Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest"

Transkript

1 Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål

2 Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok å etablere et forpliktende IKT-samarbeid i I perioden frem til skal en aktivt stake ut kursen Saken har vært politisk behandlet i de fire kommunene

3 Gjennomsnittstall for Befolkning Antall ansatte (lønnsliste, ikke årsverk) Antall elever Årsverk IKT-drift 18,8 Ansatte IKT-andre 1 Lærling - 6 Sum IKT-drift 2010 kr 44 mill. Sum IKT-investering 2010 kr 13,1 mill.

4 Mandat for forprosjektet Godkjent i Rådmannsgruppen i Hovedoppgaven og leveransen fra forprosjektet er å Sikre forankring Sikre at viktige avklaringer og forutsetninger for et forpliktende samarbeid foreligger på et så tidlig tidspunkt som mulig

5 Organisering Forprosjektgruppen har bestått av IKTlederne/ansvarlige samt representanter for fagorganisasjonene i de fire kommunene Kommunalsjef Marit Rinnan har representert prosjekteier og deltatt på møtene i prosjektet Rådmannsgruppen i har vært styringsgruppe for prosjektet

6 Målbilde for IKT-løsningene skal støtte opp under og ikke være til hinder for tjenestesamarbeid og samarbeid om administrative oppgaver Et forpliktende og formalisert samarbeid skal Understøtte tjenestesamarbeid, effektiv drift og høyt servicenivå overfor brukerne Gi stordriftsfordeler bl.a. ved anskaffelser og implementering av løsninger

7 Forts. Skape større organisasjonsuavhengighet og lette omstillinger i kommunen og regionen Styrke fagmiljø og rekruttering og bidra til et kompetent og robust IKT-miljø Bidra til økt sikkerhet, økt kapasitet og redusert sårbarhet Bidra til mer robuste og fremtidsrettede kommuner Bidra til bedre tjenester overfor innbyggerne og næringsliv

8 Gevinster Gevinstpotensialet er større jo tettere og mer omfattende samarbeidet er jo flere kommuner som deltar og jo mer samarbeidet dreier seg om kjerneoppgaver og samarbeid på tjenestenivå Gevinstene kommer til uttrykk i Reduserte kostnader/kostnadseffektivitet Økt kvalitet/service Strategiske gevinster

9 En viktig oppgave for forprosjektet har vært å utrede ulike forpliktende samarbeids-og organisasjonsformer, og forprosjektgruppen legger til grunn at Forpliktende IKT-samarbeid og gevinstmuligheter sees i sammenheng med samarbeid på tjenestenivå Regionsperspektivet er viktig. Målsettingen og forutsetning for prosjektet er: - bedre, mer helhetlige og like tjenester - fagmiljø som muliggjør det - tjenestesamarbeid

10 Forts. Modellen bidrar til god styring, tillit og gode samarbeidsrelasjoner Modellen skal bidra til rasjonell drift og robuste kommuner Modellen skal kunne være gjennomførbar

11 Prosjektet har utredet ulike samarbeidsmodeller Forvaltningsorganer etter kommuneloven Selvstendige rettssubjekter underlagt kommunenes eierskapskontroll Ingen eierskapskontroll Delte ressurser 27 med begrenset myndighet 27 som selvstendig rettssubjekt Samkommune Vertskommune Interkommunalt selskap (IKS) Aksjeselskap Utsetting til 3. part Det er ingen modell som klart peker seg ut som eneste rette

12 Anbefalt modell basert på s n totalvurdering Flertallet i prosjektgruppen (prosjektleder og 6 medlemmer) anbefaler et samarbeid basert på kommunelovens samarbeidet er ikke tiltenkt å være eget rettsubjekt Mindretallet (2 medlemmer fra Fjell) anbefaler vertskommunemodell

13 Bakgrunn for flertallets anbefaling Ansees som en fleksibel modell Kan bidra til tillit og et godt samarbeidsklima Kommunene etablerer noe sammen, har medvirkning og er mer likeverdige deltakere Deltakerne starter med blanke ark Modellen er forpliktende, og er et reelt samarbeid. Det gjør virksomheten og IKTsamarbeidet mer robust

14 Eier og kundeforhold Eier Eiermøte Politiske og administrative organer i Styret Ivaretakelse av eierrollen (kontroll av selskapet, fastsettelse av prinsipper for driften) Kommunene Vest IKT (utfører) Kunde Strategi og bestillerfunksjon IKTfora Kunde Kunde Kunde Gjensidige forpliktene kontrakter SLA (tjenesteavtaler)

15 Grad av tjenestenivå Alt Basis Lavt Vulkan Store investeringer over tid Nye krav til kompetanse og ressurser Evolusjon Små investeringer over tid Uendret eller senket krav til kompetanse og ressursbruk Tempo i innføring Big bang Stor, direkte investering Nye krav til kompetanse og ressurser Kinaputt Mindre, direkte investering Uendret eller senket krav til kompetanse og ressursbruk Høyt

16 Realisering av anbefalt modell Organisasjonsmessig samordning Medarbeidere som skal inngå i ny virksomhet organiseres samlet fra dag én Teknologisamordning En gradvis utvikling mot felles og like systemer Bygge på det en har, og i første omgang gjennomføre systemmessige og tekniske tiltak som er nødvendig for å starte på et minimumsnivå

17 forts. Dette omfatter først og fremst: Standardisering/sikring av kapasitet av kommunikasjonsløsning i og mellom kommunene Etablering av driftssenter (ett eller to) og system for fjerndrift Etablering av felles nettverksovervåkingssystem, Helpdesk- og forvaltningssystem Anskaffelse/leie av nødvendig maskinvare Nødvendig standardisering av systemer/lisenser

18 Prioriterte satsingsområder For å etablere samarbeidet vil prosjektgruppen pr. dags dato anbefale følgende prioritering mht. tiltak/systemer. Det er satt kryss for når implementering bør være avsluttet. System V 2012 H 2012 V2013 H2013 V2014 H 2014 E-post- kontorstøtte x Etablering av felles x driftssenter(ett eller to) Harmonisering av x infrastruktur Helpdesk- og x forvaltningssystem Arkiv/sak/dokument x Økonomi, lønn og x personal Drift pedagogisk nett x

19 Kostnadsutvikling uten samarbeid Drift Askøy Fjell Sund Øygarden Sum Tallene er basert på regnskap 2010, prognostisert årlig økning 13% (vekst 10%, inflasjon 3%) Investering Askøy Fjell Sund Øygarden Sum Tall er basert på gjeldende investeringsplaner

20 Kostnadsutvikling, uten samarbeid Askøy Fjell Sund Øygarden Sum

21 Etableringskostnader/merkostnad - felles IKT-drift Prosjekt Utgifter til prosjektgjennomføring Etableringskostnader Juridisk bistand, Brønnøysund, Revisor 100 Næringsmekling-søk etter lokaler 50 Rekruttering av daglig leder 50 Drift/investering Lønn daglig leder Leie/drift av lokaler (ca 500 kvm) Harmonisering av infrastruktur Kjøp av maskinvare/utstyr Spesialistkompetanse/opplæring Felles Helpdesk og forvaltningsystem Uforutsette kostnader og standardisering lisenser Sum Tall for 2012 er hovedsakelig tenkt for ultimo 2012

22 Forventet kostnadsutvikling og lønnsomhet Tall fra 0-alternativet er lagt til grunn med følgende tillegg/forutsetninger: Etablerings-/merkostnader relatert til samarbeidsetablering er tatt med Forventet effektiviseringsgevinst: 2013:0%, 2014:3%, 2015:10%, 2016:15%. Kostnader relatert til behovet for bestillerkompetanse i hver enkelt kommune er ikke tatt med Forventet kostnadsutvikling med samarbeid Utgifter IKT-driftsutgifter Etablering/ekstra investeringar Sum utgifter Effektiviseringsgevinst (utgiftsreduksjon) Sum korrigerte utgifter Kommunenes samlede IKT-budsjett * Resultat

23 Veien videre forprosjektets anbefaling Å foreta ytterligere kartlegging, avklaringer etc. før en endelig organisasjon etableres Etablere et hovedprosjekt som foretar ytterligere avklaringer basert på anbefalingene i denne rapport Prosjektet vil også ha ansvar for implementering slik at en felles organisasjon er på plass

24 Mange kritiske suksessfaktorer, men hva er den største fallgruben?

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest FORPROSJEKTRAPPORT til høring Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest www.regionradetvest.no Godkjent dato: Innhold 0

Detaljer

Forprosjekt felles IKT-satsing i Bergensregionen

Forprosjekt felles IKT-satsing i Bergensregionen Saksnr: 200512780-57 Versjon: 1.0 Rapport Forprosjekt felles IKT-satsing i Bergensregionen Oktober 2006 R E G I O N R Å D E T B E R G E N O G O M L A N D ASKØY - AUSTEVOLL - BERGEN - FJELL - FUSA - OS

Detaljer

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52 RAPPORT FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Versjon: 1.52 Utarbeidet dato : 23.2.2012 med tilføyelse av 20.3.2012 Utarbeidet av : Prosjektgruppe IKT Drift, inkl. uttalelser fra

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus ORDFØRAR RÅDMANN REGIONRÅD VEST INNKALLING TIL STYREMØTE Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00 Øygarden Rådhus Olav Martin Vik Leiar Per Hillestad Sekretær Saksliste: Sak 30. Sak 31. Sak 32. Sak 33. Sak

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Styresak. Det ble i styresak 25/02 vedtatt å igangsette en strategiprosess med tre delprosjekter:

Styresak. Det ble i styresak 25/02 vedtatt å igangsette en strategiprosess med tre delprosjekter: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 27.02.2003 Styresak nr: 030/03 B Dato skrevet: 19.03.2003 Saksbehandler: Per Karlsen/Hans K. Stenby Vedrørende: Samordning av administrative

Detaljer

Felles IKT-utvikling i kommunal sektor

Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Utfordringer og muligheter med IKT-styring og IKT-samarbeid En utredning gjennomført av Devoteam davinci 1.3.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 5 2 BAKGRUNN...

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Styresaknr. 21/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Hovedrapport stab-støtteprosjekt Saksbehandlers

Detaljer

NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal

NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal Utarbeidet på oppdrag av Midtre Namdal Regionråd 1 Forord Denne rapporten inneholder en

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Digitale Gardermoregionen

Digitale Gardermoregionen ØF-notat nr. 04/2006 Digitale Gardermoregionen målsettinger og status av Svein Bergum ØF-notat nr. 04/2006 Digitale Gardermoregionen målsettinger og status av Svein Bergum Tittel: Digitale Gardermoregionen:

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. etat Deres ref. Deres dato 13/911 026 RDM/RDM/AMJ 32 78 93 00

Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. etat Deres ref. Deres dato 13/911 026 RDM/RDM/AMJ 32 78 93 00 MODUM KOMMUNE Formannskapene i Modum, Sigdal og Krødsherad Vikersund, 4.4.2013 Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. etat Deres ref. Deres dato 13/911 026 RDM/RDM/AMJ 32 78 93 00 SAKSLISTE FELLES FORMANNSKAPSMØTE

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Versjon 0.88, 03. juli 2015 Innledning Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag 1 å utrede styrket

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Riktig bruk av IKT * kan ha avgjørende betydning for om kommunene når sine mål *) IKT: Informasjons- og kommunikasjons-teknologi Et begrep

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer