Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket"

Transkript

1 Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige roller 4.0 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkt kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 4.2. Oppfølging 4.3 Milepæler 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer 5.2. Kvalitetssikring 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter 7. ØKONOMI 8. KONTRAKTER OG AVTALER

2 Innledning Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal ble første gang undertegnet i i Dagens samarbeidsavtale er fra Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal skal være en felles arena med fokus på å sikre og videreutvikle rammevilkåra for innbyggerne. Regionrådet skal også fungere som base for definerte prosjekt og har videre som mål å samordne og forenkle oppgaver for eierne. Regionrådet skal arbeide for interkommunale samarbeidstiltak til beste for regionens innbyggere, og arbeide for å profilere regionen som en god tilflytterregion 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Regionrådet har gjennom tidligere prosjekter satt fokus på befolkningsutvikling, profilering og bolyst. Regionrådet har gjennom mange år arbeidet for å gi ungdom gode opplevelser. Vi har tro på at ungdom som blir hørt og sett i lokalmiljøet får tilhørighet og i større grad vil vurdere heimkommunen som aktuelt bosted i voksen alder. Det er flere organiserte samarbeidstiltak i norddalen som hver for seg organiserer avgrensa ungdomsarbeid. I møte med ungdomsrådene i november 2010 og ungdomskontaktene i kommunene sommeren 2011, har det kommet fra et ønske om en mer systematisk regional organisering av et ungdomsarbeid som favner bredt om en helhetlig satsing. Det er også et behov for en sterkere samordning mellom en del enkelttiltak og igangværende prosjekter. Et regionalt ungdomsprosjekt kan fungere som en paraply for og styrke de tiltakene som er i gang. Det vil også ha rollen som pådriver og koordinator for nye aktiviteter. I Oppland fylke er det kun Nord-Gudbrandsdal som hittil ikke har etablert et regionalt ungdomsprosjekt av denne karakter. Rådmannsutvalget i regionen har høsten 2011 gitt sitt samtykke til å prioritere dette arbeidet. Regionrådets arbeidsutvalg er høsten 2011 orientert om at det planlegges et treårig ungdomsprosjekt. 1.2 Prosjektmål Prosjektet skal bidra til økt bolyst gjennom å skape en kultur i regionen som stimulerer ungdom til aktiv deltagelse i samfunnet. 1.3 Rammer Prosjektet er treårig fra oppstartstidspunkt med prosjektleder i 100 % stilling. Prosjektet samfinansieres av kommunene i Nord-Gudbrandsdal, Regionrådet i Nord- Gudbrandsdal og Oppland fylkeskommune.

3 2. OMFANG OG AVGRENSNING Målgruppen er ungdom i Nord-Gudbrandsdal som er i gruppen ungdomsskole/videregående skole. Det skal ikke være til hinder for at enkelt-ungdommer utenfor denne aldersgruppen deltar i aktiviteter som organiseres av prosjektet. Prosjektet skal ikke etablere tiltak og aktiviteter som i dag ivaretas av etablerte ordninger. 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjekteier Prosjektansvarlig Styringsgruppe : Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal : Regionsjefen i Nord-Gudbrandsdal : 100 % stilling blir utlyst. : Regionsjefen leder av styringsgruppa Rektor ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole Representant fra rådmannsutvalget i Nord-Gudbrandsdal Representant fra 6 K Skole Nord-Gudbrandsdal 2 representanter fra ungdomsrådene i Nord-Gudbrandsdal Representant fra Oppland Fylkeskommune 3.2 Prosjektgruppe Idretts- og fysak- koordinator i Nord-Gudbrandsdal Representant fra Skjåk kommune Representant fra Lom kommune Representant fra Vågå kommune Representant fra Sel kommune Representant Dovre kommune Representant Lesja kommune 3.3 Øvrige roller I prosjektet vil det være naturlig å benytte seg av kommunale, regionale og fylkeskommunale ressurspersoner som faglige bidragsytere på avgrensa tiltak og aktiviteter. Samarbeidspartnere: Musikalsamarbeidet i Nord-Gudbrandsdal Idrett- og fysakprosjektet i Nord-Gudbrandsdal Ungt Entreprenørskap i Oppland Oppfølgingstjenesten i Nord-Gudbrandsdal MOT Nord-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal videregående skole

4 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Styringsgruppa vil kontinuerlig følge framdrift og beslutningspunkt i prosjektet. Beslutningspunkt: Oppdrag: kvartal : Søknad om medfinansiering av prosjektet sendes Oppland fylkeskommune : Prosjektplanen behandles i Regionrådet : Prosjektet forankres i Regionrådets Handlingsplan 2012 Desember: Stilling som prosjektleder utlyses kvartal Prosjektplanen vedtas i kommunestyrene ansettes Informasjon, mobilisering Konstituere styringsgruppe Konstituere prosjektgruppe Utarbeide konkret arbeids- og tiltaksplan basert på prosjektplanen kvartal Delaktig i UKM fylkesmønstring Etablere organisert møteplass med ungdom i målgruppa Gjennomføre arbeidsplanen kvartal Gjennomføre arbeidsplanen kvartal Gjennomføre arbeidsplanen Etablering av ungdommens Regionråd Evaluering /gjennomgnag av tiltak eventuell korrigering av arbeids- og tiltaksplanen kvartal Gjennomføre tiltaksplanen kvartal Ansvarlig for UKM fylkesmønstring Gjennomføre tiltaksplanen kvartal Gjennomføre tiltaksplanen kvartal Gjennomføre tiltaksplanen

5 Evaluering /gjennomgnag av tiltak eventuell korrigering av tiltaksplanen kvartal Gjennomføre tiltaksplanen kvartal Ansvarlig for UKM fylkesmønstring Gjennomføre tiltaksplanen kvartal Gjennomføre tiltaksplanen kvartal Gjennomføre tiltaksplanen Sluttrapport evaluering legges fram for Regionrådet etter avsluttet prosjekt 4.2 Oppfølging Styringsgruppa og prosjektgruppa legger opp egen møteplan med prosjektleder som sekretær. Evaluering etter beslutningspunkt og korrigeringer etter behov. Rådmannsutvalget får referat fra møter i styringsgruppa og prosjektgruppa. 4.3 Milepæler Tiltak Frist 1 Godkjenning av prosjektplan 09.desember Prosjektplanen vedtas i kommunestyrene Januar Organisere og sette i gang prosjektet Fortløpende etter 09. desember Tilsette prosjektleder Januar Konstituering av styringsgruppe Innen 01.april Konstituering av prosjektgruppe Innen 01.april Godkjent arbeidsplan Innen 01.mai Evaluering og justering av tiltak Innen Evaluering og justering av tiltak Innen Sluttevaluering Innen Sluttrapport med tilrådninger fra prosjektgruppe Etter avslutning av 3-årig prosjekt 11 Sluttrapport med tilrådninger fra styringsgruppe Etter avslutning av 3-årig prosjekt

6 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer Risikofaktor 1 Manglende faglig kommunal deltagelse som svekker legitimiteten Tiltak Sikre solid forankring administrativt og politisk. Styringsgruppe med sterk oppfølging 2 Manglende kommunal økonomisk deltagelse Kommunal medfinansiering er sikret for alle tre årene ved etablering av prosjektplanen. 3 Manglende fylkeskommunal medfinansiering Være aktive inn mot fylkeskommunale prioriteringer i Regionalt Handlingsprogram 4 Manglende oppslutning i ungdomsgruppen Informasjonsarbeid og mobilisering fra prosjektleder og prosjektgruppe 5.2 Kvalitetssikring s ansvar å følge opp, i samarbeid med styringsgruppe/referansegruppe. Faste kontaktpunkter med de ungdomsansvarlige på kommunalt nivå. Sikres gjennom kommunale vedtak ved oppstart av prosjektet. 6. GJENNOMFØRING har ansvar for gjennomføring av aktiviteter og daglig drift av prosjektet. Aktivitet som drives i regi av prosjektet rapporterer til prosjektleder etter oppsatte planer og avtaler. Nye tiltak og justering av vedtatte satsinger legges fram for styringsgruppa til godkjenning. 6.1 Hovedaktiviteter Nr Hovedaktivitet Hensikt Ansvar 1 Ungdommens regionråd Jfr hovedmålsettingen for prosjektet: Vi ønsker å etablere en politisk arena for aktiv samfunnsdeltagelse, som gir ungdommen reell innflytelse. Rådet har rådgiver-funksjon overfor Regionrådet, og beslutningsmyndighet i nærmere definerte saker. En repr fra det regionale regionrådet møter i Regionrådet, med tale- og forslagsrett. Repr. velges av ungdomsråda i kommunene, med 2 repr fra hver kommune, derav lederen i hvert ungdomsråd. Konstitueres høsten 2012.

7 2 Sekretariat for UKM fylkesmønstring 2012,2013 og Formalisert samarbeid med ungdomsmusikal i Nord-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal har tatt på seg ansvaret for fylkes-mønstringen i UKM for en treårs periode. Et ungdomsprosjekt fyller et behov for samordning og ekstra ressurser i deltaker-kommuene. Musikalsamarbeidet har gjennom mange år vært drevet fram med stor innsats fra noen av kommunene i region. Prosjektet skal ha en avklart og formell rolle i et samarbeid med musikalen. 4 Heim for en 50 lapp Trygt heim for en 50-lapp er etterhvert godt innarbeidet. Geografi (lange avstander), spredt bosetting og felles sosiale arenaer over kommunegrensene tilsier at tiltaket skal videreføres. 5 Frisk og Sunn Styrke fysisk aktivitet og tiltak for en bedre ungdomshelse. Jfr tiltaksplanen for Idretts- og fysakkoordinator. 6 Ung skaperkraft og ungt entreprenørskap i Nord-Gudbrandsdal 7 Sosiale samlingsarenaer Regionrådet har tatt initiativ til et regionalt medlemskap i Ungt Entreprenørskap Oppland. Det er viktig at den regionale innsatsen blir samordnet med prosjektleder, samt kommunale næringskonsulenter og regionrådets næringsutvikler. Støtte opp om og styrke nåværende felles sosiale samlingsarenaer, initiere nye. 8 Bolyst Regionrådet har gjennomført et regionalt tilflytterprosjekt som bl. a. har resultert i at tilflytting/bolyst er etablert som egen tjeneste i alle seks kommunene. Ungdomsprosjektet skal knytte seg opp mot de kommunale lederne for tilflytting for å ta tak i de utfordringene som ble avdekt i dette prosjektet sammen med etablert organisasjon for musikalsamarbeidet og Idrett- og fysakkoordinator 7. ØKONOMI Budsjett og økonomi i prosjektet styres gjennom regionkontoret. Budsjett og regnskap rapporteres til styringsgruppa. Budsjett og regnskap vil justeres for eventuelle tiltaksmidler som prosjektet mottar underveis i prosjektperioden.

8 Budsjett 2012 Kostnader: i 100 % stilling Møter og reiseutgifter Arrangement og tiltak Heim for en 50 lapp Husleie, telefon, kontorutgifter Andre utgifter Sum Inntekter Finansiering 6 kommuner Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Oppland Fylkeskommune Sponsormidler/andre inntekter Sum Kommentarer til budsjettet Tiltak og aktiviteter er delvis finansiert gjennom etablerte ordninger. Det gjelder bl.a.ukm. Medlemskap i Ung Entreprenørskap er regionalt finansiert utenom dette budsjettet. Ungdomsmusikalen har eget budsjett og vil ikke belaste budsjettpost for tiltak i Tiltak for satsingen Frisk og Sunn blir i hovedsak finansiert over idrettskoordinatorbudsjettet. Det må etableres egne budsjett innenfor de konkrete tiltakene gjennom prosjektperioden. Gjennom vedtatt prosjektplan i Regionrådet og godkjent søknad hos Oppland fylkeskommune basert på prosjektplanen for 2012, ligger det klare føringer for deltagelse på drift av prosjektet i hele treårs-perioden. Bevilgninger for 2013 og 2014 betinger likevel nye søknader. Kommunal andel på er sikret gjennom tidligere vedtak for årene 2012 og Kommunal finansiering for 2014 avklares seinere i prosjektperioden. 8. KONTRAKTER OG AVTALER Det er ikke inngått kontrakter eller skriftlige avtaler mellom prosjekteier og deltakerkommunene. Politiske vedtak i Regionråd og kommuner må ses på som forpliktende avtaler som sikrer prosjektet nødvendig deltagelse og legitimitet. Dokumenter som støtter prosjektet: 1. Regionalt Handlingsprogram Oppland fylkeskommune 2012

9 2. Regionrådets Handlingsprogram 2012

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

UNGskaperlyst. ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv. Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010

UNGskaperlyst. ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv. Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010 Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010 UNGskaperlyst ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv Oppdatert pr. 25.10.07 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL Prosjektplan Jostein Brå Vardehaug 04.07.2013 Innhold 1 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Prosjektets hovedmålsetting... 4

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer