Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid"

Transkript

1 Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011

2 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid, IKS er og AS er o IV Vertskommunemodellen o V Forslag til lovfesting av samkommunemodellen o VI Avslutning 2

3 I. Innledning 3

4 Kommunenes egenart Kommunene som eget folkevalgt nivå har: Politisk ansvar Rettslig ansvar Kommuneloven 6 sier at kommunestyret er øverste myndighet i en kommune Får betydning for organisasjonsfriheten særlig om en kommune overlater egen beslutningsmyndighet til andre 4

5 Generalistkommuneprinsippet Alle kommuner tildeles de samme lovpålagte oppgavene fra staten og/eller. Kommunene i Norge har et bredt spekter av oppgaver en generalist 5

6 Motiv for å delta i interkommunale samarbeid Kompetanse - danne større fagmiljø Drive effektivt Oppnå stordriftsfordeler forene faglige og økonomiske ressurser 6

7 Tre sentrale juridiske begreper Delegere: Tildele den kompetanse man selv har til et organ man har organisasjons- og instruksjonsmyndighet over Sidelengs delegering Eget rettssubjekt: Fellesbetegnelse på fysiske og juridiske personer som har rettigheter og kan pålegges plikter. F.eks: inngå avtaler, ha partsstilling overfor det offentlige og domsstoler. Myndighetsutøvelse Forvaltningsloven 2 a)-c) 7

8 II. Kort om: Hvor fritt står kommunene til å organisere sin virksomhet i interkommunale enheter eller. lovens skranker for valg av modell 8

9 Hva er interkommunalt samarbeid? Løsere avtalebaserte former Kontakt i enkeltsaker Uformelle nettverk Samarbeid om enkeltsaker Samarbeid om et saksområde Kjøp og salg av adm. støttetjenester Fysisk samlokalisering Overføre beslutningsmyndighet til et felles beslutningsorgan Vertskommune kl 28 flg (Samkommune - ikke lovfestet) Felles styre etter kl 27 Interkommunale selskaper, egen lov Aksjeselskaper, aksjeloven 9

10 Lovfesta modeller for interkommunalt samarbeid Økende grad av selvstendighet Redusert politisk kontroll Kommune (etat) Vertskom. Samkommune 27 Styre IKS AS, stiftelser, foreninger, m.m. * 27 kan også være en del av kommunen 10 Egne rettssubjekt*

11 Lovens skranker for valg av samarbeidsmodell For å si noe generelt om dette tema må kommunale oppgaver deles inn i kategorier: Konkurranseutsatt forretningsdrift i samarbeid med andre kommuner/private Samarbeid om administrative støttetjenester Faglige eller politiske uformelle nettverk m.m. Samarbeid om drift og organisering av tjenesteyting/service Samarbeid om lovpålagte oppgaver som innebærer mer eller mindre grad av offentlig myndighetsutøvelse 11

12 Lovens skranker for valg av modell Generell regel: om samarbeidsområdet innebærer å overføre lovpålagte oppgaver som innebærer mer eller mindre grad av myndighetsutøvelse til et interkommunalt organ: Vertskommune (Samkommune) Særregler i sektorlovgivning: kan utvide eller begrense den generelle reglen 12

13 III. 27-samarbeidene, IKS og AS 13

14 Kommmuneloven 27 formål Felles styre for å løse en kommunal oppgave (selvstendig beslutningsnivå) Beslutningsmyndigheten som kan overføres til styret er er avgrenset til drift og organisering. (Off. myndighetsutøvelse faller utenfor) Utformet med sikte på utbygging og drift av anlegg strøm, vann, kloakk og renovasjon Et alternativ til selskapsorganisering Kan være et selvstendig rettssubjekt eller en del av kommunen som rettsubjekt 14

15 Ny forskningsrapport - 27 Bestilt av KRD utført av UiA De sentrale spørsmål: a) Hva er omfanget av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27? b) Hva slags oppgaver driver denne typen samarbeid med? c) Hvordan er samarbeid etter kommunelovens 27 organisert? d) Hvor mye myndighet er delegert fra kommunestyrene til styret for samarbeidet? e) Hvor effektive er disse samarbeidene? f) Hvilke utfordringer skaper samarbeidene med hensyn til politisk innsyn og styring? g) Hvordan oppleves 27 som ramme for samarbeidet i forhold til andre mulige former for institusjonelt samarbeid mellom kommuner?

16 Selskaper IKS og AS Rolledelingen mellom eier - driftsledelse Forutsetter en mer tilbaketrukket styring Eierstyring/kontroll Kontraktsstyring Fristillingen bør være reell Mindre egnet der det er behov for å gripe inn i driften ut fra politiske motiver

17 IKS Egen lov om interkommunale selskaper IKS-loven Bare kommuner kan delta Eget rettsubjekt Virksomhet som mer eller mindre har sterkt forretningsmessig/ preg Ubegrenset ansvar solidarisk prorataansvar Representantskap, styre og daglig leder

18 Aksjeselskap Egen lov om aksjeselskaper Både for IS og for å skille ut egen virksomhet Både private og kommuner kan delta Små og mellomstor selskaper med lukket eierkrets - forretningspreget Selvstendig rettsubjekt Begrenset ansvar

19 AS og IKS styringsmuligheter AS Bare kommuner? Eierstyring: velge styre avsette styre instrukser vedtekter aksjonæravtale IKS Bare kommuner Eierstyring: velge styre avsette styret instrukser s. avtalen spes. regler i loven

20 IV. Vertskommunemodellen Kommuneloven 28 a flg. 20

21 Vertskommune - begrepsavklaring Vertskommunemodell begrepet blir brukt flere sammenhenger Viktig å ha klart for seg hvilket juridisk grunnlag de ulike interkommunale samarbeidene har Kl regler om vertskommune har klare krav både til inngåelse og daglig drift 21

22 Bakgrunnen for lovendringen Ot.prp. 95 ( ) Behov for en generell adgang til samarbeid også innenfor de lovpålagte kommunale oppgavene Gjøre det forsvarlig å delegere lovpålagte oppgaver og offentlig myndighetsutøvelse til et interkommunalt samarbeid Åpne generelt for samarbeid på disse områdene 22

23 Nærmer om kapittel 5 i kl - vertskommunesamarbeid Offentligrettslig samarbeidsmodell. Utformet med tanke på samarbeid innenfor kommunenes lovpålagte oppgaver/områder Overlater selve utførelsen med tilhørende beslutningsmyndighet til en vertskommune, Se fvl 2 23 Avtalebasert - de overordnede rammebetingelsene vedtas av kommunestyret.

24 Vertskommunesamarbeid noen sentrale begreper i loven Vertskommune Samarbeidskommunen(e) Deltakerkommunene To varianter: Administrativt vertskommunesamarbeid Vertskommune m/nemnd 24

25 Vertskommunesamarbeid noen sentrale begreper Vertskommune Samarbeidskommunen/e Deltakerkommunene To varianter: Administrativt vertskommunesamarbeid Vertskommune m/nemnd Hovedskilleprinsipielle saker 25

26 Avgrensingskriteriet saker av prinsipiell betydning Flere bestemmelser i kl bygger på dette kriteriet Kl 23 nr. 4 Kl 10 nr. 2 Samme innhold ifb vertskommunesamarbeid Politisk skjønn v kurante saker 26

27 Administrativt vertskommunesamarbeid Kommunestyret i vertskommunen Avtale 28 e Kommunestyret i samarbeidskommunen Administrasjonssjef Administrasjonssjef Delegasjon* Instruks om delegasjon * Bare saker som ikke er av prinsipiell betydning 27

28 Vertskommune med nemnd Avtale 28 e Kommunestyret i samarbeidskommune A Kommunestyret i samarbeidskommune B Kommunestyret i samarbeidskommune C Kommunestyret i vertskommunen Delegasjon * Felles nemnd Delegasjon ** Administrasjon * Kan også delegere saker av prinsipiell betydning ** Bare saker som ikke er av prinsipiell betydning 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Deltakerkommunenes styringsvirkemiddel Utgangspunkt: ansvar overfor egne velgere Avtalen Representasjon i nemnda Delegering generell og spesiell instruks Omgjøre Klage Lovlighetskontroll Si opp Trekke tilbake delegeringen umiddelbart 34

35 Forholdet til reglene om offentlig anskaffelser Se veilederen punkt 10! Dep legger til grunn at samarbeid om lovpålagte oppgaver som innebærer mynh.utøvelse faller utenfor virkeområdet for anskaffelsesreglene To unntak (bygger på domstolspraksis): Egenregi Horisontalt samarbeid 35

36 V. Samkommunemodellen forslaget i høringsnotat høsten

37 Bakgrunn Høring i både vertskommune og samkommune Ot.prp. 95 ( ) kun vertskommune Vinne mer erfaring med samkommune via forsøk (Innherred og Midtre Namdal samkommune) Ny høring høsten 2010 Tar sikte på å fremme lovforslaget i løpet av

38 Kort om samkommunemodellen Tilbud til kommunene om en ny modell på lik linje med andre interkommunale modeller Tilpasset samarbeid om individretta tjenesteyting lovpålagte oppgaver (myndighetsutøvelse) For de omfattende samarbeid Bidra til helhetlig politisk styring ved at man samler alle samarbeid mellom deltakerkommunene inn i en samkommune 38

39 Kort om forslaget Frivillig samarbeidsmodell Nytt felles organ som får sin myndighet overført fra kommunene Eget rettssubjekt Kan opprette underliggende organer Egen adm-sjef og adm. Indirekte finansiert Deltakerne hefter proratarisk for sin del av samkommunens forpliktelse 39

40 40

41 VI. Avslutning 41

42 Styrings/effektivitets-dilemmaet Fristilling, og overføring av myndighet, innebærer styringstap Men flytting av makt er nødvendig for å få til effektivitet Vilje til samarbeid blir en sentral forutsetning for å lykkes Står styringstapet i forhold til gevinsten? Hvor skal balansepunktet ligge? Dette må kommunene selv avgjøre.. 42

43 Noen grunnleggende spørsmål Hva er motivet for samarbeid hva er målet? Hvem skal vi samarbeide med? Velg modell etter samarbeidets innhold ( 27, IKS, AS, VK ) Er organisasjonsmodellen tilpasset målsettingen? 43

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Når størrelsen teller. Fordeler og ulemper med interkommunalt samarbeid om bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram:

Når størrelsen teller. Fordeler og ulemper med interkommunalt samarbeid om bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram: Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Når størrelsen teller. Fordeler og ulemper med interkommunalt samarbeid om bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram: en casestudie

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer