Årsrapport 2014 nøytralitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 nøytralitet"

Transkript

1 Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS. 2. desember 2014 ble Hafslund Nett Øst fusjonert inn i Hafslund Nett AS. Vi har valgt å lage én samlet årsrapport for Nøytralitetsinstruks På bakgrunn av krav i El direktiv II har norske myndigheter innført krav i energiloven og tilhørende forskrifter som sier at alle vertikalt integrerte nettselskap med mer enn kunder skal ha et nøytralitetsprogram. Innenfor dette programmet skal det være en skriftlig instruks som beskriver hvilke tiltak som er truffet for å sikre at nettselskapet opptrer i henhold til nøytralitetsbestemmelsene. Hafslund Nett har en skriftlig instruks som internt går under navnet «nøytralitetsprogram». Denne beskriver krav til nøytral adferd for de ansatte. Alle ansatte har fått opplæring i henhold til denne instruksen og den ligger tilgjengelig for ansatte på våre intranettsider ved behov for oppslag. Lisbeth Vingås leder for avdeling Rammevilkår i Hafslund Nett - var i 2014 ansvarlig for nøytralitetsprogrammet i Hafslund Nett. Per Bjergli leder for kundeseksjonen i Hafslund Nett Øst - var ansvarlig for nøytralitetsprogrammet i Fortum Distribution og senere Hafslund Nett Øst fram til 2. desember. Ledelsen Nøytralitet som generelt tema er jevnlig oppe på ledermøtene i Hafslund Nett. Dersom det oppstår spesielle saker rundt nøytralitet i løpet av året tas dette opp i ledermøtene løpende. I 2014 har nøytralitet vært tema flere gang på ledermøte i Hafslund Nett. Fusjon med Hafslund Nett Øst Fortum Distribution, og senere Hafslund Nett Øst, hadde før fusjonen mer enn nettkunder. De var underlagt de samme krav til nøytralitet som Hafslund Nett. I forbindelse med prosessen rundt salget av Fortum Distribution AS ble det utarbeidet overgangsavtaler som skulle gjelde mellom Fortum og den solgte nettvirksomheten. Disse avtalene skulle blant annet sikre at alle forhold vedrørende nøytralitet ble ivaretatt. I løpet av 2015 vil det bli foretatt en samordning av all praksis og rutiner rundt overholdelse av nøytralitet, slik at man får alle inn på samme format. 1

2 Frem til det er foretatt en full integrering av Hafslund Nett Øst inn i Hafslund Nett vil kundene i tidligere Hafslund Nett Øst forholde seg til egne internettsider. Det fremgår av Hafslund Nett sine internettsider hvilke kunder dette gjelder. I forbindelse med kjøpet av Fortum Distribution har vi hatt møter med NVE og diskutert utfordringer og løsninger knyttet til nøytralitet i en overgangsfase fram til alle system er samordnet og konvertert inn i det nye fusjonerte selskapet. Dette er NVE vel kjent med, så vi går ikke noe nærmere inn på dette i denne rapporten. Info og opplæring av egne ansatte med hensyn på nøytralitet Alle som ansettes i Hafslund Nett må gjennomgå en opplæring i de krav som stilles Hafslund Nett i forbindelse med nøytral opptreden. Etter avlagt kurs, må alle ansatte undertegne erklæring om nøytralitet og taushetsplikt (nøytralitetserklæring). Nøytralitetserklæringen legges ved personalmappen til den enkelte ansatte. Som nevnt i rapporten for 2013 har vi jobbet med et e-læringsopplegg for nøytralitet for mer effektivt å sørge for jevnlig oppfrisking av nøytralitetskravene. E-opplæringen er ferdigstilt, men på grunn av kjøpet av Fortum Distribution i 2014 har vi valgt å avvente iverksetting av denne til fusjonen var gjennomført og alle ansatte var på plass i Hafslund Nett. E-opplæringen er i skrivende stund igangsatt for alle ansatte i Hafslund Nett. Krav til nøytralitet for tjenesteleverandører Kravene til nøytralitet er tatt inn i kontrakter med konserninterne og eksterne tjenesteleverandører. Ansatte hos konserninterne tjenesteleverandører som er i kontakt med fremtidige eller eksisterende nettkunder, og/eller gjennom sitt arbeid får tilgang til Hafslund Netts kundedata, har fått opplæring i kravene til nøytralitet og undertegnet nøytralitetserklæring. Når det gjelder kontrolltjenester i forbindelse med Det lokale eltilsyn (DLE), er det regulert inn i kontrakter og spesifikasjoner med leverandørene at alle de sakkyndige selskapene som benyttes må etterleve gjeldende nøytralitetsbestemmelser. Herunder at alle ansatte hos leverandørene får relevant opplæring samt at disse skal signere nøytralitetserklæringer. Det kreves også at selskapene skal foreta regelmessig opplæring. Oppfølging av aktiviteter og eventuelle avvik knyttet til nøytralitet er tema i rapporterings- /kontraktsmøter med tjenesteleverandørene. Unntak fra skriftlighet Hos de av Hafslund Netts tjenesteleverandører hvor de ansatte er underlagt krav om skriftlighet, er det gjort unntak fra dette kravet for personell som ikke utfører nettjenester på en slik måte at de kommer inn under kravene om nøytralitet og taushetsplikt. 2

3 Tilgang til nettselskapets databaser med nettkundeinformasjon Hafslund Nett har organisert virksomheten og datasystemer slik at ingen strømleverandører får tilgang til informasjon som kan utnyttes til å skaffe seg konkurransefortrinn. Det er etablert prosedyrer for håndtering av tilgang til og kontroll med de som har tilgang til datasystemer med opplysninger om nettkunder, herunder tilgangsbegrensninger eller innsynsbegrensninger. Det foretas opplæring av alle ansatte i kundesentret som behandler kundehenvendelser både for privat- og bedriftskunder. Opplæring omfatter nøytralitet, taushetsplikt og håndtering av personopplysninger. Markedsføring og annen informasjon Hafslund Nett håndterer markedsføring og annen informasjon nøytralt og på en måte som gjør at enkeltleverandører ikke gis konkurransefortrinn. Hafslund Nett informerer nettkunder og strømleverandører objektivt om relevante forhold knyttet til leverandørskifte, måling og avregning mv. Logo Hafslund Nett har en egen logo som skiller seg fra resten av konsernet. Fakturering Hafslund Netts fakturering av nettkundene følger NVEs gjeldende krav samt betingelser nedfelt i Hafslund Netts standard nettleievilkår for hhv privatkunder og næringskunder. Fakturaene innehar alle lov- og forskriftslovpålagte opplysninger og er også i tråd med de krav som er beskrevet i NVEs veileder «Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt». Kundesenter / Kundebehandling Hafslund Nett kjøper kundesenter-tjenester av Hafslund Kundesenter. Kundesentret har eget telefonnummer til kundesentertjenestene for Nett. Dette telefonnummeret benyttes i all kommunikasjon om nettrelaterte saker. Det er utarbeidet skriftlige rutiner for kunderådgiverne for å sikre at henvendelser behandles nøytralt. Dette gjelder eksempelvis i forbindelse med leveringsplikten, nytilknytning, flytting, leverandørskifte og oppstart eller forvaltning av strømleveranse. Alle kunderådgiverne er pålagt nøytral opptreden i alle kundehenvendelser som mottas på Hafslund Netts kundeservice telefon. Alle kunderådgivere og medarbeidere som har tilgang til nettkundeinformasjon har gjennomført grundig innføring i nøytralitet, noe som også jevnlig repeteres gjennom oppfriskningskurs. Før det gis tilgang til å behandle kundehenvendelser, kreves det gjennomført opplæring innen nøytralitet, taushetsplikt og håndtering av personopplysninger, herunder gjennomgang av opptreden i forhold til nettkunder, samt signatur på nøytralitetserklæring. 3

4 I all skriftlig kommunikasjon mellom Hafslund Netts kundesenter og nettkunder behandles nettkundene nøytralt. Dette innebærer at enhver kunde som kontakter Hafslund Nett får svar på henvendelsen uten kobling til ikke-nettrelaterte forhold. Internettsider Hafslund Nett har utarbeidet egne nøytrale internettsider basert på NVEs gjeldende regelverk. Hafslunds konsernportal (hafslund.no) er fri for informasjon fra konsernets kraftleverandører. Dersom man går inn på konsernportalen må man nå gjøre et aktivt valg for å komme inn på de ulike forretningsområdene til Hafslund-konsernet. Sending av EDIEL-meldinger / oversendelse av måledata / Håndtering av leverandørskifter, flytting Meldingsutveksling med ikke-samfakturerte strømleverandører skjer i form av EDIEL-meldinger og håndtering av bestillinger, endringer, leverandørbytter, flyttinger og opphør i henhold til fastsatte forskriftskrav og bransjestandarder. For samfakturerte kunder benyttes standardisert meldingsutveksling for leverandørbytter (PRODATmeldinger), men ikke for måleverdier. Nettariffer Hafslund Nett tilbyr alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår. Klager på nøytralitet Det har vært tre klagesaker vedrørende nøytralitet i Den ene klagen gjaldt en kunde på leveringsplikt hvor det på fakturaen feilaktig ble vist til den nøytrale konsernportalen hafslund.no i stedet for til hafslundnett.no for opplysninger om «gjeldende priser». Forholdet skyldtes feil i programmeringen av nye behandlingsregler for en kundegruppe i forbindelse med innføring av nytt faktureringssystem. I Hafslund Netts svar til NVE ble det imidlertid vist til at kunden både hadde fått tilsendt et nøytralt brev der opplyses om leveringsplikten, om prising av leveringsplikten, om valg av kraftleverandør og med henvising til både Konkurransetilsynets sine kraftsider samt NVEs forbrukersider. Videre at kunden hadde fått tilsendt en nøytral liste over alle kraftleverandører som tilbyr kraftleveringskontrakt i Hafslund Netts forsyningsområde. I den andre klagen ble det hevdet at en ordrebekreftelse til en nettkunde inneholdt spesifikke opplysninger om hvordan denne nettkunden skulle gå frem for å bli kunde hos den vertikalintegrerte kraftleverandøren. I Hafslund Netts svar til NVE har vi dokumentert at kunden hadde bestilt «strøm/nett» til det aktuelle anlegget og at saksbehandlingen hos Hafslund Kundesenter (felles kundesenter for Hafslund Strøm og Hafslund Nett) var basert på kundens bestilling. I den tredje saken ble det stilt spørsmål ved om Hafslund Nett hadde brutt nøytralitetsbestemmelsene. Dette i forbindelse med at en kunde ble ønsket velkommen som kunde 4

5 hos Hafslund Strøm uten at han i følge sine egne opplysninger hadde inngått en strømavtale med Hafslund Strøm. I Hafslund Netts svar til NVE har vi framlagt dokumentasjon som bekreftet at klageren hadde inngått en skriftlig avtale med fra Hafslund Strøm og klagen var således basert på et feil faktagrunnlag. *** Oslo 25. mars

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Spesifikasjon 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2013-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 63 2015 R A P P O R T Endringer i

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft 1. Generelt På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer,

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16 HOVEDDOKUMENT Retningslinjer og revisjonsdokument for bemanningsbransjens RA ordning en frivillig revisjonsordning for økt arbeidsgiverprofesjonalitet i bransjen Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer