VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Administrasjonsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 1/14 13/ Elektronisk handel - hovedprosjekt 1

2 Behandling av utvalgssak 1/14 Elektronisk handel - hovedprosjekt Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 630 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /14 2 Plan- og økonomiutvalget /14 2

3 Knutepunkt Sørlandet INNFØRING AV EHANDEL I KNUTEPUNKT SØRLANDET ehandelsanalyse for kommunene i Knutepunkt Sørlandet Prosjektleder John Ånon Jonassen Teamleder Prosjekteier Rådmannsutvalget ENDRINGSLOGG Versjon Dato Endring Produsent Godkjent Til behandling i J. Å. Jonassen prosjektgruppen Til behandling i J. Å. Jonassen økonominettverket Til behandling i styringsgruppen J. Å. Jonassen 1

4 Innhold 0. Sammendrag, konklusjon og anbefaling Innledning Bakgrunn Tidligere vedtak Organisering av arbeidet Avgrensning Kartlegging og analyse Interessentanalyse Kartlegging av ehandelsverktøy Kartlegging av omfang av innkjøp i kommunene Kartlegging av avtaledekning Organisering av innkjøpsarbeidet i kommunene Interkommunalt samarbeid Kompetanse Risiko/sårbarhetsanalyse SWOT-analyse Konsekvenser av innføring av ehandel Rutiner Roller Kompetanse Fullmaktsstruktur Drift av innkjøpssystemet Forholdet til felles innkjøpstjeneste Konklusjon Rammevilkår Sentralt gitte føringer på innkjøpsområdet i kommunene Regionalt og lokale føringer Teknologiske rammevilkår Økonomiske rammevilkår Støtte fra DIFI Organisatoriske rammevilkår Mål Mål for innkjøp i kommunene Prosjektets mål Gevinster Strategier...23 Vedlegg: Oversikt over avtaler inngått av felles innkjøpstjeneste

5 0. Sammendrag, konklusjon og anbefaling Denne ehandelsanalysen gir et grunnlag for det videre arbeidet med å anskaffe og innføre ehandelsløsninger i kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektgruppen kommer med følgende anbefalinger: Det er behov for å styrke arbeidet med innkjøp på alle nivåer, både i den enkelte kommune og samarbeid mellom kommunene gjennom felles innkjøpstjeneste Kommunene må øke sin bevissthet om innkjøp ved å utarbeide en innkjøpsstrategi før man innfører ehandelsløsninger. Innføring av ehandel vil kreve endringer i fullmakter, rutiner, organisering og stille større krav til kompetanse for de som er involvert i innkjøpsarbeid. Prosjektgruppen mener at kommunene må sette av stillingsressurser til innføring, opplæring, brukerstøtte og drift av innkjøpssystemet. Det er vanskelig å kvantifisere stillingsressursen, men prosjektgruppen anbefaler at en 100 % stilling dedikeres til dette arbeidet i hver kommune frem til kommunene har tilstrekkelig erfaringer med systemet til å anslå stillingsstørrelse. Videre vil match med faktura gi økt arbeidsmengde ved regnskapskontorene i kommunene. Videre foreslår prosjektgruppen at felles innkjøpstjeneste styrkes personalmessig for å utføre oppgaver som kan gjøres sentralt istedenfor flere ganger i hver kommune. Det må gjøres en nærmere vurdering av organisering og arbeidsfordeling mellom felles innkjøpstjeneste og de enkelte kommunene, samt innhente erfaringer fra andre innkjøpssamarbeid. Prosjektgruppen vil anbefale at man anskaffer innkjøpsmoduler fra leverandørene av kommunenes økonomisystemer siden dette vil gi best funksjonalitet og man kan få størst gevinst ved at systemet er integrert med kommunens økonomisystem. 3

6 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Innkjøp av varer og tjenester i kommunene utgjør ca 30 % av kommunenes totale driftsbudsjetter. Innkjøp er det området i kommunene som det smerter minst å effektivisere. Ingen ansatte behøver å bli sagt opp og effektivisering av innkjøp går i liten grad utover brukerne av kommunale tjenester. Innkjøp er et fagområde mer et komplisert regelverk og hvor det er lett å gjøre feil. Dette kan gi økonomiske og omdømmemessige konsekvenser for kommunene. Selve anskaffelsen og innføring av ehandelssystem er kanskje 20 % av dette prosjektet. De øvrige 80 % består av bevisstgjøring av organisasjonen, opplæring og kompetanseutvikling, organisasjons- og rutineendringer og kontroll og rapportering. 1.2 Tidligere vedtak Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet satte i i gang et utredningsarbeid for å kartlegge eventuelle gevinster ved et utvidet samarbeid innen lønn og regnskap mellom kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektet ble gjennomført med en forstudie og et forprosjekt. Forprosjektet viste at kommunene ikke var modne til å gjennomføre samarbeidsløsninger som krever organisatoriske endringer innen lønn og regnskap. Økonominettverket fikk i oppdrag om å utarbeide et oppfølgingsprosjekt for å se på andre samarbeidsmuligheter. Økonominettverket gjennomførte en kartlegging av aktuelle tiltak og pekte ut følgende hovedområder/-prosesser som aktuelle. Anskaffelsesprosessen Leveranse og salg av tjenester Registrering av timer Registrering av fravær Vedlikehold av ansattinformasjon Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet vedtok i sitt møte å sette i gang et delprosjekt om innføring av ehandel. Prosjektplanen ble sist revidert i rådmannsutvalgets møte Organisering av arbeidet Arbeidet med innføring av ehandel er organisert som et prosjekt med rådmannsutvalget som styringsgruppe. Videre er det etablert en prosjektgruppe bestående av John Ånon Jonassen, prosjektleder, Heidi Engestøl (arbeidsgivernettverket/vennesla kommune), Tom Olstad (økonominettverket/birkenes kommune), Kenneth Fedog (IT-utvalget/Søgne kommune) og Ingrid Skaim (Felles innkjøpstjeneste/kristiansand kommune). Prosjektgruppen jobber tett med innkjøpskoordinatorene i kommunene. 4

7 1.3 Avgrensning Prosjektet omfatter kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne og Songdalen. Iveland er medlem av et annet innkjøpssamarbeid (OFA), men følger denne prosessen tett. Kristiansand kommune har innført ehandel og deltar derfor ikke direkte i prosjektet. Felles innkjøpstjeneste i Kristiansand deltar i prosjektet med sin kompetanse og erfaring med innføring og bruk av ehandelsverktøy. Prosjektet omfatter utarbeidelse av innkjøpsstrategi, organisering av innkjøpsarbeidet i kommunene, rutineendringer, kompetanseutvikling for ansatte og innføring av ehandelsverktøy. 5

8 2. Kartlegging og analyse 2.1 Interessentanalyse Prosjektgruppen har gjennomført en interessentanalyse (se vedlegg) hvor interessentene knyttet til innføring av ehandel er identifisert, i hvilken grad de er involvert, hva slags holdning de har til prosjektet og hvilke kommunikasjonsbehov de ulike interessentene har. Det er i tillegg gjennomført informasjonsmøter i kommunene for å informere og forankre prosjektet. I hovedsak er alle interessentene positive til prosjektet. Det er en viss skepsis i noen kommuner basert på tidligere erfaringer med innføring av ehandel. Videre vil innføring av ehandel få konsekvenser for de som bestiller varer og tjenester i kommunene. I denne forbindelse er det en viss skepsis til å ta i bruk nye systemer og at rutiner vil bli endret. En del ansatte kan miste sin fullmakt til å bestille varer og tjenester. Dette kan oppfattes som at man blir fratatt et gode. Generelt sett er leverandørene av varer og tjenester til kommunene positive til ehandel ved at dette forenkler og effektiviserer også leverandørenes rutiner. Imidlertid kan det være mindre lokale leverandører som vil føle innføring av ehandel som en trussel. 2.2 Kartlegging av ehandelsverktøy Prosjektgruppen har gjennomført kartlegging av ehandelsløsninger. Det finnes tre hovedalternativer: a. Bruk av eorder eorder er et innkjøpsverktøy som følger med ehandelsplattformen fra DIFI. Verktøyet er inkludert i prisen for bruk av ehandelsplattformen. Verktøyet er en selvstendig løsning som i liten grad er integrert mot økonomisystemet i kommunene. Verktøyet kan være spesielt relevant for små kommuner. Fordeler: Integrert med ehandelsplattformen, lave anskaffelses- og driftskostnader, lite behov for opplæring og konsulenthjelp Ulemper: Mangler funksjonalitet, ingen fakturamatching, dårlig muligheter for integrasjon mot økonomisystem b. ASP innkjøpssystem På markedet finnes det frittstående innkjøpssystem med fullgod funksjonalitet i forhold til ehandelsplattformen og med muligheter for integrasjon mot kommunenes økonomisystem. Fordeler: God funksjonalitet, mulighet for konkurranse i markedet, mulighet for integrasjon mot kommunenes økonomisystem Ulemper: Dårligere integrasjonsmuligheter mot kommunenes økonomisystemer, flere leverandører å forholde seg til. 6

9 c. Integrerte innkjøpssystemer Leverandørene av kommunenes økonomisystemer (Visma og Agresso) leverer integrerte innkjøpsmoduler til økonomisystemene. Disse er tilpasset ehandelsplattformen og sikrer at ehandel blir en integrert del av økonomirutinene gjennom fakturamatching og anvisningsrutiner. Fordeler: Best funksjonalitet og integrering mot ehandelsplattformen og kommunenes økonomisystemer og rutiner. Kjent grensesnitt. Ulemper: Avhengighet av leverandøren av økonomisystemet. Pris? Konklusjon og anbefaling: Prosjektgruppen vil anbefale at man anskaffer innkjøpsmoduler fra leverandørene av kommunenes økonomisystemer siden dette vil gi best funksjonalitet og man kan få størst gevinst ved at systemet er integrert med kommunens økonomisystem. 2.3 Kartlegging av omfang av innkjøp i kommunene Det er gjennomført en kartlegging av innkjøp i kommunene pr Kartleggingen viser innkjøpsvolum totalt, antall fakturaer totalt, de største leverandørene med innkjøpsvolum og antall fakturaer, de viktigste varegruppene m.m. Oversikt over kommunenes kartlegging følger vedlagt. I tillegg ble det gjennomført en detaljert kartlegging i Kristiansand kommune i forbindelse med innkjøpsstrategien for Kristiansand i Denne figuren viser at potensiale for ehandel ligger i de varegrupper med mange fakturaer i forhold til volum. F. eks. medikamenter, papir/bøker, mat, materiell, ikt, transport, renhold/vedlikehold og andre varer og tjenester. 7

10 Kommune Totalt innkjøpsvolum Antall leverandører Antall faktura Lillesand Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Søgne Sum De største leverandørene i hver kommune Lillesand Leverandør Verdi Type Los As strøm Nettbuss Sør A/S skoleskyss Gustav Pedersen As diverse Libir renovasjon Tah-Investeringer As leie lokaler Varegrupper/artskonti:: Kjøp i kroner siste regnskapsår Antall kjøp/bestillinger Antall leverandører Energi Transport egne trans midler Annet forbruksmateriell Matvarer Inventar og utstyr Birkenes Leverandør Verdi Type Los As Strøm Franzefoss Miljøkalk As Kalk Norsk Storkjøkken Engros As Tørrvarer, ost- og meieriprod. Gustav Pedersen As Tørke-, renholds-, avfallshåndt., medisinsk forbruksmatr. DnB Bank Asa Dagligvarer Varegrupper/artskonti:: Kjøp i kroner siste regnskapsår Antall kjøp/bestillinger Antall leverandører Kjøp av kalk Vedlikehold Innkjøp av mat Andre driftsutgifter Undervisningsmatr

11 Iveland Leverandør Verdi Type Varegrupper/artskonti:: Kjøp i kroner siste regnskapsår Antall kjøp/bestillinger Antall leverandører Vennesla Leverandør Verdi Type Gumpens auto Bil Gustav Pedersen Forbruksvarer Agder rør as Rørdeler SJT miljø Avløp ATEA AS IT Varegrupper/artskonti:: Kjøp i kroner siste regnskapsår Antall kjøp/bestillinger Antall leverandører Strøm Matvarer og vann Vedlikehold av bygg Lisenser Vedlikehold avløp Songdalen Leverandør Verdi Type Los As Strøm Asplan Viak As Konsulenttjenester Gustav Pedersen As Rengjøringsmateriell, medisinsk utstyr mm Faveo Prosjektledelse As Konsulenttjenester 9

12 Varegrupper/artskonti:: Kjøp i kroner siste regnskapsår Antall kjøp/bestillinger Antall leverandører Strøm Matvarer Vedlikehold av kommunale veier Lisenser på dataprogram Datakommunikasjon/internett kommunalt Søgne Leverandør Verdi Type Veidekke Agder AS entreprenørarbeid Repstad anlegg AS entreprenørarbeid Los AS Strøm Atea AS It-utstyr, inventar/utstyr nybygg Agder Kollektivtrafikk AS Skyssutg. til/fra skole Varegrupper/artskonti:: Kjøp i kroner siste regnskapsår Antall kjøp/bestillinger Antall leverandører Strøm Diverse matvarer Kjemikalier Læremidler Annet fritt skolemateriel Kartleggingen viser at det er samlet innkjøpsvolum i de aktuelle kommunene på ca 715 mill. kr. (regnskap ikke inkludert Iveland). De største varegruppene varierer fra kommunene til kommune, men strøm og kjøp av varer og tjenester til byggeprosjekter er de største gruppene. Disse varegruppene vil i første omgang ikke være aktuelle i ehandel. Strøm er abonnement hvor fakturaene fra LOS er elektroniske fakturaer rett inn i økonomisystemet. Det skjer ingen bestilling via ehandel, men fakturabehandlingen er likevel helautomatisk. Ett konservativt anslag er at ca 20 % av innkjøpsvolumet i kommunene vil egne seg for ehandel på kort sikt. Dette utgjør ca 150 mill. kr. årlig. Det vil være mulig å øke denne andel etter hvert som ehandel blir mer utbredt blant leverandørene og gjennom nye avtaler. Bergen kommune har i sin anskaffelsesstrategi et mål om 100 % andel i løpet av Kartlegging av avtaledekning Kartleggingen av innkjøpsvolum i kommunene viser at kommunene har avtaler med leverandører innen de viktigste områdene. Felles innkjøpstjeneste i Kristiansand kommune har inngått 54 aktive rammeavtaler for KnS-i alle eller deler av kommunene Totalt 45 avtalekategorier som for eksempel: Energi Mat Rekvisita 10

13 Medisiner Biler Drosjetjenester Renhold og tørkeprodukter Vaskeritjenester Vikartjenester Vedlegg: Oversikt over avtaler Kommunene må i arbeidet med innføring av ehandel gjennomføre en grundig kartlegging av avtaledekningen i kommunene. 2.5 Organisering av innkjøpsarbeidet i kommunene Innkjøpsarbeidet i kommunene skjer delvis gjennom felles innkjøpstjeneste i Kristiansand og delvis gjennom egne ressurser i de enkelte kommunene. Arbeidet med innkjøp i kommunene kan deles i tre hovedgrupper: Konkurransegjennomføring og avtaleinngåelse Bestilling og avrop i forhold til eksisterende avtaler Kontroll og rapportering knyttet til innkjøp Kommunene har hver sin innkjøpskoordinator som har ansvaret for koordinering av innkjøp og konkurransegjennomføring av enkeltavtaler. Innkjøpskoordinatorene har avsatt en viss andel av sin stilling til dette arbeidet (Lillesand 30 % stilling). I de fleste kommunene er innkjøpskoordinator knyttet til økonomikontoret. Videre gjennomføres det konkurranser og avtaleinngåelse i de enkelte enhetene i kommunene. Dette gjelder spesielt tekniske tjenester og innen bygg og anlegg. Bestilling og avrop skjer i stor grad desentralt i kommunene. Dette medfører at det i mange tilfeller er liten grad av koordinering av innkjøp og at det forekommer innkjøp som er utenom eksisterende avtaler. Fullmaktene til innkjøp følger kommunens delegasjonsreglement ved at budsjettansvarlig har fullmakt til å gjøre innkjøp i sin enhet innen gitte rammer. Attestasjon og anvisning følger av kommunens internkontroll for økonomiområdet. Innføring av ehandel vil kreve en gjennomgang av fullmaktstrukturen i kommunene. Videre må rutinene knyttet til bestilling, attestasjon og anvisning endres som følge av ehandel. EHandelsystemene vil imidlertid sikre bedre kontroll med innkjøp, bedre rapporteringsmuligheter og redusere mulighetene for ulovlige innkjøp. 2.5 Interkommunalt samarbeid Knutepunkt Sørlandet Innkjøp (KnS-i) er en samarbeidsavtale mellom kommunene Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla om innkjøp av varer og tjenester. Formålet med samarbeidet er å øke kapasiteten, sikre kontinuiteten, heve kompetansen, effektivisere anskaffelsesprosessene og styrke fagmiljøet innen innkjøp. Avtalen gjelder ikke anskaffelser av bygg og anlegg med tilhørende konsulenttjenester. Samarbeidet følger reglene for kommunalt samarbeid i Kommuneloven, jfr. 27, men er ikke et eget rettssubjekt. Samarbeidet trådte offisielt i kraft

14 Kristiansand kommune er vertskommune for innkjøpssamarbeidet. Hver av randkommunene betaler årlig sin del av økte kostnader for en stilling hos vertskommunen hvor kostnaden fordeles etter folketall. Vertskommunen tilsetter, og har arbeidsgiveransvar for daglig leder og øvrig personell. Innkjøpssjefen i Kristiansand er for tiden daglig leder i samarbeidet. Randkommunene blir forespurt om de ønsker å delta i de planlagte konkurransene for varer og tjenester til drift. Det er frivillig hvilke avtaler den enkelte randkommune ønsker å delta i. I hovedsak kjøres nesten alle konkurransene for alle, eller deler av kommunene. Unntaksvis kjøres konkurransen bare for Kristiansand kommune. Innkjøpstjenesten yter bistand i enkeltanskaffelser etter forespørsel. Randkommunene har via ekstranettet tilgang til verktøy for prosedyrer, maler og eksempler og avtaleoversikten. Innkjøpstjenesten administrerer rammeavtalene. 2.6 Kompetanse Innkjøpsområdet er faglig komplisert med mange lover og regler som man må forholde seg til. Det er lett å gjøre feil som kan få økonomiske og omdømmemessige konsekvenser for kommune og de involverte. En viktig suksessfaktor ved innføring av ehandel er at de personene som er involvert i innkjøpsprosesser har tilstrekkelig kompetanse. I kommunene er det lite formell innkjøpskompetanse, men mange som arbeider med innkjøp har lang erfaring med innkjøpsarbeid. Det finnes imidlertid mange som gjennomfører konkurranser og inngår avtaler som ikke har tilstrekkelig kompetanse. Videre er det mange bestillere som ikke har god nok kompetanse og kunnskap om de til enhver tid gjeldende avtaler som kommunen har. Kommunene vil bli bedt om å gjennomføre en kompetansekartlegging innen innkjøpsområdet. Ut fra denne kartleggingen vil det bli utarbeidet en kompetanseutviklingsplan og utarbeidet konkrete kurstilbud for å styrke innkjøpsarbeidet i kommunene. Kursene vil bli utviklet i samarbeid med felles innkjøpstjeneste og eksterne fagmiljø. Opplæring i bruk av ehandelssystemet vil bli gitt av leverandøren som en del av innkjøp av systemet. 2.7 Risiko/sårbarhetsanalyse Det er i prosjektplanen for innføring av ehandel utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektgjennomføringen. Innføring av ehandel er et omfattende prosjekt og vurderes til å ha høy risiko. En tommelfingerregel i slike prosjekter er at prosjektets risiko er 80 % knyttet til organisatoriske forhold og 20 % til tekniske forhold. Prosjektet vil endre arbeidsprosesser og fullmakter og kan derfor møte betydelig motstand blant de berørte. Det må derfor i stor grad fokuseres på endringsledelse, kommunikasjon, medvirkning, motivasjon og opplæring. Risikofaktorene i delprosjektet er for liten grad av forankring av prosjektet i kommunene undervurdering av kostnader og tidsbruk 12

15 overvurdering av gevinster manglende system for måling av gevinster motstand mot endringer i kommunene undervurdering av kompleksiteten i prosjektet for liten fokus på opplæring og rutineendringer Prosjektgruppen vil spesielt påpeke at kapasiteten hos nøkkelpersoner i kommunene kan bli en flaskehals. EHandelsverktøyet krever ressurser i en periode hvor økonomi- og regnskapsmedarbeidere er opptatt med årsavslutning og rapportering. Innkjøpskoordinatorene og felles innkjøpstjeneste i Kristiansand er nøkkelfaktorer for en vellykket innføring av ehandel. Dette er sårbare ressurser som har sine stillinger belagt med andre oppgaver. En vellykket innføring krever at disse i tilstrekkelig grad blir frigjort til prosjektet. Videre kan etableringen av Kristiansandsregionens ikt-samarbeid skape problemer for prosjektgjennomføringen. Konsekvensene av disse risikofaktorene er at prosjektet kan bli forsinket og/eller at kostnadene blir større enn forutsatt. I tillegg vil prosjektgruppen peke på overgangen fra prosjekt til drift som svært kritisk. Det må avsettes tilstrekkelig med ressurser både i kommunene og i felles innkjøpstjeneste for å håndtere denne overgangen på en god måte som sikrer gevinster og et vellykket prosjekt. 2.8 SWOT-analyse Sterke sider Stor grad avtaledekning Felles innkjøpstjeneste i Knutepunkt Sørlandet Operative innkjøp fungerer bra Muligheter Innføring av ehandelsløsning Innføring av andre verktøy Bedre samordning av innkjøp i kommunen Økt kompetanse Svakheter Mangler formalisert innkjøpsstrategi Liten grad av struktur og styring av innkjøp i kommunene Lav kompetanse på innkjøp Trusler Klager fra leverandører Gebyr for brudd på lov om offentlig anskaffelse 13

16 3. Konsekvenser av innføring av ehandel Innføring av ehandel vil ha konsekvenser for rutiner, organisering og kompetanse i kommunene. Dette notatet gir en gjennomgang basert på erfaringene fra Kristiansand kommune. 3.1 Rutiner Ved innføring av ehandel vil arbeidsflyten og rutinene bli endret. Rekkefølgen på kontering, attestasjon og anvisning blir endret. Manuelle rutiner 1. Bestiller 2. Varemottaker 3. Sentralt fakturamottak 4. Konterer 5. Attesterer 6. Anviser 7. Overføring til regnskap for utbetaling ehandel 1. Bestiller og konterer 2. Anviser 3. Attesterer/Varemottaker 4. Sentralt fakturamottak 5. Overføring til regnskap for utbetaling Fordelen med ehandel er at den med budsjettfullmakt vil ha bedre kontroll med hva som bestilles og hva som er til enhver tid er disponert av budsjettet. Videre vil kontrollen med at mottatt vare stemmer med bestilling bli bedre, men også at fakturaen er riktig i forhold til priser i inngåtte avtaler. Innføring av ehandel vil kreve en gjennomgang av hvem som har fullmakt til å bestille varer og tjenester. Bruk av innkjøpssystemet setter større krav til kompetanse. Det vil derfor være naturlig samle fullmaktene til å bestille på færre medarbeidere. I forhold til dagens manuelle rutiner vil enkelte som bestiller varer og tjenester oppleve å miste denne muligheten. Dette vil muligens oppleves som at innføring av ehandel medfører mer omstendelig rutiner. Det er viktig å finne praktiske løsninger, men også ha fokus på at innføring av ehandel gir en helt annen oversikt og kontroll over innkjøp som ikke dagens manuelle rutiner kan gi. De nye rutinene setter krav til rask godkjenning av bestillinger fra den som har anvisningsmyndighet. Det anbefales å ta i bruk mobil teknologi som muliggjør godkjenning av bestillinger og faktura uten at man fysisk er tilstede. Videre må arbeidet organiseres slik at det er backup-personell ved ferier, sykefravær m.m. Et av de områdene som innføring av ehandel gir størst gevinst på er fakturakontroll mot bestilling og avtaler. Dette er med på å sikre at kommunene får de riktige prisene i forhold til inngåtte avtaler og at faktura stemmer med bestilling og mottatt vare eller tjeneste. Dette vil kreve mer ressurser ved regnskapskontorene. 14

17 Dagens rutiner ved manuell bestilling Rutiner ved ehandel 3.2 Roller Forutsetninger Bestilleren kan bestille, kontere og attestere, men ikke anvise. Anviseren kan bare anvise og kan derfor ikke bestille og heller ikke attestere. Bestiller og konterer Bestiller: Hver enhetsleder utpeker en (evt. flere) som skal kunne bestille varer og tjenester for enheten. 15

18 Bestilleren mottar behov og sørger for bestilling. Ved bestilling gjennom innkjøpssystemet ehandel fylles kontostrengen inn ved registrering av innkjøpsordreforslag som sendes videre til anviser for godkjenning og utsendelse, eller avvisning. Bestilleren mottar ordrebekreftelser fra leverandør. Denne skal kontrolleres mot innkjøpsordren. Mengde, leveringsbetingelser, pris, kvalitet. Leverandør varsles hvis det ikke er i orden. Hvis alt er i orden, så godkjennes ordrebekreftelsen. Konterer: Hver enhetsleder utpeker en (evt. flere) som skal kunne kontere fakturaer for enheten Sjekker at fakturaen tilhører enheten, setter på kontostreng, helt eller delvis. Dersom delvis må attesterer komplettere den. Konterer kan også være attesterer. Anviser Det er enhetslederen som har anvisningsmyndigheten innenfor sitt ansvarsområde. Enhetslederen kan delegere denne fullmakten til andre underordnede i enheten sin. Anviser skal kontrollere foreslått kontostreng til utgiftsføring og rette hvis feil eller mangelfullt utfylt. Anviser kontrollerer også at momskoden er korrekt. Anviser opererer innenfor sine fullmakter iht. budsjettansvar. Ved bestilling gjennom innkjøpssystemet ehandel mottar anviser innkjøpsordreforslag. Godkjenner, eller avviser innkjøpsordreforslaget. Ved godkjenning anvises fakturabeløpet til utbetaling og utgiftsføring i regnskapet. Attesterer/Varemottaker Hver enhetsleder utpeker en (evt. flere) som skal kunne attestere for mottatte varer og tjenester. Ved å attestere godkjennes det at levering av varer og tjenester er i henhold til bestilling. Attesterer/varemottaker og bestiller kan godt være samme person. Attesterer/varemottaker mottar varen/tjenesten, kontrollerer dette mot innkjøpsordre og pakkseddel/levert tjeneste. Dersom det stemmer overens, godkjennes leveringen. Dersom det er avvik mellom innkjøpsordre og pakkseddel/levert tjeneste, gjennomføres avvikshåndtering. Hver enhet utarbeider egne rutiner for avvikshåndtering i overensstemmelse med kommunens sentrale bestemmelser. Sentralt fakturamottak Leverandørene sender fakturaene direkte til sentralt fakturamottak. Ved bestilling gjennom innkjøpssystemet ehandel: Faktura matches mot varemottak, er det overensstemmelse utbetales fakturaen. Dersom det er avvik, skal fakturamottak ha en prosedyre for hvordan avviket skal håndteres. Ved manuell bestilling vil attesterer være ansvarlig for avvikshåndtering. Innføring av ehandel vil gi effektiviseringsgevinster, men vil også kreve mer ressurser i deler av innkjøpsprosessen. Ved innføring av ehandel er det naturlig å ha færre bestillere. Dette vil gi mer arbeid på de som bestiller. Videre vil fakturamatching kreve mer ressurser ved regnskapsenheten. 16

19 3.3 Kompetanse Innkjøp er et krevende fagfelt med et komplisert lov- og regelverk hvor det er lett å gjøre feil. Ved innføring av ehandel reduseres noen muligheter for å gjøre feil, men kompetanse er en nøkkelfaktor for det gode innkjøp Det er derfor viktig at de personene som er involvert i innkjøpsprosessen har god kompetanse. Ved innføring av ehandel er det spesielt bestiller- og varemottakerkompetansen som det stilles større krav til. Bestillerkompetanse: Kjenne og kunne bruke kontoplanen Kunnskap om avtalen og avtalebetingelsene Håndtere ordrebekreftelse Varemottakerkompetanse: Kjenne avtaleloven Kunnskap om avtalen og avtalebetingelsene Reklamasjonshåndtering bevisbyrden spare på fraktbrev til faktura er mottatt og matchet. Kunnskap om garantihåndtering iht. avtale Kunne instruks for avvikshåndtering match IO og fraktbrev 3.4 Fullmaktsstruktur Fullmaktsstrukturen i kommunene når det gjelder innkjøp følger av delegasjonsreglementet i kommunene. Fullmaktsstrukturen viser hvem som ansvar for bestilling, varemottak, anvisning, kontroll og rapportering. Videre må fullmaktsstrukturen inneholde rollebeskrivelser og beløpsgrenser. Dagens ordning er at minst 2 personer må signere på en faktura før betaling gjennomføres (attesterer og anviser). I ehandel videreføres denne ordningen slik at 2 personer må involveres før en bestilling går til leverandør (bestiller og anviser). Det er bestillingen som er avgjørende, for det er denne som forplikter kommunen økonomisk. Derfor er ehandel lagt opp til at anviseren må inn i bildet allerede ved bestilling. Det er viktig med enkle prosedyrer for tildeling og tilbakekalling av fullmakter. Fullmaktene må registreres i datasystemene slik at internkontrollen også ivaretar dette på en systemmessig måte. I dag er det f.eks. for dårlige (manglende) rutiner når personer slutter i kommunen. Ved innføring av ehandel må kommunene gjennomgå sin fullmaktsstruktur med henblikk på å redusere antall bestillere, tydeliggjøre ansvar og roller. Det må sikres tilstrekkelig med ressurser slik at det er backup ved fravær. 3.5 Drift av innkjøpssystemet Ved innføring av ehandel innføres en ny modul i kommunens økonomisystem. Dette innebærer at brukeradministrasjon m.m. gjøres i økonomisystemet. ehandel krever at innkjøpsavtaler legges inn i systemet. Dette kan gjøres på ulike måter. Leverandørene kan pålegges gjennom avtalene å gjøre sine kataloger tilgjengelige i innkjøpssystemet eller kommunen kan legge inn kataloger og avtaler manuelt. En viktig suksessfaktor ved innføring av nye fagsystemer er god opplæring og god tilgang til brukerstøtte, spesielt i oppstartsfasen. 17

20 Kommunene bør styrke innkjøpskoordinatorstillingen slik at denne er dedikert innkjøp og innføring av ehandel. 3.6 Forholdet til felles innkjøpstjeneste Elektronisk innkjøpssystemer er tatt i bruk i flere innkjøpssamarbeid. De forskjellige innkjøpssamarbeidene har imidlertid organisert arbeidet med ehandel på ulik måte. Noen har i stor grad sentralisert arbeidet med ehandel, mens andre har valgt å la kommunene selv ha ansvaret for ehandel. Det vil være muligheter for gevinster ved å sentralisere en del av arbeidet med ehandel gjennom felles brukerstøtte, innlegging av felles avtaler m.m. slik at kompetanse og ressurser kan utnyttes på en bedre måte enn ved at hver kommune skal gjøre dette hver for seg. Det må gjøres en nærmere vurdering av organisering og arbeidsfordeling mellom felles innkjøpstjeneste og de enkelte kommunene. 3.7 Konklusjon Innføring av ehandel kan på sikt gi betydelige gevinster, men krever også mer ressurser. Risikoanalysen for prosjektet peker på at spesielt overgang fra prosjekt til drift er kritisk og at det må settes av tilstrekkelig ressurser for å sikre realisering av gevinster. Prosjektgruppen mener at kommunene må sette av stillingsressurser til innføring, opplæring, brukerstøtte og drift av innkjøpssystemet. Det er vanskelig å kvantifisere stillingsressursen, men prosjektgruppen anbefaler at en 100 % stilling dedikeres til dette arbeidet i hver kommune frem til kommunene har tilstrekkelig erfaringer med systemet til å anslå stillingsstørrelse. Videre vil match med faktura gi økt arbeidsmengde ved regnskapskontorene i kommunene. Videre foreslår prosjektgruppen at felles innkjøpstjeneste styrkes personalmessig for å utføre oppgaver som kan gjøres sentralt istedenfor flere ganger i hver kommune. Det må gjøres en nærmere vurdering av organisering og arbeidsfordeling mellom felles innkjøpstjeneste og de enkelte kommunene, samt innhente erfaringer fra andre innkjøpssamarbeid. 18

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer