Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg"

Transkript

1 Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

2 Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær i Steinkjer kommune med spesielt fokus på bistand og omsorgstjenesten. Planen skal være ferdig innen og må inneholde følgende punkter: 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål 1.3 Rammer 2. Omfang og avgrensning 2.1 Oppgaveomfang/avgrensning 3. Organisering 3.1 Prosjektledelse 3.2 Øvrige roller 4. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler 4.1 Beslutningspunkter 4.2 Oppfølging 4.3 Milepæler 5. Risikoanalyse 5.1 Kritiske suksessfaktorer 5.2 Kvalitetssikring 6. Gjennomføring 6.1 Hovedaktiviteter 6.2 Tids og ressursplaner 7. Økonomi 2

3 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn. Steinkjer kommune har i likhet med resten av landet hatt en økning i sykefravær, og spesielt innenfor bistand og omsorg. Våren 2002 ble det gjennomført en enkel kartlegging av sykefravær i bistand og omsorgstjenesten. Lederne ble intervjuet, og det ble gjennomført en temadag om sykefravær med gruppeoppgaver og en oppsummering som kan være et godt utgangspunkt for å gå videre i dette prosjektet. Steinkjer kommune har etablert et prosjekt med det formål å redegjøre for konkrete tiltak for forebyggende tiltak og aktiviteter som på kortere og lengre sikt kan redusere framtidig sykefravær. Steinkjer kommune har inngått en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, og delmålene for denne avtalen bør inngå som en del av målene for prosjektet om sykefravær. Steinkjer kommune ønsker å få redusert sykefravær, og samarbeidsavtalen om et inkluderende arbeidsliv har som målsetting å få redusert sykefraværet med 20 % innen år Prosjektets formål er gjennom en bevisst satsing på fraværsforebyggende tiltak å få redusert sykefraværet med 10 % innen sommeren Mål Prosjektets mål er å finne tiltak som på kortere og lengre sikt kan redusere framtidig sykefravær. Aktuelle tiltak a) Godt kartleggingsverktøy/ sykefraværsstatistikk som kan gi sammenlignbare tall fra oppstart til prosjektets slutt i Steinkjer kommune b) Velge ut flere tjenesteenheter for konkret gjennomføring av tiltak i forhold til å redusere fravær. c) Utvikling av arbeidsmiljø/medvirkning fra alle ansatte d) Samarbeide med andre kommuner for å kunne sammenligne sykefraværsutviklingen. 1.3 Rammer Prosjektleder i 100 % stilling. Prosjektet skal vare i 2 år. Målet for prosjektet et å redusere sykefravær i Steinkjer Kommune, med spesielt fokus på bistand og omsorgstjenesten. Gjennomføring av prosjektet fordrer at det er et samarbeide mellom flere, og aktuelle samarbeidspartnere er HMS- koordinator, ledere, Friskgården, trygdekontoret, fylkestrygdekontoret, A- etat, Arbeidslivssenteret, KLP, KS, fagorganisasjonene, verneombud, tillitsvalgte, og andre. Steinkjer Kommune har flere utviklingsveiledere, og det kan være aktuelt å bruke denne ressursen til oppfølging av spesielle tiltak. Det er avsatt noen økonomiske midler slik at det er mulig å starte enkle tiltak. Utfordringen ang. økonomiske midler for iverksetting av tiltak kan være å få frigitt økonomiske midler ved at faktisk sykefravær går ned. 3

4 2. OMFANG OG AVGRENSNING Prosjektet vil gjelde hele kommunen, men med klare begrensninger om tiltak til deler av kommunen. Primært er det bistand og omsorgstjenesten som er målgruppe for prosjektet, og det er da nødvending å velge tjenesteenheter som har høyt fravær, og som er interessert i å få bistand for å få redusert sitt sykefravær. 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse / arbeid med planlegging av prosjektet Prosjektleder startet i sin stilling , og har brukt tid til oppdatering og innhenting av erfaringsmateriale fra andre kommuner, idebank og andre nyttige kilder. Prosjektleder har tiltrådt eksisterende arbeidsgruppe for samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. 3.2 Øvrige roller Organisering av prosjektet Prosjektleder foreslår følgende organisering av prosjektet: Prosjektansvarlig Karsten Saugestad Styringsgruppe AMU Prosjektleder Herdis Vangsnes Referanse gruppe Prosjektgruppe Navn på prosjektet HMS- gruppe HMS -gruppe HMS- gruppe HMS- gruppe Referansegruppe: Eksisterende arbeidsgruppe for IA Prosjektgruppe: Forslag om 2 tjenesteenhetsledere, 1 B/O sør og 1 B/O nord, 2 arbeidstakere, 1 fra Friskgården og 1 tillitsvalgt. 4

5 / HMS grupper: Etablere HMS- grupper på de tjenesteenheter som skal gjennomføre arbeidsmiljøkartlegging og konferanse. Definisjon av hva som regnes som en tjenesteenhet/ eller deler av en tjenesteenhet vil variere avhengig av hva som er naturlig og riktig i hvert enkelt tilfelle. Arbeidstakerne bør føle tilhørighet til tjenesteenheten. HMS- grupper i de delprosjekt som startes. 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Prosjektansvarlig må godkjenne prosjektskissen, og det må besluttes om prosjektet skal iverksettes. Prosjektet må vurderes underveis om det skal fortsette eller ikke. Prosjektansvarlig beslutter avslutning ved prosjektets slutt. 4.2 Oppfølging Plan legges for faste statusmøter med prosjektansvarlig. Se milepælsoversikt. Det opprettes en arbeidsgruppe for prosjektet Milepæler Se milepælsoversikt. 5.1 RISIKOANALYSE. Prosjektet skal ta fatt i utfordringen med å forebygge/redusere sykefravær med spesielt fokus på bistand og omsorgssektoren. Det er mange som kan ha forventninger til dette, og det er det nødvendig å ha. Samtidig er det mange som vil være skeptiske til at dette prosjektet er iverksatt, da det er flere som utrykker holdninger om at det ikke er mulig å redusere sykefraværet uten at grunnbemanningen øker. Dette vil være en utfordring for prosjektet. Medarbeiderne er de viktigste aktørene for å få til reduksjon av sykefraværet, og derfor er det viktig at de tjenesteenhetene som skal delta i prosjektet vil noe endring på sin arbeidsplass. Klare forventninger til at prosjektet skal gi raske resultater med redusert sykefravær Hva er mulig å oppnå innenfor kommende reduserte budsjettrammer? Negativ holdning til at det nytter å jobbe med sykefravær Motstand fra tjenesteenheter om å bli kikket i kortene. 5

6 6.Gjennomføring/iverksetting av tiltak TIDSPLAN (mnd./uke) Hoved-aktivitet MND Okt Okt/ Nov. Nov. Nov. Des. Des. Des. Des. Jan. Jan. Jan. Jan. Febr. nov UKE 44/ 45/04. 46/11. 47/18. 48/25. 49/02. 50/09. 51/16. 52/23. 1/30. 2/ 06. 3/13. 4/20 5/27. Prosjektskisse Fraværsstatistikk/felles alle avd. Sykefraværsstatistikk/PO Kontakte NSF Kontakte Ressurssenteret Stjørdal Kartleggingsskjema/arb.miljø Prosjektmidlerhvor kan det søkes? Velge ut tjenesteenheter Statusmøter Milepæler Beslutningspunkt

7 6.1 Hovedaktiviteter/Aktuelle tiltak 1. Sykefraværsstatistikk a) Hvordan er dagens sykefraværsstatistikk? b) Kvartalsvis sykefraværsstatistikk fra aktuelle tjenesteenhet c) Arbeide med forbedring av kommunens rutiner for registrering av sykefravær d) Oversikter som viser aktive sykmeldte/ endring av uføretrygdede 2. Oppfølging av de sykmeldte a) Iverksette reviderte rutiner for oppfølging av sykmeldte b) Stimulere til økt bruk av aktiv sykmelding c) Fritak for arbeidsgiverperioden d) Utvidet rett til egenmelding gir det endring? e) Omplassering av sykmeldte IA f) Tilbakeføring av uføretrygdede - 3. Arbeidsmiljø kartlegging og oppfølging Arbeidsmiljøkartlegging av tjenesteenheter, med påfølgende konferanse for alle på tjenesteenhet Alle ansatte får et spørreskjema for kartlegging Oppfølging med arbeidsmiljøkonferanse Arbeidstakerne selv bli enige om mulige tiltak de ønsker å iverksette Prosjektleders rolle er å være pådriver og se til at tiltak iverksettes Arbeidsplassen/arbeidstakerne skal selv eie prosessen, og ha ansvar for innføring og oppfølging av tiltak 4. Konkrete tiltak Tilbud fra Dampsaga bad Friskgrupper hva finnes av tilbud i dag? Helseaktiviteter året rundt Flygeblad tips til aktiviteter, positive ord, og annet Holdningsskapende arbeid VI følelse hva er kommet ut av det- hva kan videreføres? Tjenesteenheter som skal være med i prosjektet utvelgelse med bakgrunn i sykefraværsstatistikk og ønske om å være med. Dra nytte av erfaringer som er gjort i Steinkjer Kommune hvor det konkret er gjort positive arbeidsmiljøforbedringer med reduksjon av sykefravær. 7. Økonomi Det er ikke avsatt innsatsmidler i prosjektet. Det skal undersøkes hvor det evnt. er mulig å søke midler på konkrete delprosjekt. Prosjektskissen må justeres og revideres underveis i prosjektet. En av suksessfaktorene er at prosjektet har en god forankring i hele kommunen, at det er et viktig satsningsområde for alle. 7

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer FRISK i Steigen - Et HMS-prosjekt 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Ideen til prosjektet kom etter behov for å løse flere sentrale utfordringer i organisasjonen Steigen kommune. Det ble gjennomført en forstudie

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder: 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I følge Helsedepartementet

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 08.03.2013 Sak: 13/540 Arkivnr : F85

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 08.03.2013 Sak: 13/540 Arkivnr : F85 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 08.03.2013 Sak: 13/540 Arkivnr : F85 ORIENTERING OM IVERKSETTING AV FAMILIERÅD Orienteringsnotat Familierådsprosjektet

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer