Knutepunkt Sørlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knutepunkt Sørlandet"

Transkript

1 Knutepunkt Sørlandet PROSJEKTMANDAT FOR INNFØRING AV EHANDEL I KNUTEPUNKT SØRLANDET Prosjektleder John Ånon Jonassen Teamleder <navn> Prosjekteier Rådmannsutvalget ENDRINGSLOGG Versjon Dato Endring Produsent Godkjent Til behandling i J. Å. Jonassen økonominettverket Etter behandling i Ø-nettv. J. Å. Jonassen 1

2 1. BAKGRUNN 1.1. Innledning Knutepunkt Sørlandet har som mål å ta ut stordriftsfordeler og effektiviseringsgevinster gjennom samarbeid. Rådmannsutvalget har på denne bakgrunn satt i gang et prosjekt for å utrede gevinster ved samarbeid innen lønn- og regnskapsfunksjonene i kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Denne prosjektplanen omhandler delprosjektet Innføring av ehandel. Innkjøp av varer og tjenester utgjør om lag 500 mill. kr. årlig for kommunene i Knutepunkt Sørlandet (utenom Kristiansand). Dette utgjør % av de kommunale budsjettene. Bedre innkjøpsprosesser, kompetanse og systemer vil derfor gi betydelige gevinster som kan bidra til å styrke kommunenes primære oppgaver. Kommunene i Knutepunkt Sørlandet (unntatt Iveland) samarbeider i dag om innkjøp gjennom en felles innkjøpstjeneste hvor Kristiansand kommune er vertskommune for dette samarbeidet. Innkjøpssamarbeidet består av tilgang til felles inngåtte rammeavtaler og bistand til den enkelte kommune ved innkjøp. PWC hevder i en rapport at Knutepunkt Sørlandet har et meget stort innkjøpsvolum, og har relativt sett satt av lite ressurser til felles utvikling, måling og oppfølging. Deres anbefalinger er «Den overordnede anbefalingen er at man styrker den interkommunale innkjøpstjenesten og igangsetter tiltak for å fremme felles utvikling i Knutepunkt Sørlandet. Som siste del av presentasjonen viser er det store potensialer knyttet til kostnadsreduksjon og mer effektive arbeidsprosesser gjennom å gjøre dette. Anbefalingen er basert på at: Potensialet for videre utvikling i knutepunktet, og den enkelte kommune, ligger i å styrke arbeidet med de strategiske innkjøpsprosessene. Disse legger til rette for besparelser generelt og i den enkelte fagenhet, samt er en premissgiver for arbeid med felles systemløsninger og besparelser innen andre områder.» Kristiansand kommune har tatt i bruk ehandelsplattformen fra Difi. Kommunen har opparbeidet seg erfaring på innføring og bruk av løsningen. De øvrige kommunene har ikke tatt i bruk ehandelsløsningen Tidligere vedtak Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet satte i i gang et utredningsarbeid for å kartlegge eventuelle gevinster ved et utvidet samarbeid innen lønn og regnskap mellom kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektet ble gjennomført med en forstudie og et forprosjekt. I rapporten heter det bl. a.: «Gjennom kartlegging av lønns- og regnskapsprosessene har vi sett at man kan realisere gevinster ved å se hele verdikjeden i en sammenheng. Innkjøp er en viktig del av verdikjeden knyttet til regnskap. Knutepunkt Sørlandet har en felles innkjøpstjeneste. Etablering av en samlet lønns- og regnskapstjeneste vil, som tidligere nevnt, bidra til å styrke kommunene overfor leverandørene. 2

3 Erfaringstall viser at ved konsolidering (stordriftsfordeler) kan man oppnå betydelige besparelser. Ytterligere gevinster kan oppnås ved blant annet elektroniske verktøy. Det er i de strategiske prosessene ( fra behovsspesifikasjon til kontraktsinngåelse ) kommunene som en felles aktør kan legge til rette for å få bedre betingelser fra leverandørene mens kommunene i de operative prosessene ( fra bestilling til betaling ) henter ut prosessgevinsten ved stor grad av automatisering og reduksjon i manuelt arbeid. For å realisere disse gevinstene må det stilles andre krav til bistand fra innkjøpstjenesten gjennom hele verdikjeden. Etter vår vurdering vil derfor en utvikling mot felles lønn- og regnskapsfunksjon også kunne bidra til å styrke den interkommunale innkjøpstjenesten. En helhetlig tilnærming på dette der verdikjeden sees under ett er helt avgjørende for gevinstene. Det anbefales at denne problemstillingen og gevinstpotensiale samt hvor og hvorledes gevinster kan tas ut vurderes nærmere som del av et hovedprosjekt.» Behandlingen av forprosjektet viste at det ikke var grunnlag for nå å gå videre med organisasjonsmessige endringer for kommunenes lønns- og regnskapsfunksjoner. Rådmannsutvalget ba om at det utredet samarbeidet innenfor følgende gevinstområder: Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Effektivisering av arbeidsprosesser Bedre utnyttelse av IT-verktøy Systemer for gevinstrealisering Redusere sårbarheten i kommunene Økonominettverket gjennomførte en kartlegging av aktuelle tiltak og pekte ut følgende hovedområder/-prosesser som aktuelle. Anskaffelsesprosessen Leveranse og salg av tjenester Registrering av timer Registrering av fravær Vedlikehold av ansattinformasjon Det ble på denne bakgrunn satt i gang en fase 1 med følgende delprosjekter: Elektronisk fakturering Bruk av efaktura Registrering av variabel lønn innen skole Disse delprosjektene er i stor grad gjennomført og det settes i gang fase 2 med nye delprosjekter: Innføring av ehandel Innfordring i kommunene Fraværsregistring Rådmannsutvalget behandlet i sitt møte status felles innkjøpstjeneste i Knutepunkt Sørlandet. Innkjøpstjenesten bedt om å komme tilbake til rådmannsutvalget neste halvår for redegjøre for: 3

4 ny innkjøpsstrategi i Kristiansand kommune kostnadsbesparelser for kommunene etter nåværende felles innkjøpsordning potensial for kostnadsbesparelser og mer robust fagmiljø dersom kommunene konsoliderer innkjøpsprosesser i den interkommunale innkjøpstjenesten andre forbedringsmuligheter for den interkommunale innkjøpstjenesten, herunder gevinstmuligheter som følge av økt bruk av elektroniske verktøy og selvbetjeningsløsninger. I ettertid har prosjektplanen for oppfølging av samarbeid innen lønn og regnskap blitt vedtatt av rådmannsutvalget hvor forbedring av innkjøpsprosessene er ett delprosjekt Rammer for prosjektet Lover med tilhørende forskrifter som setter rammer for prosjektet Kommuneloven Lov om offentlig anskaffelse Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen. Følgende sentrale eksterne rammebetingelser er styrende for offentlige anskaffelser: Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Aktuelle norske standarder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder til miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder for etiske krav i offentlige anskaffelser Veileder til universell utforming i offentlige anskaffelser Eksterne dokumenter Prosjektstyringsdokumentasjon fra DIFI på prosjektveiviseren.no Interne dokumenter Innkjøpsstrategi for Kristiansand kommune Prosjektplan for fase 2 Lønn og regnskapsprosjektet Samarbeidsavtale om felles innkjøp Personalpolitiske retningslinjer ved omstilling 4

5 2. MÅL, HOVEDINNHOLD OG FORVENTEDE RESULTATER 2.1. Hovedprosjektets mål Kommunene i Knutepunkt Sørlandet har effektive kommunale lønns- og regnskapsfunksjoner. Delmål hovedprosjekt: Redusere kostnader ved å jobbe mer effektivt Reduksjon i sentrale stabsfunksjoner Reduksjon i ytre enheter Redusere sårbarhet Øke felles kompetanse og derigjennom øke kvaliteten Øke kapasitet hos eksisterende arbeidsstokk Etablere «Vi-følelsen» 2.2. Delprosjektets mål Hovedmål Kommunene i Knutepunkt Sørlandet har innen utgangen av 2014 god kompetanse, rutiner og systemer for innkjøp som bidrar til effektiv utnyttelse av kommunenes ressurser på en samfunnstjenlig måte. Delmål: Alle kommunene skal innen utgangen av 2013 ha en vedtatt innkjøpsstrategi for sin kommune. Alle kommunene skal innen 2. halvår 2014 tatt i bruk elektronisk handelsløsninger slik at arbeidsprossen fra bestilling til betaling skjer digitalt og sømløst. Alle ansatte som er involvert i innkjøpsprosesser skal innen utgangen av 2014 ha styrket sin kompetanse på innkjøp. Innen utgangen av 2014 skal alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet effektivisert sine innkjøp ved at 5 % av innkjøpsvolumet skjer via elektronisk handel. Etter to år skal denne andelen ha økt til 20 % av innkjøpsvolumet Forventede resultater I følge DIFI vil innføring av ehandel kunne gi en gevinst på 2,5 7 % av innkjøpsvolumet. Antar vi at kommunene utenom Kristiansand har et totalt innkjøpsvolum på 500 mill. kr. pr år og 20 % av dette vil være ehandel, innebærer dette en gevinst i størrelsesorden 2,5 7 mill. kr. pr år. Gevinstene vil i følge DIFI være knyttet til Bedre innkjøp o Øke lojalitet til inngåtte avtaler o Sortimentsstyring o Øke forhandlingsstyrke 5

6 Mer effektive innkjøp o Effektiv arbeidsflyt o Effektiv kommunikasjon Sikre innkjøp o Sporbarhet. o Unngå ulovlige direkteanskaffelser. o Redusere feil i ordreprosessen (korrekt ordre gir korrekt faktura). 6

7 3. ANGREPSVINKEL OG METODE FOR GJENNOMFØRING OMFANG AV ARBEIDET 3.1. Prosjektmetodikk DIFIs prosjektmetodikk for innføring av ehandel legges til grunn for prosjektet. Idéfase Formålet med idéfasen er å få fanget prosjektidéen om e-handel når den oppstår i virksomheten og få den beskrevet og viderebehandlet i de rette beslutningsorganer. I idéfasen er det følgende hovedaktiviteter som skal gjennomføres: Forberede presentasjon av e-handel for ledelsen Gjennomføre presentasjon Få godkjenning for analysefasen. Forstudie Formålet med forstudiet er å sikre et godt grunnlag for innføring av e-handel med utgangspunkt i en e-handelsanalyse. Analysen vil avdekke funn som gir grunnlag for fastsetting av mål og strategier ved innføring av e-handel. Forstudiet skal gi visjon og mål for prosjektet samt definere de gevinster prosjektet forventes å levere. Forstudiet skal etablere et solid fundament for hvorvidt det vil være en god idé å gjennomføre et e-handelsprosjekt eller ikke og hvordan prosjektet skal gjennomføres. I forstudiefasen er det følgende hovedaktiviteter som skal gjennomføres: Gjennomføre e-handelsanalyse Utarbeide innkjøpsstrategi for de kommunene som ikke har dette formalisert Presentere analyse og anbefalinger Få godkjenning for prosjektoppstart Forprosjekt Formålet med forprosjektfasen er å etablere en solid organisasjonsstruktur for prosjektet og et prosjektmandat må utarbeides. I forprosjektfasen er det følgende hovedaktiviteter som skal gjennomføres: Utarbeide prosjektmandat Få godkjenning for prosjektmandatet Design og utvikling Formålet med design og utviklingsfasen er å gjennomføre prosjektet i henhold til prosjektplanen. I denne fasen vil man designe innkjøpsorganisasjonen i detalj i forhold til nye prosesser og roller. Hvis prosjektet også inkluderer anskaffelse av innkjøpsverktøy vil også det inngå som en del av denne fasen. Man vi i denne fasen måtte foreta tilpasninger og test av både organisatoriske og tekniske løsninger. 7

8 I design- og utviklingsfasen er det følgende hovedaktiviteter som skal gjennomføres: Gjennomføre prosjekt Detaljplanlegge Anskaffe, tilpasse og teste tekniske og organisatoriske løsninger. Implementering og overlevering Formålet med implementering og overlevering er å rulle ut e-handel som den prefererte bestillingskanal til virksomheten. I tillegg skal man sikre at mottakerorganisasjonen tar i mot leveransene fra e-handelsprosjektet på en formalisert og planlagt måte. I denne fasen skal man også sikre forankring for leveransene i mottakerorganisasjonen. I implementering og overleveringsfasen er det følgende hovedaktiviteter som skal gjennomføres: Utrulling og oppfølging Opplæring Organisatorisk og teknisk test Avslutning og overlevering Gevinstrealisering og evaluering Etter at e-handelsprosjektet har levert de avtalte leveransene, er formålet med gevinstrealisering og evaluering å sikre at virksomheten realiserer gevinster av prosjektet. Det bør også gjennomføres en evaluering av prosjektet så erfaring bygges opp til fremtidig prosjektarbeid. I gevinstrealisering og evalueringsfasen er det følgende hovedaktiviteter som skal gjennomføres: Måling og rapportering Vedlikeholde (feilretting, justering og forbedring) Forbedring Videreutvikling 8

9 4. HOVEDAKTIVITETER OG MILEPÆLSPLAN 4.1. Hovedaktiviteter Hovedaktivitet 4/12 1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 3/14 4/14 1 Idefase 2. Forstudie 3. Forprosjekt 4. Design og utvikling 5. Implementering og overlevering 6. Gevinstrealisering og evaluering 2012 Hovedaktivitet JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 1 Idefase 1.1 Utarbeide prosjektmandat 1.2 Utarbeide kommunikasjonsplan 1.3 Arrangere temadag for ledere 1.4 Godkjent prosjektmandat 1.5 Etablere prosjektorganisasjon 1.6 Informasjon til kommunene 2013 Hovedaktivitet JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 2 Forstudie 2.1 Gjennomføre interessentanalyse 2.2 Kartlegging av innkjøp i kommune 2.3 Prosesskartlegging 2.4 Kartlegging av ikt-verktøy 2.5 Gjennomføre SWOT-analyse 2.6 Forslag til mål og strategier 2.7 Informasjon til kommunene 2.8 Godkjennelse av mål og strategi 2.9 Forslag til handlingsplan 2. Godkjennelse av rapport 10 3 Forprosjekt 3.1 Utarbeide revidert prosjektplan 3.2 Godkjennelse av revidert plan 3.3 Informasjon til kommunene 4 Design og utvikling 4.1 Etablere ny prosjektorganisasjon 4.2 Anskaffelse ehandelssystemer 4.3 Utarbeide ny fullmaktstruktur 4.4 Utarbeide prosess/rutinerbeskr. 4.5 Utarbeide opplæringsplan 4.6 Installasjon av programvare 4.7 Opplæring superbrukere 4.8 Tilpasning av innhold ehandel 9

10 2014 Hovedaktivitet JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 4.7 Opplæring superbrukere 4.8 Tilpasning av innhold ehandel 4.9 Testing og aksepttest 4. Gjennomføre organisatoriske tilp Informasjon til kommunene Opplæring av brukere pilot Informasjon leverandører Implementering og overlevering 5.1 Pilotdrift 5.2 Opplæring brukere 5.3 Utrulling og oppfølging 5.4 Evaluering og korrigering 5.5 Rapportskriving 5.6 Godkjenning av prosjektrapport 6. Gevinstrealisering og evaluering 6.1 Måling 6.2 Vedlikeholde (feilretting, justering og forbedring) 6.3 Forbedring 6.4 Videreutvikling 4.2. Milepæler Milepælene er kontrollstasjoner i prosjektet som gjør at vi kan forsikre oss om at vi er på rett kurs. En milepæl beskriver hva vi skal ha oppnådd, ikke hvordan. Det skal være en beskrivelse av en tilstand prosjektet bør være i på et visst stadium av prosjektarbeidet. Beskrivelse av hva milepælen består av (tilstand) Ferdig dato Godkjennes av 1. Godkjenning av prosjektmandat Styringsgruppen 2. Godkjenning av rapport ehandelsanalyse/innkjøpsstrategi Styringsgruppen 3 Politisk vedtak om innkjøpsstrategi Kommunestyrene 4. Godkjenning av revidert prosjektplan Styringsgruppen 5. Godkjenning av aksetansetest Styringsgruppen 6. Iverksetting av pilotdrift Styringsgruppen 7. Iverksetting av utrulling til øvrige kommuner Styringsgruppen 8. Sluttrapport godkjennes Styringsgruppen 4.3. Konsekvenser for drift og forvaltning Organisatoriske konsekvenser Innføring av ehandel vil gi betydelige konsekvenser for hvordan man bestiller og betaler for en vare eller tjeneste. Dette innebærer endringer i hvilke fullmakter enkelte ansatte i organisasjonen har til å bestille varer og tjenester, attestere og anvise fakturaer. Det må innføres nye rutiner og kontrollmetoder. Kompetansemessige konsekvenser Innføring av ehandel innebærer at den innkjøpsfaglige kompetansen i kommunene må heves. Dette gjelder for de som skal være bestillere og for innkjøpskoordinatorfunksjonen i kommunene. På 10

11 grunn av nye rutiner og prosesser må det settes inn ressurser på opplæring i bruk av ehandelsløsningen og i de nye rutinene. Systemmessige konsekvenser Innføring av ehandel krever anskaffelse av et innkjøpssystem som er integrert med økonomisystemet og ehandelsplattformen. Leverandørene av øknomisystem leverer dette som tilleggsfunksjonalitet til dagens økonomisystemer. Det vil derfor ikke bli store systemmessige endringer. Alternativt kan kommuner med mindre innkjøpsvolum bruke innkjøpssystemet eordre som er integrert med ehandelsplattformen. Selve ehandelsplattofrmen er webbasert og krever ingen systemmessige endringer. Konsekvenser for innkjøpssamarbeidet Innføring av ehandel har i utgangspunktet ingen konsekvenser for samarbeidet. Hver kommune kan innføre løsningen på selvstendig grunnlag. Kostnadene ved innføringen vil bli mindre gjennom å samarbeide ved at man kan utnytte ressursene bedre og bruke samme metodikk i alle kommunene. I driftsfasen vil det være aktuelt å samarbeide om systemadministrasjon og superbrukerfunksjoner. 11

12 5. ORGANISERING 5.1. Prosjekteier og styringsgruppe Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet utgjør styringsgruppen for prosjektet sammen med to representanter for de tillitsvalgte. Styringsgruppen har det overordnede ansvar for prosjektets økonomi, fremdrift og resultatoppnåelse. Styringsgruppen skal ivareta balansen mellom helheten i prosjektet, den enkelte kommunes interesser og de ansattes rettigheter Prosjektledelse Intern prosjektleder vil være John Ånon Jonassen, rådgiver i sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet. Det kan være aktuelt med ekstern prosjektstøtte fra DIFI. PL har det operative utøvende ansvaret for prosjektet og skal blant annet: Lage prosjektplan og kvalitetssikre denne Innenfor prosjektrammen planlegge, lede, utføre og kontrollere prosjektet Sørge for at styringsgruppen har et kvalitetssikret underlag ved beslutningspunktene og styringsgruppemøter 5.3. Prosjektgruppe Prosjektgruppen settes sammen for å få tverrfaglig kompetanse inn i prosjektet. Dette er ikke en gruppe hvor representantene skal ivareta den enkelte deltakerkommunes interesser. 1 representanter fra Økonominettverket 1 representanter fra Arbeidsgivernettverket Leder av felles innkjøpstjeneste Evt. brukerrepresentanter eller tillitsvalgte 5.4. Arbeidsgrupper Det vil bli opprettet arbeidsgrupper på ulike tidspunkt i prosjektet. Eksempel på slike arrbeidsgrupper er innkjøpskoordinatorer i kommunene sammen med felles innkjøpstjeneste Referansegrupper Referansegruppene vil bli holdt løpende orientert gjennom sine ordniære møter. Prosjektet medfører ikke vesentlig økt ressurs- eller tidsbruk for disse gruppene. Aktuelle referansegrupper er o Økonominettverket o Arbeidsgivernettverket o IT-utvalget o Innkjøpsforum 12

13 5.6. Informasjons- og drøftingsplikt med lokale tillitsvalgte I følge hovedavtalen er det den enkelte kommune som har informasjons- og drøftingsplikt med de lokale tillitsvalgte. Det vises til Personalpolitisk omstillingsplan for Knutepunkt Sørlandet Politikernes rolle Prosjektet er et administrativt prosjekt hvor politikerne i Knutepunkt Sørlandet ikke har noen aktivt rolle. Styret i Knutepunkt Sørlandet orienteres ved oppstart av prosjektet og ved avslutning av prosjektet. I den grad prosjektet får organisatoriske eller budsjettmessige konsekvenser håndteres dette gjennom etablerte rutiner i den enkelte kommune. 13

14 6. BUDSJETT 6.1. Kostnader Direkte kostnader Sum Ekstern konsulentbistand Prosjektledelse Anskaffelse innkjøpssystem Innføring og opplæring innkjøpssystem Anskaffelse ehandelsplattform Tilpasning ehandelsplattform Reise, møter, kurs Kjøp av tjenester fra felles innkjøp Sum direkte kostnader Indirekte kostnader Sum Lønnsutgifter prosjektdeltakere Finansiering Direkte kostnader Sum Lillesand Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Søgne DIFI Sum finansiering Det er lagt inn at prosjektledelse skal dekkes av deltaker kommunene etter innbyggertall. Eventuell støtte fra DIFI avklares på et senere tidspunkt. Indirekte kostnader dekkes av kommunene og sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet Planlagt ressursinnsats Forum Ant. personer Ant. møter Gj. snitt timer pr Sum timer møte Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektgruppe Felles innkjøpstjeneste Innkjøpskoordinatorer Sum 1960 I tillegg kommer tidsbruk for andre berørte knyttet til opplæring m.m. I beregning av kostnader er det lagt til grunn en intern kalkulatorisk timepris på 500 kr. 14

15 7. KRITISKE SUKSESSFAKTORER / RISIKO 7.1. Risiko Innføring av ehandel er et omfattende prosjekt og vurderes til å ha høy risiko. En tommelfingerregel i slike prosjekter er at prosjektets risiko er 80 % knyttet til organisatoriske forhold og 20 % til tekniske forhold. Prosjektet vil endre arbeidsprosesser og fullmakter og kan derfor møte betydelig motstand blant de berørte. Det må derfor i stor grad fokuseres på endringsledelse, kommunikasjon, medvirkning, motivasjon og opplæring. Risikofaktorene i delprosjektet er for liten grad av forankring av prosjektet i kommunene undervurdering av kostnader og tidsbruk overvurdering av gevinster manglende system for måling av gevinster motstand mot endringer i kommunene undervurdering av kompleksiteten i prosjektet for liten fokus på opplæring og rutineendringer 7.2. Kvalitetssikring Måten prosjektet legges opp med ulike prosjektfaser er i seg selv en form for kvalitetssikring. Det er på denne måten mulig å stoppe prosjektet etter forprosjektet uten for store kostnader hvis prosjektet viser seg ikke å ha livets rett. Det er nødvendig med en sterk forankring av prosjektet hos rådmennene i kommunene samt at de ansatte trekkes inn i prosessen på en god måte. Det kanl være nødvendig å trekke inn ekstern kompetanse og ressurser for å sikre kvaliteten i prosjektet. 8. PROSJEKTSTYRING Prosjektleder rapporterer status for prosjektet månedlig til Økonominettverekt. Rapportering omfatter rapportering på: - Fremdrift - Kvalitet - Økonomi - Tekstlige kommentarer Rapportering til styringsgruppen skjer i forbindelse med overgang mellom faser i prosjektet. Prosjektdokumentene skal lagres på et eget Sharepointområde. Det opprettes et eget webområde for generell informasjon om prosjektet. 15

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 13.03. Versjon 1.5 Behandling Arbeidsgivernettverket 23.01. Økonominettverket 28.02. Rådmannsutvalget

Detaljer

Revidering av Retningslinjer for melding om driftsendringer og åpning av nye tilbud i private barnehager i Vennesla kommune

Revidering av Retningslinjer for melding om driftsendringer og åpning av nye tilbud i private barnehager i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 13.02.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/13 12/00337 5 10/13 13/00294 7 11/13 13/00358 1 Revidering

Detaljer

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen Prosjektveiviseren og gevinstrealisering v/ Jostein Engen Metoder og veiledningsmateriell Nytt metode- og veiledningsmateriell Tilgjengeliggjøres på www.prosjektveiviseren.no Prosessrammeverk Beste praksis

Detaljer

Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektplan

Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektplan Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet Prosjektplan Utarbeidet av Dato 05.02. Versjon 1.5 John Are Tharaldsen/Per Bendixen, KS John Ånon Jonassen Behandling Rådmannsutvalget 02.02. Status Vedtatt

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet Prosjektplan

Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet Prosjektplan Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet Prosjektplan Utarbeidet av John Are Tharaldsen/Per Bendixen, KS John Ånon Jonassen Dato 09.12.09 Versjon 1.3 Behandling IKT-nettverket 18..09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Gevinstrealiseringsprosjektet innen e-handel for kommunene på Øvre Romerike

Gevinstrealiseringsprosjektet innen e-handel for kommunene på Øvre Romerike Gevinstrealiseringsprosjektet innen for kommunene på Øvre Romerike 13. mai 2015 Torbjørn Bjørklund leder E-handel brukersamling Difi 1 sprogrammet Vi er en region i betydelig vekst! Kommune Innbyggere

Detaljer

Innføring av e-handel i Halden kommune

Innføring av e-handel i Halden kommune Innføring av e-handel i Halden kommune E-handel Brukersamling DIFI 04. November 2015 Svein Andersen Innkjøpsrådgiver / Systemansvarlig Halden kommune Fakta Halden kommune Fjord og festningsbyen 30 000

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse og gevinstrealisering v/petter Vinje,

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse og gevinstrealisering v/petter Vinje, Prosjektveiviser Ehandel 16.10.13 Endring og endringsledelse og gevinstrealisering v/petter Vinje, 95118243 Å lykkes med e-handel er enkelt, men ikke lett! Endringer som følge av ehandel Endring og Endringsledelse

Detaljer

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER TEMA OG STRUKTUR Definisjoner Virksomhetenes utfordringer Spesifisering av prosjektramme EVRYs metodikk for innkjøpsprosjekter

Detaljer

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland Prosjekt e-handel Implementeringsprosjekt Visma e-handel Plan for presentasjon ehandel. Vi forteller hvem vi er. (Vi er alle i møtet) Hva prosjektet skal levere. Prosjektorganisasjonen. Noen av milepælene

Detaljer

E-handel brukersamling 4. november

E-handel brukersamling 4. november E-handel brukersamling 4. november 2015-1000 1515 TID: TEMAER: ANSVARLIG: 1000 Registrering + kaffe Difis kurslokaler 2. etg. 1030 Åpning, praktisk informasjon og status Difis e-handelsarbeid Jostein Engen,

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse v/petter Vinje,

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse v/petter Vinje, Prosjektveiviser Ehandel 22.08.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Å lykkes med e-handel er enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE>

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Hva kommer på efaktura/e-handel?

Hva kommer på efaktura/e-handel? Hva kommer på efaktura/e-handel? Direktoratet for forvaltning og IKT Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avd. for offentlige anskaffelser Det gode innkjøp AGFA-rapporten - høring høsten 2008 Fokus på elektronisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

For å høste må man så. For å få avkastning må man investere

For å høste må man så. For å få avkastning må man investere For å høste må man så. For å få avkastning må man investere Brukerkonferansen 8. oktober 2013 Prosjektleder Torbjørn Bjørklund Agenda Kommunene på Hovedfokus i prosjekt e-handel Suksessfaktorer Kost/nyttevurderinger

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kontor for innkjøp Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser E-handel brukerkonferanse 21.-22. mars 2012 Kjetil Skog Universitetet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Administrasjonsutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 1/14 13/00356-5 Elektronisk handel - hovedprosjekt 1

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG

Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Glenn A. Hole Fakta ang. NG innkjøp Årlig kjøpsvolum > MNOK 50 Geografisk spredt virksomhet Sentral innkjøpsstrategi Lokal utførelse av bestilling-/ innkjøp fra

Detaljer

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013 Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013 Prosjektmandat, interessentanalyse, kommunikasjonsplan, prosjekt/aktivitetsplan praktiske eksempler

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektveiviseren.no Fordypningsdagen 16. oktober 2013

Prosjektveiviseren.no Fordypningsdagen 16. oktober 2013 Prosjektveiviseren.no Fordypningsdagen 16. oktober 2013 Introduksjon/innledning v/ Seniorrådgiver Arve Sandvoll Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Program - Fordypningsdag

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Prosjektveiviseren.no

Prosjektveiviseren.no Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013 Gevinstrealisering teori, veileder og praktisk eksempel v/ Seniorrådgiver Arve Sandvoll Avdeling

Detaljer

Iverksetting av ny kildesortering ved UiO <PROSJEKTNR.>

Iverksetting av ny kildesortering ved UiO <PROSJEKTNR.> PROSJEKTMANDAT Iverksetting av ny kildesortering ved UiO ENDRINGSHISTORIKK REVISJONSNR. KOMMENTAR DATO UTARBEIDET AV GODKJENT Utkast04/15 Justering: satt inn budsjett-tall 05.03.2015 Jorulf

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Endring og Endringsledelse Endring vil si de forandringer i rammevilkår, mål, strategier, planer, prosesser, organisering,

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen. Prosjektforslag for innføring av Ehandel - Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen. Prosjektforslag for innføring av Ehandel - Værnesregionen Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2013/4630-2 Saksbehandler: Bente Bakken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Prosjektforslag for innføring av Ehandel - Værnesregionen Forslag

Detaljer

Fra frisk BRIS til MOTVIND - Revisjon av en IT-anskaffelse i Trondheim kommune

Fra frisk BRIS til MOTVIND - Revisjon av en IT-anskaffelse i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Fra frisk BRIS til MOTVIND - Revisjon av en IT-anskaffelse i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Bakgrunn Anskaffelse og innføring av IT-system for ressurs- og virksomhetsstyring

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi?

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? Brukerkonferanse 20. mars 2013 André Hoddevik Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS) Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Agenda Hvor står vi?

Detaljer

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Situasjon Offentlige Anskaffelser Planlegging Konkurranse gjennomføring

Detaljer

Handlingsplan. Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden

Handlingsplan. Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden Handlingsplan Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden 2009-2012 Handlingsplan- organisering og fullmakter 1 1. Opprette et permanent innkjøpsforum Kostnad dekkes av den enkelte enhet/effekten

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet

Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet v/eirin Farmen Ass.rådmann Andebu kommune Påtroppende leder av enhet «strategi og samfunn» i Nye Sandefjord kommune Litt bakgrunn Samtaler

Detaljer

SAK-innkjøp. En prosjektbeskrivelse Olav Holden Kjetil Skog

SAK-innkjøp. En prosjektbeskrivelse Olav Holden Kjetil Skog SAK-innkjøp En prosjektbeskrivelse Olav Holden Kjetil Skog Bakgrunn UHR-innkjøpsutvalg har hatt i sitt mandat fra 2006 at det skal jobbes med utvikling av faglige nettverk i sektoren innen for innkjøpsområdet

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

KSI Trondheim 10. mai 2017 «fra bestiller til strategisk aktør»

KSI Trondheim 10. mai 2017 «fra bestiller til strategisk aktør» KSI Trondheim 10. mai 2017 «fra bestiller til strategisk aktør» Innkjøpssjef (Bodø/SIIS) Øystein Nilsen Saltenkommunene kartutsnitt (SIIS) Kartutsnitt Utvidet SIIS, LOVI, HALD Tilbakeblikk - status og

Detaljer

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat PLP Prosjektlederprosessen PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

#ORG2022. Styringsgruppemøte 31. mai 2016

#ORG2022. Styringsgruppemøte 31. mai 2016 #ORG2022 Styringsgruppemøte 31. mai 2016 Agenda for dagens møte 1. Statusgjennomgang hva har skjedd siden sist vi møttes 2. Styringsdokument for prosjektet mål og milepæler, organisering 3. Prosjektplan

Detaljer

Sykehusinnkjøp HF. Prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp Masterplan v juni 2016

Sykehusinnkjøp HF. Prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp Masterplan v juni 2016 Sykehusinnkjøp HF Prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp Masterplan v0.4 20.juni 2016 Innhold Formålet med masterplanen Prosjektets mål og oppdrag De viktigste milepælene i prosjektet og arbeidsstrømmene

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Innføring velferdsteknologi Agder 2020

Innføring velferdsteknologi Agder 2020 Innføring velferdsteknologi Agder 2020 Kick-off 21. 22.09.2017 Nasjonalt velferdsteknologiprogram Fase 1: 2013-2016 Utprøving av bruk av velferdsteknologi i 34 kommuner Lister og Østre Agder deltok Gevinster:

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus Nasjonalt topplederprogram Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Prosjektveiviseren.no

Prosjektveiviseren.no Prosjektveiviseren.no Utrullings/- innføringsstrategi kategorisering, utnyttelsesgrad, avropsmetoder v/ Seniorrådgiver Jan Mærøe Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og Støtte Kontroll:

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Prosjektmandat PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 3K Rådmenn Beslutning: Konseptfasen

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G SYKEHJEMSETATEN PROSJEKT- OG UTRULLINGSTEAM; Prosjekt- og porteføljestyring

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 011-2011 MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT Forslag til

Detaljer

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag 12. februar 2013

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag 12. februar 2013 Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag 12. februar 2013 v/ Seniorrådgiver Arve Sandvoll Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Agendapunkter Introduksjon - forventninger Prosjektveiviseren

Detaljer

Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune

Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune Mal prosjektmandat og arbeidsgrupper - Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller Vedtar Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser xxxxxxxx 2017 Prosjekteier/Oppdragets

Detaljer

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til betaling Oppfølgning PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Rådgiver Per Inge Bjørnevik, Stavanger kommune Senior rådgiver Petter

Detaljer

Forprosjekt. Lønn og regnskap. Høringsdokument 19.11.2010

Forprosjekt. Lønn og regnskap. Høringsdokument 19.11.2010 Forprosjekt Lønn og regnskap Høringsdokument 19.11.2010 Postadresse: Serviceboks 509, 4605 Kristiansand Telefon: +47 38 17 66 00 Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand Organisasjonsnummer:

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. 02.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer