PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V."

Transkript

1 Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD INNLEDNING BAKGRUNN TILBAKEMELDING FRA BRUKERE TESTPROSEDYRER REFERANSER ENDRINGER FRA TIDLIGERE VERSJONER LEVERANDØRSKIFTE NORMAL LEVERANDØRSKIFTEPROSESS AVVISING AV LEVERANDØRSKIFTE DETALJERT BESKRIVELSE AV LEVERANDØRSKIFTEPROSESS KANSELLERING AV LEVERANDØRSKIFTE FRA NY KRAFTLEVERANDØR LEVERANDØRSKIFTE NÅR SLUTTKUNDE HAR AVTALE MED BINDINGSTID SAMTIDIG MELDING OM LEVERINGSSTART FRA FLERE KRAFTLEVERANDØRER PORTEFØLJEOVERTAKELSE FUSJON MELLOM KRAFTLEVERANDØRER EKSEMPLER PÅ BEREGNING AV TIDSFRISTER Tidsfrister for leverandørskiftedato Tidsfrister for avlesning av målerstand ved leverandørskifte Tidsfrister ved anleggsovertagelse Opphør av kraftleveranse ANLEGGSOVERTAKELSE GENERELL BESKRIVELSE AV ANLEGGSOVERTAKELSE ANLEGGSOVERTAKELSE UTEN LEVERANDØRSKIFTE VARIANTER AV ANLEGGSOVERTAKELSE Anleggsovertakelse for sluttkunder som har havnet på leveringsplikt Innflytting i nytt målepunkt meldt til kraftleverandør Anleggsovertakelse uten leverandørskifte ved dødsfall Kraftleverandør sender innflytting på ny sluttkunde EFFEKTIVISERING AV ANLEGGSOVERTAKELSESPROSESSEN KONTRAKTSOPPHØR OPPHØR AV KRAFTLEVERANSE KOMBINERT OPPHØR AV KRAFTLEVERANSE OG OVERFØRING AV KRAFT Utflytting meldt til nettselskap Utflytting meldt til kraftleverandør Effektivisering av Kontraktsopphør kombinert opphør kraftleveranse og overføring av kraft KANSELLERING AV KONTRAKTSOPPHØR FRA KRAFTLEVERANDØR UTKOBLING AV ANLEGG ENDRINGSMELDINGER MÅLERBYTTE Fiktivt målerbytte OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA FRA NETTSELSKAP Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt, PRODAT/Z06-E Oppdatering av grunnlagsdata, Sluttkunde, PRODAT/Z06-E Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 2

3 6.2.3 Oppdatering av grunnlagsdata, måler, PRODAT/Z06-E Oppdatering av grunnlagsdata, med måleravlesning, PRODAT/Z06-E PORTEFØLJEOVERSIKT OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA FRA KRAFTLEVERANDØR OPPDATERING AV FORVENTET ÅRLIG UTTAK SKIFTE AV BALANSEANSVARLIG FUSJON MELLOM NETTSELSKAP INNHENTING OG UTVEKSLING AV MÅLERSTANDER GENERELT OM MÅLERSTANDER PROSESS SKAFF OG SEND MÅLEDATA Sekvensdiagram: Skaff og send måledata MELDINGER FOR KANSELLERING GENERELLE REGLER FOR KANSELLERING VEDLEGG A FIGURTABELL VEDLEGG B ATTRIBUTTABELL FOR PRODAT VEDLEGG C KLASSEDIAGRAMMER C.1 MELDING OM LEVERINGSSTART, PRODAT/Z C.2 KANSELLERING AV MELDING OM LEVERINGSSTART, PRODAT/Z03K C.3 BEKREFTELSE PÅ LEVERINGSSTART, PRODAT/Z04 - POSITIV C.4 AVVISING AV LEVERINGSSTART, PRODAT/Z04 - NEGATIV C.5 BEKREFTELSE PÅ KANSELLERING AV LEVERINGSSTART, PRODAT/Z04K - POSITIV C.6 AVVISING AV KANSELLERING AV LEVERINGSSTART, PRODAT/Z04K NEGATIV C.7 MELDING OM OPPHØR (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z C.8 KANSELLERING AV MELDING OM OPPHØR (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z05K - POSITIV. 79 C.9 AVVISING AV MELDING OM OPPHØR, PRODAT/Z05 - NEGATIV C.10 AVVISING AV KANSELLERING AV MELDING OM OPPHØR, PRODAT/Z05K - NEGATIV C.11 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA, MÅLEPUNKT, PRODAT/Z06-E C.12 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA, SLUTTKUNDE, PRODAT/Z06-E C.13 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA, MÅLER, PRODAT/Z06-E C.14 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA, MED MÅLERAVLESNING, PRODAT/Z06-E C.15 PORTEFØLJEOVERSIKT, PRODAT/Z06-Z C.16 OPPHØR AV KRAFTLEVERANSE (FRA KRAFTLEVERANDØR), PRODAT/Z C.17 KANSELLERING AV OPPHØR AV KRAFTLEVERANSE (FRA KRAFTLEVERANDØR), PRODAT/Z08K C.18 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA (FRA KRAFTLEVERANDØR), PRODAT/Z C.19 MELDING OM MÅLERBYTTE (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z C.20 INFORMASJON OM ANLEGGSOVERTAGELSE (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z C.21 MÅLEDATA FRA KRAFTLEVERANDØR, UTILTS/E C.22 AVVISING AV MÅLEDATA FRA KRAFTLEVERANDØR, UTILTS/ERR Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 3

4 1 FORORD I mai 2003 tok Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) initiativet til å etablere et prosjekt for gjennomgang av Ediel standarden i Norge. Utviklingen av Ediel meldingene i den norske kraftbransjen, basert på implementering av nye løsninger og aktørenes erfaringer, tilsa at tiden var inne til å revidere innhold og bruk av PRODAT- og MSCONS standardene. Omfanget av Ediel meldinger var stor og ressurskrevende. Prosjektet hadde som mål å ta en detaljert gjennomgang av Ediel standarden slik den ble benyttet i Norge. Fokus var rettet mot forenkling av meldingene og en reduksjon i antall kvitteringsmeldinger. Det ble også fokusert på utviklingen internasjonalt for å sikre at videreutvikling i Norge ikke beveger seg bort fra europeiske standarder og trender. Det ble etablert et prosjekt der Systemstøtte for Edel (SSE) var ansvarlig. Prosjektgruppen besto av representanter for aktørene (nettselskap og kraftleverandører) i den norske kraftbransjen og Statnett. Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) var referansegruppe. Prosjektgruppen publiserte sin første rapport i september Denne rapporten beskrev modeller for meldingsutvekslingen i den norske kraftbransjen og omfattet leverandørskifte, kontraktsopphør, flytting, endringsmeldinger, utveksling av avregningsdata og kansellering av leverandørskifte. Den første rapporten ble diskutert bredt i den norske kraftbransjen. Rapporten ble også spilt inn til et prosjekt i regi av EBL som utarbeidet et nytt forslag til modell for leverandørskifte i den norske kraftbransjen. EBL prosjektet ble gjennomført høsten 2004 og vinteren En videreføring av prosjektet for gjennomgang av Ediel standarden i Norge ble utsatt til høsten 2005 i påvente av EBL prosjektet skulle ferdigstilles. Høsten 2005 startet fase 2 av prosjektet og en ny rapport ble publisert i mai Rapporten fra fase 2 inneholdt beskrivelser av sentrale prosesser og forslag til implementering. Det foreslåtte implementasjonsprosjektet skulle konsentreres rundt innføring av forenklet kvitteringsprosess, samt tilrettelegging av generelle kanselleringsmeldinger. I august 2006 startet implementasjonsfasen av prosjektet med foreliggende prosessdokument som resultatet. Gjennom implementasjonsfasen har prosjektet samarbeidet tett med NVE og NEE. Sentrale deler av foreliggende dokument (blant annet prosessene for leverandørskifte, anleggsovertakelse og kansellering) er basert på NVEs nye leverandørskiftemodell. NEE har gjennomgått forslagene til prosesser på flere møter gjennom vinter, vår og sommer Høsten 2008 opprettet NEE et prosjekt for effektivisering av Ediel prosesser for leverandørbytte, anleggsovertakelse, mv. Prosjektet gjennomgikk erfaringene etter innføring av nye forskrifter for leverandørbytte, anleggsovertakelse, opphør etc. som ble innført 1. Januar Flere av prosessene nevnt over var uklare og ulike aktører håndterte disse prosessene forskjellig. For disse prosessene var hovedhensikten å få bransjen til å forstå regelverket likt. Med andre ord å dokumentere praksis slik den bør være. Prosjektet har derfor oppdatert denne prosessbeskrivelsen med en rekke endringer som vil effektivisere og automatisere Ediel-meldingsutvekslingen i Norge. Fra 1. januar 2012 er det et krav i NVEs forskrift 301 Om måling, avregning mv. [3] om å håndtere prosessen Anleggsovertagelse uten leverandørskifte. Denne prosessen er omskrevet i henhold til forskriftens intensjoner. I tillegg er det lagt inn enkelte nye dataelementer i PRODAT. Modellen som foreligger er basert på konsensus i NEE. Mai 2009, Tor Heiberg Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 4

5 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Dette dokumentet beskriver prosesser for utveksling av grunnlagsdata mellom aktørene i det norske kraftmarkedet. Med grunnlagsdata menes data som aktørene trenger for å oppfylle sine forpliktelser overfor kunder og myndigheter. Grunnlagsdata er typisk de data som utveksles i forbindelse med leverandørskifte, flytting, endring av kunde- eller målepunkts informasjon etc. Grunnlagsdata omfatter ikke transaksjonsdata som måleverdier og avregningsdata som sendes periodisk. Dokumentet er bl.a. fundert på [3] NVEs forskrift nr 301- Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester og er et supplement til forskriften. Skulle det oppstå forskjellig tolkning mellom NVEs forskrift og disse retningslinjer skal forskriften følges. Dokumentet vil bli endret i takt med forskriftsendringer som betinger endring. I tillegg kommer krav fra bransjen som effektiviserende funksjonalitet og tilrettelegging av tekniske løsninger. Andre faktorer som påvirker den nasjonale standarden er internasjonale innspill som er viktige med hensyn til pågående harmoniseringsprosess. Det er anledning til å inngå bilaterale avtaler som går ut over det som er beskrevet i denne prosessbeskrivelsen så lenge dette er i overensstemmelse med NVEs forskrifter og regler om nøytralitet (likebehandling av kraftleverandører) opprettholdes. Dokumentet retter seg primært mot personer som skal jobbe med utveksling av grunnlagsdata. Detaljert innhold i meldingene som skal utveksles finnes i Vedlegg C, Klassediagrammer, mens tekniske detaljer for EDIFACT meldingene som skal utveksles finnes i [1], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere,. Prosessene i dette dokumentet er basert på nasjonale og internasjonale krav og erfaringer på områder relatert til Ediel meldingsutveksling. Modellen under viser internasjonal forankring for Edielstandarden i Norge. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 5

6 UN/CEFACT (Eier av EDIFACT standarden) EDIFACT/ ebxml Dokument spesifikasjon Funksjonsog teknisk grunnlag Operativt og nasjonalt grunnlag Basis for ebix ebix Common Rules and Reccommendations ebix / Ediel IG Business Scenario & Transaction Forskrifter NVE Basis for Basis for Basis for Ediel/Norge Norsk Edielstandard Basis for Norske Prosessbeskrivelser Norsk Kraftbransje Beskrivelser med modellerte forretningsprosesser Figur 1 Internasjonal forankring for Ediel-standarden i Norge Det anses som viktig å benytte internasjonalt standardiserte modeller og tilhørende verktøy. Forretningsprosessene er derfor modellert ved bruk av UML (Unified Modelling Language) og det er tatt i bruk et modelleringsverktøy som visualiserer prosessene. I tillegg er modellen som ligger til grunn for prosessbeskrivelsene basert på ebix metodikk ([5] ebix Methodology, samt internasjonale prosessbeskrivelser utarbeidet i regi av ebix. Dette skal sikre at internasjonal standard følges så langt som mulig. Dokumentet er skrevet av EdiSys AS på vegne av Systemstøtte for Ediel. Dokumentet vil bli oppdatert ved behov. Systemstøtte for Ediel er ansvarlig for oppdateringen. Nye versjoner vil bli lagt ut på Tilbakemelding fra brukere Innenfor Ediel ønsker vi å få tilbakemelding på prosessbeskrivelser, brukerveiledninger og implementasjonsguider (IG). Det kan finnes områder som kan beskrives bedre eller det kan være ønske om nye koder, funksjoner eller annet som ikke er dekket tilstrekkelig. Tilbakemelding kan gis til Systemstøtte for Ediel Om og eventuelt hvor fort eventuelle kommentarer kan implementeres i dokumentene vil avhenge av type endring. Utdypende og forklarede kommentarer kan bli implementert i dokumentene forholdsvis raskt, mens endringer som påvirker meldingsstrukturer og nye anvendelser gjerne tar lengre tid. Innenfor Ediel vil det normalt gå fra ett til to år mellom hver gang dokumentene oppgraderes til ny versjon. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 6

7 2.3 Testprosedyrer Systemstøtte for Ediel er testmotpart i forbindelse med uttesting av nye aktører og/eller programvare som skal ta i bruk Ediel meldinger. Det er utarbeidet egne testprosedyrer som skal benyttes i forbindelse med testene. Det kreves godkjennelse av Systemstøtten for Ediel sin testapplikasjon for å kunne utveksle Ediel meldinger i henhold til [3] Forskrift om måling, avregning m.v. fra NVE. Det forventes at de enkelte aktører selv tar ansvaret for å gjennomføre testene for å verifisere at løsningen har tilstrekkelig funksjonalitet. For nærmere informasjon se Referanser [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, [2] Norsk Ediel-standard, Prosessbeskrivelse for avregningsgrunnlag, [3] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, [4] ebix Recommendations for acknowledgement and error handling, [5] ebix Methodology, [6] ebix Recommendations for cancellation of business documents and processes, [7] Ediel Portalen, [8] Informasjon om GS1 (EAN) målepunkt id, [9] Rollemodell for det norske kraftmarkedet, Endringer fra tidligere versjoner Versjon/ Endret av Dato Endringer revisjon 4.1.C Ove Nesvik Det er lagt inn en presisering til avvisningsårsak, N14= Anleggsovertagelse før fremtidig leverandørskifte, om at koden også kan benyttes for allerede utført leverandørskifte på målepunktet, og hvor datoen for anleggsovertakelse er tidligere enn det gjennomførte leverandørskiftet. 4.1.B Ove Nesvik Det er lagt inn en avvisningsårsak, N14= Anleggsovertagelse før fremtidig leverandørskifte, som kan benyttes i PRODAT/Z04 negativ for å avvise (kansellere) et fremtidig leverandørskifte, dersom det kommer inn en anleggsovertakelse før den fremtidige leverandørskiftedatoen Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 7

8 Det er lagt inn et nytt kapittel; Fiktivt målerbytte 4.1.A Ove Nesvik Det er presisert i kapittel 4.1 Generell beskrivelse av anleggsovertakelse at dersom ny og gammel kraftleverandør er den samme skal det sendes to MSCONS med målerstand på dato for anleggsovertakelse, både for PRODAT/Z04 og PRODAT/Z05 Feilkode E59, Allerede eksisterende relasjon innføres for å avvise leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren 4.0.N Ove Nesvik Det er lagt inn nye eksempler for når feilkode E22 kan benyttes ved avvising av PRODAT /Z M Ove Nesvik Det er presisert at feilkode E22 skal benyttes ved avvisning av leverandørskifter der kraftleverandøren allerede er leverandør i målepunktet. 4.0.L Ove Nesvik Eksempler på beregning av tidsfrister i kapittel 3.9 er oppdatert. Det er presisert at dato for anleggsovertakelse må være lik dato for når sluttkunden ble registrert på leveringsplikt hos nettselskapet, ved Anleggsovertakelse for sluttkunder som har havnet på leveringsplikt. 4.0.K Ove Nesvik Kommentar om at næringskode er påkrevet fra 1. april 2012 er fjernet, siden datoen er passert. Frist for å sende MSCONS med målerstand etter et leverandørskifte eller anleggsovertagelse er korrigert til «senest 3 uker etter avlesing». 4.0.J Ove Nesvik Feilkodene E10, E50 og N05 er lagt inn for negativ PRODAT/Z05 som svar på PRODAT/Z08 (oppsigelse) Det er presisert at kansellering av melding (Z03 eller Z08) skal avvises dersom originalmeldingen allerede er avvist. Teksten på feilkode E22 er oppdatert med at denne også gjelder dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. 4.0.I Ove Nesvik Det er presisert at 30 virkedager etter anleggsovertagelse eller oppstart skal være siste frist for kraftleverandør til å sende melding om leveringsstart tilbake i tid. Etter 30 virkedager må kraftleverandøren isteden sende melding om leveringsstart frem i tid. 4.0.H Ove Nesvik Det er presisert i kapittel 4.2 at sluttkunden i forbindelse med Anleggsovertakelse uten leverandørskifte må fortsette en eksisterende avtale, endre eksisterende avtale eller inngå ny avtale med den kraftleverandør sluttkunden hadde før anleggsovertagelse eller oppstart av nytt anlegg. 4.0.G Ove Nesvik Transaksjonsårsak Z29, Anleggsovertagelse uten leverandørskifte er fjernet fra PRODAT/Z03 og PRODAT/Z04 positiv (Z21 eller Z22 skal benyttes). 4.0.F Ove Nesvik Begrepet elavgiftsplikt er erstattet med elsertifikatplikt. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 8

9 4.0.E Ove Nesvik Transaksjonsårsak Z29, Anleggsovertagelse uten leverandørskifte er lagt inn i beskrivelse i kapittel 4.2, samt i klassediagrammer for PRODAT/Z03 og PRODAT/Z04 positiv 4.0.D Ove Nesvik Næringskode er lagt inn i PRDAT/Z03-Z21 (anleggsovertagelse). Denne er anbefalt brukt fra 1. januar 2012 og påkrevet fra 1. april Næringskode YZ drivhus er lagt til listen over målepunkter utenfor næringsvirksomhet. Det er lagt inn en tekst om at prosessen for kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft kan benyttes ved konkurs. Tillegg av en tabell i kapittel 5 som beskriver når prosessene opphør av kraftleveranse og kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft skal benyttes. 4.0.C Ove Nesvik Retting av skrivefeil: o Transaksjonsreferanse er lagt til i attributt-tabellen for PRODAT/Z12 i Vedlegg B. 4.0.B Ove Nesvik Komponentkode er fjernet fra PRODAT/Z12 Referanse til originaltransaksjon anbefales brukt i PRODAT/Z03-Z21 for å referere transaksjonsreferansen i PRODAT/Z12 når meldingen er et svar på denne. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 9

10 4.0.A Ove Nesvik Versjonsnummer for dette dokumentet er endret fra 2.1 til 4.0 for å være i samsvar med versjonsnummer for Norsk Ediel-standard brukerveiledning. Anleggsovertagelse uten leverandørskifte er omskrevet: o Nettselskapet sender en informasjonsmelding, PRODAT/Z12 (uten transaksjonsårsak), til kraftleverandør som svarer med en «normal anleggsovertagelsesprosess». o Sluttkunden legges på leveringsplikt inntil PRODAT/Z03 mottas fra kraftleverandør. o Det er lagt inn en referanse til Transaksjonsreferansen (fra mottatt PRODAT/Z12) i PRODAT/Z03-Z29, som anbefales benyttet av kraftleverandør. o Det er lagt inn en anbefaling om at nettselskapene bør ha en fakturasperre i 15 virkedager i forbindelse med Anleggsovertagelse uten leverandørskifte, der det ikke sendes faktura for leveringsplikt. Det er lagt inn en kundestatus i PRODAT/Z12: Z41, Dødsfall Z42, Flytting fra et MP til et annet MP Z43, Tilleggs-målepunkt (nyanskaffelse) Det er lagt inn en næringskode i PRODAT/Z04 (Bekreftelse på leveringsstart, positiv), PRODAT/Z06- E32 (Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt) og PRODAT/Z06-Z28 (porteføljeoversikt) Uttrekksdato (i feltet gyldig fra dato) er lagt inn i PRODAT/Z06-Z28 (porteføljeoversikt) Det er lagt inn en prosentandel El-avgiftspliktig forbruk i PRODAT/Z04 (Bekreftelse på leveringsstart, positiv), PRODAT/Z06-E64 (Oppdatering av grunnlagsdata, med måleravlesning) og PRODAT/Z06-Z28 (Porteføljeoversikt). Tidligere versjoner av prosessbeskrivelsen finnes på [7], ( Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 10

11 3 LEVERANDØRSKIFTE 3.1 Normal leverandørskifteprosess Figur 2 UseCase diagram (roller og prosesser): Leverandørskifte Ved et leverandørskifte sender ny kraftleverandør Melding om leveringsstart til nettselskapet. Nettselskapet kontrollerer mottatt Melding om leveringsstart, bekrefter leverandørskiftet til ny kraftleverandør ved å sende Bekreftelse på leveringsstart og informerer gammel kraftleverandør om leverandørskiftet ved å sende Melding om opphør. For profilavregnede målepunkter er prosessen utvidet (<<extend>>) med underprosessen Skaff målerstand og for timemålte, fjernavleste og umålte målepunkter er prosessen utvidet med underprosessen Skaff måledata. Dersom sluttkunde for eksempel bruker angreretten, inneholder prosessen en mulighet for å kansellere leverandørskiftet. Dette gjøres ved at ny kraftleverandør sender Kansellering av Melding om leveringsstart som kan sendes inntil en virkedag før dato for leverandørskifte. Meldingen vil være tilsvarende Melding om leveringsstart, men med en ekstra kode som viser at dette er en kanselleringsmelding. Sluttkunde har en rolle i prosessen (starter prosessen ved å tegne kontrakt med ny leverandør) men er ikke tatt med i de videre diagrammene. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 11

12 Figur 3 Sekvensdiagram: Leverandørskifte Kommentarer: Dersom et leverandørskifte kommer inn under angrerettloven, slik at sluttkunden har 14 dagers angrerett, bør skiftedato legges 15 dager fram i tid. Det vil da være tid til å kansellere leverandørskiftet dersom sluttbruker benytter seg av angreretten. Melding om opphør (PRODAT/Z05) skal sendes senest 3 virkedager før leverandørskifte, men kan sendes samtidig med Bekreftelse på leveringsstart. For manuelt avleste målepunkter skal imidlertid ikke meldingen sendes før skiftestand er mottatt og godkjent. Ved timemålt, fjernavleste og umålte anlegg bør PRODAT/Z05 sendes samtidig med PRODAT/Z04. Ved manuelt avleste MP bør PRODAT/Z05 sendes senest så snart det foreligger en godkjent målerstand. Et nettselskap kan ikke avvise et leverandørskifte på bakgrunn av manglende fullmakter hos kraftleverandøren for tegning av kontrakt om overføring av kraft hos nettselskapet. Det praktiske rundt tegning av nett-kontrakt omfattes ikke av NVEs forskrifter og informasjon om nett-kontrakt er ikke en del av meldingsutvekslingen. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 12

13 Avvising av målerstand (UTILTS/ERR) som følge av feil i måleravlesning til ny kraftleverandør sendes så raskt som mulig, men senest 3 virkedager før leverandørskifte. Dersom avvisning kommer før fristen, 6 virkedager før leveringsstart (Nettselskapet skal ha 3 virkedager på å kontrollere målerstand og skal sende Melding om opphør 3 virkedager før skiftedato) bør kraftleverandør skaffe ny målerstand og sende denne til nettselskapet (UTILTS/E30). Nettselskapene bør ta over måleinnsamling etter andregangs avvising av målerstand fra kraftleverandøren. For leverandørskifte skal startdato i Z04 til ny leverandør, samt Stoppdato i Z05 til gammel leverandør, skal være lik startdato i Z03 fra ny leverandør, og ikke endres i ettertid. Diagrammet viser normal meldingsutveksling ved leverandørskifte. Meldinger i rødt er negative meldinger som kun sendes ved avvisning av mottatt melding. Ved avvisning av leverandørskifte vil prosessen avsluttes. Ved avvisning av målerstand vil prosessen kunne fortsettes hvis ny korrekt målerstand er mottatt innen 6 virkedager før skiftedato, hvis ikke vil leverandørskifte kanselleres, se eget diagram i avsnitt 3.2. For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er kvitteringsmeldinger ikke lagt inn i diagrammet. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1]. 3.2 Avvising av leverandørskifte Figur 4 Sekvensdiagram: Avvising av leverandørskifte ved manglende målerstand Kommentarer: Nettselskapet skal avvise (kansellere) et leverandørskifte på bakgrunn av tekniske feil, som ikkeeksisterende målepunkt, og dersom det er et profilavregnet målepunkt som det ikke er kommet inn en gyldig måleravlesning på innen fristen, 20 til 6 virkedager før dato for leverandørskifte. Nettselskapet må selv innhenter målerstand dersom målepunktet er fjernavlest eller er umålt. Merk at målerstand i særskilte tilfeller kan stipuleres når dette er avtalt med samtlige parter. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 13

14 Avvising av Melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04, årsak: Z22 Leverandørskifte) til ny kraftleverandør, som følge av manglende måleravlesning eller ikke godkjent målerstand skal sendes senest 3 virkedager før skiftedato. Dersom en byttemelding kommer inn på et ikkeeksisterende målepunkt eller et målepunkt som er utkoblet, avvises denne med feilkode E10, Ukjent målepunkt. Dersom nettselskapet allerede har en relasjon mellom kunde og leverandør, avvises leverandørskifte med feilkode E59, Allerede eksisterende relasjon. Diagrammet viser meldingsutveksling ved avvising av leverandørskifte ved manglende godkjent målerstand. Dersom det er meldt leverandørskifte for et profilavregnet målepunkt der sluttkunden er ansvarlig for å melde inn målerstander, og nettselskapet ikke har mottatt måleravlesning innenfor tidsfristen (20 til 6 virkedager før dato for leverandørskifte) skal nettselskapet avvise leverandørskiftet. Dette gjøres ved å sende meldingen Avvising av Melding om leveringsstart (kansellering av leverandørskifte) på grunn av manglende måleravlesning (negativ PRODAT/Z04, årsak: Z22 Leverandørskifte). Merk at denne prosessen ikke gjelder for målepunkter som er timemålt, har automatisk måleravlesning eller er umålt. Meldingen skal sendes fra nettselskapet til ny kraftleverandør senest 3 virkedager før dato for leverandørskifte. Det forutsettes at nettselskapet ikke har sendt Melding om opphør til gammel kraftleverandør (PRODAT/Z05) i Figur 4 over. Avvising av Melding om leveringsstart (kansellering av leverandørskifte) pga manglende måleravlesning (PRODAT/Z04, årsak: Z22 Leverandørskifte) avbryter prosessen og ny kraftleverandør må sende ny Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03) dersom et leverandørskifte skal gjennomføres. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 14

15 3.3 Detaljert beskrivelse av leverandørskifteprosess Figur 5 Aktivitetsdiagram: Leverandørskifte Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1]. Ny kraftleverandør inngår kontrakt om kraftleveranse med sluttkunden og verifiserer kontraktsdata for å ha grunnlag for å starte leverandørskifteprosessen. Etter at kontraktsdata er verifisert sendes Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Leverandørskifte) til nettselskapet. Ved leverandørskifte skal meldingen inneholde: målepunkt ID, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 15

16 dato for leveringsstart, Sluttkundes fødselsdato eller organisasjonsnummer Nettselskapet importerer meldingen i sitt system og kontrollerer at melding er korrekt i henhold til Norsk Ediel-standard. Det må sjekkes at alle påkrevde felt finnes, at disse inneholder data og at de har korrekt format. Dersom det er feil i henhold til Ediel-standarden må feilen håndteres manuelt. Dersom meldingen ikke er korrekt i henhold til forretningsregler og/eller forskrifter, sendes Forretningsfeilrapport, Avvisning av Melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04), og nettselskapet stopper leverandørskifteprosessen. Meldingen kontrolleres i henhold til: Datoer er innenfor gitte frister Målepunktid finnes i egen database. Sluttkundes fødselsdato eller organisasjonsnummer Dette skal gjøres innen to virkedager etter at Melding om leveringsstart er mottatt. Ny kraftleverandør må behandle meldt(e) feil og starte leverandørskifteprosessen på nytt. Merk: Dersom melding inneholder sluttkundenavn, -adresse og anleggsadresse skal ikke avvikende informasjon i henhold til nettselskapets data medføre til avvising av leverandørskifteprosessen. Det er ny kraftleverandør sitt ansvar å kontrollerer navn på sluttkunde opp mot informasjon som mottas fra nettselskapet i Bekreftelse på leveringsstart. Ny kraftleverandør vil, dersom innholdet i Melding om leveringsstart er korrekt, motta Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04 årsak Leverandørskifte) fra nettselskapet med kundedata. Det må kontrolleres at alle påkrevde felt finnes, inneholder data og har korrekt format. Hvis det skulle vise seg å være feil i Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04) i henhold til Edielstandard må feilen håndteres manuelt og det må genereres en ny Bekreftelse på leveringsstart (positiv PRODAT/Z04), uten at prosessen skal avbrytes eller forsinkes. For anlegg med manuell avlesning skal korrekt avlest målerstand foreligge før nettselskapet sender Melding om opphør (PRODAT/Z05) til gammel kraftleverandør. Ved fjernavleste anlegg skal nettselskapet selv hente inn målerstand på dato for leverandørskifte. Det vil bli gjort et unntak for umålte anlegg som for eksempel veibelysning. I tillegg er det en åpning for at nettselskapet kan stipulere målerstand dersom dette er avtalt mellom alle parter. Modellen er fleksibel i forhold til hvordan målerstand skal kunne oversendes. Kraftleverandør gis mulighet til å oversende stand på vegne av sluttkunde. Dette skal gjøres på et definert meldingsformat, UTILTS. Ved feil i målerstand sendes Avvisning av målerstand (negativ UTILTS) til ny kraftleverandør senest 3 virkedager etter at målestand er mottatt. Det er nettselskapet som er ansvarlig for korrekt skiftestand og det er nettselskapet som estimerer denne basert på stand mottatt fra kraftleverandør. Sluttkunde kan også selv oversende målerstand til nettselskapet, for eksempel per telefon, SMS eller via Internett. Måleren skal leses av og målerstand oversendes 20 til 6 virkedager før dato for leveringsstart, standen på skiftedato vil så bli stipulert på denne dato basert på avlesningen. Dersom det ikke kommer inn målerstand fra sluttkunde enten direkte eller via ny kraftleverandør innen 6 virkedager før dato for leveringsstart, eller dersom målerstand ikke godkjennes skal det sendes Avvisning av Melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04) til ny kraftleverandør. Meldingen skal sendes innen 3 virkedager før skiftedato. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 16

17 Senest 3 virkedager før skiftedato sendes Melding om opphør (PRODAT/Z05, årsak: Z22 Leverandørskifte) til gammel kraftleverandør. Dersom det skulle vise seg å være feil i Melding om opphør i henhold til Ediel-standard må feilen håndteres manuelt og det må genereres en ny Melding om opphør, uten at prosessen skal avbrytes eller forsinkes. Etter skiftedato oversendes korrekt målerstand på skiftedato (MSCONS) fra nettselskapet til ny og gammel kraftleverandør. Frist for oversendelse er senest tre uker etter avlesing. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 17

18 3.4 Kansellering av leverandørskifte fra ny Kraftleverandør Figur 6 Sekvensdiagram: Kansellering av leverandørskifte fra ny kraftleverandør Kommentarer: Kansellering av Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03) fra ny kraftleverandør kan senest foretas 1 virkedag før dato for leverandørskifte. Årsaken til kansellering kan for eksempel være at sluttkunden angrer seg. Bekreftelse eller avvising av kansellering av melding om opphør fra nettselskapet skal sendes senest 1 virkedag etter mottak av Kansellering av melding om opphør fra kraftleverandør. Dersom netteier avviser original PRODAT/Z03 (Melding om leveringsstart) og siden mottar kanselleringsmelding fra kraftleverandør skal kanselleringsmeldingen avvises, det vil si sende avvising av melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering). Kansellering av melding om opphør til gammel kraftleverandør (PRODAT/Z05) skal senest sendes 1 virkedag etter at kansellering av Melding om leveringsstart fra ny kraftleverandør er mottatt (det vil si senest på dagen for leverandørskifte), som følge av kansellering av Melding om leveringsstart fra ny kraftleverandør (PRODAT/Z03). Gammel kraftleverandør kan ikke avvise en kansellering av Z05 så lenge denne kommer innenfor tidsfristen (eventuell avvising etter fristen må gjøres manuelt). Gammel kraftleverandør kan ikke kansellere et leverandørskifte. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 18

19 Det er definert 4 ulike meldinger som kan sendes i forbindelse med kansellering av leverandørskifte fra ny kraftleverandør: Kansellering av leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Z24 Kansellering) fra ny kraftleverandør. Avvising av kansellering avleveringsstart (negativ PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering), fra nettselskapet. Denne meldingen benyttes kun dersom det er feil i mottatt kanselleringsmelding fra ny kraftleverandør, som feil målepunkt id eller at meldingen er sendt etter at fristen for å kansellere er gått ut. Bekreftelse på kansellering av leveringsstart (positiv PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering), fra nettselskapet. Kansellering av leverandørskifte (PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering) fra nettselskapet. Denne meldingen sendes kun når nettselskapet allerede har send Melding om opphør til gammel kraftleverandør (PRODAT/Z05). Figur 7 Aktivitetsdiagram: Kanseller leverandørskifte fra ny kraftleverandør Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1]. Ny kraftleverandør verifiserer at årsaken til kansellering kan godkjennes og sender Kansellering av leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Z24 Kansellering), i henhold til Norsk Ediel-standard, til nettselskapet. Årsaken kan for eksempel være at sluttkunde har brukt angreretten. Nettselskapet kontroller innholdet i henhold til Ediel-standard, som bl.a. omfatter: Kontroll på at datoer er innenfor gitte frister. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 19

20 Kontroll på at Målepunkt id finnes i egen database. Dersom det er feil i mottatt kanselleringsmelding avvises meldingen og nettselskapet sender Forretningsfeilrapport, Avvising av Kansellering av Melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering). Denne meldingen stopper kanselleringsprosessen og ny kraftleverandør må eventuelt korrigere kanselleringsmeldingen og starte kanselleringsprosessen på nytt. Dersom kanselleringsmeldingen godkjennes av nettselskapet sendes en bekreftelse på kanselleringen, Bekreftelse på kansellering av Melding om leveringsstart (positiv PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering), til ny kraftleverandør, i henhold til Norsk Ediel-standard. Merk: Eventuelle feil i Bekreftelse på kansellering av Melding om leveringsstart må feilen håndteres manuelt og nettselskapet sende en ny Bekreftelse på kansellering av Melding om leveringsstart uten at prosessen skal avbrytes eller forsinkes. Når nettselskapet mottar Kansellering av Melding om leveringsstart må interne systemer hos nettselskapet tilbakestilles, slik at sluttkunde knyttes tilbake til gammel kraftleverandør. Dersom nettselskapet allerede har sendt Melding om opphør (PRODAT/Z05) til gammel kraftleverandør må denne informeres om kanselleringen. Dette gjøres ved å sende Kansellering av opphør (PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering), i henhold til Norsk Ediel-standard, til gammel kraftleverandør. Merk at eventuelle feil i henhold til Ediel-standard må rettes manuelt og ny Kansellering av opphør (PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering) må sendes, uten at prosessen skal avbrytes eller forsinkes. Gammel kraftleverandør tilbakestiller sine interne systemer og aktiverer sluttkunde. Nettselskapet skal la kunden være hos gammel kraftleverandør dersom leverandørskiftet kanselleres før skiftedato. Dersom gammel kraftleverandør ikke ønsker kunden tilbake, må gammel kraftleverandør sende opphør (Z08). Merk: Dersom Kansellering av Melding om leveringsstart skyldes at kraftleverandør ønsker å endre innholdet i tidligere sendt Melding om leveringsstart (for eksempel endre dato for leverandørskifte) må kraftleverandøren vente med å sende ny Melding om leveringsstart til kansellering av tidligere Melding om leveringsstart er bekreftet fra nettselskapet. Dersom kraftleverandør sender ny PRODAT/Z03 uten at kansellering av forrige PRODAT/Z03 er bekreftet benytter nettselskapet avvisingsårsak E22 Målepunkt blokkert for endring. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 20

21 3.5 Leverandørskifte når sluttkunde har avtale med bindingstid Dersom en sluttkunde, som har inngått en kontrakt med bindingstid, inngår en ny kontrakt med ny kraftleverandør og denne sender Melding om leveringsstart i tråd med forskriftens krav, skal skiftet gjennomføres av nettselskapet. Nettselskapet er ikke part i kraftleveringskontrakten, og skal således ikke forholde seg til andre forhold enn at forskriftens bestemmelser på dette området overholdes. Dersom en sluttkunde inngår kontrakter med flere kraftleverandører, evt. er bundet i en annen kontrakt, vil dette forholdet være av privatrettslig karakter og faller således utenfor forskriften. Dette gjelder også tilfeller hvor sluttkunde har inngått kontrakter med meglere eller andre mellomledd. En løsning av problemet må alltid håndteres med en manuell kontakt mellom sluttkunde og kraftleverandørene. 3.6 Samtidig melding om leveringsstart fra flere kraftleverandører Dersom det kommer flere Meldinger om leveringsstart (PRODAT/Z03) fra ulike kraftleverandører med samme eller tidligere skiftedato er det alltid først mottatte Melding om leveringsstart som gjelder. Ved avvising benyttes avvisingsårsak N12, Pågående leverandørskifte. Dersom sluttkunden ønsker siste kraftleverandør må den første kraftleverandøren kansellere sin Melding om leveringsstart og den siste kraftleverandøren sende en ny. 3.7 Porteføljeovertakelse Dersom en kraftleverandør overtar hele eller deler av porteføljen til en annen kraftleverandør skal dette ses på som et normalt leverandørskifte. Med andre ord sendes Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Leverandørskifte) til nettselskapet for de målepunkter som overtas. 3.8 Fusjon mellom kraftleverandører Fusjon mellom kraftleverandører håndteres som en normal porteføljeovertakelse (se over). Med andre ord sendes Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Z22 Leverandørskifte) til nettselskapet for de målepunkter som berøres. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 21

22 3.9 Eksempler på beregning av tidsfrister Ved beregning av tidsfrister benyttes ebix /Ediel prinsippet om perioder som består av fra-og-med dato og til dato (IKKE til-og-med dato) Tidsfrister for leverandørskiftedato Ved et leverandørskifte sender ny kraftleverandør melding om leveringsstart (PRODAT/Z03) til nettselskapet senest seks virkedager før dato for leveringsstart i henhold til MAF 301[3]. Mai Juni ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø Med sendedag 9. mai blir første mulige leveringsstart 19. mai. Med sendedag 6. juni blir første mulige leveringsstart 15. juni Sendedag er dagen som vises i mottagers EDI-programvare Tidsfrister for avlesning av målerstand ved leverandørskifte For profilavregnede målepunkter må det foreligge en reelt avlest målerstand med avlest dato mellom 20 til seks virkedager før dato for leveringsstart. Beregning av eldste mulige avlesningsdato gjøres ved å regne 20 virkedager tilbake fra dato for leveringsstart. Nettselskapet skal kvalitetssikre målerstand fra kraftleverandør innen tre virkedager. Innsendt målerstand som avdekkes å være tidligere stipulert av nettselskapet skal avvises. Målerstand på skiftedato skal oversendes kraftleverandør innen tre uker etter dato for leveringsstart. Mai Juni ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø Sendedag for leverandørskifte 6. juni gir første mulige oppstart 15. juni. Med oppstart 15. juni blir gyldig avlesingsperiode fra og med 16. mai til og med 6. juni. Med oppstart 29. juni blir gyldig avlesingsperiode fra og med 1. juni til og med 20. juni Tidsfrister ved anleggsovertagelse Nettselskapet skal akseptere anleggsovertagelse senest 30 virkedager før mottatt melding om leveringsstart (PRODAT/Z03-Z21). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 22

23 Juli August ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø Sø Med anleggsovertagelse 18. juli blir siste frist for å sende melding om leveringsstart 29. august Opphør av kraftleveranse Kraftleverandøren må sende melding om opphør av kraftleveranse til nettselskapet senest tre virkedager før opphør av kraftleveranse. August ma ti on to fr lø Sø Med opphørsdato 28. august blir siste frist for å sende melding om opphør 24. august. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 23

24 4 ANLEGGSOVERTAKELSE 4.1 Generell beskrivelse av anleggsovertakelse Definisjoner: Figur 8 UseCase diagram: Anleggsovertakelse Anleggsovertagelse: det tidspunkt da en sluttbruker tar over et eksisterende målepunkt fra en annen sluttbruker. Leveringsstart: det tidspunkt da en kraftleverandør eller et nettselskap starter leveransen i et målepunkt. Oppstart: det tidspunkt da leveringsstart finner sted i nytt målepunkt der det ikke tidligere har vært levert strøm. Diagrammet beskriver prosessen for anleggsovertakelse, dvs. anleggsovertakelse eller oppstart på et anlegg som en sluttkunde overtar. Det kan for eksempel være ved flytting, overtakelse av fritidsbolig eller når en bedrift overtar nye lokaler. Felles for disse situasjonene er en endring i den som står som ansvarlig på målepunktet. Også ved anleggsovertakelse skal Melding om leveringsstart benyttes. Forskjellen fra et leverandørskifte er at navn og postadresse samt anleggsadresse, dersom forskjellig fra ny sluttkundes postadresse, inkluderes i meldingen. I de tilfeller der ny sluttkunde har fakturaadresse som er forskjellig fra ordinær postadresse kan denne sendes som en egen fakturaadresse i meldingen. Nettselskapet skal akseptere flyttedato inntil 30 virkedager før mottatt Melding om leveringsstart. NVE har presisert at nettselskap skal godta erstatning av leveringsplikten, uavhengig av årsaken til at kunden er på leveringsplikt. Nettselskapet skal godta erstatning av leveringsplikt tilbake i tid når melding om leveringsstart fra kraftleverandør er sendt innen 30 virkedager. Nettselskapet skal derimot ikke godta erstatning av leveringsplikt dersom melding om leveringsstart sendes senere enn 30 virkedager etter oppstart eller anleggsovertagelse. Etter 30 virkedager må kraftleverandøren isteden sende melding om leveringsstart frem i tid. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 24

25 Merk: Siden nettselskapet skal akseptere flyttedato inntil 30 virkedager før mottatt Melding om leveringsstart kan dette medføre korreksjonsoppgjør mot ny og gammel kraftleverandør for timemålte anlegg. Sluttkunde har en rolle i prosessen (starter prosessen ved å tegne kontrakt med ny kraftleverandør) men er ikke tatt med i diagrammene videre. Figur 9 Sekvensdiagram: Anleggsovertakelse Kommentarer til diagrammet: Melding om leveringsstart kan sendes inntil 30 virkedager etter dato for anleggsovertakelse. Det er ingen meldingstekniske forskjeller om ny og gammel kraftleverandør er den samme eller ikke. Dersom ny og gammel kraftleverandør er den samme, skal det sendes to MSCONS med målerstand på dato for anleggsovertakelse, både for PRODAT/Z04 og PRODAT/Z05. Stoppdato i PRODAT/Z05 og startdato i PRODAT/Z04 kan IKKE endres i forhold til dato i mottatt PRODAT/Z03. Eventuelle endringer må håndteres manuelt. Diagrammet viser normal meldingsutveksling ved anleggsovertakelse. Sluttkunde må sende inn en stand, gjerne via Kraftleverandør som da sender en UTILTS/E30. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 25

26 Meldinger med rød tekst sendes kun ved avvisning av mottatt melding. Hvis målerstand er feil i henhold til kvalitetskontroll hos nettselskap, sendes en negativ UTILTS/ERR til ny kraftleverandør. Dette er kun informasjon og får ingen konsekvenser for anleggsovertakelsen, siden anleggsovertakelse uansett har skjedd. Det vil dermed ikke ha noen mening å avvise anleggsovertakelse på grunn av feil stand. Nettselskapet har da ansvar for å få tak i riktig stand. Ved Avvisning av Melding om leveringsstart vil prosessen avsluttes og ny kraftleverandør må eventuelt starte prosessen på nytt. Hvis anleggsovertakelsen meldes før dato for anleggsovertakelse kan meldingene kanselleres i henhold til samme prinsipper og tidsfrister som ved leverandørskifte. Figur 10 Aktivitetsdiagram: Anleggsovertakelse Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1] Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 26

27 Ny kraftleverandør inngår kontrakt om ny kraftleveranse med sluttkunden og verifiserer kontraktsdata for å ha grunnlag for å starte anleggsovertakelsesprosessen. Etter at kontraktsdata er verifisert sendes meldingen Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Anleggsovertakelse) til nettselskapet. Dette gjøres senest innen 30 virkedager etter anleggsovertakelsen. For manuelt avleste anlegg forventes det at kraftleverandøren framskaffer målerstand. Dersom målerstand ikke er framskaffet gjennom kraftleverandør eller sluttkunde må nettselskapet innhente måleravlesning selv. Hvis målerstand er feil i henhold til kvalitetskontroll hos nettselskap sendes en negativ UTILTS til ny kraftleverandør. Dette er kun informasjon og får ingen konsekvenser for anleggsovertakelsen. Nettselskapet importerer meldingen i sitt system og kontrollerer at melding er korrekt i henhold til Norsk Ediel-standard. Det må sjekkes at alle påkrevde felt finnes, at disse inneholder data og at de har korrekt format. Nettselskapet må også kontrollere at det er et målepunkt innenfor nettområdet og at adressen er riktig. Hvis Melding om målerstand ikke er mottatt, estimerer nettselskapet korrekt målerstand eller skaffer denne på annet vis. Hvis meldingen ikke er korrekt, sendes Avvisning av Melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04) til ny kraftleverandør. Kraftleverandør vil, dersom innholdet i melding om anleggsovertakelse er korrekt, motta en Bekreftelse på Melding om leveringsstart (PRODAT/Z04 årsak Anleggsovertakelse) fra nettselskapet. Samtidig sendes Melding om opphør (PRODAT/Z05) til gammel kraftleverandør. I tillegg oversendes korrekt målerstand på dato for anleggsovertakelse (MSCONS) fra nettselskap til ny og gammel kraftleverandør. Næringskoden i mottatt Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Anleggsovertakelse) kan endres av nettselskapet dersom nettselskapet finner at næringskoden er feil. Med andre ord behøver ikke næringskoden i Bekreftelse på Melding om leveringsstart (PRODAT/Z04 årsak Anleggsovertakelse) fra nettselskapet være den samme som i Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Anleggsovertakelse) fra kraftleverandøren. Dersom nettselskapet endrer næringskoden etter at Bekreftelse på Melding om leveringsstart (PRODAT/Z04 årsak Anleggsovertakelse) er sent til kraftleverandøren kan nettselskapet benytte Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt (PRODAT/Z06-E32) for å informere kraftleverandøren om endret næringskode. Bekreftelse på Melding om leveringsstart (PRODAT/Z04 årsak Anleggsovertakelse) fra nettselskapet og Melding om opphør (PRODAT/Z05) til gammel kraftleverandør skal sendes innen 2 virkedager etter at Melding om leveringsstart er mottatt. Merk: Transaksjonsårsak er spesielt viktig i forbindelse med anleggsovertakelse, bl.a. fordi denne trigger opphør/opprettelse av nett-kontrakt. I forbindelse med anleggsovertakelse anbefales det at ny adresse (fakturaadresse) til kunden som flytter ut oppgis i Melding om opphør (PRODAT/Z05) og Opphør av kraftleveranse (PRODAT/Z08) med kode IV (fakturaadresse) i NAD segmentet på detaljnivå, når denne er kjent. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 27

28 4.2 Anleggsovertakelse uten leverandørskifte Sluttkunder som kontakter nettselskapet i forbindelse med anleggsovertakelse (innflytting eller opprettelse av nye målepunkter) håndteres gjennom prosessen Anleggsovertakelse uten leverandørskifte. Figur 11 UseCase diagram: Anleggsovertakelse uten leverandørskifte Anleggsovertakelse uten leverandørskifte starter med en varsling fra nettselskap til kraftleverandør, Informasjon om anleggsovertagelse (PRODAT/Z12, uten transaksjonsårsak). Sluttkunden kan ikke velge ny kraftleverandør, men må fortsette en eksisterende avtale, endre eksisterende avtale eller inngå ny avtale med den kraftleverandør sluttkunden hadde før anleggsovertagelse eller oppstart av nytt anlegg. Sluttkunden kan imidlertid ha flere kraftleverandører på ulike målepunkter og da må sluttkunden gjøre et valg. Sluttkunden legges på leveringsplikt i påvente av at kraftleverandør sender en normal Melding om leveringsstart, (PRODATZ03, årsak: Anleggsovertakelse) til nettselskapet. Figur 12 Sekvensdiagram: Anleggsovertakelse uten leverandørskifte Dersom kraftleverandøren ønsker å beholde sluttkunden sendes en normal Melding om leveringsstart, (PRODATZ03, årsak: Anleggsovertakelse) til nettselskapet, se beskrivelse av anleggsovertakelse tidligere i denne prosessbeskrivelsen. Dersom sluttkunden også flytter ut av det gamle målepunktet må nettselskapet informere kraftleverandøren om dette på vanlig måte, det vil si ved å sende Melding om opphør (PRODAT/Z05, årsak: Z21 Anleggsovertakelse). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 28

29 Anleggsovertakelse uten leverandørskifte kan gjennomføres med overtakelsesdato inntil 30 virkedager tilbake i tid, regnet fra det tidspunkt nettselskapet mottar PRODATZ03-Z21 (årsak: Anleggsovertakelse) fra kraftleverandør. Dersom sluttkunden flyttet inn i anlegget mer en 30 virkedager tilbake i tid må kraftleverandøren isteden sende melding om leveringsstart frem i tid. Deretter har nettselskapet, som ved normal anleggsovertakelse, 2 virkedager på å sende Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04-Z21 årsak: Anleggsovertakelse). Forretningsregler: Prosessen kan benyttes for sluttkunder som flytter fra et målepunkt til et annet eller for sluttkunder som tegner atale om overføring av kraft for et ekstra målepunkt (i tillegg til ett eller flere eksisterende målepunkter). Prosessen Anleggsovertakelse uten leverandørskifte benyttes kun for å endre eller opprette ekstra målepunkt/adresse når eksisterende kraftleverandør beholdes. Nettselskapet kan ikke endre kraftleverandør for sluttkunden. Sluttkunden kan imidlertid ha flere kraftleverandører på ulike målepunkter og da må sluttkunden gjøre et valg. Nettselskapet legger målepunktet på leveringsplikt i påvente av Melding om leveringsstart fra kraftleverandør. Nettselskapet bør ha en «fakturasperre» i 15 virkedager i forbindelse med Anleggsovertagelse uten leverandørskifte, der det ikke sendes faktura for leveringsplikt. Datoen som nettselskapet sender i PRODAT/Z12 er innflyttingsdato og ikke dato for start av kraftleveranse. Dato for start av kraftleveranse beregnes av kraftleverandør og må være maksimalt 30 virkedager tilbake i når kraftleverandør sender Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03-Z21). Dato for anleggsovertagelse bestemmes av kraftleverandør, men kan ikke være eldre enn 30 virkedager tilbake i tid regnet fra dato nettselskapet mottar Melding om leveringstart fra kraftleverandør, eller eldre enn innflyttingsdato fra melding med informasjon om anleggsovertagelse uten leverandørskifte fra nettselskapet, PRODAT/Z12. Når kraftleverandør svarer på Informasjon om anleggsovertagelse (PRODAT/Z12) med Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Anleggsovertakelse) bør denne ha en referanse til Transaksjonsreferansen (fra mottatt PRODAT/Z12). 4.3 Varianter av anleggsovertakelse Anleggsovertakelse kan anses som en variant av et vanlig leverandørskifte med noen forskjeller, bl.a. avhengig om det er sluttkunden som flytter ut som tar kontakt med nettselskap eller gammel kraftleverandør, eller om det er sluttkunden som flytter inn som tar kontakt med nettselskap eller ny kraftleverandør. Nedenfor er noen varianter av anleggsovertakelse kort beskrevet. Utflytting meldt til nettselskap eller kraftleverandør er beskrevet i Anleggsovertakelse for sluttkunder som har havnet på leveringsplikt I forbindelse med anleggsovertakelser er det ikke uvanlig at sluttkunde som flytter inn havner på leveringsplikt. Når en sluttkunde som flytter inn har havnet på leveringsplikt og deretter tar kontakt med en kraftleverandør anbefales følgende prosess: Ny kraftleverandør sender Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Anleggsovertakelse) til nettselskapet. Nettselskapet sjekker i interne systemer, finner at fødselsdato er lik i interne systemer og Melding om leveringsstart, og at kunden ligger på leveringsplikt. Nettselskapet gjennomfører en normal anleggsovertakelsesprosess med følgende anbefalte regler: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 29

30 o o o o Dato for anleggsovertakelsen må være lik dato for når sluttkunden ble registrert på leveringsplikt hos nettselskapet. Er dato for anleggsovertakelsen > dato for når sluttkunden ble registrert på leveringsplikt hos nettselskapet, avvises Melding om leveringsstart Er dato for anleggsovertakelsen < dato for når sluttkunden ble registrert på leveringsplikt hos nettselskapet, avvises Melding om leveringsstart. Dato for anleggsovertagelse kan ikke være eldre en 30 virkedager Innflytting i nytt målepunkt meldt til kraftleverandør Denne prosessen er lik den generelle anleggsovertakelsesprosessen som er beskrevet i kapittel 4.1, Generell beskrivelse av anleggsovertakelse, men uten gammel kraftleverandør. Prosessen gjelder også ved aktivering av avstengte anlegg Anleggsovertakelse uten leverandørskifte ved dødsfall Anleggsovertakelse uten leverandørskifte kan også benyttes ved dødsfall. Ved dødsfall må Melding om anleggsovertakelse uten leverandørskifte (PRODAT/Z12) ha med kundestatus = dødsfall. Merk: Siden et dødsfall medfører endring av juridisk person som er ansvarlig for målepunktet må det inngås ny kontrakt mellom ny sluttkunde og kraftleverandør/nettselskap Kraftleverandør sender innflytting på ny sluttkunde Denne prosessen forutsetter at ny sluttkunde tar kontakt med ny kraftleverandør og tegner ny kontrakt om kraftleveranse og at den Nye kraftleverandøren deretter sender Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Anleggsovertakelse) til nettselskapet. Dette tilsvarer basisprosessen for anleggsovertakelse som er beskrevet i 4.1, Generell beskrivelse av anleggsovertakelse. Det er ingen forskjell i meldingsgang om kraftleverandøren har hatt leveransen i målepunktet tidligere eller ikke. 4.4 Effektivisering av anleggsovertakelsesprosessen For å gjøre prosessen for anleggsovertakelse så effektiv som mulig anbefales følgende: Hovedregel: Sluttkunde (som overtar etter gammel sluttkunde/gammel kraftleverandør) melder innflytting til kraftleverandør, som kan være ny kraftleverandør, uten at gammel sluttkunde eller gammel kraftleverandør sender egen melding om opphør. Kun 1 melding (PRODAT/Z03) sendes på vegne av ny sluttkunde på anlegget fra kraftleverandør. En bestilling fra ny sluttkunde på anlegget via kraftleverandør genererer automatisk en oppsigelse (opphør) på eksisterende sluttkunde. Det er sluttkundenes ansvar at innholdet i bestillingen blir korrekt (dato og målerstand). Til kraftleverandør sendes Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04 årsak Anleggsovertakelse) fra nettselskapet. Samtidig sendes Melding om opphør (PRODAT/Z05) til gammel kraftleverandør. I tillegg oversendes korrekt målerstand på dato for anleggsovertakelse (MSCONS) fra nettselskap til begge kraftleverandørene. Nettselskap og leveringsplikt: Dersom en sluttkunde har tatt direkte kontakt med Nettselskap og er registrert med leveringsplikt, så har kraftleverandør anledning på vegne av sluttkunde å overta kraftleveransen. Nettselskapet må håndtere dette i overensstemmelse med Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 30

31 forskriftens regler om nøytralitet og kan da akseptere leveringsstart fra og med flyttedato dersom dette er avklart med partene. Oppsigelser: Hvis gammel sluttkunde flytter ut av anlegget og ny sluttkunde er ukjent, kan kraftleverandør på vegne av gammel sluttkunde sende en oppsigelse til nettselskap. I dette tilfelle vil anlegget som hovedregel bli stengt av Nettselskapet. Kun 1 melding sendes fra kraftleverandør på sluttkunde som flytter ut, se beskrivelse i punkt 5, Kontraktsopphør. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 31

32 5 KONTRAKTSOPPHØR Dette kapitelet beskriver prosesser for opphør av kraftleveranse, samt kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft. Ved opphør av kraftleveranse benyttes transaksjonsårsak Z25, Uspesifisert årsak, mens ved kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft benyttes transaksjonsårsak Z21, Anleggsovertagelse. Årsak Sluttkunde er død og dødsbo ønsker ikke videreføring av kraftleveransen Sluttkunde betaler ikke Tidsbegrenset kontrakt med sluttkunde er utgått Kraftleverandøren ønsker ikke lenger å levere til kunden Sluttkunde er konkurs Sluttkunde melder flytting Sluttkunde ønsker å stenge (koble ut) anlegget Transaksjonsårsak i PRODAT/Z08 Z25, Uspesifisert årsak Z25, Uspesifisert årsak Z25, Uspesifisert årsak Z25, Uspesifisert årsak Z21, Anleggsovertagelse Z21, Anleggsovertagelse Z21, Anleggsovertagelse 5.1 Opphør av kraftleveranse Figur 13 UseCase diagram: Kontraktsopphør Denne prosessen benyttes når kraftleverandør stopper kraftleveransen til et målepunkt. Årsaker til kontraktsopphør fra sluttkunde/kraftleverandør kan for eksempel være konkurs, dødsbo, dårlig betaler, utløp av kontrakt, osv. Kraftleverandøren oppfordres til å framskaffe målerstand ved kontraktsopphør. Dersom målerstand ikke er framskaffet gjennom kraftleverandøren må nettselskapet innhente måleravlesning selv. Endelig målestand skal sendes til kraftleverandøren innen 3 uker etter avlesning eller stipulering i forbindelse med opphør av kraftleveranse. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 32

33 Figur 14 Sekvensdiagram: Kontraktsopphør Kommentarer til diagrammet: Stoppdato i PRODAT/Z05 som svar på PRODAT/Z08 kan IKKE endres. Dette må eventuelt håndteres manuelt. Sekvensdiagrammet viser meldingsgangen ved opphør av kraftleveranse. Kraftleverandøren sender Opphør av kraftleveranse (PRODAT/Z08, årsak: Z25 Uspesifisert årsak) til nettselskapet senest 3 virkedager før opphør av kraftleveranse. Dersom meldingen kan aksepteres returnerer nettselskapet Bekreftelse på melding om opphør (positiv PRODAT/Z05, årsak: Z25 Uspesifisert årsak). Alternativt, dersom meldingen ikke er i henhold til forretningsregler eller forskrifter sendes Avvising av melding om opphør (negativ PRODAT/Z05, årsak: Z25 Uspesifisert årsak). Nettselskapet skal sende Melding om opphør (positiv/negativ PRODAT/Z05, årsak: Z25 Uspesifisert årsak) senest 2 virkedager etter mottak av Opphør av kraftleveranse (PRODAT/Z08, årsak: Z25 Uspesifisert årsak) fra kraftleverandør. Kraftleverandør oppfordres til å sende en Melding med målerstand (UTILTS/E30, årsak E23 Måleravlesning). Dersom nettselskapet finner at målerstanden ikke kan benyttes etter kvalitetskontroll må nettselskapet innhente ny målerstand gjennom normale kanaler, for eksempel ved å sende avlesningskort til sluttkunden. Hvis målerstand er feil i henhold til kvalitetskontroll hos nettselskap, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 33

34 sendes en negativ UTILTS/ERR til ny kraftleverandør. Dette er kun informasjon og får ingen konsekvenser for kontraktsopphøret, siden kontraktsopphøret uansett har skjedd. Nettselskapet har da ansvar for å få tak i riktig stand. Figur 15 Aktivitetsdiagram: Kontraktsopphør Merk: Underprosessen Skaff og send målerstand er beskrevet i kapittel 7, Innhenting og utveksling av målerstander. Kraftleverandør identifiserer årsak og verifiserer at opphør kan initieres. Årsaker til kontraktsoppsigelse fra sluttkunde/kraftleverandør kan være: konkurs, dødsbo, flytting, dårlig betaler, utløp av kontrakt, osv. Kraftleverandør benytter eksisterende kundeinformasjon til å generere og sende melding om Opphør av kraftleveranse (PRODAT/Z08, årsak: Z25 Uspesifisert årsak) til nettselskapet. Nettselskapet mottar Opphør av kraftleveranse og importerer meldingen i sitt system. Nettselskapet kontrollerer at meldingen er korrekt og kan forstås. Det må sjekkes at alle påkrevde felt finnes, at disse inneholder data og at de har korrekt format. Feil må håndteres manuelt, samtidig som nettselskapet stopper opphørsprosessen. Kraftleverandøren må behandle meldte feil og må starte opphørsprosessen på nytt. Nettselskapet kontroller innhold i henhold til forretningsregler: Datoer er innenfor gitte frister Målepunktid finnes i egen database. Sluttkundes fødselsdato eller organisasjonsnummer Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 34

35 Merk: Dersom melding inneholder sluttkundenavn, -adresse og anleggsadresse skal ikke avvikende informasjon i henhold til nettselskapets data medføre til avvising av opphørsprosessen. Ved feil i henhold til forretningsregler sendes Forretningsfeilrapport, Avvisning av Opphør av kraftleveranse (negativ PRODAT/Z05, årsak: Z25 Uspesifisert årsak) til kraftleverandøren og nettselskapet stopper opphørsprosessen. Kraftleverandøren må behandle meldte feil og opphørsprosessen må startes på nytt. Når Opphør av kraftleveranse er godkjent skal det sendes en Melding om opphør (positiv PRODAT/Z05, årsak: Z25 Uspesifisert årsak) til kraftleverandør. Hvis det er feil i denne i henhold til Ediel-standard må feil rettes manuelt og det må genereres en ny Melding om opphør (positiv PRODAT/Z05), uten at prosessen avbrytes. Dersom det ikke er kommet en ny kraftleverandør i målepunktet havner sluttkunden på leveringsplikt. Nettselskapet må sende målerstand (MSCONS/7, årsak 2 Leverandørskifte) inne 3 uker etter opphør av kraftleveranse. 5.2 Kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft Figur 16 UseCase diagram: Kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft Denne prosessen benyttes når sluttkunden tar kontakt med kraftleverandør og melder kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft. Prosessen kan for eksempel benyttes ved konkurs. Kraftleverandøren skal framskaffe målerstand ved kombinert opphør for manuelt avleste anlegg. En målerstand skal være på skifte- eller opphørsdato (en kombinert oppsigelse av nett- og kraft SKAL medfølges av en tilhørende målerstand, men nettselskapet kan ikke avvise opphøret dersom denne ikke kan godkjennes i nettselskapets forbrukskontroll). Dersom målerstand ikke er framskaffet fra sluttkunde skal kraftleverandøren ta kontakt med sluttkunde og be sluttkunde ta kontakt med nettselskap angående opphør og innhenting av måleravlesning. Endelig målerstand skal sendes til kraftleverandøren innen 3 uker etter opphør av kraftleveranse. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 35

36 Sekvensdiagrammet under viser meldingsgangen ved kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft. Kraftleverandøren sender Opphør av kraftleveranse og overføring av kraft (PRODAT/Z08, årsak: Z21 Anleggsovertakelse) til nettselskapet. Det anbefales at nettselskapet godtar Opphør av kraftleveranse og overføring av kraft, minimum 15 dager tilbake i tid. Figur 17 Sekvensdiagram: Kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft Kommentarer til diagrammet: Stoppdato i Bekreftelse på melding om opphør (PRODAT/Z05, årsak: Z21 Anleggsovertakelse) som svar på Kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft (PRODAT/Z08, årsak: Z21 Anleggsovertakelse) kan ikke endres av nettselskapet, selv om nettselskapet har informasjon om innflytting på annen dato fra sluttkunden som flytter inn. Slike situasjoner må håndteres manuelt. Dersom meldingen kan aksepteres returnerer nettselskapet Bekreftelse på melding om opphør. Alternativt, dersom meldingen ikke er i henhold til forretningsregler eller forskrifter, sendes Avvising av melding om opphør. Bekreftelse eller avvising av melding om opphør skal sendes senest 2 virkedager etter mottak av Opphør av kraftleveranse og overføring av kraft kraftleverandør. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 36

37 Kraftleverandør sender Melding med målerstand (UTILTS/E30, årsak E23 Måleravlesning). Hvis målerstand er feil i henhold til kvalitetskontroll hos nettselskap, sendes en negativ UTILTS/ERR til ny kraftleverandør. Dette er kun informasjon og får ingen konsekvenser for opphøret, men kraftleverandør må kontakte sluttkunde og be sluttkunde kontakte nettselskapet. Det vil dermed ikke ha noen mening å avvise opphøret på grunn av feil stand. Dersom nettselskapet finner at målerstanden ikke kan benyttes etter kvalitetskontroll må nettselskapet innhente ny målerstand gjennom normale kanaler, for eksempel ved bruk av telefon eller e-post til sluttkunden. Figur 18 Aktivitetsdiagram: Kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft Merk: Underprosessen Skaff og send målerstand er beskrevet i kapittel 7, Innhenting og utveksling av målerstander. Kraftleverandør identifiserer årsak og verifiserer at opphør kan initieres. Årsaker til kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft fra sluttkunde/kraftleverandør er typisk at sluttkunden tar kontakt med kraftleverandør og melder anleggsovertakelse (flytting) eller ønsker utkobling av anlegget. Kraftleverandør benytter eksisterende kundeinformasjon til å generere og sende melding om Opphør av kraftleveranse og overføring av kraft (PRODAT/Z08, årsak: Z21 Anleggsovertakelse) til nettselskapet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 37

38 Nettselskapet mottar Kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft og importerer meldingen i sitt system. Nettselskapet kontrollerer at meldingen er korrekt og kan forstås. Det må sjekkes at alle påkrevde felt finnes, at disse inneholder data og at de har korrekt format. Nettselskapet må kontrollere at innholdet er i henhold til forretningsregler: Kontroller at datoer er innenfor gitte frister Kontroller at Målepunktid finnes i egen database Kontroller at målepunktet ikke er blokkert for endring (det vil si at det ikke er mottatt en Kansellering av kontraktsopphør som ikke er bekreftet av nettselskapet) Kontroller om det har kommet skiftestand Merk: Dersom melding inneholder sluttkundenavn, -adresse og anleggsadresse skal ikke avvikende informasjon i henhold til nettselskapets data medføre til avvising av opphørsprosessen. Ved feil i henhold til forretningsregler sendes Forretningsfeilrapport, Avvisning av kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft (negativ PRODAT/Z05, årsak: Z21 Anleggsovertakelse) til kraftleverandøren og nettselskapet stopper opphørsprosessen. Kraftleverandøren må behandle meldte feil og opphørsprosessen må startes på nytt. Når Opphør av kraftleveranse er godkjent skal det sendes en Bekreftelse på melding om opphør (positiv PRODAT/Z05, årsak: Z21 Anleggsovertakelse) til kraftleverandør. Hvis det er feil i denne i henhold til Ediel-standard må feil rettes manuelt og det må genereres en ny Bekreftelse på melding om opphør (positiv PRODAT/Z05), uten at prosessen avbrytes. Dersom det ikke kommer melding om ny kunde på anlegget vil nettselskapet stenge anlegget. Nettselskapet må sende målerstand (MSCONS/7, årsak 2 Leverandørskifte) inne 3 uker etter kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft. Forretningsregler: Det anbefales at kraftleverandør sender Kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft (PRODAT/Z08, årsak: Z21 Anleggsovertakelse), ved kombinert oppsigelse av kraftleveranse og overføring av kraft. Det anbefales at nettselskapet godtar kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft, minimum 15 dager tilbake i tid. Som minimum må nettselskapet godta Kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft 14 dager (eller lenger) fram i tid (i henhold til EBLs netteleievilkår). Ved kombinert oppsigelse av kraftleveranse og overføring av kraft på historisk dato skal det samtidig sendes en målerstand, med samme dato som oppsigelsesdato i meldingen. Ved kombinert oppsigelse av kraftleveranse og overføring av kraft fram i tid skal det samtidig med meldingen sendes en målerstand. Nettselskapet kan ikke endre dato i Bekreftelse på melding om opphør (PRODAT/Z05, årsak: Z21 Anleggsovertakelse) Eventuelle endringer må håndteres manuelt, for eksempel som følge av annen dato i PRODAT/Z03, årsak: Anleggsovertakelse, fra ny kraftleverandør Utflytting meldt til nettselskap Denne prosessen forutsetter at gammel sluttkunde tar kontakt med nettselskapet og sier opp nettleiekontrakt, og at det ikke er noen informasjon om ny sluttkunde. Nettselskap sender Melding om opphør til gammel kraftleverandør. Siden det ikke er noen informasjon om hvem som flytter inn må nettselskapet avvente innflytning eller eventuelt stenge målepunktet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 38

39 Prosessen er lik siste del av prosessen for Opphør av kraftleveranse, se kapittel 5, Kontraktsopphør. Det vil si at nettselskapet sender Melding om opphør, men med årsakskode Z21 Anleggsovertakelse (positiv PRODAT/Z05, årsak: Z21 Anleggsovertakelse). Dersom sluttkunde oppgir ny fakturaadresse skal denne sendes i meldingen (kode IV i NAD) Utflytting meldt til kraftleverandør Denne prosessen er lik prosessen for Opphør av kraftleveranse, se kapittel 5 Kontraktsopphør. Det vil si at gammel kraftleverandør sender Opphør av kraftleveranse men med årsakskode Z21 Anleggsovertakelse (PRODAT/Z08, årsak: Z21 Anleggsovertakelse) til nettselskapet. Dersom sluttkunde oppgir ny fakturaadresse skal denne sendes i meldingen (kode IV i NAD). Dersom nettselskapet kan akseptere meldingen returneres Melding om opphør men med årsakskode Z21 Anleggsovertakelse (positiv PRODAT/Z05, årsak: Z21 Anleggsovertakelse). Opphør av kraftleveranse (PRODAT/Z08, årsak: Z21 Anleggsovertakelse) skal kun sendes ved utflytting, og kun dersom det ikke allerede er mottatt Melding om opphør (PRODAT/Z05, årsak: Z21 Anleggsovertakelse) Effektivisering av Kontraktsopphør kombinert opphør kraftleveranse og overføring av kraft En sluttkunde som ønsker å si opp sin kraftleveranse og overføring av kraft kan sende en oppsigelse til nettselskap eller via kraftleverandør (ny sluttkunde er uavklart/ukjent). For manuelt avleste anlegg må sluttkunde framskaffe målerstand som kraftleverandør må sende (UTILTS/E30, årsak E23 Måleravlesning) samtidig med melding om kombinert opphør (PRODAT/Z08, årsak: Z21 Anleggsovertakelse). Det forventes også at kraftleverandør innhenter opplysninger om sluttkundes regningsadresse for sluttoppgjør og der denne foreligger skal den fylles ut i meldingen (kode IV i NAD). Kundeopplysninger som telefonnummer og e-postadresse skal også oppgis i meldingen der dette foreligger. Oppsigelsen registreres som mottatt hos nettselskapet og eksisterende sluttkunde legges til opphør i oppsigelsestiden. Nettselskapet sender Melding om opphør (PRODAT/Z05) til gammel kraftleverandør. Siden det ikke er noen informasjon om hvem som flytter inn må nettselskapet avvente innflytning eller stenge av målepunktet. Mottas en bestilling med dato før oppsigelsestidens utløp genereres automatisk opphør etter opplysninger i oppsigelsen. Mottas en bestilling etter utløpt av oppsigelsestid kan dette medføre et tap for nettselskapet hvis det har vært forbruk. Hvis det ikke mottas en bestilling fra ny kunde skal anlegget stenges. Se også forretningsregler under kapittel 5.2, Kombinert opphør av kraftleveranse og 5.3 Kansellering av kontraktsopphør fra kraftleverandør Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 39

40 Figur 19 UseCase diagram: Kansellering av kontraktsopphør fra kraftleverandør Kansellering av kontraktsopphør (opphør av kraftleveranse, eller kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft) kan typisk skje når det har skjedd en feil internt hos kraftleverandøren. Kraftleverandøren sender en kanselleringsmelding til nettselskapet og eventuelt en ny og korrekt Melding om kontraktsopphør. Merk: Kansellering av kontraktsopphør kan kun initieres av kraftleverandør og ikke av nettselskapet. Kansellering av kontraktsopphør kan senest sendes 1 virkedag før opphørsdato (kansellering kan ikke foretas på opphør tilbake i tid). Kraftleverandør kan ikke sende ny Melding om kontraktsopphør (opphør av kraftleveranse, eller kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft) før Kansellering av kontraktsopphør er bekreftet av nettselskapet. Dersom kraftleverandør sender ny PRODAT/Z08 uten at kansellering av forrige PRODAT/Z08 er bekreftet benytter nettselskapet avvisingsårsak E22 Målepunkt blokkert for endring. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 40

41 Figur 20 Sekvensdiagram: Kansellering av opphør fra kraftleverandør Kommentarer: Kansellering av kontraktsopphør (PRODAT/Z08, årsak: Z24 Kansellering) fra kraftleverandør kan senest foretas 1 virkedag før dato for opphør. Årsak til kansellering kan for eksempel være at sluttkunden angrer seg eller feil hos kraftleverandøren. Dersom netteier avviser original PRODAT/Z08 (opphør) og siden mottar kanselleringsmelding fra kraftleverandør, skal kanselleringsmeldingen avvises, det vil si sende avvising av kansellering av kontraktsopphør (negativ PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering). Følgende meldinger kan sendes i forbindelse med Kansellering av opphør av kraftleveranse fra kraftleverandør: Kansellering av kontraktsopphør (PRODAT/Z08, årsak: Z24 Kansellering) fra kraftleverandør. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 41

42 Bekreftelse på kansellering av kontraktsopphør (positiv PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering), fra nettselskapet. Avvising av kansellering av kontraktsopphør (negativ PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering), fra nettselskapet. Denne meldingen benyttes kun dersom det er feil i mottatt kanselleringsmelding fra kraftleverandør, som feil målepunkt id eller at meldingen er sendt etter at fristen for kansellering er gått ut. Figur 21 Aktivitetsdiagram: Kansellering kontraktsopphør fra kraftleverandør Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette finnes i [1]. Kraftleverandør verifiserer at årsaken til kansellering kan godkjennes og sender Kansellering av kontraktsopphør (PRODAT/Z08, årsak: Z24 Kansellering), i henhold til Norsk Ediel-standard, til nettselskapet. Årsaken kan for eksempel være at sluttkunde har brukt angreretten. Nettselskapet kontroller innholdet i henhold til Ediel-standard, som bl.a. omfatter: Kontroll på at datoer er innenfor gitte frister. Kontroll på at Målepunkt id finnes i egen database. Dersom det er feil i mottatt kanselleringsmelding avvises meldingen og nettselskapet sender Forretningsfeilrapport, Avvising av kansellering av kontraktsopphør (negativ PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering). Denne meldingen stopper kanselleringsprosessen og kraftleverandør må eventuelt korrigere kanselleringsmeldingen og starte kanselleringsprosessen på nytt. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 42

43 Dersom kanselleringsmeldingen godkjennes av nettselskapet sendes en bekreftelse på kanselleringen, Bekreftelse på kansellering av kontraktsopphør (positiv PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering), til kraftleverandør, i henhold til Norsk Ediel-standard. Merk: Eventuelle feil i Bekreftelse på kansellering av kontraktsopphør må håndteres manuelt og nettselskapet må sende en ny Bekreftelse på kansellering av kontraktsopphør uten at prosessen skal avbrytes eller forsinkes. Når nettselskapet mottar Kansellering av kontraktsopphør må interne systemer hos nettselskapet tilbakestilles, slik at sluttkunde knyttes tilbake til kraftleverandøren. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 43

44 5.4 Utkobling av anlegg Figur 22 UseCase diagram: Utkobling av anlegg Denne prosessen benyttes i forbindelse med utkobling av anlegg der sluttkunden tar kontakt med nettselskapet. Dersom sluttkunden tar kontakt med kraftleverandøren benyttes prosessen Kombinert opphør av kraftleveranse og, beskrevet i kapittel 5.2. Denne prosessen benyttes kun ved permanent utkobling av anlegg og ikke ved midlertidige stenginger. Figur 23 Sekvensdiagram: Utkobling av anlegg I forbindelse med utkoblig av anlegg sender nettselskapet Melding om opphør (PRODAT/Z05, årsak: Z21 Anleggsovertakelse) til kraftleverandøren. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 44

45 Figur 24 Aktivitetsdiagram: Utkobling av anlegg Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1]. Underprosessen Skaff og send målerstand er beskrevet i kapittel 7, Innhenting og utveksling av målerstander. Nettselskap kobler ut anlegget og sender Melding om opphør (PRODAT/Z05, årsak: Z21 Anleggsovertakelse) til kraftleverandøren. Kraftleverandør kontrollerer mottatt Melding om opphør og oppdaterer informasjon. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 45

46 6 ENDRINGSMELDINGER 6.1 Målerbytte Figur 25 UseCase diagram: Målerbytte I forbindelse med målerbytte sendes Melding om målerbytte (PRODAT/Z10). Det er anledning til å endre følgende attributter tilknyttet målepunktet i forbindelse med målerbytte: Avregningsmetode (timemålt eller profilavregnet anlegg). Dersom et timemålt anlegg avregnes som profilavregnet skal nettselskapet behandle dette som et profilavregnet anlegg overfor kraftleverandør. Innhentingsmetode (fjernavlest, manuelt avlest eller umålt) Konstant Antall siffer Avlesningsfrekvens Dato for første avlesning Målernummer Dersom de overnevnte attributtene skal endres uten at det er foretatt et målerbytte benyttes Oppdatering av grunnlagsdata fra nettselskap (PRODAT/Z06). Ved endring av kun målernummer på eksisterende måler benyttes Oppdatering av grunnlagsdata fra nettselskap (PRODAT/Z06 med undertype E58). Merk: PRODAT/Z10-meldingen skal sendes til både eksisterende kraftleverandør og ny kraftleverandør dersom det finnes en ny kraftleverandør som har mottatt PRODAT/Z04 for leverandørskifte fram i tid. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 46

47 Figur 26 Sekvensdiagram: Målerbytte Figur 27 Aktivitetsdiagram: Målerbytte Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1]. Underprosessen Skaff og send målerstand er beskrevet i kapittel 7, Innhenting og utveksling av målerstander. Nettselskap bytter måler hos kunde, verifiserer teknisk informasjon på ny måler og sender Melding om målerbytte (PRODAT/Z10) til kraftleverandør. Kraftleverandør kontrollerer og oppdaterer informasjon. Dersom ny og/eller gammel måler er profilavregnet må nettselskapet sende Melding med målerstand til kraftleverandøren innen 3 uker etter bytte av måler. Merk: Målerbytte (PRODAT/Z10) bør alltid sendes før MSCONS melding med tilhørende stander. Det kan imidlertid ikke garanteres at meldingene kommer fram i riktig sekvens. Systemer må derfor kunne håndtere mottak av ulik sekvens for ulike meldinger, selv om de er knyttet til samme hendelse. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 47

48 6.1.1 Fiktivt målerbytte Fiktivt målerbytte vil si at måler eller telleverk ikke fysisk skiftes eller endres. Nettselskapet tar, i sitt system, ned måleren med en stand og tar samme måler opp igjen med en annen stand. Fiktivt målerbytte kan for eksempel benyttes ved avskriving av forbruk, merforbruk og bytte av trafo med tilhørende endring av målerstand. Forretningsregler: Ved et fiktivt målerbytte benyttes en standard melding om målerbytte (PRODAT/Z10) med samme målernummer på «ny måler» og «gammel måler». I tillegg sendes en MSCONS med ned- og opp-stand og forbruk = 0 (null). Ned- og opp-stand må sendes som to ulike transaksjoner, men gjerne i samme MSCONS melding. 6.2 Oppdatering av grunnlagsdata fra nettselskap Figur 28 UseCase diagram: Grunnlagsdata fra nettselskap Melding om grunnlagsdata fra nettselskap (PRODAT/Z06) skal sendes fra nettselskapet ved endringer i attributter for målepunktet, måleren eller sluttkunden. Unntatt er situasjonen ved målerbytte, hvor det er påkrevd med PRODAT/Z10. Grunnlagsdata fra nettselskap (PRODAT/Z06) er splittet i undertyper (transaksjonsårsak) slik at kraftleverandøren lettere kan se hvilke endringer som er gjort i Målepunktet: Transaksjonsårsak: E32 E34 E58 Beskrivelse: Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt Oppdatering av grunnlagsdata, sluttkunde Oppdatering av grunnlagsdata, måler Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 48

49 E64 Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt, som krever måleravlesning Figur 29 Sekvensdiagram: Grunnlagsdata fra nettselskap Grunnlagsdata fra nettselskap sendes når karakteristikker for et målepunkt, en sluttkunde eller en måler endres. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 49

50 Figur 30 Aktivitetsdiagram: Grunnlagsdata fra nettselskap Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1]. Underprosessen Skaff og send målerstand er beskrevet i kapittel 7, Innhenting og utveksling av målerstander. Nettselskap foretar endringer av grunnlagsdata knyttet til sluttkunde, målepunkt eller måler. Etter verifisering sender nettselskapet ny informasjon til kraftleverandør som kontrollerer og oppdaterer informasjonen. Endringer i målepunkt-, måler- eller sluttkundedata sendes så raskt som mulig etter at endringen er kjent. Følgende attributter skal alltid sendes, uavhengig av årsakskode: Attributt Målepunkt id Transaksjonsreferanse Transaksjonsårsak Kommentar Påkrevet. Påkrevet. Påkrevet Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt, PRODAT/Z06-E32 Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt (PRODAT/Z06-E32) skal sendes fra nettselskapet til kraftleverandør når det har skjedd endringer i målepunktet som ikke trenger egen måleravlesning. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 50

51 Følgende attributter sendes i PRODAT/Z06-E32: Attributt Dato for førstkommende periodisk avlesning Gyldig fra dato Kommentar Påkrevet for profilavregnede målepunkter. Dato for førstkommende avlesning sendes kun dersom andre felt endres og ikke for hver ny avlesning. Påkrevet. Dato for når endringen gjelder fra. Gyldig fra dato skal være den dato som nettselskapet har registrert som gyldig fra dato i sitt system. Endringer kan sendes både i ettertid og fram i tid. Innhentingsmetode Prioritet Avlesningsfrekvens Komponentkode Næringskode Siden endringer i målepunkt-, måler- eller sluttkundedata bør sendes så raskt som mulig etter at endringen er kjent kan dagens dato normalt benyttes som gyldig fra dato. Påkrevet. Påkrevet. Påkrevet. Påkrevet. Påkrevet. For næringsvirksomhet benyttes koder publisert av Statistisk sentralbyrå. For målepunkter utenfor næringsvirksomhet benyttes følgende: Anleggsadresse XX husholdning XY hytter og fritidseiendommer YZ drivhus YY gate/veilys ZZ annet energisalg Påkrevet. Alle underattributter skal fylles ut dersom de finnes. Dette gjelder Navn (1-2), Adresse (1-3), Postnummer, Poststed og Landkode. Adressen skal være komplett. Anleggsadresse id er enten fødselsdato, organisasjonsnummer, målepunkt id, nettselskapets egen id eller kraftleverandørs id. Ved sletting av navn- eller adressefelt utelates de slettede feltene. Mottaker må slette eventuelle navn- og adressefelt i eget system dersom disse ikke er med i mottatt melding Oppdatering av grunnlagsdata, Sluttkunde, PRODAT/Z06-E34 Oppdatering av grunnlagsdata, Sluttkunde (PRODAT/Z06-E34) skal benyttes i forbindelse med endring av sluttkunde informasjon (endring av navn og/eller adresse). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 51

52 Meldingen kan ikke benyttes i forbindelse med ansvarsendring (flytting, dødsfall etc.). Da må nettselskapet informere kunden om at denne må ta kontakt med kraftleverandør og starte en normal ansvarsendringsprosess. Følgende attributter sendes i PRODAT/Z06-E34 Attributt Gyldig fra dato Kommentar Påkrevet. Dato for når endringen gjelder fra. Gyldig fra dato skal være den dato som nettselskapet har registrert som gyldig fra dato i sitt system. Endringer kan sendes både i ettertid og fram i tid. Fri tekst Sluttkunde Siden endringer i målepunkt-, måler- eller sluttkundedata bør sendes så raskt som mulig etter at endringen er kjent kan dagens dato normalt benyttes som gyldig fra dato. Valgfritt. Fri tekst feltet kan benyttes til informasjon som er relevant for målepunktet eller endringen i målepunktet. Feltet er valgfritt, og det er ikke påkrevet at mottaker leser det. Påkrevet. Alle underattributter skal fylles ut dersom de finnes. Dette gjelder Navn (1-2), Adresse (1-3), Postnummer, Poststed og Landkode. Adressen skal være komplett. Sluttkunde id er enten fødselsdato eller organisasjonsnummer. Kontakt navn og Kommunikasjonsnummer Ved sletting av navn- eller adressefelt utelates de slettede feltene. Mottaker må slette eventuelle navn- og adressefelt i eget system dersom disse ikke er med i mottatt melding. Skal fylles ut dersom de finnes Oppdatering av grunnlagsdata, måler, PRODAT/Z06-E58 Oppdatering av grunnlagsdata, måler (PRODAT/Z06-E58) skal sendes når det er skjedd endringer i målerkarakteristikker og det ikke er nødvendig med en måleravlesning i tilknytning til endringen. Dersom meldingen inneholder nytt Antall siffer og endringen skyldes en rundgang (eller manglende rundgang), kan det være nødvendig å tilbaketrekke måledata og eventuelt sende disse på nytt, se [2]. Følgende attributter sendes i PRODAT/Z06-E58 Attributt Antall siffer Målernummer Kommentar Påkrevet for profilavregnede målepunkter. Påkrevet. Målernummer kan typisk endres i forbindelse med sammenslåing av aktører der det har vært overlappende målernummerserier. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 52

53 6.2.4 Oppdatering av grunnlagsdata, med måleravlesning, PRODAT/Z06-E64 Oppdatering av grunnlagsdata, med måleravlesning (PRODAT/Z06-E64) skal sendes når det er nødvendig med en måleravlesning i tilknytning til en endring. Attributtet gyldig fra dato er spesielt viktig i denne meldingen, siden denne datoen sier hvordan etterfølgende måleravlesninger skal håndteres. Dersom endringen er skjedd tilbake i tid kan det være nødvendig å tilbaketrekke måledata og eventuelt sende disse på nytt, se [2]. Følgende attributter sendes i PRODAT/Z06-E64 Attributt Gyldig fra dato Kommentar Påkrevet. Dato for når endringen gjelder fra. Gyldig fra dato skal være den dato som nettselskapet har registrert som gyldig fra dato i sitt system. Endringer kan sendes både i ettertid og fram i tid. Konstant MVA Avregningsmetode Elsertifikatplikt Siden endringer i målepunkt-, måler- eller sluttkundedata bør sendes så raskt som mulig etter at endringen er kjent kan dagens dato normalt benyttes som gyldig fra dato. Påkrevet for profilavregnede målepunkter. Dersom Konstant endres tilbake i tid og det er sendt måleverdier til kraftleverandør etter at Konstanten ble endret (MSCONS/1511) må dette korrigeres, se [2]. Påkrevet. Endring av MVA sats sendes kun i forbindelse med endring i status på et målepunkt, som ved endring av næringstype, og ikke ved generell endring av MVA sats i Norge. Påkrevet. Ved endring av Avregningsmetode vil også normalt Avlesningsfrekvens bli endret. Ny Avlesningsfrekvens sendes i en egen PRODAT/Z06-E32. Påkrevet. Prosentandel av forbruket i målepunktet som er elsertifikatpliktig. For de fleste målepunkter vil denne være 100 eller 0 (null). Det finnes noen målepunkter der en prosentandel av forbruket har full EL-avgift, mens resten har fritak. Detter er typisk målepunkter hvor det tas ut strøm til ulike næringer hvor en av næringene er avgiftsfritatt. Et eksempel kan være et gårdsbruk med kun et målepunkt hvor en del av forbruket tas ut til veksthus. Veksthuset vil da være fritatt mens andre driftsbygninger og bolighus vil være elsertifikatpliktig. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 53

54 Etter at Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt, som krever måleravlesning (PRODAT/Z06-E64) er sendt startes ny prosess hos nettselskap med å innhente og sende måleverdier. Dette er beskrevet i kapittel Porteføljeoversikt Figur 31 UseCase diagram: Porteføljeoversikt Melding med porteføljeoversikt fra nettselskap (PRODAT/Z06-Z28) sendes på forespørsel fra kraftleverandør. Figur 32 Sekvensdiagram: Porteføljeoversikt Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 54

55 Figur 33 Aktivitetsdiagram: Porteføljeoversikt Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1]. Kraftleverandøren tar kontakt med nettselskapet og ber om en porteføljeoversikt. Nettselskapet genererer porteføljeoversikten i henhold til utvalget kraftleverandøren ber om (for enkeltmålepunkter, komponentkode eller for alle målepunkter kraftleverandøren har i nettet)og sender denne til kraftleverandøren. Kraftleverandør verifiserer mottatt informasjon og eventuelt oppdaterer informasjon. Porteføljeoversikten inneholder kun informasjon som det er nettselskapets ansvar å vedlikeholde. Regler for porteføljeoversikten: Porteføljeoversikten sendes kun på forespørsel (mail, telefon etc.) Porteføljeoversikten skal kun benyttes som status og ikke som informasjon om endringer i nettselskapets systemer. Porteføljeoversikten kan sendes: o for alle målepunkter kraftleverandør har i nettet (utvekslingspunkt) o pr. komponentkode o for enkeltmålepunkter Dersom kraftleverandør ønsker å få tilsendt porteføljeoversikt for at antall enkeltmålepunkter anbefales det at det maksimalt bes om 10 målepunkter. Ved flere enn 10 målepunkter bør det benyttes samleoversikter (pr kraftleverandør eller komponentkode). Kontroll på at alle målepunkter er kommet håndteres gjennom sekvensnummeret i LIN segmentet. Følgende attributter sendes i porteføljeoversikten (PRODAT/Z06-Z28): Attributt Målepunkt id Kommentar Påkrevet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 55

56 Transaksjonsreferanse Transaksjonsårsak Oppstartdato Gyldig fra dato Dato for førstkommende periodisk avlesning Dato for siste faktiske avlesning (målt, IKKE stipulert) Forventet uttak Innhentingsmetode Konstant Antall siffer Prioritet MVA Avlesningsfrekvens Avregningsmetode Målernummer Komponentkode Næringskode Næringskode Påkrevet. Påkrevet. Påkrevet dato for når kraftleverandøren ble tilknyttet målepunktet. Påkrevet dato for uttrekk fra databasen. Påkrevet for profilavregnede målepunkter. Påkrevet for profilavregnede målepunkter. Påkrevet. Påkrevet. Påkrevet for profilavregnede målepunkter. Påkrevet for profilavregnede målepunkter. Påkrevet. Påkrevet. Påkrevet for profilavregnede målepunkter. Påkrevet. Påkrevet. Påkrevet. Påkrevet. Påkrevet. For næringsvirksomhet benyttes koder publisert av Statistisk sentralbyrå. For målepunkter utenfor næringsvirksomhet benyttes følgende: Elsertifikatplikt XX husholdning XY hytter og fritidseiendommer YZ drivhus YY gate/veilys ZZ annet energisalg Påkrevet. Prosentandel av forbruket i målepunktet som er elsertifikatplikt. Sluttkunde For de fleste målepunkter vil denne være 100 eller 0 (null). Det finnes noen målepunkter der en prosentandel av forbruket har full EL-avgift, mens resten har fritak. Detter er typisk målepunkter hvor det tas ut strøm til ulike næringer hvor en av næringene er avgiftsfritatt. Et eksempel kan være et gårdsbruk med kun et målepunkt hvor en del av forbruket tas ut til veksthus. Veksthuset vil da være fritatt mens andre driftsbygninger og bolighus vil være elsertifikatpliktig. Påkrevet. Alle underattributter skal fylles ut dersom de finnes. Dette gjelder Navn (1-2), Adresse (1-3), Postnummer, Poststed og Landkode. Adressen skal være komplett. Sluttkunde id er enten fødselsdato eller organisasjonsnummer. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 56

57 Anleggsadresse Sluttkunde skal sendes slik at kraftleverandør kan verifisere at det er riktig sluttkunde i målepunktet. Påkrevet. Alle underattributter skal fylles ut dersom de finnes. Dette gjelder Navn (1-2), Adresse (1-3), Postnummer, Poststed og Landkode. Adressen skal være komplett. Anleggsadresse id er enten fødselsdato, organisasjonsnummer, målepunkt id, nettselskapets egen id eller kraftleverandørs id. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 57

58 6.4 Oppdatering av grunnlagsdata fra Kraftleverandør Figur 34 UseCase diagram: Grunnlagsdata fra kraftleverandør Endring av grunnlagsinformasjon fra kraftleverandør skal sendes ved endringer i sluttkundedata. Figur 35 Sekvensdiagram: Grunnlagsdata fra kraftleverandør Grunnlagsdata fra kraftleverandør sendes til nettselskapet ved endringer i sluttkundedata. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 58

59 Figur 36 Aktivitetsdiagram: Grunnlagsdata fra kraftleverandør Merk: For å bedre oversikten i prosessbeskrivelsen er meldinger for kvitteringer ikke lagt inn i diagrammet over. Detaljbeskrivelse rundt dette kan finnes i [1]. Kraftleverandør foretar endringer av grunnlagsdata knyttet til sluttkunde. Etter verifisering sender kraftleverandør ny informasjon til nettselskapet. Nettselskapet kontrollerer og bør oppdatere informasjonen. Følgende attributter skal alltid sendes: Målepunkt id Gyldig fra dato Transaksjonsreferanse Sluttkunde o Sluttkunde id - fødselsdato eller organisasjonsnummer o Sluttkunde navn 1 o Sluttkunde navn 2 o Sluttkunde adresse 1 o Sluttkunde adresse 2 o Sluttkunde adresse 3 o Sluttkunde postnummer o Sluttkunde poststed o Sluttkunde land o Sluttkunde kommunikasjons-nummer (e-post, telefon etc.) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 59

60 6.5 Oppdatering av forventet årlig uttak Følgende regler gjelder for oppdatering av forventet årlig uttak: Forventet årlig uttak skal alltid sendes i PRODAT/Z04 Forventet årlig uttak skal alltid sendes i PRODAT/Z06-Z28 (porteføljeoversikt) Forventet årlig uttak skal alltid sendes samtidig med MSCONS/1511, som en MSCONS/1400, se [2] Forventet årlig uttak skal i tillegg sendes for enkeltmålepunkter som MSCONS/1400 dersom denne endres uten at det finnes en ny måleravlesning. 6.6 Skifte av balanseansvarlig Kraftleverandørens balanseansvarlige skal være registrert i Ediel-portalen [7]. Eventuelt bytte av balanseansvarlig må gjøres av den enkelte kraftleverandør direkte i Ediel-portalen, som automatisk vil sende informasjon om dette til relevante aktører i kraftbransjen. 6.7 Fusjon mellom nettselskap Det finnes ingen PRODAT meldinger som kan benyttes ved fusjon mellom nettselskap. Dette må håndteres manuelt. Dette omfatter bl.a. oppdatering av Ediel-portalen med ny informasjon og informasjon til berørte kraftleverandører og balanseansvarlige. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 60

61 7 INNHENTING OG UTVEKSLING AV MÅLERSTANDER 7.1 Generelt om målerstander Alle stander som meldes til netteier skal tas hensyn til. Det vil si at sluttkunde som leverer stander mellom de faste periodiske avlesningene skal registreres. Standene kan bli meldt til nettselskap av Kraftleverandør, av sluttkunde eller hentes inn av nettselskapet selv. Nettselskapene kan ikke avvise UTILTS/E30 (så lenge standen godkjennes i forbrukskontrollen) på manuelt avleste anlegg. Datoformatet som benyttes i en melding der det rapporteres om målerstander, skal være i henhold til Norsk Ediel-standard. Det betyr at alle må ta hensyn til sommer- eller vintertid på samme måte som i meldinger der timeverdier rapporteres. Anlegg som ikke er knyttet til en fysisk måler, (for eksempel gatelys, telefonkiosker o.l.) behandles på samme måte som profilavregnede anlegg. Det vil si at standene blir satt ut i fra en beregnet forbruksprofil, basert på de fysiske egenskapene knyttet til installasjonen. Opplysninger om antatt årsforbruk rapporteres i dag sammen med MSCONS stander, eller det sendes i egen MSCONS melding. Oppstår det endringer av antatt årsforbruk mellom de periodiske avlesningene, skal dette meddeles kraftleverandør i PRODAT/Z06. PRODAT/Z06 er beskrevet i kapittel 6.2. Ved Målerbytte sendes både nedstand på gammel måler og oppstand på ny måler til kraftleverandør, unntatt hvis meldingen gjelder målerbytte med endring fra timeavregnet til profilavregnet hvor det ikke skal sendes gammel stand. 7.2 Prosess Skaff og send måledata Prosessen omfatter innhenting og utveksling av målerstander som følge av struktureringsprosessene som er beskrevet tidligere i dette dokumentet. Prosessen benyttes blant annet sammen med prosessene Opphør av kraftleveranse og Målerbytte. Merk: Det er kraftleverandøren eller sluttkunden som har ansvaret for å skaffe målerstand for manuelt avleste målepunkter i forbindelse med leverandørskifte. Denne prosessen er beskrevet i kapittel 3, Leverandørskifte. Prosesser knyttet til periodisk oversendelse av timeserier og målerstander, inkludert meldinger knyttet til leverandøravregning, avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter og balanseavregning, er beskrevet i Norsk brukerveiledning for utveksling av avregningsgrunnlag [2]. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 61

62 7.2.1 Sekvensdiagram: Skaff og send måledata Figur 37 Sekvensdiagram: Skaff og send måledata Kommentarer til diagrammet: UTILTS fra kraftleverandør må resultere i en MSCONS innen 3 uker, i henhold til vanlige regler. I forbindelse med leverandørskifte gjelder spesielle regler og tidsfrister, bl.a. er det kraftleverandøren eller sluttkunden som har ansvaret for å skaffe målerstand for manuelt avleste målepunkter. Måleravlesning i forbindelse med leverandørskifte er spesielt beskrevet i kapittel 3, Leverandørskifte. Sekvensdiagrammet viser meldingsgangen ved utveksling av målerstander i forbindelse med struktureringsmeldinger i kraftbransjen. Nettselskap leser av måler, mottar målerstand fra sluttkunde eller fra kraftleverandør. Nettselskap er ansvarlig for å kvalitetssikre målerstand. Dersom avvik i forhold til tidligere registrerte verdier må interne rutiner iverksettes. Kraftleverandør kontrollerer at Melding med målerstand er korrekt og kan forstås. Det må sjekkes at alle påkrevde felt finnes, at disse inneholder data og at de har korrekt format. Eventuelle feil må håndteres manuelt og Nettselskapet må sende ny Melding med målerstand. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 62

63 Dersom det er feil i målerstanden mottatt fra kraftleverandøren sendes en negativ UTILTS/ERR, deretter må nettselskapet skaffe korrekt målerstand ved å sende avlesningskort til sluttkunde, estimere eller lignende. Kraftleverandør mottar negativ UTILTS/ERR kun til informasjon og skal motta ny kvalitetssikret målerstand innen 3 uker fra nettselskapet. Merk at det gjelder spesielle regler for måleravlesning i forbindelse med leverandørskifte (se kapittel 3, Leverandørskifte). En av følgende årsakskoder skal være med i Melding med målerstand (MSCONS): 1 Periodisk avlesning (Periodical) 2 Leverandørskifte (Change of supplier) 3 Kontroll avlesning (Control reading) 4 Målerbytte, nedstand gammel måler (Change of meter, last reading old meter) 5 Målerbytte, oppstand ny måler (Change of meter, first reading new meter) 6 Korreksjon av målerstand (Correction of meter reading) 8 Anleggsovertakelse (Customer move) 9 Måleravlesning som følge av endring i grunnlagsdata (Update of master data, metering point, requiring meter reading) Godkjent målerstand sendes til kraftleverandør, både ny og gammel dersom foranliggende prosess krever det. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 63

64 8 MELDINGER FOR KANSELLERING I dette kapitlet beskrives noen generelle prinsipper for hvordan kanselleringsmeldinger er implementert i Norge. I tillegg til bransjens erfaringer og gjeldende forretningsprosesser, er [6] ebix Recommendations for cancellation of business documents and processes, lagt til grunn. Kanselleringer er kun innført for enkeltmeldinger. Dette gjøres ved å resende originalmeldingen med en transaksjonsårsak som sier at det er en kansellering. I henhold til [3], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, er det krav om håndtering av kansellering av leverandørskifte som er en sammensatt prosess med flere meldinger og aktører. Detaljert beskrevet av kansellering av leverandørskifte er beskrevet i kapittel 3, Leverandørskifte. 8.1 Generelle regler for kansellering Kanselleringsmeldinger kan benyttes for: o Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03) o Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04) o Melding om opphør (PRODAT/Z05) o Opphør av kraftleveranse og kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft (PRODAT/Z08) En kanselleringsmelding skal ha en egen transaksjonsreferanse, samtidig som transaksjonsreferansen fra originalmeldingen skal refereres. En kanselleringsmeldinger avbryter prosessen den er en del av. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 64

65 Vedlegg A FIGURTABELL Figur 1 Internasjonal forankring for Ediel-standarden i Norge... 6 Figur 2 UseCase diagram (roller og prosesser): Leverandørskifte Figur 3 Sekvensdiagram: Leverandørskifte Figur 4 Sekvensdiagram: Avvising av leverandørskifte ved manglende målerstand Figur 5 Aktivitetsdiagram: Leverandørskifte Figur 6 Sekvensdiagram: Kansellering av leverandørskifte fra ny kraftleverandør Figur 7 Aktivitetsdiagram: Kanseller leverandørskifte fra ny kraftleverandør Figur 8 UseCase diagram: Anleggsovertakelse Figur 9 Sekvensdiagram: Anleggsovertakelse Figur 10 Aktivitetsdiagram: Anleggsovertakelse Figur 11 UseCase diagram: Anleggsovertakelse uten leverandørskifte Figur 12 Sekvensdiagram: Anleggsovertakelse uten leverandørskifte Figur 13 UseCase diagram: Kontraktsopphør Figur 14 Sekvensdiagram: Kontraktsopphør Figur 15 Aktivitetsdiagram: Kontraktsopphør Figur 16 UseCase diagram: Kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft Figur 17 Sekvensdiagram: Kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft Figur 18 Aktivitetsdiagram: Kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft Figur 19 UseCase diagram: Kansellering av kontraktsopphør fra kraftleverandør Figur 20 Sekvensdiagram: Kansellering av opphør fra kraftleverandør Figur 21 Aktivitetsdiagram: Kansellering kontraktsopphør fra kraftleverandør Figur 22 UseCase diagram: Utkobling av anlegg Figur 23 Sekvensdiagram: Utkobling av anlegg Figur 24 Aktivitetsdiagram: Utkobling av anlegg Figur 25 UseCase diagram: Målerbytte Figur 26 Sekvensdiagram: Målerbytte Figur 27 Aktivitetsdiagram: Målerbytte Figur 28 UseCase diagram: Grunnlagsdata fra nettselskap Figur 29 Sekvensdiagram: Grunnlagsdata fra nettselskap Figur 30 Aktivitetsdiagram: Grunnlagsdata fra nettselskap Figur 31 UseCase diagram: Porteføljeoversikt Figur 32 Sekvensdiagram: Porteføljeoversikt Figur 33 Aktivitetsdiagram: Porteføljeoversikt Figur 34 UseCase diagram: Grunnlagsdata fra kraftleverandør Figur 35 Sekvensdiagram: Grunnlagsdata fra kraftleverandør Figur 36 Aktivitetsdiagram: Grunnlagsdata fra kraftleverandør Figur 37 Sekvensdiagram: Skaff og send måledata Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 65

66 Vedlegg B ATTRIBUTTABELL FOR PRODAT Nedenfor er gjengitt en tabell som beskriver hvilke attributter som skal/kan benyttes i Norge. Følgende klassifiseringer er benyttet: R (Required) Skal brukes O Optional) Valgfritt D (Dependent) Avhengig av andre attributter. Merk: For attributter med underattributter (Sluttkunde, anleggsadresse eller fakturaadresse) er klassifisering av underattributtene underordnet klassifisering av hovedattributt. Dette gjelder for påkrevde underattributter, for eksempel skal Party Id (klassifisert som påkrevet) kun oversendes dersom hovedattributt (sluttkunde, anleggsadresse eller fakturaadresse) oversendes. Meldingsfunksjon Z03 Z04 Z04 4) Z05 Z05 10) Z06 Z08 Z09 Z10 Z12 Undertype E32 E34 E58 E64 Z28 Meldingshode Meldingsreferanse R R R R R R R R R R R R R R Meldingstype R R R R R R R R R R R R R R Meldingsnavn R R R R R R R R R R R R R R Meldings ID R R R R R R R R R R R R R R Meldingsfunksjon R R R R R R R R R R R R R R Kvitteringsanmodning R R R R R R R R R R R R R R Meldingsdato R R R R R R R R R R R R R R Tidssone R R R R R R R R R R R R R R Avsender R R R R R R R R R R R R R R Mottager R R R R R R R R R R R R R R Detaljnivå Målepunkt ID R R R R R R R R R R R R R R Svarstatus R R D 9) R Oppstartdato R R R R 14) Opphørsdato R R Dato for D 1) D 1) D 1) førstkommende periodisk avlesning Dato for siste faktiske D 1) D 1) avlesning (målt, IKKE stipulert) Fri tekst O O O O O O O O O O Forventet uttak R R R Gyldig fra dato R R R R R R Innhentingsmetode R R R R R Konstant D 1) D 1) D 1) D 1) Antall siffer D 1) D 1) D 1) D 1) Prioritet R R R MVA R R R Avlesningsfrekvens D 1) D 1) D 1) D 1) Transaksjonsårsak R R R R R R R R R R R Referanse til originaltransaksjon D 7) R R D 6) R D 7) Avvisingsårsak D 5) R Avregningsmetode R R R R Målernummer R R R R R Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 66

67 Meldingsfunksjon Z03 Z04 Z04 4) Z05 Z05 10) Z06 Z08 Z09 Z10 Z12 Undertype E32 E34 E58 E64 Z28 Målernummer, R gammelt Komponentkode R R R Transaksjonsreferanse R R R R R R R R R R R R R R Kundestatus D 13) R Elsertifikatplikt R R R (prosent) Næringskode D 15) R R R Sluttkunde R R R R R R R R Fødselsdato eller R R R R R R R R organisasjonsnum mer Navn 1 R R R R R R R R Navn 2 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 1 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 2 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 3 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Postnummer R R R R R R R R Poststed R R R R R R R R Land R R R R R R R R Kontakt navn og D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Kommunikasjonsnr. Anleggsadresse D 2) R R R D 2) D 2) Fødselsdato, organisasjonsnummer målepunkt id, nettselskapets egen id eller Kraftleverandørs R R R R R R id 12) Navn 1 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Navn 2 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 1 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 2 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 3 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Postnummer R R R R R R Poststed R R R R R R Land R R R R R R Fakturaadresse D 11) D 8) D 11) D 11) Fødselsdato, organisasjonsnummer målepunkt id, nettselskapets egen id eller Kraftleverandørs R R R R id 12) Navn 1 D 3) D 3) D 3) D 3) Navn 2 D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 1 D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 2 D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 3 D 3) D 3) D 3) D 3) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 67

68 Meldingsfunksjon Z03 Z04 Z04 4) Z05 Z05 10) Undertype E32 E34 E58 E64 Z28 Postnummer R R R R Poststed R R R R Land R R R R Kontakt navn og D 3) D 3) D 3) D 3) Kommunikasjonsnr. Ny sluttkunde D 13) Fødselsdato eller R organisasjonsnum mer Navn 1 R Navn 2 D 3) Adresse 1 D 3) Adresse 2 D 3) Adresse 3 D 3) Postnummer R Poststed R Land R Kontakt navn og Kommunikasjonsnr. D 3) Z06 Z08 Z09 Z10 Z12 1) Er påkrevet for profilavregnede anlegg. 2) Krav dersom sluttkundeadresse er ulik anleggsadresse. 3) Attributtet skal fylles ut dersom det finnes. For adresser gjelder kommentaren for attributtene Adresse (1-3), Postnummer, Poststed og Landkode. Adressen skal være komplett. 4) Negativ Z04 (avvising av Z03) og svar på kansellering av Z03 (negativ/positiv Z04K) 5) Benyttes kun for negative Z04 (negativ Z04 og Z04K) 6) Benyttes ved svar på Z08 og når netteier kansellerer tidligere utsendt Z05. 7) Referanse til originaltransaksjon benyttes for å referere transaksjonsreferansen i original PRODAT/Z03 og PRODAT/Z08 når meldingen benyttes for kansellering, samt anbefales for å referere transaksjonsreferansen i PRODAT/Z12 når PRODAT/Z03-Z21 er et svar på PRODAT/Z12. 8) Fakturaadresse sendes dersom sluttkunde ønsker faktura for kraftleveranse til en annen fakturaadresse enn sluttkundeadressen. 9) Benyttes ved positivt svar på Z08 10) Negativ PRODAT/Z05, benyttes som avvising av PRODAT/Z08 (Opphør) 11) Fakturaadresse sendes dersom sluttkunde ønsker faktura for overføring av kraft til en annen adresse enn sluttkunde adresse eller dersom sluttkunde ønsker en endring i hvor faktura for overføring av kraft skal sendes. Feltet er med fordi EDIFACT krever en ID sammen med en adresse. Det antas at mottager ikke har behov for denne ID-en og dermed er det opp til avsender å velge den ID som er enklest å legge inn. 12) Det anbefales å sende informasjon om Ny sluttkunde dersom denne er kjent av kraftleverandøren. 13) Benyttes kun sammen med transaksjonsårsak "Z21 Anleggsovertakelse", når denne benyttes ved dødsfall. 14) Datoen som nettselskapet sender i PRODAT/Z12 er innflyttingsdato og ikke dato for start av kraftleveranse. Dato for start av kraftleveranse beregnes av kraftleverandør og må være maksimalt 30 virkedager tilbake i når kraftleverandør sender melding om leveringsstart (PRODAT/Z03-Z21). 15) Næringskode er påkrevet sammen med transaksjonsårsak «Z21 Anleggsovertakelse». Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 68

69 Vedlegg C KLASSEDIAGRAMMER C.1 Melding om leveringsstart, PRODAT/Z03 Kommentarer til diagrammet: Ved leverandørskifte skal meldingen inneholde: a) målepunkt ID, b) dato for leveringsstart, c) Sluttkundes fødselsdato eller organisasjonsnummer. Ved anleggsovertakelse skal melding i tillegg inneholde d) Sluttkundes navn og postadresse. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 69

70 Ved Anleggsovertakelse uten leverandørskifte anbefales det at melding inneholder en referanse til mottatt Informasjon om anleggsovertakelse (PRODAT/Z12) Det anbefales at mobiltelefonnummer og/eller e-postadresse inkluderes Fakturaadresse anbefales sendt dersom denne er ulik sluttkundeadresse Anleggsadresse skal brukes for anleggsovertakelse dersom ulik sluttkundeadresse Nettselskap bør oppdatere sluttkundeadresse (dersom ulik anleggsadresse) ved mottak av PRODAT/Z03 for anleggsovertakelse. Kundestatus benyttes kun sammen med transaksjonsårsak "Z21 Anleggsovertagelse", når denne benyttes ved dødsfall. Næringskode er påkrevet for transaksjonsårsak «Z21 Anleggsovertagelse». EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 70

71 C.2 Kansellering av melding om leveringsstart, PRODAT/Z03K Kommentarer til diagrammet: EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 71

72 C.3 Bekreftelse på leveringsstart, PRODAT/Z04 - positiv Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 72

73 Kommentarer til diagrammet: Melding om leveringsstart skal inneholde: a) målepunkt ID, b) målernummer, c) leveringsstart, d) anleggets forventede årsvolum, e) hvilken avregningsmetode som benyttes (justert innmatingsprofil eller timemålinger), f) prioritet (prioritert eller utkoblbart anlegg), g) sluttkundes navn, postadresse og anleggsadresse dersom ulik postadresse, h) opplysning om husholdning er pliktig til å betale merverdiavgift. Dersom målepunktet avregnes etter justert innmatingsprofil, skal meldingen også inneholde: i) måler-/avregningskonstant, j) antall siffer i målerens tellerverk, k) dato for siste faktiske avlesning (målt, IKKE stipulert) og førstkommende periodiske avlesning l) avlesningsfrekvens. Elsertifikatplikt, prosentandel EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 73

74 C.4 Avvising av leveringsstart, PRODAT/Z04 - negativ Kommentarer til diagrammet: EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Avvisingsårsaker: # Avvisingsårsak Beskrivelse E10 Ukjent målepunkt Benyttes dersom nettselskapet ikke finner målepunkt id i egen database eller dersom målepunkt som er utkoblet. E17 Ulovlig oppstartdato Benyttes dersom leverandørskiftedato er tidligere enn gjeldende frist. E22 Målepunkt blokkert for endring Benyttes i følgende situasjoner: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 74

75 Dersom kraftleverandør sender ny PRODAT/Z03-Z22 uten at kansellering av forrige PRODAT/Z03-Z22 er bekreftet eller dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. Sluttkunden allerede har avtale med en kraftleverandør (f.eks. tegnet under overtagelse) Annen bruker av anlegget ikke får overta på grunn av gjeld, ref. 14 i Standard nettleieavtale. Anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling. E59 Allerede eksisterende relasjon Benyttes for å avvise leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren Benyttes dersom fødselsdato eller organisasjonsnummer i mottatt melding ikke stemmer med nettselskapets data for målepunktet. N05 Feil i fødselsdato/ organisasjonsnummer N08 Manglende skiftestand Benyttes ved leverandørskifte dersom det er et profilavregnet målepunkt som det ikke er kommet inn en gyldig måleravlesning på innen fristen, 20 til 6 virkedager før dato for leverandørskifte. Merk at nettselskapet må selv innhenter målerstand dersom målepunktet er fjernavlest eller er umålt og at målerstand i særskilte tilfeller kan stipuleres når dette er avtalt med samtlige parter. N09 Feil i skiftestand Benyttes ved leverandørskifte dersom det er et profilavregnet målepunkt og mottatt skiftestand ikke kan godkjennes i forbrukskontrollen. N12 Pågående leverandørskifte Benyttes dersom det kommer flere Meldinger om leveringsstart (PRODAT/Z03) fra ulike kraftleverandører med samme eller tidligere skiftedato. N14 Anleggsovertagelse før fremtidig leverandørskifte Det er alltid først mottatte Melding om leveringsstart som gjelder. Dersom sluttkunden ønsker siste kraftleverandør må den første kraftleverandøren kansellere sin Melding om leveringsstart og den siste kraftleverandøren sende en ny. Koden benyttes dersom det kommer en anleggsovertagelse og det samtidig finnes et framtidig eller allerede utført leverandørskifte på målepunktet, og hvor datoen for anleggsovertakelse er tidligere enn det gjennomførte leverandørskiftet. Med andre ord for å avvise (kansellere) et fremtidig og bekreftet eller allerede gjennomført leverandørskifte, dersom sluttbruker melder anleggsovertagelse før framtidig leverandørskiftedato. Dette betyr at leverandørskiftet kan være passert, og at leveransen kan ha vært aktiv hos leverandør en periode når kanselleringen kommer. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 75

76 C.5 Bekreftelse på kansellering av leveringsstart, PRODAT/Z04K - positiv Kommentarer til diagrammet: EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 76

77 C.6 Avvising av kansellering av leveringsstart, PRODAT/Z04K negativ Kommentarer til diagrammet: EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Avvisingsårsaker: # Avvisingsårsak Beskrivelse E10 Ukjent målepunkt Benyttes dersom nettselskapet ikke finner målepunkt id i egen database eller dersom målepunkt som er utkoblet. E50 Ugyldig dato/periode Skal benyttes dersom meldingen kommer for sent i henhold til NVEs forskrifter. N05 Feil i fødselsdato/ organisasjonsnummer Benyttes dersom fødselsdato eller organisasjonsnummer i mottatt melding ikke stemmer med nettselskapets data for målepunktet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 77

78 C.7 Melding om opphør (fra nettselskap), PRODAT/Z05 Kommentarer til diagrammet: Melding om opphør skal inneholde: a) Målepunkt ID b) Sluttkundes navn og postadresse, c) Sluttdato for leveranse Det anbefales å sende fakturaadresse dersom denne er ulik sluttkundeadresse når PRODAT/Z05 sendes på bakgrunn av en mottatt PRODAT/Z03 (leverandørskifte og anleggsovertakelse). Som svar på PRODAT/Z08, Opphør av kraftleveranse, benyttes samme transaksjonsårsak som i mottatt melding (PRODAT/Z08), d.v.s. Z21, Anleggsovertakelse eller Z25, Uspesifisert årsak. EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere,. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 78

79 C.8 Kansellering av melding om opphør (fra nettselskap), PRODAT/Z05K - positiv Kommentarer til diagrammet: EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere,. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 79

80 C.9 Avvising av melding om opphør, PRODAT/Z05 - negativ Kommentarer til diagrammet: Negativ PRODAT/Z05 benyttes kun som avvising av PRODAT/Z08, Opphør av kraftleveranse. Det benyttes alltid samme transaksjonsårsak som i mottatt melding (PRODAT/Z08), d.v.s. Z21, Anleggsovertakelse eller Z25, Uspesifisert årsak. EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere,. Avvisingsårsaker: # Avvisingsårsak Beskrivelse E10 Ukjent målepunkt Benyttes dersom nettselskapet ikke finner målepunkt id i egen database. E22 Målepunkt blokkert for endring Benyttes dersom kraftleverandør sender ny PRODAT/Z08 uten at kansellering av forrige PRODAT/Z08 er bekreftet eller dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. E50 Ugyldig dato/periode Skal benyttes dersom meldingen inneholder ugyldig dato utover at meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. N08 Manglende skiftestand Benyttes ved kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft, dersom det er et profilavregnet målepunkt som det ikke er kommet inn en gyldig måleravlesning på innen fristen. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 80

81 Merk at nettselskapet må selv innhenter målerstand dersom målepunktet er fjernavlest eller er umålt og at målerstand i særskilte tilfeller kan stipuleres når dette er avtalt med samtlige parter. N05 Feil i fødselsdato/ organisasjonsnummer Benyttes dersom fødselsdato eller organisasjonsnummer i mottatt melding ikke stemmer med nettselskapets data for målepunktet. N10 Ulovlig stoppdato Skal benyttes dersom meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 81

82 C.10 Avvising av kansellering av melding om opphør, PRODAT/Z05K - negativ Kommentarer til diagrammet: Negativ PRODAT/Z05K benyttes kun som avvising av Kansellering av kontraktsopphør (PRODAT/Z08, årsak: Z24 Kansellering). Det benyttes alltid samme transaksjonsårsak som i mottatt melding (PRODAT/Z08), d.v.s. Z24, Kansellering. EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Avvisingsårsaker: # Avvisingsårsak Beskrivelse E10 Ukjent målepunkt Benyttes dersom nettselskapet ikke finner målepunkt id i egen database. E50 Ugyldig dato/periode Skal benyttes dersom meldingen inneholder ugyldig dato utover at meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. N05 Feil i fødselsdato/ organisasjonsnummer Benyttes dersom fødselsdato eller organisasjonsnummer i mottatt melding ikke stemmer med nettselskapets data for målepunktet. N10 Ulovlig stoppdato Skal benyttes dersom meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 82

83 C.11 Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt, PRODAT/Z06-E32 Kommentarer til diagrammet: Dato for førstkommende periodisk avlesning er påkrevet for profilavregnede anlegg. Avlesings-frekvens er påkrevet for profilavregnede anlegg. Attributter merket med [0..1] i Anleggsadressen skal fylles ut dersom de finnes. Adressen skal være komplett. Meldingen antas å kunne mottas automatisk og det er derfor ikke anledning til å benytte Fri tekst. EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 83

84 C.12 Oppdatering av grunnlagsdata, sluttkunde, PRODAT/Z06-E34 Kommentarer til diagrammet: Attributter merket med [0..1] i Anleggsadressen, samt Kontakt navn og Kontaktinformasjon skal fylles ut dersom de finnes. Adressen skal være komplett. EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 84

85 C.13 Oppdatering av grunnlagsdata, måler, PRODAT/Z06-E58 Kommentarer til diagrammet: EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 85

86 C.14 Oppdatering av grunnlagsdata, med måleravlesning, PRODAT/Z06-E64 Kommentarer til diagrammet: Elsertifikatplikt angis som en prosentandel Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 86

87 C.15 Porteføljeoversikt, PRODAT/Z06-Z28 Kommentarer til diagrammet: Attributter merket med [0..1] i Anleggsadressen skal fylles ut dersom de finnes. Adressen skal være komplett. Elsertifikatplikt angis som en prosentandel Oppstartdato er dato for når kraftleverandøren ble tilknyttet målepunktet. Gyldig fra dato er date for uttrekk fra databasen. Meldingen antas å kunne mottas automatisk og det er derfor ikke anledning til å benytte Fri tekst. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 87

88 C.16 Opphør av kraftleveranse (fra kraftleverandør), PRODAT/Z08 Kommentarer til diagrammet: Det anbefales å sende Fakturaadresse dersom denne er ulik sluttkundeadresse. Det anbefales å sende informasjon om Ny sluttkunde dersom denne er kjent av kraftleverandøren. EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 88

89 C.17 Kansellering av opphør av kraftleveranse (fra kraftleverandør), PRODAT/Z08K Kommentarer til diagrammet: EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 89

90 C.18 Oppdatering av grunnlagsdata (fra kraftleverandør), PRODAT/Z09 Kommentarer til diagrammet: EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 90

91 C.19 Melding om målerbytte (fra nettselskap), PRODAT/Z10 Kommentarer til diagrammet: EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 91

92 C.20 Informasjon om anleggsovertagelse (fra nettselskap), PRODAT/Z12 Kommentarer til diagrammet: Informasjon om anleggsovertagelse skal inneholde: a) Målepunkt ID b) Dato for leveringsstart (innflyttingsdato), c) Sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer og d) Sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse dersom denne er ulik postadressen. e) Forventet uttak f) Innhentingsmetode g) Målernummer Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 92

93 Oppstartdato er innflyttingsdato og ikke dato for start av kraftleveranse. Dato for start av kraftleveranse beregnes av kraftleverandør og må være maksimalt 30 virkedager tilbake i når kraftleverandør sender Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03-Z21). EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 93

94 C.21 Måledata fra kraftleverandør, UTILTS/E30 Kommentarer til diagrammet: EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 94

95 C.22 Avvising av måledata fra kraftleverandør, UTILTS/ERR Kommentarer til diagrammet: EDIFACT eksempler finnes i [1] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, versjon 4.0 eller senere, Bruk av avvisingsårsaker: o Avlesning lik estimert stand benyttes når en avlesning er lik estimert stand hos nettselskapet, siden sluttkunden da med stor sannsynlighet ikke har lest av måleren, men hentet standen fra fakturaen. o Fjernavlest målepunkt benyttes som avvisningsårsak dersom målepunktet er fjernavlest og måleravlesning derfor ikke er nødvendig. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side 95

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Norsk meldingsversjon: 8A (6A for MSCONS) Versjon og revisjon: 2.0 Oppdatering: W Status: For implementering Dato: 27. januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Nettselskapenes nøytralitetsplikt

Nettselskapenes nøytralitetsplikt Nettselskapenes nøytralitetsplikt Temadag 4. november 2009 advokat Charlotte Heberg Trondal www.thommessen.no Nøytralitet - generelt Energiloven 4-1 og avregningsforskriften 1-1 Nøytral og ikke-diskriminerende

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn... 3 2 Ledelse og ansvar... 4 3 Taushetserklæring... 4 4 Nøytralitetserklæring... 4 5 Funksjonelt skille... 5 6 Avregningstjenester... 5 7 Kundesenter...

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for implementering av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: C Dato: 20. februar 2006 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 REFERANSER...

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

Årsrapport 2013 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2013 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 203 vedr nøytralitet i INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 2 2 Ledelsen... 2 3 Nøytralitetserklæringer... 3 4 Kundesenter... 3 5 Inkassoselskap... 3 6 Måleravlesning... 3 7 Kundeinformasjon...

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 205 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 2 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7. OPPDATERING AV NØYTRALITETSPROGRAMMET...

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris

Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris er en strømavtale mellom Istad Kraft AS og kunde. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard Kraftleveringsavtale

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Årsrapport 2016 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2016 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 206 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 2 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7. OPPDATERING AV NØYTRALITETSPROGRAMMET...

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

GS1 Målepunkt identifikasjon

GS1 Målepunkt identifikasjon GS1 Målepunkt identifikasjon Kort innføring om oppbygging, tildeling og administrasjon GS1 Guiden 3 Målepunkt Målepunkt ID Bakgrunn Regelverket er etablert i forbindelse med innføring av ny målepunkt identifikasjon

Detaljer

Årsrapport 2014 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2014 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 204 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 3 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7.

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet)

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) og NAVN PÅ KRAFTLEVERANDØR (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) 1.

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder

A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder EIDEFOSS: Kraft 7 Forslag til forskriftstekst Kraft Alle måleverdier

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Bruk av ny teknologi for måling og avregning

Bruk av ny teknologi for måling og avregning Bruk av ny teknologi for måling og avregning Toveiskommunikasjon i Norge. Er ventetiden over? 12. juni 2007 Lars Olav Fosse, Kraftmarkedsseksjonen Norges vassdrags- og energidirektorat Disposisjon Utviklingen

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

Program for overvåking av nøytralitet i Lyse Elnett AS

Program for overvåking av nøytralitet i Lyse Elnett AS Program for overvåking av nøytralitet i Lyse Elnett AS Eies av Lyse Elnett AS Dokumentreferanse 36439_v1/ALFEGIL Utarbeidet av Alf Egil Solvang Dato 23.03.2015 Lyse Elnett AS Status Godkjent Innhold 1

Detaljer

Kraftleveringsavtale

Kraftleveringsavtale 1. Generelt Kraftleveringsavtale Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard kraftleveringsavtale, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat

Detaljer