PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V."

Transkript

1 Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD INNLEDNING BAKGRUNN TILBAKEMELDING FRA BRUKERE TESTPROSEDYRER REFERANSER ENDRINGER FRA TIDLIGERE VERSJONER LEVERANDØRSKIFTE NORMAL LEVERANDØRSKIFTEPROSESS AVVISING AV LEVERANDØRSKIFTE VED MANGLENDE MÅLERSTAND DETALJERT BESKRIVELSE AV LEVERANDØRSKIFTEPROSESS KANSELLERING AV LEVERANDØRSKIFTE FRA NY KRAFTLEVERANDØR LEVERANDØRBYTTE NÅR SLUTTKUNDE HAR AVTALE MED BINDINGSTID EKSEMPLER PÅ BEREGNING AV TIDSFRISTER ANLEGGSOVERTAGELSE GENERELL BESKRIVELSE AV ANLEGGSOVERTAGELSE VARIANTER AV ANLEGGSOVERTAGELSE EFFEKTIVISERING AV ANLEGGSOVERTAGELSESPROSESSEN KONTRAKTSOPPHØR ENDRINGSMELDINGER MÅLERBYTTE OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA FRA NETTSELSKAP OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA FRA KRAFTLEVERANDØR INNHENTING OG UTVEKSLING AV MÅLERSTANDER GENERELT OM MÅLERSTANDER PROSESS SKAFF OG SEND MÅLEDATA Sekvensdiagram: Skaff og send måledata MELDINGER FOR KANSELLERING GENERELLE REGLER FOR KANSELLERING VEDLEGG A FIGURTABELL VEDLEGG B KLASSEDIAGRAMMER B.1 MELDING OM LEVERINGSSTART, PRODAT/Z B.2 KANSELLERING AV MELDING OM LEVERINGSSTART, PRODAT/Z03K B.3 BEKREFTELSE PÅ LEVERINGSSTART, PRODAT/Z04 - POSITIV B.4 AVVISING AV LEVERINGSSTART, PRODAT/Z04 - NEGATIV B.5 BEKREFTELSE PÅ KANSELLERING AV LEVERINGSSTART, PRODAT/Z04K - POSITIV B.6 AVVISING AV KANSELLERING AV LEVERINGSSTART, PRODAT/Z04K NEGATIV B.7 MELDING OM OPPHØR (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z B.8 KANSELLERING AV MELDING OM OPPHØR (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z05K B.9 AVVISING AV MELDING OM OPPHØR, PRODAT/Z05 - NEGATIV B.10 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z B.11 OPPHØR AV KRAFTLEVERANSE (FRA KRAFTLEVERANDØR), PRODAT/Z Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 2

3 B.12 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA (FRA KRAFTLEVERANDØR), PRODAT/Z B.13 MELDING OM MÅLERBYTTE (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z B.14 MÅLEDATA FRA KRAFTLEVERANDØR, UTILTS/E B.15 AVVISING AV MÅLEDATA FRA KRAFTLEVERANDØR, UTILTS/ERR VEDLEGG C Z06-KLASSEDIAGRAMMER OG UNDERTYPER C.1 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA FRA NETTSELSKAP C.2 BRUK AV KODER FOR TRANSAKSJONSÅRSAK (REASON FOR TRANSACTION) C.3 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z06 E C.4 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z06 E C.5 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z06 E C.6 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z06 E C.7 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z06 E VEDLEGG D KANSELLERING AV OPPHØR AV KRAFTLEVERANSE Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 3

4 1 FORORD I mai 2003 tok Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) initiativet til å etablere et prosjekt for gjennomgang av Ediel standarden i Norge. Utviklingen av Ediel meldingene i den norske kraftbransjen, basert på implementering av nye løsninger og aktørenes erfaringer, tilsa at tiden var inne til å revidere innhold og bruk av PRODAT- og MSCONS standardene. Omfanget av Ediel meldinger var stor og ressurskrevende. Prosjektet hadde som mål å ta en detaljert gjennomgang av Ediel standarden slik den ble benyttet i Norge. Fokus var rettet mot forenkling av meldingene og en reduksjon i antall kvitteringsmeldinger. Det ble også fokusert på utviklingen internasjonalt for å sikre at videreutvikling i Norge ikke beveger seg bort fra europeiske standarder og trender. Det ble etablert et prosjekt der Systemstøtte for Edel (SSE) var ansvarlig. Prosjektgruppen besto av representanter for aktørene (nettselskap og kraftleverandører) i den norske kraftbransjen og Statnett. Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) var referansegruppe. Prosjektgruppen publiserte sin første rapport i september Denne rapporten beskrev modeller for meldingsutvekslingen i den norske kraftbransjen og omfattet leverandørbytte, kontraktsopphør, flytting, endringsmeldinger, utveksling av avregningsdata og kansellering av leverandørbytte. Den første rapporten ble diskutert bredt i den norske kraftbransjen. Rapporten ble også spilt inn til et prosjekt i regi av EBL som utarbeidet et nytt forslag til modell for leverandørbytte i den norske kraftbransjen. EBL prosjektet ble gjennomført høsten 2004 og vinteren En videreføring av prosjektet for gjennomgang av Ediel standarden i Norge ble utsatt til høsten 2005 i påvente av EBL prosjektet skulle ferdigstilles. Høsten 2005 startet fase 2 av prosjektet og en ny rapport ble publisert i mai Rapporten fra fase 2 inneholdt beskrivelser av sentrale prosesser og forslag til implementering. Det foreslåtte implementasjonsprosjektet skulle konsentreres rundt innføring av forenklet kvitteringsprosess, samt tilrettelegging av generelle kanselleringsmeldinger. I august 2006 startet implementasjonsfasen av prosjektet med foreliggende prosessdokument som resultatet. Gjennom implementasjonsfasen har prosjektet samarbeidet tett med NVE og NEE. Sentrale deler av foreliggende dokument (blant annet prosessene for leverandørskifte, anleggsovertagelse og kansellering) er basert på NVEs nye leverandørbyttemodell. NEE har gjennomgått forslagene til prosesser på flere møter gjennom vinter, vår og sommer Følgende personer har deltatt i prosjektet: Arnfinn T. Berg, Fjordkraft Asle Gundersby, Statnett Bård Skogstrand, Bergen Energi Eigil Tengesdal, Fjordkraft Jon Ivar Straume, Enita Kathrine Olsen, Hafslund Fakturaservice Ove Nesvik, EdiSys Siv T. Haugen, Statnett Thorleif B. Moe, Statnett SF Tonje Bårdli, Enita Trond Skreivang, Hafslund Fakturaservice Ulf Møller, Statnett Åse Marit Haugland Jørgensen, Statnett Kathrine Olsen og Jon Ivar Straume har deltatt hele tiden fra oppstart høsten 2003 og fram til ferdigstillelsen av dette dokumentet våre Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 4

5 Modellen som forelligger er basert på konsensus i prosjektgruppen. Mai 2007, Ulf Møller Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 5

6 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Dette dokumentet beskriver prosessener for utveksling av grunnlagsdata mellom aktørene i det norske kraftmarkedet. Med grunnlagsdata menes data som aktørene trenger for å oppfylle sine forpliktelser overfor kunder og myndigheter. Grunnlagsdata er typisk de data som utveksles i forbindelse med leverandørskifte, flytting, endring av kunde- eller målepunkts informasjon etc. Grunnlagsdata omfatter ikke transaksjonsdata som måleverdier og avregningsdata som sendes periodisk. Dokumentet er bl.a. fundert på [2] NVEs forskrift nr 301- Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester og er et supplement til forskriften. Skulle det oppstå forskjellig tolkning mellom NVEs forskrift og disse retningslinjer skal forskriften følges. Dokumentet vil bli endret i takt med forskriftsendringer som betinger endring. I tillegg kommer krav fra bransjen som effektiviserende funksjonalitet og tilrettelegging av tekniske løsninger. Andre faktorer som påvirker den nasjonale standarden er internasjonale innspill som er viktige med hensyn til pågående harmoniseringsprosess. Det er anledning til å inngå bilaterale avtaler som går ut over det som er beskrevet i denne prosessbeskrivelsen så lenge dette er i overensstemmelse med NVEs forskrifter og regler om nøytralitet (likebehandling av Kraftleverandører) opprettholdes. Dokumentet retter seg primært mot personer som skal jobbe med utveksling av grunnlagsdata. Detaljert innhold i meldingene som skal utveksles finnes i Vedlegg B, Klassediagrammer, mens tekniske detaljer for EDIFACT meldingene som skal utveksles finnes i [1], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Prosessene i dette dokumentet er basert på nasjonale og internasjonale krav og erfaringer på områder relatert til Ediel meldingsutveksling. Modellen under viser internasjonal forankring for Edielstandarden i Norge. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 6

7 UN/CEFACT (Eier av EDIFACT standarden) EDIFACT/ ebxml Document specification. Funksjons- og teknisk grunnlag Operativt og nasjonalt grunnlag Basis for ebix Ediel/Norge ebix Common Rules and reccommendations Basis for ebix/ediel IG Norsk Edielstandard Basis for Business Scenario & Transaction Basis for Inspirerer Forskrifter Basis for Norske Prosessbeskrivelser NVE Norsk Kraftbransje Beskrivelser med modellerte forretningsprosesser Figur 1 Internasjonal forankring for Ediel-standarden i Norge Det anses som viktig å benytte internasjonalt standardiserte modeller og tilhørende verktøy. Forretningsprosessene er derfor modellert ved bruk av UML (Unified Modelling Language) og det er tatt i bruk et modelleringsverktøy som visualiserer prosessene. I tillegge er modellen som ligger til grunn for prosessbeskrivelsene basert på ebix metodikk ([4] ebix Methodology, samt internasjonale prosesserbeskrivelser utarbeidet i regi av ebix. Dette skal sikre at internasjonal standard følges så langt som mulig. Dokumentet er skrevet av EdiSys AS på vegne av Systemstøtte for Ediel. Dokumentet vil bli oppdatert ved behov. Systemstøtte for Ediel er ansvarlig for oppdateringen. Nye versjoner vil bli lagt ut på Tilbakemelding fra brukere Innenfor Ediel ønsker vi å få tilbakemelding på prosessbeskrivelser, brukerveiledninger og implementasjonsguider (IG). Det kan finnes områder som kan beskrives bedre eller det kan være ønske om nye koder, funksjoner eller annet som ikke er dekket tilstrekkelig. Tilbakemelding kan gis til Systemstøtte for Ediel Om og eventuelt hvor fort eventuelle kommentarer kan implementeres i dokumentene vil avhenge av type endring. Utdypende og forklarede kommentarer kan bli implementert i dokumentene forholdsvis raskt, mens endringer som påvirker meldingsstrukturer og nye anvendelser gjerne tar lengre tid. Innefor Ediel vil det normalt gå fra ett til to år mellom hver gang dokumentene oppgraderes til ny versjon. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 7

8 2.3 Testprosedyrer Systemstøtte for Ediel er testmotpart i forbindelse med uttesting av nye aktører og/eller programvare som skal ta i bruk Ediel meldinger. Det er utarbeidet egne testprosedyrer som skal benyttes i forbindelse med testene. Det kreves godkjennelse av Systemstøtten for Ediels testapplikasjon for å kunne utveksle Ediel meldinger i henhold til [2] Forskrift om måling, avregning m.v. fra NVE. Det forventes at de enkelte aktører selv tar ansvaret for å gjennomføre testene for å verifisere at løsningen har tilstrekkelig funksjonalitet. For nærmere informasjon se Referanser [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, [2] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, [3] ebix Recommendations for acknowledgement and error handling, [4] ebix Methodology, [5] ebix Recommendations for cancellation of business documents and processes, [6] Ediel Portalen, [7] Informasjon om GS1 (EAN) målepunkt id, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 8

9 2.5 Endringer fra tidligere versjoner Versjon/ Endret av Dato Endringer revisjon 1.0.H Ove Nesvik Statnett logoen på forsiden er oppdatert 1.0.G Ove Nesvik Noen justeringer av fakta i Forordet Kapittel 2.5, Overgangsløsning for leverandørbytter mottatt før 1/ er slettet. Det er presisert i 3.1 at skiftedato bør legges 15 dager fram i tid dersom et leverandørskifte kommer inn under angrerettloven, slik at sluttkunden har 14 dagers angrerett. Referanse til NVEs forskrifter og EBLs nettleiekontrakt er fjernet fra oppsigelser i kapittel F Ove Nesvik Dokumentstatus er satt til For implementering Vannmerket er fjernet fra dokumentet 1.0.E Ove Nesvik I avsnitt 4.2, Varianter av anleggsovertagelse er kommentaren om at Innflytting i nytt målepunkt meldt til kraftleverandør også inkluderer overtagelse av leveringsplikt fjernet. Eksempler på beregning av tidsfrister er lagt inn som nytt avsnitt 3.6. Det er presisert i avsnitt 2.1 at det er anledning til å inngå bilaterale avtaler. Klassediagrammene i Vedlegg B er oppdatert. Det er lagt inn nytt klassediagram for negativ Z05 i vedlegg B D Ove Nesvik Dato for første avlesning og transaksjonsreferanse er fjernet fra PRODAT/Z10, vedlegg B.13. Det er presisert at stoppdato i Z05 (som svar på Z08) og startdato i forbindelse med anleggsovertagelse (Z03) IKKE kan endres i forhold til mottatt dato i Z03 (endringen fra , se under, er trukket tilbake). Klassediagrammene i Vedlegg B er oppdatert i henhold til tilsvarende klassediagrammer i Ediel-standard brukerveiledning. 1.0.C Ove Nesvik Korrigering av skrivefeil (APERAK er fjernet fra Figur 13 Aktivitetsdiagram: Kontraktsopphør) 1.0.B Ove Nesvik APERAK er ikke lenger i bruk i forbindelse med utveksling av grunnlagsdata. Det er presisert at Z05 ikke skal sendes før det finnes en godkjent målerstand. Overgangsregler er lagt inn i kapittel 2.5. Det er presisert i kapittel 7 at dette kapittelet ikke gjelder leverandørskifter og anleggsovertagelser. Det er presisert at startdato i Z04 til Ny leverandør, samt Stoppdato i Z05 til gammel leverandør, skal være lik startdato i Z03 fra Ny leverandør, og ikke endres i ettertid. Det er presisert at stoppdato i Z05 (som svar på Z08) og startdato i forbindelse med anleggsovertagelse (Z03) kan endres ved å resende Z05/Z04. Årsaken til endringen er Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 9

10 typisk at en kunde som flytter endrer flyttedatoen etter at Z03 eller Z08 er send. Klassediagrammer og EDIFCAT eksempler for PRODAT er oppdatert: o Anleggsadresse er lagt til Z03 og skal brukes for anleggsovertagelse dersom ulik sluttkundeadresse. o Fakturaadresse er lagt til som valgfri i Z03. o Fakturaadresse er lagt til som valgfri i Z09. o Innhentingsmetode er satt som påkrevet i Z10. o Referanse til originaltransaksjon skal benyttes både ved svar på Z08, når netteier kansellerer tidligere utsendt Z05 og når kraftleverandør kansellerer Z03. Kode 9, Måleravlesning som følge av endring i grunnlagsdata er lagt til som mulig årsakskode i MSCONS, i kapittel 7. Enkelte skrivefeil er rettet opp. 1.0.A Ove Nesvik Dette er første offisielle versjon og endringer er ikke registrert. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 10

11 3 LEVERANDØRSKIFTE 3.1 Normal leverandørskifteprosess Figur 2 UseCase diagram (roller og prosesser): Leverandørskifte Ved et leverandørskifte sender Ny kraftleverandør Melding om leveringsstart til Nettselskapet. Nettselskapet kontrollerer mottatt Melding om leveringsstart, bekrefter leverandørskiftet til Ny kraftleverandør ved å sende Bekreftelse på leveringsstart og informerer Gammel kraftleverandør om leverandørskiftet ved å sende Melding om opphør. For profilavregnede målepunkter er prosessen utvidet (<<extend>>) med underprosessen Skaff målerstand og for timemålte, fjernavleste og umålte målepunkter er prosessen utvidet med underprosessen Skaff måledata. Dersom Sluttkunde for eksempel bruker angreretten, inneholder prosessen en mulighet for å kansellere leverandørskiftet. Dette gjøres ved at Ny kraftleverandør sender Kansellering av Melding om leveringsstart som kan sendes inntil en virkedag før dato for leverandørskifte. Meldingen vil være tilsvarende Melding om leveringsstart, men med en ekstra kode som viser at dette er en kanselleringsmelding. Sluttkunde har en rolle i prosessen (starter prosessen ved å tegne kontrakt med ny leverandør) men er ikke tatt med i de videre diagrammene. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 11

12 Figur 3 Sekvensdiagram: Leverandørskifte Kommentarer: Dersom et leverandørskifte kommer inn under angrerettloven, slik at sluttkunden har 14 dagers angrerett, bør skiftedato legges 15 dager fram i tid. Det vil da være tid til å kansellere leverandørskiftet dersom sluttbruker benytter seg av angreretten. Melding om opphør (PRODAT/Z05) skal sendes senest 3 virkedager før leverandørskifte, men kan sendes samtidig med Bekreftelse på leveringsstart. For manuelt avleste målepunkter skal imidlertid ikke meldingen sendes før skiftestand er mottatt og godkjent. Ved timemålet, fjernavleste og umålte anlegg bør PRODAT/Z05 sendes samtidig med PRODAT/Z04. Ved manuelt avleste MP bør PRODAT/Z05 sendes senest så snart det foreligger en godkjent målerstand. Et nettselskap kan ikke avvise et leverandørskifte på bakgrunn av manglende fullmakter hos kraftleverandøren for tegning av nettleiekontrakt hos nettselskapet. Det praktiske rundt tegning av nettkontrakt omfattes ikke av NVEs forskrifter og informasjon om nettkontrakt er ikke en del av meldingsutvekslingen. Avvising av målerstand (UTILTS/ERR) som følge av feil i måleravlesning til Ny kraftleverandør sendes så raskt som mulig, men senest 3 virkedager før leverandørskifte. Dersom avvisning kommer før fristen, 6 virkedager før leveringsstart (Nettselskapet skal ha 3 virkedager på å Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 12

13 kontrollere målerstand og skal sende Melding om opphør 3 virkedager før skiftedato) bør Kraftleverandør skaffe ny målerstand og sende denne til Nettselskapet (UTILTS/E30). For leverandørskifte skal startdato i Z04 til Ny leverandør, samt Stoppdato i Z05 til gammel leverandør, skal være lik startdato i Z03 fra Ny leverandør, og ikke endres i ettertid. Diagrammet viser normal meldingsutveksling ved leverandørskifte. Meldinger i rødt er negative meldinger som kun sendes ved avvisning av mottatt melding. Ved avvisning av leverandørskifte vil prosessen avsluttes. Ved avvisning av målerstand vil prosessen kunne fortsettes hvis ny korrekt målerstand er mottatt innen 6 virkedager før skiftedato, hvis ikke vil leverandørskifte kanselleres, se eget diagram i avsnitt 3.2. For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er kvitteringsmeldinger ikke lagt inn i diagrammet. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1]. og et eksempel finnes i figurene knyttet til opphør av kraftleveranse, se kapittel 5, Kontraktsopphør. 3.2 Avvising av leverandørskifte ved manglende målerstand Figur 4 Sekvensdiagram: Avvising av leverandørskifte ved manglende målerstand Kommentarer: Nettselskapet kan kun avvise (kansellere) et leverandørskifte dersom det er et profilavregnet målepunkt der det ikke er kommet inn en gyldig måleravlesning innen fristen, 20 til 6 virkedager før dato for leverandørskifte. Nettselskapet må selv innhenter målerstand dersom målepunktet er fjernavlest eller er umålt. Avvising av Melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04, årsak: Z22 Leverandørskifte) til Ny kraftleverandør, som følge av manglende måleravlesning eller ikke godkjent målerstand skal sendes senest 3 virkedager før skiftedato. Diagrammet viser meldingsutveksling ved avvising av leverandørskifte ved manglende godkjent målerstand. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 13

14 Dersom det er meldt leverandørskifte for et profilavregnet målepunkt der sluttkunden er ansvarlig for å melde inn målerstander, og nettselskapet ikke har mottatt måleravlesning innenfor tidsfristen (20 til 6 virkedager før dato for leverandørskifte) skal nettselskapet avvise leverandørskiftet. Dette gjøres ved å sende meldingen Avvising av Melding om leveringsstart (kansellering av leverandørskifte) på grunn av manglende måleravlesning (negativ PRODAT/Z04, årsak: Z22 Leverandørskifte). Merk at denne prosessen ikke gjelder for målepunkter som er timemålt, har automatisk måleravlesning eller er umålt. Meldingen skal sendes fra nettselskapet til ny kraftleverandør senest 3 virkedager før dato for leverandørskifte. Det forutsettes at nettselskapet ikke har sendt Melding om opphør til Gammel kraftleverandør (PRODAT/Z05) i Figur 4 over. Avvising av Melding om leveringsstart (kansellering av leverandørskifte) pga manglende måleravlesning (PRODAT/Z04, årsak: Z22 Leverandørskifte) avbryter prosessen og ny kraftleverandør må sende ny Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03) dersom et leverandørskifte skal gjennomføres. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 14

15 3.3 Detaljert beskrivelse av leverandørskifteprosess Figur 5 Aktivitetsdiagram: Leverandørskifte Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1]. og et eksempel finnes i figurene knyttet til opphør av kraftleveranse, se kapittel 5, Kontraktsopphør. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 15

16 Ny kraftleverandør inngår kontrakt om kraftleveranse med sluttkunden og verifiserer kontraktsdata for å ha grunnlag for å starte leverandørskifteprosessen. Etter at kontraktsdata er verifisert sendes Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Leverandørskifte) til Nettselskapet. Ved leverandørskifte skal meldingen inneholde: målepunkt ID, dato for leveringsstart, Sluttkundes fødselsdato eller organisasjonsnummer Nettselskapet importerer meldingen i sitt system og kontrollerer at melding er korrekt i henhold til Norsk Ediel-standard. Det må sjekkes at alle påkrevde felt finnes, at disse inneholder data og at de har korrekt format. Dersom det er feil i henhold til Ediel-standarden må feilen håndteres manuelt. Dersom meldingen ikke er korrekt i henhold til forretningsregler og/eller forskrifter, sendes Forretningsfeilrapport, Avvisning av Melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04), og Nettselskapet stopper leverandørskifteprosessen. Meldingen kontrolleres i henhold til: Datoer er innenfor gitte frister Målepunktid finnes i egen database. Sluttkundes fødselsdato eller organisasjonsnummer Dette skal gjøres innen to virkedager etter at Melding om leveringsstart er mottatt. Ny kraftleverandør må behandle meldt(e) feil og starte leverandørskifteprosessen på nytt. Merk: Dersom melding inneholder sluttkundenavn, -adresse og anleggsadresse skal ikke avvikende informasjon i henhold til nettselskapets data medføre til avvising av leverandørskifteprosessen. Det er Ny kraftleverandør sitt ansvar å kontrollerer navn på sluttkunde opp mot informasjon som mottas fra Nettselskapet i Bekreftelse på leveringsstart. Ny kraftleverandør vil, dersom innholdet i Melding om leveringsstart er korrekt, motta Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04 årsak Leverandørskifte) fra Nettselskapet med kundedata. Det må kontrolleres at alle påkrevde felt finnes, inneholder data og har korrekt format. Hvis det skulle vise seg å være feil i Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04) i henhold til Edielstandard må feilen håndteres manuelt og det må genereres en ny Bekreftelse på leveringsstart (positiv PRODAT/Z04), uten at prosessen skal avbrytes eller forsinkes. For anlegg med manuell avlesning skal korrekt avlest målerstand foreligge før nettselskapet sender Melding om opphør (PRODAT/Z05) til Gammel kraftleverandør. Ved fjernavleste anlegg skal Nettselskapet selv hente inn målerstand på dato for leverandørskifte. Det vil bli gjort et unntak for umålte anlegg som for eksempel veibelysning. I tillegg er det en åpning for at Nettselskapet kan stipulere målerstand dersom dette er avtalt mellom alle parter. Modellen er fleksibel i forhold til hvordan målerstand skal kunne oversendes. Kraftleverandør gis mulighet til å oversende stand på vegne av Sluttkunde. Dette skal gjøres på et definert meldingsformat, UTILTS. Ved feil i målerstand sendes Avvisning av målerstand (negativ UTILTS) til Ny kraftleverandør senest 3 virkedager etter at målestand er mottatt. Det er Nettselskapet som er ansvarlig for korrekt skiftestand og det er Nettselskapet som estimerer denne basert på stand mottatt fra Kraftleverandør. Sluttkunde kan også selv oversende målerstand til Nettselskapet, for eksempel per telefon, SMS eller via Internett. Måleren skal leses av og målerstand oversendes 20 til 6 virkedager før dato for leveringsstart, standen på skiftedato vil så bli stipulert på denne dato basert på avlesningen. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 16

17 Dersom det ikke kommer inn målerstand fra Sluttkunde enten direkte eller via Ny kraftleverandør innen 6 virkedager før dato for leveringsstart, eller dersom målerstand ikke godkjennes skal det sendes Avvisning av Melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04) til Ny kraftleverandør. Meldingen skal sendes innen 3 virkedager før skiftedato. Senest 3 virkedager før skiftedato sendes Melding om opphør (PRODAT/Z05, årsak: Z22 Leverandørskifte) til Gammel kraftleverandør. Dersom det skulle vise seg å være feil i Melding om opphør i henhold til Ediel-standard må feilen håndteres manuelt og det må genereres en ny Melding om opphør, uten at prosessen skal avbrytes eller forsinkes. Etter skiftedato oversendes korrekt målerstand på skiftedato (MSCONS) fra Nettselskapet til Ny og Gammel kraftleverandør. Frist for oversendelse er senest tre uker etter skiftedato. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 17

18 3.4 Kansellering av leverandørskifte fra ny Kraftleverandør Figur 6 Sekvensdiagram: Kansellering av leverandørskifte fra ny kraftleverandør Kommentarer: Kansellering av Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03) fra Ny kraftleverandør kan senest foretas 1 virkedag før dato for leverandørskifte. Årsaken til kansellering kan for eksempel være at sluttkunden angrer seg. Kansellering av Melding om opphør til gammel kraftleverandør (PRODAT/Z05) kan senest sendes 1 virkedag etter at kansellering av Meddelelse om leverandørskifte fra Ny kraftleverandør er mottatt (d.v.s. senest på dagen for leverandørskifte), som følge av kansellering av Melding om leveringsstart fra ny kraftleverandør (PRODAT/Z03). Gammel leverandør kan ikke avvise en kansellering av Z05 så lenge denne kommer innefor tidsfristen. Gammel leverandør kan ikke kansellere et leverandørskifte. Det er definert 4 ulike meldinger som kan sendes i forbindelse med kansellering av leverandørskifte fra Ny kraftleverandør: Kansellering av leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Z24 Kansellering) fra Ny kraftleverandør. Avvising av kansellering avleveringsstart (negativ PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering), fra Nettselskapet. Denne meldingen benyttes kun dersom det er feil i mottatt Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 18

19 kanselleringsmelding fra Ny kraftleverandør, som feil målepunkt id eller at meldingen er sendt etter at fristen for å kansellere er gått ut. Bekreftelse på kansellering av leveringsstart (positiv PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering), fra Nettselskapet. Kansellering av leverandørskifte (PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering) fra Nettselskapet. Denne meldingen sendes kun når nettselskapet allerede har send Melding om opphør til gammel kraftleverandør (PRODAT/Z05). Figur 7 Aktivitetsdiagram: Kanseller leverandørskifte fra ny kraftleverandør Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1]. og et eksempel finnes i figurene knyttet til opphør av kraftleveranse, se kapittel 5, Kontraktsopphør. Ny kraftleverandør verifiserer at årsaken til kansellering kan godkjennes og sender Kansellering av leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Z24 Kansellering), i henhold til Norsk Ediel-standard, til Nettselskapet. Årsaken kan for eksempel være at Sluttkunde har brukt angreretten. Nettselskapet kontroller innholdet i henhold til Ediel-standard, som bl.a. omfatter: Kontroll på at datoer er innenfor gitte frister. Kontroll på at Målepunkt id finnes i egen database. Dersom det er feil i mottatt kanselleringsmelding avvises meldingen og Nettselskapet sender Forretningsfeilrapport, Avvising av Kansellering av Melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering). Denne meldingen stopper kanselleringsprosessen og Ny Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 19

20 kraftleverandør må eventuelt korrigere kanselleringsmeldingen og starte kanselleringsprosessen på nytt. Dersom kanselleringsmeldingen godkjennes av Nettselskapet sendes en bekreftelse på kanselleringen, Bekreftelse på kansellering av Melding om leveringsstart (positiv PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering), til Ny kraftleverandør, i henhold til Norsk Ediel-standard. Merk: Eventuelle feil i Bekreftelse på kansellering av Melding om leveringsstart må feilen håndteres manuelt og Nettselskapet sende en ny Bekreftelse på kansellering av Melding om leveringsstart uten at prosessen skal avbrytes eller forsinkes. Når Nettselskapet mottar Kansellering av Melding om leveringsstart må interne systemer (KIS) hos Nettselskapet tilbakestilles, slik at Sluttkunde knyttes tilbake til Gammel kraftleverandør. Dersom Nettselskapet allerede har sendt Melding om opphør (PRODAT/Z05) til Gammel kraftleverandør må denne informeres om kanselleringen. Dette gjøres ved å sende Kansellering av opphør (PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering), i henhold til Norsk Ediel-standard, til Gammel kraftleverandør. Merk at eventuelle feil i henhold til Ediel-standard må rettes manuelt og ny Kansellering av opphør (PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering) må sendes, uten at prosessen skal avbrytes eller forsinkes. Gammel kraftleverandør tilbakestiller sine interne systemer og aktiverer Sluttkunde. Nettselskapet skal la kunden være hos gammel leverandør dersom leverandørskiftet kanselleres før skiftedato. Dersom gammel leverandør ikke ønsker kunden tilbake, må gammel leverandør sende opphør (Z08). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 20

21 3.5 Leverandørbytte når Sluttkunde har avtale med bindingstid Dersom en Sluttkunde, som har inngått en kontrakt med bindingstid, inngår en ny kontrakt med Ny kraftleverandør og denne sender Melding om leveringsstart i tråd med forskriftens krav, skal skiftet gjennomføres av Nettselskapet. Nettselskapet er ikke part i kraftleveringskontrakten, og skal således ikke forholde seg til andre forhold enn at forskriftens bestemmelser på dette området overholdes. Dersom en Sluttkunde inngår kontrakter med flere Kraftleverandører, evt. er bundet i en annen kontrakt, vil dette forholdet være av privatrettslig karakter og faller således utenfor forskriften. Dette gjelder også tilfeller hvor Sluttkunde har inngått kontrakter med meglere eller andre mellomledd. En løsning av problemet må alltid håndteres med en manuell kontakt mellom Sluttkunde og Kraftleverandørene. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 21

22 3.6 Eksempler på beregning av tidsfrister Ved beregning av tidsfrister benyttes ebix/ediel prinsippet om perioder som består av fra-og-med dato og til dato (IKKE til-og-med dato). Eksempel 1: Leveringsstart 29/ (alle klokkeslett i lokaltid) Frist for å sende Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, leverandørskifte) vil være innen 21/11 kl 00:00. Avlesninger fra og med 31/10 kl 00:00 til kl 00:00 skal godkjennes i henhold til 20-6 dagers regelen. Frist for å sende Avvising av Melding om leveringsstart på grunn av manglende avlesing er innen 26/11 kl 00:00. Frist for å sende en Kansellering av leveringsstart er innen 28/11 kl 00:00. Frist for å sende Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, anleggsovertagelse) er innen 20/12 kl 00:00. Leveringsstart 6/4-2007, langfredag (alle klokkeslett i lokaltid) Frist for å sende Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, leverandørskifte) vil være innen 28/3 kl 00:00. Avlesninger fra og med 7/3 kl 00:00 til 28/3 kl 00:00 godkjennes i henhold til 20-6 dagers regelen. Frist for å sende Avvising av Melding om leveringsstart på grunn av manglende avlesing er innen 2/4 kl 00:00. Frist for å sende Kansellering av leveringsstart er innen 4/4 kl 00:00. Frist for å sende Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, anleggsovertagelse) er innen 1/5 kl Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 22

23 4 ANLEGGSOVERTAGELSE 4.1 Generell beskrivelse av anleggsovertagelse Figur 8 UseCase diagram: Anleggsovertagelse Diagrammet beskriver prosessen for anleggsovertagelse, dvs. anleggsovertagelse eller oppstart på et anlegg som en Sluttkunde overtar. Det kan for eksempel være ved flytting, overtakelse av fritidsbolig eller når en bedrift overtar nye lokaler. Felles for disse situasjonene er en endring i den som står som ansvarlig på målepunktet. Også ved anleggsovertagelse skal Melding om leveringsstart benyttes. Forskjellen fra et leverandørskifte er at navn og postadresse samt anleggsadresse, dersom forskjellig fra Ny sluttkundes postadresse, inkluderes i meldingen. I de tilfeller der Ny sluttkunde har fakturaadresse som er forskjellig fra ordinær postadresse kan denne sendes som en egen fakturaadresse i meldingen. Nettselskapet skal akseptere flyttedato inntil 15 virkedager før mottatt Melding om leveringsstart. Dette gjelder imidlertid kun dersom anleggsovertagelse meldes via Kraftleverandør. Dersom en Sluttkunde først havner på leveringsplikt og så tar kontakt med en Kraftleverandør, håndteres dette på samme måte som et leverandørskifte. Nettselskapet har imidlertid anledning til å akseptere leveringsstart fra og med flyttedato dersom dette er avklart med partene og skjer i overensstemmelse med forskriftens regler om nøytralitet. Merk: Siden Nettselskapet skal akseptere flyttedato inntil 15 virkedager før mottatt Melding om leveringsstart kan dette medføre korreksjonsoppgjør mot ny og gammel kraftleverandør for timemålte anlegg. Hvis gammel kunde gir beskjed til sin kraftleverandør om opphør, vil Gammel kraftleverandør sende oppsigelse (PRODAT/Z08) til Nettselskap om opphør. Det er da opp til nettselskap og håndtere situasjonen og finne ny ansvarlig for anlegget. Dette er ikke beskrevet ytterligere i dette dokumentet. Sluttkunde har en rolle i prosessen (starter prosessen ved å tegne kontrakt med ny leverandør) men er ikke tatt med i de videre diagrammene. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 23

24 Figur 9 Sekvensdiagram: Anleggsovertagelse Kommentarer til diagrammet: Melding om leveringsstart kan sendes inntil 15 virkedager etter dato for anleggsovertagelse. Det er ingen meldingstekniske forskjeller om Ny og Gammel kraftleverandør er den samme eller ikke, utover at det holder med en MSCONS melding fra Nettselskapet med målerstand på dato for anleggsovertakelse. Dersom Ny og Gammel kraftleverandør er den samme skal han motta både PRODAT/Z04 og PRODAT/Z05. Stoppdato i PRODAT/Z05 og startdato i PRODAT/Z04 kan IKKE endres i forhold til dato i mottatt PRODAT/Z03. Eventuelle endringer må håndteres manuelt. Diagrammet viser normal meldingsutveksling ved anleggsovertagelse. Sluttkunde må sende inn en stand, gjerne via Kraftleverandør som da sender en UTILTS/E30. De røde meldingene sendes kun ved avvisning av mottatt melding. Hvis målerstand er feil i henhold til kvalitetskontroll hos nettselskap, sendes en negativ UTILTS til Ny kraftleverandør. Dette er kun informasjon og får ingen konsekvenser for anleggsovertagelsen, siden anleggsovertagelse uansett har skjedd. Det vil dermed ikke ha noen mening å avvise anleggsovertagelse på grunn av feil stand. Nettselskapet har da ansvar for å få tak i riktig stand. Ved Avvisning av Melding om leveringsstart vil prosessen avsluttes og Ny kraftleverandør må eventuelt starte prosessen på nytt. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 24

25 Hvis anleggsovertagelsen meldes før dato for anleggsovertagelse kan meldingene kanselleres i henhold til samme prinsipper og tidsfrister som ved leverandørskifte. For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er kvitteringsmeldinger ikke lagt inn i diagrammet. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1]. Figur 10 Aktivitetsdiagram: Anleggsovertagelse Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1] og et eksempel finnes i figurene knyttet til opphør av kraftleveranse, se kapittel 5, Kontraktsopphør. Ny kraftleverandør inngår kontrakt om ny kraftleveranse med Sluttkunden og verifiserer kontraktsdata for å ha grunnlag for å starte anleggsovertagelsesprosessen. Etter at kontraktsdata er verifisert sendes meldingen Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Anleggsovertagelse) til nettselskapet. Dette gjøres senest innen 15 virkedager etter anleggsovertagelsen. For manuelt avleste anlegg skal Ny kraftleverandør samtidig sende Melding om målerstand (UTILTS) med avlest målerstand på tidspunkt for anleggsovertagelsen. Hvis målerstand er feil i henhold til kvalitetskontroll hos nettselskap sendes en negativ UTILTS til Ny kraftleverandør. Dette er kun Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 25

26 informasjon og får ingen konsekvenser for anleggsovertagelsen. Nettselskapet har da ansvar for å få tak i riktig stand. Nettselskapet importerer meldingen i sitt system og kontrollerer at melding er korrekt i henhold til Norsk Ediel-standard. Det må sjekkes at alle påkrevde felt finnes, at disse inneholder data og at de har korrekt format. Nettselskapet må også kontrollere at det er et målepunkt innenfor nettområdet og at adressen er riktig. Hvis Melding om målerstand ikke er mottatt, estimerer Nettselskapet korrekt målerstand eller skaffer denne til veie på annet vis. Hvis meldingen ikke er korrekt, sendes Avvisning av Melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04) til Ny kraftleverandør. Kraftleverandør vil, dersom innholdet i melding om anleggsovertagelse er korrekt, motta en Bekreftelse på Melding om leveringsstart (PRODAT/Z04 årsak Anleggsovertagelse) fra nettselskapet. Samtidig sendes Melding om opphør (PRODAT/Z05) til Gammel kraftleverandør. I tillegg oversendes korrekt målerstand på dato for anleggsovertagelse (MSCONS) fra Nettselskap til Ny og Gammel kraftleverandør. Bekreftelse på Melding om leveringsstart (PRODAT/Z04 årsak Anleggsovertagelse) fra nettselskapet og Melding om opphør (PRODAT/Z05) til Gammel kraftleverandør skal sendes innen 2 virkedager etter at Melding om leveringsstart er mottatt. Merk: Transaksjonsårsak er spesielt viktig i forbindelse med anleggsovertagelse, bl.a. fordi denne trigger opphør/opprettelse av nettkontrakt. I forbindelse med anleggsovertagelse anbefales det at ny adresse (fakturaadresse) til kunden som flytter ut oppgis i Melding om opphør (PRODAT/Z05) og Opphør av kraftleveranse (PRODAT/Z08) med kode IV (fakturaadresse) i NAD segmentet på detaljnivå, når denne er kjent. 4.2 Varianter av anleggsovertagelse Anleggsovertagelse kan anses som en variant av et vanlig leverandørskifte med noen forskjeller, bl.a. avhengig om det er Sluttkunden som flytter ut som tar kontakt med Nettselskap eller Gammel kraftleverandør, eller om det er Sluttkunden som flytter inn som tar kontakt med Nettselskap eller ny Kraftleverandør. Nedenfor er noen varianter av anleggsovertagelse kort beskrevet. Utflytting meldt til nettselskap: Denne prosessen forutsetter at Gammel sluttkunde tar kontakt med Nettselskapet og sier opp nettkontrakt, og at det ikke er noen informasjon om Ny sluttkunde. Nettselskap sender Melding om opphør til Gammel kraftleverandør. Siden det ikke er noen informasjon om hvem som flytter må Nettselskapet avvente innflytning eller eventuelt stenge målepunktet. Prosessen er lik siste del av prosessen for Opphør av kraftleveranse, se kapittel 5, Kontraktsopphør. Det vil si at Nettselskapet sender Melding om opphør, men med årsakskode Z21 Anleggsovertagelse (positiv PRODAT/Z05, årsak Z21 Anleggsovertagelse). Dersom Sluttkunde oppgir ny fakturaadresse bør denne sendes i meldingen (kode IV i NAD). Utflytting meldt til kraftleverandør Denne prosessen er lik prosessen for Opphør av kraftleveranse, se kapittel 5, Kontraktsopphør. Det vil si at Gammel kraftleverandør sender Opphør av kraftleveranse men med årsakskode Z21 Anleggsovertagelse (PRODAT/Z08, årsak Z21 Anleggsovertagelse) til Nettselskapet. Dersom Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 26

27 Sluttkunde oppgir ny fakturaadresse bør denne sendes i meldingen (kode IV i NAD). Dersom Nettselskapet kan akseptere meldingen returneres Melding om opphør men med årsakskode Z21 Anleggsovertagelse (positiv PRODAT/Z05, årsak Z21 Anleggsovertagelse). Opphør av kraftleveranse (PRODAT/Z08, årsak Z21 Anleggsovertagelse) skal kun sendes ved utflytting, og kun dersom det ikke allerede er mottatt Melding om opphør (PRODAT/Z05, årsak Z21 Anleggsovertagelse). Innflytting i nytt målepunkt meldt til kraftleverandør Denne prosessen er lik den generelle anleggsovertagelsesprosessen som er beskrevet i kapittel 4.1, Generell beskrivelse av anleggsovertagelse, men uten Gammel kraftleverandør. Prosessen gjelder også ved aktivering av avstengte anlegg. Innflytting meldt nettselskap Dersom en Sluttkunde kontakter nettselskap i forbindelse med innflytting må Sluttkunden henvises til sin eksisterende kraftleverandør eller en liste med kraftleverandører som har leveranse i nettet. Kombinert ut- og innflytting meldt til kraftleverandør Denne prosessen forutsetter at Ny sluttkunde tar kontakt med Ny kraftleverandør og tegner ny kontrakt om kraftleveranse og at den Nye kraftleverandøren deretter sender Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Anleggsovertagelse) til nettselskapet. Dette tilsvarer basisprosessen for anleggsovertagelse som er beskrevet i 4.1, Generell beskrivelse av anleggsovertagelse. Det er ingen forskjell i meldingsgang om Kraftleverandøren har hatt leveransen i målepunktet tidligere eller ikke. 4.3 Effektivisering av anleggsovertagelsesprosessen For å gjøre prosessen for anleggsovertagelse så effektiv som mulig anbefales følgende: Hovedregel: Ny sluttkunde (som overtar etter Gammel sluttkunde/gammel kraftleverandør) melder anleggsovertagelse til Ny kraftleverandør, som kan være Eksiterende kraftleverandør eller Nettselskap som har leveringsplikt, uten at Gammel sluttkunde eller Gammel kraftleverandør sender egen melding. Kun 1 melding sendes fra ny leverandør. En bestilling fra Ny sluttkunde via Ny kraftleverandør genererer automatisk en oppsigelse (opphør) på Eksisterende sluttkunde. Det er Sluttkundenes ansvar at innholdet i bestillingen blir korrekt (dato og målerstand). Til Ny kraftleverandør sendes Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04 årsak Anleggsovertagelse) fra Nettselskapet. Samtidig sendes Melding om opphør (PRODAT/Z05) til Gammel kraftleverandør. I tillegg oversendes korrekt målerstand på dato for anleggsovertagelse (MSCONS) fra Nettselskap til Ny og Gammel kraftleverandør. Oppsigelser: En oppsigelse fra gammel kraftleverandør kan sendes til nettselskap hvis ny sluttkunde er ukjent. I dette tilfelle vil anlegget som hovedregel bli stengt. Kun 1 melding sendes fra Gammel kraftleverandør. En sluttkunde som ønsker å si opp sin kraftleveranse kan sende en oppsigelse til Nettselskap eller via Kraftleverandør (Ny sluttkunde er uavklart/ukjent). Oppsigelsen registreres som mottatt hos Nettselskapet og Eksisterende sluttkunde legges til opphør i oppsigelsestiden. Nettselskapet sender Melding om opphør (PRODAT/Z05) til Gammel kraftleverandør. Siden det ikke er noen informasjon om hvem som flytter inn må Nettselskapet avvente innflytning eller stenge av målepunktet. Mottas en bestilling med dato før oppsigelsestidens utløp genereres automatisk overtagelse etter opplysninger i bestillingen. Mottas en bestilling etter utløpt av oppsigelsestid Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 27

28 kan dette medføre et tap for Nettselskapet hvis det har vært forbruk. Hvis det ikke mottas en bestilling fra ny kunde skal anlegget stenges. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 28

29 5 KONTRAKTSOPPHØR Figur 11 UseCase diagram: Kontraktsopphør Denne prosessen benyttes når Kraftleverandør stopper kraftleveransen til et målepunkt. Årsaker til kontraktsopphør fra kunde/leverandør kan for eksempel konkurs, dødsbo, dårlig betaler, utløp av kontrakt, osv. Nettselskapet må innhente måleravlesning og sende denne til Kraftleverandøren innen 3 uker etter opphør av kraftleveranse. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 29

30 Figur 12 Sekvensdiagram: Kontraktsopphør Kommentarer til diagrammet: Stoppdato i PRODAT/Z05 som svar på PRODAT/Z08 kan IKKE endres. Dette må eventuelt håndteres manuelt. Sekvensdiagrammet viser meldingsgangen ved opphør av kraftleveranse. Kraftleverandøren sender Opphør av kraftleveranse (PRODAT/Z08, årsak Z25 Uspesifisert årsak) til Nettselskapet. Dersom meldingen kan aksepteres returnerer Nettselskapet Melding om opphør (positiv PRODAT/Z05, årsak Z25 Uspesifisert årsak). Alternativt, dersom meldingen ikke er i henhold til forretningsregler eller forskrifter sendes Avvising av Melding om opphør (negativ PRODAT/Z05, årsak Z25 Uspesifisert årsak). Kraftleverandør kan sende en Melding med målerstand (UTILTS/E30, årsak E23 Måleravlesning). Dersom Nettselskapet finner at målerstanden ikke kan benyttes etter kvalitetskontroll må Nettselskapet innhente ny målerstand gjennom normale kanaler, for eksempel ved å sende avlesningskort til Sluttkunden. Avvising av målerstand (UTILTS/ERR) benyttes kun for leverandørskifte der det er Kraftleverandøren (eventuelt Sluttkunden) som er ansvarlig for å skaffe målerstand. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 30

31 Figur 13 Aktivitetsdiagram: Kontraktsopphør Merk: Underprosessen Skaff og send målerstand er beskrevet i kapittel 7, Innhenting og utveksling av målerstander. Kraftleverandør identifiserer årsak og verifiserer at opphør kan initieres. Årsaker til kontraktsoppsigelse fra kunde/leverandør kan være: konkurs, dødsbo, flytting, dårlig betaler, utløp av kontrakt, osv. Kraftleverandør benytter eksisterende kundeinformasjon til å generere og sende melding om Opphør av kraftleveranse (PRODAT/Z08, årsak Z25 Uspesifisert årsak) til Nettselskapet. Nettselskapet mottar Opphør av kraftleveranse og importerer meldingen i sitt KIS. Nettselskapet kontrollerer at meldingen er korrekt og kan forstås. Det må sjekkes at alle påkrevde felt finnes, at disse inneholder data og at de har korrekt format. Feil må håndteres manuelt, samtidig som Nettselskapet stopper opphørsprosessen. Kraftleverandøren må behandle meldte feil og må starte opphørsprosessen på nytt. Nettselskapet kontroller innhold i henhold til forretningsregler: Kontroller at datoer er innenfor gitte frister Kontroller at Målepunktid finnes i egen database Merk: Dersom melding inneholder sluttkundenavn, -adresse og anleggsadresse skal ikke avvikende informasjon i henhold til nettselskapets data medføre til avvising av opphørsprosessen. Ved feil i henhold til forretningsregler sendes Forretningsfeilrapport, Avvisning av Opphør av kraftleveranse (negativ PRODAT/Z05, årsak Z25 Uspesifisert årsak) til Kraftleverandøren og Nettselskapet stopper opphørsprosessen. Kraftleverandøren må behandle meldte feil og opphørsprosessen må startes på nytt. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 31

32 Når Opphør av kraftleveranse er godkjent skal det sendes en Melding om opphør (positiv PRODAT/Z05, årsak: Z25 Uspesifisert årsak) til kraftleverandør. Hvis det er feil i denne i henhold til Ediel-standard må feil rettes manuelt og det må genereres en ny Melding om opphør (positiv PRODAT/Z05), uten at prosessen avbrytes. Nettselskapet må innhente måleravlesninger inne 3 uker etter opphør av kraftleveranse. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 32

33 6 ENDRINGSMELDINGER 6.1 Målerbytte Figur 14 UseCase diagram: Målerbytte I forbindelse med målerbytte sendes Melding om målerbytte (PRODAT/Z10). Det er anledning til å endre følgende attributter tilknyttet målepunktet i forbindelse med målerbytte: Avregningsmetode (timemålt eller profilavregnet anlegg). Dersom et timemålt anlegg avregnes som profilavregnet skal nettselskapet behandle dette som et profilavregnet anlegg overfor kraftleverandør. Innhentingsmetode (fjernavlest, manuelt avlest eller umålt) Konstant Antall siffer Avlesningsfrekvens Dato for første avlesning Dersom de ovenfornevnte attributtene skal endres uten at det er foretatt et målerbytte benyttes Oppdatering av grunnlagsdata fra nettselskap (PRODAT/Z06). Figur 15 Sekvensdiagram: Målerbytte Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 33

34 Figur 16 Aktivitetsdiagram: Målerbytte Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i kapittel [1] og et eksempel finnes i figurene knyttet til opphør av kraftleveranse, se kapittel 5, Kontraktsopphør. Underprosessen Skaff og send målerstand er beskrevet i kapittel 7, Innhenting og utveksling av målerstander. Nettselskap bytter måler hos kunde, verifiserer teknisk informasjon på ny måler og sender Melding om målerbytte (PRODAT/Z10) til Kraftleverandør. Kraftleverandør kontrollerer og oppdaterer informasjon. Dersom ny og/eller gammel måler er profilavregnet må Nettselskapet sende Melding med målerstand til Kraftleverandøren innen 3 uker etter bytte av måler. Merk: Målerbytte (PRODAT/Z10) bør alltid sendes før MSCONS melding med tilhørende stander. Det kan imidlertid ikke garanteres at meldingene kommer fram i riktig sekvens. KIS systemer må derfor kunne håndtere mottak av ulik sekvens for ulike meldinger, selv om de er knyttet til samme hendelse. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 34

35 6.2 Oppdatering av grunnlagsdata fra Nettselskap Figur 17 UseCase diagram: Grunnlagsdata fra Nettselskap Endring av grunnlagsinformasjon fra Nettselskap skal sendes ved endringer i alle felt som er påkrevd i Melding om leverandørskifte (PRODAT/Z04). Unntatt er situasjonen ved målerbytte, hvor det er påkrevd med PRODAT/Z10. Det har vært diskutert å splitte Oppdatering av grunnlagsdata fra Nettselskap (PRODAT/Z06) i undertyper slik at Kraftleverandøren letter kan se hvilke endringer som er gjort i Målepunktet. Denne funksjonaliteten vil bli vider diskutert og eventuelt implementert etter at ny leverandørskifte prosess er implementert pr. 1/1-2008, se Vedlegg C, Z06-klassediagrammer og undertyper. Figur 18 Sekvensdiagram: Grunnlagsdata fra Nettselskap Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 35

36 Grunnlagsdata fra Nettselskap sendes når karakteristikker for et målepunkt endres. Figur 19 Aktivitetsdiagram: Grunnlagsdata fra Nettselskap Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i kapittel [1] og et eksempel finnes i figurene knyttet til opphør av kraftleveranse, se kapittel 5, Kontraktsopphør. Underprosessen Skaff og send målerstand er beskrevet i kapittel 7, Innhenting og utveksling av målerstander. Nettselskap foretar endringer av grunnlagsdata knyttet til kunde, målepunkt eller måler. Etter verifisering sender Nettselskapet ny informasjon til Kraftleverandør. Kraftleverandør kontrollerer og oppdaterer informasjon. Dersom endringen gjelder Konstant, Antall siffer eller MVA % startes ny prosess hos nettselskap med å innhente måleravlesninger. Denne prosessen er beskrevet i kapittel 7, Innhenting og utveksling av målerstander. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 36

37 6.3 Oppdatering av grunnlagsdata fra Kraftleverandør Figur 20 UseCase diagram: Grunnlagsdata fra Kraftleverandør Endring av grunnlagsinformasjon fra Kraftleverandør skal sendes ved endringer i Sluttkundedata. Figur 21 Sekvensdiagram: Grunnlagsdata fra Kraftleverandør Grunnlagsdata fra Kraftleverandør sendes til Nettselskapet ved endringer i Sluttkundedata. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 37

38 Figur 22 Aktivitetsdiagram: Grunnlagsdata fra Kraftleverandør Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i kapittel [1] og et eksempel finnes i figurene knyttet til opphør av kraftleveranse, se kapittel 5, Kontraktsopphør. Kraftleverandør foretar endringer av grunnlagsdata knyttet til Sluttkunde. Etter verifisering sender Kraftleverandør ny informasjon til Nettselskapet. Nettselskapet kontrollerer og bør oppdatere informasjonen. Følgende attributter skal alltid sendes: Målepunkt id Gyldig fra dato Transaksjonsreferanse Transaksjonsårsak Sluttkunde o Sluttkunde id - fødselsdato eller organisasjonsnummer o Sluttkunde navn 1 o Sluttkunde navn 2 o Sluttkunde adresse 1 o Sluttkunde adresse 2 o Sluttkunde adresse 3 o Sluttkunde postnummer o Sluttkunde poststed o Sluttkunde land o Sluttkunde kommunikasjonsnummer (e-post, telefon etc.) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 38

39 7 INNHENTING OG UTVEKSLING AV MÅLERSTANDER 7.1 Generelt om målerstander Alle stander som meldes til netteier skal tas hensyn til. Det vil si at Sluttkunde som leverer stander mellom de faste periodiske avlesningene skal registreres. Standene kan bli meldt til nettselskap av Kraftleverandør, av Sluttkunde eller hentes inn av Nettselskapet selv. Datoformatet som benyttes i en melding der det rapporteres om målerstander, skal være i henhold til Norsk Ediel-standard. Det betyr at alle må ta hensyn til sommer- eller vintertid på samme måte som i meldinger der timeverdier rapporteres. Anlegg som ikke er knyttet til en fysisk måler, (for eksempel gatelys, telefonkiosker o.l.) behandles på samme måte som profilavregnede anlegg. Det vil si at standene blir satt ut i fra en beregnet forbruksprofil, basert på de fysiske egenskapene knyttet til installasjonen. Opplysninger om antatt årsforbruk rapporteres i dag sammen med MSCONS stander, eller det sendes i egen MSCONS melding. Oppstår det endringer av antatt årsforbruk mellom de periodiske avlesningene, skal dette meddeles kraftleverandør i PRODAT/Z06. PRODAT/Z06 er beskrevet i kapittel 6.2. Ved Målerbytte sendes både nedstand på gammel måler og oppstand på ny måler til Kraftleverandør, unntatt hvis meldingen gjelder målerbytte med endring fra timeavregnet til profilavregnet hvor det ikke skal sendes gammel stand. 7.2 Prosess Skaff og send måledata Prosessen omfatter innhenting og utveksling av målerstander som følge av struktureringsprosessene som er beskrevet tidligere i dette dokumentet. Prosessen benyttes blant annet sammen med prosessene Opphør av kraftleveranse og Målerbytte. Merk: Det er Kraftleverandøren eller Sluttkunden som har ansvaret for å skaffe målerstand for manuelt avleste målepunkter i forbindelse med leverandørskifte. Denne prosessen er beskrevet i kapittel 3, Leverandørskifte. Prosesser knyttet til periodisk oversendelse av timeserier og målerstander, inkludert meldinger knyttet til leverandøravregning, saldooppgjør og balanseavregning, er beskrevet i Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, se Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 39

40 7.2.1 Sekvensdiagram: Skaff og send måledata Figur 23 Sekvensdiagram: Skaff og send måledata Kommentarer til diagrammet: UTILTS fra kraftleverandør må resultere i en MSCONS innen 3 uker, i henhold til vanlige regler. I forbindelse med leverandørskifte gjelder spesielle regler og tidsfrister, bl.a. er det Kraftleverandøren eller Sluttkunden som har ansvaret for å skaffe målerstand for manuelt avleste målepunkter. Måleravlesning i forbindlese med leverandørskifte er spesielt beskrevet i kapittel 3, Leverandørskifte. Sekvensdiagrammet viser meldingsgangen ved utveksling av målerstander i forbindelse med struktureringsmeldinger i kraftbransjen. Nettselskap leser av måler, mottar målerstand fra Sluttkunde eller fra Kraftleverandør. Nettselskap er ansvarlig for å kvalitetssikre målerstand. Dersom avvik i forhold til tidligere registrerte verdier må interne rutiner iverksettes. Kraftleverandør kontrollerer at Melding med målerstand er korrekt og kan forstås. Det må sjekkes at alle påkrevde felt finnes, at disse inneholder data og at de har korrekt format. Eventuelle feil må håndteres manuelt og Netteselskapet må sende ny Melding med målerstand. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 40

41 Dersom det er feil i målerstanden mottatt fra Kraftleverandøren sendes en negativ UTILTS/ERR, deretter må Nettselskapet skaffe korrekt målerstand ved å sende avlesningskort til Sluttkunde, estimere eller lignende. Kraftleverandør mottar negativ UTILTS/ERR kun til informasjon og skal motta ny kvalitetssikret målerstand innen 3 uker fra Nettselskapet. Merk at det gjelder spesielle regler for måleravlesning i forbindlese med leverandørskifte (se kapittel 3, Leverandørskifte). En av følgende årsakskoder skal være med i Melding med målerstand (MSCONS): 1 Periodisk avlesning (Periodical) 2 Leverandørskifte (Change of supplier) 3 Kontroll avlesning (Control reading) 4 Målerbytte, nedstand gammel måler (Change of meter, last reading old meter) 5 Målerbytte, oppstand ny måler (Change of meter, first reading new meter) 6 Korreksjon av målerstand (Correction of meter reading) 8 Anleggsovertagelse (Customer move) 9 Måleravlesning som følge av endring i grunnlagsdata (Update of master data, metering point, requiring meter reading) Godkjent målerstand sendes til kraftleverandør, både ny og gammel dersom foranliggende prosess krever det. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 41

42 8 MELDINGER FOR KANSELLERING I dette kapitlet beskrives noen generelle prinsipper for hvordan kanselleringsmeldinger er implementert i Norge. I tillegg til bransjens erfaringer og gjeldende forretningsprosesser, er [5] ebix Recommendations for cancellation of business documents and processes, lagt til grunn. Kanselleringer er kun innført for enkeltmeldinger. Dette gjøres ved å resende originalmeldingen med en transaksjonsårsak som sier at det er en kansellering. I henhold til [2], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, er det krav om håndtering av kansellering av leverandørskifte som er en sammensatt prosess med flere meldinger og aktører. Detaljert beskrevet av kansellering av leverandørskifte er beskrevet i kapittel 3, Leverandørskifte. 8.1 Generelle regler for kansellering Kanselleringsmeldinger kan benyttes for: o Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03) o Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04) o Melding om opphør (PRODAT/Z05) En kanselleringsmelding skal ha en egen transaksjonsreferanse, samtidig som transaksjonsreferansen fra originalmeldingen skal refereres. Kanselleringsmelding avbryter prosessen. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 42

43 Vedlegg A FIGURTABELL Figur 1 Internasjonal forankring for Ediel-standarden i Norge... 7 Figur 2 UseCase diagram (roller og prosesser): Leverandørskifte Figur 3 Sekvensdiagram: Leverandørskifte Figur 4 Sekvensdiagram: Avvising av leverandørskifte ved manglende målerstand Figur 5 Aktivitetsdiagram: Leverandørskifte Figur 6 Sekvensdiagram: Kansellering av leverandørskifte fra ny kraftleverandør Figur 7 Aktivitetsdiagram: Kanseller leverandørskifte fra ny kraftleverandør Figur 8 UseCase diagram: Anleggsovertagelse Figur 9 Sekvensdiagram: Anleggsovertagelse Figur 10 Aktivitetsdiagram: Anleggsovertagelse Figur 11 UseCase diagram: Kontraktsopphør Figur 12 Sekvensdiagram: Kontraktsopphør Figur 13 Aktivitetsdiagram: Kontraktsopphør Figur 14 UseCase diagram: Målerbytte Figur 15 Sekvensdiagram: Målerbytte Figur 16 Aktivitetsdiagram: Målerbytte Figur 17 UseCase diagram: Grunnlagsdata fra Nettselskap Figur 18 Sekvensdiagram: Grunnlagsdata fra Nettselskap Figur 19 Aktivitetsdiagram: Grunnlagsdata fra Nettselskap Figur 20 UseCase diagram: Grunnlagsdata fra Kraftleverandør Figur 21 Sekvensdiagram: Grunnlagsdata fra Kraftleverandør Figur 22 Aktivitetsdiagram: Grunnlagsdata fra Kraftleverandør Figur 23 Sekvensdiagram: Skaff og send måledata Figur 24 UseCase diagram: Grunnlagsdata fra Nettselskap Figur 25 Sekvensdiagram: Grunnlagsdata fra Nettselskap Figur 26 Aktivitetsdiagram: Grunnlagsdata fra Nettselskap Figur 27 UseCase diagram: Kanseller opphør Figur 28 Sekvensdiagram: Kansellering av opphør Figur 29 Aktivitetsdiagram: Kansellering av opphør Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 43

44 Vedlegg B KLASSEDIAGRAMMER B.1 Melding om leveringsstart, PRODAT/Z03 Kommentarer til diagrammet: Ved leverandørskifte skal meldingen inneholde: a) målepunkt ID, b) dato for leveringsstart, c) Sluttkundes fødselsdato eller organisasjonsnummer. Ved anleggsovertagelse skal melding i tillegg inneholde d) Sluttkundes navn og postadresse. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 44

45 Det anbefales at mobiltelefonnummer og/eller e-postadresse inkluderes Fakturadresse anbefales sendes dersom denne er ulik sluttkundeadresse Anleggsadresse skal brukes for anleggsovertagelse dersom ulik sluttkundeadresse Netteselskap bør oppdatere sluttkundeadresse (dersom ulik anleggsadresse) ved mottak av PRODAT/Z03 for anleggsovertagelse. EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 45

46 B.2 Kansellering av melding om leveringsstart, PRODAT/Z03K EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 46

47 B.3 Bekreftelse på leveringsstart, PRODAT/Z04 - positiv Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 47

48 Melding om leveringsstart skal inneholde: a) målepunkt ID, b) målernummer, c) leveringsstart, d) anleggets forventede årsvolum, e) hvilken avregningsmetode som benyttes (justert innmatingsprofil eller timemålinger), f) prioritet (prioritert eller utkoblbart anlegg), g) Sluttkundes navn, postadresse og anleggsadresse dersom ulik postadresse, h) opplysning om husholdning er pliktig til å betale merverdiavgift. Dersom målepunktet avregnes etter justert innmatingsprofil, skal meldingen også inneholde: i) måler-/avregningskonstant, j) antall siffer i målerens tellerverk, k) dato for siste faktiske avlesning (målt, IKKE stipulert) og førstkommende periodiske avlesning l) avlesningsfrekvens. EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 48

49 B.4 Avvising av leveringsstart, PRODAT/Z04 - negativ EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 49

50 B.5 Bekreftelse på kansellering av leveringsstart, PRODAT/Z04K - positiv EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 50

51 B.6 Avvising av kansellering av leveringsstart, PRODAT/Z04K negativ EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 51

52 B.7 Melding om opphør (fra Nettselskap), PRODAT/Z05 Melding om opphør skal inneholde: a) Målepunkt ID b) Sluttkundes navn og postadresse, c) Sluttdato for leveranse Det anbefales å sende fakturadresse dersom denne er ulik sluttkundeadresse når PRODAT/Z05 sendes på bakgrunn av en mottatt PRODAT/Z03 (leverandørskifte og anleggsovertagelse). Som svar på PRODAT/Z08, Opphør av kraftleveranse, benyttes samme transaksjonsårsak som i mottatt melding (PRODAT/Z08), d.v.s. Z21, Anleggsovertagelse eller Z25, Uspesifisert årsak. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 52

53 EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 53

54 B.8 Kansellering av melding om opphør (fra Nettselskap), PRODAT/Z05K EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 54

55 B.9 Avvising av melding om opphør, PRODAT/Z05 - negativ Negativ PRODAT/Z05 benyttes kun som avvising av PRODAT/Z08, Opphør av kraftleveranse. Det benyttes alltid samme transaksjonsårsak som i mottatt melding (PRODAT/Z08), d.v.s. Z21, Anleggsovertagelse eller Z25, Uspesifisert årsak. EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 55

56 B.10 Oppdatering av grunnlagsdata (fra Nettselskap), PRODAT/Z06 EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 56

57 B.11 Opphør av kraftleveranse (fra Kraftleverandør), PRODAT/Z08 Det anbefales å sende fakturadresse dersom denne er ulik sluttkundeadresse EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 57

58 B.12 Oppdatering av grunnlagsdata (fra Kraftleverandør), PRODAT/Z09 EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 58

59 B.13 Melding om målerbytte (fra Nettselskap), PRODAT/Z10 EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 59

60 B.14 Måledata fra kraftleverandør, UTILTS/E30 EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 60

61 B.15 Avvising av måledata fra kraftleverandør, UTILTS/ERR EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 2.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 61

62 Vedlegg C Z06-KLASSEDIAGRAMMER OG UNDERTYPER Det er under diskusjon å splitte Oppdatering av grunnlagsdata fra Nettselskap (PRODAT/Z06) i undertyper slik at Kraftleverandøren letter kan se hvilke endringer som er gjort i Målepunktet. Denne funksjonaliteten vil bli diskutert og eventuelt implementert etter at ny leverandørskifte prosess er implementert pr. 1/ C.1 Oppdatering av grunnlagsdata fra Nettselskap Figur 24 UseCase diagram: Grunnlagsdata fra Nettselskap Endring av grunnlagsinformasjon fra Nettselskap skal sendes ved endringer i alle felt som er påkrevd i Melding om leverandørskifte (PRODAT/Z04). Unntatt er situasjonen ved målerbytte, hvor det er påkrevd med PRODAT/Z10. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 62

63 Figur 25 Sekvensdiagram: Grunnlagsdata fra Nettselskap Grunnlagsdata fra Nettselskap sendes når karakteristikker for et målepunkt endres. Følgende årsakskoder kan benyttes: E32 Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt E34 Oppdatering av grunnlagsdata, sluttkunde E58 Oppdatering av grunnlagsdata, måler E64 Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt, som krever måleravlesning E80 Endring av estimert årlig forbruk Figur 26 Aktivitetsdiagram: Grunnlagsdata fra Nettselskap Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1] og et eksempel finnes i figurene knyttet til opphør av kraftleveranse, se kapittel 5, Kontraktsopphør. Underprosessen Skaff og send målerstand er beskrevet i kapittel 7, Innhenting og utveksling av målerstander. Nettselskap foretar endringer av grunnlagsdata knyttet til kunde, målepunkt eller måler. Etter verifisering sender Nettselskapet ny informasjon til Kraftleverandør. Kraftleverandør kontrollerer og oppdaterer informasjon. Dersom årsakskode = E64, starter ny prosess hos nettselskap med å innhente måleravlesninger. Denne prosessen er beskrevet i kapittel 7, Innhenting og utveksling av målerstander. C.2 Bruk av koder for transaksjonsårsak (Reason for transaction) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 63

64 I forbindelse med oppdatering av grunnlagsdata fra Nettselskap til Kraftleverandør benyttes en transaksjonsårsak for å angi hvilke grunnlagsdata som er oppdatert. Tabellen under viser hvilke grunnlagsdata som kan sendes/oppdateres for de ulike årsakskodene: Følgende attributter skal alltid sendes, uavhengig av årsakskode: Målepunkt id Gyldig fra dato Transaksjonsreferanse Transaksjonsårsak Følgende grunnlagsdata kan sendes sammen med årsakskode E80, Endring av estimert årlig forbruk: Estimert årlig forbruk Merk: Endring av estimert årlig forbruk benyttes kun ved behov for oppdatering utover periodiske avlesninger (som sendes i MSCONS). Følgende grunnlagsdata kan sendes sammen med årsakskode E32, Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt: Installasjonsstatus (aktiv/stengt) Prioritet Dato for førstkommende periodiske avlesning Dato for siste faktiske avlesning Avlesningsfrekvens Komponentkode Avregningsmetode Innhentingsmetode Anlegg o Anlegg id o Anlegg navn 1 o Anlegg navn 2 o Anlegg adresse 1 o Anlegg adresse 2 o Anlegg adresse 3 o Anlegg postnummer o Anlegg poststed o Anlegg land o Anlegg kommunikasjonsnummer (e-post, telefon etc.) Følgende grunnlagsdata kan sendes sammen med årsakskode E34, Oppdatering av grunnlagsdata, sluttkunde: Sluttkunde o Sluttkunde id - fødselsdato eller organisasjonsnummer o Sluttkunde navn 1 o Sluttkunde navn 2 o Sluttkunde adresse 1 o Sluttkunde adresse 2 o Sluttkunde adresse 3 o Sluttkunde postnummer o Sluttkunde poststed o Sluttkunde land o Sluttkunde kommunikasjonsnummer (e-post, telefon etc.) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 64

65 Følgende grunnlagsdata kan sendes sammen med årsakskode E58, Oppdatering av grunnlagsdata, måler Endring av målernummer uten at det foretas målerbytte Antall siffer Følgende grunnlagsdata kan sendes sammen med årsakskode E64, Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt, som krever måleravlesning: Konstant Antall siffer MVA % Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 65

66 C.3 Oppdatering av grunnlagsdata (fra Nettselskap), PRODAT/Z06 E32 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 66

67 C.4 Oppdatering av grunnlagsdata (fra Nettselskap), PRODAT/Z06 E34 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 67

68 C.5 Oppdatering av grunnlagsdata (fra Nettselskap), PRODAT/Z06 E58 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 68

69 C.6 Oppdatering av grunnlagsdata (fra Nettselskap), PRODAT/Z06 E64 Endring av MVA sats er tenkt i forbindelse med endring i status på et MP og ikke generell enedring i Norge. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 69

70 C.7 Oppdatering av grunnlagsdata (fra Nettselskap), PRODAT/Z06 E80 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 70

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Norsk meldingsversjon: 8A (6A for MSCONS) Versjon og revisjon: 2.0 Oppdatering: W Status: For implementering Dato: 27. januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 205 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 2 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7. OPPDATERING AV NØYTRALITETSPROGRAMMET...

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn... 3 2 Ledelse og ansvar... 4 3 Taushetserklæring... 4 4 Nøytralitetserklæring... 4 5 Funksjonelt skille... 5 6 Avregningstjenester... 5 7 Kundesenter...

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Årsrapport 2013 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2013 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 203 vedr nøytralitet i INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 2 2 Ledelsen... 2 3 Nøytralitetserklæringer... 3 4 Kundesenter... 3 5 Inkassoselskap... 3 6 Måleravlesning... 3 7 Kundeinformasjon...

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

Årsrapport 2016 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2016 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 206 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 2 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7. OPPDATERING AV NØYTRALITETSPROGRAMMET...

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Endringshistorikk: VER. DATO UTFØRT AV KORT BESKRIVELSE AV ENDRINGEN: 1.1 10.09.2008 punkt 2: presisering av ansvar, punkt 3:mere utfyllende om taushetserklæring,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Nettselskapenes nøytralitetsplikt

Nettselskapenes nøytralitetsplikt Nettselskapenes nøytralitetsplikt Temadag 4. november 2009 advokat Charlotte Heberg Trondal www.thommessen.no Nøytralitet - generelt Energiloven 4-1 og avregningsforskriften 1-1 Nøytral og ikke-diskriminerende

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Årsrapport 2014 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2014 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 204 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 3 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7.

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for implementering av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: C Dato: 20. februar 2006 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 REFERANSER...

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Christian Johan Giswold (red.) 21 2005 04959822 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA Gjeldende fra 15.09.2016 Disse alminnelige vilkårene «Alminnelige Vilkår» gjelder mellom Svorka Energi AS og små og mellomstore bedrifter, offentlige kunder,

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris

Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris er en strømavtale mellom Istad Kraft AS og kunde. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard Kraftleveringsavtale

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Kraftleveringsavtale

Kraftleveringsavtale 1. Generelt Kraftleveringsavtale Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard kraftleveringsavtale, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Program for overvåking av nøytralitet i Lyse Elnett AS

Program for overvåking av nøytralitet i Lyse Elnett AS Program for overvåking av nøytralitet i Lyse Elnett AS Eies av Lyse Elnett AS Dokumentreferanse 36439_v1/ALFEGIL Utarbeidet av Alf Egil Solvang Dato 23.03.2015 Lyse Elnett AS Status Godkjent Innhold 1

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer