Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B."

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. SAMKOMMUNE Forslag til vedtak: Stavanger formannskap avgir følgende høringsuttalelse om Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til å oppheve kommuneloven kapittel 5 B Samkommune: Stavanger kommune slutter seg til departementets forslag om oppheving av kommuneloven kapittel 5 B. Samkommune. Sammendrag Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt ut forslag til oppheving av kommuneloven kapittel 5 B Samkommune med høringsfrist Samkommunen er en modell for omfattende samarbeidstiltak mellom kommuner der en betydelig avgjørelsesmyndighet blir overført til den interkommunale enheten. Samkommunen er en egen juridisk person og et eget interkommunalt forvaltningsorgan. Regjeringen varslet i Kommuneproposisjonen 2015 at samkommunemodellen ville bli avviklet. Regjeringen mener at interkommunalt samarbeid ikke er et fullgodt alternativ til større og mer robuste kommuner. Regjeringen mener at kommunesammenslåing er en bedre løsning for en kommune som trenger å samarbeide på så mange tjenesteområder som samkommunen gir anledning til. Ordningen med samkommune ble lovfestet i I den høringsrunden som gikk forut for denne lovfestingen i 2010, avga Stavanger formannskap en enstemmig høringsuttalelse som på prinsipielt grunnlag gikk imot en lovfesting av samkommune. To samkommuner er opprettet som til sammen omfatter seks kommuner. Dette er Innherrad samkommune og Midtre Namdal samkommune, begge i Nord Trøndelag. Rådmannen kan ikke se at det har framkommet nye momenter som tilsier at samkommunemodellen opprettholdes og anbefaler en tilslutning til departementets forslag. 1

2 HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. SAMKOMMUNE Sakens bakgrunn Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt ut på høring et forslag til lovendring som opphever kommuneloven kapittel 5 B Samkommune. Frist for å avgi høringsuttalelse er 13. april. Høringsnotatet framgår på departementets hjemmeside: https://www.regjeringen.no/contentassets/cc30f5db8d1a494093fdfb6ed8c24009/hoeyring_avvikling _samkommunemodellen.pdf Modeller for interkommunalt samarbeid Norske kommuner kan i dag velge ulike modeller for interkommunalt samarbeid. I tillegg til samkommunemodellen kan kommunene samarbeide gjennom vertskommunemodellen regulert i kommuneloven kapittel 5 A og etter kommuneloven 27 ( 27-samarbeid). Lov om interkommunale selskaper og aksjeloven gir også hjemmel for interkommunalt samarbeid. Kommunene samarbeider også gjennom avtaler. Departementet anerkjenner at kommuner kan ha behov for å samarbeide om ulike oppgaver. Etter departementets vurdering tilbyr det lovverket vi har, gode og relevante alternativ til samkommunemodellen. Vertskommunemodellen i kommuneloven med og uten folkevalgt nemnd etablerer forsvarlige rammer for at kommuner (deltakerkommunene) skal kunne delegere avgjørelsesmyndighet til en annen kommune (vertskommunen). Modellen legger blant annet til rette for samarbeid om lovpålagte forvaltningsoppgaver som innebærer offentlig myndighetsutøvelse. Vertskommunen er ikke et selvstendig rettssubjekt. Kommunene kan også opprette et styre til å løse felles oppgaver, jf. kommuneloven 27. Samarbeidet innebærer etablering av et interkommunalt avgjørelsesnivå der styret får delegert avgjørelsesmyndighet på et avgrenset område. 27-samarbeid kan være en del av kommunen eller et selvstendig rettssubjekt. IKS-loven og aksjeloven blir også brukt som hjemmel for samarbeid mellom kommuner. De to selskapsmodellene er egnet for forretnings-/næringspreget aktivitet og ikke for offentlig myndighetsutøvelse. Begge lovene legger opp til at det aktuelle selskapet, som er et selvstendig rettssubjekt, skal ha en forholdsvis stor grad av økonomisk og forretningsmessig selvstendighet overfor eierne. IKS-loven gjør det likevel mulig å ha større politisk styring og kontroll enn det aksjeloven i utgangspunktet legger opp til. Etter departementets syn dekker disse modellene det behovet kommunene har for å samarbeide på en tjenlig og forsvarlig måte. Nærmere om samkommunemodellen Adgangen til å opprette en samkommune ble tilføyd kommuneloven ved lov 25. mai 2012 nr. 28. Endringen skjedde ved opprettelse av kapittel 5 B Samkommune 28-2 a-v med virkning fra 1. juli Kommuneloven 28-2a. Samkommune lyder: 1. To eller flere kommuner eller to eller flere fylkeskommuner (deltakerkommunene) kan vedta 2

3 å opprette en samkommune for å løse felles oppgaver. 1 Vedtak om deltakelse i en samkommune treffes av kommunestyret eller fylkestinget selv. 2. Samkommunen er et eget rettssubjekt. 3. En kommune eller fylkeskommune kan ikke delta i mer enn én samkommune. 4. Øvrige kapitler i denne lov gjelder tilsvarende så langt de passer for samkommuner, med mindre annet er fastsatt i dette kapitlet. 8, 12, 18 til 21, 27, 28-1 c, 28-1 d, 28-1 g, 48 nr. 4, 49, 50 nr. 8, 56 til 58, 60 og 61 til 75 gjelder likevel ikke. Lovens forarbeid, Prop. 49 L ( ), redegjør nærmere for modellen. Modellen gjør det forsvarlig for kommunene å utføre sentrale lovpålagte oppgaver i samarbeid med andre. Modellen har likhetstrekk med vertskommunesamarbeidet, men mens sistnevnte er egnet for enkelttjenester, var samkommunen tiltenkt et bredere samarbeid på mer sektorovergripende oppgavefelt. Samkommunemodellen går også lenger enn vertskommunemodellen ved at kommunene som tar del i samkommunemodellen, overfører ansvaret sitt for å utføre oppgavene til samkommunen. Hovedformålet med samkommunemodellen var å gi kommunene et supplement til eksisterende modeller. Det ble lagt vekt på at modellen i større grad enn de andre modellene ville gi deltakerkommunene anledning til å lede de oppgavene de samarbeidet om, på en mer helhetlig og samordnet måte. Samkommunen var også tiltenkt store og ulike kjerneoppgaver. Både kommuner og fylkeskommune kan opprette samkommuner. En kommune kan bare delta i én samkommune. Kommunestyret eller fylkestinget må selv vedta å delta i en samkommune. En samkommune er et eget rettssubjekt. Et samkommunesamarbeid innebærer etablering av et nytt interkommunalt forvaltningsorgan som får lik avgjørelsesmyndighet overført fra alle deltakerkommunene. Når samkommunen gjør avtaler med en tredjepart, gjør den det som selvstendig part. Deltakerkommunene blir ikke selv direkte parter i avtalen. Samkommunen vil i prosesser som går for domstolen, kunne ha partsstilling, det vil si være saksøkt eller saksøker, og en dom vil kunne rette seg mot samkommunen. Samkommunen kan også ha partsstilling overfor andre styringsorgan, for eksempel kan offentlige vedtak, bevillinger og lignende rettes mot samkommunen. De andre reglene i kommuneloven gjelder i utgangspunktet også for samkommunen så langt kapittel 5 B ikke er til hinder for. Reglene om å oppløse samkommunemodellen er gitt i kommuneloven 28-2u: «Samkommunen kan oppløses dersom deltakerkommunene er enige om det. Vedtak om oppløsning treffes av det enkelte kommunestyre eller fylkesting selv.» I forarbeidene til paragrafen, jf. Prop. 49 L ( ) s. 110, heter det: «Det følgjer av første punktum at samkommunen kan oppløysast dersom alle deltakarane er einige om det. Dette føreset vedtak i den enkelte deltakarkommunen. Dette vedtaket må etter andre punktum gjerast av kommunestyret sjølv. Denne myndigheita kan ikkje delegerast til eit anna organ i deltakarkommunen.» Departementets forslag og begrunnelse Regjeringen har startet opp arbeidet med en kommunereform, jf. Prop. 95 S ( ) Kommuneproposisjonen Et flertall i Stortinget har sluttet seg til proposisjonen. Proposisjonen varslet at samkommunemodellen blir avviklet. I proposisjonen er også gitt uttrykk for at regjeringen mener at interkommunalt samarbeid ikke er et fullgodt alternativ til større og mer robuste kommuner. 3

4 Regjeringen mener at kommunesammenslåing er en bedre løsning for en kommune som trenger å samarbeide på så mange tjenesteområder som samkommunen gir anledning til. Kommunereformen skal legge til rette for en kommunestruktur som ikke gjør det nødvendig for kommunene å inngå i interkommunalt samarbeid for å kunne løse sine lovpålagte oppgaver. Ett av hovedargumentene for å innføre samkommunemodellen var at den ville gi anledning til et langsiktig, forpliktende og helhetlig samarbeid som kunne bidra til gode fagmiljø og forbedre kvaliteten på tjenestene i kommunene. Det mener departementet i stor grad kan gjøres på andre måter. Svært få kommuner har tatt i bruk samkommunemodellen siden det ble mulig og lovfestet i Det fins bare to samkommuner i dag, der tilsammen seks kommuner deltar. Begge disse samkommunene er i Nord Trøndelag. Departementet mener at dette tyder på at modellen framstår som mindre relevant for kommunene. Slik departementet ser det, blir også lokaldemokratiet tatt best vare på gjennom direkte folkevalgte organ. I samkommunen blir myndighet overført til indirekte valgte organ. Modellen kan videre gi innbyggerne mindre adgang til innsyn og svekke interessen deres for lokalpolitikk. På denne bakgrunn mener departementet at det ikke er ønskelig å opprette flere samkommuner, og at de samkommunene som fins i dag blir avviklet. Forslaget til lovendring innebærer at muligheten for å samarbeide gjennom samkommunemodellen bortfaller. For det store flertallet av kommuner får forslaget ingenting å si fordi svært få kommuner har tatt modellen i bruk. Departementet mener at de kommunene som samarbeider etter modellen i dag, vil kunne finne andre gode løsninger lokalt. Behov for interkommunalt samarbeid forutsettes dekket i det eksisterende lovverket ellers. Departementet foreslår derfor å oppheve kommuneloven kapittel 5 B Samkommune. Andre elementer i høringsnotatet Departementet redegjør også for når opphevingen av bestemmelsene om samkommune trer i kraft og overgangsordninger for eksisterende samkommuner. Samkommunene forutsettes avviklet senest Opphevingen av bestemmelsene om samkommune i kommuneloven medfører at begrepet samkommune utgår fra en rekke lover og forskrifter. For nærmere opplysninger vises til høringsnotatet. Rådmannens vurdering I den høringsrunden som gikk forut for lovfestingen av samkommune, avga Stavanger formannskap en enstemmig høringsuttalelse som på prinsipielt grunnlag gikk imot en lovfesting av samkommune. Vedtaket ble fattet og lyder som følger: Stavanger kommune ønsker en kommunestruktur som er mest mulig hensiktsmessig i forhold til befolkning, arbeidsplasser og infrastruktur og offentlig styringsverk for øvrig. Samkommunemodellen i seg selv oppfattes som et uttrykk for en uhensiktsmessig kommunestruktur. I den grad samkommunemodellen kommer til anvendelse, vil den virke avsporende for bestrebelsene på å etablere en hensiktsmessig kommunestruktur. Stavanger kommune er også av den oppfatning at en ordning med samkommune lett vil kunne bli byråkratiserende, at den vil kunne skape uklare styrings- og ansvarslinjer mellom samarbeidende 4

5 kommuner og samkommunen, at muligheten for et helhetlig innsyn blir svekket og at den på mange måter vil ha karakter som et fjerde forvaltningsnivå. Rådmannen kan ikke se at det har framkommet nye momenter som tilsier at samkommunen opprettholdes, og anbefaler en tilslutning til departementets forslag om å oppheve kommunelovens kapittel 5 B Samkommune. Konklusjon Rådmannen viser til forslag til vedtak på side 1. Inger Østensjø rådmann Kristine Hernes direktør Jarl Harry Gjedrem saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 5

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 02.06.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november 2014 Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Presteforeningen viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. september 2014 og avgir med dette sin høringsuttalelse.

Presteforeningen viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. september 2014 og avgir med dette sin høringsuttalelse. Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsuttalelse fra Presteforeningen Behandlet i Presteforeningens representantskap 21.oktober 2014 Innledning Presteforeningen viser til høringsnotat fra

Detaljer

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3 Kjell Harvold Sigrid Stokstad NIBR-rapport 2015:3 Interkommunal planlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:15 NIBR/Østlandsforskning 2012 Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu Otta Interkommunalt

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.04.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne

Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne KR 37.2/14 Vedlegg til KR-sak 37/14 Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne Innledende merknader om det nye rettssubjektet Hovedformålet med reformen er

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer