Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden"

Transkript

1 Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11

2 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN HENSIKT PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN PROSJEKT IKT S&U PROSJEKT IKT DRIFT EVALUERING AV PROGRAM IKT ETABLERING AV ENDELIG ORGANISASJON ORGANISERING RESSURSER PERSONELLRESSURSER FINANSIELLE BEHOV...11 Vedlegg: Side 2 av 11

3 Liste over figurer FIGUR 1 PROGRAM IKTS HOVEDPROSJEKTER OG -AKTIVITETER I PROSJEKTPERIODEN... 4 FIGUR 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV PROSJEKT IKT S&U... 5 FIGUR 3 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV PROSJEKT IKT DRIFT... 6 FIGUR 4 EVALUERINGER I PROSJEKTPERIODEN... 8 FIGUR 5 PRINSIPIELL ORGANISERING I PROSJEKTPERIODEN... 9 Liste over tabeller TABELL 1 BESKRIVELSE AV AKTIVITETER I PROSJEKT IKT S&U... 5 TABELL 2 BESKRIVELSE AV AKTIVITETER I PROSJEKT IKT DRIFT... 7 TABELL 3 RESSURSMATRISE, ANSLÅTT BEHOV FOR ÅRSVERK...11 TABELL 4 ESTIMERTE FINANSIELLE BEHOV...11 Side 3 av 11

4 Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT plan for prosjektperioden 1 Bakgrunn Kongsbergregionen har utviklet en e-strategi som er vedtatt av kommunene i regionen. I den sammenheng ble det sommeren og høsten 2006 gjennomført to forprosjekter som anbefalte etableringen av en felles IKT Strategi- og utviklingsenhet og et felles IKT driftselement. Forprosjektets anbefalinger har vært gjennom en beslutningsprosess både i Rådmannsutvalget og i Regionrådet. I den sammenheng ble det gjennomført en høringsrunde hos arbeidstakerorganisasjonene. Behandlingen av høringsinnspillene har resultert i en mer stegvis tilnærming til samordningen med fokus på etableringen av en prosjektperiode varende fra sommeren 2007 til vinteren Gjennom prosjektperioden skal det gjennomføres en gradvis tilnærming til den foreslåtte løsningen fra forprosjektene. I prosjektperioden vil de ikke bli gjort noen formelle organisatoriske endringer som medfører at berørte medarbeideres ansettelsesforhold endres. Hensikten med prosjektperioden er å prøve ut de tiltakene som er foreslått i forprosjektene, skape rom for evaluering og dermed redusere usikkerheten i forhold til en fullstendig implementering gjennomført over et kortere tidsrom. Prosjektperioden skal ved oppstart ha som mål å etablere de tiltakene som ble anbefalt i forprosjektene. Dette skal imidlertid ikke forhindre at det etter hvert som erfaringer blir gjort i løpet av prosjektperioden, kan være aktuelt å justere målsettingene noe. 2 Hensikt Dette dokumentet beskriver planen for gjennomføring av prosjektperioden og har til hensikt å være et styringsdokument for de som leder og deltar i aktivitetene som gjennomføres. 3 Plan for prosjektperioden De aktivitetene som gjennomføres i prosjektperioden har fått navnet Program IKT. Program IKT er delt i to prosjekter; Prosjekt IKT S&U og Prosjekt IKT Drift. I tillegg er det planlagt evaluering som gjennomføres ved jevne mellomrom i prosjektperioden. Programmet avsluttes med en forventet beslutningsprosess som ender i en varig struktur. Programmets hovedaktiviteter er presentert i figur 1. Task Name Program IKT Prosjekt IKT S&U Prosjekt IKT Drift Evaluering av Program IKT Etablering av varig struktur Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Figur 1 Program IKTs hovedprosjekter og -aktiviteter i prosjektperioden I det etterfølgende er det gitt en presentasjon av prosjektene og aktiviteter. Side 4 av 11

5 3.1 Prosjekt IKT S&U Prosjekt IKT S&U har som mål å etablere en felles IKT-strategisk ledelse for prosjektperioden. Organisasjonen kalles IKT Strategi- og utviklingsenhet eller IKT S&U. Organisasjonen etableres som en prosjektorganisasjon i prosjektperioden. Personellet i organisasjonen rekrutteres fra kommunene basert på en samarbeidsavtale som etableres innledningsvis i prosjektet. Unntaket er lederen som er planlagt ansatt i sekretariatet i Kongsbergregionen i en prosjektstilling. IKT S&U vil i prosjektperioden ha to oppgaver. For det første skal IKT S&U utøve den daglige ledelse av Program IKT i prosjektperioden. For det andre skal IKT S&U gradvis gjennomføre oppgaver slik det er skissert i forprosjektets rapport fra Forprosjekt IKT Strategiog utviklingsorganisasjon. Prosjekt IKT S&Us aktiviteter er gjengitt i figur 2. Task Name Prosjekt IKT S&U Etablering og oppstart av prosjekt IKT S&U Utarbeide og inngå forpliktende samarbeidsavtaler for kommunene i prosjektperioden Forberede Prosjekt IKT Drift Utarbeide tjenestekatalog, SLA m.m. Utarbeide plan for harmonisering av løsninger/fagsystemer i prosjektperioden IKT S&U prosjektdrift Delprosjekt Etablere felles infrastruktur Forespørsel Kartlegge eksisterende infrastruktur herunder markedsundersøkelse Budsjettinspill Utarbeide forespørsel Utsendelse av forespørsel Tilbud Tilbudsfrist Evaluering av tilbud Valg av tilbud Etablering av felles infrastruktur Felles infrastruktur etablert Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr Figur 2 Plan for gjennomføring av prosjekt IKT S&U I tabellen under er de enkelte aktivitetene beskrevet nærmere. Tabell 1 Beskrivelse av aktiviteter i prosjekt IKT S&U Aktivitet Tidsrom Hensikt Kommunikasjon Beslutningsmyndighet Etablering og oppstart av Prosjekt IKT S&U Etablere felles IKTstrategisk ledelse for prosjektperioden Ansette prosjektleder (prosjektstilling) Fortløpende kommunikasjon og involvering av ansatte innenfor IKTområdet Programansvarlig (Regionkoordinator) Etablere samarbeidsavtaler med kommunene Etablere hjemmel og forpliktelse fra kommunene knyttet til ressurser Klarlegge roller og ansvar Informasjon til involverte om hvilke avtaler som er inngått og hva de innebærer Rådmennene er gitt myndighet til å forplikte kommunene Forberede prosjekt IKT Drift Utarbeide rammer og forutsetninger for etableringen av felles IKT Drift i prosjektperioden Involvere og informere berørte medarbeidere, fagorganisasjoner og brukerrepresentanter styringsgruppe (Rådmannsutvalget) Side 5 av 11

6 Aktivitet Tidsrom Hensikt Kommunikasjon Beslutningsmyndighet Utarbeide tjenestekatalog og tjenestenivåavtaler Utarbeide plan for harmonisering av løsninger/fagsystemer i prosjektperioden IKT S&U Prosjektdrift (Oppgaver, medarbeidere og ressurser overføres gradvis til IKT S&U prosjektorganisasjon) Delprosjekt Etablere felles infrastruktur (se under) Kartlegge og regulere hvilke tjenester og hvilken tjenestekvalitet som skal tilbys kommunene Tilrettelegge for samarbeid om tjenester og felles opplæring Stegvist samordne IKT virksomheten i Kongsbergregionen Oppnå gevinster Sikre et høyhastighets og kapasitetsmessig samband mellom kommunene som skaper forutsetning for rasjonell IKT Drift og framtidig samarbeid om tjenesteyting Involvere brukermiljø (kommunene) operativt. Samarbeid med prosjekt IKT Drift. Fagmiljøene involveres. Koordinering med prosjekt IKT Drift Informere og koordinere med brukermiljø. Involvere IKTmedarbeidere og fagorganisasjonene. Styringsgruppe Styringsgruppe rådmennene. Må finansieres av kommunene og besluttes følgelig der. Delprosjekt Etablere felles infrastruktur har til hensikt å etablere en sambandsinfrastruktur som gjør det mulig å effektivisere IKT-driften. Sambandet skal gjøre det mulig å overføre informasjon og data som på sikt gjør det mulig å fjerndrifte IKT infrastrukturens ulike applikasjoner og systemer. Dette skal bl.a. åpne muligheten for etablering av døgndrift og sentralisering av deler av serverparken. Delprosjektets aktiviteter tar utgangspunkt i at det gjennomføres en tradisjonell anskaffelse der det vil være behov for å utvikle en forespørsel med etterfølgende tilbudsevaluering og igangsettelse. Det understrekes at det på nåværende tidspunkt er usikkerhet knyttet til hvilken anskaffelsesstrategi som bør ligge til grunn for gjennomføringen av dette prosjektet. Det forutsettes derfor at dette avklares tidlig i dette delprosjektet. 3.2 Prosjekt IKT Drift Prosjekt IKT Drift har som mål å gradvis samordne driften av IKT i Kongsbergregionens kommuner. Hensikten er å gjøre seg organisatoriske og IKT driftsmessige erfaringer i forhold til hvordan IKT driften kan samles permanent ved prosjektperiodens slutt. Det antas å være avgjørende at det synliggjøres gevinster av en samordning relativt tidlig i prosjektperioden. Prosjekt IKT Drifts aktiviteter er vist i figur 3. Task Name Prosjekt IKT Drift Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Etablering og oppstart av prosjekt IKT Drift Utarbeide tjenestekatalog, tjenestenivåavtaler mm Utarbeide plan for harmonisering/felles drift/tekniske løsninger/arkitektur i prosjektperioden IKT prosjektdrift (planlegging og gjennomføring). Ansvar for oppgaver, styringsrett for medarbeiderne og ressurser overføres fra kommunene til prosjektet Figur 3 Plan for gjennomføring av prosjekt IKT Drift Side 6 av 11

7 I tabellen under er prosjektets enkeltaktiviteter beskrevet nærmere. Tabell 2 Beskrivelse av aktiviteter i prosjekt IKT Drift Aktivitet Tidsrom Hensikt Kommunikasjon Beslutningsmyndighet Etablering og oppstart av Prosjekt IKT Drift Etablere prosjektledelse av prosjekt IKT Drift i prosjektperioden Ansette prosjektleder (prosjektstilling) Fortløpende kommunikasjon og involvering av ansatte innenfor IKTområdet Programansvarlig (Regionkoordinator) Utarbeide tjenestekatalog og tjenestenivåavtaler Kartlegge og regulere hvilke tjenester og hvilken tjenestekvalitet som skal tilbys kommunene Involvere brukermiljø (kommunene) operativt. Samarbeid med prosjekt IKT S&U. Styringsgruppe Utarbeide plan for harmonisering av løsninger/fagsystemer i prosjektperioden Tilrettelegge for samarbeid om tjenester og felles opplæring Fagmiljøene involveres. Koordinering med prosjekt IKT S&U Styringsgruppe IKT Drift Prosjektdrift (Oppgaver, medarbeidere og ressurser overføres gradvis til IKT Drift prosjektorganisasjon) Stegvist samordning av driften av IKT i Kongsbergregionen Utvikle driftsrelaterte prosesser (ITILbaserte) Informere og koordinere med IKT S&U. Involvere IKTmedarbeidere og fagorganisasjonene. rådmennene. Oppnå gevinster 3.3 Evaluering av Program IKT I prosjektperioden vil det være viktig å redusere usikkerhet gjennom en stegvis tilnærming mot det som er antatt å være sluttmålet. For å kunne håndtere denne og gi mulighet for kursensring er det planlagt tre evalueringsfaser med tilhørende beslutningspunkter i løpet av prosjektperioden. Evalueringsfasene har til hensikt å gi kommunene mulighet til å 1) avslutte samarbeidet, 2) endre kurs og mål for samarbeidet eller 3) fortsette som planlagt. Ut over disse planlagte aktivitetene forutsettes det at det er en tett dialog og informasjonsutveksling mellom Program IKT og andre interessenter. Se for øvrig kapittel 4 for nærmere detaljer om hvordan dette er tenkt organisert. Ansvaret for å initiere relevante aktiviteter knyttet til evaluering er lagt til prosjekt IKT S&U. Evalueringen er delt i aktiviteter som vist i figur 4. Side 7 av 11

8 Task Name Evaluering av Program IKT Evaluering 1 Systematisk gjennomgang av erfaringer Anbefaling om videre framdrift Beslutning om videre framdrift Evaluering 2 Systematisk gjennomgang av erfaringer Anbefaling om videre framdrift Beslutning om videre framdrift Sluttevaluering Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr Figur 4 Evalueringer i prosjektperioden Som det går fram av planen er første evaluering lagt til januar/februar Hensikten er i første rekke å gjennomføre en avsjekk i forhold til hvorvidt kommunene er tilstrekkelig dedikerte til å stille ressurser tilgjengelig for å kunne gjennomføre de aktivitetene som er forutsatt. Samtidig får de involverte (IKT medarbeidere i kommunene, fagorganisasjonene og brukerrepresentanter) mulighet til å komme med kommentarer til aktivitetene som er gjennomført så langt. Den andre evalueringen er lagt i januar/februar Det er da gått et halvt år siden prosjektorganisasjonene er satt i drift og de første erfaringene av drifting skulle være mulig å trekke. Avslutningsvis i prosjektperioden gjennomføres det en evaluering med den hensikt å legge fram et endelig beslutningsunderlag for en permanent organisering av IKT i Kongsbergregionen. 3.4 Etablering av endelig organisasjon Mot slutten av prosjektperioden skal det som del av prosjektene IKT S&U og Drift gjennomføres en evaluering der det basert på de erfaringer som er gjort under prosjektperioden, skal vurderes og anbefales hvordan en endelig organisasjon bør se ut og hvilket ansvar den skal ha. Det forutsettes at anbefalingene ligger klare innen prosjektperiodens slutt 1.februar Det forutsettes videre at det i kjølevannet av en slik anbefaling blir nødvendig med en beslutningsprosess som involverer alle kommunene. Det synes realistisk at en endelig organisasjon vil være på plass fra 1.august Side 8 av 11

9 4 Organisering I figur 5 er en skisse over hvordan organiseringen av Program IKT er tenkt i prosjektperioden. Regionråd Fagorganisasjonene Rådmannsutvalg (Styringsgruppe) Kommunene (Brukerne) Regional koordinator Prosjekt IKT S&U Involveres/ informeres (Referansegruppe) IKT-personell fra kommunene Prosjekt IKT Drift Prosjektrapportering Informasjon og involvering Operative linjer Representanter fra kommunene (Brukerne) Figur 5 Prinsipiell organisering i prosjektperioden Figuren tar utgangspunkt i at de rent prosjektmessige rapporteringslinjene går til Regional koordinator som innehar rollen som Programansvarlig. De operative linjene går fra kommunene (i brukerrollen) til prosjekt IKT S&U og videre ned til prosjekt IKT Drift 1. Det understrekes at den operative aksen i organisasjonsskissen vil bli etablert gradvis etter hvert som prosjektene IKT S&U og IKT Drift får tilstrekkelig kapasitet. I prosjektperioden vil det være spesielt viktig å involvere og informere ulike interessenter. Det skal etableres en referansegruppe bestående av de relevante interessentene. Både prosjekt IKT S&U og IKT Drift har frittstående ansvar for å etablere slike prosesser også ut over det som er skissert i prosjektplanen. 1 Dette er i samsvar med de prinsipielle operative linjene som ble beskrevet i forprosjektene. Side 9 av 11

10 5 Ressurser For å kunne gjennomføre de presenterte aktiviteten vil det være avgjørende at det stilles tilstrekkelige ressurser tilgjengelig. 5.1 Personellressurser Det vil bli tilsatt en prosjektleder for prosjekt IKT S&U snarest mulig. Prosjektlederen vil tilsettes i en prosjektstilling og ha sin formelle tilknytning til sekretariatet i Kongsbergregionen. Vedkommende vil ovenfor Regionkoordinatoren også ivareta den daglige ledelsen av Program IKT og er således ansvarlig for at dette blir gjennomført i h t intensjonen. I løpet av høsten vil det bli tilsatt en prosjektleder for prosjekt IKT Drift. Prosjektlederen vil tilsettes i en prosjektstilling og ha sin formelle tilknytning til sekretariatet i Kongsbergregionen. Innad i Program IKT vil prosjektleder IKT Drift rapportere til prosjektleder IKT S&U. Utover de nevnte tilsettingene er intensjonen at kommunene stiller personellressurser til disposisjon innen IKT området i de to prosjektene. For å skape størst mulig forankring og eierskap til de prosjektene og deres resultater bør eksterne prosjektbistand benyttes på en nøktern måte. Av aktiviteter som kan synes hensiktsmessig å benytte ekstern prosjektbistand er: Noe starthjelp i forhold til å utarbeide samarbeidsavtaler mellom kommunene Støtte i utarbeidelse av tjenestekataloger og tjenestenivåavtaler (SLA) Kartlegging av eksisterende infrastruktur, utarbeidelse av forespørsel, evaluering av tilbud i forbindelse med etableringen av felles infrastruktur Støtte i forbindelse med gjennomføring av evalueringsprosessene Eventuelt støtte til implementering av relevante prosesser (ITIL-implementering) i prosjekt IKT Drift Alle de ovennevnte aktivitetene er tidsbegrenset og mer eller mindre noe man gjennomfører en gang. I tabell 3 er det presentert et forslag til en ressursmatrise som viser pådraget av ressurser i prosjektperioden. Det er naturlig nok stor usikkerhet knyttet til estimatene som er gjort. Kritisk vil være kommunenes vilje til å avgi ressurser til de ulike prosjektgruppene samt den kompetanse disse personene har med seg inn i prosjektet. Dette må tilpasses etter hvert. Side 10 av 11

11 Tabell 3 Ressursmatrise, anslått behov for årsverk 2007, 2.halvår , 1.halvår Prosjekt IKT S&U Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Representant fra hver kommune 2 Representant fra hver kommune Representant fra hver kommune Representant fra hver kommune prosjektbistand ifm tjenestekatalog og SLA 3 (400 timer) prosjektbistand til evaluering og andre oppdukkende oppgaver (300 timer) Delprosjekt Etablere felles infrastruktur (underlagt prosjekt IKT S&U) Delprosjektleder Representasjon fra kommunene prosjektbistand (300 timer) Delprosjektleder Representasjon fra kommunene prosjektbistand (300 timer) Prosjekt IKT Drift Prosjektleder personer i prosjektgruppe prosjektbistand ifm implementering av prosesser (400 timer) Prosjektleder personer i prosjektgruppe prosjektbistand ifm implementering av prosesser (300 timer) Prosjektleder personer i prosjektgruppe 5.2 Finansielle behov I tabell 4 er det gitt en oversikt over estimerte finansielle behov i prosjektperioden. Som forutsetning for dette estimatet er det lagt at prosjektperioden og dermed også behovet for finansiering avsluttes 1.februar Hvorvidt den midlertidige organisasjonen forutsettes å vare noe tid før den endelige organisasjonen etableres slik som antydet i prosjektplanen, vil finansielle behov økes noe. Det er verdt å merke seg at finansielle behov knyttet til etablering av felles infrastruktur ikke er tatt med her. Dette behovet forutsettes å være klart i løpet av høsten 2007 da dette prosjekteres. Tabell 4 Estimerte finansielle behov Prosjektarbeid Prosjektledelse IKT S&U kr kr kr kr Prosjektledelse IKT Drift kr kr kr Prosjektbistand kr kr kr kr Sum kr kr kr kr Det foreslås at disse personene arbeider både for den kommune de tilhører og prosjekt IKT S&U. Dette innebærer at dette ikke skal forstås som at ressursen blir borte fra kommunene, men gradvis arbeider mer og mer ut fra et regionperspektiv. 3 Støtter både prosjekt IKT S&U og IKT Drift 4 Se fotnote 2 Side 11 av 11

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Prosjektskisse «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning»

Prosjektskisse «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning» Prosjektskisse «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning» (Utarbeidet av Solveig Bakken på oppdrag fra URHM. 17.03.2015) Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og målsetning...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Nye Asker kommune Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Fellesnemnda, 25 November 2016 Innhold 1. Mandat for arbeidet 2. Overordnet framdrift og faseinndeling 3. Prinsipper for organisering

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK

OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosessplan sist endret den: 07.09.16. Endringene foretatt av: INNHOLD Bakgrunn og problemstilling...

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Grane kommune Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Fellesprosjekt for Grane kommune og Hattfjelldal kommune. Innhold 1 Hensikten med prosjektet..3 2 Prosjektets målsetning...

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet

Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet v/eirin Farmen Ass.rådmann Andebu kommune Påtroppende leder av enhet «strategi og samfunn» i Nye Sandefjord kommune Litt bakgrunn Samtaler

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Forfatter Versjon Dato Status Filnavn Endringslogg Vers jon Dato Tillegg/Endring Endret av 0.1 09.02.2016 Dokument

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forstudie om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 13.03. Versjon 1.5 Behandling Arbeidsgivernettverket 23.01. Økonominettverket 28.02. Rådmannsutvalget

Detaljer

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Prosjektkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2016 23584/2016 2015/6856 034 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Detaljer

052/16 Organisasjonsutviklingprogrammet 2017

052/16 Organisasjonsutviklingprogrammet 2017 052/16 Organisasjonsutviklingprogrammet 2017 Innledning Denne saken omtaler oppfølgingen av ferdigstilte leveranser fra prosjektene i Fusjonsprogrammet og utvikling av HVL som en samlet institusjon i 2017.

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift»

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» 1. Samarbeidsavtalens formål Samarbeidsavtalen utgjør sammen med vedtektene og bestemmelsene

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

OU Sluttrapport Tema:

OU Sluttrapport Tema: OU 21012 Sluttrapport Tema: Delprosjekt 3 Helse/rehab Barn og familie Deltakere: Anne Kari Haugdal, prosjektleder Marit Elisabeth Aksnes, leder BAFA Tore Fjerdingen, leder HeRe Karl Martin Haugen, avdelingsleder

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Fase: Forstudie Navn: Lære å lære

Fase: Forstudie Navn: Lære å lære Fase: Forstudie Navn: Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Føringer i Kunnskapsløftet, læringsplakaten I Kommunedelplan for undervisning har NLK følgende målsettinger: Øke læringsutbytte hos elevene

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV)

Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: 12.01.07. ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Prosjektplan nye Moss kommune

Prosjektplan nye Moss kommune Prosjektplan nye Moss kommune Bakgrunn Kommunstyrene i Moss og Rygge kommuner vedtok hhv 20.juni 2016 og 16.juni 2016 å etablere en ny felles kommune f.o.m 1.januar 2020. Vedtaket om å bygge ny kommune

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Høydalsvik/Elvebu Bodø, 7.6.2013 Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sammendrag I styresak

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Status og fremdrift. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sissel Skarsgaard Prosjektleder

ELIN-k-prosjektet. Status og fremdrift. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sissel Skarsgaard Prosjektleder ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Status og fremdrift Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Resultat 2014. Eiermøte 19. januar 2012. Knut Hoven, Prosjektdirektør

Resultat 2014. Eiermøte 19. januar 2012. Knut Hoven, Prosjektdirektør Eiermøte 19. januar 2012 Knut Hoven, Prosjektdirektør Orientering på eiermøte 19. januar 1. Målet med Resultat 2014 2. Prosjektorganisering og arbeidsform 3. Prosess for å sikre hensiktsmessig organisering

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Rådmannsmøtet den 3.2.2010 gav sin tilslutning til å sette i gang prosjektet Samhandlingsreformen på Hadeland og vedtok prosjektplanen. Prosjektet tar utgangspunkt i føringene

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm" FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT E] "E' Dokid: 17000172 (17/124-2) Rafi - FRIVILLIGHETSPOLITIKKI PROSJEKTPLAN- LE? v, DEN. NA KOMMUNE -. DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n l. Mottatt ' PROSJEKTPLAN M l» W * mm" 1,0, i; 33% D : t.

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE mellom Vestre Viken HF (heretter VVHF ) og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker (heretter deltakerkommunene )

Detaljer

ETABLERING AV NYE STAVANGER

ETABLERING AV NYE STAVANGER Til: Styringsgruppen Fra: Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger Dato: 09.05.17 Emne: Organisering av den administrative ledelsen i etableringsprosjektet Styringsgruppen har bedt om forslag til organisering

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Anbefaling fra OPTIMA IKT Flytting av Avdeling for Sykepleie(ASP)

Anbefaling fra OPTIMA IKT Flytting av Avdeling for Sykepleie(ASP) Dato Til Prosjekt OPTIMA Internt Kopi til Intern kopi til Anbefaling fra OPTIMA IKT Flytting av Avdeling for Sykepleie(ASP) 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Delprosjektet IKT omhandler i denne omgang flytting

Detaljer

ETABLERING AV FELLES TJENESTESENTER

ETABLERING AV FELLES TJENESTESENTER OPPSUMMERENDE PUNKTER FRA RAPPORT OM ETABLERING AV FELLES TJENESTESENTER Juni 2016 PLANEN FOR ETABLERING AV TJENESTESENTER ER LEVERT TIL STATSRÅDEN I februar fikk NHN oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer