Felles. Telefonistrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles. Telefonistrategi"

Transkript

1 Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget

2 Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi side 2 av 5 1 Bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen etablerte i 2005 en felles regional estrategi for å samarbeide om planlegging og bruk av IKT-løsninger og annen relevant teknologi knyttet til området «digital forvaltning». I 2007 etablerte man et regionalt IKT-program for å utvide samarbeidet - herunder å etablere et høyhastighetsnett mellom rådhusene i regionen og andre felles IKT-løsninger. Gjennom etableringen av et permanent samarbeid om IKT strategi- og utvikling SuksIT fra har kommunene formalisert samarbeidet om digital forvaltning ytterligere. I løpet av høsten 2010 skal SuksIT foreslå en ny regional estrategi kalt «Kongsbergregionen ekommune » med tilhørende årlig tiltaksplan. Vinteren 2010 gjennomførte kommunene en forstudie for å kartlegge potensielle samarbeidsgevinster knyttet til et mulig telefonisamarbeid i regionen. På bakgrunn av anbefalingene fra forstudien, vedtok rådmansutvalget å etablere et forprosjekt for å forberede og etablere konkrete samarbeidstiltak innen telefoni-området, hvor et av disse tiltakene var etablering av en felles telefonistrategi. Den felles telefonistrategien vil - fordi telefoni er en del av «digital forvaltning»- inngå som en delplan av «Kongsbergregionen ekommune ». Det er viktig at begge disse strategidokumentene evalueres og rulleres samtidig, slik at tiltakene i beskrevet i årlig handlingsplan knyttet til Kongsbergregionens ekommune koordineres i henhold til gjeldende prioriteringer og status i Kongsbergregionens telefonisamarbeid. 2 Formål med strategien Telefonistrategiens hovedformål er å sikre at kommunene i Kongsbergregionen gjennom en koordinert satsning på telefoni etablerer gode og moderne telefonitjenester i regionen. Strategien skal også bidra til at kommunene kan realisere gevinster knyttet til dette området som f.eks. mer effektiv forvaltning, bedre tjenester og frigjøring av ressurser til tjenesteytende virksomhet. 3 Omfang for strategien Telefonistrategien skal dekke alle deler av kommunens virksomhets- og tjenesteområder innen telefoni. Noen områder skal prioriteres i perioden. Dette er behandlet i avsnitt 5. Prioriteringer. 4 Konkrete mål i strategien Telefonistrategien skal bidra til at: Kommunene skal aktivt benytte moderne telefoni- og kommunikasjonsteknologi for å effektivisere forvaltningen og yte gode tjenester til innbyggere og næringsliv Løsningene skal kontinuerlig videreutvikles i takt med teknologisk utvikling og behov Ved anskaffelser skal løsninger og tjenester som til enhver tid er mest kostnadseffektive velges Telefonløsningene skal i den grad det er hensiktsmessig samordnes med kommunenes datasystemer Kommunenes telefonløsninger skal driftes på en kostnadseffektiv måte Kommunene skal samlet inneha tilgjengelig kompetanse til daglig drift og videreutvikling av sine telefoniløsninger Nedenfor er det beskrevet ytterligere konkrete mål og strategier for 8 utvalgte målområder. Det vises til eget statusdokument for beskrivelse av dagens status knyttet til de samme målområdene. 4.1 Fasttelefoni Mål Kommunene skal benytte telefonisystemer og -tjenester som gir optimal tilgjengelighet og funksjonalitet for brukerne. Teknisk utstyr skal samordnes og ha nødvendig design og kapasitet for å utføre de oppgavene som kommunene har

3 Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi side 3 av 5 behov for. IP-telefoni er prioritert telefoniløsning for regionen. Løsningene skal kunne integreres med datasystemene i den grad det er hensiktsmessig. Løsningene skal designes på en mest mulig kostnadseffektiv måte for regionen samlet. Løsningene skal kunne driftes og vedlikeholdes på en kostnadseffektiv måte Strategi Kommunene skal innen utløpet av 2012 inngå felles avtaler med leverandører om tjenester og utstyr der dette er hensiktsmessig. Kommunenes telefonsentraler skal ytterligere samordnes på en så kostnadseffektiv måte som mulig. Dette for å redusere kostnader til lisenser og vedlikehold. Satsingen på IP-telefoni skal videreføres. Dette omfatter både telefoni mellom kommunene og internt i hver kommune. Infrastruktur og programvare for telefoni skal samordnes mellom kommunene for å utnyttes best mulig. Utbygging av trådløse soner i kommunale bygg skal vurderes for å sikre bærenett for trådløse IP-telefoner og mobiltelefoner med WLAN-støtte. Telefonisystemene skal i så stor grad som mulig være integrert med kommunenes øvrige datasystemer. Kritiske telefonitjenester skal søkes lagt utenfor kommunens nett og infrastruktur. Tilfredsstillende krav til beredskap og sikkerhet skal bygges inn i løsninger og infrastruktur. 4.2 Mobiltelefoni Mål Kommunene skal benytte mobilsystemer og -tjenester som gir optimal tilgjengelighet og funksjonalitet for brukerne. Teknisk utstyr skal samordnes og ha nødvendig funksjonalitet og kapasitet for å utføre de oppgavene som kommunene har behov for. Løsningene skal kunne integreres med datasystemene i den grad det er hensiktsmessig. Løsningene skal kunne driftes og vedlikeholdes på en kostnadseffektiv måte. Kommunene skal i størst mulig grad ha felles reglementer og tildelingskriterier Strategi Kommunens mobiltelefoniløsninger skal fortløpende videreutvikles og standardiseres. Kommunene skal innen utløpet av 2012 inngå felles avtaler med leverandører av tjenester og utstyr. I den grad det er hensiktsmessig for brukerstøtte, sikkerhet, service og forutsigbarhet skal modeller og utstyr standardiseres. Mobile telefoniløsninger over trådløse soner (WLAN) skal videreutvikles i takt med tilgjengelig teknologi og kostnadseffektivitet. Mobiltelefoner og utstyr skal eies og administreres av kommunene. Det skal benyttes sentraliserte systemer for å administrere og drifte de mobile løsningene. 4.3 Telefonistøttesystem Mål Kommunenes telefoniløsninger skal utnyttes på best mulig måte ved at verdiøkende tilleggstjenester og integrasjon med datasystemene tas i bruk. Telefoniløsningene skal administreres på mest mulig kostnadseffektiv måte Strategi Det skal benyttes støttesystemer for å øke verdien av kommunenes telefoniløsninger og gi utvidet funksjonalitet for brukerne og IKT-tjenesten. Støttesystemene skal benytte moderne teknologi, og skal ha den kapasitet og funksjonalitet som det til enhver tid er behov for.

4 Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi side 4 av Drift Mål Drift av telefonisystemene skal skje på mest mulig kostnadseffektiv måte. Det er ønskelig med en felles leverandør av drift for de kommunene som inngår i driftssamarbeidet Strategi Det skal benyttes sentraliserte driftsløsninger for å oppnå så effektiv drift som mulig. Kommunene skal benytte felles serviceavtaler med leverandører for drift og vedlikehold. 4.5 Kompetanse Mål Brukere skal inneha nødvendig kompetanse for å benytte kommunens telefonisystemer på best mulig måte. IKTpersonellet skal ha kompetanse til å drifte og videreutvikle løsningene Strategi Kompetansen hos kommunalt ansatte skal videreutvikles. Telefoni skal innarbeides i kommunenes kompetanseplaner, og det skal gjennomføres planmessig opplæring. Det skal benyttes systemer for å fange opp behov og gjennomføring av aktuelle kurs. IKT-tjenesten i regionen skal samlet sett besitte nødvendig IKT-teknisk telefonikompetanse for å ivareta den delen av den samlede driften kommunene og regionen selv skal ivareta. IKT-tjenesten i regionen skal samlet sett besitte den nødvendige bestillerkompetansen for innkjøp og videreutvikling av telefoniløsningene. Det skal gjennomføres planmessig videreutdanning av kommunenes IKT-personell. Utvidet kompetanse på telefonisentral og støttesystem skal fortsatt kjøpes eksternt. 4.6 Avtaler med leverandører Mål Innkjøp av varer og tjenester innen telefoni skal skje på best økonomisk fordelaktige måte for kommunene. Lovlighet i forhold til lover og regler skal ivaretas Strategi Prinsippet med felles avtaler med leverandører skal videreføres. Telefoni- og innkjøpkoordinator for regionen skal benyttes for å sikre at gjeldene lover og regelverk følges, og for at inngåtte avtaler benyttes på best mulig måte. 4.7 Regionalt samarbeid Mål Kommunene i regionen skal samarbeide på alle områder hvor det anses gunstig, praktisk og økonomisk Strategi Kommunene skal fortsette dagens samarbeid for å dra nytte av storkunde- og stordriftsfordelen. Kommunene skal fortsatt ha fokus på å søke eksterne midler for å få kostnadseffektive løsninger.

5 Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi side 5 av Standardisering Mål Sammensetning av leverandører og modeller skal være optimal for bruk, videreutvikling, drift og kompetanse Strategi Kommunene skal fortsette standardiseringen av telefoniløsninger, utstyr og sentraler. Standardisering skal gjennomføres ved innkjøp av mobiler i den grad et er hensiktsmessig for effektiv drift. Det skal benyttes modeller som støttes av kommunenes administrasjonssystemer for telefoni og andre aktuelle fagsystemer. Telefonikoordinator samordner standardiseringen av modeller. 5 Prioriteringer Kommunenes overordnede prioriteringer for telefoni i planperioden er: Uthevede linjer markerer tiltak som er under arbeid ( ) Multiadressenett (opprinnelsesmarkering) Telefonløsning Hjartdal Telefonikoordinator Regional løsning telefonistøttesystem Samordning av telefonsentraler, felles pool for linjer og løsninger for redundans Felles profnettavtale Felles avtaler for drift og vedlikehold Nødvendig standardisering av utstyr og programvare Oppstart av administrasjonssystem for mobiltelefoni (Device Management) Integrasjon mellom støttesystemer for telefoni og kommunenes datasystemer Utbygging av IP-telefoni der det er hensiktsmessig Bruk av trådløse soner for mobil og IP-telefon Effektiv drift og brukerstøtte Kompetanseheving for brukere og IKT-personell Revisjon og historie: Rev Dato Endringsansvarlig Kommentar

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016

Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016 Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016 Rev. 1.0 21. mars 2013 1 Oppsummering Dette dokumentet er Agder IKT Driftssenter IKS strategidokument for perioden 2013

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52 RAPPORT FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Versjon: 1.52 Utarbeidet dato : 23.2.2012 med tilføyelse av 20.3.2012 Utarbeidet av : Prosjektgruppe IKT Drift, inkl. uttalelser fra

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Riktig bruk av IKT * kan ha avgjørende betydning for om kommunene når sine mål *) IKT: Informasjons- og kommunikasjons-teknologi Et begrep

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 KONGSBERGREGIONEN. for Kongsbergregionen 20.02.12 Jan Erik Innvær / daglig leder

ÅRSRAPPORT 2011 KONGSBERGREGIONEN. for Kongsbergregionen 20.02.12 Jan Erik Innvær / daglig leder ÅRSRAPPORT 2011 KONGSBERGREGIONEN for Kongsbergregionen 20.02.12 Jan Erik Innvær / daglig leder Årsrapport 2011 Kongsbergregionen - side 2 Innhold Innledning...3 Styrende organ:...4 Valg og ny ledelse

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Innhold Versjonshåndtering... 3 Innledning... 3 Kort om IKT Follo... 4 Bakgrunn og oppbygging... 4 Satsningsområder i strategiperioden... 5 Tverrgående satsningsområder...

Detaljer

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 2 Innhold Innledning... 3 1. Tjenester til innbyggere og næringsliv... 4 1.1 Grimstad kommune skal utvide og forbedre det digitale tjenestetilbudet.... 4 1.2

Detaljer

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Ås kommune www.as.kommune.no IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Behandles i administrasjonsutvalget 12.11.2009 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1. Status på IKT... 3 1.2. Hva fungerer bra?... 3 1.2.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen. Utvalg: Administrasjonsutvalget. Saksnr: 1/2014

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen. Utvalg: Administrasjonsutvalget. Saksnr: 1/2014 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen Møteinnkalling Saksnr: 1/2014 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 006-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 006-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 006-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2013-2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 20.06.

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2013-2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 20.06. RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2013-2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 20.06.2013 Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI Randaberg kommune Frå Børaunen (Foto: Ove Tennfjord) Innhold 1. INNLEDNING... 3

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020 IT-strategi Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014 Smart IT en enklere hverdag 2014-2020 2014-11-23 Side 1 av 21 FORORD Bærum kommune vokser. Våre innbyggere, næringsliv og organisasjoner har økende krav

Detaljer

SAK NR 063 2011 OVERORDNET IKT STATUS OG UTORDRINGER I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR 063 2011 OVERORDNET IKT STATUS OG UTORDRINGER I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 24.08.11 SAK NR 063 2011 OVERORDNET IKT STATUS OG UTORDRINGER I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: Styret tar saken til orientering. Styret legger til grunn at

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Fylkesutvalget TILLEGGSAK

Fylkesutvalget TILLEGGSAK SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget TILLEGGSAK Møtedato: 29.11.2011 kl. 12:00 Møtested: Fylkesutvalgssalen Saker til behandling 355/2011 Ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden

Detaljer

e-strategi for Sørum kommune 2015-2018

e-strategi for Sørum kommune 2015-2018 e-strategi for Sørum kommune 2015-2018 Handlingsplan 2015 Vedtatt av rådmannens ledergruppe 02.02.15 Innholdsfortegnelse 1 Målsettinger... 3 2 Sikkerhet og arkitektur... 4 2.1 Informasjonssikkerhet...

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

IKT SAMARBEID I VEST-FINNMARK

IKT SAMARBEID I VEST-FINNMARK 30. 3. 2010 FORPROSJEKTRAPPORT: IKT SAMARBEID I VEST-FINNMARK [Skriv inn tekst] Sammendrag Formålet med rapporten er å utrede grunnlaget for etablering av IKT samarbeid mellom kommunene i Vest-Finnmark.

Detaljer

Digitale Gardermoregionen

Digitale Gardermoregionen ØF-notat nr. 04/2006 Digitale Gardermoregionen målsettinger og status av Svein Bergum ØF-notat nr. 04/2006 Digitale Gardermoregionen målsettinger og status av Svein Bergum Tittel: Digitale Gardermoregionen:

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi

IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi Side 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Disposisjon og oppbygning... 3 2 Regional IKT Strategi sammendrag...

Detaljer