Gevinstrealisering i program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gevinstrealisering i program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA)"

Transkript

1 Gevinstrealisering i program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA)

2 For liten grad av realisering av gevinster i offentlig sektor Forvaltningen gjør enorme investeringer i IKT, men nytteeffektene av disse investeringene er svært dårlig dokumentert - og anslagsvis 75 % av offentlige IKTprosjekter feiler * Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige iktprosjekter Varierende hvorvidt det har vært et helhetlig opplegg for å styre og følge opp arbeidet med å realisere gevinster Kun halvparten har hatt et opplegg for å måle gevinster Nær halvparten av har definert hvem eller hvilken enhet i virksomheten som er ansvarlig for å sikre at prosjektets gevinster realiseres Varierende hvorvidt linjeorganisasjonen har fulgt opp arbeidet med gevinster Gevinstrealisering har i liten grad vært tema i dialogen mellom linjen og prosjektene DFØ og DIFIs rapport «Tiltak for å bedre gevinstrealiseringen»: Gevinstrealisering der ansvaret som prosjekteier og gevinstansvarlig ligger i ulike virksomheter Vanskelig å beskrive et godt gevinstbilde når gevinstene tilfaller andre aktører Liten/ingen dialog med de virksomhetene som forventes å ta ut gevinstene Gevinstansvarlig virksomhet realiserer ikke gevinster som forventes av dem Uklart hvilken rolle, og hvor langt virksomheten med prosjektansvaret skal gå *Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer (2012) 2

3 Gevinstrealisering et ledelsesverktøy Gevinstrealisering = systematisk forbedringsarbeid En gevinst er en målbar forbedring som stammer fra et resultat som kan oppfattes som en fordel for en eller flere interessenter Gevinstrealisering innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av tiltak, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert Gevinstrealisering innebærer å identifisere, gjennomføre, måle og evaluere nødvendige tiltak og aktiviteter for å sikre at virksomhetene oppnår ønsket effekt (kvalitet, tid/effektivitet og kost/økonomi) Side 3

4 Gevinster og helsepolitiske målsettinger Styringsdisipliner gevinstarbeid Sektorens strategiske mål + Programmets effektmål + Prosjektenes resultatmål + = Strategisk måloppnåelse 1 Portefølje har ansvaret for at sektorens strategi realiseres gjennom strategiske mål 2 Program har ansvaret for å følge opp gevinster som skal realisere effektmålene 3 Prosjekt har ansvar for leveranser som skal realisere resultatmålene Kategorisering av gevinster Behov for å synliggjøre hvilke gevinster som bidrar til å realisere hvilke mål GEVINSTKATEGORIER Tid/effektivitet Kost/økonomi Kvalitet Side 4

5 Noen suksesskriterier for gevinstrealisering «Gevinstrealisering er ressurskrevende og krever kontinuerlig innsats, fra konsept- til realiseringsfasen» Etablere effektiv programstyring med god metodikk Avklare roller og ansvar mellom program, prosjekt og virksomhet Erkjenne at ansvaret for gevinstrealisering ligger hos virksomhetens ledelse Endringsledelse er en forutsetning for gevinstrealisering 5

6 1 Modell for gevinstarbeid i programmet

7 Etablert metodikk for gevinstrealisering i offentlig sektor ligger til grunn (1) Prosjektveiviser for offentlig sektor (DIFI) Prosjektveiviseren er DIFIs anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter (inkl. kommuner) Veiviseren beskriver et sett med faser som prosjekter skal gjennom, med angitte beslutningspunkter beskriver hvilken styringsdokumentasjon som skal utarbeides underveis dekker hele prosessen fra prosjektets konsept til overlevering og avslutning, samt realisering av gevinster Side 7

8 Etablert metodikk for gevinstrealisering i offentlig sektor ligger til grunn (2) Veileder for planlegging av gevinstrealisering (DFØ) DFØ har publisert veilederen Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Samarbeid med DIFIs Prosjektveiviseren slik at de to verktøyene skal kunne brukes parallelt Veilederen skal bidra til god planlegging og vellykkede gevinstrealiseringsprosesser i offentlige tiltak skal være et praktisk hjelpemiddel med enkle metoder og verktøy Modellens 4 trinn - Prosjektets oppstartsdokumenter - Samfunnsøkonomisk analyse - Gevinstoversikt - Gevinstkart - Interessentanalyse - Sette opp gevinstrealiseringsplan - Nullpunktsmåling - Etablere eierskap til gevinstene hos gevinstansvarlige - Jevnlig kontakt med gevinstansvarlige - Gjennomføre tiltakene i gevinstrealiseringsplanen - Dokumentere realiserte gevinster - Vurdere om det skal realiseres ytterligere gevinster - Avsluttende rapportering Side 8

9 Leveranser Hovedaktiviteter Gevinstarbeidet Identifisere gevinster Planlegge og estimere gevinster Gjennomføre gevinstrealisering Dokumentere realiserte gevinster Program Prosjekt Etablere rammer for gevinstarbeid i programmet Utarbeide interessentanalyse Realisere gevinster Virksomhet Identifisere gevinster Utarbeide generisk gevinstrealiseringsplan Gjennomføre tiltakene i gevinstrealiseringsplanen Identifisere forutsetninger og hindringer for gevinstrealisering Tilpasse gevinstrealiseringsplan til egen virksomhet og gjennomføre nullpunktsmålinger Innhente og sammenstille status for gevinstrealisering Utpeke gevinstansvarlig og gevinsteier(e) Gevinstoversikt inkl. forutsetninger og hindringer for gevinstrealisering Interessentanalyse Generisk gevinstrealiseringsplan Statusrapport fra virksomheten på realiserte gevinster Gevinstrealiseringsplan som arbeidsverktøy for virksomhetens ledelse Statusrapport for programmet Side 9

10 2 Avklare roller og ansvar mellom program, prosjekt og virksomhet

11 Avklare roller og ansvar mellom program, prosjekt og virksomhet Samarbeid mellom prosjekteier og virksomhet er avgjørende for å lykkes 1. Etablerer et godt samarbeid mellom partene allerede tidlig i prosjektet 2. Avklare hvem som er ansvarlig for gevinstrealiseringen 3. Involver denne tidlig og avtale forpliktende samarbeid 4. Sikre at gevinstarbeid er kontinuerlig tema i dialogen mellom virksomhet og prosjekt 5. Legge til rette for et systematisk samarbeid om gevinstrealisering gjennom prosjektforløpet og etter at prosjektet er avsluttet PROGRAMMET SKAL Sikre effektiv programstyring og legge til rette for gevinstarbeid i prosjektene PROSJEKTET SKAL Bistå virksomhetene i utarbeidelse av gevinstrealiseringsplaner VIRKSOMHETEN SKAL Sikre at gevinster hentes ut i virksomhetene Side 11

12 Organisering av gevinstarbeidet i program, prosjekt og virksomhet PROGRAMEIER PROGRAMLEDER GEVINSTKOORDINATOR PROSJEKTEIER PROSJEKTEIER PROSJEKTEIER PROSJEKTEIER PROSJEKT 1 Prosjektleder/ Gevinstressurs PROSJEKT 2 Prosjektleder/ Gevinstressurs PROSJEKT 3 Prosjektleder/ Gevinstressurs PROSJEKT 4 Prosjektleder/ Gevinstressurs VIRKSOMHET 1 VIRKSOMHET 1 VIRKSOMHET 1 VIRKSOMHET 1 VIRKSOMHET 2 VIRKSOMHET 2 VIRKSOMHET 2 VIRKSOMHET 2 VIRKSOMHET 3 VIRKSOMHET 3 VIRKSOMHET 3 VIRKSOMHET 3 Side 12

13 Organisering av eierskap for gevinstrealisering i programmet og mottakende virksomhet PROGRAMEIER VIRKSOMHETSEIER STYRINGSGRUPPE STYRINGSGRUPPEREPRESENTANT Overordnet gevinstkontakt PROGRAMLEDER PROSJEKTEIER PROSJEKTEIER PROSJEKTEIER PROSJEKT 1 Prosjektleder/ Gevinstressurs PROSJEKT 2 Prosjektleder/ Gevinstressurs PROSJEKT 3 Prosjektleder/ Gevinstressurs VIRKSOMHET 1 Gevinstansvarlig/ Gevinsteier VIRKSOMHET 2 Gevinstansvarlig/ Gevinsteier VIRKSOMHET 3 Gevinstansvarlig/ Gevinsteier Organisering av eierskap i programmet Roller og ansvar i hht etablert metodikk i offentlig sektor står fast (Intern organisering må tilpasses den enkelte virksomhet) Side 13

14 Rapporteringslinjer for gevinstrealisering i programmet for spesialisthelsetjenesten PROGRAMEIER VIRKSOMHETSEIER STYRINGSGRUPPE PROGRAMLEDER Programmet har ansvar for å innhente og sammenstille status på realiserte gevinster STYRINGSGRUPPEREPRESENTANT Overordnet gevinstkontakt Overordnet gevinstkontakt har ansvar for å rapportere status på gevinstrealisering til programmet PROSJEKTEIER PROSJEKTEIER PROSJEKTEIER PROSJEKT 1 Prosjektleder/ Gevinstressurs PROSJEKT 2 Prosjektleder/ Gevinstressurs PROSJEKT 3 Prosjektleder/ Gevinstressurs VIRKSOMHET 1 Gevinstansvarlig/ Gevinsteier VIRKSOMHET 2 Gevinstansvarlig/ Gevinsteier VIRKSOMHET 3 Gevinstansvarlig/ Gevinsteier Gevinstansvarlig rapporterer status på gevinstrealisering til overordnet gevinstkontakt Rapporteringslinjer for gevinster i programmet Rapporteringslinjer for gevinster til programmet (Intern rapportering må tilpasses den enkelte virksomhet) Side 14

15 Oversikt alle roller og ansvar* Ansvar Rolle Ansvar Program Gevinstkoordinator Sikre effektiv programstyring og legge til rette for gevinstarbeid i prosjektene Etablere en helhetlig modell for gevinstarbeidet basert på etablert metodikk for gevinstrealisering i offentlig sektor, herunder avklare roller og ansvar mellom aktørene kommunikasjons- og rapporteringslinjer for gevinstarbeidet kartlegge og vedlikeholde oversikt over kritiske risikoer knyttet til realisering av gevinster innhente og sammenstille status for gevinstarbeidet Prosjekt Gevinstressurs (rollen utøves av prosjektleder dersom det ikke utnevnes en egen ressurs i prosjektet) Legge til rette for gevinstrealisering i virksomhetene utarbeide generiske gevinstrealiseringsplaner for virksomhetene (maler, eksempelmålinger) Tilpasse bistanden til virksomheten innenfor prosjektets rammer Ivareta prosjektets ansvar for gevinstarbeidet i prosjektfasen, herunder ha tett kontakt med gevinstansvarlige i virksomhetene innhente og sammenstille status for gevinstrealisering i virksomhetene der gevinstene realiseres i prosjektperioden holde prosjektets gevinstplan oppdatert i prosjektperioden Virksomhet Overordnet gevinstkontakt Styringsgruppens medlem er rapporterings- og kommunikasjonsansvarlig for gevinstarbeidet i/for virksomhetene de representerer og skal ivareta kommunikasjonen på vegne av virksomhet til programmet etter prosjektavslutning påse at virksomhetene utpeker gevinstansvarlig ha oversikt over rapporteringen på gevinstrealisering fra virksomheten til programmet Virksomhet Gevinstansvarlig Gevinstansvarlige i virksomhetene har det overordnede ansvaret for at gevinstene blir realisert. Den gevinstansvarlige bør være en leder i den delen av virksomheten som skal realisere gevinsten. Den gevinstansvarlige er direkte involvert i gevinstrealiseringsplanen. Rapporterer til program via overordnet gevinstkontakt Virksomhet Gevinsteier Gevinsteier(e) oppnevnes av gevinstansvarlig og er en «forlenget arm/lokal støttespiller». Gevinsteier(e) har et *se rolle- og ansvarsbeskrivelser for detaljert informasjondistribuert ansvar for sin del av gevinstene. Rapporterer til gevinstansvarlig. Side 15

16 3 Ansvaret for gevinstrealisering ligger i virksomheten

17 Prosjektet bistår virksomheten i oppstarten - ansvaret ligger hos virksomheten 1 2 Opprette dialog med virksomhetene Legge grunnlaget for godt samarbeid mellom prosjekt og virksomhet Utarbeide gevinstrealiseringsplan Prosjektet utarbeider generisk gevinstrealiseringsplan, aktørene tilpasser gevinstrealiseringsplanen til egen virksomhet. Følge opp målinger Sikre at gevinstmålinger blir gjennomført i etterkant av prosjektet og i driftsfasen 7 Identifisere og etablere roller i gevinstarbeidet Prosjektet definerer gevinstressurs i prosjektet. Virksomheten definerer gevinstansvarlig (og evt.. gevinsteier(e) i virksomheten. Gjennomføre nullpunktsmålinger Utføres av virksomheten med bistand fra prosjektet Sikre gevinstrealisering Påse at gevinstene blir hentet ut, identifisere og følge opp når resultatene ikke er i henhold til planen 3 8 Oppstartsmøter gevinstrealisering Introdusere og diskutere gevinstrealiseringsarbeidet i virksomhetene Rapportere på status til programmet Rapportere status for realisering av gevinster til programmet i henhold til veiledning Samarbeid mellom virksomhet og prosjekt Virksomheten er ansvarlig Side 17

18 Dialog og samarbeid mellom program, prosjekt og virksomhet Løpende dialog og samarbeid mellom nivåene Program Prosjekt Virksomhet Utarbeide og vedta gevinstplan for programmet Utarbeide generisk gevinstrealiseringsplan Forankre og tildele ansvar for gevinster Tilpasse gevinstrealiseringsplan Følge opp gevinstrealisering Program Utarbeider gevinstplan for programmet Styringsgruppe Vedtar samlet gevinstplan for programmet Prosjekt Utarbeider generisk gevinstrealiseringsplan Styringsgruppe Vedtar samlet gevinstplan for prosjektet Overordnet gevinstkontakt i SG Formidle kontakt med gevinstansvarlige Gevinstansvarlig Jobber med forankring i virksomheten Gevinstansvarlig Ansvar for å tilpasse gevinstrealiseringsplanen til virksomheten Gevinstansvarlig Ansvarlig for gjennomføring av målinger Overordnet gevinstkontakt i SG Rapportere status til programmet Gevinstansvarlig Følger opp tiltakene i gevinstrealiseringsplanen Status gevinstrealisering blir rapportert til programmet Side 18

19 4 Endringsledelse som forutsetning for gevinstrealisering

20 Gevinstrealisering og endringsledelse Gevinstrealisering Endringsledelse + Current Prosjektleveranser = Forbedring i prosesser og virksomheter Transiti on Gevinster New Gevinstrealisering innebærer å identifisere, gjennomføre, måle og evaluere nødvendige tiltak og aktiviteter for å sikre at oppnåelse av ønsket effekt Endringsledelse handler om å lede ansatte og organisasjon gjennom en endringsprosess slik at virksomheten oppnår forventede resultater Forventede gevinster kommer ikke av seg selv før de er identifisert sammen med nødvendige endringer i arbeidsprosesser. Gevinstoppfølging og endringsledelse er derfor uløselig knyttet til hverandre. Side 20

21 5 Rammeverk for gevinstarbeidet

22 Fylle rollene i program, prosjekt og virksomheter PROGRAMMET skal PROSJEKTET skal VIRKSOMHETENE skal sikre effektiv programstyring og legge til rette for gevinstarbeid i prosjektene bistå virksomhetene i utarbeidelse av gevinstrealiseringsplaner (mal, eksempelmålinger, veiledning) sikre at nytteeffekter og gevinster hentes ut i egen virksomhet og rapportere gevinstrealiseringen Side 22

23 Rammeverk for gevinstrealisering Prosjektbegrunnelse Gevinstoversikt Gevinstkart Nullpunktsmålinger Gevinstrealiseringsplan Statusrapport Side 23

24 2. 1 Prosjektbegrunnelse Dette dokumentet kan være business case, prosjektforslag, styringsdokument, konsekvensutredning eller samfunnsøkonomisk analyse Beskriver prosjektets overordnede mål, effektmål, resultatmål, interessenter, nytteog kostnadsvirkninger samt risikoer Beskriver endringene som følger av prosjektet Kvalitetssikres og forankres i prosjektets styringsgruppe Utarbeides av prosjektleder i samarbeid med evt. gevinstressurs i prosjektet. Side 24

25 2. 2 Gevinstoversikt Identifiserer potensielle gevinster for hvert prosjekt, kartlegger interessentene til prosjektene og beskriver hvilke forutsetninger som må være på plass for gevinstrealisering og hvilke hindringer som kan gjøre det vanskelig å realisere gevinstene. Utarbeides av prosjektleder/ gevinstressurs i samarbeid med sektoren/interessenter til prosjektet. Side 25

26 3 Gevinstkart Visuell fremstilling av gevinstene med årsak-virkning-sammenhenger i prosjektet. Viser hvordan gevinstene er knyttet til hverandre og til prosjektets effektmål, samt hvordan effektmålene er knyttet til resultatmålene. Gevinstkartet skal bidra til å identifisere nødvendige endringstiltak for gevinstrealisering og unngå dobbelttelling av gevinster. Utarbeides av prosjektleder/ gevinstressurs. Side 26

27 4. 4 Nullpunktsmålinger Nullpunktsmålinger skal måle tilstanden før leveranser fra prosjektet implementeres i virksomhetene på de områdene der man forventer gevinster som følge av prosjektet. Nullpunktsmålingene skal sammenlignes med tilstanden etter at leveransene er implementert i virksomhetene for å dokumentere effekten av prosjektet. Gjennomføres av virksomhetene med bistand fra prosjekt/program (med utgangspunkt i indikatorer definert av prosjektet). Side 27

28 5. 5 Gevinstrealiseringsplan Gevinstrealiseringsplanen skal blant annet angi tiltak, ansvarlig for tiltak, resultatindikator, når gevinsten skal realiseres og gevinstansvarlig. Planen skal dokumentere gevinster etter hvert som de realiseres. Planen skal benyttes til kvartalsvis rapportering fra gevinstansvarlige. Generisk gevinstrealiseringsplan utarbeides av prosjektet, virksomhetene tilpasser gevinstrealiseringsplan. Side 28

29 6. 6 Statusrapport Statusrapporten er programmets verktøy for å følge opp og dokumentere gevinstrealiseringen Statusrapporten skal samle og dokumentere gevinstrealiseringen ved hjelp av rapporteringen fra virksomhetene Rapporten skal dokumentere evt. manglende gevinstrealisering og gi grunnlag for tiltak dersom gevinster ikke hentes ut Utarbeides og vedlikeholdes av programmets gevinstkoordinator basert på kvartalsvis rapportering fra virksomhetene Side 29

30 Retningslinjer for gevinstarbeidet i virksomhetene Opprette dialog med virksomhetene Legge grunnlaget for godt samarbeid mellom prosjekt og virksomheter Identifisere og etablere roller i gevinstarbeidet Prosjektet definerer gevinstressurs i prosjektet, virksomhetene definerer gevinstansvarlig og evt. gevinsteier(e) i virksomhetene Oppstartsmøter gevinstrealisering Introdusere og diskutere gevinstrealiseringsarbeidet i virksomhetene Utarbeide gevinstrealiseringsplan Prosjektet utarbeider generisk gevinstrealiseringsplan, virksomhetene tilpasser gevinstrealiseringsplanen til egen virksomhet Gjennomføre nullpunktsmålinger Utføres av virksomhetene med bistand fra prosjektet Samarbeid mellom prosjekt og virksomhet Forstå og kommunisere endringer for gevinstrealisering virksomhetene vet hva gevinstene er og hvordan disse kan realiseres Følge opp målinger Sikre at gevinstmålinger blir gjennomført i etterkant av prosjektet og i driftsfasen Sikre gevinstrealisering Påse at gevinstene blir hentet ut, identifisere og følge opp når resultatene ikke er i henhold til planen Virksomhetene har ansvaret for å realisere og omsette gevinstene Rapportere på status til programmet Rapportere status for realisering av gevinster til programmet i henhold til veiledning Side 30

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programbeskrivelse Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 12.02.2018 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret

Detaljer

A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap / A3.16 Helhetlig virksomhetsstyring A Kontinuerlig forbedring inkludert gevinstrealisering

A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap / A3.16 Helhetlig virksomhetsstyring A Kontinuerlig forbedring inkludert gevinstrealisering Mandat for initiativ Tilhører prosjekt: A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap / A3.16 Helhetlig virksomhetsstyring Navn på initiativ: A3.16.7 Kontinuerlig forbedring inkludert gevinstrealisering Leder

Detaljer

Sak 27-17_SamUT_061217_FIA-Modell for gevinstarbeid.pdf Sak 28-17_SamUT_061217_Visning av labsvar i EPJ.pptx Sak

Sak 27-17_SamUT_061217_FIA-Modell for gevinstarbeid.pdf Sak 28-17_SamUT_061217_Visning av labsvar i EPJ.pptx Sak Sak 27-17_SamUT_061217_FIA-Modell for gevinstarbeid.pdf Sak 28-17_SamUT_061217_Visning av labsvar i EPJ.pptx Sak 30-17_SamUT_061217_Applikasjonskvittering 1.1.pptx Sak 32-17_SamUT_061217_Tjenesteyterkopi

Detaljer

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Detaljer

Gevinstrealisering er det så viktig da?? Ellen Strålberg, seksjonssjef, Difi Gevinstrealiseringsseminar 18. desember 2015

Gevinstrealisering er det så viktig da?? Ellen Strålberg, seksjonssjef, Difi Gevinstrealiseringsseminar 18. desember 2015 Gevinstrealisering er det så viktig da?? Ellen Strålberg, seksjonssjef, Difi Gevinstrealiseringsseminar 18. desember 2015 Hva er gevinstrealisering? «Prosessen der man planlegger, organiserer og henter

Detaljer

Veikart for tjenesteinnovasjon Verktøy for gevinstplanlegging

Veikart for tjenesteinnovasjon Verktøy for gevinstplanlegging Veikart for tjenesteinnovasjon Verktøy for gevinstplanlegging Innholdsfortegnelse 1. Om gevinstrealisering 2. Introduksjon til gevinstrealiseringsplan 3. Mal for gevinstrealiseringsplan Om Veikart for

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

MEDLEMSMØTE I NETTVERK STATLIG SEKTOR GEVINSTREALISERING OG INTERNREVISORS ROLLE. DFØ 21. april 2017

MEDLEMSMØTE I NETTVERK STATLIG SEKTOR GEVINSTREALISERING OG INTERNREVISORS ROLLE. DFØ 21. april 2017 MEDLEMSMØTE I NETTVERK STATLIG SEKTOR GEVINSTREALISERING OG INTERNREVISORS ROLLE DFØ 21. april 2017 Agenda 90.00-09.15 Kort intro 09.15-09.45 Hva er gevinstrealisering i en statlig kontekst v/sverre Berg

Detaljer

Konsernrevisjonen Rapport 7/2019. Revisjon av Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 2. tertial 2019.

Konsernrevisjonen Rapport 7/2019. Revisjon av Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 2. tertial 2019. Konsernrevisjonen Rapport 7/2019 Revisjon av Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 2. tertial 2019 Sykehuspartner HF 16. september 2019 1. Introduksjon Revisjonens formål

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18&currentorg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKT DIGITALT TILSYN - ROOMMATE MIDTÅSENHJEMMET

SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKT DIGITALT TILSYN - ROOMMATE MIDTÅSENHJEMMET Sluttrapport SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKT DIGITALT TILSYN - ROOMMATE MIDTÅSENHJEMMET Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer Journalnummer Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet

Detaljer

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Så hva er nå dette med gevinster, gevinstrealisering, gevinstplan, gevinstrealiseringsplan??? Noen avklaringer Gevinst- Nyttevirkninger på grunn av prosjektet

Detaljer

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen Felles gevinstmetodikk i SuksIT Kongsbergregionen Alle IKT-prosjekter i Kongsbergregionen skal benytte felles gevinstmetodikk m/ følgende maler: 1. Mal for prosjektvurdering (vurdere om prosjektet skal

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Spede spirer og nye muligheter Innovasjon og samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Spede spirer og nye muligheter Innovasjon og samfunnsøkonomisk lønnsomhet Spede spirer og nye muligheter Innovasjon og samfunnsøkonomisk lønnsomhet Lars Bjerke, rådmann Asker kommune Utfordringer Perspektivmeldingen for velferdsstaten Vi blir flere eldre og færre yrkesaktive.

Detaljer

E-handel brukersamling 4. november

E-handel brukersamling 4. november E-handel brukersamling 4. november 2015-1000 1515 TID: TEMAER: ANSVARLIG: 1000 Registrering + kaffe Difis kurslokaler 2. etg. 1030 Åpning, praktisk informasjon og status Difis e-handelsarbeid Jostein Engen,

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Virksomhetsstyring i Husbanken. Administrerende direktør Bård Øistensen Frokostseminar 14. november 2016

Virksomhetsstyring i Husbanken. Administrerende direktør Bård Øistensen Frokostseminar 14. november 2016 Virksomhetsstyring i Husbanken Administrerende direktør Bård Øistensen Frokostseminar 14. november 2016 Noen fakta om Husbanken 330 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A7. Gevinstrealisering

Prosjektmandat. Delprosjekt A7. Gevinstrealisering Prosjektmandat Delprosjekt A7 Gevinstrealisering 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A7: Gevinstrealisering. Mandatet er utarbeidet av rådmennene i Hurum, Røyken og

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet

Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet Lars Nokken Ragnhild Anker Ljosland 31. Oktober 2017 Plan for dagen 1. Oppstart 10 min 2. Hvordan balansere to behov?

Detaljer

«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.»

«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.» Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose,

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

UiO Saksbehandling og arkiv:

UiO Saksbehandling og arkiv: UiO Saksbehandling og arkiv: Styringsgruppen og prosjektledere roller, interesser, forventninger og samspill 50 minutter med speed-dating og plenumsdialog Sist oppdatert 17.9.2018 av EKM Speed-date 1:

Detaljer

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen Prosjektveiviseren og gevinstrealisering v/ Jostein Engen Metoder og veiledningsmateriell Nytt metode- og veiledningsmateriell Tilgjengeliggjøres på www.prosjektveiviseren.no Prosessrammeverk Beste praksis

Detaljer

Program for digitale anskaffelser

Program for digitale anskaffelser Program for digitale anskaffelser Gevinster og gevinstrealisering ved digitalisering hva forventes? 26. april 2018 Gunnar Wessel Thomassen Programleder Fagdirektør, Difi - ANS Hva er en gevinst og for

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

edår - elektronisk melding om dødsårsak Difi gevinstplansamling 26. mars 2019 Utarbeidet av Åsa Otterstedt

edår - elektronisk melding om dødsårsak Difi gevinstplansamling 26. mars 2019 Utarbeidet av Åsa Otterstedt edår - elektronisk melding om dødsårsak Difi gevinstplansamling 26. mars 2019 Utarbeidet av Åsa Otterstedt Hvem er jeg og hva skal jeg presentere? Åsa Otterstedt Arbeidet som prosjektleder hos Folkehelseinstituttet

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap

A3 Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap Mandat for initiativ Tilhører prosjekt: Navn på initiativ: Leder for initiativ: Utfylt av (navn og rolle i programmet): Godkjent av Prosjekteier (dato): Valgt organisering av initiativ: A3 Virksomhetsstyring,

Detaljer

muligheter og utfordringer

muligheter og utfordringer IT-styring muligheter og utfordringer Nokios 2010 Jens Nørve Utfordringer! Vi vil ha mer effekt av våre IT invistereinger i i Dagens tips; for de som ikke har sett den; SSØ med helt ny; Veileder i gevinstrealisering

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Digitalisering og effektivisering Kongsvinger kommune

Digitalisering og effektivisering Kongsvinger kommune KS-samling 14. september 2017 Digitalisering og effektivisering KONGSVINGER KOMMUNE Hvordan jobber med digitalisering? STYRINGSMODELL KONGSVINGER KOMMUNE 1. Strategiske Mål Målene uttrykker hva som skal

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 1.11. 2016 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18&currentorg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Gevinstarbeid i Molde kommune. Jeanette Blikås Konst. seksjonsleder organisasjonsutvikling og digitalisering Gardermoen,

Gevinstarbeid i Molde kommune. Jeanette Blikås Konst. seksjonsleder organisasjonsutvikling og digitalisering Gardermoen, Gevinstarbeid i Molde kommune Jeanette Blikås Konst. seksjonsleder organisasjonsutvikling og digitalisering Gardermoen, 24.9.2018 Høst 2017: vi ser noen utfordringer 1. Sammenstille verdien av den kvalitative

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 Behov for forbedret prosjektstyring i SSB 1. Utarbeide en samlet oversikt over prosjektstyringsrutiner

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Prosjektmandat PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 3K Rådmenn Beslutning: Konseptfasen

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Hvordan måle besparelser ved innføring av nye applikasjoner eller endringer i funksjonalitet?

Hvordan måle besparelser ved innføring av nye applikasjoner eller endringer i funksjonalitet? Notat 11.08.2016 KFH Hvordan måle besparelser ved innføring av nye applikasjoner eller endringer i funksjonalitet? Notatet er basert på Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster

Detaljer

GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG. Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester.

GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG. Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester. GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester. Om Ikomm AS Lokalisert på Lillehammer og nå Hamar! 60 ansatte 12.000 brukere på

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner,

Detaljer

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Nye Asker kommune Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Fellesnemnda, 25 November 2016 Innhold 1. Mandat for arbeidet 2. Overordnet framdrift og faseinndeling 3. Prinsipper for organisering

Detaljer

Toppledelsen prosjektets akilleshæl?

Toppledelsen prosjektets akilleshæl? Realiserer dine gevinster Toppledelsen prosjektets akilleshæl? Timm Sanders Prosjekt- og testledelse i Avenir den fremste samarbeidspartner til å lede og inspirere mennesker til gevinstskapende prosjekter

Detaljer

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko 1 Valg av spørsmål: 1. Sentrale tema 2. Entydig begrep 3. Logisk innhold 4. Utbredt, relevant, omforent 5. Korte (relativt) spørsmål korte svar 6. Rett svar er et kort svar 7. Tydelig mht evaluering «enten

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Vedlegg til styresak Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) Styringsdokument v. 0.90

Vedlegg til styresak Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) Styringsdokument v. 0.90 Vedlegg til styresak 016-2019 Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) Styringsdokument v. 0.90 Program for standardisering og IKTinfrastrukturmodernisering (STIM) Styringsdokument

Detaljer

IT-styring muligheter og utfordringer

IT-styring muligheter og utfordringer IT-styring muligheter og utfordringer Nokios 2010 Jens Nørve Utfordringer! Vi vil ha mer effekt av våre IT investeringer Dagens tips; for de som ikke har sett den; SSØ med helt ny; Veileder i gevinstrealisering

Detaljer

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst -

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen Hvorfor har vi tatt tak i dette? Økende andel av verdiskapning

Detaljer

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER Barrierer mot meroffentlighet 19. september 2016 1 Making Waves og PA støtter Difi i endringsprosjektet Barrierer mot meroffentlighet Vi skal: Bistå med tjenesteutvikling i forbindelse

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Innhold Bakgrunn for tema Hva er gevinstrealisering? Hva er (offentlige)

Detaljer

UiO Økonomi og lønn: Sist oppdatert av Ellen Koyote Millar

UiO Økonomi og lønn: Sist oppdatert av Ellen Koyote Millar UiO Økonomi og lønn: Roller, samarbeidsform og gjensidige forventninger i styringsgruppen & prosjektledelsen. 90 minutter med speed-dating og plenumsdialog. Sist oppdatert 13.11.2018 av Ellen Koyote Millar

Detaljer

Strukturert omstilling - verktøy og tips fra KS

Strukturert omstilling - verktøy og tips fra KS Strukturert omstilling - verktøy og tips fra KS Tingvold Park Hotel, Steinkjer onsdag 25. april 2018 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder plan, bygg og geodata Tjenestene, arbeidsprosessene og teknologi

Detaljer

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A3. Kommunikasjon

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A3. Kommunikasjon UTKAST Prosjektmandat Delprosjekt A3 Kommunikasjon 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A3: Kommunikasjon. Mandatet er utarbeidet av rådmennene i Hurum, Røyken og Asker

Detaljer

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Felles introduksjon til kurs 1A, 1B og 1C Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS NOKIOS kurs tirsdag 29. oktober 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE GEVINSTREALISERING. Oppdrag fra FIN av 5.sep 16 Mandat fra FIN/KMD 29.sep 16

TILTAK FOR BEDRE GEVINSTREALISERING. Oppdrag fra FIN av 5.sep 16 Mandat fra FIN/KMD 29.sep 16 TILTAK FOR BEDRE GEVINSTREALISERING Oppdrag fra FIN av 5.sep 16 Mandat fra FIN/KMD 29.sep 16 Oppdragsbeskrivelse/ mandat Utgangspunkt: Meld. St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge: «vil vurdere tiltak

Detaljer

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G SYKEHJEMSETATEN PROSJEKT- OG UTRULLINGSTEAM; Prosjekt- og porteføljestyring

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A9. Innbyggertorg

Prosjektmandat. Delprosjekt A9. Innbyggertorg Prosjektmandat Delprosjekt A9 Innbyggertorg 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A9: Innbyggertorg. Mandatet er utarbeidet av rådmennene i Hurum, Røyken og Asker kommuner,

Detaljer

Medfinansieringsordninga trinn 2 gevinstrealiseringsplan. Difi 26. mars 2019

Medfinansieringsordninga trinn 2 gevinstrealiseringsplan. Difi 26. mars 2019 Medfinansieringsordninga trinn 2 gevinstrealiseringsplan Difi 26. mars 2019 Program Velkommen og litt om gevinstplanlegging 0900-0915 Ingrid Bjørkum Gjennomgang av planmalen 0915-0935 Elin Oksavik Spørsmål

Detaljer

Kast Prosjekthåndboka!

Kast Prosjekthåndboka! Kast Prosjekthåndboka! FROKOSTSEMINAR 03.05.2017 Agenda 9:00 Velkommen - Elisabeth Wallem, CEO Intersoft 9:05 Hvorfor kaste prosjekthåndboka? 9:15 Prosjektets livssyklus fra initiativ til planlegging 9:50

Detaljer

Portbehandling BP2. Prosjekt Digital plattform telekommunikasjon

Portbehandling BP2. Prosjekt Digital plattform telekommunikasjon Portbehandling BP2 Prosjekt Digital plattform telekommunikasjon Dato: 20.02.2018 1. Sammendrag Portbehandling har gjennomgått Prosjektbegrunnelse, Prosjektforslag og Faseplan for planfasen i møte med

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap Prosjektmandat Delprosjekt A1/2 Oppvekst, undervisning, kunnskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A1/2: Oppvekst, undervisning, kunnskap. Mandatet er utarbeidet

Detaljer

Thomas Trier. Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring. Leder Digitalisering og IT Hovedorganisasjonen Virke 1,5 år

Thomas Trier. Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring. Leder Digitalisering og IT Hovedorganisasjonen Virke 1,5 år Thomas Trier Lars Yngvar Tømmerholt Thomas Trier Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring Leder Digitalisering og IT Hovedorganisasjonen Virke 1,5 år Rådgiver Management Consulting 4 år IT-sjef

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

KommITs gevinstrealiserings/planleggings-kurs

KommITs gevinstrealiserings/planleggings-kurs KommITs gevinstrealiserings/planleggings-kurs 12. november 2014 Tilpasset av Sør-Trøndelag fylkeskommune etrøndelag høsten 2014. etrøndelag sin innfallsvinkel til gevinstrealisering Utvikling av digitale

Detaljer

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A6. Eiendom

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A6. Eiendom UTKAST Prosjektmandat Delprosjekt A6 Eiendom 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A6: Eiendom. Mandatet er utarbeidet av rådmennene i Hurum, Røyken og Asker kommuner,

Detaljer

FS-kontaktforum Elin Kaurstad. Gevinstrealisering

FS-kontaktforum Elin Kaurstad. Gevinstrealisering FS-kontaktforum Elin Kaurstad Gevinstrealisering 1 Bakgrunn: Styret ønsket et system for å kunne synliggjøre sentrale potensielle gevinster i tjenestene som CERES leverer fordi: En gevinstoversikt gir

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

Velkommen til Workshop Bordplassering

Velkommen til Workshop Bordplassering Velkommen til Workshop Bordplassering Bord A: Jeg er bevisst på den metodiske forskjellen mellom prosjekt og program Bord B: Jeg er i tvil om og klarer ikke å definere den presise forskjellen mellom et

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. - prosjektveiviseren.no

Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. - prosjektveiviseren.no Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor - prosjektveiviseren.no Kurs 25.4.2013 VELKOMMEN- MÅL MED KURSET Gi en introduksjon til beste praksis innenfor prosjektmetodikk, med særlig

Detaljer

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Storsamling difi 29.1. 2013 INNSTILLING FRA KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN OM REPRESENTANTFORSLAG FOR BEDRE KOORDINERING OG STRATEGISK

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring

Prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring Helse Sør-Øst RHF Prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring IKT- og endringsrelaterte prosjekter 1 / 32 Innhold Versjonshistorikk... 3 1. Innledning... 4 2. Formål med dette dokumentet...

Detaljer

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering?

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Difi 18 desember 2013 Ingar Brauti, P3M Registered Consultant Med tilpasning og praktisering av

Detaljer

Fremtidens skole Sauherad

Fremtidens skole Sauherad Fremtidens skole Sauherad Kommunestyrets vedtak 2.5.2013 pkt. 5 KS-023/13 Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen legge fram for kommunestyret så snart som mulig eit forslag til plan for planprosess, for bygging

Detaljer

Overordnet presentasjon av PRINCE2/Prosjektveiviseren, MoP og MSP og hvordan disse henger sammen. Nettverk for program- og porteføljestyring

Overordnet presentasjon av PRINCE2/Prosjektveiviseren, MoP og MSP og hvordan disse henger sammen. Nettverk for program- og porteføljestyring Overordnet presentasjon av PRINCE2/Prosjektveiviseren, MoP og MSP og hvordan disse henger sammen Nettverk for program- og porteføljestyring 2. mai 2016 Ingar Brauti, RC Gevinster skal drive porteføljestyrte

Detaljer

Digital styringsmodell og prioriteringsprosess for prosjekter Alstahaug digital strategi Oktober 2017

Digital styringsmodell og prioriteringsprosess for prosjekter Alstahaug digital strategi Oktober 2017 Digital styringsmodell og prioriteringsprosess for prosjekter Alstahaug digital strategi Oktober 2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programmandat Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 13.10.2017 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret Jan Thorsen

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 5 Møtenr.: 2/2019 Møtedato: 5. februar 2019 Notatdato: 16. januar

Detaljer

Vi kan ikke velge bort omstilling i offentlig sektor. Steffen Sutorius direktør i Difi

Vi kan ikke velge bort omstilling i offentlig sektor. Steffen Sutorius direktør i Difi Vi kan ikke velge bort omstilling i offentlig sektor Steffen Sutorius direktør i Difi Difis samfunnsoppdrag mitt mandat Difis samfunnsoppdrag innebærer å være det sentrale fagorgan for modernisering og

Detaljer

Etter AMU-møtet i november 2017 ba AMU om at EA:

Etter AMU-møtet i november 2017 ba AMU om at EA: Etter AMU-møtet i november 2017 ba AMU om at EA: 1. Skriver medbestemmelse og medvirkning fra ansatte og studenter inn i første punkt i prosessbeskrivelsen 2. Beskriver rollen til Enhetskoordinator nærmere

Detaljer

DigiRogaland Time kommune Bjarte Våge Digitaliseringssjef Sandnes

DigiRogaland Time kommune Bjarte Våge Digitaliseringssjef Sandnes DigiRogaland Time kommune 30.10.18 Bjarte Våge Digitaliseringssjef Sandnes DigiRogaland Målsetning med DigiRogaland Utgangspunktet var: Gjennom felles innsats vil Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Stavanger,

Detaljer

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad Sterkt fokusert fra sentralt hold DFØ Direktoratet for økonomistyring: «Gevinstrealisering

Detaljer