Elhub Beregningsfunksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elhub Beregningsfunksjoner"

Transkript

1 Elhub Beregningsfunksjoner Versjon mai 2014

2 Innhold 1 Innledning Endringslogg Om dokumentet Forkortelser og referanser Beregningsprosesser Generelt Beregningsprosesser i Elhub Mottak og profilering av data fra nett Avstemming av nettområde Virtuell målepunkt Estimering av volumer koblet til hendelse Beregning av avregningsgrunnlag Grunnlag for kraftleverandørens fakturering av sluttbruker Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) Beregning av endelige nettap Produsert volum for utstedelse av elsertifikat og opprinnelsesgaranti Beregningsrelevant volum for elsertifikat Teknisk beskrivelse Definisjoner Totalomsetning, nettap og JIP i nettområde Profilering av forbruk Estimering av volumer koblet til hendelse Korrigering av estimert volum Beregning av avregningsgrunnlag Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Beregne volum for APAM (Avviksoppgjør Profilavregnede målepunkter) Beregne pris for APAM Beregning av endelige nettap Produsert volum for utstedelse av elsertifikat Beregningsrelevant volum for elsertifikat Regler for avrunding Oversikt Aggregeringer Beregninger Kobling til BRS Elhub side 1

3 Figurer Figur 1 Oversikt over beregningsfunksjoner og oppgaver i Elhub... 6 Figur 2 Oversikt beregninger etter Elhub mottatt måleverdier fra nettselskapene Figur 3 Eksempel på virtuell målepunkt (Mx) Figur 4 Oversikt over aggregering til avregningsansvarlig (NBS) Figur 5 Oversikt beregninger av grunnlag for ATAM Figur 6 Oversikt beregninger av grunnlag for APAM Elhub side 2

4 1 Innledning 1.1 Endringslogg Dato Versjon Endring Utkast v0.1 Første utkast basert på EDIEL Utkast v0.2 Revidert og justert for NBS Utkast v0.3 Etter første QA og tillegg av oversikt Utkast v0.6 Supplert med fordeling av volum med hendelse og bilder. Utsendt til ekspertgruppe Utkast v0.7 Etter kommentarer fra ekspertgruppe og NBS Utkast v0.8 Etter kommentarer fra ekspertgruppe Utkast v0.9 Grensesnitt med NBS og NECS justert Utkast v0.92 Nettap beregnes av Elhub, endret håndtering utveksling, detaljer fra NBS Handbook v V 1.0 klar til utsending 1.2 Om dokumentet Justert etter NBS Handbook v1.1 og med fiksert JIP I oppdraget fra NVE, datert , forutsetter de at Elhub skal oversende avregningsdata for regulerkraftavregningen. Elhub blir da beregningsansvarlig for avregningsgrunnlag og korreksjonsunderlag. Dette dokumentet er en beskrivelse av hvordan beregningene av avregningsgrunnlag, korreksjoner og oppgjør skal implementeres i Elhub, samt de prosessene som er knyttet til disse beregningene. I tillegg beskrives beregninger for rapportering til registeransvarlig for elsertifikater. Beskrivelsen er basert på NBS versjon 1 er planlagt innført i Dette betyr for eksempel at avviksoppgjør ikke skal håndteres av NBS, men det er ikke heller opplyst hvem som skal håndtere dette. Beskrivelsen her fokuserer på hvordan beregningene er utført. Tidsplan for beregningene indikeres kun i enkelte tilfeller. Mer om kontroll av beregningene er gitt i BRSer og Requirement Specifications. Utgangspunktet i beskrivelsene er at begrepet Nettområde blir introdusert i Norge på samme måte som i andre nordiske land, og erstatter Komponentkode i balanseavregningen. I dette dokument introduseres nye navn for de to typer avviksoppgjør: Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) = Korreksjonsoppgjør Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) = Saldooppgjør Dokumentet er bygget opp med en seksjon som beskriver prosessene i beregningene, og en andre del som beskriver den aktuelle beregningen på en mer teknisk måte. Beskrivelsen av prosessene i dette dokumentet inneholder korte avsnitt om ansvarsdelingen mellom Nettselskap og Elhub. Dette skal ikke tolkes som en full beskrivelse, men er bare til å belyse hva som er interessant for de nåværende beregningene. Elhub side 3

5 2 Forkortelser og referanser NBS NECS BA LEV PR MP NO NS JIP PA D APAM ATAM Nordic Balance Settlement Norwegian Energy Certificate System Statnett sitt register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier Balanseansvarlig Kraftleverandør Produsent Målepunkt Nettområde Nettselskap Justert Innmatingsprofil Produksjonsanlegg Gjeldende leveringsdøgn Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (tidligere saldooppgjør) Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (tidligere korreksjonsoppgjør) NBS vil bli håndtert av det nystartede selskapet esett Oy som eies i fellesskap av Statnett SF, Fingrid Oy og Svenska Kraftnät. Referanser [1] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, [2] Prosessbeskrivelse for avregningsgrunnlag, korrektionsoppgjør og saldooppgjør v [3] Nordic Balance Settlement NBS v1r4c (BRS for NBS) [4] NBS Håndbok v1.1 [5] NBS Users Guide 1r2A [6] Forskrift om elsertifikater FOR [7] Prosessbeskrivelse for elsertifikatrapportering v Elhub side 4

6 3 Beregningsprosesser 3.1 Generelt Nettselskap har ansvar for måling og kvalitetssikring av måleverdiene for alle målepunkt som brukes til avregning av elkraft i eget nettområde. Grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftomsetningen skal være basert på disse målingene. Elhub har ansvar for å fremskaffe grunnlag for avregning på aggregert nivå. I de tilfeller hvor det ikke finnes avlesning av måleverdi innen tidspunktet for økonomisk avregning skal finne sted, må nettselskap framskaffe estimerte måleverdier som kan brukes i avregningen. Når det foreligger avlesning for perioder hvor det tidligere er benyttet estimerte verdier, skal avregning foretas basert på nye målte verdier. Denne avregningen gjøres opp mot den tidligere avregning som var basert på estimert forbruk. Det samme gjelder også for korreksjon etter feil i avregningsgrunnlaget. Beskrivelsen her forutsetter at rapportering til avregningsansvarlig skjer per nettområde i henhold til krav fra NBS i 2015 [3] og [4]. 3.2 Beregningsprosesser i Elhub Følgende beregningsprosesser vil kjøres i Elhub: Aggregering av totaler for nettområde inkl. beregning av nettap og JIP Beregning av timesfordelt volum for profilavregnede målepunkter (prel og målt) Beregning virtuell målepunkt Estimering av volum koblet til hendelse (flytting, skifte balanseansvarlig, etc.) Beregning av grunnlag for kraftleverandørens fakturering av sluttbruker Beregning av grunnlag for balanseavregning Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) Beregning av endelige nettap Beregning av produsert volum for utstedelse av elsertifikat og opprinnelsesgaranti Beregningsrelevant volum for elsertifikat Elhub side 5

7 Figur 1 Oversikt over beregningsfunksjoner og oppgaver i Elhub. 3.3 Mottak og profilering av data fra nett Nettselskapene rapporterer hvert døgn følgende til Elhub: Timesmålt forbruk/produksjon per målepunkt Timesmålt uttak eller innmating av reaktiv effekt per målepunkt Timesmålt utveksling med tilstøtende nettområde For profilavregnede målepunkter rapporteres etter avlesning: fradato, tildato, frastand, tilstand og volum forventet årlig uttak I grunnlagsdata angir nettselskap avlesningsmetoden som benyttes i målepunkt og om det gjelder forbruk, produksjon eller utveksling. Noen typer av forbruk med spesialbehandling i balanseavregningen er merket med en unik kode, gjelder for tiden pumpekraft. Man kan skille mellom AMS og eldre typer av timesmåler. Umålt er en variant av profilavregnede og kan rapporteres på samme måte, men Elhub anbefaler at gatelys og annet forutsigbart forbruk rapporteres som timesmålt. De sistnevnte vil Elhub å inkludere i «Totalt timeavregnet forbruk» og ikke være en del av JIP. Når tidsfrister for rapportering er utløpt sjekker Elhub at alle forventede verdiene er mottatt. Identifiserte mangler purres opp mot nettselskapet. Elhub beregner løpende: Totalt innmating per time i nettområde som summen av produksjon og utveksling med tilstøtende nettområder. Totalt timesmålt forbruk i nettområde som summen av timesmålte målepunkter Nettap som en funksjon av total innmating opphøyt til 2 JIP per time = Totalt innmating i NO Totalt timesmålt forbruk Nettap (per time) Elhub side 6

8 For nettområder som er 100 % timesmålt eksisterer ikke noen JIP, i stedet beregner Elhub nettap. Nettap = Totalt innmating i NO Totalt timesmålt forbruk. Frekvensen av disse beregningene kan være parameterstyrt. Hvis det er teknisk mulig, vil rekalkulering skje fortløpende etter hvert som nye målinger kommer. Alle totalseriene inkl. nettap og JIP er rapportert tilbake til nettselskapet for verifisering. Hvert døgn beregner Elhub preliminært timefordelt profilforbruk per målepunkt. Beregning basert på JIP, andelstall (= forventet årsuttak/målepunkt) og totalt andelstall for nettområde. Ved mottak av måleravlesning beregner Elhub korrigert profilforbruk per målepunkt som benyttes i avviksoppgjør (jfr. pkt. 3.10). Figur 2 Oversikt beregninger etter Elhub mottatt måleverdier fra nettselskapene. 3.4 Avstemming av nettområde Så lenge det er fortsatt ikke timesmålte kundeanlegg vil det ikke være mulig for Elhub å nøyaktig verifisere om nettselskapets rapportering er konsistent. Elhub beregner nettap og JIP hvert døgn. Noen kontroll av størrelsen av JIP vil bli utført: 1. JIP > 0 2. JIP ikke avviker for mye fra tidligere år (sum per døgn/uke/måned). Ved avvik rapporteres dette til nettselskapet. Pkt. 2 vil trolig ikke brukes før Nettselskapet må verifisere at rapportering til Elhub er fullstendig og korrekt. Det kan gjøres gjennom kontroll av de totalserier og JIP som Elhub rapportert tilbake til nettselskapet. Elhub vil også tilby en tjeneste der nettselskapet kan få et fullstendig bilde av deres nettområde via webportalen. Presentasjonen på Elhubs webportal vil dekke total innmating, total timesmålt forbruk, nettap og JIP i nettområdet slik at netteier får et fullstendig bilde av avregningsgrunnlaget. Elhub side 7

9 Total innmating vil også bli presentert delt på total produksjon og utveksling. Web presentasjon vil også omfatte antall savnede serier, etc. Hvis noe viser seg å være feil, er det nettselskapets ansvar for å korrigere og sende de nye måleverdiene. 3.5 Virtuell målepunkt Virtuell målepunkt brukes når flere målere blir benyttet for å måle forbruk eller produksjon. Nettoproduksjon er et eksempel. Elhub skal presentere beregninger for virtuelle målepunkter basert på en formel som legger til eller trekker fra verdier fra en rekke fysiske målere. Figuren under viser en rekke eksempler på situasjoner der virtuelle måling brukes. Mx refererer til den virtuelle målepunkt der det ikke er måling. Elhub må også være i stand til å håndtere beregninger i hvilke én eller flere av tidsseriene til å bli multiplisert med en konstant. Figur 3 Eksempel på virtuell målepunkt (Mx). 3.6 Estimering av volumer koblet til hendelse Ved hendelser som endring av balanseansvarlig hvor et stort antall avlesninger kreves samtidig, eller når avlesning ikke er rapportert innen fristen for en annen hendelse, som for eksempel flytting, utfører Elhub estimering av volum før og etter skiftedato for profilavregnede målepunkter. Beregningene er beskrevet i pkt Beregning av avregningsgrunnlag Dette kalles i dag leverandøravregning. Med dette menes de aktiviteter som Elhub, i egenskap av beregningsansvarlig (oppgavegiver), har ansvar for å utføre for og skaffe til veie grunnlag for avregning av regulerkraft som hver enkelt balanseansvarlig tar ut i hvert nettområde. Leverandøravregningen omfatter også rapportering av avregningsgrunnlaget til avregningsansvarlig (NBS), balanseansvarlig, kraftleverandør og produsent. Avregning for regulerkraft utføres per døgn. Fakturering av regulerkraft er gjort per uke. Rapportering til NBS (esett Oy)blir gjort daglig kl 10:00 etter D+2. Frist for rapportering av grunnlag er kl 12:00 D+13. Fakturering av balanseavregning blir utført av esett Oy den fjortende dagen etter den aktuelle uken. Avregningsansvarlig for regulerkraft foretar økonomisk avregning mot balanseansvarlig av differansen mellom den kraft som balanseansvarlig har tilført og det kraftuttak som nettselskap rapporter for ham i nettområdet. Tilsvarende avregnes rapportert produksjon mot den produksjonsplan som balanseansvarlig melt inn. Elhub side 8

10 Figur 4 Oversikt over aggregering til avregningsansvarlig (NBS) Grunnlag for avregning av regulerkraft Elhub skal på grunnlag av forbruk i de målepunkt en kraftleverandør har kraftleveranse, beregne det totale kraftuttaket kraftleverandøren har hatt i nettområdet i avregningsuken. Det totale kraftuttaket rapporteres fordelt på kraftuttaket i timeavregnede (jfr. pkt ) og profilavregnede (jfr. pkt ) målepunkt Timeavregnede målepunkt Nett ansvar Grunnlag til regulerkraftavregning av timeavregnede målepunkt skal være avleste måleverdier som rapporteres av nettselskapet (både forbruk og produksjon). Ved manglende måleverdi estimerer nettselskapet forbruk basert på standardmodellen som er beskrevet i VEE Guidelines. Når det igjen foreligger en målt verdi skal nettselskapet sende de oppdaterte verdi til Elhub med justert statuskode og/eller tidsstempel. Elhub ansvar Så snart måleverdier er tilgjengelige fra nettselskapet, beregner Elhub grunnlag til regulerkraftavregning og sender til avregningsansvarlig med kopi til balanseansvarlige, produsenter og kraftleverandører. Når det foreligger en korrigert verdi, skal Elhub inntil D+13 oppdatere avregningsgrunnlag. Ved korrigeringer etter D+13 skal Elhub foreta et avviksoppgjør (ATAM) mot kraftleverandør/ produsent på differansen mellom estimert og målt forbruk. Måleverdier for forbruk aggregeres for hver time per kraftleverandør & balanseansvarlig, per nettområde, og lagres som en tidsserie i Elhub. Hvis ytelsen i Elhub tillater det, kan disse seriene også beregnes ved forespørsel. Nettap skal rapporteres som en separat timeserie, og merkes hvis de er målt eller beregnet. Med målt betyr at hele nettområde er timesmålt. For produksjon, vil aggregerte timeverdier per produksjonsanlegg beregnes og sendes til balanseansvarlig, kraftleverandør/ produsent og avregningsansvarlig (NBS). Forbruk i produksjonsanlegg kan rapporteres som en separat timeserie, men rapporteres normal som netto produksjon. Alle tidsseriene sendes til avregningsansvarlig med kopi til balanseansvarlig, kraftleverandør og produsent. Elhub side 9

11 Profilavregnede målepunkt Grunnlag til regulerkraftavregning av profilavregnede målepunkt stipuleres. Nett ansvar Nettselskapet rapporterer etter avlesning fradato, tildato, fra stand, til stand og volum, pluss forventet årlig uttak. Elhub ansvar Ved stipulering beregnes målepunktets prosentandel av forventet årlig kraftuttak for alle profilavregnede målepunkt i nettområdet. Målepunktets estimerte forbruk er denne prosentvise andel av totalt innmatet kraft til alle profilavregnede målepunkt (justert innmatingsprofil). Justert innmatingsprofil (JIP) er lik totalt innmatet kraft i nettområde minus summen av alle timeavregnede målepunkt i nettområde og minus nettap. Prosentandelen beregnet ut fra andelstall for målepunktet delt på totalt andelstall. Andelstall er lik estimert årlig forbruk. Totalt andelstall er summen av alle andelstall i nettområde. Med grunnlag i prosentandel og justert innmatingsprofil beregnes estimert (preliminært) timeforbruk for hvert profilavregnet målepunkt. Estimerte verdier for profilforbruk aggregeres for hver time per kraftleverandør & balanseansvarlig per nettområde og lagres som en tidsserie i Elhub. Hvis ytelsen i Elhub tillater det, kan disse serier også beregnes ved forespørsel. Tidsseriene sendes til avregningsansvarlig (NBS), balanseansvarlig og kraftleverandør. JIP som blir brukt ved avregningen er merket i databasen ved avregningsdato. Den versjonen av tidsserien brukes i beregningene for APAM for beregning av avregnet volum. Utvekslingspunkt Nettselskap rapporterer utveksling mellom to nettområder som to timeserier for hvert utvekslingspunkt. En timeserie for hver retning av kraftutvekslingen som definert i grunnlagsdata. Utveksling kan rapporteres av både de berørte nettselskapene. En av de netteiere anses primære, og hans måleverdier er primært brukt. Rapportering fra sekundær netteier brukes når de primære måleverdier mangler. Dersom rapportering ikke er konsistent mellom de to nettselskapene, sendes en melding til begge parter. Nettselskapene antas å justere måleverdier før avregningen stenger for å sikre kvalitet. Hvis det er flere utvekslingspunkter mellom to nettområder skal utveksling rapporteres til NBS som et samlet volum. Ellers gjelder det samme som for timeavregnede målepunkter Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft Elhub Følgende blir løpende rapportert til avregningsansvarlig fra Elhub innen D+13 kl 12:00. For hvert nettområde sendes aggregert per balanseansvarlig og kraftleverandør Totalt timesavregnet kraftuttak Totalt profilavregnet forbruk Nettap (timeserie) Nettap sendes med ulike produktkoder for målt eller profilert. For produksjon skal det rapporteres total innmating per produksjonsanlegg. Utveksling med nabonettområde rapporteres til avregningsansvarlig som en aggregert sum hvis det er flere utvekslingspunkter mellom to nettområder.disse seriene sendes også til balanseansvarlig, kraftleverandør og produsent. Elhub side 10

12 Til balanseansvarlig og kraftleverandør sendes også JIP som blitt brukt i avregningen. Dataene oversendes fortløpende etter hvert som de blir tilgjengelige, angitt i kwh/h med tre desimaler. Format skal være XML. Alle aktører kan laste ned grunnlaget for den aggregerte serien fra Elhub når de trenger det. Spesielle målepunkter Måleverdier for uttak av pumpekraft i pumpekraftanlegg, eller pumping mellom forskjellige reservoarer, rapporteres til avregningsansvarlig på samme måte som timeavregnede, men med egne produktkoder. 3.8 Grunnlag for kraftleverandørens fakturering av sluttbruker Som oppgavegiver har Elhub ansvar for å skaffe til veie grunnlaget for leverandørens avregning av kraft levert til sluttbruker. Grunnlaget avser bare volumer og ikke priser Timeavregnede målepunkt, oversendelse av data Nett Innen kl. 9:00 D+1 må måleverdier for alle timeavregnede målepunkter være tilgjengelige i Elhub for kraftleverandører. Det betyr at Nett må ha fått bekreftet levering til Elhub innen 07:00 D+1. Hver måling må være merket med statuskode. Måleverdier sendes fra nettselskap på gjeldende format, angitt i kwh/h med 0 3 desimaler. Når det for et målepunkt tidligere er oversendt estimerte eller ukorrekte verdier, sendes målte verdier når de foreligger. Disse sendes, på samme måte og format, til Elhub, men nå merket Målt (statuskode 127) og med tidsstempel. Elhub Dataene sendes til kraftleverandører etter validering av Elhub. Når måleverdier korrigeres av netteier sendes også de korrigerte verdiene umiddelbart. Kraftleverandør kan også hente måleverdier fra Elhub når de trenger dem Profilavregnede målepunkt Preliminært forbruk Nett Nettselskapet rapporterer måleravlesninger periodisk eller ved flytting, leverandørbytte, målerbytte eller andre hendelser. Nett må videre rapportere nettapet til Elhub fordelt per time. Elhub For perioder hvor det ennå ikke har blitt gjort noen avlesninger, beregner Elhub preliminært forbruk per time for målepunkt. Beregning av preliminært volum lages som målepunktets prosentandel av Justert Innmatingsprofil (JIP). Prosentandelen beregnes som forventet årlig uttak (andelstall) dividert med totalt forventet årlig uttak for alle profilavregnede målepunkter. Det timefordelte preliminære forbruk sendes til kraftleverandøren på samme måte som for timeavregnede. Her kan kraftleverandør velge når timefordelt forbruk skal beregnes og sendt til å bruke de mest aktuelle verdiene for eksempel for fakturering. Kraftleverandør kan også velge bort helt og selv beregne grunnlag for preliminær faktura. Elhub side 11

13 Måleravlesning Nett Senest kl. 16:00 dagen etter at en måleravlesning på et profilavregnet målepunkt er mottatt skal forbruk i avlesningsperioden sendes til Elhub. Nettselskapet skal rapportere fradato, tildato, frastand, tilstand og volum pluss forventet årlig uttak. Dataene oversendt på gjeldende format skal inneholde fra og tildato for siste avlesningsperiode, volum i avlesningsperioden angitt i hele kwh og estimert årsforbruk for målepunktet. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er målte verdier Timefordelt målt forbruk Elhub Når periodeforbruket er kommet inn, sendes stand og volum som ble mottatt av nettselskapet umiddelbart til kraftleverandøren som informasjon. Elhub beregner timefordelt målt forbruk etter justert innmatingsprofil (målt_volum_h) i avlesningsperioden. JIP skal være den samme som anvendt balanseavregningen. 3.9 Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Dette tilsvarer dagens «korreksjonsoppgjør». Nett Nettselskapet rapporterer kontinuerlig korrigeringer av måleverdier til Elhub. Elhub Når korrigerte timesmålte verdier (produksjon/forbruk) kommer inn til Elhub skal disse umiddelbart gjøres tilgjengelige for produsent/kraftleverandør i henhold til gjeldende regler for timeavregnede anlegg. Hvis korreksjonen kommer inn før balanseavregningen stengt, vil det bli håndtert på vanlig balanseavregning. Etter at balanseavregningen er fullført (D+13), skal korreksjoner på timeavregnede anlegg gjøres opp mellom de involverte parter. Dette vil bli gjennomført månedlig. Korreksjonen skal gjøres opp med timeoppløsning for den aktuelle perioden, og skal avregnes ved bruk av områdeprisen på elspotmarkedet med timeoppløsning for tilsvarende periode. Avviksoppgjør beregnes per kraftleverandør. Hvis det vært leverandørskifte i perioden skal beregningen deles inn i periodene henholdsvis leverandør vært aktiv. Beregningen skal dekke perioden fra tre år tilbake i tiden. For å sikre at beregningen skal kun inneholde volumer som blitt inkludert i balanseavregningen utføres beregningen ikke tidligere enn den 15. i måneden. Som netteier ikke har rett til kreditering for korreksjoner lenger tilbake enn tre måneder, er beregningen delt i to perioder en for måned M 1 M 3 og en for måned M 4 M 36. Elhub skal også beregne grunnlaget for fakturering av avviksoppgjør. Dette skal omfatte en oversikt over avregnet forbruk, nye forbruksverdier, differansen mellom ny og avregnet verdi og regulerkraftpriser. Alle verdiene skal gjøres opp med timeoppløsning. Grunnlaget sendes til netteier som er ansvarlig for ATAM. Kraftleverandør kan hente grunnlaget fra Elhub eller studere dette via aktørsportalen. Netteier oversender faktura eller kreditnota til kraftleverandør. Netteier kan ikke fakturere for korreksjoner som er eldre enn tre måneder, men skal alltid sende kreditnota hvis tidligere måleverdier vært for høy. Hvis korreksjonen gjelder fornybar produksjon kvalifisert for elsertifikater må Elhub også sende informasjon til registeransvarlig for elsertifikat (NECS) om korreksjonsvolum og som angir perioden. Melding for dette er ikke definert i dag, men sendes som en rapport per e post. Elhub bør være i stand til å generere automatisk en e post til NECS i disse tilfellene. Elhub side 12

14 3.10 Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) Dette tilsvarer dagens «saldooppgjør». Nett Nettselskapet rapporterer måleravlesning for profilavregnet målepunkt til Elhub. Elhub Elhub gjennomfør avviksoppgjør en gang per måned for alle målepunkter der avlesning blitt mottatt siden forrige avlesning. Maksimalt kan det omfatte en tre års periode. For å sikre at beregningen skal kun inneholde volumer som blitt inkludert i balanseavregningen utføres beregningen ikke tidligere enn den 15. i måneden, og gjelder for M 1 M 36. Beregning er utført per kraftleverandør og for alle målepunkter som han er ansvarlig for. Gjennomføring av APAM kan deles i to trinn og er fordelt på to roller: Beregningsansvarlig APAM ansvarlig Beregningsansvarlig har ansvar for å beregne differansevolumen mellom avregnet grunnlag for regulerkraft (preliminært_volum) og målt forbruk på profilavregnede målepunkt (målt_volum). Differansen gjøres opp mot kraftleverandør til Elspotpris for prisområdet. Beregningsansvarlig utfører også denne beregningen og gir et komplett grunnlag for fakturering til APAM ansvarlig. APAM beregnes normalt per måned. Hvis det har vært leverandørskifte i perioden skal beregningen deles inn i periodene henholdsvis leverandør vært aktiv. Rollen som APAM ansvarlig har ansvar for å fakturere oppgjørsbeløpet. Foreløpig er det ikke bestemt hvem som skal ha rollen APAM ansvarlig. Vi vil derfor forlate denne åpen hvis Elhub skal beregne bare volum eller til og med prisen på dette Metode for beregning av grunnlag for APAM Beregningsansvarlig / Elhub Ved beregning av grunnlag for regulerkraftavregning ble det beregnet estimert (preliminært) timefordelt forbruk for profilavregnede målepunkt (jfr. pkt ). Umiddelbart etter at det foreligger en kvalitetssikret målerstand, skal en for hvert målepunkt beregne målt timefordelt volum. Den beregnes som en del i grunnlaget for sluttbruker avregningen (jfr pkt ). Elhub beregner differansevolum per time som differansen mellom målt timefordelt forbruk og preliminært timefordelt forbruk. Differansevolumen rapporteres som en timeserie til Avregningsansvarlig (Statnett), og gjøres tilgjengelig i Elhub for kraftleverandør og balanseansvarlig Fakturering og oversendelse av grunnlag for APAM Elhub skal levere et fullstendig grunnlag for fakturering til Avregningsansvarlig (Statnett). APAM gjøres opp per time som timepris multiplisert med saldovolum per time. Timepris skal være områdepris på elspotmarkedet. Fakturering av APAM gjøres periodisk per måned. Summen av APAM for hvert enkelt målepunkt som er avlest siden forrige fakturering er grunnlaget for faktura. Fakturaen som skal inneholde nettområde som kraften er regulerkraftavregnet mot, skal dokumenteres for alle målepunkt det foreligger APAM for med: summen av saldobeløp Elhub side 13

15 summen av differansevolum summen av målt_volum summen av preliminært_volum Grunnlag for APAM (per målepunkt) gjøres tilgjengelig for balanseansvarlig/ kraftleverandør i Elhub, og skal inneholde: målepunktid fra /til dato for avlesningsperioden summen av saldobeløp i avlesningsperioden summen av differansevolum i avlesningsperioden summen av målt_volum i avlesningsperioden summen av preliminært_volum i avlesningsperioden APAM skal faktureres/krediteres kraftleverandør og netteier hver måned. Netteier er ikke kreditert for korreksjoner som er eldre enn 13 måneder. Grunnlaget for faktura skal leveres som en komplett grunnlag for fakturering i Statnetts ERP system (IFS Applications) Beregning av endelige nettap Avlesning av profilavregnede måler utføres minst en gang i året. Etter et år, vil det derfor være et definitivt profilavregnet forbruk. Dermed er det mulig å beregne de faktiske nettap. Dette skal rapporteres til nettselskap og kraftleverandør / balanseansvarlig ansvarlig for levering av nettap Produsert volum for utstedelse av elsertifikat og opprinnelsesgaranti Elhub skal hver uke etter at balanseavregningen er utført til NECS rapportere volumene som produseres i anlegg kvalifisert for elsertifikater og/eller opprinnelsesgarantier. For å sikre at balanseavregning er utført for hele uken kjøres beregningen tidligst hver mandag for uke W 3. Volum skal være netto produksjon per aggregat, rapportert som volum per døgn. Hvis netteier rapporterer brutto produksjon og eget forbruk separat til Elhub beregner Elhub normalt netto produksjon. Dette kan varieres per anlegg avhengig av kravene fra NECS. For pumpekraftverk skal energien som brukes til å pumpe vann fra et magasin til overliggende rapportert separat til NECS. Merk at det derfor skal rapporteres som forbruk. Det samme gjelder i tilfeller der det er separate pumper som pumper vann mellom magasin som brukes av flere vannkraftverk. Dette forbruket er ikke knyttet til spesifikke produksjonsanlegg Beregningsrelevant volum for elsertifikat Elhub skal innen midten av påfølgende kvartal sende melding til elsertifikat registeransvarlig om beregningsrelevant forbruk for hver enkelt elsertifikatpliktig. Meldingen skal per elsertifikatpliktig inneholde aggregert beregningsrelevant volum for foregående år, samt aggregert beregningsrelevant volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende rapporteringsår. Aggregert beregningsrelevant volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende år skal inkludere preliminære verdier. Merk at rapportering i midten av februar skal inneholde: Aggregert beregningsrelevant volum for inneværende rapporteringsår, det vil si for hele foregående kalenderår (år 1). Elhub side 14

16 Aggregert beregningsrelevant volum for foregående rapporteringsår, det vil si for hele kalenderåret to år tilbake i tid (år 2). Dersom nettselskapet korrigerer den elsertifikatpliktiges forbruk for foregående år, etter 1. mars inneværende år, skal dette korrigeres for i elsertifikatplikten for inneværende år. Det kan ikke korrigeres lenger tilbake enn foregående år. Elhub side 15

17 4 Teknisk beskrivelse Dette kapittelet beskriver detaljert interne prosesser og metoder som skal brukes for å fremskaffe de ulike grunnlag for avregning. 4.1 Definisjoner De følgende betegnelser er brukt i dette dokumentet: Innmating_h NO = Total innmating til nettområde i kwh/h JIP = Justert Innmatingsprofil (brukt som generell betegnelse) JIP_h = JIP med timeoppløsning i kwh/h JIP_p = JIP summert for periode i kwh Timeavregnet = Målepunkt regulerkraftavregnet i kwh/h Preliminært_volum = Profilavregnet, estimert forbruk i regulerkraftavregningen Preliminært_volum_h = Profilavregnet estimert forbruk omregnet til timeoppløsning Preliminært_volum_p = Profilavregnet volum i perioden (kwh) Preliminært_volum_h = Preliminært_volum_h per målepunkt ( ) (kwh/h) MP MP Preliminært_volum_h = Preliminært_volum_h per nettområde ( ) (kwh/h) NO NO Målt_volum = Profilavregnet, målt forbruk Målt_volum_h = Profilavregnet forbruk omregnet til timeoppløsning (kwh/h) Målt_volum_p = Profilavregnet volum i perioden (kwh) Målt_volum_h = Målt_volum_h per målepunkt ( ) (kwh/h) MP MP Estimert_forbruk MP = Forventet årlig uttak i målepunkt( ) (kwh) MP Etter at avlesning har blitt utført brukt betegnelsen Målt_volum istedenfor Preliminært_volum. Suffiks _h brukes til å indikere timevolumer, og _p for periodvolumer. 4.2 Totalomsetning, nettap og JIP i nettområde Elhub beregner det totale forbruket i nettområdet per time: _ Ved summering av utveksling er det tatt hensyn til strømretningen (angis av en kode). Elhub ytterligere beregner det totale timesmålte forbruket i nettområde. å _ å_ Nettap beregnes av Elhub ved hjelp av formelen: Tomgangstap og Tapskonstant er konstanter netteier er ansvarlig for. Som grunnlag for profilering beregnes Justert Innmatingsprofil (JIP). å For nettområde som er 100 % timesmålt eksisterer ikke JIP. Det betyr at Elhub i stedet skal beregne nettap. å _ Elhub side 16

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Tildeling av sertifikater i Norge Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Prosjektteam, elsertifikater 14.10.2011 2 Organisering i Statnett Forskrift 301: Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Forberedelser fra Statnett Energi Norge 10.2.2011 Statnett sin rolle som Registeransvarlig Registeransvarlig - den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Statnett. Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011

Statnett. Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011 Statnett Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011 Sertifikatmarked Sertifikater muliggjør en separasjon mellom fysisk kraftflyt og energikilden (grønnhet) Kraftmarked Produksjon Sertifikatmarked

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014 Roadshow Oslo 17. Juni 2014 Agenda - Oslo 10.00 Velkommen, introduksjon og bakgrunn 10.40 Ny rollemodell i kraftmarkedet 11.00 Ny modell for måleverdihåndtering 11.30 Pause 11.45 Nye markedsprosesser I

Detaljer

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Versjon 1.1 07.08.2015 Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst knyttet til Nordic Balance

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Nordisk balanseavregning Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Det nærmer seg! Alle må gjøre de nødvendige forberedelser - Mange små og store endringer - Håndboken bør alle lese Nødvendige systemtilpasninger

Detaljer

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27 Vannkraftaktører med aggregater > 10 MVA Saksbeh./tlf.nr. Ingrid Helene Eivik / +4723903301 Deres ref./deres dato / Vår ref./ dok. id.12/01258-17 Vår dato 17.12.13 Vedtak om betaling for systemtjenester

Detaljer

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012 Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Innhold Veien til elsertifikatmarkedet Regelverket NVEs rolle Tilbud av sertifikater

Detaljer

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Elhub Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste

Detaljer

VILKÅR. for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM) Gjeldende fra 28.09.2009. Statnett SF

VILKÅR. for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM) Gjeldende fra 28.09.2009. Statnett SF VILKÅR for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM) Gjeldende fra 28.09.2009 Statnett SF Vilkår for regulerkraftmarkedet NVE har pålagt Statnett å drive og utvikle et regulerkraftmarked.

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Elsertifikatmarkedet. Energidagene 2011 Gudmund Bartnes ER

Elsertifikatmarkedet. Energidagene 2011 Gudmund Bartnes ER Elsertifikatmarkedet Energidagene 2011 Gudmund Bartnes ER Innhold: Forklare figuren 2 Mye brukte støtteordninger Elsertifikater Garantert påslag Garantert minstepris (kraftpris+støttebeløp) Kraftpris Feed

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER VILKÅR FOR PLUSSKUNDER Oppdragsgiver: Energi Norge Kontaktperson: Trond Svartsund Leverandør: Energy Creative group AS (ECgroup) Kontaktperson hos ECgroup: Svein Sandbakken Dato: 2. september 2011 Antall

Detaljer

KRAV TIL KVARTERSPLANER VED STORE PRODUKSJONSENDRINGER. Nye krav til kvartersplaner gjeldende fra 1.9.2015.

KRAV TIL KVARTERSPLANER VED STORE PRODUKSJONSENDRINGER. Nye krav til kvartersplaner gjeldende fra 1.9.2015. KRAV TIL KVARTERSPLANER VED STORE PRODUKSJONSENDRINGER Nye krav til kvartersplaner gjeldende fra 1.9.2015. Statnett SF 5.2.2015 1 Formål Formålet med kravet til kvartersplaner ved store produksjonsendringer

Detaljer

WCFService Balanse. Didde Christensen. Beskrivelse av datauttrekk fra balanseavregningen. C r a y o n A S

WCFService Balanse. Didde Christensen. Beskrivelse av datauttrekk fra balanseavregningen. C r a y o n A S WCFService Balanse Didde Christensen Beskrivelse av datauttrekk fra balanseavregningen C r a y o n A S Contents Funksjonell beskrivelse av integrasjon... 2 Metode... 2 Sikkerhet... 2 WCF-service s web.config...

Detaljer

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Elhub En norsk Elhub i praksis Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Hvordan Hvordan vil Elhub fungere? Hvordan påvirker det aktørene og hva forventer vi av aktørene i tiden fremover? Fokusere på de

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett

Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett Versjon Juli 2012 Kommentar: Enkelte valg av løsninger er gjort fordi dette er en prøveperiode med enkelte begrensninger.

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 01.05.2015 1. Produkt kategorier LOS AS (LOS) tilbyr følgende produkt kategorier: A. LOS Partner Porteføljeforvaltning

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet

Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet Kommunikasjonsplanen ble vedtatt i komitéen for det svensk-norske elsertifikatmarkedet 11. desember 2012 Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet Bakgrunn Sverige og Norge har fra

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

A Company in the Imarex Group. Elsertifikater. Handel og risiko Utfordringer og løsninger. Morten Erichsen, Adm. Dir.

A Company in the Imarex Group. Elsertifikater. Handel og risiko Utfordringer og løsninger. Morten Erichsen, Adm. Dir. Elsertifikater Handel og risiko Utfordringer og løsninger Morten Erichsen, Adm. Dir. NOS Clearing ASA 1 NOS Clearing ASA - oversikt Our mission is to develop markets, deliver valuable post trade services

Detaljer

Norsk-Svensk Sertifikatmarked

Norsk-Svensk Sertifikatmarked Norsk-Svensk Sertifikatmarked Hvordan vil dette bli bygget opp i Norge? Ann-Christin Austang Energisertifikater, Statnett Energi Norge 11.3.2010 Agenda Statnett sin rolle i forhold til sertifikater/konsesjonhaver

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1

Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1 Sentralnettstariffen 2013 Tariffheftet 2013 Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1 Grunnlaget for utforming av nettleie i sentralnettet er gitt i Norges vassdrags-

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Energiledd Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Hvorfor energiledd? Et grunnleggende prinsipp for optimal ressursanvendelse er at den marginale kostnaden ved å frembringe et gode, skal være lik kjøpers

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Tinn Energi as, strøm og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

Notat 2006-034. Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft

Notat 2006-034. Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft Notat 2006-034 Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft ECON-notat nr. 2006-034, Prosjekt nr. 21260 THB/pil, AJE, 27. april 2006 Offentlig Overgang fra ukentlig til daglig avregning av

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Hvordan har E-CO Vannkraft tilpasset verktøy for langsiktig produksjonsplanlegging til eget bruk

Hvordan har E-CO Vannkraft tilpasset verktøy for langsiktig produksjonsplanlegging til eget bruk Seminar 16. november 2010: Kraftrelatert hydrologi, produksjonsplanlegging, meteorologi og klima Hvordan har tilpasset verktøy for langsiktig produksjonsplanlegging til eget bruk Arne Vik 1 Samkjøringsmodellen:

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer