Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013"

Transkript

1 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Alexander Gustavsen Bergen Energi Anders Moborn Rejlers Energitjänster AB Anita Løyning Agder Energi Anne Stine Hop Hafslund Fakturaservice Christian Le Statnett Eigil Tengesdal Gideon Ovadya BKK Nett Geir Davidsen CGI Gunnar Løkkebø VOKKS Nett AS Heidi Lilleby Hafslund Hedgning Kris Lindøe Bergen Energi May Britt Holsen Laugen Enoro Morten Lehmann Fortum Distribution AS Nils Harald Staff Stange Energi Nina Ishaug Halvorsen Skagerak nett Ole Marius Haugene Nansdal Statnett (prosjektleder) Ove Nesvik EdiSys (sekretær) Roy Martin Nilsen Compello Rune Larsen Statnett Steinar S Arff Skagerak nett Stian Henriksen NVE Szymon Andruchow Statnett Øystein Solberg TietoEnator Prosjekt Effektivisering av sluttbrukermarkedet - gjennomfakturering 2.pptx, se punkt 15 Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Presisering av krav til nettselksapets nøytralitet ved fakt...pdf, se punkt 15 Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Ytterligere presisering.pdf, se punkt 15 Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Svar på henvendelse om fellesfakturering og kraftselskapers...pdf, se punkt 15 Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Regionalnettsordning enmeldingsformat.pptx, se punkt 20, Informasjon Side 1

2 0 Aksjoner og konklusjoner fra møtet Se Vedlegg C, NEE saksliste. 1 Praktisk informasjon 2 Godkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble godkjent med følgende tillegg: Dager og virkedager, se punkt 22.1 under Eventuelt. Z03 meldinger med feil, se punkt 22.2 under Eventuelt Oppgradering av layout, se punkt 22.3 under Eventuelt Beløpsgrenser for APAM og ATAM, se punkt 22.4 under Eventuelt Det ble også bemerket at saksnummer må starte på 1 igjen når man begynner på et nytt år. Sak 2013/33 til 2013/38 er derfor renummerert til Sak 2013/1 til 2013/6. 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat, se Norsk Ediel Ekspertgruppe - Møtereferater, ble godkjent med en kommentar om at Gideon var feilaktig notert som møtedeltager. 4 Sak 2012/06: AMS forskriften Status for ESK prosjektet (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft) er at saken ligger til behandling i OED/Regjering. Med andre ord ingen avklaring enda. Konklusjon: Vi avslutter saken og legger en påminnelse inn i huskelisten. Vi oppfordrer NVE til å få fortgang i en avklaring. 5 Sak 2012/21: BSO modell for endring av stipulerte stander Saken var utsatt fra forrige NEE møte. NVE har bedt sine jurister undersøke om det med utgangspunkt NVEs regelverk foreligger en plikt for nettselskapene å korrigere alle målerstander, eller om dette er et privatrettslig anliggende mellom sluttbruker og nettselskap. Lyse hadde sendt inn følgende kommentar til møtet: Hvordan avvik mellom stipulert og målt forbruk skal gjøres opp mellom aktør og sluttkunde er et privatrettslig forhold som ikke kan reguleres av NEE/SSE. Hvis løsningen i en slik sak blir omfordeling av forbruk bakover i tid så gjøres dette hos netteier etter avtale med kunden. Deretter må kraftleverandør gjøre korrigeringer på kraft i henhold til de endringene som kunden og netteier har blitt enige om. NVE informerte om at de ikke vil komme med noen beløpsgrense eller andre føringer for punktet, siden dette er en sak av privatrettslig karakter. Det oppfordres til å se på saker som har vært behandlet i El-klagenemda. BKK opplyste at de normalt legger korrigeringen på siste periode. Dersom kunden klager korrigerer de normalt tilbake i tid. VOKKS presiserte at problemstillingen ikke vil være relevant (i hvert fall mindre relevant) etter at AMS er innført. Konklusjon: Side 2

3 Siden det ikke kommer noen føringer fra NVE vil ikke NEE gjøre noe med forretningsregler for korrigering av målerstander. 6 Sak 2012/22: EHF-format for fakturering Ove opplyste at et første utkast til veileder, samt XML eksempelfiler, er distribuert til prosjektdeltagerne for en ukes høring. Deretter sendes forslaget til NEE for to ukers høring (sendes tirsdag 12. februar 2013 dersom det ikke kommer blokkerende kommentarer). Etter høring publiseres miniveilederen på DIFI s hjemmesider. Camilla Bø fra Hafslund vil være med som representant for energibransjen i DIFI s prosjekt for EHF versjon 2.0. Camilla har lovet å informere Hafslunds representant i NEE om fremdrift og eventuelle spørsmål som bør diskuteres i NEE, slik at NEE holdes orientert om framdriften. Det vil avgjøres senere om det er behov for et felles DIFI/NEE møte før versjon 2.0 publiseres (planlagt 1. juni 2013). Lyse hadde sendt inn følgende kommentar til møtet, vedrørende punkt 6, sak 2012/22, punkt 12 Sak 2013/1 og punkt 15 Sak 2013/4: Alle disse dreier seg om EHF og fellesfakturering. Kommenterer dem derfor under ett. Observerer at det er mange «ønsker» og «ønsker ikke» fra enkeltaktører i prosjektgruppen. EHF-prosjektet må ha et edruelig forhold til dette. Ønskene og behovene blant aktørene i bransjen kan sprike. Dersom prosjektet skal dekke alle behov vil det bli vanskelig å enes om en velfungerende standard. Prosjektet må konsentrere seg om de kravene 301-forskriften og regnskapsloven stiller. I møtereferatet fra EHF-prosjektet er det nevnt flere ganger at det ikke er et ønske med samlefaktura. Vi vil ikke avskrive samlefaktura. I CGIs system er betalingsdokument som samlefaktura heter der, vanlig og et ønske fra mange kunder. Mange aktører fakturerer også flere produkter, så som Altibox og fjernvarme/kjøling, sammen med strøm og nettleie. I slike sammenhenger dukker også behovet for samlefaktura opp. Det må tas hensyn 301-forskriftens krav om at netteiers logo og kontaktinformasjon skal komme fram på samlefaktura. Det må avklares forhold omkring innfordring og tilgang til stenging av anlegg hvis betaling uteblir. Kraftleverandør har ingen mulighet i dag for å begjære stenging av et anlegg. Hvordan blir rutinen hvis det er netteiers krav som ikke blir betalt? Begrepet akonto som dukker opp i dokumentene, er ikke gangbart lenger. Fra diskusjon: Ove informert om at: o Veilederen fra DIFI har konsentrert seg om kravene som stilles i forskrift 301 og regnskapsloven. o Samlefaktura (faktura som inneholder flere målepunkter) og Samfakturering (når det sendes en felles faktura for nettleie og strøm, samt evt. andre produkter) er beskrevet i veilederen. o NVEs krav til fakturering av husholdninger implementeres som PDF vedlegg eller link til «min side» Det i dag ikke mulig å benytte EHF mot nettbank. Det arbeides imidlertid for å få dette til i en senere versjon. Side 3

4 Det ble påpekt at begrepet a-konto må endres til forskuddsbetaling i henhold til 20 i «Forskrift om prisopplysning på varer og tjenester». Aksjon: Ove vil informere DIFI/NEE EHF prosjekt om at begrepet a-konto må endres til forskuddsbetaling i veilederen. 7 Sak 2012/27: NECS NECS hadde som hjemmelekse fra forrige NEE møte å vurdere om det er mulig å få til bedre kontroller relatert til dobbeltregistrering (rapportering på samme aktør (konto) fra ulike oppgavegivere for samme nettområde). Statnett hadde diskutert dette og funnet at det er for komplisert å gjøre noe med: F.eks. lagres ikke kraftleverandør som en del av informasjonen knyttet til en komponentkode Det må med andre ord opprettes et helt nytt register for å kunne foreta en kontroll mot komponentkoden som innrapporteres ifm. balanseavregningen. Fra diskusjon: Enkelte komponentkoder inneholder volum hvor hele eller deler av volumet er fritatt for elsertifikat. Elsertifikatregisteret vil ikke kunne avvise meldinger med volum som er fritatt for elsertifikatplikt. Det er en kobling i lov om elsertifikater mellom elavgift og elsertifikat. Nettselskapene har imidlertid problemer med å trekke fra anlegg som ikke er elsertifikatpliktige (mye manuell håndtering). For eksempel er kraft kjøpte direkte fra mikrokraftverk (under 100 kw) ikke elavgiftspliktige og dermed heller ikke elsertifikatpliktige. NECS har ikke validering for perioden en leverandør er aktiv i et nettområde. NBS (Nordic Balance Settlement) er planlagt i drift i løpet av En valideringsordning slik det blir forespurt om vil ha en relativt kort levetid fram til NBS overtar og nye valideringsløsninger må til. NECS mener kost/nytte ikke står i stil med hverandre, men at kostnaden blir altfor høy. Det ble opplyst at det vil opprettes et brukerråd for elsertifikat interessenter i regi av NVE. Dette er et typisk punkt å ta opp i dette brukerrådet Bergen Energi (BE) hadde som hjemmelekse å komme opp med noen spørsmål relatert til elsertifikatrapportering for elsertifikatpliktige som leverer i ikke-konsesjonspliktige nett. BE har imidlertid funnet ut at de må ta dette direkte med NECS og vil eventuelt komme tilbake dersom det er saker av felles interesse. Konklusjon: Det gjøres ikke mer fra NEE s side Problemstillingen rundt kontroller relatert til dobbeltregistrering foreslås diskutert i «brukerråd for elsertifikat interessenter» i regi av NVE 8 Sak 2012/28: Avvisingsårsaker ved anleggsovertagelse Diskusjon rundt bruk av avvisingsårsaker ved anleggsovertagelse, der sluttkunden allerede har avtale med en kraftleverandør (f.eks. tegnet under overtagelse). Kommentarer fra forrige NEE møte: Avvisning av en anleggsovertagelse PRODAT/Z03-Z21 mellom samboere/innen samme husstand der vi som netteier ikke vil tillate overtakelse på grunn av gjeld. 14 i Standard nettleieavtale. Hvilken årsak skal brukes? Hva kan vi si til kraftleverandør? Side 4

5 Anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling. Hva har vi som netteier lov til å informere kraftleverandør om i forhold til gjeld og anleggsstatus? Nettselskapet (og alle) har taushetsplikt når det gjelder betalingsproblemer. Dette kan ikke opplyses i en avvisning. Koder fra dagens prosessbeskrivelse: # Avvisingsårsak Beskrivelse E10 Ukjent målepunkt Benyttes dersom nettselskapet ikke finner målepunkt id i egen database. E22 Målepunkt blokkert for endring Benyttes dersom kraftleverandør sender ny PRODAT/Z08 uten at kansellering av forrige PRODAT/Z08 er bekreftet eller dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. E50 Ugyldig dato/periode Skal benyttes dersom meldingen inneholder ugyldig dato utover at meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. N08 Manglende skiftestand Benyttes ved kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft, dersom det er et profilavregnet målepunkt som det ikke er kommet inn en gyldig måleravlesning på innen fristen. N05 Feil i fødselsdato/ organisasjonsnummer Merk at nettselskapet må selv innhenter målerstand dersom målepunktet er fjernavlest eller er umålt og at målerstand i særskilte tilfeller kan stipuleres når dette er avtalt med samtlige parter. Benyttes dersom fødselsdato eller organisasjonsnummer i mottatt melding ikke stemmer med nettselskapets data for målepunktet. N10 Ulovlig stoppdato Skal benyttes dersom meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. Alle hadde som hjemmelekse fra forrige møte å vurdere om vi trenger nye koder, avvisingsårsaker og eller bedre forklaringer til neste møte. Lyse hadde sendt inn følgende kommentar til møtet: Tilfellene som nevnes er dekket av kode E22. Vi kan ikke se at det er nødvendig med innføring av nye koder/avvisningsårsaker. Diskusjon: kommenterte at det ikke burde være mulig å avvise en anleggsovertagelse PRODAT/Z03-Z21 mellom samboere/innen samme husstand der netteier ikke vil tillate overtakelse på grunn av gjeld. VOKKS opplyste at hele 15,8 % av anleggsovertagelser meldt som Z03 har anleggsadresse langt unna VOKKS sitt nett. En avvisning er hjemlet i 14 i Standard nettleieavtale, men nettselskapene har ikke lov til å informere om kundenes økonomi. NVE lovet å undersøke om de kan si noe om hva nettselskapet kan informere om i forbindelse med avvisning av anleggsovertagelser. Det ble også påpekt at det forekommer leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren. I dette tilfellet ble det foreslått å innføre en ny ebix kode: E59 Already existing relation (Rejection) The requestor asks for a change to an already existing relation in a database Side 5

6 Dette er imidlertid ikke en så viktig endring at den vil bli innført alene. Innføring av kode E59 legges i huskelisten. Inntil kode E59 er innført benyttes kode E22. Konklusjon: E22 ser ut til å kunne brukes ved avvising av anleggsovertagelser der: o Sluttkunden allerede har avtale med en kraftleverandør (f.eks. tegnet under overtagelse) o Samboere innen samme husstand ikke får overta på grunn av gjeld, ref. 14 i Standard nettleieavtale. o Anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling. En endelig konklusjon avventes imidlertid til NVE har sett på problemstillingen (neste møte) Kode E59 legges i huskelisten og innføres neste gang det vedtas en større endring. Inntil videre oppdateres prosessbeskrivelse om at E22 benyttes for leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren. Aksjon: NVE vil undersøke om de kan si noe om hva nettselskapet kan informere om i forbindelse med avvisning av anleggsovertagelser. SSE oppdaterer prosessbeskrivelsen med at E22 benyttes for leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren. 9 Sak 2012/29: Felles Nordisk sluttbrukermarked, Ediel-prosjekt Prosjektplan fra NordREG og MSG (Nordic TSO Market Steering Group) ser ut til å dra ut i tid. Konklusjon: Vi avslutter saken og legger en påminnelse inn i huskelisten. 10 Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Hafslund har hatt en sak der sluttbrukeren som flytter ut melder utflytting til nettselskapet og abonnementet opphører. Når ny abonnent i målepunktet etterhvert etablerer seg så finner ikke ny kraftleverandør målepunkt i NUBIX, fordi den tidligere kundens abonnement er opphørt. Med andre ord; skal målepunkter der sluttbruker har flyttet ut være tilgjengelig for søk i NUBIX? Hjemmelekse fra forrige møte: NVE bes om å se om de har noen synspunkter på at gammel kunde vises på målepunkter der kunden har flyttet ut, med en status = «stengt». Systemleverandørene bes om å vurdere eventuelle kostnader. Lyse hadde sendt inn følgende kommentar til møtet: I prinsippet bør alle nettselskapets målepunkter kunne søkes opp i NUBIX. Hvis et målepunkt ikke har en aktiv kunde, bør det opplyses om med teksten «ingen aktiv kunde». Gammel kunde skal ikke vises. Så lenge en person eller et foretak har avsluttet sitt forhold i et målepunkt, så vil det være tvilsom praksis fra bransjen å gi ut opplysninger om dette avsluttede forholdet. Diskusjon: NVE foreslo at det burde kunne løses ved at gammel sluttbruker ikke vises. Imidlertid oppleves ikke datakvaliteten i NUBIX som god nok til at det kan søkes kun med andre opplysninger enn navn, som; målernummer, adresse etc. opplyste at man ofte ikke får match ved kun å bruke kun målernummer og dermed er man avhengig av et navn. Side 6

7 NVE har også fått henvendelse fra kraftleverandører som ikke får opplyst målepunkt ID ved telefonhenvendelse til nettselskapet, med begrunnelse i at det er usikkert om sluttkunden har flyttet inn. Systemleverandørene meldte at det er en liten (CGI) til middels (Enoro) endring å fjerne navnet fra stengte anlegg. Det må kunne gå an å få opp stengte anlegg ved å søke på målernummer og anleggsadresse. Minimum søkeresultat er Målepunkt ID. Aksjon: NVE vil undersøke om de har noen synspunkter på om gammel kunde må fjernes fra svaret av personvernhensyn. 11 Sak 2012/31: Postnummerliste pr. nettselskap fra NUBIX Det har kommet forespørsel fra aktører om å kunne hente ut liste over postnumre som tilhører hvert nettselskap i NUBIX (dette er data som hver netteier legger inn selv). Er dette informasjon som kan være åpen for alle? I så fall kan SSE lage en nedlastingsfunksjon i NubixWeb. SSE informerte om at NUBIX brukerveiledning er oppdatert i henhold til NEE referat fra 5. mars 2008, det vil si at «postnummer ikke skal tas med inn i søket i nettselskapenes databaser». SSE har også forsøkt å få kontakt med aktøren som tok opp spørsmålet for å be om en bedre spesifikasjon av årsaken til punktet, uten resultat. Punktet anses som avsluttet. 12 Sak 2013/1: Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør fra BSO Punktet ble tatt sammen med Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren. 13 Sak 2013/2: Plusskunder Bakgrunn for saken: Hvordan håndtere «netto-timeserier» (disse kan bli negative) Skal plusskunder håndteres med to serier; en for forbruk og en for produksjon, eller som en netto tidsserie? Har NVE noen regler hvordan forbruk og produksjon fra plusskunder skal håndteres? Lyse hadde sendt inn følgende kommentar til møtet: En måler hos en plusskunde skal ha to telleverk. Et for uttak og ett for innmating. Disse telleverkene skal rapporteres ulikt i ulike sammenhenger. De vil sannsynligvis ha ulik pris. Det vil være en begrensning å slå disse to sammen til en nettoserie. NVE informerte: Slik ordningen er i dag er det nettselskapene som kjøper overskuddskraften fra plusskundene. Kraften kjøpes til dekking av nettap og får dermed ingen F- eller P-kode (komponentkoder). NVE vurderer to alternative ordninger for en permanent ordning: 1. Kraftleverandør kjøper overskuddskraften. Målingene skjer netto time for time. Vi vurderer muligheten for at kraftleverandør kan håndtere alt som forbruk slik at ev. overskuddskraft går til fradrag på innrapportert forbruk. Bakgrunnen for det er at plusskunder utgjør veldig liten andel og at det i liten grad vil påvirke nettoforbruket som en omsetter skal anmelde. Side 7

8 Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på en slik ordning. Vil det være en forenkling for omsetter å håndtere all kraft fra plusskunder som forbruk på en f-kode? Prisen som kraftleverandør betaler plusskunden for overskuddskraft vil ikke bli regulert. Alt måles og refereres i tilknytningspunktet dvs. ikke behov for en egen måler på produksjonen og derav mulighet til å bruke av egenprodusert kraft innenfor hver time. 2. Områdekonsesjonær kjøper kraften til en regulert pris. Innebærer at vi må innføre en kjøpsplikt i energiloven. Dette alternativet er foreløpig minst aktuelt.vi ønsker også å utvide definisjonen av plusskunde, men ikke konkludert med hvor grensen skal gå. Diskusjon: BKK spurte om det å innføre en kjøpsplikt er ønskelig? Det er ønskelig å benytte to tidsserier i meldingsutvekslingen, det vil si egne tidsserier for forbruk og produksjon. Avregningen kan uansett beregnes som nettoavregning. VOKKS nevnte at det langt fra er sikkert at nettapet er stort nok til å dekke produksjonen. Med plusskunder mener NVE: Sluttbruker av elektrisk energi som har en årsproduksjon som normalt ikke overstiger eget forbruk, men som i enkelte driftstimer har overskudd av kraft som kan mates inn i nettet. Produksjonsenheter hvor det kreves omsetningskonsesjon eller sluttbrukere med produksjon som også leverer elektrisk energi til andre sluttbrukere, er ikke omfattet av ordningen for plusskunder. Tilbakemelding til NVE: Det er ønskelig å benytte to tidsserier i meldingsutvekslingen, det vil si egne tidsserier for forbruk og produksjon. Avregningen kan uansett beregnes som netto- eller bruttoavregning, det vil si at dersom nettoavregning velges trekkes produsentens eget forbruk fra på produksjonen og produsenten får betalt (eller må betale) for netto innmating. Alternativt kan produksjon og forbruk sendes til ulike kraftleverandører. Det viktige er å ha ulike tidsserier for produksjon og forbruk. Det er ønskelig å vurdere alternativer til at nettselskapene har kjøpsplikt for innmatingen. 14 Sak 2013/3: Bruk av desimaler Se diskusjonsunderlag fra Hafslund i Vedlegg A Lyse hadde sendt inn følgende kommentar til møtet: Vi forstår Hafslunds argumentasjon. Når forbruket skal vises for en husholdningskunde med lavt forbruk er ikke avrunding til hel kilowattime godt nok. Men vi synes det er for tidlig å starte dette arbeidet i NEE. Det er for mye som ikke er avklart fra myndighetene ennå både omkring sentral måleverdidatabase, AMS og grensesnitt mot kunden og når og hvis AMS kommer. Diskusjon: BKK er skeptisk til å innføre desimaler, så lenge forskriften krever avregning i hele kwh. I våre naboland benyttes desimaler når måleverdier utveksles. Desimaler kan være nyttig blant annet i forbindelse med energieffektiviseringstiltak for husholdningskunder Fortum er for innføring av desimaler, men synes at to desimaler er nok Side 8

9 Hjemmelekse: Alle vurderer til nest møte om NEE skal sende en forespørsel til NVE om å endre forskrift 301 slik at måleverdier sendes med (to eller flere) desimaler. Alle undersøker kostnader med sine systemleverandører Er det enklere å koble endringen til innføring av AMS? 15 Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Energi Norge mener at felles fakturering via kraftleverandøren er et aktuelt tema. Energi Norge mener det bør på agendaen i NEE for å unngå en fase med manuelle rutiner.: FELLESFAKTURERING Energi Norge konstaterer at store andeler av bedriftsmarkedet for strøm (private og offentlige kunder) i lengre tid har forutsatt fellesfaktura fra strømleverandøren. Det synes å være økende interesse for dette i forbrukermarkedet. For at både nettselskaper og kraftleverandører skal kunne tilby dette på en effektiv måte vil Energi Norge ta opp utvikling av elektroniske standard meldinger i NEE for å understøtte en effektiv håndtering av markedet. NVE har som svar på konkrete henvendelse om fellesfakturering av strøm presisert at energilovgivningen ikke er til hinder for at nettkunder velger å overlate mottak av nettleiefakturaen til en forretningsfører som har en annen fakturaadresse enn målepunktet. I tillegg har NVE presisert at nettselskapet, med bakgrunn i nøytralitetsregelverket, må behandle kundens forretningsfører på lik linje med andre kunder. Videre at forretningsføreren, med bakgrunn i nøytralitetsregelverket, har krav på å få tilsendt fakturaen på tilsvarende elektronisk format som nettselskapet allerede benytter, eksempelvis ved produksjon av sine egne e-fakturaer. NEE har så langt ikke spesifikt beskrevet en prosess for fellesfakturering (eller samfakturering) av nettleie og kraftleveranse, men det er tatt høyde for at fellesfakturering kan skje, blant annet ved at det kan angis en egen fakturaadresse i PRODAT meldingene. I leverandørskiftemeldingen (PRODAT/Z03) kan man for eksempel angi at fakturaen skal sendes til kraftleverandøren og ikke til sluttkunden. NEE og DIFI har i vinter kjørt et prosjekt for å se om det kan lages en egen veileder for bruk av EHF faktura i kraftbransjen. Det er i dag et krav om at alle nye avtaler (enkeltanskaffelser regnes som ny avtale) som inngås av statlige etater skal benytte EHF faktura og det vurderes om tilsvarende regel også skal gjelde for kommunale virksomheter. Med andre ord finnes det i dag et elektronisk fakturaformat som SKAL benyttes mot statlige virksomheter og det er nok ikke mange nettselskap som ikke har leveranser til en statlig virksomhet. På siste møte i dette prosjektet (onsdag 16/1) ble det enighet om innhold i et første utkast til veileder for bruk av EHF faktura, der det blant annet er foreslått å beskrive hvordan denne kan benyttes for samfakturering av nett og kraft. Kan NEE anbefale at EHF-faktura brukes som fakturamelding mellom nettselskap og kraftleverandør, og mellom kraft-leverandør og sluttkunde (i hvert fall i B2B markedet)? En del saker som trenger avklaring: De juridiske aspektene relatert til avtale mellom nettselskap og kraftleverandør (hva skjer dersom kraftleverandøren går konkurs?) Men dette er kanskje ikke NEE s problem? Hvordan håndtere adresseinformasjon (er dagens fakturaadresseinformasjon i PRODAT meldingene bra nok?)? Påvirker dette Ediel-portalen? Må det gjøres noe med måledata? Hva med fakturavedlegg og NVE s krav til innhold i fakturaen til husholdningskunder: o Informasjon om fakturagrunnlaget, herunder priser, kraftvolum og hvorvidt kunden mottar leveringspliktig kraftleveranse Side 9

10 o o o o o o Dersom stipulerte verdier benyttes som faktureringsgrunnlag skal dette fremgå tydelig av fakturaen. En grafisk sammenligning av årets forbruk i hver enkelt avregningsperiode med tilsvarende periode foregående år. Enova SF sitt telefonnummer til gratis telefontjeneste for rådgivning om energisparing og energiomlegging. Oversiktlig informasjon om hvilke opplysninger som må oppgis for å foreta skifte av kraftleverandør. Informasjon om at kunden kan sammenlikne kraftpriser på Konkurransetilsynets internettsider, og det skal opplyses om nettadressen til disse sidene. Fakturaen skal opplyse om kundens anledning til å fremme innsigelser mot fakturaen, herunder muligheten til å kontakte Elklagenemnda. Kontaktinformasjon til Elklagenemnda skal framgå av fakturaen. viste en presenterte på vegne av Energi Norge (vedlagt), med etterfølgende diskusjon: Eigil presiserte hva han mener med «gjennomfakturering»; kraftleverandør videreformidler faktura fra nettselskap og krever inn pengene. Det trengs antagelig en ny prosessbeskrivelse, kjøreveiledning eller lignende dokument som beskriver meldingsflyt (PRODAT-meldinger) blant annet for å: o «Bestille» gjennomfakturering fra kraftleverandør o Beskrive forretningsregler (ref. BSO notat, se punkt 12) Det må vurderes om DIFI/NEE veilederen dekker behovene som er skissert i presentasjonen fra Energi Norge. NVE presiserte at de har fått en konkret henvendelse fra hvor NVE i svaret presiserer at kunden skal kunne velge en ekstern part som forretningsfører, det vil si kunne velge å bruke kraftleverandør som forretningsfører for nettleien. Med andre ord kan sluttbrukerne i dag kreve gjennomfakturering, se vedlagte PDF-dokumenter. En prosessbeskrivelse for gjennomfakturering må ha kravet om en leverandørsentrisk modell i bakhodet. Hafslund foreslo at NEE oppretter et underprosjekt i NEE som tar utgangspunkt de overordnede tankene fra BSO og Energi Norge og lager forslag til forretningsregler og beskrivelse av meldingsutveksling. Alternativt at NEE kjører et forprosjekt (en dag) der det lages forslag til premissene for et prosjekt Rejlers foreslo å definere et sett med UseCases som viser hva som skal løses og hvem som er aktører. Notatet fra BSO (se sak 12, Sak 2013/1: Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør fra BSO) ble kort diskutert. Notatet vil bli diskutert i et for forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør. Konklusjon: NEE vil kjøre et en-dags NEE-forprosjekt for å se på hva NEE kan gjøre i forbindelse med forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør. Møtet vil finne sted torsdag 21. februar på Gardermoen. NEE inviteres. 16 Sak 2013/5: 1462-meldingen/ JIP Hafslund ser at netteiers JIP for et helt år tilbake i tid er nødvendig for å beregne et så korrekt volum som mulig ved forskuddsfakturering (tidl. akonto). Forskriften kan bare tolkes til at nettselskapet skal sende JIP med verdier kun fra det tidspunkt kraftleverandøren får en profilkunde i et nettområde, og tilsvarende ikke sende 1462 dersom en kraftleverandør ikke lenger har aktive leveranser (profil) i nettområdet. Kan vi på en eller annen måte få inn i prosessbeskrivelsen at 1462 for et helt år tilbake i tid må sendes første gang man skal sende denne meldingen i tilknytning til at en leverandør får leveranse i et «nytt» nettområde? Kan man eventuelt som alternativ vurdere en felles JIP pr. Side 10

11 prisområde? Hafslund har sammenlignet JIP for prisområdene, og vi oppfatter profilen som tilstrekkelig lik, selv om volumet varierer. En felles andelsvis fordeling av forbruk pr. prisområde bør derfor kunne være et alternativ. Lyse hadde sendt inn følgende kommentar til møtet: Det å få tilsendt historisk JIP vil være aktuelt i tilfeller hvor en kraftleverandør er ny i nettområde og dermed ikke har historiske data. Videre gjelder det produkter som baseres på forskuddsbetaling. Hvor mange tilfeller/kunder gjelder dette for og hvilke kraftvolumer gjelder det. Og igjen: Netteier får kostnader med dette og kraftleverandør eventuelt gevinsten. Dette må bli en kost/nytte-vurdering. På grunn av dårlig tid ble saken utsatt til neste møte, der saken vil bli flyttet opp på agendaen. 17 Sak 2013/6: Oppdatering av navneopplysninger fra leverandør til nettselskap Kraftleverandør mottar av og til oppdatering av navn på abonnent i forhold til hva nettselskapet har registrert, f.eks. hvis kunden har endret etternavn ved ekteskapsinngåelse. Det kan gjerne være kraftleverandør som oppdager navneendringen gjennom seneste kundekontakt, enten som generell informasjon fra kunde eller ved leverandørbytte. Informasjonen om navneendring, enten via Z09 eller i Z03-meldingen, leses ofte ikke inn hos nettselskapet, eller byttet avvises pga. forskjell i navn. Dette gjelder i tilfeller hvor fødselsdato er den samme. Fra innfordringssiden meldes dette som et datakvalitetsproblem, da de ser saker hvor tvist typisk kan stå om den aktuelle kunden faktisk er ansvarlig for forbruket eller ikke, og hvor nettselskapet ikke har oppdatert navn. Hvordan ser andre i bransjen på denne problemstillingen, og kan man se mulige løsninger på dette, gjerne innført gjennom prosessbeskrivelsen? På grunn av dårlig tid ble saken utsatt til neste møte, der saken vil bli flyttet opp på agendaen. 18 Hvordan fungerer NEE? Evaluering av ledelse, prosjektstyring, faglig innhold, fasiliteter m.m. (utsatt fra forrige møte). På grunn av dårlig tid ble saken utsatt til neste møte, der saken vil bli flyttet opp på agendaen. 19 Gjennomgang av huskelisten, se Vedlegg B På grunn av dårlig tid ble saken utsatt til neste møte. 20 Informasjon Rune Larsen fra Statnett informerte om meldingsformatet som skal benyttes for utveksling av målerverdier i forbindelse med ny regionalnettsordningen: NVE har i brev av 7. mars 2012 fattet vedtak om innføring av samordnet tariffering av regionalnett (regionalnettsordningen). Statnett er i samme vedtak utpekt som ansvarlig for ordningen som skal tre i kraft 1. januar I den forbindelse har Statnett i samarbeid med EdiSys dokumentert meldingsformatet som skal benyttes for utveksling av målerverdier. Formatet er beskrevet både på norsk og engelsk (Grid settlement - User guide for message exchange og Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge) og ligger tilgjengelig på Ediel-portalen (User Guides and IG). Noen regler for MSCONS for nettavregning: o Det skal ikke brukes 2400 til å spesifisere slutten på siste time for en dag, men 0000 dagen etter. Statnett vil midlertidig også tillate 2400 som siste time. Side 11

12 o UNH segmentet i meldingen skal se slik ut: UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ:EDIEL2 o Subadresse skal være NETTAVR Statnett gjør oppmerksom på at dette foreløpig gjelder timesserier per målepunkt under Regionalnettsordningen. Dersom aktørene sender meldinger med subadresse TIMER til Statnett skal de fortsette å gjøre det. 21 Neste møte(r) Mandag 18. mars, 09:00 15:00, Gardermoen 22 Eventuelt 22.1 Dager og virkedager I NVEs forskrift 301 benyttes begrepet «virkedager» for alle perioder, mens det i Energi Norges standardavtaler konsekvent benyttes «dager». Dette har medført at vi i Ediel prosessbeskrivelse og de nye kjørereglene har fått en «miks av dager og virkedager», som: Fra kjørereglene: Nettselskapet skal godta kombinert opphør av kraftleveranse og nettleie (PRODAT/Z03-Z21) 14 dager (eller lenger) fram i tid (i henhold til Energi Norges netteleievilkår Error! Reference source not found.). Nettselskap som ønsker å godta kombinert opphør av kraftleveranse og nettleie (PRODAT/Z08-Z21) lengre tilbake enn standardavtalens frist på 14 dager fram i tid har anledning til dette. Det anbefales i så fall å godta 10 virkedager tilbake i tid. Fra prosessbeskrivelsen: Dersom et leverandørskifte kommer inn under angrerettloven, slik at sluttkunden har 14 dagers angrerett, bør skiftedato legges 15 dager fram i tid. Det vil da være tid til å kansellere leverandørskiftet dersom sluttbruker benytter seg av angreretten... Det anbefales at nettselskapet godtar kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft, minimum 15 dager tilbake i tid. Som minimum må nettselskapet godta Kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft 14 dager (eller lenger) fram i tid (i henhold til EBLs netteleievilkår). Bør vi korrigere prosessbeskrivelsen og/eller kjørereglene? På grunn av dårlig tid ble saken utsatt til neste møte, der saken vil bli flyttet opp på agendaen Z03 meldinger med feil Fra VOKKS: VOKKS har hatt en liten opptelling av Z03 meldinger som er sendt til VOKKS Nett uten at det trolig reelt sett er kunder eller anlegg som finnes eller har noe med vårt nett å gjøre: 7,6 % av alle Z03 meldingene har oppgitt postnummer for anlegget som garantert ikke VOKKS Nett har forsyning til. Side 12

13 Antall kundebytter meldt som Z03 er ikke så stort, men av disse har hele 15,8 % anleggsadresse langt unna VOKKS sitt nett. Når siste typen meldinger går gjennom, så er konsekvensene til dels store og det er ikke spesielt hyggelig å rette opp i slike forhold, etter at helt uvitende kunder har blitt kastet ut av boligen sin. Hva er så årsaken til problemet? Trolig det at mange aktører er så kundevennlige at det skal skjerme kundene fra å måtte forholde seg til18 sifrene i Målepunkt ID, og bruker bare 10. Så komponerer man sammen målernummer, anleggsnummer eller et eller annet med 10 siffer som kunden oppgir, og så sender man Z03 til det nettselskapet som har den delen av GS1-nummerserien som dette passer med. Så skal selvfølgelig vi som nettselskap rydde opp, selv om dette er kunder vi ikke har noe med og heller trolig aldri vil få. En leverandørsentrisk modell vil selvfølgelig løse problemet for vår del, men hva med kundene? På grunn av dårlig tid ble saken utsatt til neste møte, der saken vil bli flyttet opp på agendaen Oppgradering av layout for Kjøreregler for meldingsutveksling Er det ønskelig med en mer profesjonell layout på Kjøreregler for meldingsutveksling og eventuelt andre Ediel dokumenter? På grunn av dårlig tid ble saken utsatt til neste møte, der saken vil bli flyttet opp på agendaen Beløpsgrenser for APAM og ATAM Diskusjon rundt beløpsgrense for ATAM og APAM: Er grensen på 250,- OK? Hvordan stiller dette seg etter innføring av AMS, når alle MP blir timeavlest? Bør vi ha en grense på APAM (saldooppgjør)? (var tidligere kr 150,-(?)) På grunn av dårlig tid ble saken utsatt til neste møte, der saken vil bli flyttet opp på agendaen. Side 13

14 Vedlegg A Notat fra Hafslund vedrørende bruk av desimaler m.v. NOTAT Til: NEE Fra: Hafslund Fakturaservice AS Kopi til: Dato: Angående: Underlag til sak vedr. bruk av desimaler i meldingsutveksling og avregning Jeg viser til tidligere innmeldt sak vedr. ønske om bruk av desimaler på forbruksdata i meldingsutveksling og avregning, og sender som avtalt litt mer bakgrunn for Hafslund Fakturaservices ønske om å ta opp dette i NEE. Dagens innsamlingssystemer leverer i de fleste tilfeller forbruksdata med desimaler. Forskrift nr. 301 angir at all oversending, avregning og fakturering av forbruksverdier skal skje i hele kwh. Hos mange nettselskap håndteres overgang fra desimaler ved at desimaltallet overføres til neste times forbruk i KIS-systemet eller ved utsending av forbruksdata, slik at selve forbruket ivaretas, dog noe forskjøvet. Innsamling av målerstander fra profilmålte anlegg skjer i hele kwh. I tråd med innføring av AMS vil mengden forbruk målt med desimaler øke. Det er dessuten stilt krav til tilgjengeliggjøring av forbruksdata blant annet via display og evt. egne nettsider. For anlegg med lite forbruk vil en grafisk framstilling kunne bli upresis og lite meningsfull dersom desimaler ikke skal benyttes. Man kan i enkelte tilfeller måtte vise en kurve som svinger mellom 0 og 1 kwh, og som dermed er lite informativ, ettersom det faktisk har påløpt forbruk i den aktuelle perioden. Omfanget av slike små anlegg hvor dette vil slå sterkt ut er relativt lite, men antall anlegg med relativt lavt forbruk vil øke i takt med utbygging av AMS. Hafslund Fakturaservice mener derfor at bransjen vil være tjent med å innføre desimaler i meldingsutveksling, avregning og fakturering av strømforbruk, for en mer presis håndtering og kommunisering av forbruk. Vi mener at 3 desimaler vil være tilstrekkelig og riktig å ta med, og ønsker at NEE behandler denne saken med formål å anbefale dette som en forskriftsendring til NVE, med tilhørende tilpasning av prosessbeskrivelser, kjørebok og brukerveiledninger. Da systemleverandørene ut fra vår kjennskap har løst desimal-problematikken forskjellig, vil en eventuell systemendring innebære tilsvarende forskjellige kostnader. Vi ønsker derfor at systemleverandørene gir tilbakemelding på hvorvidt en endring i tråd med vårt forslag vil medføre små, middels eller store kostnader, gjerne nærmere spesifisert overfor systemleverandørenes enkelte kunder. Oslo, 17. januar 2013 Anne Stine L. Hop Hafslund Fakturaservice AS Side 14

15 Vedlegg B Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Diskusjon rundt nye regler i forbindelse med innføring av AMS som bør legges Følges opp vår inn i Prosessbeskrivelsen og/eller Kjøreregler for meldingsutveksling 2. Oppdatering av Kjøreregler for meldingsutveksling Kjørereglene må minimum oppdateres ved oppdatering av prosessbeskrivelsen Revisjon av kjørereglene bør gjøres høsten Det bør foretas en årlig revisjon av kjørereglene 3. Start av eget prosjekt for å følge opp forslag til endringer i forskrift 301 fra «NEE prosjekt for gjennomgang av NVEs forskrift 301» (prosjekt ferdigstilt høsten 2011), som ikke ble tatt til følge av NVE (finnes i vedlegg B til NEE møtereferat fra 31. oktober 2012). 4. NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av oppstart på Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). 5. Endringer i Ediel-standarden: Feilkode E59, Allerede eksisterende relasjon innføres for å avvise leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren 6. Planlegging av norsk deltagelse i nordiske prosjektgruppe for detaljering av et felles nordisk sluttbrukermarked er lagt på is i påvente av prosjektplan fra NordREG og NEG (Nordic Ediel Group) Vurderes på et senere tidspunkt. Behandles når ESK prosjektet starter opp igjen. Legges inn i Edielstandarden ved neste oppdatering. Behandles når prosjektplan foreligger. Side 15

16 Vedlegg C NEE saksliste Sak # Navn Kommentar Status 2012/06 AMS forskriften NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av at Avsluttet Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). Foreløpig er det ingen avklaring fra NVE. Saken er avsluttet, men en påminnelse er lagt inn i huskelisten i (Vedlegg B). 2012/21 BSO modell for endring av Konklusjon: Avsluttet stipulerte stander NVE kommer ikke med noen føringer vedrørende forretningsregler for korrigering av målerstander. NEE avslutter saken. 2012/22 EHF-format for fakturering Et første utkast til veileder, samt XML eksempelfiler, Avsluttet er distribuert til prosjekt-deltagerne for en ukes høring. Deretter sendes forslaget til NEE for to ukers høring (sendes tirsdag 12. februar 2013 dersom det ikke kommer blokkerende kommentarer). Etter høring publiseres miniveilederen på DIFI s hjemmesider. 2012/27 NECS Konklusjon: Avsluttet Det gjøres ikke mer fra NEE s side Problemstillingen rundt kontroller relatert til dobbeltregistrering foreslås diskutert i «brukerråd for elsertifikat interessenter» i regi av NVE. 2012/28 Avvisingsårsaker ved Konklusjon: Pågående anleggsovertagelse E22 ser ut til å kunne brukes ved avvising av anleggsovertagelser der: o Sluttkunden allerede har avtale med en kraftleverandør (f.eks. tegnet under overtagelse) o Samboere innen samme husstand ikke får overta på grunn av gjeld, ref. 14 i Standard nettleieavtale. o Anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling. En endelig konklusjon avventes imidlertid til NVE har sett på problemstillingen (neste møte) Kode E59 legges i huskelisten og innføres neste gang det vedtas en større endring. Inntil videre oppdateres prosessbeskrivelse om at E22 benyttes for leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren. 2012/29 Felles Nordisk sluttbrukermarked Aksjon: NVE vil undersøke om de kan si noe om hva nettselskapet kan informere om i forbindelse med avvisning av anleggsovertagelser. SSE oppdaterer prosessbeskrivelsen med at E22 benyttes for leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren. Planlegging av norsk deltagelse i nordiske prosjektgruppe for detaljering av et felles nordisk sluttbrukermarked. Prosjektplan fra NordREG og NEG (Nordic Ediel Group) ser ut til å dra ut i tid. Konklusjon: Vi avslutter saken og legger en påminnelse inn i huskelisten. Avsluttet Side 16

17 Sak # Navn Kommentar Status 2012/30 Skal målepunkter være Aksjon: Pågående tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? NVE vil undersøke om de har noen synspunkter på om gammel kunde må fjernes fra svaret av 2012/31 Postnummerliste pr. nettselskap fra NUBIX 2013/1 Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør fra BSO personvernhensyn. Hjemmelekse: SSE har oppdatert NUBIX brukerveiledning med at «postnummer ikke skal tas med inn i søket i nettselskapenes databaser». Punktet avsluttes. Saken ble slått sammen med sak 2013/ /2 Plusskunder Tilbakemelding til NVE: Det er ønskelig å benytte to tidsserier i meldingsutvekslingen, det vil si egne tidsserier for forbruk og produksjon. Avregningen kan uansett beregnes som netto- eller bruttoavregning, det vil si at dersom nettoavregning velges trekkes produsentens eget forbruk fra på produksjonen og produsenten får betalt (eller må betale) for netto innmating. Alternativt kan produksjon og forbruk sendes til ulike kraftleverandører. Det viktige er å ha ulike tidsserier for produksjon og forbruk. Det er ønskelig å vurdere alternativer til at nettselskapene har kjøpsplikt for innmatingen. 2013/3 Bruk av desimaler Hjemmelekse: Alle vurderer til nest møte om NEE skal sende en forespørsel til NVE om å endre forskrift 301 slik at måleverdier sendes med (to eller flere) desimaler. 2013/4 Felles fakturering via kraftleverandøren Alle undersøker kostnader med sine systemleverandører Er det enklere å koble endringen til innføring av AMS? Konklusjon: NEE vil kjøre et en-dags NEE-forprosjekt for å se på hva NEE kan gjøre i forbindelse med forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør. Møtet vil finne sted torsdag 21. februar på Gardermoen. NEE inviteres. 2013/ meldingen/ JIP Kan det kreves at 1462 (JIP) sendes for et helt år tilbake i tid første gang man skal sende denne meldingen i tilknytning til at en leverandør får leveranse i et «nytt» nettområde? 2013/6 Oppdatering av navneopplysninger fra leverandør til nettselskap Kan man eventuelt som alternativ vurdere en felles JIP pr. prisområde? Kan vi gjøre noe med datakvaliteten i forbindelse med oppdatering av navneopplysninger fra leverandør til nettselskap? 2013/7 Dager og virkedager Det er en «miks av dager og virkedager» i Ediel prosessbeskrivelse og de nye kjørereglene. Bør vi korrigere prosessbeskrivelsen og/eller kjørereglene? 2013/8 Z03 meldinger med feil Diskusjon rundt leverandørskifter og anleggsovertakelser som er sendt til feil nett. 2013/9 Oppgradering av layout for Er det ønskelig med en mer profesjonell layout på Kjøreregler for meldingsutveksling Kjøreregler for meldingsutveksling og eventuelt andre Ediel dokumenter? 2013/10 Beløpsgrenser for APAM og ATAM Diskusjon rundt beløpsgrense for ATAM og APAM Avsluttet Avsluttet Pågående Pågående Pågående Utsatt Utsatt Utsatt Utsatt Utsatt Utsatt Side 17

18 Sak # Navn Kommentar Status 2013/11 Hvordan fungerer NEE? Evaluering av ledelse, prosjektstyring, faglig innhold, Utsatt fasiliteter m.m. Side 18

19 Vedlegg D Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Christian Hoang Huy Le Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Nansdal Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per Breistein Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Roy Martin Nilsen Sissel Hansen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Stian Henriksen Svein A. Kulstad Terje Mortveit Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trond Bjergli Trygve Kloster Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Hafslund Fakturaservice Bergen Energi Statnett Mo Industripark Istad Kraft Elis CGI BKK Nett VOKKS Nett AS AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning NVE Statkraft EG Utillity Troms Kraft Handel AS NVE Communicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysco Elis Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statnett (prosjektleder) Elis EdiSys Statoil Statkraft Navita Maik Client Computing Utility Troms Kraft Handel AS Skagerak nett Maik NVE EG Utillity CGI (tidligere Logica) Statnett (prosjektleder) Logica Hafslund Fakturaservice TietoEnator Lyse Energi AS Side 19

20 Øystein Solberg Øivind Husby TietoEnator Powel Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Side 20

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Tirsdag 14. desember 2010 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 7. januar 2011, versjon 2 Referat fra NEE

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. mars 2007 Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Dato: Onsdag 31.

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 6. oktober 2011 Referat fra NEE møte torsdag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Cut off-dato for avviksoppgjør

Cut off-dato for avviksoppgjør 10.05.2017 Cut off-dato for avviksoppgjør Oppfølgingsmøte fra ekspertgruppemøte 22 (03.05.2017) Agenda 1. Kort om premisser fra NVE 2. Elhubs vurdering av saken 3. Systemleverandører redegjør for konsekvens

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1 MØTEREFERAT Sak: Måleverdihistorikk, Go Live, PPC utsending Møtedato/sted: 12.09.2017, Skype Møteleder: Eigil Gjelsvik Ansvarlig/Avdeling: AS Referent/adm.enhet.: Victoria Lund Dato: 12.09.2017 Side 1

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Mottatte spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget # 1 (Pr kl 12.30):

Mottatte spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget # 1 (Pr kl 12.30): Mottatte spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget # 1 (Pr. 3.4.2009 kl 12.30): Del I Konkurransegrunnlagets del 1 inneholder krav til hva tilbudet skal inneholde. Der savner vi et punkt som beskriver

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Dato: 24.04.2015 Vår referanse: Deres referanse: 201406517 Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering 1. Innledning LOS viser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi

Høringsnotat. Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften - Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi 14.11.2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Gjeldende rett... 2 3 Skattedirektoratets vurderinger

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 205 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 2 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7. OPPDATERING AV NØYTRALITETSPROGRAMMET...

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere ENERGI 1-KONFERANSE 13. september 2016 Cathrine Å. Hagen Seksjon for sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE AMS Kundesentrisk markedsmodell

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Elsertifikatplikt og annullering av - viktige datoer fremover Kristin Kolseth kraftmarkedsseksjonen, avdeling for elmarkedstilsyn 1 Hvem er elsertifikatpliktige (forskriften

Detaljer

Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS

Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS Norges vassdrags- og energidirektorat N V E WC Energy AS Postboks 5890 Majorstuen 0308 OSLO Vår dato: OS-.() 3.0-+ Vår ref.: NVE 200700325-29 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler. Kari

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER VILKÅR FOR PLUSSKUNDER Oppdragsgiver: Energi Norge Kontaktperson: Trond Svartsund Leverandør: Energy Creative group AS (ECgroup) Kontaktperson hos ECgroup: Svein Sandbakken Dato: 2. september 2011 Antall

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre Workshop Smart Strøm Gardermoen 28.3.2012. Einar Westre Målet for workshopen Tilby bransjen innsikt og status i utredninger og arbeid med avklaring av relevante forhold for bedriftenes opphandling og utrulling

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn... 3 2 Ledelse og ansvar... 4 3 Taushetserklæring... 4 4 Nøytralitetserklæring... 4 5 Funksjonelt skille... 5 6 Avregningstjenester... 5 7 Kundesenter...

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

EBLs kravspesifikasjon

EBLs kravspesifikasjon EBLs kravspesifikasjon Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold presentasjon av kravspesifikasjon Hensikt og formål Oppbygging og innhold Hvordan bruke kravspesifikasjonen

Detaljer

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet)

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) og NAVN PÅ KRAFTLEVERANDØR (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) 1.

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 3. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 118 800 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer