Veileder for e-handelsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for e-handelsanalyse"

Transkript

1 Veileder for e-handelsanalyse

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning Område 4 Endring- og utviklingsbehov Funn, konklusjoner og anbefalinger... 14

3 INNLEDNING HVA ER E-HANDELANALYSE E-handelanalyse er et verktøy for å sikre et best mulig grunnlag for beslutning om innføring av e-handel, og hvordan det skal gjøres. NÅR I PROSJEKTET E-handelanalysen er den første og viktigste aktivitet i analysefasen fordi det er der man legger grunnlaget for beslutning om man skal innføre ehandel og hvordan. Fordi resultatene av analysen skal presenteres for ledelse, og bruke en del ressurser, er det viktig at analysefasen forankres og støttes av ledelsen. Se idéfasen og veilederen Mandat for analysefasen. Ide Analyse Gjennomføring Realisering Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Forberede presentasjon av e- handel for ledelsen. Gjennomføre presentasjon Få godkjenning for analysefasen. Forstudie Gjennomføre e-handel analyse. Presentere analyse og anbefalinger. Få godkjenning for prosjektoppstart. Forprosjekt Utarbeide prosjektmandat Få godkjenning for prosjektmandat Design og utvikling Detaljplanlegge. Anskaffe, tilpasse og teste tekniske og organisatoriske løsninger. Implementering og overlevering Implementere - teknisk og organisatorisk løsning. Overlevere Måle og rapportere Vedlikeholde og forbedre Avslutte Videreutvikle HVORFOR E-HANDELANALYSE Med innføring av e-handel vil og kan det oppstå behov for mange endringer/og utviklingstiltak. For eksempel: 3 Man får et nytt elektronisk verktøy. Som utløser behov for endring innenfor IKT. Hvor omfattende endringene vil bli avhenger av løsning man velger. Hensikten med ehandel er å få til bedre og mer effektive anskaffelsesprosesser. Innføring av ehandel medfører med andre ord endringer i måten man gjøre anskaffelser, innkøp på. Når man endrer anskaffelsesprosessene vil dette også utløse behov for endringer i de roller som inngår i prosessen. Det kan være nye roller og/eller andre forventninger til hvordan man skal utføre prosessene. For rollene skal kunne bidra til endring i prosessene må de få opplæring, veiledning og støtte. Dette krever igjen endring i opplæring og utvikling av de som skal ha rollen. Noe som medfører endring for de som skal støtte anskaffelsesprosessen med opplæring og kompetanseutvikling. Uavhengig av om dette gjøres av innkjøp selv, eller av en HR eller personalavdeling. For at brukerne og de andre rollene skal kunne ta systemet i bruk og bidra til endring forbedring og effektivisering av prosesser, må de få tilgang til de leverandører og produkter de har behov for. Ellers vil de ikke bruke systemet og man vil ikke få til endring. Fordi ehandel stiller nye og andre krav til leverandører med fører ehandel også endring i måten vi arbeider med leverandører på.

4 Ingen av disse endringene kan skje uten planlegging, organisering, ledelse og kontroll med at ehandel tas i bruk og at vi får til de endringer forbedringer og effektivisering - vi ønsker. E-handel medfører derfor behov for endringer i styring og ledelse av anskaffelser/innkjøp på. Forutsetningen for at ledelsen skal kunne innføre ehandel, få til ønsket endring i måten man gjøre anskaffelser/innkjøp på, er at man har de rammer og vilkår som kreves for å lykkes. Det vil ledelsen må økonomiske rammer til å sette av tilstrekkelig med ressurser. Det må være teknologiske muligheter. En kultur som er interessert i og kan bidra til endring. Osv. En e-handelanalyse vil avdekke behov for og omfang av endring og utvikling. Et behov som mange undervurderer. Ved å gjøre en god analyse vil man både sikre seg at ledelsen forstår og støtter de endringer som må gjøres, og redusert risiko og problemer som ofte kommer når man ikke er godt nok forberedt. I tillegg er det langt mer motiverende å drive med endring når man har en følelse av oversikt og kontroll. Hvor omfattende disse endringene vil bli, avhenger av mange ulike faktorer. I de tilfeller hvor man har en kultur for å gjøre endring og bruke systemer, har man også som regel kompetanse og kapasitet til å gjøre det. I slike tilfeller kan det være enkelt selv om det også her er en del å gjøre. I de tilfeller hvor man ikke har en kultur for endring og det å følge rutiner, vil det i tillegg til det tekniske arbeidet og kreve mye endringsledelse og kulturarbeid. HVEM BØR INVOLVERES Fordi e-handelsprosjekter berører mange i organisasjonen, bør man alltid sikre seg støtte fra ledelsen før man begynner. Har man begrenset med ressurser vil det være hensiktsmessig at én person får hovedansvaret for å utføre arbeidet med bidrag fra andre. Er man en større virksomhet bør man etablere et eget analyseteam. Hvor mange som skal involveres vil først og fremst være avhengig av hvor mye som skal gjøres og hvem som har den informasjonen man trenger. Ved tilstrekkelig involvering vil man få oppmerksomhet, forankring, verdifulle bidrag og kanskje avklart de viktigste beslutningene før man skal presentere sine funn og anbefalinger. Noe som vil øke muligheten for å få aksept for prosjektet, og øke muligheten for å lykkes med implementeringen fordi flere vil ha en god forståelse for prosjektet og dets utfordringer og motivert for å støtte det. HVORDAN E-handelanalysen er delt inn i fire analyseområder i følgende rekkefølge: Interessenter og rammevilkår Anskaffelser og praksis E-handelsløsning Endrings- og utviklingsbehov

5 Først kartlegger man hvilke interessenter og rammevilkår prosjektet må og bør ta hensyn til. Deretter kartlegger og analyserer man dagens anskaffelser og praksis for å få et godt grunnlag for å sette seg mål og velge strategi for utvikling av ehandel. Ikke minst volum. Når man vet hva man vil oppnå er neste trinn å finne den løsning man mener er best egnet for å gjennomføre strategier og nå mål. Når man så har definert mål og strategier for utvikling av ehandel. Den teknologiske løsningen som skal støtte dette. Er det siste trinnet å identifisere de endringer og utviklingsbehov som må ivaretas for at organisasjonen skal kunne nyttiggjøre seg ehandel. For uten en organisasjon hvor det er tilrettelagt for ehandel slik at alle skal forstå, kunne og ville bruke systemet, vil man heller ikke lykkes. Starter man helt fra start av bør analysen gjøres i denne rekkefølge. Man bør for eksempel ikke iverksette organisasjonstiltak før man vet hva slags e-handel løsning man har valgt. Videre bør man ikke velge e-handel løsning før man vet hvilke tanker man gjøre seg om fremtidige anskaffelser og interessentenes behov og krav til løsning. I tillegg er det tidsbesparende: Når man for eksempel vet hva ledelsen forventer av e-handel og hvilke rammer de vil gi prosjektet, kan man spare tid på valg av løsning. Måten man gjør dette på er: Les først gjennom denne veilederen for å forstå hva analysen innebærer. Kartlegg og velg ut de personer og kilder du mener kan gi deg de data og informasjon du har behov for. Organiser arbeidet. Gjennomfør analysen ved å følge veilederen. Resultat av analysene oppsummeres i en rapport til ledelsen hvor man beskriver sin funn, spørsmål til avklaring og anbefalinger. Ønsker man det kan man også bruke mal for presentasjon. 5

6 OMRÅDE 1 INTERESSENTER OG RAMMEVILKÅR HVA Her skal dere kartlegge: Hvem som er prosjektets interessenter og deres interesse - behov og krav. Øvrige rammevilkår. Det vil si forhold utenfor prosjektet som kan påvirke prosjektet i positiv eller negativ retning og som prosjektet må ta hensyn til. Av disse vil interessentanalysen være viktigste fordi: Prosjektet er helt avhengig av interessentenes ønske om og støtte til prosjektet. Hvor den viktigste interessentgruppen vil være ledelsen som er den som initierer og finansierer prosjektet ut fra virksomhetens behov. Gjennom interessentanalysen vil man også få frem de viktigste rammevilkårene, som for eksempel at ledelsen er opptatt av lover og regler, etc. Tidlig involvering av interessenter kan øke sannsynligheten for å få sterk støtte og ressurser Interessenter kan bidra til å forbedre kvaliteten på prosjektet. Tidelig og hyppig kommunikasjon med interessenter sikrer deres forståelse for prosjektet og gjør det mulig for disse og aktivt støtte prosjektet ved behov. Gjennom analyse av deres innflytelse på prosjektet kan man i en tidlig fase iverksette tiltak for å sikre oss interessentens støtte. Den er grunnlag for utarbeidelse av plan for involvering og kommunikasjon senere i prosjektet. Interessentanalyse vil være et grunnlag for å sette mål for prosjektet og e-handel. HVORDAN INTERESSENTANALYSEN I prosjektveiviseren under forstudiefasen finner du veiledere og maler for interessentanalyse og kommunikasjon. Interessentanalysen benyttes for å kartlegge interessenter og deres interesser. Kommunikasjonsplanen benyttes for å sikre at det etablere gode kommunikasjonsrutiner med interessenter. Disse er det svært viktig å bruke. Den beste måten å kartlegge interessentenes behov og krav på er gjennom workshops og/eller intervjuer. I tillegg til at dette gir en bedre og sikrer forståelse for interessentens behov, er det også en mulighet for å skape økt forståelse og støtte til prosjektet. Dersom organisasjonen er stor kan det være aktuelt å supplere med spørreskjemaer, men man bør også ta følge opp undersøkelsen med intervjuer for å være sikker på at man har tolket svarene riktig. Mange gjør den feil at de tror de kjenner interessentene og hva de er opptatt av, noe som ofte ikke viser seg å stemme i praksis. Spør derfor alltid interessentene eller be dem om å bekrefte, avkrefte de antagelser man har. I samtale med interessenter kan man bruke argumentoversikten du finner i idéfasen som hjelpemiddel. Presenter imidlertid ikke interessenter og deres interesser uten at dette er verifisert av disse først. Bruk også roller i stedet for navn. Har du ikke mulighet til det, kan man i stedet presentere interessentoversikten og bruke deler av møtet til å kartlegge deres interesser. De andre rammevilkårene kan man lage en liste på. ØVRIGE RAMMEVILKÅR

7 Selv om interessentanalysen vil gi svar på mange av spørsmålene om hvilke rammer man skal forholde seg til, bør man i tillegg gå gjennom følgende områder: Anskaffelsesfunksjonens mål, strategier, planer: Gjennomgå alle styrende dokumenter for anskaffelsesfunksjonen planer, politikk, budsjetter etc. for å identifisere forhold, føringer man bør ta inn i prosjektet og dets dokumentasjon. Aller helst bør anskaffelsesfunksjonen ha en anskaffelsesstrategi med et eget punkt for elektronisk handel som man kan forankre prosjektet i. Gjør dette før interessentsamtalen med leder for anskaffelser slik at man kan få eventuelle avklaringer på spørsmål. Styrende dokumenter for virksomheten: Gjør det samme med virksomhetens styrende dokumenter før samtale, workshop med ledelsen. Politiske rammevilkår: Disse vil normalt være adressert i virksomhetens styrende dokumentasjon men for orden skyld bør man kartlegge om det er flere/andre politiske hensyn man bør adressere som rammevilkår. For eksempel er det noen som har valgt å fokusere sterkt på St.meld.nr.36 Det gode innkjøp som grunnlag for sin satsning. Teknologiske rammevilkår: Satsningen på e-handel må ses i sammenheng med virksomhetens egne planer for bruk av teknologi, og utviklingen for øvrig på dette området. For selv om innføring av e- handel ikke er et teknologiprosjekt, så vi ledelsen ofte se det slik. Ta derfor en gjennomgang av dette sammen med IKT slik at man får et helhetlig bilde av situasjonen og de føringer dette gir. Økonomiske rammevilkår: Økonomi vil alltid være et hovedspørsmål i prosjekter sjekk ut hvilke rammer man må forholde seg til når man skal analysere og anbefale en løsning. Lover og regler: Fordi bedre kontroll med lover og regler er et viktig argument for innføring av e- handel bør dette adresseres i prosjektet. Organisatoriske rammevilkår: Fordi innføring av e-handel får organisatoriske konsekvenser, er det en fordel å få oversikt over planene for bemannings- og kompetansesituasjonen hvilke rammer man har å forholde seg til på dette området. Som kan få betydning for valg av løsning man anbefaler. Andre rammevilkår: Kartlegg om det er andre forhold som bør tas inn som rammevilkår. Det kan for eksempel være planer om etablering av innkjøpssamarbeid, hensyn til lokalt næringsliv, og lignende. Det er viktig at man ikke ser rammevilkår kun som begrensninger. De er også muligheter. For eksempel vil en liten organisasjon som ikke har mye ressurser, gjennom samarbeid med andre på e-handel, kunne sikre seg både kapasitet og kompetanse som ellers ikke ville vært mulig. FUNN, KONKLUSJONER OG ANBE FALINGER Funn, konklusjoner og anbefalinger beskrives i analyserapporten. KOMMENTARER Fordi det er ledelsen som først og fremst ser ehandel som et virkemiddel for å forbedre, effektivisere virksomhetens anskaffelser, er det også ledelsen man i første rekke bør fokusere på i interessentanalysen. Brukerne er selvfølgelig også viktig. Men får man ikke støtte fra ledelsen har man et problem. Når man er i dialog med ledelsen om dette er det viktig å kartlegge hvilke saker ledelsen har på sin agenda og hva de måles og rapporteres på. Grunnen til det er at det er dette som styrer ledelsens hverdag og oppmerksomhet og man bør derfor forsøke finne ut hvordan e-handel kan støtte opp under det ledelsen har oppmerksomheten på. 7

8 Når man har workshops, intervjuer med interessenter er det best å starte med åpne spørsmål og la interessentene snakke om det de er opptatt av. Det vil gi et klart bilde av hva interessenten egentlig tenker om saken. Stiller man for mange spørsmål vil interessenten svare på disse og kanskje gi inntrykk av at han har mer kunnskap og et større engasjement enn det virkelig er og man kan vektlegge feil behov. Man bør videre kartlegge rammevilkårene før man involverer interessentene. Da kan man få avklaringer på spørsmål om prioriteringer og vektlegging, og muligheter for endringer i en tidlig fase. Avslutningsvis bør det sies at de som gjør denne delen av analysen involverer og er i dialog med sine interessenter får en tidlig følelse med hvor interessant dette er for organisasjonen og kan innrette prosjektet deretter.

9 OMRÅDE 2 ANSKAFFELSER OG PRAKSIS HVA Her skal dere kartlegge: Hvem som kjøper (avdelinger) Hva de kjøper av ulike varer og tjenester Hvor mye de kjøper for Hvem de kjøper av Hva slags avtaler man har Hvem som har fullmakter Hvordan man anskaffer HVORFOR Før vi kan komme med en anbefaling om hvilke varer og tjenester (avtaler) som bør anskaffes gjennom e- handel, og en strategi for hvordan dette skal skje, må vi kartlegge dagens situasjon. Denne analysen vil kunne besvare viktige spørsmål som: Hvilke varer og tjenester, og hvor mye, kan bestille gjennom e-handel? Hvor stor gevinst (besparelse) vil vi kunne oppnå gjennom bedre avtaler og avtalelojalitet? Hvordan kan vi implementere ehandel på en måte som gjør at vi når målet vårt om volum på en måte som organisasjonen også er tilfredshet - hvilke avtaler som skal aktiveres når, og avropsmetoder som skal benyttes? Hvem bør ha hvilke fullmakter? Hvor moden er organisasjonen i forhold til å ta i bruk et e-handel system og innføre en felles praksis som alle skal følge? HVORDAN Avtaleanalysen består av tre analyser + en prosessanalyse for de som ønsker det: Forbruksanalyse Avtaleanalyse Fullmaktsanalyse Prosessanalyse*, se kommentarer under I prosjektveiviseren finner man verktøy for forbruksanalyse, avtaleanalyse og fullmaktsanalyse. *PROSESSANALYSE Prosessanalyse innebærer at man først kartlegger dagens prosesser for bestilling til betaling. Hvordan man utfører disse i dag nå-situasjonen. Når det er gjort gjøre man en ark-analyse som vil si at man analyserer aktivitetene i prosessen, kjente problemer og risiko knyttet til hver aktivitet. Som hvilken kompetanse som kreves. 9

10 Prosessutvikling Denne analysen vil gi oss svar på hvilke endringer som bør gjøres i prosesser/praksis, roller og kompetanse. Analysen gir også svar på hvor moden virksomheten er på prosessområdet og hvor mye endringsarbeid man eventuelt må påregne. Hvis det for eksempel viser seg at det ikke finnes noen etablert standard for bestilling. At alle gjør det slik de selv mener er riktig, vil det si at man har et stort behov for endringsledelse. Prosessanalysen forutsetter at man har kompetanse i prosessmodellering. Noe de færreste har. Difi har derfor etablert et metodeverk med tilbud om opplæring i det. Dette anbefales. I noen tilfeller kan Difi etter vurdering også dekke kostnader til konsulentbistand. Difi arbeider for at leverandører av system gjør dette som et ledd i deres implementeringsprosjekt. For de som ønsker å få en idé om hvor langt man er kommet i utviklingen, uten å gjøre en prosessanalyse, kan benytte denne tabellen. Nivå 5 Samarbeid mellom virksomheter og enheter er normalt for eksempel leverandører av varer, teknologi og brukervirksomhet. Tillitt og gjensidig avhengighet er limet som holder det utvidede nettverket sammen. En horisontal, kundedrevet, samarbeidskultur er godt etablert. Nivå 4 Anskaffelser, dens kunder og leverandører samarbeider på prosessnivå. Anskaffelsesorganisasjonens strukturer og jobber er basert på prosess. Tradisjonelle funksjonelle skiller er i ferd med å erstattes av en verdikjede tenkning hvor alle jobber på tvers og sammen om prosesser. Prosess målesystemer og ledelsessystemer er dypt rotfeste i organisasjonen. Avansert prosessledelse finner sted. Nivå 3 Ledere for anskaffelser praktiserer prosessledelse med strategisk forankring. Samarbeid mellom ulike funksjoner i virksomheten, leverandører og kunder etableres som team med felles prosessmålinger og mål. Nivå 2 Grunnleggende anskaffelsesprosesser er definert og dokumentert. Endringer i anskaffelsesprosesser må følge en formell prosedyre. Anskaffelsesorganisasjonene og måten den arbeider på begynner å få et prosessperspektiv, men er foreløpig tradisjonelt. Representanter fra ulike funksjoner møtes regelmessig for å koordinere sine prosessaktiviteter innenfor anskaffelser, men bare som representanter for sine tradisjonelle funksjoner, eksempel økonomi og innkjøp dersom de er skilt. Nivå 1 Anskaffelsesprosesser er ustrukturert og ikke/lite definert. Det er fritt opp til den enkelte å gjøre prosessen(anskaffelser) på den måten man selv mener er riktig. Prosessmålinger gjennomføres ikke og organisering og arbeid er basert på de tradisjonelle funksjonene, ikke horisontale prosesser. Erfaringer viser at mange er på nivå 1. Det vil si at man utfører bestilling ad hoc, slik man til enhver tid finner det mest hensiktsmessig. En god del er på nivå 1-2. Det vil si at man har etablerte rutiner som følges selv om man ikke har et prosessperspektiv. Noe er på nivå 2. Det vil si at de har definert sine prosesser og har en prosesseier, leder som sikrer at alle får opplæring og støtte i utførelse av prosesser. At de følges i praksis og at avvik adresseres og forbedringer gjennomføres. Er man på nivå 1 betyr det i praksis at man må definere prosesser og rutiner, og at prosjektet i stor grad blir et organisasjonsprosjekt. Er man mellom nivå 1 og 2 har rutiner, betyr det at man må gjøre om rutiner til prosesser først og så kvalitetssikre at disse støtter prosessene. Er rutinene gode betyr det at det ikke vil være behov for så mye endring. Er man på nivå 2 betyr det at man allerede har definerte prosesser og en organisasjon som følger opp arbeidet. Da er man godt på vei og innføring av ehandel bør kunne gå relativt greit.

11 FUNN, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Funnene fra prosessanalysen beskrives i rapporten. KOMMENTARER Når man analyserer anskaffelser er det en fordel å se anskaffelser og anskaffelsespraksis (prosesser) i sammenheng fordi analyser av gevinstmuligheter vil i stor grad avhenge av en forbedring av avtaler og forbedring av praksis. Er man for eksempel kommet langt i sin prosessorientering vil det si at man har gode og effektive prosesser etablert. Er man derimot ikke kommet langt i prosessorientering vil det si at man har et stort forbedrings- /gevinstpotensiale, men også et stort gevinstpotensiale. Så jo dårligere utgangspunktet er, desto større gevinster vil man kunne oppnå, relativt sett. 11

12 OMRÅDE 3 IKT E-HANDELSLØSNING HVA Har skal dere kartlegg å analysere mulige e-handelsløsninger, og komme med anbefaling om hvilken av disse som vil være mest egnet for å støtte virksomhetens mål og strategi for ehandel. HVORFOR Hvilke e-handels løsning som vil være mest egnet for å oppfylle mål og krav vil avhenge av flere faktorer som teknologi og modenhet i bruk av denne, økonomi, andre prosjekter, størrelse, etc. Man må derfor evaluere de ulike løsningene opp mot hverandre slik at man finner den som er mest formålstjenelig for virksomheten. I en slik evaluering er det viktig å ta med fremtidige behov slik at man ikke velger en løsning som etter kort tid viser seg å være uegnet, dårlig. Det vil bare øke kostnadene og redusere motivasjonen. Men. Det finnes unntak. Hvis organisasjonen er umoden. Det vil si man må arbeide mye med å få organisasjonen til å bruke systemer og følge rutiner, prosesser, er på nivå 1, kan det tenkes at man først skal velge en rimelig og enkel løsning for å komme i gang med det som er viktigst i første omgang bruke systemet. For så etter hvert anskaffe en mer avansert løsning med for eksempel full integrasjon. HVORDAN I prosjektveiviseren er det verktøy for analyse av innkjøpsverktøy. Ved å benytte disse sammen med kunnskap om interessentenes behov, ledelsens ambisjoner og praksis, vil man kunne evaluere hvilken løsning som vil være mest hensiktsmessig. FUNN, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Funn fra ehandel analysen beskrives i rapporten. KOMMENTARER Valg av innkjøpsverktøy må ses i sammenheng med andre IKT prosjekter. Dersom for eksempel virksomheten har anskaffet et økonomisystem som har innkjøpsløsning kan det hende at det er naturlig å velge dette systemet selv om dette ut fra situasjonen ikke vil være riktig. Det man kan gjøre da er for eksempel å velge en e-ordre løsning for å komme i gang med e-handel og organisasjonsutvikling før man implementerer en fullintegrert løsning.

13 OMRÅDE 4 ENDRING- OG UTVIKLINGSBEHOV HVA Den siste analysen man skal gjøre er endrings- og utviklingsanalysen. Dette er en analyse hvor man skal kartlegge behov for de organisatoriske endringer og utviklingstiltak som må iverksettes for at organisasjonen skal kunne gjennomføre sin ehandel strategi og nå måle for ehandel. HVORFOR Som det fremkommer i denne veileder, er innføring for de fleste først og fremst et endrings- og ikke et teknologiprosjektet. For mange er det en stor overraskelse når de oppdager hvor mange og hvor store endringer som må gjøres. Uten at det skal skremme noen fra å gjøre det. For ser man dette ikke bare som et endringsprosjekt, men et prosjekt for utvikling av hele virksomhetens måte å gjøre anskaffelser/innkjøp på, så blir dette mer et strategisk prosjekt, en del av et mer langsiktig utviklingsarbeid, enn et arbeidskrevende prosjekt som man skal bli ferdig med i løpet av noen måneder. Dette er det viktig å få frem når man skal presentere prosjektet til ledelsen. Spesielt dersom ledelsen selv kanskje ikke vet så mye om ehandel og hva som kreves. Og jo tidligere i arbeidet man kan forklare hva som må endres, utvikles, desto større er sannsynligheten for at man også får den forståelse og støtte som kreves. Mange av de prosjekter som har mislykkes, har nok mislykkes fordi man ikke har forstått og forankret endringsbehovet godt nok hos ledelsen. HVORDAN Endringsanalysen består av to hovedtrinn. Trinn 1 Endring knyttet til endringer i prosessen. Det første man må gjøre er å analysere om innføring av ehandel får noen konsekvenser for rollene i prosessen. For eksempel nye roller. Endringer i roller. Hva endringen består av. Og hvordan man skal få til det. Trinn 2 Endring knyttet til øvrig organisasjon som skal lede og støtte ehandel. Det vil si endringer som ledere og støttefunksjoner må gjøre for å få til endring i prosessene. Når disse analysene er gjort, vil man ha et helhetlig og god forståelse for hvilke endringer som kreves, ikke bare av bestillere, men hele organisasjonen. Hvor det for de modne vil kanskje være små og få endringer. Mens det for de umodne vil kreves større endringer i måten man ikke bare gjøre bestillinger, men ivaretar hele anskaffelsesområdet. 13

14 FUNN, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Funnene og anbefalinger fra analysen beskrives i rapporten. Når man skal presenterer funn og anbefalinger i rapporten er det første og fremst de endringer som må gjøres i prosessene og i organisasjonen basert på situasjonen slik den er og må være for å lykkes. Noe som kan gjøres på mange ulike måter. En måte kan være å ta utgangspunkt i Difi sin anskaffelsesmodell og beskrive hvilke endringer som må gjøres i de ulike dimensjonene. Et annet utgangspunkt kan være å beskrive endringer i virksomhetens verdikjede for anskaffelser. Hva som må endres i rammevilkår, styrende prosesser, anskaffelsesprosesser og støtteprosesser. Som er de samme dimensjoner man finner i anskaffelsesmodellen bare fremstilt på en annen måte. Vi vil også anbefale at man benytter seg av den ehandel ansvarsmatrisen som finnes i analysefasen, forstudiet. Her finner man en oversikt over oppgaver knyttet til ehandel som må utføres og hvilke ansvar de ulike rollene skal ha. Denne matrisen er det viktig å synliggjøre for ledelsen slik at de kan se hvor mange oppgaver som må gjøres og hvorfor man foreslår den organisering man gjør. Denne matrisen er også viktig for organiseringen og dimensjonering hvem og hvor mange skal gjøre hva, hvordan, etc. I denne sammenheng er det viktig å støtte seg til de erfaringer som nå gjøres: At jo flere oppgaver som kan gjøres av en og samme ressurs, desto bedre og mer effektivt blir arbeidet. At man unngår fristelsen å fordel disse oppgavene på flere personer. Noe som ikke vil fungere i praksis. KOMMENTARER Ved å utføre de oppgaver som står i ansvarskartet har man også ivaretatt de 9 dimensjonene i Difi sin anskaffelsesmodell forutsetningene for å oppnå Det gode innkjøp og en verdikjede. Her en enkel tabell som kan benyttes i forbindelse med planleggingen. De 9 dimensjonene i modellen Rammevilkår Organisasjon og ledelse Strategi og policy Krav til e-handel organisasjonen E-handel er som de fleste andre prosjekter avhengig av eksterne forhold for å få de nødvendige ressurser og støtte. Den som leder e-handelsarbeide må derfor ta ansvar for at det etableres en løpende dialog med interessenter for å avklare og påvirke disse. Vil dette prosjektet kreve endringer i rammevilkår? Ressurser, teknologi, kultur,etc.? Det er ikke tilstrekkelig at noen får ansvar for ehandel satsningen. Noen må ha det daglige ansvar for organisering og ledelse. Hvem vil kunne ivaretar det? E-handelsprosjektet krever klare mål og strategier for å nå disse. Kanskje må disse støttes med en endring i policy, retningslinjer. Har vi en strategi for anskaffelser? Er ehandel en del av det? Er ehandel strategien i så tilfelle tilstrekkelig for å nå målene? Trenger

15 De 9 dimensjonene i modellen Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører IKT Anskaffelsesprosesser Måling og rapportering Kontroll, læring og forbedring Krav til e-handel organisasjonen noe å endres? Tilføyes? E-handel krever opplæring og støtte til alle involverte? Vil dette kreve endringer i dagens opplæring og støtte? E-handel krever at man etablerer et godt samarbeid med sine partnere og leverandører. Samarbeid om daglig drift og videre utvikling. Vil dette kreve endringer i måten vi arbeider og samarbeide med våre leverandører på? Hvilke? E-handel vil avhengig av løsning kreve noe IKT og brukerstøtte i forhold til drift, vedlikehold, forbedring og utvikling av systemet. Vil det være behov for endringer i IKT systemer, støtte? Vil det være behov for å etablere en egen support? Med e-handel kommer det endringer i prosessene (hvordan man gjør anskaffelser) samt et behov for å vedlikeholde, kontrollere og forbedre disse. Vil måten vi gjør anskaffelser/innkjøp på måtte endre seg? Hvordan? Vil rollene i prosessene måtte endre seg? Hvordan? Skal man kunne nyttiggjøre seg fordelene med e-handel bør regelmessig måle og rapportere resultater og utvikling til interessenter slik at disse kan følge med og bidra. Vil måten vi måler og rapporterer på måtte endre seg? Til sist er det ikke nok å hente ut rapporter. E-handel krever at man bruker informasjonen i rapportene til løse problemer, redusere avvik og kontinuerlig forbedre seg. Vil måten vi gjør dette på i dag måtte endre seg? I slike analyser kan det komme frem svært mange eksempler og detaljer. Som vil kunne være nyttig senere i prosjektet når man skal detaljplanlegge. Når man skal presentere det for ledelsen er først og fremst viktig å gi dem en forståelse for omfanget av endring. At kanskje mye må endres. Men ikke alle detaljene. KONKLUSJON OG ANBEFALING Etter at man har gjort analyser og oppsummert funn, er det neste trinne å konkludere og komme med en anbefaling til videre arbeid. Et av de viktigste spørsmålene ledelsen vil ha svar på er Kost/Nytte forholdet. Spørsmålet om man vil få så mye igjen for satsningen, at kostnadene kan forsvares. Om de gevinster man har planlagt i gevinstplanen står i forhold til de kostnader man påtar seg. Er man for eksempel en umoden virksomhet. Vil kostnadene som følge av å være umoden være svært høye. I slike tilfeller vil ehandel bidra til å redusere disse kostnadene. Spørsmålet er bare om de merkostnader man får ved ehandel, er mindre enn den totale kostnadsreduksjonen man vil få som følge av bedre avtaler, mer effektive prosesser, etc. Kost/nyttevurderingen kan også sies å være en vurdering av virksomhetens endringsmuligheter. Om virksomheter er så stor at man kan forsvare de merkostnader som kommer som følge av ehandel. 15

16 Endringskultur Et annet og like viktig spørsmål er spørsmålet om man har en endringskultur. Om man virkelig vil endre seg, selv om man har muligheten. Utfordringsbildet E-handel er først og fremst en kulturell utfordring Disse to spørsmålene kan kombineres slik at man får en kvadrant med fire muligheter. 2. Kan, men vil ikke endre seg. 4. Kan og vil endre seg. 1. Verken kan eller vil endre seg. 3. Vil, men kan ikke endre seg. Endringsmulighet Kvadrant 1 Verken kan eller vil endre seg. Dette er virksomheter som ofte har så lite med ressurser at de ikke vil kunne innføre et slikt system og vedlikeholde det. Og/eller de ønsker det ikke. Kvadrant 2 Kan, men vil ikke endre seg. Dette er virksomheter som har alle ressurser og muligheter men vil ikke endre seg, eller vil få store utfordringer. Eksempel på dette er virksomheter som har sterk grad av frivillighetskultur man gjør som man vil. Kvadrant 3 Vil, men kan ikke endre seg. Dette er virksomheter som virkelig ønsker en endring og er motivert for det, men som ikke har nok ressurser. For disse anbefaler vi at man inngår et samarbeid med andre virksomheter slik man gjør i Buskerud, Telemark og Vestfold samarbeidet BTV. En modell som mange etter hvert har lyst til å prøve, og som gjennom pilotering har vist seg å ikke bare løse de ressursmessig utfordringer, men også sikre svært gode supporttjenester. Kvadrant 4 De som både kan og vil endre seg. Vi vil ikke anbefale at man bruker denne figuren. Da kan man fort komme opp i diskusjoner man ikke ønsker seg. Poenget med den er å oppsummere hvor man er i forhold til de to hovedutfordringene: Ressurser og Motivasjon for endring. Og hvilke konsekvenser dette får for prosjektet og dets innretning og behov for støtte. Hvis man har en kulturell utfordring vil det kanskje kreve mer av ledelsen enn når man ikke har det. Til slutt vil vi få anbefale følgende tabell som viser fordeler og ulemper ved to alternative løsninger. For eksempel som i dette tilfelle hvor man enten kunne fortsette som før, eller innføre ehandel gjennom samarbeid. Fordelen med denne tabellen er at den erkjenner at begge alternativer har sine sterke og svake sider. Og at man må veie disse mot hverandre. Velge hva man legger vekt på. Ved å bruke denne tabellen vil kan få en bedre og mer saklig diskusjon og unngå den polarisering, deling for og imot som man ofte kan få.

17 Fortsette som nå Fordeler De fleste bestillere virker fornøyd med dagens system. Mange handler allerede på nettbutikker. Stor grad av frihet. Ulemper Brukerne har ikke et tilstrekklige verktøy for å gjøre riktige og/eller lovlige innkjøp Fare for avtalebrudd. Kan medføre manglende styring med negative konsekvenser for økonomi, omdømme, etc. Kan være fare for pålegg fra sentrale myndigheter om tvungen innføring E-handel i samarbeid Fordeler Økt funksjonalitet* En innkjøpsportal. Ett passord. En måte å foreta innkjøp på. Felles anskaffelsespraksis. Større muligheter for å styre innkjøp mot rett leverandør, avtale og vare og frigjøre ressurser til andre tjenester. Brukerne får mulighet til å gjøre riktigere innkjøp. Kan få positiv effekt på omdømme. Samarbeidet gir tilgang til mer ressurser og kompetanse til lavere kostnader enn om man gjør dette alene. Felles utvikling er motiverende og gir riktig signal til omgivelsene. Enklere for næringslivet ett kontaktpunkt Ulemper Brukerne kan føle at de mister valgfrihet til å kjøpe det produkt de mener er best. Kan medføre uro og støy ved organisasjonsendring Økt bruk av sentrale ressurser Økt sentralisering av anskaffelsesprosessen Vil miste funksjonalitet i forhold leverandørenes netthandel. Godkjenningsprosedyrene kan skape utfordringer i forhold til dagens godkjenningsprosedyrer. (ikke sikkert nok, være ressurskrevende) Terskelen for å oppnå kontrakter med kommunen kan føles høyere for leverandører. Avslutningsvis bør man komme med en klar anbefaling i forhold til om man skal satse på ehandel og hvordan gå videre. 17

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen Prosjektveiviseren og gevinstrealisering v/ Jostein Engen Metoder og veiledningsmateriell Nytt metode- og veiledningsmateriell Tilgjengeliggjøres på www.prosjektveiviseren.no Prosessrammeverk Beste praksis

Detaljer

Rapport fra e-handelsanalyse [organisasjonsnavn]

Rapport fra e-handelsanalyse [organisasjonsnavn] Rapport fra e-handelsanalyse [organisasjonsnavn] INNHOLD Innhold... 2 sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår... 5 2 Anskaffelser og praksis... 6 3 E-handelsløsning...

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse og gevinstrealisering v/petter Vinje,

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse og gevinstrealisering v/petter Vinje, Prosjektveiviser Ehandel 16.10.13 Endring og endringsledelse og gevinstrealisering v/petter Vinje, 95118243 Å lykkes med e-handel er enkelt, men ikke lett! Endringer som følge av ehandel Endring og Endringsledelse

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse v/petter Vinje,

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse v/petter Vinje, Prosjektveiviser Ehandel 22.08.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Å lykkes med e-handel er enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer

Detaljer

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013 Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013 Prosjektmandat, interessentanalyse, kommunikasjonsplan, prosjekt/aktivitetsplan praktiske eksempler

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Endring og Endringsledelse Endring vil si de forandringer i rammevilkår, mål, strategier, planer, prosesser, organisering,

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag 12. februar 2013

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag 12. februar 2013 Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag 12. februar 2013 v/ Seniorrådgiver Arve Sandvoll Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Agendapunkter Introduksjon - forventninger Prosjektveiviseren

Detaljer

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER Senior rådgiver Petter Vinje, Difi PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER Dette er ikke noe nytt! HVA ER PROSESS En prosess er en serie med aktiviteter som skal oppfylle et mål eks bestille en vare jeg trenger

Detaljer

Presentasjon 13. Nov 2014. Anskaffelseskonferansen - Difi. Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser?

Presentasjon 13. Nov 2014. Anskaffelseskonferansen - Difi. Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser? Presentasjon 13. Nov 2014 Anskaffelseskonferansen - Difi Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser? Sverre Svensen Agenda 1. Hensikten 1. Er din virksomhet

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til betaling Oppfølgning PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Rådgiver Per Inge Bjørnevik, Stavanger kommune Senior rådgiver Petter

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER Barrierer mot meroffentlighet 19. september 2016 1 Making Waves og PA støtter Difi i endringsprosjektet Barrierer mot meroffentlighet Vi skal: Bistå med tjenesteutvikling i forbindelse

Detaljer

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Velkommen til dialogmøte om den vanskelige samtalen. 22.september 2014 Difi

Velkommen til dialogmøte om den vanskelige samtalen. 22.september 2014 Difi Velkommen til dialogmøte om den vanskelige samtalen 22.september 2014 Difi Bakgrunn for læringstiltak om og i den vanskelige samtalen Møte med ledere og medarbeidere har vist oss at det er et behov for

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune 2014-2017 Innledning Strategien skal gjelde for alle tjenestesteder i Bærum kommune. Anskaffelsesstrategien skal legge grunnlaget for Felles forståelse og lik praksis

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Forutsetning 1 - def. verdikjeden Forutsetning Handlingsrom Verktøy Resultater Policy og strategi Organisasjon

Detaljer

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 1 SWOT for skoleeier En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 2 1 Aktivt skoleeierskap og kvalitetsvurdering Nasjonal, kommunal og skolebasert vurdering gir skole- og kommunenivået forholdsvis

Detaljer

Samhandlingsprosessens betydning

Samhandlingsprosessens betydning Samhandlingsprosessens betydning Hva hindrer og hva bidrar til en god prosess? Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 18 mai 2015 BIs Senter for byggenæringen Opprettet i 2005

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i offentlig sektor Innovasjon i offentlig sektor Et særlig fokus på anskaffelser Dag Strømsnes, Difi 11. Juni 2013 Innovasjon: utgangspunkt NFRs definisjon på innovasjon: «Innovasjon er nye eller vesentlig forbedrede varer,

Detaljer

Kan e-handel gi intern kontroll?

Kan e-handel gi intern kontroll? Kan e-handel gi intern kontroll? Nettverksmøte NIRF den 23 mai 2012 Knut Øyvind Granli leder e-handel i Difi Disposisjon Innledning Hva mener Difi med elektronisk handel? Situasjonsbeskrivelse offentlige

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Ehandel brukersamling 4. desember 2015. Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) Av Wenche Ludviksen Sæther Rådgiver ehandel og innkjøp

Ehandel brukersamling 4. desember 2015. Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) Av Wenche Ludviksen Sæther Rådgiver ehandel og innkjøp Ehandel brukersamling 4. desember 2015 Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) Av Wenche Ludviksen Sæther Rådgiver ehandel og innkjøp Agenda Bakgrunn NII Hovedtrekkene fra innføringen Hvilken effekt

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring. Lean forum Tromsø 19. juni 2012

Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring. Lean forum Tromsø 19. juni 2012 Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring Lean forum Tromsø 19. juni 2012 Skatteetaten gjennomfører et LEAN-inspirert program med fokus på Prosess Ledelse Kultur Forbedring av arbeidsprosesser Smarte

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

HJELPESPØRSMÅL IDÉ. Hvilket problem/behov skal prosjektet bidra til å løse?

HJELPESPØRSMÅL IDÉ. Hvilket problem/behov skal prosjektet bidra til å løse? HJELPESPØRSMÅL Brukere og aktører For hvilke brukere og aktører i samfunnet vil prosjektet ha nytte (utover virksomheten)? Kunnskapsbehov Hva trenger dere kunnskap om for å lykkes med prosjektet? BRUKERBEHOV

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Helhetsperspektiv gjennom kompletterende kompetanse

Helhetsperspektiv gjennom kompletterende kompetanse Spesialisert rådgivning innen eiendom, bygg og anlegg Vår visjon er..enklere FDVU Helhetsperspektiv gjennom kompletterende kompetanse Kunnskap om Eiendom, Bygg og Anlegg som strategisk ressurs, med kompetanse

Detaljer

PwC Sourcing Survey Innkjøp i offentlig sektor 2017 Modenhet og muligheter for innovative anskaffelser i kommunale virksomheter

PwC Sourcing Survey Innkjøp i offentlig sektor 2017 Modenhet og muligheter for innovative anskaffelser i kommunale virksomheter www.pwc.com Sourcing Survey Innkjøp i offentlig sektor 2017 Modenhet og muligheter for innovative anskaffelser i kommunale virksomheter 14% Virksomheter av kommunale virksomheter har i stor eller svært

Detaljer

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2 Kokebok for einnsyn Verktøy for å kartlegge holdninger Versjon 0.2 Innholdsfortegnelse Side Tema 03 Hvorfor kartlegge holdninger? 04 Metoder for å kartlegge holdninger 10 Hvordan dokumentere funn 11 Funnark

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal Sesjon 3: Anskaffelsesstrategi med Difis nye Direktoratet mal for forvaltning og IKT Hvorfor gode strategier og planer? Hvorfor anskaffelsestrategi? Få anskaffelser relevant for ledelsen Bli en del av

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 10.02.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-O-003/12 Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 Saksbehandler/-sted: Vedlegg:

Detaljer

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad Sterkt fokusert fra sentralt hold DFØ Direktoratet for økonomistyring: «Gevinstrealisering

Detaljer

Effektive offentlige anskaffelser

Effektive offentlige anskaffelser Effektive offentlige anskaffelser Hans Nilsson Det gode innkjøp kan ikke oppnås uten De gode innkjøpsprosesser, - St.mld.nr. 36 Anskaffelsesprosessen Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til

Detaljer

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser Anskaffelsesmodellen - veien til det gode innkjøp Rammevilkår Styrende prosesser Kjerne og støtteprosesser Formål Difi som endringsagent

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1 1.1. Politiske målsetninger som berører Altinn... 1 2. LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN... 2 2.1. Mål og føringer...

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Toppledelsen prosjektets akilleshæl?

Toppledelsen prosjektets akilleshæl? Realiserer dine gevinster Toppledelsen prosjektets akilleshæl? Timm Sanders Prosjekt- og testledelse i Avenir den fremste samarbeidspartner til å lede og inspirere mennesker til gevinstskapende prosjekter

Detaljer

Prosjektveiviseren.no

Prosjektveiviseren.no Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013 Gevinstrealisering teori, veileder og praktisk eksempel v/ Seniorrådgiver Arve Sandvoll Avdeling

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

Implementering av strategi og internkontroll

Implementering av strategi og internkontroll Implementering av strategi og internkontroll Lederforankring (Petter) Interessenter og kommunikasjon (Mona) Kartlegging av nå situasjon Selvevalueringsverktøy (Petter) Selvevalueringsverktøy (Mona) Plan,

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

Egenevaluering av internkontrollen

Egenevaluering av internkontrollen Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations

Detaljer

Metoder for evaluering. Flere generelle RRISC

Metoder for evaluering. Flere generelle RRISC Metoder for evaluering Flere generelle RRISC En enkel evalueringsmetode 1. Før evaluering 1. Velg evalueringsnivå 2. Velg evalueringsteknikk 2. Under evaluering 1. Utføre målingene 2. Registrere resultatene

Detaljer

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering?

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket Det gode innkjøp gjennom digitalisering? Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering? Hør om hvordan UiO har jobbet med digitalisering av anskaffelser og hvordan de benytter dette til styring og kontroll.

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik Cecilie Møller Endresen Hva skal dere sitte igjen med etter møtet? Ha en god innsikt

Detaljer

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Difis veiledningsmateriell Jan Sørgård, seniorrådgiver Difi Difi Visjon: Vi utvikler offentlig sektor Digitalisering Anskaffelser Organisering

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G SYKEHJEMSETATEN PROSJEKT- OG UTRULLINGSTEAM; Prosjekt- og porteføljestyring

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler 15.6.2012 Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere Anskaffelser av hjelpemidler NAV Visjon - Vi gir mennesker muligheter Hovedmål: flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Jobbe digitalt Tenke nasjonalt Gjennomføre lokalt http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Agenda http://kurs.kommit.no november 2014 Pilot: Vår 2013 Vår 2014 Mål: Felles

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere?

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? 1 Presentasjon for NARMA tirsdag 27. november 2012 Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? Prorektor forskning Kari Melby, NTNU 2 Mine erfaringer bygger

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017 Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2017 Innhold 1. POLITIKK OG STRATEGI FOR ANSKAFFELSER... 2 1.1 MÅL... 2 1.2 DELMÅL... 3 2. ORGANISERING...

Detaljer