Omdømme- og kommunikasjonsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020"

Transkript

1 Omdømme- og kommunikasjonsprogram Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon, byene konkurrerer. Vi må derfor stå samlet om en strategisk posisjonering av Fredrikstad for offentlige og private aktører og vise fram byen som en attraktiv destinasjon. 1. BAKGRUNN 1.1 Utfordringen Å skape tilstrekkelig antall arbeidsplasser til en stadig økende befolkning beskrives som kommunens hovedutfordring i Kommunedelplan for næringsutvikling i Fredrikstad Gapet mellom antall arbeidsplasser vs. det økende innbyggertallet må tettes for å få en bærekraftig kommune. Kapitalkreftene konsentrerer seg om de fire største regionene, og Fredrikstad er ikke på kapitalkreftenes radar. Andre byer og regioner er i full gang med å posisjonere seg mot sentrale aktører som bidrar til samfunnsutvikling og arbeidsplassutvikling. Fredrikstad taper i tillegg kampen om de offentlige arbeidsplassene, som for eksempel utflytting av Sykehuset Østfold og Skatt Øst. 1.2 Muligheten Omdømmearbeid og strategisk kommunikasjon av Fredrikstads fortrinn må til for å synliggjøre potensiale for bedriftsetablering og arbeidsplassutvikling i Fredrikstad. Tilsvarende gjelder for å styrke Fredrikstads posisjon som utdanningsby. Et omdømme- og kommunikasjonsprogram er ett av fire prioriterte satsingsområder som skal øke bedriftsattraktiviteten jmf. punkt 5.1 i kommunedelplanen, og følgende tiltak iverksettes som et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og næringslivet: Iverksette et langsiktig omdømme- og kommunikasjonsprogram (markedsføring) slik Drammen og andre store norske byer har gjort med suksess. Fredrikstad Næringsforening har på sin side vedtatt å prioritere arbeid med omdømme som ett av fire områder for å skape en attraktiv region, og har nedfelt prioriteringen i foreningens strategisk plan. Dermed er det bred oppslutning om et felles prosjekt knyttet til omdømme og strategisk kommunikasjon som har til hensikt å utvikle næringsdestinasjon Fredrikstad. Etter nærmere avtale mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening av igangsettes et omdømme- og kommunikasjonsprogram. 1.3 Formål og resultat Formålet med et omdømme- og kommunikasjonsprogram er å fremme kommunens kvaliteter som samfunn og næringsdestinasjon. Programmet skal understøtte strategisk posisjonering av Fredrikstad for offentlige og private beslutningstakere. Fredrikstad skal etableres som en av de tre mest attraktive næringsdestinasjonene rundt Oslofjorden (måles gjennom NHOs NæringsNM) innen programmets utgang i Målgrupper Prosjekt omdømme- og kommunikasjonsprogram

2 Fredrikstad-regionen skal bli den mest kjente og prefererte næringsdestinasjonen. Målgruppen blir primært beslutningstakere/virksomhetsledere og eiere utenfor regionen som utvikler og lokaliserer arbeidsplasser, men nytteperspektivet forventes å være like stort hos: o En avledet målgruppe av lokale næringslivsledere som gjennom programmets innhold skal oppleve positivitet knyttet til næringsdestinasjon Fredrikstad. o En avledet målgruppe av Fredrikstad kommunes medarbeidere som skal få økt forståelse for rollen de spiller i næringsutviklingen. o En avledet målgruppe av Fredrikstad kommunes innbyggere som skal oppleve stolthet av byen sin gjennom fortrinnene som kommuniseres, og bli ambassadører for byen de bor i. 1.5 Rammer Omdømme- og kommunikasjonsprogrammet varer i 3+2 år, med opsjon for videre 5 år. Fredrikstad kommune bidrar med 2 mill. nok per år, og setter av midler for 3 år ved oppstart av prosjektet. Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening er partnere i prosjektet. Næringslivet ved Fredrikstad Næringsforening søker å bidra med tilsvarende midler som kommunen inn i prosjektet. Fra næringsforeningen innebærer dette et bidrag på 50 % stilling som prosjektleder, og innhenting av midler fra samarbeidspartnere. Prosjektet rapporterer årlig til prosjekteier om status. 2. ORGANISERING Programmet vil bruke prosjektmetodikk som beskriver roller og ansvar, og inndeler også arbeidet i følgende faser: 1. Forstudie analysere ståsted, beskrive mulige målgrupper sette mål for prosjektet 2. Forprosjekt definere målgrupper, lage kommunikasjonsstrategi og starte involvering av interessenter og avledede målgrupper. Lage prosjektplan for hovedprosjektet og gjennomføre risikoanalyse for hovedprosjektet 3. Hovedprosjekt gjennomføre delprosjekter Prosjekteiere Fredrikstad kommune ved Rådmann. Fredrikstad Næringsforening. Styringsgruppe Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av: 1. Ordfører, Fredrikstad Kommune 2. Rådmann, Fredrikstad kommune 3. Styreleder Trond Delbekk, utpekt av Fredrikstad Næringsforening 4. Daglig leder, Fredrikstad Næringsforening 5. Ekstern ressurs med faglig kompetanse innenfor omdømme og kommunikasjon Styringsgruppen møtes annen hver måned. Prosjektledelse Hege Bongard i Fredrikstad Næringsforening er prosjektleder. Prosjektgruppe En prosjektgruppe opprettes i samråd med Fredrikstad kommune. Prosjektgruppen ledes av prosjektleder og deltakerne kan skiftes ut ved behov. Prosjekt omdømme- og kommunikasjonsprogram

3 Advisory board Styringsgruppen og prosjektleder skal knytte til seg rådgivnings- og erfaringskompetanse fra nasjonale kompetansemiljøer som kan se prosjektet og Fredrikstad med eksterne blikk. Deltagerne skal også representere erfaring med omdømmebygging og destinasjonsbygging av by/region. Et advisory board møtes en gang i halvåret. Fredrikstad på kartet Prosjekt Fredrikstad på kartet inviteres til å videreføre sitt engasjement som en del av omdømme- og kommunikasjonsprogrammet, f.eks. som en arbeidsgruppe i prosjektet. 3. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 3.1 Beslutningspunkter Det gjennomføres ett beslutningspunkt ved oppstart av prosjektet, som er lik dato for avtaleinngåelse mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening angående samarbeidspunkter hvor et omdømme- og kommunikasjonsprosjekt inngår. Det gjennomføres ett beslutningspunkt i styringsgruppa etter 3. år med vedtak om videreføring i 2 år. Når det gjenstår 6 mnd. igjen av prosjektets varighet på 5 år, skal styringsgruppen beslutte om eierne anbefales å videreføre programmet i 5 år til. Alle delprosjekter beskrives i prosjektplaner og skal godkjennes av styringsgruppen. Årlig status rapporteres hvert år ved årsslutt til eierne. 3.2 Oppfølging Delprosjektene beskrives i separate prosjektplaner med tydeliggjøring av framdrift. Rapportering til styringsgruppen skjer via Prosjektleder. Styringsgruppens leder setter agenda og forbereder saker til styringsgruppen i dialog med prosjektleder. 4. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING Risikoanalyse gjennomføres i forkant av hovedprosjektet i henhold til overordnet retningslinje for gjennomføring av prosjekter i kommunen. 4.1 Kritiske suksessfaktorer 1. Mobilisering til deltakelse fra det private næringslivet dersom kommunen ikke signaliserer kontinuitet og langsiktighet i arbeid med programmet 2. Faglige feil som gir programmet lav troverdighet 3. At programmet blir tilstrekkelig ekstrovert 4.2 Kvalitetssikring Jevnlige oppdateringer fra prosjektleder til styringsgruppen skal fange opp mulige risikoer. Prosjekt omdømme- og kommunikasjonsprogram

4 5. GJENNOMFØRING 5.1 Hovedaktiviteter Prosjektet handler om strategisk markedsføring av en destinasjon med målgrupper i et marked utenfor regionen. Følgende hovedaktiviteter gjennomføres: Type aktivitet Viktige oppgaver Hensikt Resultat Analyse Finne fram til følgende: Hvem beslutter om Fredrikstad skal velges? Hvor synlige bør vi være i markedet? Hvilke faktorer vektlegger beslutningstakerne? Hvordan bør vi skille oss ut? Sikre at kommunikasjonen treffer målgruppen Analyse av kommunens identitet og fortrinn Skape nasjonal oppmerksomhet Verifisere byens identitet og fortrinn som skal brukes i programmet markedsføre regionen markedsføre kompetansemiljøer markedsføre mulighetene Konferanser Sikre sannferdige kommunikasjonsbudskap Vise fram byen og kompetanse gjennom foredrag Engasjere lokale målgrupper Skape lokal oppmerksomhet Omdømmeundersøkelse Kartlegge status Måle om vi lykkes Spørreundersøkelser mot Kartlegge status Måle om vi lykkes målgruppen 5.2 Tids- og ressursplaner Egne prosjektplaner utarbeides med beskrivelse av hvert enkelt tiltak, som inkluderer tidsangivelse, ressursbruk, målgruppe, medspillere. 6. ØKONOMI Det er angitt i kommunedelplanen at Fredrikstad kommune bevilger 2 mill. nok. hvert år i en periode på 5 år, og at næringslivets mål er å svare med tilsvarende beløp. Programmet får da en ramme på mill. nok. fordelt på 5 år. Det forutsettes at midler fra kommunen ikke kan benyttes uten at midler fra næringslivet kan dokumenteres. Kommunen har også stilt krav om at innkjøp som gjøres i regi av programmet skal følge reglene for offentlige anskaffelser. Prosjekt omdømme- og kommunikasjonsprogram

5 7. KONTRAKTER OG AVTALER Følgende avtaler inngås: 1. Samarbeidsavtale mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening 2. Samarbeidsavtale knyttet til delprosjekter 3. Kontrakt med leverandører av produkter og tjenester Prosjekt omdømme- og kommunikasjonsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger PROSJEKTPLAN Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger Kort beskrivelse av prosjektet. Dette prosjektet skal gjennomføre en stedsanalyse som skal besvare følgende tema/forhold 1. Få gjennomgangstrafikk

Detaljer

Utbygging av fiber - BREDBÅND - mellom Hattfjelldal og Hemnes («Varntresklinjen»)

Utbygging av fiber - BREDBÅND - mellom Hattfjelldal og Hemnes («Varntresklinjen») Hattfjelldal kommune Hemnes kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Utbygging av fiber - BREDBÅND - mellom Hattfjelldal og Hemnes («Varntresklinjen») og på strekningen Korgen - Bjerka kraftverk, ved Finnbakken i Hemnes

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Styringsdokument Versjon 2

Styringsdokument Versjon 2 Idéfase OUS - Campus Oslo Versjon 2 Versjon: Versjonen gjelder: Godkjent: Dato: 2.0 Generell oppdatering 10.12.2013 1.0 For implementering Styringsgruppen 13.06.2013 Prosjektnr: Saksnr.: 2012/18359 Saksbeh.:

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6143: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer