VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Administrasjonsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 1/14 13/ Elektronisk handel - hovedprosjekt 1

2 Behandling av utvalgssak 1/14 Elektronisk handel - hovedprosjekt Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 630 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /14 2 Plan- og økonomiutvalget /14 2

3 Knutepunkt Sørlandet INNFØRING AV EHANDEL I KNUTEPUNKT SØRLANDET ehandelsanalyse for kommunene i Knutepunkt Sørlandet Prosjektleder John Ånon Jonassen Teamleder Prosjekteier Rådmannsutvalget ENDRINGSLOGG Versjon Dato Endring Produsent Godkjent Til behandling i J. Å. Jonassen prosjektgruppen Til behandling i J. Å. Jonassen økonominettverket Til behandling i styringsgruppen J. Å. Jonassen 1

4 Innhold 0. Sammendrag, konklusjon og anbefaling Innledning Bakgrunn Tidligere vedtak Organisering av arbeidet Avgrensning Kartlegging og analyse Interessentanalyse Kartlegging av ehandelsverktøy Kartlegging av omfang av innkjøp i kommunene Kartlegging av avtaledekning Organisering av innkjøpsarbeidet i kommunene Interkommunalt samarbeid Kompetanse Risiko/sårbarhetsanalyse SWOT-analyse Konsekvenser av innføring av ehandel Rutiner Roller Kompetanse Fullmaktsstruktur Drift av innkjøpssystemet Forholdet til felles innkjøpstjeneste Konklusjon Rammevilkår Sentralt gitte føringer på innkjøpsområdet i kommunene Regionalt og lokale føringer Teknologiske rammevilkår Økonomiske rammevilkår Støtte fra DIFI Organisatoriske rammevilkår Mål Mål for innkjøp i kommunene Prosjektets mål Gevinster Strategier...23 Vedlegg: Oversikt over avtaler inngått av felles innkjøpstjeneste

5 0. Sammendrag, konklusjon og anbefaling Denne ehandelsanalysen gir et grunnlag for det videre arbeidet med å anskaffe og innføre ehandelsløsninger i kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektgruppen kommer med følgende anbefalinger: Det er behov for å styrke arbeidet med innkjøp på alle nivåer, både i den enkelte kommune og samarbeid mellom kommunene gjennom felles innkjøpstjeneste Kommunene må øke sin bevissthet om innkjøp ved å utarbeide en innkjøpsstrategi før man innfører ehandelsløsninger. Innføring av ehandel vil kreve endringer i fullmakter, rutiner, organisering og stille større krav til kompetanse for de som er involvert i innkjøpsarbeid. Prosjektgruppen mener at kommunene må sette av stillingsressurser til innføring, opplæring, brukerstøtte og drift av innkjøpssystemet. Det er vanskelig å kvantifisere stillingsressursen, men prosjektgruppen anbefaler at en 100 % stilling dedikeres til dette arbeidet i hver kommune frem til kommunene har tilstrekkelig erfaringer med systemet til å anslå stillingsstørrelse. Videre vil match med faktura gi økt arbeidsmengde ved regnskapskontorene i kommunene. Videre foreslår prosjektgruppen at felles innkjøpstjeneste styrkes personalmessig for å utføre oppgaver som kan gjøres sentralt istedenfor flere ganger i hver kommune. Det må gjøres en nærmere vurdering av organisering og arbeidsfordeling mellom felles innkjøpstjeneste og de enkelte kommunene, samt innhente erfaringer fra andre innkjøpssamarbeid. Prosjektgruppen vil anbefale at man anskaffer innkjøpsmoduler fra leverandørene av kommunenes økonomisystemer siden dette vil gi best funksjonalitet og man kan få størst gevinst ved at systemet er integrert med kommunens økonomisystem. 3

6 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Innkjøp av varer og tjenester i kommunene utgjør ca 30 % av kommunenes totale driftsbudsjetter. Innkjøp er det området i kommunene som det smerter minst å effektivisere. Ingen ansatte behøver å bli sagt opp og effektivisering av innkjøp går i liten grad utover brukerne av kommunale tjenester. Innkjøp er et fagområde mer et komplisert regelverk og hvor det er lett å gjøre feil. Dette kan gi økonomiske og omdømmemessige konsekvenser for kommunene. Selve anskaffelsen og innføring av ehandelssystem er kanskje 20 % av dette prosjektet. De øvrige 80 % består av bevisstgjøring av organisasjonen, opplæring og kompetanseutvikling, organisasjons- og rutineendringer og kontroll og rapportering. 1.2 Tidligere vedtak Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet satte i i gang et utredningsarbeid for å kartlegge eventuelle gevinster ved et utvidet samarbeid innen lønn og regnskap mellom kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektet ble gjennomført med en forstudie og et forprosjekt. Forprosjektet viste at kommunene ikke var modne til å gjennomføre samarbeidsløsninger som krever organisatoriske endringer innen lønn og regnskap. Økonominettverket fikk i oppdrag om å utarbeide et oppfølgingsprosjekt for å se på andre samarbeidsmuligheter. Økonominettverket gjennomførte en kartlegging av aktuelle tiltak og pekte ut følgende hovedområder/-prosesser som aktuelle. Anskaffelsesprosessen Leveranse og salg av tjenester Registrering av timer Registrering av fravær Vedlikehold av ansattinformasjon Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet vedtok i sitt møte å sette i gang et delprosjekt om innføring av ehandel. Prosjektplanen ble sist revidert i rådmannsutvalgets møte Organisering av arbeidet Arbeidet med innføring av ehandel er organisert som et prosjekt med rådmannsutvalget som styringsgruppe. Videre er det etablert en prosjektgruppe bestående av John Ånon Jonassen, prosjektleder, Heidi Engestøl (arbeidsgivernettverket/vennesla kommune), Tom Olstad (økonominettverket/birkenes kommune), Kenneth Fedog (IT-utvalget/Søgne kommune) og Ingrid Skaim (Felles innkjøpstjeneste/kristiansand kommune). Prosjektgruppen jobber tett med innkjøpskoordinatorene i kommunene. 4

7 1.3 Avgrensning Prosjektet omfatter kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne og Songdalen. Iveland er medlem av et annet innkjøpssamarbeid (OFA), men følger denne prosessen tett. Kristiansand kommune har innført ehandel og deltar derfor ikke direkte i prosjektet. Felles innkjøpstjeneste i Kristiansand deltar i prosjektet med sin kompetanse og erfaring med innføring og bruk av ehandelsverktøy. Prosjektet omfatter utarbeidelse av innkjøpsstrategi, organisering av innkjøpsarbeidet i kommunene, rutineendringer, kompetanseutvikling for ansatte og innføring av ehandelsverktøy. 5

8 2. Kartlegging og analyse 2.1 Interessentanalyse Prosjektgruppen har gjennomført en interessentanalyse (se vedlegg) hvor interessentene knyttet til innføring av ehandel er identifisert, i hvilken grad de er involvert, hva slags holdning de har til prosjektet og hvilke kommunikasjonsbehov de ulike interessentene har. Det er i tillegg gjennomført informasjonsmøter i kommunene for å informere og forankre prosjektet. I hovedsak er alle interessentene positive til prosjektet. Det er en viss skepsis i noen kommuner basert på tidligere erfaringer med innføring av ehandel. Videre vil innføring av ehandel få konsekvenser for de som bestiller varer og tjenester i kommunene. I denne forbindelse er det en viss skepsis til å ta i bruk nye systemer og at rutiner vil bli endret. En del ansatte kan miste sin fullmakt til å bestille varer og tjenester. Dette kan oppfattes som at man blir fratatt et gode. Generelt sett er leverandørene av varer og tjenester til kommunene positive til ehandel ved at dette forenkler og effektiviserer også leverandørenes rutiner. Imidlertid kan det være mindre lokale leverandører som vil føle innføring av ehandel som en trussel. 2.2 Kartlegging av ehandelsverktøy Prosjektgruppen har gjennomført kartlegging av ehandelsløsninger. Det finnes tre hovedalternativer: a. Bruk av eorder eorder er et innkjøpsverktøy som følger med ehandelsplattformen fra DIFI. Verktøyet er inkludert i prisen for bruk av ehandelsplattformen. Verktøyet er en selvstendig løsning som i liten grad er integrert mot økonomisystemet i kommunene. Verktøyet kan være spesielt relevant for små kommuner. Fordeler: Integrert med ehandelsplattformen, lave anskaffelses- og driftskostnader, lite behov for opplæring og konsulenthjelp Ulemper: Mangler funksjonalitet, ingen fakturamatching, dårlig muligheter for integrasjon mot økonomisystem b. ASP innkjøpssystem På markedet finnes det frittstående innkjøpssystem med fullgod funksjonalitet i forhold til ehandelsplattformen og med muligheter for integrasjon mot kommunenes økonomisystem. Fordeler: God funksjonalitet, mulighet for konkurranse i markedet, mulighet for integrasjon mot kommunenes økonomisystem Ulemper: Dårligere integrasjonsmuligheter mot kommunenes økonomisystemer, flere leverandører å forholde seg til. 6

9 c. Integrerte innkjøpssystemer Leverandørene av kommunenes økonomisystemer (Visma og Agresso) leverer integrerte innkjøpsmoduler til økonomisystemene. Disse er tilpasset ehandelsplattformen og sikrer at ehandel blir en integrert del av økonomirutinene gjennom fakturamatching og anvisningsrutiner. Fordeler: Best funksjonalitet og integrering mot ehandelsplattformen og kommunenes økonomisystemer og rutiner. Kjent grensesnitt. Ulemper: Avhengighet av leverandøren av økonomisystemet. Pris? Konklusjon og anbefaling: Prosjektgruppen vil anbefale at man anskaffer innkjøpsmoduler fra leverandørene av kommunenes økonomisystemer siden dette vil gi best funksjonalitet og man kan få størst gevinst ved at systemet er integrert med kommunens økonomisystem. 2.3 Kartlegging av omfang av innkjøp i kommunene Det er gjennomført en kartlegging av innkjøp i kommunene pr Kartleggingen viser innkjøpsvolum totalt, antall fakturaer totalt, de største leverandørene med innkjøpsvolum og antall fakturaer, de viktigste varegruppene m.m. Oversikt over kommunenes kartlegging følger vedlagt. I tillegg ble det gjennomført en detaljert kartlegging i Kristiansand kommune i forbindelse med innkjøpsstrategien for Kristiansand i Denne figuren viser at potensiale for ehandel ligger i de varegrupper med mange fakturaer i forhold til volum. F. eks. medikamenter, papir/bøker, mat, materiell, ikt, transport, renhold/vedlikehold og andre varer og tjenester. 7

10 Kommune Totalt innkjøpsvolum Antall leverandører Antall faktura Lillesand Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Søgne Sum De største leverandørene i hver kommune Lillesand Leverandør Verdi Type Los As strøm Nettbuss Sør A/S skoleskyss Gustav Pedersen As diverse Libir renovasjon Tah-Investeringer As leie lokaler Varegrupper/artskonti:: Kjøp i kroner siste regnskapsår Antall kjøp/bestillinger Antall leverandører Energi Transport egne trans midler Annet forbruksmateriell Matvarer Inventar og utstyr Birkenes Leverandør Verdi Type Los As Strøm Franzefoss Miljøkalk As Kalk Norsk Storkjøkken Engros As Tørrvarer, ost- og meieriprod. Gustav Pedersen As Tørke-, renholds-, avfallshåndt., medisinsk forbruksmatr. DnB Bank Asa Dagligvarer Varegrupper/artskonti:: Kjøp i kroner siste regnskapsår Antall kjøp/bestillinger Antall leverandører Kjøp av kalk Vedlikehold Innkjøp av mat Andre driftsutgifter Undervisningsmatr

11 Iveland Leverandør Verdi Type Varegrupper/artskonti:: Kjøp i kroner siste regnskapsår Antall kjøp/bestillinger Antall leverandører Vennesla Leverandør Verdi Type Gumpens auto Bil Gustav Pedersen Forbruksvarer Agder rør as Rørdeler SJT miljø Avløp ATEA AS IT Varegrupper/artskonti:: Kjøp i kroner siste regnskapsår Antall kjøp/bestillinger Antall leverandører Strøm Matvarer og vann Vedlikehold av bygg Lisenser Vedlikehold avløp Songdalen Leverandør Verdi Type Los As Strøm Asplan Viak As Konsulenttjenester Gustav Pedersen As Rengjøringsmateriell, medisinsk utstyr mm Faveo Prosjektledelse As Konsulenttjenester 9

12 Varegrupper/artskonti:: Kjøp i kroner siste regnskapsår Antall kjøp/bestillinger Antall leverandører Strøm Matvarer Vedlikehold av kommunale veier Lisenser på dataprogram Datakommunikasjon/internett kommunalt Søgne Leverandør Verdi Type Veidekke Agder AS entreprenørarbeid Repstad anlegg AS entreprenørarbeid Los AS Strøm Atea AS It-utstyr, inventar/utstyr nybygg Agder Kollektivtrafikk AS Skyssutg. til/fra skole Varegrupper/artskonti:: Kjøp i kroner siste regnskapsår Antall kjøp/bestillinger Antall leverandører Strøm Diverse matvarer Kjemikalier Læremidler Annet fritt skolemateriel Kartleggingen viser at det er samlet innkjøpsvolum i de aktuelle kommunene på ca 715 mill. kr. (regnskap ikke inkludert Iveland). De største varegruppene varierer fra kommunene til kommune, men strøm og kjøp av varer og tjenester til byggeprosjekter er de største gruppene. Disse varegruppene vil i første omgang ikke være aktuelle i ehandel. Strøm er abonnement hvor fakturaene fra LOS er elektroniske fakturaer rett inn i økonomisystemet. Det skjer ingen bestilling via ehandel, men fakturabehandlingen er likevel helautomatisk. Ett konservativt anslag er at ca 20 % av innkjøpsvolumet i kommunene vil egne seg for ehandel på kort sikt. Dette utgjør ca 150 mill. kr. årlig. Det vil være mulig å øke denne andel etter hvert som ehandel blir mer utbredt blant leverandørene og gjennom nye avtaler. Bergen kommune har i sin anskaffelsesstrategi et mål om 100 % andel i løpet av Kartlegging av avtaledekning Kartleggingen av innkjøpsvolum i kommunene viser at kommunene har avtaler med leverandører innen de viktigste områdene. Felles innkjøpstjeneste i Kristiansand kommune har inngått 54 aktive rammeavtaler for KnS-i alle eller deler av kommunene Totalt 45 avtalekategorier som for eksempel: Energi Mat Rekvisita 10

13 Medisiner Biler Drosjetjenester Renhold og tørkeprodukter Vaskeritjenester Vikartjenester Vedlegg: Oversikt over avtaler Kommunene må i arbeidet med innføring av ehandel gjennomføre en grundig kartlegging av avtaledekningen i kommunene. 2.5 Organisering av innkjøpsarbeidet i kommunene Innkjøpsarbeidet i kommunene skjer delvis gjennom felles innkjøpstjeneste i Kristiansand og delvis gjennom egne ressurser i de enkelte kommunene. Arbeidet med innkjøp i kommunene kan deles i tre hovedgrupper: Konkurransegjennomføring og avtaleinngåelse Bestilling og avrop i forhold til eksisterende avtaler Kontroll og rapportering knyttet til innkjøp Kommunene har hver sin innkjøpskoordinator som har ansvaret for koordinering av innkjøp og konkurransegjennomføring av enkeltavtaler. Innkjøpskoordinatorene har avsatt en viss andel av sin stilling til dette arbeidet (Lillesand 30 % stilling). I de fleste kommunene er innkjøpskoordinator knyttet til økonomikontoret. Videre gjennomføres det konkurranser og avtaleinngåelse i de enkelte enhetene i kommunene. Dette gjelder spesielt tekniske tjenester og innen bygg og anlegg. Bestilling og avrop skjer i stor grad desentralt i kommunene. Dette medfører at det i mange tilfeller er liten grad av koordinering av innkjøp og at det forekommer innkjøp som er utenom eksisterende avtaler. Fullmaktene til innkjøp følger kommunens delegasjonsreglement ved at budsjettansvarlig har fullmakt til å gjøre innkjøp i sin enhet innen gitte rammer. Attestasjon og anvisning følger av kommunens internkontroll for økonomiområdet. Innføring av ehandel vil kreve en gjennomgang av fullmaktstrukturen i kommunene. Videre må rutinene knyttet til bestilling, attestasjon og anvisning endres som følge av ehandel. EHandelsystemene vil imidlertid sikre bedre kontroll med innkjøp, bedre rapporteringsmuligheter og redusere mulighetene for ulovlige innkjøp. 2.5 Interkommunalt samarbeid Knutepunkt Sørlandet Innkjøp (KnS-i) er en samarbeidsavtale mellom kommunene Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla om innkjøp av varer og tjenester. Formålet med samarbeidet er å øke kapasiteten, sikre kontinuiteten, heve kompetansen, effektivisere anskaffelsesprosessene og styrke fagmiljøet innen innkjøp. Avtalen gjelder ikke anskaffelser av bygg og anlegg med tilhørende konsulenttjenester. Samarbeidet følger reglene for kommunalt samarbeid i Kommuneloven, jfr. 27, men er ikke et eget rettssubjekt. Samarbeidet trådte offisielt i kraft

14 Kristiansand kommune er vertskommune for innkjøpssamarbeidet. Hver av randkommunene betaler årlig sin del av økte kostnader for en stilling hos vertskommunen hvor kostnaden fordeles etter folketall. Vertskommunen tilsetter, og har arbeidsgiveransvar for daglig leder og øvrig personell. Innkjøpssjefen i Kristiansand er for tiden daglig leder i samarbeidet. Randkommunene blir forespurt om de ønsker å delta i de planlagte konkurransene for varer og tjenester til drift. Det er frivillig hvilke avtaler den enkelte randkommune ønsker å delta i. I hovedsak kjøres nesten alle konkurransene for alle, eller deler av kommunene. Unntaksvis kjøres konkurransen bare for Kristiansand kommune. Innkjøpstjenesten yter bistand i enkeltanskaffelser etter forespørsel. Randkommunene har via ekstranettet tilgang til verktøy for prosedyrer, maler og eksempler og avtaleoversikten. Innkjøpstjenesten administrerer rammeavtalene. 2.6 Kompetanse Innkjøpsområdet er faglig komplisert med mange lover og regler som man må forholde seg til. Det er lett å gjøre feil som kan få økonomiske og omdømmemessige konsekvenser for kommune og de involverte. En viktig suksessfaktor ved innføring av ehandel er at de personene som er involvert i innkjøpsprosesser har tilstrekkelig kompetanse. I kommunene er det lite formell innkjøpskompetanse, men mange som arbeider med innkjøp har lang erfaring med innkjøpsarbeid. Det finnes imidlertid mange som gjennomfører konkurranser og inngår avtaler som ikke har tilstrekkelig kompetanse. Videre er det mange bestillere som ikke har god nok kompetanse og kunnskap om de til enhver tid gjeldende avtaler som kommunen har. Kommunene vil bli bedt om å gjennomføre en kompetansekartlegging innen innkjøpsområdet. Ut fra denne kartleggingen vil det bli utarbeidet en kompetanseutviklingsplan og utarbeidet konkrete kurstilbud for å styrke innkjøpsarbeidet i kommunene. Kursene vil bli utviklet i samarbeid med felles innkjøpstjeneste og eksterne fagmiljø. Opplæring i bruk av ehandelssystemet vil bli gitt av leverandøren som en del av innkjøp av systemet. 2.7 Risiko/sårbarhetsanalyse Det er i prosjektplanen for innføring av ehandel utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektgjennomføringen. Innføring av ehandel er et omfattende prosjekt og vurderes til å ha høy risiko. En tommelfingerregel i slike prosjekter er at prosjektets risiko er 80 % knyttet til organisatoriske forhold og 20 % til tekniske forhold. Prosjektet vil endre arbeidsprosesser og fullmakter og kan derfor møte betydelig motstand blant de berørte. Det må derfor i stor grad fokuseres på endringsledelse, kommunikasjon, medvirkning, motivasjon og opplæring. Risikofaktorene i delprosjektet er for liten grad av forankring av prosjektet i kommunene undervurdering av kostnader og tidsbruk 12

15 overvurdering av gevinster manglende system for måling av gevinster motstand mot endringer i kommunene undervurdering av kompleksiteten i prosjektet for liten fokus på opplæring og rutineendringer Prosjektgruppen vil spesielt påpeke at kapasiteten hos nøkkelpersoner i kommunene kan bli en flaskehals. EHandelsverktøyet krever ressurser i en periode hvor økonomi- og regnskapsmedarbeidere er opptatt med årsavslutning og rapportering. Innkjøpskoordinatorene og felles innkjøpstjeneste i Kristiansand er nøkkelfaktorer for en vellykket innføring av ehandel. Dette er sårbare ressurser som har sine stillinger belagt med andre oppgaver. En vellykket innføring krever at disse i tilstrekkelig grad blir frigjort til prosjektet. Videre kan etableringen av Kristiansandsregionens ikt-samarbeid skape problemer for prosjektgjennomføringen. Konsekvensene av disse risikofaktorene er at prosjektet kan bli forsinket og/eller at kostnadene blir større enn forutsatt. I tillegg vil prosjektgruppen peke på overgangen fra prosjekt til drift som svært kritisk. Det må avsettes tilstrekkelig med ressurser både i kommunene og i felles innkjøpstjeneste for å håndtere denne overgangen på en god måte som sikrer gevinster og et vellykket prosjekt. 2.8 SWOT-analyse Sterke sider Stor grad avtaledekning Felles innkjøpstjeneste i Knutepunkt Sørlandet Operative innkjøp fungerer bra Muligheter Innføring av ehandelsløsning Innføring av andre verktøy Bedre samordning av innkjøp i kommunen Økt kompetanse Svakheter Mangler formalisert innkjøpsstrategi Liten grad av struktur og styring av innkjøp i kommunene Lav kompetanse på innkjøp Trusler Klager fra leverandører Gebyr for brudd på lov om offentlig anskaffelse 13

16 3. Konsekvenser av innføring av ehandel Innføring av ehandel vil ha konsekvenser for rutiner, organisering og kompetanse i kommunene. Dette notatet gir en gjennomgang basert på erfaringene fra Kristiansand kommune. 3.1 Rutiner Ved innføring av ehandel vil arbeidsflyten og rutinene bli endret. Rekkefølgen på kontering, attestasjon og anvisning blir endret. Manuelle rutiner 1. Bestiller 2. Varemottaker 3. Sentralt fakturamottak 4. Konterer 5. Attesterer 6. Anviser 7. Overføring til regnskap for utbetaling ehandel 1. Bestiller og konterer 2. Anviser 3. Attesterer/Varemottaker 4. Sentralt fakturamottak 5. Overføring til regnskap for utbetaling Fordelen med ehandel er at den med budsjettfullmakt vil ha bedre kontroll med hva som bestilles og hva som er til enhver tid er disponert av budsjettet. Videre vil kontrollen med at mottatt vare stemmer med bestilling bli bedre, men også at fakturaen er riktig i forhold til priser i inngåtte avtaler. Innføring av ehandel vil kreve en gjennomgang av hvem som har fullmakt til å bestille varer og tjenester. Bruk av innkjøpssystemet setter større krav til kompetanse. Det vil derfor være naturlig samle fullmaktene til å bestille på færre medarbeidere. I forhold til dagens manuelle rutiner vil enkelte som bestiller varer og tjenester oppleve å miste denne muligheten. Dette vil muligens oppleves som at innføring av ehandel medfører mer omstendelig rutiner. Det er viktig å finne praktiske løsninger, men også ha fokus på at innføring av ehandel gir en helt annen oversikt og kontroll over innkjøp som ikke dagens manuelle rutiner kan gi. De nye rutinene setter krav til rask godkjenning av bestillinger fra den som har anvisningsmyndighet. Det anbefales å ta i bruk mobil teknologi som muliggjør godkjenning av bestillinger og faktura uten at man fysisk er tilstede. Videre må arbeidet organiseres slik at det er backup-personell ved ferier, sykefravær m.m. Et av de områdene som innføring av ehandel gir størst gevinst på er fakturakontroll mot bestilling og avtaler. Dette er med på å sikre at kommunene får de riktige prisene i forhold til inngåtte avtaler og at faktura stemmer med bestilling og mottatt vare eller tjeneste. Dette vil kreve mer ressurser ved regnskapskontorene. 14

17 Dagens rutiner ved manuell bestilling Rutiner ved ehandel 3.2 Roller Forutsetninger Bestilleren kan bestille, kontere og attestere, men ikke anvise. Anviseren kan bare anvise og kan derfor ikke bestille og heller ikke attestere. Bestiller og konterer Bestiller: Hver enhetsleder utpeker en (evt. flere) som skal kunne bestille varer og tjenester for enheten. 15

18 Bestilleren mottar behov og sørger for bestilling. Ved bestilling gjennom innkjøpssystemet ehandel fylles kontostrengen inn ved registrering av innkjøpsordreforslag som sendes videre til anviser for godkjenning og utsendelse, eller avvisning. Bestilleren mottar ordrebekreftelser fra leverandør. Denne skal kontrolleres mot innkjøpsordren. Mengde, leveringsbetingelser, pris, kvalitet. Leverandør varsles hvis det ikke er i orden. Hvis alt er i orden, så godkjennes ordrebekreftelsen. Konterer: Hver enhetsleder utpeker en (evt. flere) som skal kunne kontere fakturaer for enheten Sjekker at fakturaen tilhører enheten, setter på kontostreng, helt eller delvis. Dersom delvis må attesterer komplettere den. Konterer kan også være attesterer. Anviser Det er enhetslederen som har anvisningsmyndigheten innenfor sitt ansvarsområde. Enhetslederen kan delegere denne fullmakten til andre underordnede i enheten sin. Anviser skal kontrollere foreslått kontostreng til utgiftsføring og rette hvis feil eller mangelfullt utfylt. Anviser kontrollerer også at momskoden er korrekt. Anviser opererer innenfor sine fullmakter iht. budsjettansvar. Ved bestilling gjennom innkjøpssystemet ehandel mottar anviser innkjøpsordreforslag. Godkjenner, eller avviser innkjøpsordreforslaget. Ved godkjenning anvises fakturabeløpet til utbetaling og utgiftsføring i regnskapet. Attesterer/Varemottaker Hver enhetsleder utpeker en (evt. flere) som skal kunne attestere for mottatte varer og tjenester. Ved å attestere godkjennes det at levering av varer og tjenester er i henhold til bestilling. Attesterer/varemottaker og bestiller kan godt være samme person. Attesterer/varemottaker mottar varen/tjenesten, kontrollerer dette mot innkjøpsordre og pakkseddel/levert tjeneste. Dersom det stemmer overens, godkjennes leveringen. Dersom det er avvik mellom innkjøpsordre og pakkseddel/levert tjeneste, gjennomføres avvikshåndtering. Hver enhet utarbeider egne rutiner for avvikshåndtering i overensstemmelse med kommunens sentrale bestemmelser. Sentralt fakturamottak Leverandørene sender fakturaene direkte til sentralt fakturamottak. Ved bestilling gjennom innkjøpssystemet ehandel: Faktura matches mot varemottak, er det overensstemmelse utbetales fakturaen. Dersom det er avvik, skal fakturamottak ha en prosedyre for hvordan avviket skal håndteres. Ved manuell bestilling vil attesterer være ansvarlig for avvikshåndtering. Innføring av ehandel vil gi effektiviseringsgevinster, men vil også kreve mer ressurser i deler av innkjøpsprosessen. Ved innføring av ehandel er det naturlig å ha færre bestillere. Dette vil gi mer arbeid på de som bestiller. Videre vil fakturamatching kreve mer ressurser ved regnskapsenheten. 16

19 3.3 Kompetanse Innkjøp er et krevende fagfelt med et komplisert lov- og regelverk hvor det er lett å gjøre feil. Ved innføring av ehandel reduseres noen muligheter for å gjøre feil, men kompetanse er en nøkkelfaktor for det gode innkjøp Det er derfor viktig at de personene som er involvert i innkjøpsprosessen har god kompetanse. Ved innføring av ehandel er det spesielt bestiller- og varemottakerkompetansen som det stilles større krav til. Bestillerkompetanse: Kjenne og kunne bruke kontoplanen Kunnskap om avtalen og avtalebetingelsene Håndtere ordrebekreftelse Varemottakerkompetanse: Kjenne avtaleloven Kunnskap om avtalen og avtalebetingelsene Reklamasjonshåndtering bevisbyrden spare på fraktbrev til faktura er mottatt og matchet. Kunnskap om garantihåndtering iht. avtale Kunne instruks for avvikshåndtering match IO og fraktbrev 3.4 Fullmaktsstruktur Fullmaktsstrukturen i kommunene når det gjelder innkjøp følger av delegasjonsreglementet i kommunene. Fullmaktsstrukturen viser hvem som ansvar for bestilling, varemottak, anvisning, kontroll og rapportering. Videre må fullmaktsstrukturen inneholde rollebeskrivelser og beløpsgrenser. Dagens ordning er at minst 2 personer må signere på en faktura før betaling gjennomføres (attesterer og anviser). I ehandel videreføres denne ordningen slik at 2 personer må involveres før en bestilling går til leverandør (bestiller og anviser). Det er bestillingen som er avgjørende, for det er denne som forplikter kommunen økonomisk. Derfor er ehandel lagt opp til at anviseren må inn i bildet allerede ved bestilling. Det er viktig med enkle prosedyrer for tildeling og tilbakekalling av fullmakter. Fullmaktene må registreres i datasystemene slik at internkontrollen også ivaretar dette på en systemmessig måte. I dag er det f.eks. for dårlige (manglende) rutiner når personer slutter i kommunen. Ved innføring av ehandel må kommunene gjennomgå sin fullmaktsstruktur med henblikk på å redusere antall bestillere, tydeliggjøre ansvar og roller. Det må sikres tilstrekkelig med ressurser slik at det er backup ved fravær. 3.5 Drift av innkjøpssystemet Ved innføring av ehandel innføres en ny modul i kommunens økonomisystem. Dette innebærer at brukeradministrasjon m.m. gjøres i økonomisystemet. ehandel krever at innkjøpsavtaler legges inn i systemet. Dette kan gjøres på ulike måter. Leverandørene kan pålegges gjennom avtalene å gjøre sine kataloger tilgjengelige i innkjøpssystemet eller kommunen kan legge inn kataloger og avtaler manuelt. En viktig suksessfaktor ved innføring av nye fagsystemer er god opplæring og god tilgang til brukerstøtte, spesielt i oppstartsfasen. 17

20 Kommunene bør styrke innkjøpskoordinatorstillingen slik at denne er dedikert innkjøp og innføring av ehandel. 3.6 Forholdet til felles innkjøpstjeneste Elektronisk innkjøpssystemer er tatt i bruk i flere innkjøpssamarbeid. De forskjellige innkjøpssamarbeidene har imidlertid organisert arbeidet med ehandel på ulik måte. Noen har i stor grad sentralisert arbeidet med ehandel, mens andre har valgt å la kommunene selv ha ansvaret for ehandel. Det vil være muligheter for gevinster ved å sentralisere en del av arbeidet med ehandel gjennom felles brukerstøtte, innlegging av felles avtaler m.m. slik at kompetanse og ressurser kan utnyttes på en bedre måte enn ved at hver kommune skal gjøre dette hver for seg. Det må gjøres en nærmere vurdering av organisering og arbeidsfordeling mellom felles innkjøpstjeneste og de enkelte kommunene. 3.7 Konklusjon Innføring av ehandel kan på sikt gi betydelige gevinster, men krever også mer ressurser. Risikoanalysen for prosjektet peker på at spesielt overgang fra prosjekt til drift er kritisk og at det må settes av tilstrekkelig ressurser for å sikre realisering av gevinster. Prosjektgruppen mener at kommunene må sette av stillingsressurser til innføring, opplæring, brukerstøtte og drift av innkjøpssystemet. Det er vanskelig å kvantifisere stillingsressursen, men prosjektgruppen anbefaler at en 100 % stilling dedikeres til dette arbeidet i hver kommune frem til kommunene har tilstrekkelig erfaringer med systemet til å anslå stillingsstørrelse. Videre vil match med faktura gi økt arbeidsmengde ved regnskapskontorene i kommunene. Videre foreslår prosjektgruppen at felles innkjøpstjeneste styrkes personalmessig for å utføre oppgaver som kan gjøres sentralt istedenfor flere ganger i hver kommune. Det må gjøres en nærmere vurdering av organisering og arbeidsfordeling mellom felles innkjøpstjeneste og de enkelte kommunene, samt innhente erfaringer fra andre innkjøpssamarbeid. 18

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Knutepunkt Sørlandet

Knutepunkt Sørlandet Knutepunkt Sørlandet PROSJEKTMANDAT FOR INNFØRING AV EHANDEL I KNUTEPUNKT SØRLANDET Prosjektleder John Ånon Jonassen Teamleder Prosjekteier Rådmannsutvalget ENDRINGSLOGG Versjon Dato Endring Produsent

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Situasjon Offentlige Anskaffelser Planlegging Konkurranse gjennomføring

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER TEMA OG STRUKTUR Definisjoner Virksomhetenes utfordringer Spesifisering av prosjektramme EVRYs metodikk for innkjøpsprosjekter

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Hva kommer på efaktura/e-handel?

Hva kommer på efaktura/e-handel? Hva kommer på efaktura/e-handel? Direktoratet for forvaltning og IKT Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avd. for offentlige anskaffelser Det gode innkjøp AGFA-rapporten - høring høsten 2008 Fokus på elektronisk

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til betaling Oppfølgning PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Rådgiver Per Inge Bjørnevik, Stavanger kommune Senior rådgiver Petter

Detaljer

E- handel Elektronisk handel

E- handel Elektronisk handel T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for

Anskaffelsesstrategi for Anskaffelsesstrategi for Strand kommune for perioden 2014-2017 Dokumentansvarlig: Jon Ola Syrstad Utarbeidet av: Bente Aanestad Fjelde Dato opprettet: 28.02.14 Dato sist endret: 28.02.14 Arkivreferanse:

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Innføring av e-handel i Halden kommune

Innføring av e-handel i Halden kommune Innføring av e-handel i Halden kommune E-handel Brukersamling DIFI 04. November 2015 Svein Andersen Innkjøpsrådgiver / Systemansvarlig Halden kommune Fakta Halden kommune Fjord og festningsbyen 30 000

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser Anskaffelser i Sandnes kommune Ronny Pettersen, leder anskaffelser Tema Anskaffelsesenheten Utfordringer Hvordan vi jobber Fremtiden Tips til leverandørene Anskaffelsesenheten 10 ansatte, 7 plassert i

Detaljer

GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Virksomhetsplan 2013

GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Virksomhetsplan 2013 GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET Virksomhetsplan 2013 Åsmund Gusfre 26.10.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Sammendrag... 3 Ressurser og budsjett... 3 Arbeidsoppgaver... 3 1. Informasjon...

Detaljer

Regional innkjøpsordning - RIIG

Regional innkjøpsordning - RIIG KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.11.2015 064/15 RLU Kommunestyret 10.12.2015 118/15 RLU Saksansv.: Trond Sommer Arkiv:K1-601 : Arkivsaknr.: 13/1832

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse v/petter Vinje,

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse v/petter Vinje, Prosjektveiviser Ehandel 22.08.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Å lykkes med e-handel er enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer

Detaljer

KSI Trondheim 10. mai 2017 «fra bestiller til strategisk aktør»

KSI Trondheim 10. mai 2017 «fra bestiller til strategisk aktør» KSI Trondheim 10. mai 2017 «fra bestiller til strategisk aktør» Innkjøpssjef (Bodø/SIIS) Øystein Nilsen Saltenkommunene kartutsnitt (SIIS) Kartutsnitt Utvidet SIIS, LOVI, HALD Tilbakeblikk - status og

Detaljer

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert

Detaljer

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011 Jon A Kveen SSØ Hamar Senter for statlig økonomistyring Side 1 1) STATUS Side 2 Fra og med 1.1.2011 tilbyr SSØ e-handel som en del av sin

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Retningslinjer for anskaffelser

Retningslinjer for anskaffelser Retningslinjer for anskaffelser 1 Definisjon/avgrensning Anskaffelsesområdet omfatter følgende aktiviteter: avdekke og spesifisere behov søke i leverandørmarkedet kostnadsramme og budsjettmessig dekning

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring:

Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring: Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring: Område Tjeneste/Oppg Nivå Endringer Verktøy/digital Gevinster Org/lokalisering Innkjøp og

Detaljer

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland Prosjekt e-handel Implementeringsprosjekt Visma e-handel Plan for presentasjon ehandel. Vi forteller hvem vi er. (Vi er alle i møtet) Hva prosjektet skal levere. Prosjektorganisasjonen. Noen av milepælene

Detaljer

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Styret SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet(KD) ber om at styret blir forelagt en rapport fra et dialogmøte i 2010 (vedlagt). KD ber styret

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse og gevinstrealisering v/petter Vinje,

Prosjektveiviser Ehandel Endring og endringsledelse og gevinstrealisering v/petter Vinje, Prosjektveiviser Ehandel 16.10.13 Endring og endringsledelse og gevinstrealisering v/petter Vinje, 95118243 Å lykkes med e-handel er enkelt, men ikke lett! Endringer som følge av ehandel Endring og Endringsledelse

Detaljer

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017 Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2017 Innhold 1. POLITIKK OG STRATEGI FOR ANSKAFFELSER... 2 1.1 MÅL... 2 1.2 DELMÅL... 3 2. ORGANISERING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 16/338 INNKJØPSSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED BODØ KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 16/338 INNKJØPSSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED BODØ KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 16/338 INNKJØPSSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED BODØ KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar avtale om administrativt

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for UiB

Anskaffelsesstrategi for UiB Anskaffelsesstrategi for UiB 2016-2019 Innledning Universitetet i Bergen (UiB) kjøper varer og tjenester for over 1,5 milliarder kroner i året. Innkjøp utgjør dermed en vesentlig del av UiBs budsjett.

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Gevinstrealiseringsprosjektet innen e-handel for kommunene på Øvre Romerike

Gevinstrealiseringsprosjektet innen e-handel for kommunene på Øvre Romerike Gevinstrealiseringsprosjektet innen for kommunene på Øvre Romerike 13. mai 2015 Torbjørn Bjørklund leder E-handel brukersamling Difi 1 sprogrammet Vi er en region i betydelig vekst! Kommune Innbyggere

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen. Prosjektforslag for innføring av Ehandel - Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen. Prosjektforslag for innføring av Ehandel - Værnesregionen Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2013/4630-2 Saksbehandler: Bente Bakken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Prosjektforslag for innføring av Ehandel - Værnesregionen Forslag

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked?

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Jan Mærøe Seniorrådgiver (Difi) Hva er Difi, og hva jobber vi med Difi utvikler offentlig sektor.

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER Statlig innkjøpsnettverk Jostein Engen Linda Lieberknecht AGENDA 1. Krav til elektronisk samhandling 2. Digitalisering 3. Hva gjør vi nå? - Innkjøpssynergier verdier gjennom

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Handlingsprogram BTV Innkjøp

Handlingsprogram BTV Innkjøp Handlingsprogram BTV Innkjøp 1. januar 2013 til 31. desember 2013 Vedtatt av Innkjøpsrådet Side 1 av 8 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Det er utarbeidet et strategidokument for BTV Innkjøp. Handlingsplanen skal

Detaljer

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 Agenda Skatteetaten ehandel Hvorfor, Hvordan og Hva Implementering hva har vi gjort og hvorfor gjør vi som vi gjør? Suksesskriterier

Detaljer

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel Status og veien videre Jostein Engen Seniorrådgiver (Difi) Agenda Nytt forenklet regelverk for offentlige anskaffelser Nye EU-direktiver Status elektronisk faktura Status e-handel E-handel i årene

Detaljer

Handlingsplan. Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden

Handlingsplan. Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden Handlingsplan Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden 2009-2012 Handlingsplan- organisering og fullmakter 1 1. Opprette et permanent innkjøpsforum Kostnad dekkes av den enkelte enhet/effekten

Detaljer

Ehandel brukersamling 4. desember 2015. Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) Av Wenche Ludviksen Sæther Rådgiver ehandel og innkjøp

Ehandel brukersamling 4. desember 2015. Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) Av Wenche Ludviksen Sæther Rådgiver ehandel og innkjøp Ehandel brukersamling 4. desember 2015 Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) Av Wenche Ludviksen Sæther Rådgiver ehandel og innkjøp Agenda Bakgrunn NII Hovedtrekkene fra innføringen Hvilken effekt

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 10.02.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-O-003/12 Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 Saksbehandler/-sted: Vedlegg:

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Status på anskaffelsesområdet ved inngang til ny strategiperiode ( )

Status på anskaffelsesområdet ved inngang til ny strategiperiode ( ) Saksnr: 201609978-6 Saksbehandler: BIGU Delarkiv: ESARK-1704 på anskaffelsesområdet ved inngang til ny strategiperiode (2017-2020) Hovedområdet for Anskaffelsesstrategi 2013-2016 har vært effektiv ressursbruk

Detaljer

Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen for å lukke avvik til orientering.

Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen for å lukke avvik til orientering. Arkivsaksnr.: 16/868 Lnr.: 4771/17 Ark.: 601 &50 Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna Forvaltningsrevisjon anskaffelser 2016 - tiltaksplan Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen

Detaljer

Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG

Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Glenn A. Hole Fakta ang. NG innkjøp Årlig kjøpsvolum > MNOK 50 Geografisk spredt virksomhet Sentral innkjøpsstrategi Lokal utførelse av bestilling-/ innkjøp fra

Detaljer

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Digitalisering Direktoratet for forvaltning og IKT Hvorfor elektronisk handel? I avtaleperioden Presise bestillinger

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Endring og Endringsledelse Endring vil si de forandringer i rammevilkår, mål, strategier, planer, prosesser, organisering,

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Kan e-handel gi intern kontroll?

Kan e-handel gi intern kontroll? Kan e-handel gi intern kontroll? Nettverksmøte NIRF den 23 mai 2012 Knut Øyvind Granli leder e-handel i Difi Disposisjon Innledning Hva mener Difi med elektronisk handel? Situasjonsbeskrivelse offentlige

Detaljer

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet Bakgrunn: 15 offentlige virksomheter deltok i Ehandelsprosjekt Hordaland Støttet med

Detaljer

Innhold 1. Innledning Økonomi Mål og resultatoppnåelse Avtaleproduksjon Konkurransegjennomførings- og

Innhold 1. Innledning Økonomi Mål og resultatoppnåelse Avtaleproduksjon Konkurransegjennomførings- og ÅRSMELDING FOR NEDRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (NRI) 2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Økonomi... 3 3. Mål og resultatoppnåelse... 3 3.1. Avtaleproduksjon... 3 3.2. Konkurransegjennomførings- og kontraktsoppfølgingsverktøy...

Detaljer

Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektplan

Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektplan Forprosjekt it-organisering i Knutepunkt Sørlandet Prosjektplan Utarbeidet av Dato 05.02. Versjon 1.5 John Are Tharaldsen/Per Bendixen, KS John Ånon Jonassen Behandling Rådmannsutvalget 02.02. Status Vedtatt

Detaljer

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering?

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket Det gode innkjøp gjennom digitalisering? Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering? Hør om hvordan UiO har jobbet med digitalisering av anskaffelser og hvordan de benytter dette til styring og kontroll.

Detaljer

Prosjektveiviseren.no

Prosjektveiviseren.no Prosjektveiviseren.no Utrullings/- innføringsstrategi kategorisering, utnyttelsesgrad, avropsmetoder v/ Seniorrådgiver Jan Mærøe Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og Støtte Kontroll:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Forutsetning 1 - def. verdikjeden Forutsetning Handlingsrom Verktøy Resultater Policy og strategi Organisasjon

Detaljer

Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser Innovative anskaffelser 01.11.2017 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Norges 7.største kommune Ca 80.000 innbyggere Anskaffer varer og tjenester for ca 1,2 milliarder årlig 2 Anskaffelsesenheten o Sentralt o 7 ansatte

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg,

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, Realisering av gevinster i Bærum kommune Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, 11.05.17 Bærum kommune Norges 5.største kommune 123.000 innbyggere 7 288 årsverk 12.000 ansatte 10 milliarder brutto budsjett 1,5-2,5

Detaljer

Økologisk mat i offentlige anskaffelser

Økologisk mat i offentlige anskaffelser Økologisk mat i offentlige anskaffelser Kristin Bredrup Jurist, førstekonsulent Hvorfor har vi reglene? Gjennomføring av et indre marked i EØS-området Sikre fornuftig bruk av det offentliges ressurser

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1 1.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Avtaledekning 1.1 Lokale anskaffelser Det skal gjennomføres halvårlig evaluering

Detaljer

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for 1 INNLEIING Time kommune er ein kommune i vekst og talet på innbyggjarar er forventa å auka betydeleg framover. Folkeveksten vil krevja investeringar i barnehagar, skular, sjukeheimar og infrastruktur.

Detaljer

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Kurs i bestillingssystemet Basware PM U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger

Detaljer

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal Sesjon 3: Anskaffelsesstrategi med Difis nye Direktoratet mal for forvaltning og IKT Hvorfor gode strategier og planer? Hvorfor anskaffelsestrategi? Få anskaffelser relevant for ledelsen Bli en del av

Detaljer

For å høste må man så. For å få avkastning må man investere

For å høste må man så. For å få avkastning må man investere For å høste må man så. For å få avkastning må man investere Brukerkonferansen 8. oktober 2013 Prosjektleder Torbjørn Bjørklund Agenda Kommunene på Hovedfokus i prosjekt e-handel Suksessfaktorer Kost/nyttevurderinger

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Virksomhetsplan 2015

GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Virksomhetsplan 2015 GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET Virksomhetsplan 2015 Rune Hagøy 04.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Virksomhetsplan 2015 Innledning... 3 Sammendrag... 3 Ressurser og budsjett... 3 Arbeidsoppgaver... 4

Detaljer