Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS"

Transkript

1 Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS

2 Indre Namdal Indre Namdal (IN) omfatter 6 kommuner. Har formalisert IKTsamarbeidet i eget selskap. Region med store avstander. Areal tilsvarende arealet til 48 kommuner i østlandsområde. Snåsa kommune har alene mer areal en Vestfold fylke, som består av 14. kommuner med gjennomsnittlig avstand på 5 km mellom kommunehusene Ca innbyggere.

3 Status IKT i Indre Namdal 2002 Liten samkjøring av systemer (ingen fellessystemer) Mange eldre systemer (libro, winsak). Behov for større oppgraderinger Flere kommuner manglet sak/arkivsystem Ikke bredbånd Neste ingen fagsystemer utenom økonomi, lønn, personal og sak/arkiv Små personalressurser, ofte delstillinger kombinert med andre kommunale fagstillinger (f. eks. kom.kass) Begrenset kompetansetilgang pga. små stillingsressurser Mye tjenestekjøp på timebasis

4 I prosjektet Offentlig tjenestetilbud i Indre Namdal OTiIN så kommunene Snåsa, Høylandet, Grong, Lierne, Røyrvik og Namsskogan på mulige løsninger for interkommunalt samarbeid i regionen. Prosjektet ble gjennomført i perioden (inkl. forstudie)

5 Mål for Indre Namdal 1. Opprettholdelse av de seks kommunene som sjølstendige kommuner 2. Opprettholde folketallet i IN-kommunene 3. Opprettholde offentlig basert sysselsetting i kommunene 4. Best mulige og mest mulig kostnadseffektive tjenester for befolkningen 5. Mest mulig likt tilbud av lovpålagte tjenester i kommunene

6 Delprosjekt 1: Felles IKT og administrative støttefunksjoner: Mål: Utnytte IKT til å legge grunnlaget for tett virtuelt samarbeid mellom kommunene og mellom kommunene og andre offentlige etater. Effektivisere de administrative støttefunksjonene ved å ta i bruk moderne IKT-løsninger samt organisere funksjonene felles for alle IN-kommunene

7 Omfatter Etablere et felles datanettverk mellom alle kommunene. Anskaffe og ta i bruk felles administrative ITsystemer i alle kommunene. Etablere felles datadrift og systemforvaltning Etablere datastøttet samarbeid mellom kommunene og med statsetatene Etablere virtuelt samarbeid om alle sentrale administrative støttefunksjoner (regnskap, lønn, skatt, personal osv.)

8 I delprosjekt felles IKT/ administrative støttefunksjoner innenfor OTiIN var Røyrvik kommune, på vegne av Indre Namdals kommunene, juridisk avtalepart med leverandører i den hensikt å oppnå rabatter og storkundefordeler ved anskaffelser og drift av nye systemer. Dette prosjektet ble avsluttet og det ble jobbet for å få etablert et selskap som kunne overta den rollen Røyrvik kommune hadde hatt. Med bakgrunn i dette ble IKT Indre Namdal IKS etablert for å videreføre felles IKT satsning.

9 IKT Indre Namdal IKS ble formelt stiftet Formål: Selskapet skal i samråd med eierne arbeide for å utvikle bruken av systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi tjenester hos eierne. Selskapet skal på vegne av eierne være juridisk avtalepart overfor leverandører i den hensikt å oppnå rabatter og storkundefordeler. Selskapet skal utvikle egen kompetanse på bruken av felles applikasjoner, tilby eierne brukerstøtte og tilpasninger av valgte systemer og være en pådriver i bruken av EDB-løsninger.

10 Selskapet skal være eiernes kontaktledd mot leverandørene ut fra at eierne tegner avtaler med selskapet om bruk av valgte applikasjoner. Selskapet skal være utviklingspart for eierne på de valgte tekniske løsninger. Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over selskapets hovedoppgaver. Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom selskapets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom medlemmene eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. Selskapet kan delta i samarbeid med andre selskap/ organisasjoner.

11

12 Konklusjon og anbefalinger i rapport Har selskapet imøtekommet de målsetningene som ble utarbeidet ved oppstarten? KomRev mener at IKT Indre Namdal IKS i stor grad har imøtekommet de målsetningene som ble utarbeidet ved oppstarten. Dette er synliggjort gjennom oppnåelse av stordriftsfordeler, bedre IKT-tjenester og en betydelig utvikling innenfor området siden selskapet ble stiftet.

13 Får kommunene den nødvendige innflytelse på de beslutningsprosesser som skjer mellom selskapet og den enkelte kommune? Eierkommunene har i stor grad fått nødvendig innflytelse på de beslutningsprosesser som er gjennomført i IKT Indre Namdal IKS. Det er imidlertid for tidlig å vurdere hvordan en styresammensetning med tre medlemmer vil fungere. Det er uansett viktig at en har et bevisst forhold til informasjonsflyt for å opprettholde kommunenes nødvendige innflytelse i beslutningssituasjoner som vedrører IKT Indre Namdal IKS.

14 Er det utarbeidet en nødvendig ansvarsfordeling mellom selskapet og kommunene? Siden selskapets drift i stor grad har vært prosjektstyrt, er ansvarsfordelingen mellom kommunene og selskapet tilfredsstillende regulert i prosjektplaner. Med utgangspunkt i at arbeidsoppgavene har vært dynamiske, ser KomRev det som en fordel at ansvarsfordelingen ikke har vært for rigid.

15 Anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten: Kommunene kan vurdere å selv foreta en evaluering av IKT Indre Namdal IKS. Videreutvikling av strategiske målsetninger vil være til hjelp for planlegging i et lengre tidsperspektiv. Det kan vurderes om selskapets årsberetning/regnskap, samt møteprotokoller fra representantskapsmøtene skal legges frem for formannskap/kommunestyret til orientering.

16 Mål ekommune I løpet av 2008 skal alle kommuner ha vurdert mulighetene for effektivisering og kvalitetsheving av forvaltning og tjeneste-produksjon gjennom interkommunalt IKT-samarbeid. 2. I løpet av 2009 skal kommuner som er del av et IKT-samarbeid ha utarbeidet egne strategidokumenter på basis av sin bestillerrolle. 3. I løpet av 2009 skal alle IKT-samarbeid ha utviklet egne strategidokumenter for egen virksomhet.

17 En handlingsplan som bygger på mål og tiltak i ekommune 2012.

18 Oppsummering - erfaringer IKT-samarbeidet i Indre Namdal kan betegnes som vellykket pga at kommunene har stor vilje til samarbeid om fellesløsninger. Vilje og evne til interkommunalt samarbeid er viktigere en organisasjonsformen (vertskommune/iks/ samkommune) Kommunene i Indre Namdal hadde ikke vært på dagens nivå på infrastruktur/løsnigner uten interkommunalt samarbeid.

19 Nøkkelen til at små kommuner skal klare å henge med ift. sentrale krav til gevinstoptimalisering ved bruke av IKT-løsninger er interkommunalt samarbeid. Strategisk planlegging er viktig for å gjøre de rette grepene fremover. Standardisering/felleskomponenter må utarbeides for at også små kommuner/regioner skal få til gevinstoptimalisering. Volumet i små kommuner forsvarer ikke kostnadene med utvikling av egne løsninger

20 Hvordan fungerer samarbeidet mellom IKS og kommunene i praksis. Kommunene ved rådmannsforum er bestiller av tjenester/fellesløsninger. Bestillingene genereres etter at IKTIN har foretatt en nærmere utredning, enten på eget initiativ eller etter ønske fra kommunene IKTIN har møte og talerett i IKT saker i rådmannsforumet. Innføring av nye fellesløsninger er prosjektstyr med egne prosjektgrupper. Innføring av nye fellesløsninger er prosjektstyr med egne prosjektgrupper, da bemannet med folk fra fagsektoren

21 Innføringsprosjekter på fagsystem gjennomføres ved at 2 superbrukere fra hver kommune deltar på innføring/opplæring. Disse danner for ettertiden et eget fagnettverk for erfarings- og informasjonsutveksling. Kommunikasjonsveien i overordnede saker går via rådmennene som har ansvar for å informere videre i respektive organisasjoner. I faglige saker går kommunikasjonen direkte mot fagnettverkene. Der IKTIN, på vegne av kommunene, har inngått avtaler med leverandører kan også kommunikasjon går direkte mellom kommunene og leverandør (For eksempel. ASPsenter).

22 IKT Indre Namdal IKS ansatte. Drift av serverpark lagt ut på anbud i Lokaldrift i kommunene (pc, nettverkskomponenter, lokale servere mv) besørges av den enkelte kommune ved egne ansatte eller kjøp av tjenester. Kommunene er tilknyttet innkjøpsavtalen til NTFK på utstyr. Flere tjenester kjøpes som ren ASP-leveranse via webapplikasjoner.

23 Takk

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 08.05.07 1. Bakgrunn Drammen kommune har p.t. seks kommunale foretak (KF): Drammen Eiendom KF Drammen Drift

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Bredbåndsprosjektet Samarbeid gir utvikling prosjektrapport

Bredbåndsprosjektet Samarbeid gir utvikling prosjektrapport Bredbåndsprosjektet Samarbeid gir utvikling prosjektrapport Sammendrag I kjølvannet av en gigantisk industriutbygging skapes det utviklingsmuligheter i Hammerfest innenfor teknologi, energi og miljø, akvakultur

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Styringsnettverk på norsk

Styringsnettverk på norsk 4 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Styringsnettverk på norsk Regionrådenes rolle i det norske politiske systemet Av professor Dag Ingvar Jacobsen,Universitetet i Agder, Institutt

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer