Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT"

Transkript

1 Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT

2 Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale

3 Omsetning februar 2014 Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Ordreutvikling 2008 Ordre 2009 Ordre 2010 Ordre 2011 Ordre 2012 Ordre 2013 Ordre 2014 Ordre Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Direktoratet for forvaltning og IKT

5 Omsetningsutvikling 2008 Omsetning 2009 Omsetning 2010 Omsetning 2011 Omsetning 2012 Omsetning 2013 Omsetning 2014 Omsetning Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Direktoratet for forvaltning og IKT

6 EHF faktura over Ehandelsplattformen Inngående faktura 2011 Inngående faktura 2012 Inngående faktura 2013 Inngående faktura Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Direktoratet for forvaltning og IKT

7 Rapport om e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Statusrapport Elektronisk spørreundersøkelse til alle abonnenter på Ehandelsplattformen + 12 større statlige virksomheter. Svar fra 135 virksomheter. Dybdeintervju (25 på telefon og 14 besøk). Liste over 25 prioriterte virksomheter og 20 på «venteliste». Detaljert kunnskap om anskaffelsesområdet i virksomhetene. Direktoratet for forvaltning og IKT

9 Kriteriene hvor spørreundersøkelser gir grunnlag for poengscore Indre og ytre strukturelle forhold ved virksomheten Innkjøpsledelse Lederansvar for e-handel Organisering av innkjøpsarbeidet Samarbeidspartnere Kapasitet i innkjøpsfunksjonen Generell kapasitet i organisasjonen

10 Kriteriene hvor spørreundersøkelser gir grunnlag for poengscore Virksomhetens modenhet E-handel: Dedikert lederskap Strategi, mål og planer for e-handels-implementering Kompetanseutvikling innen e-handel Innkjøpsarbeidet: Dedikert lederskap Innkjøpsarbeidet: Strategi, mål og planer Innkjøpsarbeidet: Brukerinvolvering, tverrfaglig samarbeid og kategoristyring Standardiserte prosesser innen innkjøpsarbeidet Avtalegrad Avtalelojalitet

11 Kriteriene hvor spørreundersøkelser gir grunnlag for poengscore Virksomhetens motivasjon Motivert ledelse (mål er satt, operasjonalisert, følges opp) Motivert innkjøpsfaglig miljø (ønsker å prioritere e- handel, ønsker bistand, har iverksatt tiltak) Motiverte avropere (lite rotfestet motstand, ønsker veiledning) Direktoratet for forvaltning og IKT

12

13 Har virksomheten ansatte som normalt bruker mer enn 50% av sin tid på innkjøp, kontraktsinngåelser og/eller leverandøroppfølging?

14 Har virksomheten en egen enhet/avdeling som kun arbeider med innkjøp, kontraktsinngåelser og/eller leverandøroppfølging?

15 Samarbeider dere med andre virksomheter om innkjøp, kontraktsinngåelser og/eller leverandøroppfølging?

16 Har virksomheten utarbeidet en egen strategi for innkjøp?

17 Vi ber deg si noe om bruken av leverandøravtaler som er inngått. Kryss av for den beskrivelsen som passer best for din virksomhet:

18 Vi ber deg si noe om oppfølging av inngåtte avtaler. Kryss av for den beskrivelsen som passer best for din virksomhet:

19 Hva er virksomhetens primære plattform for utlysning av konkurranse om nye kontrakter?

20 Bruker dere Doffin til følgende formål?(det er mulig med flere svaralternativ).

21 Bruker virksomheten egne, elektroniske verktøy for gjennomføring av konkurranser om kontrakt?

22 Har deres virksomhet utarbeidet egne mål og planer for elektronisk handel?

23 Hvem har godkjent mål og planer for elektronisk handel?

24 Hvor ofte vil du anta at "elektronisk handel" er eget tema i toppledergruppen?

25 Er det knyttet stillingsressurser og/eller pengeressurser til gjennomføring av planene for elektronisk handel?

26 Inneholder mål og planer for elektronisk handel konkrete resultatmål som jevnlig blir målt og rapportert?

27 Er det en person i toppledelsen deres som har særskilt ansvar for å følge opp arbeidet med elektronisk handel?

28 Er det en person i virksomheten som har fått et helhetlig, faglig ansvar for det daglige arbeidet med elektronisk handel?

29 Det gjennomføres en rekke initiativ for å forbedre, forenkle og effektivisere offentlig sektor. Ofte må man prioritere hvilke gode tiltak som skal gjennomføres først. Med de utfordringene din virksomhet har i dag, hvor høyt bør økt bruk av elektronisk handel prioriteres? 86%

30 Hvor stor tror du effektivitetsgevinsten vil være for din virksomhet ved økt bruk av elektronisk handel? 68%

31 Hvilken funksjonalitet på Ehandelsplattformen bruker dere?(det er mulig med flere svaralternativer).

32 Hvem i virksomheten har anledning til å bruke elektroniske bestillingsløsninger?

33 Vi ber deg mene noe om størrelsen på personalressursene innenfor fagområdet innkjøp, kontraktsinngåelse og oppfølging av leverandører. Hva passer etter ditt syn best for virksomheten deres?

34 Observasjoner God lederforankring nevnes uoppfordret av mange virksomheter som et sentralt suksesskriterium. Likeledes nevner flere uoppfordret at lederforankring må bestå i aktiv ledelse og interesse, og ikke bare formelle vedtak. Flere fremholder betydningen av ambulerende opplæringsvirksomhet, og flere nevner at å bruke ambassadører fra andre avdelinger og enheter kan gi gode resultater. Presise tall på avtalegrad og avtalelojalitet er ofte ikke forsøkt fremskaffet, heller ikke i de større, innkjøpsfaglige miljøene. Flere nevner at tjenestekjøp via fritekstbestilling er vanskelig å få til. Flere (blant de som jobber med dette) nevner tekniske og praktiske vanskeligheter med å få til automatisk fakturamatch.

35 Observasjoner Flere gir svært gode tilbakemeldinger på Difis arbeid og praktiske bistand. Flere sier at opplæringen og oppfølgingen fra Difi er avgjørende for å lykkes med et e-handelsprosjekt. Flere gir også ros til personene som holder kurs og opplæring er svært kompetente og inspirerer til videre jobbing. Flere har imidlertid fremholdt at prosjektveiviseren for e-handel kom for sent er best egnet for større virksomheter Noen av de mindre virksomhetene som ble intervjuet, nevnte at de gjerne så at eventuell bistand ble mer rettet mot regionale samarbeidskonstellasjoner, enn mot enkeltvirksomheter.

36 Hypoteser Hypotese 1: Det er en klar sammenheng mellom det virksomheten forteller om aktivt engasjement fra toppledelsen, og det virksomheten kan vise til av konkrete resultater. Hypotese 2: Det er en klar sammenheng mellom det virksomheten forteller om aktive faglige pådrivere for e-handel, og det virksomheten kan vise til av resultater. Hypotese 3: Det er ikke noen klar sammenheng mellom formelt formulerte mål og oppnådde resultater. Hypotese 4: Det er mindre sammenheng enn hva virksomhetene selv tror mellom generell kapasitet i anskaffelsesfunksjonen og resultater innen e-handel. Hypotese 5: Det er kapasitetsproblemer blant mange som arbeider med anskaffelsesvirksomhet. Det som da nedprioriteres er gjerne markedskunnskap og markedskartlegging, leverandøroppfølging, samt prosjektarbeid.

37 Hypoteser Hypotese 6: E-handel kan tidvis oppfattes som et prosjektarbeid som må nedprioriteres. Hypotese 7: Kommuner og høyskoler samarbeider i mye større grad med andre virksomheter om anskaffelser, enn hva som er tilfellet med statlige virksomheter utenfor høyskolesektoren. Hypotese 8: Det vil oppleves av virksomhetene som effektivt, og muligens også være effektivt, å rette bistand inn mot et allerede etablert samarbeid. Hypotese 9: Arbeidet med kataloger oppleves som tidkrevende, vanskelig å få organisert, og som en utfordring som ikke lar seg løse utelukkende gjennom at kjøperen setter flere personalressurser på saken. Hypotese 10: Det er ikke mulig å si at noen faglige funksjoner eller tjenesteytende enhet gjennomgående altså på tvers av virksomheter er dårligere enn andre til å ta i bruk e-handel.

38 Reskontroanalyse

39 Reskontroanalyse Difi har sendt brev til alle abonnenter på Ehandelsplattformen om å få tilgang til reskontrotall for Gjennomføre reskontroanalyse fra alle de prioriterte virksomhetene i rapporten. Difi ønsker å bruke denne analysen til å få aktivert leverandører i innkjøpssystemene på tvers av virksomhetene. I tillegg vil analysen brukes i arbeidet med gevinstrealisering. Leverandøraktivering vil gjennomføres via aksesspunktleverandører og direkte mot de identifiserte leverandørene.

40 Kilder til informasjon Innkjøpsavdelingen Avtaler, rapporter, kunnskap om virksomheten Regnskap/Økonomi Hovedbok (kostnader totalt) Leverandørreskontro (faktura/posteringsnivå) EHP Alle e-handelstransaksjoner (alle detaljer produkt/individ) Kunnskap og databasen Leverandørene Produktinformasjon Markedskunnskap/Kundeforståelse

41 Reskontroanalyse ABC-analyse - A-leverandører står for 80% av forbruket - Vi vil sammenstille A-leverandørene fra alle innsendte reskontroer. Direktoratet for forvaltning og IKT

42 Hvordan kan Difi bidra til økt e-handel i din virksomhet? 1. Eksisterende kjøpere og eksisterende leverandører 2. Nye kjøpere og eksisterende leverandører 3. Eksisterende kjøpere og nye leverandører 4. (Nye kjøpere og nye leverandører) Tid Kort 2 1? (4) 3 Lang Stor Kompleksitet Liten Direktoratet for forvaltning og IKT

43 Leverandøraktivering via aksesspunkt Leverandør Aksesspunkt Leverandør Direktoratet for forvaltning

44 Hva skjer nå? Sammenfallende A-leverandører som ikke er abonnenter på Ehandelsplattformen vil bli identifisert. Difi vil deretter ha flere aktiviteter rettet mot: - aksesspunktleverandørene og - leverandørene Alle som sender inn vil få sin «spendanalyse» tilsendt. Det er fortsatt mulig å sende inn reskontrotall BLI MED! Direktoratet for forvaltning og IKT

45 Direktoratet for forvaltning og IKT

46 Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling Innkjøpsstrategi MK 2015-22

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013 2 PwC Sourcing Survey 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Forprosjektrapport ehandel Øvre Romerike

Forprosjektrapport ehandel Øvre Romerike Forprosjektrapport ehandel Øvre Romerike Forord Kommunene på Øvre Romerike ønsker å profesjonalisere og effektivisere innkjøps- og betalingsprosessene. Arbeidet har fått tittelen ehandel Øvre Romerike.

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet.

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet. ØKONOMI Kartlegging av anskaffelsesområdet 2011 På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har konsulentfirmaet PwC i 2011 gjennomført en kartlegging av anskaffelsesområdet i UH-sektoren. Kartleggingen

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no

Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no André Hoddevik prosjektleder Program for elektronisk handel i det offentlige Agenda Modernisering av offentlig sektor Hvorfor

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer