Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?"

Transkript

1 egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet i fellesskap av: Leni Kristensen studentnr Cissel Taraldsøy Røgelstad studentnr Vi står solidarisk ansvarlig for oppgaven og arbeidet er utført selvstendig av deltakerne i gruppen.

2 Innhold 1. Introduksjon Metode Hva er e-government? DIFI sin veiviser for e-handel Hvorfor E-handelsanalyse Endringsledelse Individuell forandring Motivasjon Analyse Anskaffelsesprosessen Organisering av anskaffelsesområdet Mål, strategier og planer innenfor anskaffelsesområdet Måling, analyse og rapportering Innhold i forstudiet Interessentanalysen Ansvarsmatrise Forbruksanalyse Gevinstplan Kommunikasjonsplan Kontraktsanalyse Risikoanalyse Rolle - og ansvarsbeskrivelse og ansvarskart Teori og praksis Endringsledelse i e-handelsprosjektet Erfaringer fra andre kommuner Fredrikstad kommune Sørum kommune Tønsberg kommune Gjesdal kommune Konklusjon

3 1. Introduksjon Tysvær kommune har gjort et politisk vedtak om å innføre e-handel i Bakgrunn for beslutningen er ønske om å få bedre kontroll med innkjøpsprosessen i kommunen. Det er imidlertid ikke vurdert om dette er den beste/eneste løsningen for å få kontroll med innkjøpene på. Pr.idag har vi et innkjøpssamarbeid med 19 kommuner som forhandler fram rammeavtaler for kommunene. Påstanden er at oppfølgningen av disse kontraktene vil bli bedre med en e-handel løsning. Kjøp av e-handelsløsningen ble prissatt til 1 mill i 2010 og dette er kun investering, ingen innføringskostnader er med i dette regnestykke. Et sentralt spørsmål vil bli: Hvordan effektivisere innkjøpene slik at investeringen på over 1 mill kan forsvares? Tysvær kommune har startet opp med e-ordre som er et forprosjekt for e-handel i samarbeid med de andre samarbeidskommunene. Innføring av e-handel i hele kommunen vil bli et stort organisasjonsprosjekt pga manglende retningslinjer på innkjøpssiden pr.idag. Innkjøpene foregår desentralisert og etter svært varierende regelverk. Lederne har myndighet til å utføre økonomi og personalpolitikk etter eget forgodtbefinnende fordi kommunen mangler overordnet politikk på disse områdene. Tid er en viktig faktor i det daglige arbeidet. Stadig nye krav og pålegg fra sentrale og lokale myndigheter både på den administrative og faglige siden gjør at tid blir en knapphet. Det oppstår en konkurranse om fokus mellom de faglige og administrative arbeidsoppgavene. Dette fører igjen til frustrasjon blant lederne som opplever at de stadig får flere og flere arbeidsoppgaver. Ved innføring av nye system som fører til mer rigide retningslinjer kan det også føre til at det oppleves som en innblanding i deres ansvarsområde. Utfordringen ved innføring av e-handel blir å gjennomføre prosjektet på slik måte at vi får alle med og det oppleves som nyttig. Påtrykk fra sentrale myndigheter som DIFI, statsminsteren og KS sin ekommune 2012 om innføring av e-handel gjør at også de lokale myndighetene må ta stilling til dette. Lokal politikerne stiller stadig krav om innsparing og effektivisering av driften som i seg selv kan defineres som et stort prosjekt. Når det på toppen av dette skal innføres et nytt datasystem som vil kreve store endringer i organisasjonen, så er det store sjanser for at det oppstår konflikt mellom det politiske og administrative miljøet i kommunen. Ut fra dette får vi følgende problemstilling: Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? 3

4 2. Metode I denne oppgaven har vi valgt å bruke både litteratur og intervju som metode. Sentralt står Heeks sin ITPOSMO(O) modell fra Implementing and Managing egovernment. Siden oppgaven vår går på e-handel har vi også sett nærmere på DIFI sin veiviser for innføring av e- handel som tar for seg hele innføringsløpet. Denne veiviseren har vi knyttet opp mot ITPOSMO og sett på hvor i DIFI sin veiviser de enkelte elementer fra ITPOSMO hører hjemme. Siden innføring av e-handel må ses på som et endringsprosjekt har vi også støttet oss på Sten Hillebrandt og Søren Brandi sin bok om Ledelse av forandring. Til slutt har vi innhentet erfaringer fra 4 kommuner som har innført e-handel for å få deres erfaringer. 3. Hva er e-government? E-government er all bruk av informasjonsteknologi i offentlig sektor. Det dekker et vidt spekter av styringsinformasjon: fra overordnede strategier til detaljerte planer; fra datateknisk flyt og prosess mapping til politiske fora. Fem kjernepunkt om hva som er viktig rundt e-government(heeks): E-government planer er ikke egovernment i virkelighet En organisasjon kan ha fine planer og strategier om e-government, men det viser seg at det ofte feiler og at det er veldig vanskelig å få gjort teori om til praksis. E-government systemer er informasjonssystem E-government systemer behandler data og håper at de leverer data som kan være til hjelp når beslutninger skal tas. E-government systemer må sees i en helhet (ikke bare som et IT system) Det å forstå at ansatte, ledelse, politikere, IT selger, offentlige kontorer påvirkere hverandre gjensidig og at man kan ikke ignorer noen av aktørene. E-government er ikke e-business Det går ikke an å overføre ideer fra det private og rett over til det offentlige. Det er store forskjeller og det er det e-government handler om. E-government blir best innført og vedlikeholdt med hybride metoder Hybride metoder i e-government sammenheng vil si at man kombinerer IT med gode arbeidsprosesser i det offentlige. E-government prosjekter som feiler ligger på 60 prosent(gartner,2002), mellom prosent(undesa,2003b) og helt opp til 85 prosent(symonds, 2000). Rapportene slår fast at årsaken til dette er dårlig ledelse. For å kunne forstå e-government så må man forstå IT og hva IT gjør. IT handler om å behandle data for å produsere informasjon og e-government er informasjonssystemer. Skal e- government fungere som et informasjonssystem så må det bli sett på som mer enn bare teknikk. 4

5 En enkel e-government modell består av teknologi, informasjon, folk som bruker systemet til noe fornuftig og arbeidsprosesser. E-government kombinerer både den sosiale og den tekniske delen(soft and hard). Ofte er det den sosiale biten som er årsaken til at prosjekter feiler. Heeks refererer også til en komplett e-government modell. Denne inkluderer også det politiske og kulturelle miljøet, innbyggere, forretningslivet, økonomiske rammer, lover og forskrifter og teknologisk utvikling(innovation). Se figur1. Figur 1 Heeks har utviklet en forenklet versjon av modellen for full e-government som han kaller ITPOSMO sjekkliste som består av 7 dimensjoner som er forklart i tabellen under. Informasjon Teknologi Prosesser Objectives and values Den formelle informasjonen som finnes i datasystemene og den uformelle informasjonen som blir brukt av folk som er involvert i systemet Hovedsakelig fokus på IT, men kan også dekke informasjonshåndtering som foregår på papir eller analoge telefoner Aktiviteter som involverer de relevante interessentene i e-government. Dette gjelder prosesser som er relatert til både informasjon og forretning(business) Objectives: Ofte den viktigste dimensjonen pga at denne dekker temaene som går på selvinteresser og organisasjonen sin politikk. Kan også bli sett på som den dimensjonen som innbefatter de formelle strategiene til organisasjonen. Values: denne dekker kulturen i organisasjonen, hva interessentene føler/mener hva som er riktig og galt om hvordan tingene skal være 5

6 Staffing and skills Management systems and structures Other resources Inkluderer antall ansatte som er involvert i e-government og kompetansen til disse og andre brukere De overordnede ledelsesstyringssystemene som kreves for å organisere og bruke e-government systemenet. Her inngår også hvordan systemene og de ansatte er strukturerte både formelt og utformelt. Hovedsakelig går dette på tid og penger som brukes til å implementere og drifte e-government systemet Ofte blir også en åttende dimensjon tatt med (ITPOSMOO) Åttende dimensjonen Outside world Dette går på ytre faktorer som økonomi, politikk, sosiokulturelle, teknologiske og juridiske som påvirker interessentene i e- government Heeks har også laget en liste som tar for seg prosesser i et e-government system som han kaller CIPSODA. Denne sjekklisten består også av 7 dimensjoner. CIPSODA se figur 2. Capture Input Process Store Output Decision Action Samle inn nødvendige rå data til e-government systemet Legge data inn i systemet Endre dataene vha kalkulasjon, klassifisering, utvelgelse osv Lagre både rå data og de prosesserte data i systemet Vise resultatet av de ferdig prosesserte dataene Dersom de prosesserte dataene blir vurdert som nyttig informasjon, vil de bli brukt som grunnlag for beslutninger Gjennomføring av beslutningen Ofte blir også en åttende dimensjon tatt med (CIPSODAC) Åttende dimensjonen Communication Datakommunikasjonen mellom hver enkelt oppgave Figuren som beskriver ITPOSMO(figur 1) viser hva et e-government system er, mens figuren(figur 2) som beskriver CIPSODA viser hva et e-government system utfører. 6

7 Figur 2 Figur 1 viser at e-government systemer er sosio-tekniske systemer dvs en kombinasjon av de sosiale og de tekniske komponentene. Ledelsen vil som oftest legge vekt på det formelle, kvantitative og de tekniske aspektene ved organisasjonen. Den sosiale tilnærmingen vil være å vektlegge det uformelle, kvalitative og de menneskelige aspektene i organisasjonen. 4. DIFI sin veiviser for e-handel DIFI har utviklet en modell for innføring av e-handel som vi vil ta utgangspunkt i for å finne ut hva som bør inngå i en forstudie. Idé Analyse Gjennomføring Realisering Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Forberede presentasjon av e-handel for ledelsen Gjennomføre presentasjon Få godkjenning for analysefasen. Forstudie Gjennomføre e-handel analyse Presentere analyse og anbefalinger Få godkjenning for prosjektoppstart Forprosjekt Utarbeide prosjektmandat Få godkjenning for prosjektmandat Design og utvikling Gjennomføre prosjekt Detaljplanlegge Anskaffe, tilpasse og teste tekniske og organisatoriske løsninger Implementering og overlevering Utrulling og oppfølging Organisatorisk og teknisk test Avslutning og Overlevering Måling og rapportering Vedlikeholde (feilretting, justering, forbedring ) Forbedring Videreutvikling Figur 3 Hele innføringsløpet av e-handel 7

8 Under hver fase i modellen er det laget mange forskjellige maler og sjekklister som er til god hjelp i et innføringsprosjekt. Tysvær kommune har passert ide-fasen og er kommet til forstudiet Hvorfor E-handelsanalyse Utplukk fra DIFI: Med innføring av e-handel kan det oppstå behov for mange endringer. For eksempel: a) Man får et nytt elektronisk verktøy. Som utløser behov for endring innenfor IKT. Velger man de enkleste løsningene vil endringene være svært små. Velger man fullintegrerte løsninger, vil endringene kunne bli mer omfattende. b) Det som gjør et elektronisk verktøy nyttig, er at det endrer prosessene slik at de blir både bedre og mer effektive. E-handel utløser derfor behov for endring av anskaffelsesprosesser. c) For at endringen skal gi ønsket effekt må brukerne av systemet få opplæring, veiledning og støtte. E-handel medfører behov for endringer på opplærings- og personalsiden. d) For at brukerne skal kunne ta i bruk systemet, må de få tilgang til leverandører og varer og tjenester de har behov for. E-handel medfører behov for endringer i måten vi arbeider med våre leverandører på. e) Ingen av disse endringene kan skje uten bidrag fra flere personer/organisasjoner. Endringsarbeidet må derfor organiseres og ledes av noen. E-handel medfører derfor behov for endringer i måten vi organiserer og leder anskaffelsesområdet på. f) For å kunne organisere og lede arbeidet må ledelsen sette seg mål, prioritere tiltak(strategier), vedta nye/endrede retningslinjer(policy), og lage planer og budsjetter, slik at alle vet hva de skal gjøre. E-handel medfører derfor behov for endringer i mål, strategier og planer innenfor anskaffelsesområdet. g) Skal man kunne gjennomføre planer og nå målene, må ledelsen følge opp gjennomføringen, måle og rapportere resultater og iverksette tiltak ved behov. E- handel utløser derfor behov for endringer i måling, analyse og rapportering. h) Til slutt er det ikke tilstrekkelig for ledelsen å følge opp for eksempel implementering av planene ved innføring. Det vil hele tiden være behov for å følge opp, kontrollere og forbedre e-handel videre slik at e-handel medfører også behov for endringer i måten ledelsen kontrollerer og forbedrer anskaffelsesområdet. En e-handelsanalyse vil avdekke behov for og omfang av endring og utvikling. Dette vil redusere risiko for problemer og øke muligheten for å lykkes. I tillegg er det også langt mer motiverende å jobbe med noe man føler man har kontroll på. Vi vil ha fokus på punktene b, e, f og g for å kartlegge om vi skal innføre e-handel i Tysvær kommune. Punktene a, c og d er implementering av systemet og er ikke en del av oppgaven vår. Et viktig element i e-handel er anskaffelse og hvordan dette praktiseres i Tysvær kommune i dag. For og lykkes med innføringen er det viktig å kartlegge og forstå hvordan organisasjonen 8

9 Prosessutvikling gjør dette i dag. DIFI har laget en oversikt over forskjellige nivåer av anskaffelesesmodenheten i en organisasjon. Se tabellen under: Nivå 5 Samarbeid mellom virksomheter og enheter er normalt for eksempel leverandører av varer, teknologi og brukervirksomhet. Tillitt og gjensidig avhengighet er limet som holder det utvidede nettverket sammen. En horisontal, kundedrevet, samarbeidskultur er godt etablert. Nivå 4 Anskaffelser, dens kunder og leverandører samarbeider på prosessnivå. Anskaffelsesorganisasjonens strukturer og jobber er basert på prosess. Tradisjonelle funksjonelle skiller er i ferd med å erstattes av en verdikjede tenkning hvor alle jobber på tvers og sammen om prosesser. Prosess målesystemer og ledelsessystemer er dypt rotfeste i organisasjonen. Avansert prosessledelse finner sted. Nivå 3 Ledere for anskaffelser praktiserer prosessledelse med strategisk forankring. Samarbeid mellom ulike funksjoner i virksomheten, leverandører og kunder etableres som team med felles prosessmålinger og mål. Nivå 2 Grunnleggende anskaffelsesprosesser er definert og dokumentert. Endringer i anskaffelsesprosesser må følge en formell prosedyre. Anskaffelsesorganisasjonene og måten den arbeider på begynner å få et prosessperspektiv, men er foreløpig tradisjonelt. Representanter fra ulike funksjoner møtes regelmessig for å koordinere sine prosessaktiviteter innenfor anskaffelser, men bare som representanter for sine tradisjonelle funksjoner, eksempel økonomi og innkjøp dersom de er skilt. Nivå 1 Anskaffelsesprosesser er ustrukturert og ikke/lite definert. Det er fritt opp til den enkelte å gjøre prosessen(anskaffelser) på den måten man selv mener er riktig. Prosessmålinger gjennomføres ikke og organisering og arbeid er basert på de tradisjonelle funksjonene, ikke horisontale prosesser. Figur 4 Hvis man for eksempel er på nivå 1 vil det si at man ikke har noen særlig kontroll med prosessene. De som gjør anskaffelser gjør det på den måten man selv mener er riktig. Ikke fordi man nødvendigvis ønsker det, men fordi det ikke er tilrettelagt for noe annet. I denne type virksomheter vil innføring av e-handel innebær en rekke endringer og prosjektet vil derfor være mer et endringsprosjekt enn et IKT prosjekt slik man tradisjonelt oppfatter det. (DIFI veiviser) Slik vi ser det så befinner Tysvær kommune seg på nivå 1. 9

10 5. Endringsledelse Innføring av e-handel vil medføre endringer i organisasjonens strukturer og arbeidsprosesser. Det vil også føre til forandringer i hvordan ledelsen må jobbe med systemet og vi må derfor se på denne innføringen som en organisatorisk endring. En enkel måte å betrakte en slik endring på er å finne hvor vi er nå og hvor vi skal være etter innføringen. (Figuren er tatt fra boka Ledelse af forandring ) Figur Individuell forandring I følge Kotter/Cohen er den største feilen i alle endringsprosjekter selvtilfredshet dvs man mangler sense of urgency 1 både blant ledere og medarbeidere. Feil nummer 2 er at man ikke får dannet en sterk nok koalisjon av mennesker som sørger for at endringen blir gjennomført. Feil nr. 3 er at man undervurderer hvor viktig det er med en klar visjon. Kotter har også laget en 8-trinns modell for en suksessfull endringsprosess. Selv om alle disse trinnene blir fulgt er det et aspekt som overskygger alle andre og det er: Vores største fund er, at det centrale emne aldrig er strategi, struktur, kultur eller systemer. Alle disse elementer er sammen med andre vigtige. Men det centrale er altid at ændre personer adfærd, og atfærdsendring sker successfuldt oftest ved at tale til personers følelser. Videre sier Kotter/Cohen(2002): Personer forandrer, hvad de gør, ikke fordi de har fået analyser, som ændrer deres opfattelse, men fordi de bliver vist en sandhed, som påvirker deres følelser. Indivuell forandring kan foregå på 3 forskjellige nivåer hvor nivå 1 og 2 dreier seg om forandringer der tenkemåten eller holdningene til medarbeider ikke trenger og endres. På det 3 nivået krever det derimot at tenkemåte eller holdninger må endres. 1 Definisjon Sense of urgency : A sense of urgency is the attitude and process of treating key business or personal matters as if one's life depended on it. It is determination to stay focused on results and deadlines until the task or project is completed. 10

11 Figur 6 I følge Sten Hillebrandt og Søren Brandi kan f.eks følgende punkt være sentrale barrierer mot forandring: Manglende kompetanse om forandring Mangelfull kommunikasjon eller kompetanse på kommunikasjon Opposisjon blant medarbeiderne Kompetanse- og læringsspørsmål Organisatorisk tretthet etter flere mislykkede initiativer organisatorisk hukommelse sist gang fungerte det heller ikke Et spørsmål som kan stilles er om det er forandringen man er imot, eller er det måten man jobber med forandringen på som er problemet? For en organisasjon er det viktig at man tar motstand mot forandring på alvor. Man må prøve å forstå de grunnleggende mekanismer som ligger til grunn for motstanden. I følge Bo Ahrenfelt(2001) så er motstand et uttrykk for engasjement og at motstandsengasjement ofte kan brukes til noe positivt ved å støtte seg på disse gjennom ulike dialoger. I figurer 7 er det vist forskjellige typer for motstand. 11

12 Figur 7 Når man skal gjøre forandring i organisasjoner, må man ha fokus på individuelle forandringer. Organisasjoner består av mennesker og man må forstå forandring i organisasjoner som forandring i mennesker Motivasjon Motivasjon dreier som hvilke drivkrefter som får hver enkelt av oss til å handle. En definisjon på motivasjon er(http://www.dinevibber.no/2009/06/motivasjon): Det som fører til handling ut i fra en årsak og et mål. Motivasjon kan trigges av både ytre og indre faktorer. De indre faktorene går på de psykologiske aspektene. Dette er veldig individuelt og går på den enkeltes nysgjerrighet, interesser og ønsker. 6. Analyse 6.1. Anskaffelsesprosessen Pr idag har Tysvær kommune en god del rammeavtaler med forskjellige leverandører. Dette er i hovedsak gjennom innkjøpssamarbeidet med 19 andre kommuner. Vi har liten eller ingen praksis for å følge opp at ansatte i kommunen gjør sine innkjøp gjennom disse avtalene. Avtalene blir gjort kjent gjennom intranettet og mail. Det er god kontroll på noen av avtalene pga at anskaffelsen skjer sentralt og det er relativt får som er involvert. Det mangler plan for informasjon om avtalene og oppfølging av disse for å oppnå lojalitet til avtalene. Vi har ikke en før og nå situasjon slik at vi har grunnlag for å måle om vi tjener penger på disse avtalene. Forstudiet må finne ut hvordan anskaffelsesprosessene skal være i Tysvær kommune. Resultatet må bli gode retningslinjer som er kjent ut i hele organisasjonen. Dette er en utfordring for organisasjonen, men som må være på plass dersom vi skal få full utnyttelse av e-handel. 12

13 Dette vil kreve stor involvering av bl.a innkjøpsleder og de berørte partene som avtalene vil gjelde Organisering av anskaffelsesområdet I dag har vi en innkjøpsleder og denne personen har ansvar for alle avtalene. Dvs at vedkommende har ansvar for selve innholdet i avtalene og å gjøre det kjent for ansatte i organisasjonen. Innkjøpene er i hovedsak desentralisert og ansvar for budsjett ligger på den enkelte resultatområdeleder. Innkjøpsleder har ikke noe overordnet ansvar for budsjett eller hvordan ressursene blir brukt. For å få gjennomført e-handel så må endringsarbeidet organiseres og ledes av noen. Det er naturlig at innkjøpsleder en den som har hovedansvaret her, men er helt avhengig av å få resultatområdelederne med seg. E-handel vil føre til at Tysvær kommune må endre måten den organiserer og leder anskaffelser på. Dette vil være en krevende prosess og mye av årsaken til dette er at vi ikke har noen struktur eller praksis for å gå i takt. Prosjektgruppa for forstudiet må få kartlagt hvordan organisering av anskaffelser skal være Mål, strategier og planer innenfor anskaffelsesområdet Tysvær kommune har pr. idag ingen overordna mål for innkjøpsarbeidet sitt. Det finnes ingen konkrete måleparametre og dermed kan man helle ikke si noe om man når målene sine. Dette gjelder hele organisasjonen og ikke spesielt innkjøpsområdet. Forstudiet må resultere i en kartlegging av dagens situasjon når det gjelder anskaffelser og finne ut hvilke resultat man ønsker. Det må lages strategier, planer og delmål for å nå de ønskede resultater. Gjennom forstudiet må man også kartlegge om man har nødvendig kompetanse innenfor anskaffelsesområdet i organisasjonen. Det må også tas stilling til på hvilket nivå denne kompetansen skal være på. Budsjett for innkjøp i kommunen må gås gjennom og se om det er hensiktsmessig slik det er i dag. Spørsmål som må stilles er om det er tilstrekkelig styring på dette i dag. Dersom ikke, må man ta de nødvendig grep for å nå de mål man setter seg. Avklaring som må gjøres kan bl.a være: Sentralisert kontra desentralisert innkjøp? Dette reiser mange problemstillinger som det må tas stilling til Måling, analyse og rapportering Tysvær kommune har i dag ikke noen praksis på å måle resultatoppnåelse. For å følge opp målsettingene med innføring av e-handel må det utarbeides rutiner for rapportering av måledata. Dette bør innbefatte både kvantitative og kvalitative mål. Eksempel på målsetning kan være å ha 10 produktkataloger opp og gå innen Volum pr. katalog skal være minimum 85% og total omsetning på 100 millioner. Da må vi ha på plass rapportering på hvor mange produktkataloger man har og volum på katalogene. Resultatet må kunne analyseres og det må kunne settes inn tiltak der hvor det er avvik. Det bør også 13

14 utarbeides hva som er akseptable avvik. Dette bør differensieres pr. produktkatalog. Man må også lage rutiner for hvor ofte man skal rapportere og til hvilket nivå i organisasjonen. Gjennom forstudiet må man finne god metoder for hvordan dette kan la seg gjennomføre. 7. Innhold i forstudiet Vi vil bruke DIFI sin veiviser for e-handel for å kartlegge problemstillingene og de utfordringene Tysvær kommune vil stå ovenfor ved innføring av e-handel. Først kartlegger man hvilke interessenter og rammevilkår prosjektet må og bør ta hensyn til. Deretter kartlegger og analyserer man dagens anskaffelser og praksis for å få grunnlag for å sette mål og velge strategi for anskaffelser gjennom e-handel.(difi e-handelsanalyse) 7.1. Interessentanalysen Difi sin ansvarsmatrise finner du her Interessentanalysen vil avdekke holdningene til de som vil bli involvert og hvilken innflytelse de vil ha i prosjektet. Analysen vil også gi et godt utgangspunkt for hvordan de bør håndteres videre i prosjektet. En interessenten er(difi): En interessent er personer og grupper som blir positivt eller negativt berørt av prosjektet eller selv kan påvirke prosjektet. Interessentene kan ha ulike behov, forventninger og ønsker til prosjektet. Ikke alle interessenter er like viktige fokuser på de viktigste Denne analysen anser vi som noe av det viktigste forarbeidet som må gjøres i forstudiet. Analysen vil danne grunnlag for flere andre utredninger som bør gjøres i forstudiet bl.a ved utarbeiding av kommunikasjonsplanen. Interessentanalysen er omfattende og kompleks. Det er viktig at det i forstudiet blir gjort en grundig jobb og at det blir gjort riktige avveininger særlig med tanke på hvilken påvirkningskraft de enkelte interessentene har Ansvarsmatrise Difi sin ansvarsmatrise finner du her Ansvarsmatrisen er et kartleggingsverktøy for å definere hvem som har ansvar for de forskjellige stegene som vi må ha kontroll på i kapittel 6. Det vil gi en detaljert beskrivelse av hver enkelt aktivitet, hva som kreves for hver aktivitet og hvem som har ansvaret. Dette vil gi et grunnlag for oppfølging av prosessen slik at man kan følge opp enkeltpersoner og oppgaver gjennom innføringsløpet. På denne måten vil det være et verktøy for kvalitetssikring. Ansvarsmatrisen vil sikre oss at før vi innfører e-handel vil være klar over omfanget av hvilke ressurser som kreves og hvor i organisasjon disse resursene befinner seg. Dette er viktige faktor for at drift og vedlikehold av systemet blir ivaretatt etter at prosjektet er gjennomført. Interessentanalysen vil være grunnlag for hvilke roller som skal inngå i ansvarsmatrisen. 14

15 Gjennom forstudiet må det gjøres en grundig jobb for å kartlegge hvilke oppgaver som skal være med i ansvarsmatrisen. Det må også gås gjennom hvilke roller/personer som har ansvar for hver enkelt oppgave Forbruksanalyse Difi sin forbruksanalyse finner du her. Forbruksanalysen vil gi en god oversikt over hvilke avdelinger i organisasjonen som skal bruke e-handel og hvilke innkjøpskategorier vi bør legge inn i systemet. I analysen skal også alle leverandørene som kommunen handler med kartlegges. Her vil det bl.a gå frem hvilke varer og tjenester man kjøper hos hver enkelt, hvilken kategori de hører til, hvilken avdeling som gjør innkjøpene, omsetning i kr pr.år, kompleksiteten i marked til varetypen dvs finnes det mange leverandører til denne varen, varetypens kostnadsmessige konsekvens og er det inngått avtale med leverandøren. I analysen inngår også en utarbeidelse av en strategisk innkjøpsmatrise basert på Kraljicmodellen. Se figur under. Kraljic-matrisen Utfylling av denne matrisen gir oss grunnlag for å se på hvilke gevinster kommunen kan ta ut på kort og lang sikt. Den vil også danne grunnlag for hvilke handlinger/tiltak kommunen må sette i verk for å nå målene sine. I forbruksanalysen skal det også utarbeides en tallanalyse av nåsituasjonen. Dette vil gi en oversikt over hvem de 10 største leverandørene er ut fra omsetning i kroner. Leverandørene blir kategorisert etter om kommunen har avtale eller ikke med dem. I tillegg skal der lages en oversikt over de 10 største varekategoriene, vare/tjenestenavn og avdelinger rangert etter innkjøpsvolum. I denne analysen skal det også utarbeides en prioriteringsmatrise som danner grunnlag for gevinstrealisering ved innføring av e-handel. Utfylling av matrisen vil være basert på funnene som er gjort i de andre analysetrinnene i forbruksanalysen. 15

16 Gevinstrealiseringsmatrisen Plasseringen av de forskjellige kategoriene i matrisen vil danne grunnlag for hvor store besparelser man ser for seg for i hver kategori. Gjennom forstudiet må vi finne ut hvem som skal være med på å lage denne analysen og hvor mye ressurser som vil gå med til dette. Det er viktig å få lagt inn gode og riktige data i denne analysen for å gi et realistisk bilde av mulige gevinster av e-handel Gevinstplan Difi sin mal for gevinstplan finner du her. Utarbeidelse av en gevinstplan skal gi en oversikt over hvilke gevinster man ser for ved gjennomføringen av e-handelsprosjektet. I denne planen må man også få fram hvilke forutsetninger som må være på plass for å kunne realisere gevinstmålene. I denne planen må det komme tydelig fram hvilke gevinster man vil oppnå ved å innføre e- handel. Det må settes opp gode og tydelige mål slik at man kan etterprøve disse i etterkant og vurdere om man har nådd målene som ble satt. Målene i denne planen bør være satt opp på bakgrunn av en innkjøpsstrategi. Pr.idag har ikke Tysvær kommune en innkjøpsstrategi som kan brukes i denne forbindelse. En god gevinstplan skal også avklare hvem som bør involveres i prosjektet, hvordan skal gevinster realiseres, resultatmål for prosjektet og gevinster for virksomhetsledelsen samt hvordan man skal måle og følge opp. Før det startes en forstudie så må det utarbeides en innkjøpsstrategi for Tysvær kommune Kommunikasjonsplan Difi sin mal for kommunikasjonsplan finner du her. Tysvær kommune må legge opp til en kommunikasjonsplan som inneholder en oversikt over statusen og aktivitetene i prosjektet. Det må komme tydelige fram hvordan, hvem og hvor det skal informeres. 16

17 Det må utarbeides flere gode kommunikasjonskanaler eks møter, intranett, osv. Det må også utarbeides en strategi for å kunne gi rett informasjon til rett målgruppe. Budskapet vil variere i forhold til prosjekts faser og hvem som er mottaker. For at prosjektet skal lykkes er det svært viktig at kommunikasjonen er god og meningsfull for mottakerne. Dette er en viktig faktor for å motivere ansatte. Tabellen under kan brukes til å systematisere og synliggjøre hvordan kommunikasjonen kan være. Figur 7 viser forskjellige stadier av modenhet, evne og forpliktelse til endring hos interessentene. Det er viktig å vurdere hvor de enkelte interessentene er på skalaen for å kunne gi riktig informasjon. Resultatet fra interessentanalysen vil danne et godt grunnlag i denne kartleggingen. For og lykkes er det viktig at de ansatte må kjenne til hvilke endringer som skal skje for å forstå hvordan dette vil påvirke dem i det daglige arbeidet. Dette er helt essensielt for at ansatte skal kunne ta stilling til om dette er positivt eller negativt for dem. Denne informasjonen er viktig å få fram slik at prosjektet kan gjøre de riktige grepene mht å motivere de som ikke er positive og ser nytten av prosjektet. Ref kapittel om endringsledelse. 17

18 Forpliktelse Opplæring Informasjon Kurve for interessenters modenhet, evne og forpliktelse til endring Individers modenhet, evne og forpliktelse til endring øker over tid Visjon Tar initiativ og eierskap til å få innført og optimalisert endringen Grad av modenhet, evne og forpliktelse til endring hos interessenter Hørt om Interessenten har hørt om endringen Kjenner til Interessenten kjenner til hovedinnholdet i endringen Tid Forståelse for Interessenten forstår hvordan endringen vil påvirke egen arbeidshverdag Vurdering av Interessenten vurderer hvordan endringen vil påvirke egen hverdag Mestrer/behersker innholdet i endringen, og oppfatter dette nå som normalen. Er motivert(/har en positiv holdning og er villig til å legge ned en innsats for å arbeide med og implementere endringen. Er ikke motivert/har en negativ holdning til endringen, og vil ikke legge ned innsats for å arbeide med og implementere endringen Motsetter seg endringen Figur 7 I forstudiet må det gjøres en vurdering om hvor detaljert kommunikasjonsplanen skal være Kontraktsanalyse Difi sin mal for kontraktsanalyse finner du her. Ved å bruke denne malen vil man få en total oversikt over alle typer kontrakter og bruken av disse i organisasjonen. Man vil også få et godt bilde av hvor lojale kommunene sine innkjøpere er til avtaler som er inngått. Analysen vil også gi svar på om leverandørene har abonnement på e-handelsplattformen i dag. Ved hjelp av forstudiet vil vi kunne innhente disse opplysningene og dermed finne ut nåsituasjonen Risikoanalyse Difi sin mal for risikoanalyse finner du her. Risikoanalyse er å sette opp målene for prosjektet på en strukturert måte og sammenstille dem med de risikofaktorene vi ser for å få til et vellykket prosjekt. En risikofaktor kan være organisasjon og ledelse. Se figuren under. 18

19 På bakgrunn av denne analysen kan vi lage et risikokart ved å plassere hver enkelt risikofaktor inn i matrisen. Kartet vil vise hvor den største risikoen er for at innføringen kan feile. Se figuren under. Forstudiet må kartlegge risikofaktorene slik at man får en god oversikt over hvor man må sette inn tiltak for at Tysvær kommune oppnår målene de har satt seg når det gjelder e-handel. 19

20 7.8. Rolle - og ansvarsbeskrivelse og ansvarskart Difi sin mal for rolle- og ansvarsbeskrivelse finner du her. Disse malene beskriver roller, ansvar og plassering av rollene som inngår i e-handel. Ved å lage en ordentlig oversikt av rollene vil man kunne tilpasse opplæringen til de forskjellige nivåene i kommunen. Dette vil gi et godt bilde av de forskjellige oppgavene i gjennomføringen av et e-handelsprosjekt, hvem som: beslutter, er ansvarlig, utfører, rådføres, informeres, deltar og kompetanseoverføring. Denne kartleggingen vil gi et kort sammendrag av hele prosjektet både når det gjelder aktiviteter og hvem som har ansvar for disse. Resultatet som gjøres i interessentanalysen vil være av stor betydning for denne karleggingen og disse to tilsammen vil danne mye av grunnlaget for hvor vellykket innføringen av e-handel vil bli. Utsnitt av malen for rolle- og ansvarsbeskrivelse I forprosjektet må man definere hvem som innehar disse rollene og sørge for at de har forståelse for hva rollen innebærer. Det må også kartlegges om de som er tiltenkt rollene har de kvalifikasjoner som kreves og tilpasse opplæring til dette. 20

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen Prosjektveiviseren og gevinstrealisering v/ Jostein Engen Metoder og veiledningsmateriell Nytt metode- og veiledningsmateriell Tilgjengeliggjøres på www.prosjektveiviseren.no Prosessrammeverk Beste praksis

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse og gevinstrealisering v/petter Vinje,

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse og gevinstrealisering v/petter Vinje, Prosjektveiviser Ehandel 16.10.13 Endring og endringsledelse og gevinstrealisering v/petter Vinje, 95118243 Å lykkes med e-handel er enkelt, men ikke lett! Endringer som følge av ehandel Endring og Endringsledelse

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse v/petter Vinje,

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse v/petter Vinje, Prosjektveiviser Ehandel 22.08.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Å lykkes med e-handel er enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Motstand. Fordypningsoppgave. Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007

Motstand. Fordypningsoppgave. Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007 Fordypningsoppgave Motstand Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007 Irene Skiri, Helse Nord RHF Kari Gjelstad, Sykehuset Østfold HF Gina Johansen, UNN HF Problemstilling Vår

Detaljer

Presentasjon 13. Nov 2014. Anskaffelseskonferansen - Difi. Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser?

Presentasjon 13. Nov 2014. Anskaffelseskonferansen - Difi. Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser? Presentasjon 13. Nov 2014 Anskaffelseskonferansen - Difi Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser? Sverre Svensen Agenda 1. Hensikten 1. Er din virksomhet

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg,

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, Realisering av gevinster i Bærum kommune Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, 11.05.17 Bærum kommune Norges 5.største kommune 123.000 innbyggere 7 288 årsverk 12.000 ansatte 10 milliarder brutto budsjett 1,5-2,5

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013 Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag Prosjektveiviseren for bruk i e-handelsprosjekter - 22. august 2013 Prosjektmandat, interessentanalyse, kommunikasjonsplan, prosjekt/aktivitetsplan praktiske eksempler

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til betaling Oppfølgning PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Rådgiver Per Inge Bjørnevik, Stavanger kommune Senior rådgiver Petter

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER TEMA OG STRUKTUR Definisjoner Virksomhetenes utfordringer Spesifisering av prosjektramme EVRYs metodikk for innkjøpsprosjekter

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering

Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering Kristin Standal, prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS forskning, innovasjon og digitalisering «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Når

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Endring og Endringsledelse Endring vil si de forandringer i rammevilkår, mål, strategier, planer, prosesser, organisering,

Detaljer

Rapport fra e-handelsanalyse [organisasjonsnavn]

Rapport fra e-handelsanalyse [organisasjonsnavn] Rapport fra e-handelsanalyse [organisasjonsnavn] INNHOLD Innhold... 2 sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår... 5 2 Anskaffelser og praksis... 6 3 E-handelsløsning...

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF

Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF Nasjonalt topplederprogram Nina Olkvam Oslo, 20. april 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

E-handel brukersamling 4. november

E-handel brukersamling 4. november E-handel brukersamling 4. november 2015-1000 1515 TID: TEMAER: ANSVARLIG: 1000 Registrering + kaffe Difis kurslokaler 2. etg. 1030 Åpning, praktisk informasjon og status Difis e-handelsarbeid Jostein Engen,

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Fagutvikling kan være innføring av nye tiltak eller evaluering og justeringer av etablerte tiltak. Fagutvikling kan også være innføring av nye metoder eller det

Detaljer

Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter?

Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Mange prosjekter kan kun gjennomføres ved at flere virksomheter samarbeider. I bygg- og anleggsprosjekter

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Nasjonalt topplederprogram Aina Merethe Løhre Stavanger, høst 2015 En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Endringsoppgave: Etablering av ny ledergruppe i Nevrologisk avdeling, Molde, Helse Møre og Romsdal

Endringsoppgave: Etablering av ny ledergruppe i Nevrologisk avdeling, Molde, Helse Møre og Romsdal Endringsoppgave: Etablering av ny ledergruppe i Nevrologisk avdeling, Molde, Helse Møre og Romsdal Nasjonalt topplederprogram Åse Hagen Morsund Molde 290316 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for

Detaljer

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal Sesjon 3: Anskaffelsesstrategi med Difis nye Direktoratet mal for forvaltning og IKT Hvorfor gode strategier og planer? Hvorfor anskaffelsestrategi? Få anskaffelser relevant for ledelsen Bli en del av

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Bedre effekt av IKT jobb systematisk!

Bedre effekt av IKT jobb systematisk! NSF ehelsekonferanse Bedre effekt av IKT jobb systematisk! ehelse et nødvendig virkemiddel for samhandling 13. 14. mai 2009 Deloitte AS Tønsberg 13.mai 2009 Bedre effekt av IKT er mulig! Effekter fra IKT

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

Velkommen, spendanalyse! Rapport

Velkommen, spendanalyse! Rapport Rapport Velkommen, spendanalyse! En spendanalyse hjelper deg med å kartlegge virksomhetens innkjøp, avdekke forbedringsmuligheter og utarbeide innkjøpsstrategier. Les mer på www.visma.no/spendanalys Hva

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov?

Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov? Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov? Tone M. Mikalsen 29 oktober 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Forutsetning 1 - def. verdikjeden Forutsetning Handlingsrom Verktøy Resultater Policy og strategi Organisasjon

Detaljer

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag?

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag? 1 2 Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258 Forslag? Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 3 Hva er en innovasjon (II) Nye produkter Nye tjenester Nye prosesser og rutiner Nye ideer Nye markeder

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko

Kapittel 9. Kvalitet i prosjekt. Kapittel 10. Tidsplanlegging Organisering. Kapittel 11. Usikkerhet og risiko 1 Valg av spørsmål: 1. Sentrale tema 2. Entydig begrep 3. Logisk innhold 4. Utbredt, relevant, omforent 5. Korte (relativt) spørsmål korte svar 6. Rett svar er et kort svar 7. Tydelig mht evaluering «enten

Detaljer

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER Senior rådgiver Petter Vinje, Difi PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER Dette er ikke noe nytt! HVA ER PROSESS En prosess er en serie med aktiviteter som skal oppfylle et mål eks bestille en vare jeg trenger

Detaljer

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor Ledelse i skolen Krav og forventninger til en rektor Innledning Skoleledelsen, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innvirkning på læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte. Dette forutsetter utøvelse

Detaljer

Skoleleder er leder og veiviser

Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er leder og veiviser Skolen er ikke et kollektivbruk hvor alle stemmer veier like mye. Skoleleders prioriteringer, vektlegginger og syn på hva som er viktig og mindre viktig i skolen, er avgjørende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Kan e-handel gi intern kontroll?

Kan e-handel gi intern kontroll? Kan e-handel gi intern kontroll? Nettverksmøte NIRF den 23 mai 2012 Knut Øyvind Granli leder e-handel i Difi Disposisjon Innledning Hva mener Difi med elektronisk handel? Situasjonsbeskrivelse offentlige

Detaljer

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Samarbeid for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren 2014 29.Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Helse Nord Helse Midt Helse Sør Vestre Viken Enkel kartlegging Generelt:

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER Barrierer mot meroffentlighet 19. september 2016 1 Making Waves og PA støtter Difi i endringsprosjektet Barrierer mot meroffentlighet Vi skal: Bistå med tjenesteutvikling i forbindelse

Detaljer

Endringsoppgave: Forbedret oppfølging av innkjøp ved OUS

Endringsoppgave: Forbedret oppfølging av innkjøp ved OUS Endringsoppgave: Forbedret oppfølging av innkjøp ved OUS Nasjonalt topplederprogram Sissel Taklo Oppegård, 10. november 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Helhetsperspektiv gjennom kompletterende kompetanse

Helhetsperspektiv gjennom kompletterende kompetanse Spesialisert rådgivning innen eiendom, bygg og anlegg Vår visjon er..enklere FDVU Helhetsperspektiv gjennom kompletterende kompetanse Kunnskap om Eiendom, Bygg og Anlegg som strategisk ressurs, med kompetanse

Detaljer

OU seminar for FBF. Karriereutvikling og kompetanseendring for ansatte ved fusjoner og omstillinger. Jon Fredrik Alfsen 17.

OU seminar for FBF. Karriereutvikling og kompetanseendring for ansatte ved fusjoner og omstillinger. Jon Fredrik Alfsen 17. OU seminar for FBF Karriereutvikling og kompetanseendring for ansatte ved fusjoner og omstillinger Jon Fredrik Alfsen 17. November 2010 Noen perspektiver på endring Identitet og image Fra ansettelsestrygghet

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Forelesning og gruppearbeid

Forelesning og gruppearbeid AGENDA 09.00-09.15 Åpning 09.15-09.45 Bli kjent 09.55-11.15 Klubb - drift og utvikling Forelesning og gruppearbeid 11.30-13.00 Nicolas Lemyhre 13.00-14.00 Lunch 14.00-15.00 Stupmiljø i Norge- sammen er

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Implementering av faglige behandlingsprinsipper i sikkerhetsseksjonen. Nasjonalt topplederprogram, kull 15

Utviklingsprosjekt: Implementering av faglige behandlingsprinsipper i sikkerhetsseksjonen. Nasjonalt topplederprogram, kull 15 Utviklingsprosjekt: Implementering av faglige behandlingsprinsipper i sikkerhetsseksjonen Nasjonalt topplederprogram, kull 15 Camilla Aanestad November 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring Opprettelsen

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer