Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012"

Transkript

1 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Deltagere: Alexander Gustavsen Anita Løyning Anne Stine Hop Christian Le Eigil Tengesdal Geir Tore Sæterstøen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Heidi Lilleby Henning Leere Ivar Hole May Britt Holsen Laugen Nils Harald Staff Ove Nesvik Roy Martin Nilsen Steinar S Arff Terje Mortveit Bergen Energi Agder Energi Hafslund Fakturaservice BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Hedgning Statkraft EG Utillity Enoro Stange Energi EdiSys (sekretær) Compello Skagerak nett CGI (tidligere Logica) Vedlegg: Kjøreregler for meldingsutveksling, se punkt 5 Referat fra NEE/DIFI prosjekt for EHF Faktura format, se punkt 7 1 Praktisk informasjon 2 Godkjenning av dagens agenda Agendaen ble godkjent. 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. Referatet finnes på Norsk Ediel Ekspertgruppe - Møtereferater 4 Sak 2012/06: AMS forskriften ESK prosjektet (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft) venter fremdeles på oppstartsbrev fra NVE/OED før utvikling av en norsk DataHUB kan starte. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 5 Sak 2012/19: Status: Veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet Et forslag til «Kjøreregler for meldingsutveksling» (nytt navn på veilederen) og referat fra siste møte i veilederprosjektet ble distribuert sammen med oppdatert agenda for NEE møte 29/ Agder energi hadde sent inn en del kommentarer til «Kjørereglene», som ble diskutert: Generelt så vil jeg si at layouten er blitt bedre i den siste versjonen. Hvis dette dokumentet skal kunne brukes av forholdsvis nye saksbehandlere bør det konsekvent skrives på koden der de forskjellige PRODAT meldingene omtales, og ikke bare teksten. I dokumentet brukes det litt av hvert. Aksjon: o PRODAT meldingstype legges inn alle steder der meldinger nevnes. Kap. 4 Anleggsovertakelse. Beskrivelse av Z03-Z21 som erstatter leveringsplikt på eksisterende kunder (hvor vi har mottatt en Z08 tidligere) er ikke tydelig nok beskrevet Aksjon: o Det ble lagt inn en kommentar om at det kan være et nytt målepunkt eller en eksisterende kunde som har havnet på leveringsplikt Beskrevet i dette dokumentet står det at netteier kun skal sende Z12 til en kraftleverandør, selv om kunden har flere, og da kun den kunden oppgir. I malen fra NVE for brev til kunder med ventetariff er det lagt opp til å flette inn flere aktive leverandører. Diskusjon: o Dette ser ut til å være en feil i standardmalen fra NVE: (NVEs mal for oppstartsbrev, kunder MED kraftleverandør) der det opplyses til sluttbruker at nettselskapet har gitt beskjed til flere kraftleverandører om at sluttbruker har flyttet inn i et nytt målepunkt. Aksjon: o SSE bes om å informere NVE om at det ser ut til å være en feil i standardmalen finnes en gyldig kontrakt med sluttbruker på det nye målepunktet. Viktig å presisere at det gjelder kontrakt på det nye målepunktet, det var jo dette som var diskusjonen rundt innføring av Agdermodell vs. Z12. Aksjon: o En presisering ble lagt inn i dokumentet Datoeksemplet stemmer ikke med teksten under. Aksjon: o Teksten i eksempelet ble korrigert. 7.3 ATAM (korreksjonsoppgjør) det har tidligere vært anbefaling om kjøring en gang pr måned, har vi gått bort i fra dette? Diskusjon: o Det var ingen som kunne finne dokumentasjon på anbefalingen om kjøring en gang per måned. o Imidlertid står det i 3-10 i MAF 301: «Feilen som oppstår skal gjøres opp økonomisk mellom nettselskap og leverandør den første uken etter at kommunikasjonen med måleren er gjenopprettet». o Den opprinnelige teksten ble beholdet. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 7.3.2 beløpsgrense for negativt oppgjør også, tidligere var dette kr -150? Aksjon: o Vi lar teksten i veilederen stå og setter opp et punkt på neste NEE møte for diskusjon av beløpsgrense for ATAM og APAM: Er grensen på 250,- OK? Hvordan stiller dette seg etter innføring av AMS (når alle MP blir timeavlest)? Bør vi ha en grense på APAM? 7.4 APAM (saldooppgjør) burde hatt en anbefalt beløpsgrense lik det vi har for ATAM? Diskusjon: o Se over. I tillegg til kommentarene Fra Agder energi ble følgende diskutert: VOKKS kommenterte anbefaling i punkt 5.2.2, der det Det anbefales at nettselskap bør godta kombinert opphør av kraftleveranse og nettleie (PRODAT/Z08-Z21) lengre tilbake enn standardavtalens frist på 14 dager fram i tid. VOKKS synes 14-dagers regelen bør følges, blant annet for å slippe unødvendige avviksoppgjør. Kapittel i prosessbeskrivelsen ble korrigert for noen skrivefeil. Det må legges inn referanse til hvilken PRODAT-melding som benyttes alle steder der meldinger refereres. Det legges inn i huskelisten at NEE etter hvert (samt i neste versjon av veilederen) bør ha en diskusjon om tips i forbindelse med innføring av AMS. tok opp spørsmålet om hvordan (når) veilederen skal oppdateres: o På årlig basis? o Hver gang prosessbeskrivelsen oppdateres? I kjørereglene benyttes begrepet sendedag. Det ble diskutert hvordan en sendedag bør defineres. Dersom en melding sendes 23:50 og CONTRL kommer i retur 00.10; hva er da sendedag. o Det legges inn i veilederen at «Sendedag er dagen som vises i mottagers EDIprogramvare». o Det legges også inn en kommentar om at avsender bør sørge for å sende meldinger med tidsfrister i god tid før midnatt. Konklusjoner: Kjørereglene oppdateres i henhold til kommentarer diskutert under møtet. Kjørereglene må minimum oppdateres ved oppdatering av prosessbeskrivelsen. Det legges inn i huskelisten i vedlegg A at det bør også foretas en årlig revisjon av kjørereglene. Kjørereglene korrigeres og sendes på høring til NEE i en uke. Dersom det ikke kommer blokkerende kommentarer publiseres kjørereglene på Ediel-portalen. 6 Sak 2012/21: BSO modell for endring av stipulerte stander NVE har bedt sine jurister undersøke om det med utgangspunkt NVEs regelverk foreligger en plikt for nettselskapene å korrigere alle stipulerte målerstander når en faktisk målerstand foreligger, eller om dette er et privatrettslig anliggende mellom sluttbruker og nettselskap. NEE har imidlertid ikke hørt noe fra NVE. Det undersøkes med NEE om hva som er status og punktet settes opp på neste NEE møte. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 7 Sak 2012/22: EHF-format for fakturering Det ble avholdt et prosjektmøte 30. november. Referatet distribueres til NEE. Under dette punktet ble det foreslått at NEE bør ta en diskusjon rundt punkt 2 i huskelisten på neste NEE møte: Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør fra BSO. Hva kreves av forretningsregler for en prosess der kraftleverandør kan fakturere på vegne av netteier? 8 Sak 2012/24: Målerbytte med klokkeslett På forrige NEE møte ble det diskutert om det er mulig å sende klokkeslett for et målerbytte, med følgende Konklusjoner: På kort sikt ser det ut til å være dyrt å endre dagens systemer og lite å vinne. Et alternativ er at de som har anledning til å sende klokkeslett for et målerbytte sender dette (dette er i henhold til dagens Ediel-standard). De som mottar dette kan velge om de vil benytte klokkeslett eller relatere byttet til midnatt. Systemleverandørene bes om å verifisere at de kan ta imot målerbytte med klokkeslett og eventuelt relatere dette til midnatt, innen 2 uker etter at referatet er sent ut. Dersom det ikke kommer motforestillinger vil muligheten for å overføre klokkeslett for målerbytte legge inn i veilederen. Imidlertid mener Veilederprosjektet at dette er tekniske presiseringer som først må inn i Ediel prosessbeskrivelse eller brukerveiledning. I dag står det følgende i Norsk Ediel-standard brukerveiledning: Dato/tid for målerstander og periodevolum Tidspunkt for måleravlesning angis på formatet YYYYMMDDHHmm. Ettersom time og minutt ofte ikke er kjent er det tillatt å overføre 0000 i disse posisjonene. Dato for målerstander, leverandørskifter, anleggsovertagelse etc. for profilavregnede målepunkter skjer på en dag, uavhengig av klokkeslett. Siden det er et Ediel krav alltid å ha med et klokkeslett i formatet for datoer må alle klokkeslett fra 0000 til 2359 i normaltid (vintertid) og fra 2300 dagen før til 2259 aktuell dag i sommertid godtas. Logica sin vurdering: IS Change håndterer i utgangspunktet mottak av Z10-meldinger og målerstander med klokkeslett ved å enkelt og greit stryke klokkeslettet og kun bruke datoen. Dvs. at hvis vi mottar et målerbytte med dato/tid :54, så bruker vi som dato for målerbyttet, og dropper klokkeslettet. Et lite problem er kanskje at EDIEL-brukerveiledningen er fleksibel med tanke på sommer/vintertid for målerstander, der man kan sende enten som :00, eller sommertidsjustert som :00. Derfor vil vi, for målerstander med klokkeslett 23, måtte flytte avlest dato frem til midnatt, og ikke stryke det slik vi gjør med andre klokkeslett. Kort sagt, så vil målerbytter med klokkeslett fungere greit i IS Change så lenge ikke målerbyttet skjer klokken 23:00-23:59, da vil målerbytte-meldingen og tilhørende stander få forskjellig gyldighetsdato. (men når gjør man målerbytter kl 23 på kvelden om sommeren!!) Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 Konklusjon: Vi antar at målerbytter normalt ikke skjer på natten. Dagens tekst beholdes i Ediel-Standard brukerveiledning. Punktet avsluttes. 9 Sak 2012/27: NECS NECS hadde vurdert om (hvordan) det er mulig å få til bedre kontroller relatert til dobbeltregistrering (rapportering på samme aktør (konto) fra ulike oppgavegivere for samme nettområde): Rapportering til NECS gjøres ved å identifisere de elsertifikatpliktig med deres GLN. Det er imidlertid i dagens prosess mulig for en oppgavegiver (nettselskap) å rapportere elsertifikatpliktig forbruk for elsertifikatpliktige som ikke er registrert i nettområdet. I dag ligger det informasjon i Ediel-portalen om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i hvert enkelt nettområde. Imidlertid er ikke denne informasjonen «til å stole på», siden mange kraftleverandører ikke er flinke nok til å oppdatere informasjonen. NECS ser en stor utfordring i få tak i oppdatert informasjon. Geir Tore forklarte hvordan NECS fungerer: Det ble også diskutert om balanseweb, eller komponentkoderegisteret kan benyttes som informasjonskilde for å se hvilke elsertifikatpliktige som finnes i hvert nettområde. Imidlertid er det en del uavklarte problemstillinger, som: o Det ser det ut til at det ofte er balanseansvarlig og ikke kraftleverandører som vises i balanseweb. o Hva med komponentkoder som slettes. Elsertifikatplikt skal rapporteres inntil to år tilbake. o balanseweb skal fases ut. NECS vil ta en ny vurdering på om det er mulig å validere om elsertifikatpliktige er gyldige i et nettområde ved å benytte komponentkoderegisteret eller noe annet. En beskrivelse av prosessene (rutinene) som skal benyttes ved innrapportering fra ikke konsesjonspliktige nett. NECS har lagt til rette for at elsertifikatpliktige som leverer i ikke-konsesjonspliktige nett kan rapportere elsertifikatpliktig forbruk direkte til NECS, enten gjennom bruk av Ediel-meldinger eller gjennom en egen webapplikasjon de kan logge seg på. Bergen Energi vil komme tilbake med konkrete spørsmål til neste NEE møte. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 Hjemmelekse: NECS vil vurdere om det er mulig å validere om elsertifikatpliktige er gyldige i et nettområde ved å benytte komponentkoderegisteret eller noe annet. Bergen Energi vil komme tilbake med konkrete spørsmål, relatert til elsertifikatrapportering for elsertifikatpliktige som leverer i ikke-konsesjonspliktige nett, til neste NEE møte. 10 Sak 2012/28: Avvisingsårsaker ved anleggsovertagelse Punktet var tenkt som en diskusjon rundt bruk av avvisingsårsaker ved anleggsovertagelse, der sluttkunden allerede har avtale med en kraftleverandør (f.eks. tegnet under overtagelse). Agder energi hadde sent følgende kommentarer før møtet (men ikke distribuert til NEE), også relevante for vedlegg B i «Kjøreregler for meldingsutveksling».: Avvisning av en anleggsovertagelse PRODAT/Z03-Z21 mellom samboere/innen samme husstand der vi som netteier ikke vil tillate overtakelse på grunn av gjeld. 14 i Standard nettleieavtale. Hvilken årsak skal brukes? Hva kan vi si til kraftleverandør? Anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling. Hva har vi som netteier lov til å informere kraftleverandør om i forhold til gjeld og anleggsstatus? Det ble en kort diskusjon: Nettselskapet (og alle) har taushetsplikt når det gjelder betalingsproblemer. Dette kan ikke opplyses i en avvisning. Siden underlaget for punktet var litt «tynt» hadde ikke NEE-deltagerne fått forberedt seg godt nok til en diskusjon. Punktet ble derfor utsatt til neste møte. Koder fra dagens prosessbeskrivelse: # Avvisingsårsak Beskrivelse E10 Ukjent målepunkt Benyttes dersom nettselskapet ikke finner målepunkt id i egen database. E22 Målepunkt blokkert for endring Benyttes dersom kraftleverandør sender ny PRODAT/Z08 uten at kansellering av forrige PRODAT/Z08 er bekreftet eller dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. E50 Ugyldig dato/periode Skal benyttes dersom meldingen inneholder ugyldig dato utover at meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. N08 Manglende skiftestand Benyttes ved kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft, dersom det er et profilavregnet målepunkt som det ikke er kommet inn en gyldig måleravlesning på innen fristen. N05 Feil i fødselsdato/ organisasjonsnummer Merk at nettselskapet må selv innhenter målerstand dersom målepunktet er fjernavlest eller er umålt og at målerstand i særskilte tilfeller kan stipuleres når dette er avtalt med samtlige parter. Benyttes dersom fødselsdato eller organisasjonsnummer i mottatt melding ikke stemmer med nettselskapets data for målepunktet. N10 Ulovlig stoppdato Skal benyttes dersom meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 Hjemmelekse: Alle vurderer om vi trenger nye koder, avvisingsårsaker og eller bedre forklaringer til neste møte. 11 Sak 2012/29: Felles Nordisk sluttbrukermarked, Ediel-prosjekt Punktet var avhengig av at NordREG og MSG (Nordic TSO Market Steering Group) har vedtatt en prosjektplan for detaljering av meldingsutvekslingen i et felles nordisk sluttbrukermarked. Imidlertid er NordREG prosjektet er utsatt (mars 2013?) og dermed også prosjektet som skal detaljere meldingsutvekslingen. Punktet settes opp igjen på neste NEE agenda. 12 Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Hafslund har hatt en sak der sluttbrukeren som flytter ut melder utflytting til nettselskapet og abonnementet opphører. Når ny abonnent i målepunktet etterhvert etablerer seg så finner ikke ny kraftleverandør målepunkt i NUBIX, fordi den tidligere kundens abonnement er opphørt. Med andre ord; skal målepunkter der sluttbruker har flyttet ut være tilgjengelig for søk i NUBIX? Diskusjon: foreslo at gammel kunde vises på målepunkter der kunden har flyttet ut, med en status = «stengt». Vokks er skeptisk til personvernet dersom den gamle kunden blir liggende. I dag finnes kun kodene Z11=Closed og Z12=Active. Et alternativ er at målepunkt ID, målernummer og adresse blir returnert for MP der gammel kunde har flyttet ut (og status er stengt). Med andre ord; utelate navnet i svaret. Enoro (tidligere Elis) informerte at det ikke blir returnert noe treff dersom det ikke er aktiv kontrakt når søket blir utført. Hjemmelekse: NVE bes om å se om de har noen synspunkter på at gammel kunde vises på målepunkter der kunden har flyttet ut, med en status = «stengt». Systemleverandørene bes om å vurdere eventuelle kostnader. 13 Sak 2012/31: Postnummerliste pr. nettselskap fra NUBIX Det har kommet forespørsel fra aktører om å kunne hente ut liste over postnumre som tilhører hvert nettselskap i NUBIX (dette er data som hver netteier legger inn selv). Er dette informasjon som kan være åpen for alle? I så fall kan SSE lage en nedlastingsfunksjon i NubixWeb. Det var imidlertid ingen på møtet som kunne svare på hva som var begrunnelsen for spørsmålet. Punktet ble derfor utsatt til neste møte. Under dette punktet tok opp problemstillingen om at postnummer kun skal benyttes for ruting av meldinger til riktig nettselskap. Med andre ord slik at man skal kunne få treff på søket selv om målepunktet har et annet postnummer (men innen for samme nettområde). Det ser ut til at det i dag er flere nettselskap som ikke gir treff dersom det er feil postnummer for målepunktet. I henhold til NEE møtereferat fra 5. mars 2008: «Det har vært noen problemer med at postnummer følger med søk inn i nettselskapenes databaser, noe som har ført til at enkelte målepunkter ikke får treff på grunn av feil postnummer. Det oppleves som feil i forhold til kravspesifikasjon dersom postnummer tas med inn i søket» Enoro opplyser at ElWin ikke bruker postnummer i søk etter målepunkt/kunde. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 Punktet settes opp igjen på neste NEE møte. Hjemmelekse: SSE bes om å oppdatere NUBIX brukerveiledning i henhold til NEE referat fra 5. mars 2008, det vil si at «postnummer ikke skal tas med inn i søket i nettselskapenes databaser». SSE bes om å spesifisere årsaken til punktet (begrunnelsen for spørsmålet) til neste NEE møte. 14 Sak 2012/32: Oppdatering av eksempler på beregning av tidsfrister i Prosessbeskrivelsen Eksemplene i Error! Reference source not found. ble oppdatert (feilretting). Hjemmelekse: SSE publiserer en oppdatert prosessbeskrivelse. 15 Hvordan fungerer NEE? Evaluering av ledelse, prosjektstyring, faglig innhold, fasiliteter m.m. Siden Ole Marius ikke hadde anledning til å delta på møtet ble punket utsatt til neste møte. Det ble imidlertid påpekt at mange av punktene har for dårlig underlag til at deltagerne kan forberede seg skikkelig. 16 Gjennomgang av huskelisten, se Vedlegg A Punkter i huskelisten ble strøket, med følgende kommentarer: Punkt 1, oppfølging av endringsforslag fra Rolleprosjektet, ble strøket fra listen. Dett er en endring som eventuelt vil tas i forbindelse med en totalgjennomgang av Ediel-standarden, som for eksempel i forbindelse med innføring av et felles nordisk sluttbrukermarked. Punkt 2, forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør fra BSO, vil bli satt opp for diskusjon på neste NEE møte. Punkt 3, plusskunder, settes også opp på neste NEE møte: Hvordan håndtere «netto-timeserier» (disse kan bli negative) Skal plusskunder håndteres med to serier; en for forbruk og en for produksjon, eller som en netto tidsserie? Har NVE noen regler hvordan forbruk og produksjon fra plusskunder skal håndteres? Og to ny punkter ble lagt til: Nytt punkt 1, diskusjon rundt nye regler i forbindelse med innføring av AMS som bør legges inn i Prosessbeskrivelsen og/eller Kjøreregler for meldingsutveksling Nytt punkt 1, Oppdatering av Kjøreregler for meldingsutveksling o Kjørereglene må minimum oppdateres ved oppdatering av prosessbeskrivelsen o Det bør foretas en årlig revisjon av kjørereglene 17 Error! Reference source not found. Dersom NEE skal følge opp forslagene til endringer i NVEs forskrift MAF 301 må det startes et nytt NEE prosjekt. Punktet settes opp på huskelisten for eventuell oppfølging på et senere tidspunkt. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 18 Informasjon: Ingen informasjon. 19 Neste møte(r) Tirsdag 5. februar 2013, 09:30 15:00, Bruk av desimaler Hjemmelekse: Hafslund vil sende et underlag for diskusjon 20 Eventuelt Ingen saker Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 Vedlegg A Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Diskusjon rundt nye regler i forbindelse med innføring av AMS som bør legges Følges opp vår 2013 inn i Prosessbeskrivelsen og/eller Kjøreregler for meldingsutveksling 2. Oppdatering av Kjøreregler for meldingsutveksling Revisjon av kjørereglene Kjørereglene må minimum oppdateres ved oppdatering av prosessbeskrivelsen bør gjøres høsten 2013 Det bør foretas en årlig revisjon av kjørereglene Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 Vedlegg B NEE saksliste Sak # Navn Kommentar Status 2012/06 AMS forskriften NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av at Utsatt s ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). Foreløpig er det ingen avklaring fra NVE/OED. 2012/19 Veileder for fellesprosesser i Konklusjoner: Avsluttet det norske kraftmarkedet Kjørereglene oppdateres i henhold til kommentarer diskutert under møtet. Kjørereglene må minimum oppdateres ved oppdatering av prosessbeskrivelsen. Det legges inn i huskelisten i vedlegg A at det bør også foretas en årlig revisjon av kjørereglene. Kjørereglene korrigeres og sendes på høring til NEE i en uke. Dersom det ikke kommer blokkerende kommentarer publiseres kjørereglene på Ediel-portalen. 2012/21 BSO modell for endring av Avventer svar fra NVE. Pågående stipulerte stander 2012/22 EHF-format for fakturering Referat fra siste møte distribueres til NEE Pågående Dersom noen, utover prosjektgruppen ønsker å delta, kan Ove kontaktes 2012/24 Målerbytte med klokkeslett Konklusjon: Avsluttet Vi antar at målerbytter normalt ikke skjer på natten. Dagens tekst beholdes i Ediel-Standard brukerveiledning. Punktet avsluttes. 2012/27 NECS Hjemmelekse: Pågående NECS vil vurdere om det er mulig å validere om elsertifikatpliktige er gyldige i et nettområde ved å benytte komponentkoderegisteret eller noe annet. Bergen Energi vil komme tilbake med konkrete spørsmål, relatert til elsertifikatrapportering for elsertifikatpliktige som leverer i ikkekonsesjonspliktige nett, til neste NEE møte. 2012/28 Avvisingsårsaker ved Punktet ble utsatt til neste NEE møte. Pågående anleggsovertagelse Hjemmelekse: Alle vurderer om vi trenger nye koder, avvisingsårsaker og eller bedre forklaringer til neste møte 2012/29 Felles Nordisk sluttbrukermarked Planlegging av norsk deltagelse i nordiske prosjektgruppe for detaljering av et felles nordisk Utsatt 2012/30 Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? sluttbrukermarked. Hjemmelekse: NVE bes om å se om de har noen synspunkter på at gammel kunde vises på målepunkter der kunden har flyttet ut, med en status = «stengt». Systemleverandørene bes om å vurdere eventuelle kostnader. Pågående Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 Sak # Navn Kommentar Status 2012/31 Postnummerliste pr. Punktet settes opp igjen på neste NEE møte. Pågående nettselskap fra NUBIX Hjemmelekse: SSE bes om å oppdatere NUBIX brukerveiledning i henhold til NEE referat fra 5. mars 2008, det vil si at «postnummer ikke skal tas med inn i søket i nettselskapenes databaser». SSE bes om å spesifisere årsaken til punktet (begrunnelsen for spørsmålet) til neste NEE møte. 2012/32 Oppdatering av eksempler på Hjemmelekse: Avsluttet beregning av tidsfrister i Prosessbeskrivelsen SSE publiserer en oppdatert prosessbeskrivelse. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg C Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Christian Hoang Huy Le Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per Breistein Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Roy Martin Nilsen Sissel Hansen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Stian Henriksen Svein A. Kulstad Terje Mortveit Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trond Bjergli Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Hafslund Fakturaservice Bergen Energi Mo Industripark Istad Kraft Enoro Logica BKK Nett VOKKS Nett AS AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning NVE Statkraft EG Utillity Troms Kraft Handel AS NVE Communicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysco Enoro Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge (prosjektleder) Enoro EdiSys Statoil Statkraft Navita Maik Compello Troms Kraft Handel AS Skagerak nett Maik NVE EG Utillity CGI (tidligere Logica) (prosjektleder) Logica Hafslund Fakturaservice TietoEnator Lyse Energi AS TietoEnator Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Vedlegg D Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Tor B. Heiberg Agathe Børhaug Anette Huke Anne Cathrine Petersen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Bjørn Aage Seem Holmen Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Eivind Wingsternæs Ellen Mary Andreassen Geir Holm Geir Tore Sæterstøen Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helge Grimstad Håkon Bragge Ingeborg Cecilie Morken Ingrid Christie Ingrid Frisli Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Kopperud Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Kristine Wormdal Svein Eriksen Laila Lydersen Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Nils Eggen Bergen Energi EdiSys Eidsiva Energi Statkraft Lyse Eidsiva Energi NEAS Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) Client Computing Utility BKK Logica Lyse AS Statoil BKK BKK Compello Eidsiva Energi AS Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator GS1 Norway Svenska Kraftnät Fikse.net Tieto Tietoenator Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway KS Bedrift Energi NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Olav Stumo Ole Jacob Høyland Ole-Johny Løvlid Ole-Petter Remman Oscar Ludwigs Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stina Christoffersen Stine Seloter Svein Olav Olden Szymon Andruchow Sølvi Lagmannsås Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Ulf Møller Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen ECmatch Gudbrandsdal Energi Logica Statkraft e-vita AS Svenska Kraftnät (SE) Enoro Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Enoro EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Enoro BKK Kraftinor EG Utillity Lærdal Energi Communicate Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Econ Powel Statkraft Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012 Avregningsansvarlig Virksomhets rapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 1 2 Virksomhetsrapport 2012 INNHOLD Avregningsansvarlig 2012 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014 Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test Oslo 18. November 2014 Agenda ekspertgruppemøte 18.11.2014 9:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Spørreundersøkelsen 10:00-10:30 Informasjon fra Elhub-prosjektet

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE Endringslogg Ver Dato Endringsbeskrivelse 2.00 04.09.2003 2.01 10.06.2008 Kap. 4.4: Unntak fra tilbyderportabilitet for deler

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer