RISØR KOMMUNE Rådmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISØR KOMMUNE Rådmannen"

Transkript

1 RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2016/ Arkiv: 056 Saksbeh: Trond Aslaksen Dato: Utredning av en eventuell sammenslåing av DDØ og IKT-Agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Administrasjonsutvalg /16 Bystyret Rådmannens innstilling: 1. Risør bystyre støtter intensjonen om å slå sammen ikt-samarbeidene DDØ og IKT-Agder. 2. Risør bystyre ber rådmannen, i samarbeid med rådmennene i de andre kommunene i Østre Agder og lederne i de to ikt-samarbeidene, om å utrede hvordan en sammenslåing kan gjennomføres ihht områdene i saksfremlegget. 3. Endelig sak legges frem for bystyret til behandling senest juni Risør bystyre forutsetter at tillitsvalgte i selskapene og hovedtillitsvalgte i kommunene involveres i videre arbeid ihht hovedavtalen og det som er skissert i saksfremlegget.

2 Vedlegg: 1 Sluttrapport utredning av sammenslåing IKT Agder og DDØ 2 Uttalelse fra tillitsvalgte i Vegårshei - sammenslåing Sammendrag Dette er en felles saksutredning som er utarbeidet av lederne i DDØ og IKT-Agder og godkjent av rådmennene i de berørte kommunene. Saken bygger på en utredning som er foretatt for å kartlegge muligheter ved en sammenslåing av ikt samarbeidene DDØ (Den digitale østregionen) og IKT Agder. Utredningen som er foretatt viser gevinster for begge ikt samarbeidene av en sammenslåing. Kvalitative gevinster som økt kraft til digitalisering, styrket fagmiljø, redusert sårbarhet og bedre muligheter til å støtte kommunene i tjenesteutvikling gjelder begge ikt samarbeidene. Økonomiske gevinster på kort sikt kan påvises for DDØ. På lengre sikt vil det være økonomiske gevinster for begge ikt samarbeidene, men disse er vanskelige å konkretisere nå. Bakgrunn Ila. vinteren 2015/2016 og våren 2016 har det vært samtaler mellom DDØ og IKT Agder ift. samarbeid og etter hvert utredning av sammenslåing av selskapene. Initiativene har kommet fra begge samarbeidene gjennom deres styrende organer. Oppdraget som er bakgrunnen for denne saken og den vedlagte utredningen ble gitt av rådmennene i Østre Agder i møte 20. mai Fakta I perioden juni til september 2016 har lederne i ikt samarbeidene IKT Agder og DDØ jobbet sammen med en tillitsvalgt fra hver organisasjon og PA Consulting for å utrede sammenslåing av ikt samarbeidene. Rapporten følger vedlagt denne saken. I perioden har rådmannsmøtet i Østre Agder blitt orientert om arbeidet ved presentasjoner i 3 møter. Styret i Østre Agder ble informert om oppstart av utredningsarneidet i møte 3. juni Saken har vært drøftet i styremøte i Østre-Agder den og den Saksfremlegget vil videre oppsummere noen av funnene og anbefalinger fra rapporten, samt omtale enkelte tema som ikke har vært en naturlig del av utredningen. Om ikt samarbeidene DDØ (Den digitale østregionen) Den digitale østregionen ble etablert i IKT-samarbeidet er organisert som er vertskommunesamarbeid etter 28-1 b jf. kommuneloven. Vegårshei er vertskommune og det er inngått samarbeidsavtale med kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli. DDØ hadde ved utgangen av 2015 tilsatt 17 årsverk og en totalt regnskap på ca. kr. 18,5 mill. IKT Agder IKT Agder ble etablert som et interkommunalt selskap i Det interkommunale selskapet er eid av Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Selskapet er lokalisert i Arendal kommune ved Fylkeshuset i Aust-Agder. IKT Agder hadde ved utgangen av 2015 tilsatt 43,9 årsverk og et totalt regnskap på ca. kr. 77,6 mill. Se for øvrig vedlagte rapport for mer informasjon om samarbeidene.

3 Oppsummering av utredningen I rapporten beskrives kvalitative, økonomiske forhold og mulige gevinster en sammenslåing vil kunne innebære. IKT-samarbeidene varierer i modenhet på ulike områder. For DDØ vil sammenslåing innebære muligheten til å tilby flere og nye innbyggernære tjenester. Som del av et større samarbeid vil DDØ kunne redusere sårbarheten når nye og flere tjenester tilbys innbyggere og ansatte. For begge IKT-samarbeidene vil sammenslåing styrke gjennomføringskraften, utviklingstakten vil kunne økes, og digitale løsninger vil kunne lanseres raskere. Det er også grunn til å anta at en sammenslåing vil øke endringsevnen, lokalt og samlet for partene. De kvalitative gevinstene et større IKT-samarbeid vises særlig på følgende tre områder: Helse og velferd, Skole og Plan bygg og geodata. Et sammenslått samarbeid vil bli en enda sterkere utviklingsaktør på felt som ehelse, der særlig velferdsteknologi er en fellesnevner for å håndtere pålagte oppgaver og sikre involvering og medvirkning fra innbyggeren. Kommunene samarbeider tett i en regional satsning på velferdsteknologi. Et felles pleie- og omsorgssystem med felles database vil forenkle dette arbeidet og forenkle annet faglig samarbeid på tvers av kommunene. Kommunene i både IKT Agder og DDØ bruker samme skoleadministrative system. På kort sikt kan synergier utløses ved at kommunene i DDØ og IKT Agder- benytter samme løsning. På lengre sikt kan kommunene samarbeide på tvers om forvaltning og videreutvikling av systemer for skoleadministrasjon og helhetlig skoleløp. På kort sikt kan det etableres en felles forvaltning av fagsystemer innen Tekniske tjenester. På lengre sikt kan det gjennomføres en konsolidering og standardisering av fagsystemer på tvers av kommunene. For Bygg, Plan og Geodata er elektronisk byggesaksbehandling et viktig område å lansere digitale innbyggertjenester på. Et større IKT-samarbeid vil kunne styrke utviklings- og gjennomføringskraften på dette området for kommunene. Gjennom sammenslåing vil eierkommunene kunne utnytte ressursene bedre og oppnå en større ressurspool å trekke på når prioriterte nye oppgaver skal gjennomføres. Samling av fagpersonell vil styrke og øke den samlede kompetansen og økt innsikt kan bidra til smartere jobbing og forenklende og effektiviserende innbyggertjenester. De økonomiske fordelene ved sammenslåing er størst for DDØ på kort sikt. På lenger sikt vil alle kommuner kunne høste effekt ved standardisering og samordning av tjenesteproduksjonen på tvers av kommunene. Dette bør skje gjennom å etablere felles infrastruktur, ta i bruk felles fagsystemer i alle sektorer, og utnytte innkjøpsavtalene i de eksisterende selskapene. Sammenslåing vil for noen av eierkommunene innebære endringer i kostnader. Utredningen anbefaler derfor at det utarbeides modeller for kostnadsfordeling som sikrer en rettmessig fordeling av kostnader mellom eierkommunene. Tillitsvalgtes involvering I etterkant av at oppdraget fra rådmennene i Østre Agder ble gitt den 20. mai 2016, ble begge samarbeidene bedt om å finne en tillitsvalgt som kunne følge prosessen. Det ble gjort raskt og tillitsvalgte fra begge organisasjoner har vært med i alle arbeidsmøter om utredningen. Begge tillitsvalgte har utarbeidet en uttalelse til utredningen som følger utredningen som vedlegg. Andre forhold Det er flere forhold som ikke er utredet i rapporten som foreligger og som må avklares før en sammenslåing kan gjennomføres. Dette gjelder bl.a. Kartlegging av økonomiske konsekvenser, felles gevinstrealisering og overgangsmodeller Konsekvenser for ansatte i selskapene og hvordan disse skal ivaretas ved en sammenslåing Organisasjons- og styringsmodell for det nye ikt samarbeidet Samarbeidsmodell mellom kommunene i det nye ikt samarbeidet Juridiske og formelle aktiviteter som må gjennomføres ifm sammenslåing

4 Vurdering Funn i utredningen Utredningen skisserer flere gevinster ved en sammenslåing, både kvalitative og økonomiske. Økonomiske gevinster er tydeligst for DDØ kommunene på kort sikt, da IKT Agder har avtaler på fagsystemer som DDØ kommunene kan tre inn i og raskt få gevinst av. PÅ litt lenger sikt ligger det imidlertid gevinster for begge samarbeidene ved bruk av felles infrastruktur og flere å dele faste kostnader på. I tillegg vil et nytt samarbeid være en enda større kunde som kan forhandle bedre prisen enn man klarer hver for seg i dag. Når det gjelder kvalitative gevinster, er den tydeligste gevinsten at det nye ikt samarbeidet vil ha større fagmiljø som vil bidra med bedre og flere tjenester til ansatte i kommunene og ikke minst til innbyggere. En sammenslåing vil gi samarbeidet og i neste instans kommunene større forhandlings- og gjennomføringskraft, og dermed legge til rette for økt digitalisering. Utredningen skisserer også mer detaljerte kvalitative gevinster innenfor områdene Helse og velferd, Skole, Bygg, plan og geodata og Administrative tjenester. En sammenslåing vil legge til rette for felles systemer og felles arbeidsprosesser innenfor disse feltene, noe som igjen vil styrke faglig samarbeid mellom kommunene og redusere sårbarhet. Fremtidig samarbeid om IKT Ved en sammenslåing av selskapene vil antall eiere og samarbeidspartnere på IKT område øke fra hhv. 4 og 5 parter til 9. Dette kan gi økte utfordringer med samordning og tyngre beslutningsprosesser. Godt samarbeid mellom tjenestene i eierkommunene og god organisering av beslutningsprosessene vil ha mye å si for om dette blir hemmende for et nytt ikt samarbeid eller en styrke ved å være flere. Kostnader til sammenslåing En sammenslåingsprosess vil koste tid og ressurser for begge samarbeidene. Det vil derfor være naturlig at kapasiteten til å levere nye tjenester til kommunene blir redusert i en periode. Det vil være viktig at et eventuelt nytt samarbeid fokuserer på at tiltak som må gjøres ifm sammenslåing også gir gevinster for eierne. Det må i tillegg påregnes at det vil gå med kostnader til tekniske investeringer for å knytte IKT løsningen sammen. Disse vil imidlertid sannsynligvis raskt oppveies av reduserte kostnader til drift og vedlikehold av de samme løsningene. Konsekvenser for enkeltansatte Det er i dag til sammen 57,9 årsverk og 59 ansatte i samarbeidene til sammen (uten lærlinger). En sammenslåing av samarbeidene vil bety endringer for alle ansatte i større eller mindre grad. Det er naturlig at et nytt samarbeid bygges opp med en ny organisasjon og at ansatte i begge samarbeidene plasseres inn i den nye organisasjonen. For enkeltansatte kan dette bety en stor endring. Samtidig er det viktig å ta hensyn til at IT bransjen er i stor endring og at begge samarbeidene uansett vil måtte gå igjennom endringer som vil påvirke både enkelte ansatte og grupper av ansatte. Digitaliseringskraft Det er stor forskjell på antall etablerte digitale tjenester i de to ikt samarbeidene i dag. IKT Agder har et betydelig større antall tjenester enn DDØ. Likevel er det fortsatt stort potensiale rundt digitalisering for begge samarbeidene. Et nytt sammenslått ikt samarbeid vil kunne sette av mer ressurser til etablering av digitale innbyggertjenester enn hvert av samarbeidene kan i dag. Mange digitale tjenester vil også kunne utvikles av ikt samarbeidet sammen med en eller noen av kommunene, for så å ta i bruk av alle. I tillegg er digitalisering av tjenestene avhengig av en del sentral infrastruktur som kommunene kan dele.

5 Vurdering av sammenslåing ift et eventuelt samarbeid Som beskrevet i avsnittet om bakgrunn, startet denne prosessen med et ønske om samarbeid mellom ikt samarbeidene. Det ble imidlertid tidlig klart at det er få gevinster å hente ved et begrenset samarbeid, og at utfordringene ved å finne felles aktiviteter som skal passe i begge organisasjoner antagelig vil koste mer enn gevinstene det er mulig å ta ut. Dette gjelder spesielt for IKT Agder. Dette bildet er blitt stadig tydeligere ila utredningsprosessen, og de daglige lederne i begge selskapene vurderer i dag at et samarbeid kun vil gi små gevinster. Videre prosess Gitt tilslutning til forslag til vedtak, legges det opp til følgende prosess våren 2017: Rådmennene i de to ikt samarbeidene nedsetter en arbeidsgruppe som utreder forholdene skissert i denne saken i avsnittet «Fakta/Andre forhold». Det utpekes en tillitsvalgt fra hvert av de to samarbeidene, samt en tillitsvalgt på vegene av kommunene for hvert av de to samarbeidene (totalt 4 tillitsvalgte) som involveres i utredningen Utredningen skal være ferdig til politisk behandling i juni 2017 Eventuell sammenslåing av ikt samarbeidene senest fra og med 1/1-2018

Eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder

Eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder Eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder Status og videre prosess Rådmannsmøtet Østre Agder 11/1-2017 Overordnet status Utredning av sammenslåing er behandlet av følgende organer: Representantskapet

Detaljer

DDØ og IKT-Agder. Kommentarer til PA-rapporten fra ansatte i DDØ IKT. Innledning

DDØ og IKT-Agder. Kommentarer til PA-rapporten fra ansatte i DDØ IKT. Innledning DDØ og IKT-Agder Kommentarer til PA-rapporten fra ansatte i DDØ IKT Innledning Etter oppfordring fra ordfører og rådmann i Vegårshei kommune om tilbakemeldinger, er dette dokumentet utarbeidet av de ansatte

Detaljer

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm tlf Søknadsfrist for stillingen er xx.september.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm tlf Søknadsfrist for stillingen er xx.september. Notat Utkast tekst stilling engasjement Østre Agder regionråd, som er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune, har

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og Det Digitale Østre (DDØ)

Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og Det Digitale Østre (DDØ) Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/9746-1 Saksbehandler Martin Zeiffert Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 09.10.2017 Administrasjonsutvalget 10.10.2017 Fylkesutvalget 10.10.2017 Fylkestinget 24.10.2017

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2006/1918-47 Arkiv: G21 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 29.04.2016 Revidert samarbeidsavtale Arendal Legevakt Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/16 Helse- og omsorgskomitéen

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 24.11.2016 Tid: 18:30 Evt. lovlige forfall meldes her: http://www.gjerstad.kommune.no/politikk/melding-om-forfall/

Detaljer

Froland kommunes samarbeid

Froland kommunes samarbeid Froland kommunes samarbeid med IKT Agder 21. mars 2019 Rune Johansen og Gil Holm IKT Agder og Froland kommune Agenda Generelt om IKT Agder Nåværende selskapsavtale Samarbeidet med kommunene IKT Agder -

Detaljer

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Styremedlemmer mfl i Østre Agder Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 15.september 2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 22.september 2017 i Tvedestrand kommunehus Styremøtet fredag 22.september 2017 kl.09.00-13.00

Detaljer

Konsulentrapport anbefaler IKT-organisering

Konsulentrapport anbefaler IKT-organisering Konsulentrapport anbefaler IKT-organisering PA Consulting Group anbefaler den nye fylkeskommunen å organisere IKT gjennom IKT Agder. Konsulentselskapet PA Consulting Group (PA) har på vegne av Aust-Agder

Detaljer

Ambulansetjeneste i Tvedestrand

Ambulansetjeneste i Tvedestrand Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/32-2 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 31.08.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Livsløpskomite 06.09.2016 125/16 Kommunestyre 13.09.2016 Ambulansetjeneste

Detaljer

Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ

Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ Kommunesamarbeidet i Østre Agder Vår saksbehandler: Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Saksgang: Utvalg Møtedato Rådmannsgruppen 16.08.2017 25.08.2017 utsatt/ 22.09.2017 Styret Østre Agder behandlet Etablering

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 23.januar 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

Møteinnkalling. Til Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg. Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 23.oktober 2019 i Froland.

Møteinnkalling. Til Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg. Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 23.oktober 2019 i Froland. Til Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg Innkalling til møte i rådmannsutvalget onsdag 23.oktober 2019 i Froland. Sted Kommunestyresalen Tid 23.okt.2019 kl.08.30-13.00 Saksliste: 57/19 Godkjenning av

Detaljer

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 11.01.2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Styremøtet er fra kl. 08.30-11.45. Møtet avholdes i Arendal

Detaljer

Ny styringsmodell 9 eierkommuner

Ny styringsmodell 9 eierkommuner Ny styringsmodell 9 eierkommuner Mange utfordringer 0 IT-systemer totalt. 33 innen teknisk sektor, herav 0 hovedsystemer Behov for koordinering og samhandling mellom eierkommuner Viktig å definere strategisk

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Hagestrand Medlem H Steinar Pedersen Medlem H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Hagestrand Medlem H Steinar Pedersen Medlem H 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 24.11.2016 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Haldis Løite Ordfører

Detaljer

REFERANSE: DATO: VERSJON: ANSVARLIG: Ole Jørgen Etholm Fredrik Grindland. Rapport. Utredning av eventuell sammenslåing DDØ og IKT Agder

REFERANSE: DATO: VERSJON: ANSVARLIG: Ole Jørgen Etholm Fredrik Grindland. Rapport. Utredning av eventuell sammenslåing DDØ og IKT Agder REFERANSE: DATO: VERSJON: ANSVARLIG: Ole Jørgen Etholm 26.05.2017 1.0 Fredrik Grindland Rapport Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikt... 5 Digitaliseringskraft... 5 Digital

Detaljer

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 11.januar kl i Arendal kultur- og ra dhus

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 11.januar kl i Arendal kultur- og ra dhus Til Rådmenn i Østre Agder Arendal 12.januar 2017 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 11.januar kl. 9.00-12.00 i Arendal kultur- og ra dhus Disse møtte: Ole Petter Skjævestad Vegårshei, Christina

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Styremedlemmer mfl i Østre Agder Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 18.august 2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Gjerstad - kommunestyresalen i Almuestaua Styremøtet fredag 25.august 2017 kl.09.00-13.00

Detaljer

Rapport. Utredning av eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder. Ole Jørgen Etholm Fredrik Grindland

Rapport. Utredning av eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder. Ole Jørgen Etholm Fredrik Grindland REFERANSE: DATO: VERSJON: ANSVARLIG: Ole Jørgen Etholm 02.06.2017 1.0 Fredrik Grindland Rapport Utredning av eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1554-0 Arkiv: 026 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 04.05.2015 Kommunereformen - Utredning Risør kommune Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Bystyret Møtedato

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2014/1669-42 Arkiv: F03 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 29.10.2016 Evaluering av prosjektet med felles ehelse og velferdsteknologi-koordinator og videreføring av satsningen

Detaljer

Videreføring av felles satsing på ehelse og velferdsteknologi i Østre Agder - omgjøring

Videreføring av felles satsing på ehelse og velferdsteknologi i Østre Agder - omgjøring ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/32 21.11.2016 Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 16/133 24.11.2016 Kommunestyret Arkivref: 2016/1005-2 Saksbeh.: Laila Nylund,

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi Arkivsaksnr.: 17/1162 Lnr.: 9531/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna Digitaliseringsstrategi 2017-2021 Rådmannens innstilling: 1. Digitaliseringsstrategien for Lunner kommune vedtas og

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 15.februar kl i Vega rshei kommunehus

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 15.februar kl i Vega rshei kommunehus Til Rådmenn i Østre Agder Arendal 16.februar 2017 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 15.februar kl. 8.30-13.00 i Vega rshei kommunehus Disse møtte: Ole Petter Skjævestad Vegårshei, Christina

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 21.oktober 2016 i lokalene til Lisand industrier i Tvedestrand.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 21.oktober 2016 i lokalene til Lisand industrier i Tvedestrand. Til Styremedlemmer i Østre Agder Arendal 24.oktober 2016 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 21.oktober 2016 i lokalene til Lisand industrier i Tvedestrand. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Utkast til mandat for utredning av framtidig organisering av NAV-kontorene innenfor Østre Agder regionråd

Utkast til mandat for utredning av framtidig organisering av NAV-kontorene innenfor Østre Agder regionråd Utkast til mandat for utredning av framtidig organisering av NAV-kontorene innenfor Østre Agder regionråd Organisering av utredningsarbeidet Rådmannsutvalget i Østre Agder og direktør og assisterende direktør

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Skisse til aktivitetsplan for kommunereformprosessen RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Skisse til aktivitetsplan for kommunereformprosessen RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/10 29.01.2015 Kommunestyret Arkivref: 2014/720-11 Saksbeh.: Christina Ødegård, Rådmann Avdeling: Rådmannen Dir.tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 12.02.2018 kl. 09:00-12:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 18/00069 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Skisse til aktivitetsplan for kommunereformprosessen RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: BEHANDLING I KOMMUNESTYRET DEN

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Skisse til aktivitetsplan for kommunereformprosessen RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: BEHANDLING I KOMMUNESTYRET DEN ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/10 29.01.2015 Kommunestyret Arkivref: 2014/720-11 Saksbeh.: Christina Ødegård, Rådmann Avdeling: Rådmannen Dir.tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGGSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGGSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMND Møtested: Skogheim Møtedato: 22.05.2019 Tid: 09:30-15:30 SAKSLISTE TILLEGGSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/19 19/414 VERTSKOMMUNESAMARBEID INNENFOR OMRÅDET IKT/DIGITALISERING

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2014/1669-23 Arkiv: F03 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 26.01.2016 Østre Agder - Strategisk rammeplan for velferdsteknologi Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/16 Helse- og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 18.februar 2014 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene Tvedestrand

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

DigInn-prosjektet. Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing og - samarbeid i Inn-Trøndelagsregionen Renate Trøan Bjørshol, utviklingsrådgiver

DigInn-prosjektet. Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing og - samarbeid i Inn-Trøndelagsregionen Renate Trøan Bjørshol, utviklingsrådgiver DigInn-prosjektet Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing og - samarbeid i Inn-Trøndelagsregionen Renate Trøan Bjørshol, utviklingsrådgiver Inn-Trøndelagsregionen Utgangspunktet Kommunene i Inn-Trøndelag

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF ARKIVSAK: 2019/6625 STYRESAK: 054/19

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF ARKIVSAK: 2019/6625 STYRESAK: 054/19 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 14.05.2019 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF ARKIVSAK: 2019/6625 STYRESAK: 054/19 STYREMØTE:

Detaljer

Arendal 22.januar 2019 Referat fra styremøte i Østre Agder 18.januar 2019 i Arendal. Referent Sted Tid Allmustaua Gjerstad

Arendal 22.januar 2019 Referat fra styremøte i Østre Agder 18.januar 2019 i Arendal. Referent Sted Tid Allmustaua Gjerstad Til Styremedlemmer i Østre Agder Kopi til: Medlemmer i rådmannsutvalget i Østre Agder Arendal 22.januar 2019 Referat fra styremøte i Østre Agder 18.januar 2019 i Arendal Referent Sted Tid Allmustaua Gjerstad

Detaljer

Styret i Østre Agder EVRY Norge AS Org.nr. 933 012 867 Postadresse: Postboks 4 1330 Fornebu Dato: 23.08.2017 Side 1/2 Besøksadresse: Snarøyveien 30 A 1360 Fornebu Innspill til eventuell etablering av ny

Detaljer

Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF

Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF Møtedato: 28. mai 2019 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Helse Vest RHF Bodø, 16.5.2019 Helse Nord RHF v/rolandsen og Nilsen Styresak 59-2019 Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF Formål Styret

Detaljer

Vedlegg sak DDØ OG IKT-AGDER UTREDNING AV SAMMENSLÅING

Vedlegg sak DDØ OG IKT-AGDER UTREDNING AV SAMMENSLÅING Vedlegg sak 64-16 DDØ OG IKT-AGDER UTREDNING AV SAMMENSLÅING 20. september 2016 PA Regional Office: PA Consulting Group Verkstedveien 1 PO Box 150,Skøyen 0212 Oslo Tel: +47 67 58 67 58 Fax: +47 67 59 09

Detaljer

EVALUERING AV ØSTRE AGDER. Mandat Vedtak i styret

EVALUERING AV ØSTRE AGDER. Mandat Vedtak i styret EVALUERING AV ØSTRE AGDER Mandat Vedtak i styret Østre Agder er et interkommunalt samarbeidsforum for kommuner i regionen. De deltakende kommuner er Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand,

Detaljer

Strategisk rammeplan. Erlend Kydland Faanes & Øyvind Johannesen. Kommunalsjefsforum

Strategisk rammeplan. Erlend Kydland Faanes & Øyvind Johannesen. Kommunalsjefsforum Strategisk rammeplan Erlend Kydland Faanes & Øyvind Johannesen Kommunalsjefsforum 05.03.15 Vedtak i Tvedestrand kommunestyre Tvedestrand kommunestyre vedtar at det igangsettes arbeid med å utarbeide et

Detaljer

Hei Kan du sette denne saken opp på neste møte i rådmannsutvalget? Har snakket med Harald om det. Mvh Trond Sendt fra min iphone

Hei Kan du sette denne saken opp på neste møte i rådmannsutvalget? Har snakket med Harald om det. Mvh Trond Sendt fra min iphone Hei Kan du sette denne saken opp på neste møte i rådmannsutvalget? Har snakket med Harald om det. Mvh Trond Sendt fra min iphone Videresendt melding: Fra: "Danielsen, Harald"

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/2331-18 HEIM KOMMUNE IKT-STRATEGI Ferdigbehandles i: Fellesnemnda Saksdokumenter: - Heim kommune IKT-strategi - Tjenestestruktur

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 6.mars 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

Tiltaksplan digitalisering 2019

Tiltaksplan digitalisering 2019 Tiltaksplan digitalisering 2019 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 2015 en felles strategi for sitt digitaliseringssamarbeid for perioden 2015 2018. SuksIT som er kommunenes felles digitaliseringsorgan

Detaljer

FORPROSJEKTER TIL KOMMUNEREFORMPROSESSEN

FORPROSJEKTER TIL KOMMUNEREFORMPROSESSEN FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR I ØSTRE AGDER? FORPROSJEKTER TIL KOMMUNEREFORMPROSESSEN Presentasjon for styret i Østre Agder 11. desember 2015 Sigrid Hellerdal Garthe, Samfunnsplanlegger, Risør kommune OM UTREDNINGEN

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2.

Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2. Ås kommune Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett 2015-2018, vedlegg 2. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 15/00980-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten Fra: Melhus kommune Sendt: 2. februar 2016 15:28 Til: Postmottak STFK Emne: Melding om politisk vedtak - Høring - Trøndelagsutredningen Vedlegg: 160000005035.PDF; 160000005029.PDF;

Detaljer

Saksframlegg. NY ORGANISASJONSFORM FOR TRONDHEIMSFJORDEN INTERKOMMUNALE HAVN Arkivsaksnr.: 05/19047

Saksframlegg. NY ORGANISASJONSFORM FOR TRONDHEIMSFJORDEN INTERKOMMUNALE HAVN Arkivsaksnr.: 05/19047 Saksframlegg NY ORGANISASJONSFORM FOR TRONDHEIMSFJORDEN INTERKOMMUNALE HAVN Arkivsaksnr.: 05/19047 Forslag til innstillingen: 1. Bystyret stiller seg positiv til at Trondheimsfjorden Interkommunale Havn

Detaljer

Vertskommuneavtale for IKT. mellom. Vegårshei. Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli

Vertskommuneavtale for IKT. mellom. Vegårshei. Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli Vertskommuneavtale for IKT mellom Vegårshei og Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli Versjon 1.0 11. august 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Tjenestens innhold... 3 4. Tjeneste-

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1554-77 Arkiv: 026 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 06.06.2016 Kommunereformen - sammenslåing 4K-øst Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/16 Bystyret 22.06.2016

Detaljer

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 13.september 2017 kl i Tvedestrand administrasjonsbygg

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 13.september 2017 kl i Tvedestrand administrasjonsbygg Til Rådmenn i Østre Agder Arendal 14.september 2017 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 13.september 2017 kl. 08.30-12.00 i Tvedestrand administrasjonsbygg Disse møtte: Trond Aslaksen Risør,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jostein Harm Arkiv: 056 &01 Arkivsaksnr.: 18/4029. Interkommunalt samarbeid med Kongsbergregionen om IKT drift

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jostein Harm Arkiv: 056 &01 Arkivsaksnr.: 18/4029. Interkommunalt samarbeid med Kongsbergregionen om IKT drift SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jostein Harm Arkiv: 056 &01 Arkivsaksnr.: 18/4029 Saken behandles av Formannskapet Kommunestyret Saken avgjøres av Kommunestyret Interkommunalt samarbeid med

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 FELLES LØNN- OG REGNSKAPSFUNKSJON FOR KOMMUNENE ASKER, BÆRUM OG DRAMMEN INNSTILLING TIL: ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Østre Agder styremøte. Rune Johansen, Daglig leder IKT Agder

Østre Agder styremøte. Rune Johansen, Daglig leder IKT Agder Østre Agder styremøte Rune Johansen, Daglig leder IKT Agder Tidslinje 9.1.18 Oppgaver Relasjon Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Status Kommentar Omstillingsdokument Ferdig Virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse 15.01.16 - Kristiansand Ved prosessveileder Dag Petter Sødal og Jarle Bjørn Hanken, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 1 Hva handler reformen om?

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2013/167-31 Arkiv: F40 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 15.10.2014 Oppretting av interkommunalt barnevern for Gjerstad, Risør og Tvedestrand Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Saksframlegg INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Forslag til innstilling: Intensjonsavtalen om interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen tas til etterretning, og bystyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem Lyngdal kommunestyre 21.1.2016 Norman Udland - rådmann Stortingets forventninger til reformarbeidet i kommunene Ta aktivt del i reformen

Detaljer

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Byregionprogrammet Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Arendal Froland Åmli Grimstad Risør Tvedestrand Vegårshei Gjerstad Bakgrunn Kommunal og moderniseringsdepartmentet

Detaljer

Innføring velferdsteknologi Agder

Innføring velferdsteknologi Agder Innføring velferdsteknologi Agder Gjennomførte oppstartsmøter: Digitale alarmer: Risør 23.11 Gjerstad 8.12 Tvedestrand 8.12 Froland 12.12 Birkenes 4.1.18 Søgne 10.1 Mandal 10.1 Marnardal 11.1 Grimstad

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 V E D T A K:

Utvalg Møtedato Saksnummer Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 V E D T A K: Side 1 av 6 Re kommune JournalpostID 09/873 Saksbehandler: Trond Wifstad, telefon: 33 06 15 17 Rådmannen Interkommunalt samarbeid Hof, Holmestrand og Re Utvalg Møtedato Saksnummer Administrasjonsutvalget

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

GEVINSTER VED ORDEN I EGET HUS

GEVINSTER VED ORDEN I EGET HUS GEVINSTER VED ORDEN I EGET HUS Kommunedagen Difi Grete Kvernland-Berg 13. februar 2018 1 Les: FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert utredning av

Detaljer

Lindesnes Vi bygger den nye kommunen sammen

Lindesnes Vi bygger den nye kommunen sammen Lindesnes 2020 Vi bygger den nye kommunen sammen Vi bygger den nye kommunen sammen Ansatte innen alle fagområder, tillitsvalgte, verneombud og ledere jobber og finner løsninger sammen Administrativt styrt

Detaljer

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.04.2017 27879/2017 2017/2464 060 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Vertskommunesamarbeid med Røst kommune

Detaljer

HVORDAN FORANKRE ARBEIDET MED «ORDEN I EGET HUS» OG HVORDAN I PRAKSIS GJENNOMFØRE DET I KOMMUNENE?

HVORDAN FORANKRE ARBEIDET MED «ORDEN I EGET HUS» OG HVORDAN I PRAKSIS GJENNOMFØRE DET I KOMMUNENE? HVORDAN FORANKRE ARBEIDET MED «ORDEN I EGET HUS» OG HVORDAN I PRAKSIS GJENNOMFØRE DET I KOMMUNENE? 7 kommuner 55 000 innbyggere 5000 ansatte «Vi er sterke nok sammen» «Innbyggerne og næringslivet i Kongsbergregionen

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

Kommunesammenslåing. Eddie Whyte SLT-koordinator Seksjon strategi og samfunn.

Kommunesammenslåing. Eddie Whyte SLT-koordinator Seksjon strategi og samfunn. Kommunesammenslåing Eddie Whyte SLT-koordinator Seksjon strategi og samfunn eddie.whyte@sandefjord.kommune.no Problemløsning https://www.nrk.no/nyheter/kommunesammenslaing-1.11439028 Veien mot en ny

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

NOTAT VEDR. FORVALTNING

NOTAT VEDR. FORVALTNING NOTAT VEDR. FORVALTNING 1 INNLEDNING IKT Agder samarbeidet har ila de siste 1-2 årene anskaffet nye systemer for håndtering av arkiv og saksbehandling og for ERP. Løsningene som er implementert gir nye

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-17 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Referat fra møte i styret for Østre Agder onsdag 21.september 2011.

Referat fra møte i styret for Østre Agder onsdag 21.september 2011. Østre Agder Interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli Til: Styremedlemmer i Østre Agder Rådmenn i Østre Agder Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann

Detaljer

Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune Mandat for NAV Indre Østfold kommune Behandlet dato: Behandlet av (delprosjektleder): Sted: Fellesnemnda 13.03.2018 Bjørn Sjøvold Askim Signatur ved godkjenning (BP1): Bjørn Sjøvold, Sverre Jespersen Basert

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof - Re. Kommuneplanlegger Inger Christensen

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof - Re. Kommuneplanlegger Inger Christensen Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof - Re Folkemøte i Sande 22.Juni 2015 Innhold - temaer 1. Sammendrag 2. Bakgrunn 3. Demografi, geografi 4. Samfunnsutviklerrollen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Steinar Loeng Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 16/465

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Steinar Loeng Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 16/465 Vestre Toten kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Steinar Loeng Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: FINANSIERING AV FELLES DIGITALISERINGSPROSJEKTER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Slik jobber vi hos oss nå

Slik jobber vi hos oss nå Slik jobber vi hos oss nå Re kommune rådmann Trond Wifstad Seminar for kommuner som slår seg sammen, Gardermoen 21.03.17 1 Re - bokstavelig talt hjertet av Vestfold! OSLO BUSKERUD Drammen AKERSHUS Kongsberg

Detaljer

Østre Agder. Styrets vedtak knyttet til arbeid med Kommunestrukturreformen

Østre Agder. Styrets vedtak knyttet til arbeid med Kommunestrukturreformen Østre Agder Styrets vedtak knyttet til arbeid med Kommunestrukturreformen Sak 64/14-19.sept.2014 Kommunestrukturprosessen fylkesmannens forventninger og bidrag Fylkesmann Øystein Djupedal ga en presentasjon

Detaljer

Finansieringsmodeller Vertskommunemodell

Finansieringsmodeller Vertskommunemodell Finansieringsmodeller Vertskommunemodell Mange samarbeid ulike ordninger Østre Agder Et samarbeid som foregår mellom flere kommunale parter, hvor ordningen skal gagne alle de involverte kommunene. Hvert

Detaljer

Hvilke reelle valg har vi?

Hvilke reelle valg har vi? Midtre-Agder Hvilke reelle valg har vi? Utgangspunkt Det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommunereform, jfr. kommuneøk.prp for 2015 Alle landets kommuner skal delta i prosesser med sikte

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2009/1024-0 Arkiv: 060 Saksbeh: Else Skjellum Dato: 05.12.2011 Elektroniske saksdokumenter for Risør bystyre og komiteer Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret

Detaljer

Møteprotokoll. Interkommunal kommunedelplan E18 Dørdal Grimstad

Møteprotokoll. Interkommunal kommunedelplan E18 Dørdal Grimstad ARENDAL KOMMUNE Møteprotokoll Interkommunal kommunedelplan E18 Dørdal Grimstad Dato: 28.09.2018 Tid 10:00 12:50 Sted: Heimat, Brokelandsheia Møtende medlemmer: Jan Dukene Inger Løite Terje Eikin Kjetil

Detaljer