantene er illustrert på en enhetlig måte med håndtegnede skisser. Til grunn for disse ligger

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

Variant Se - Lokalveg i lang tunnel, under Eiganestunnel

Variant Se - Lokalveg i lang tunnel, under Eiganestunnel Generelt Variant Se - Lokalveg i lang tunnel, under Eiganestunnel Figur 3.6.1 Illustrasjon av prinsippløsning, variant Se (Rød farge viser ny E39, mens blå viser nye lokalveger og ramper) Beliggenheten

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

STØYVURDERING BJERKENETUNET RUGTVEDTMYRA. BAMBLE KOMMUNE.

STØYVURDERING BJERKENETUNET RUGTVEDTMYRA. BAMBLE KOMMUNE. STØYVURDERING BJERKENETUNET RUGTVEDTMYRA. BAMBLE KOMMUNE. HØNEFOSS, 14.12.2017 1 Forord har fått i oppdrag fra Bjerkene Utbygging AS å foreta en støyvurdering i forbindelse med regulering av boliger ved

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer