Elhub Beregningsfunksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elhub Beregningsfunksjoner"

Transkript

1 Elhub Beregningsfunksjoner Versjon mai 2014

2 Innhold 1 Innledning Endringslogg Om dokumentet Forkortelser og referanser Beregningsprosesser Generelt Beregningsprosesser i Elhub Mottak og profilering av data fra nett Avstemming av nettområde Virtuell målepunkt Estimering av volumer koblet til hendelse Beregning av avregningsgrunnlag Grunnlag for kraftleverandørens fakturering av sluttbruker Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) Beregning av endelige nettap Produsert volum for utstedelse av elsertifikat og opprinnelsesgaranti Beregningsrelevant volum for elsertifikat Teknisk beskrivelse Definisjoner Totalomsetning, nettap og JIP i nettområde Profilering av forbruk Estimering av volumer koblet til hendelse Korrigering av estimert volum Beregning av avregningsgrunnlag Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Beregne volum for APAM (Avviksoppgjør Profilavregnede målepunkter) Beregne pris for APAM Beregning av endelige nettap Produsert volum for utstedelse av elsertifikat Beregningsrelevant volum for elsertifikat Regler for avrunding Oversikt Aggregeringer Beregninger Kobling til BRS Elhub side 1

3 Figurer Figur 1 Oversikt over beregningsfunksjoner og oppgaver i Elhub... 6 Figur 2 Oversikt beregninger etter Elhub mottatt måleverdier fra nettselskapene Figur 3 Eksempel på virtuell målepunkt (Mx) Figur 4 Oversikt over aggregering til avregningsansvarlig (NBS) Figur 5 Oversikt beregninger av grunnlag for ATAM Figur 6 Oversikt beregninger av grunnlag for APAM Elhub side 2

4 1 Innledning 1.1 Endringslogg Dato Versjon Endring Utkast v0.1 Første utkast basert på EDIEL Utkast v0.2 Revidert og justert for NBS Utkast v0.3 Etter første QA og tillegg av oversikt Utkast v0.6 Supplert med fordeling av volum med hendelse og bilder. Utsendt til ekspertgruppe Utkast v0.7 Etter kommentarer fra ekspertgruppe og NBS Utkast v0.8 Etter kommentarer fra ekspertgruppe Utkast v0.9 Grensesnitt med NBS og NECS justert Utkast v0.92 Nettap beregnes av Elhub, endret håndtering utveksling, detaljer fra NBS Handbook v V 1.0 klar til utsending 1.2 Om dokumentet Justert etter NBS Handbook v1.1 og med fiksert JIP I oppdraget fra NVE, datert , forutsetter de at Elhub skal oversende avregningsdata for regulerkraftavregningen. Elhub blir da beregningsansvarlig for avregningsgrunnlag og korreksjonsunderlag. Dette dokumentet er en beskrivelse av hvordan beregningene av avregningsgrunnlag, korreksjoner og oppgjør skal implementeres i Elhub, samt de prosessene som er knyttet til disse beregningene. I tillegg beskrives beregninger for rapportering til registeransvarlig for elsertifikater. Beskrivelsen er basert på NBS versjon 1 er planlagt innført i Dette betyr for eksempel at avviksoppgjør ikke skal håndteres av NBS, men det er ikke heller opplyst hvem som skal håndtere dette. Beskrivelsen her fokuserer på hvordan beregningene er utført. Tidsplan for beregningene indikeres kun i enkelte tilfeller. Mer om kontroll av beregningene er gitt i BRSer og Requirement Specifications. Utgangspunktet i beskrivelsene er at begrepet Nettområde blir introdusert i Norge på samme måte som i andre nordiske land, og erstatter Komponentkode i balanseavregningen. I dette dokument introduseres nye navn for de to typer avviksoppgjør: Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) = Korreksjonsoppgjør Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) = Saldooppgjør Dokumentet er bygget opp med en seksjon som beskriver prosessene i beregningene, og en andre del som beskriver den aktuelle beregningen på en mer teknisk måte. Beskrivelsen av prosessene i dette dokumentet inneholder korte avsnitt om ansvarsdelingen mellom Nettselskap og Elhub. Dette skal ikke tolkes som en full beskrivelse, men er bare til å belyse hva som er interessant for de nåværende beregningene. Elhub side 3

5 2 Forkortelser og referanser NBS NECS BA LEV PR MP NO NS JIP PA D APAM ATAM Nordic Balance Settlement Norwegian Energy Certificate System Statnett sitt register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier Balanseansvarlig Kraftleverandør Produsent Målepunkt Nettområde Nettselskap Justert Innmatingsprofil Produksjonsanlegg Gjeldende leveringsdøgn Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (tidligere saldooppgjør) Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (tidligere korreksjonsoppgjør) NBS vil bli håndtert av det nystartede selskapet esett Oy som eies i fellesskap av Statnett SF, Fingrid Oy og Svenska Kraftnät. Referanser [1] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, [2] Prosessbeskrivelse for avregningsgrunnlag, korrektionsoppgjør og saldooppgjør v [3] Nordic Balance Settlement NBS v1r4c (BRS for NBS) [4] NBS Håndbok v1.1 [5] NBS Users Guide 1r2A [6] Forskrift om elsertifikater FOR [7] Prosessbeskrivelse for elsertifikatrapportering v Elhub side 4

6 3 Beregningsprosesser 3.1 Generelt Nettselskap har ansvar for måling og kvalitetssikring av måleverdiene for alle målepunkt som brukes til avregning av elkraft i eget nettområde. Grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftomsetningen skal være basert på disse målingene. Elhub har ansvar for å fremskaffe grunnlag for avregning på aggregert nivå. I de tilfeller hvor det ikke finnes avlesning av måleverdi innen tidspunktet for økonomisk avregning skal finne sted, må nettselskap framskaffe estimerte måleverdier som kan brukes i avregningen. Når det foreligger avlesning for perioder hvor det tidligere er benyttet estimerte verdier, skal avregning foretas basert på nye målte verdier. Denne avregningen gjøres opp mot den tidligere avregning som var basert på estimert forbruk. Det samme gjelder også for korreksjon etter feil i avregningsgrunnlaget. Beskrivelsen her forutsetter at rapportering til avregningsansvarlig skjer per nettområde i henhold til krav fra NBS i 2015 [3] og [4]. 3.2 Beregningsprosesser i Elhub Følgende beregningsprosesser vil kjøres i Elhub: Aggregering av totaler for nettområde inkl. beregning av nettap og JIP Beregning av timesfordelt volum for profilavregnede målepunkter (prel og målt) Beregning virtuell målepunkt Estimering av volum koblet til hendelse (flytting, skifte balanseansvarlig, etc.) Beregning av grunnlag for kraftleverandørens fakturering av sluttbruker Beregning av grunnlag for balanseavregning Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) Beregning av endelige nettap Beregning av produsert volum for utstedelse av elsertifikat og opprinnelsesgaranti Beregningsrelevant volum for elsertifikat Elhub side 5

7 Figur 1 Oversikt over beregningsfunksjoner og oppgaver i Elhub. 3.3 Mottak og profilering av data fra nett Nettselskapene rapporterer hvert døgn følgende til Elhub: Timesmålt forbruk/produksjon per målepunkt Timesmålt uttak eller innmating av reaktiv effekt per målepunkt Timesmålt utveksling med tilstøtende nettområde For profilavregnede målepunkter rapporteres etter avlesning: fradato, tildato, frastand, tilstand og volum forventet årlig uttak I grunnlagsdata angir nettselskap avlesningsmetoden som benyttes i målepunkt og om det gjelder forbruk, produksjon eller utveksling. Noen typer av forbruk med spesialbehandling i balanseavregningen er merket med en unik kode, gjelder for tiden pumpekraft. Man kan skille mellom AMS og eldre typer av timesmåler. Umålt er en variant av profilavregnede og kan rapporteres på samme måte, men Elhub anbefaler at gatelys og annet forutsigbart forbruk rapporteres som timesmålt. De sistnevnte vil Elhub å inkludere i «Totalt timeavregnet forbruk» og ikke være en del av JIP. Når tidsfrister for rapportering er utløpt sjekker Elhub at alle forventede verdiene er mottatt. Identifiserte mangler purres opp mot nettselskapet. Elhub beregner løpende: Totalt innmating per time i nettområde som summen av produksjon og utveksling med tilstøtende nettområder. Totalt timesmålt forbruk i nettområde som summen av timesmålte målepunkter Nettap som en funksjon av total innmating opphøyt til 2 JIP per time = Totalt innmating i NO Totalt timesmålt forbruk Nettap (per time) Elhub side 6

8 For nettområder som er 100 % timesmålt eksisterer ikke noen JIP, i stedet beregner Elhub nettap. Nettap = Totalt innmating i NO Totalt timesmålt forbruk. Frekvensen av disse beregningene kan være parameterstyrt. Hvis det er teknisk mulig, vil rekalkulering skje fortløpende etter hvert som nye målinger kommer. Alle totalseriene inkl. nettap og JIP er rapportert tilbake til nettselskapet for verifisering. Hvert døgn beregner Elhub preliminært timefordelt profilforbruk per målepunkt. Beregning basert på JIP, andelstall (= forventet årsuttak/målepunkt) og totalt andelstall for nettområde. Ved mottak av måleravlesning beregner Elhub korrigert profilforbruk per målepunkt som benyttes i avviksoppgjør (jfr. pkt. 3.10). Figur 2 Oversikt beregninger etter Elhub mottatt måleverdier fra nettselskapene. 3.4 Avstemming av nettområde Så lenge det er fortsatt ikke timesmålte kundeanlegg vil det ikke være mulig for Elhub å nøyaktig verifisere om nettselskapets rapportering er konsistent. Elhub beregner nettap og JIP hvert døgn. Noen kontroll av størrelsen av JIP vil bli utført: 1. JIP > 0 2. JIP ikke avviker for mye fra tidligere år (sum per døgn/uke/måned). Ved avvik rapporteres dette til nettselskapet. Pkt. 2 vil trolig ikke brukes før Nettselskapet må verifisere at rapportering til Elhub er fullstendig og korrekt. Det kan gjøres gjennom kontroll av de totalserier og JIP som Elhub rapportert tilbake til nettselskapet. Elhub vil også tilby en tjeneste der nettselskapet kan få et fullstendig bilde av deres nettområde via webportalen. Presentasjonen på Elhubs webportal vil dekke total innmating, total timesmålt forbruk, nettap og JIP i nettområdet slik at netteier får et fullstendig bilde av avregningsgrunnlaget. Elhub side 7

9 Total innmating vil også bli presentert delt på total produksjon og utveksling. Web presentasjon vil også omfatte antall savnede serier, etc. Hvis noe viser seg å være feil, er det nettselskapets ansvar for å korrigere og sende de nye måleverdiene. 3.5 Virtuell målepunkt Virtuell målepunkt brukes når flere målere blir benyttet for å måle forbruk eller produksjon. Nettoproduksjon er et eksempel. Elhub skal presentere beregninger for virtuelle målepunkter basert på en formel som legger til eller trekker fra verdier fra en rekke fysiske målere. Figuren under viser en rekke eksempler på situasjoner der virtuelle måling brukes. Mx refererer til den virtuelle målepunkt der det ikke er måling. Elhub må også være i stand til å håndtere beregninger i hvilke én eller flere av tidsseriene til å bli multiplisert med en konstant. Figur 3 Eksempel på virtuell målepunkt (Mx). 3.6 Estimering av volumer koblet til hendelse Ved hendelser som endring av balanseansvarlig hvor et stort antall avlesninger kreves samtidig, eller når avlesning ikke er rapportert innen fristen for en annen hendelse, som for eksempel flytting, utfører Elhub estimering av volum før og etter skiftedato for profilavregnede målepunkter. Beregningene er beskrevet i pkt Beregning av avregningsgrunnlag Dette kalles i dag leverandøravregning. Med dette menes de aktiviteter som Elhub, i egenskap av beregningsansvarlig (oppgavegiver), har ansvar for å utføre for og skaffe til veie grunnlag for avregning av regulerkraft som hver enkelt balanseansvarlig tar ut i hvert nettområde. Leverandøravregningen omfatter også rapportering av avregningsgrunnlaget til avregningsansvarlig (NBS), balanseansvarlig, kraftleverandør og produsent. Avregning for regulerkraft utføres per døgn. Fakturering av regulerkraft er gjort per uke. Rapportering til NBS (esett Oy)blir gjort daglig kl 10:00 etter D+2. Frist for rapportering av grunnlag er kl 12:00 D+13. Fakturering av balanseavregning blir utført av esett Oy den fjortende dagen etter den aktuelle uken. Avregningsansvarlig for regulerkraft foretar økonomisk avregning mot balanseansvarlig av differansen mellom den kraft som balanseansvarlig har tilført og det kraftuttak som nettselskap rapporter for ham i nettområdet. Tilsvarende avregnes rapportert produksjon mot den produksjonsplan som balanseansvarlig melt inn. Elhub side 8

10 Figur 4 Oversikt over aggregering til avregningsansvarlig (NBS) Grunnlag for avregning av regulerkraft Elhub skal på grunnlag av forbruk i de målepunkt en kraftleverandør har kraftleveranse, beregne det totale kraftuttaket kraftleverandøren har hatt i nettområdet i avregningsuken. Det totale kraftuttaket rapporteres fordelt på kraftuttaket i timeavregnede (jfr. pkt ) og profilavregnede (jfr. pkt ) målepunkt Timeavregnede målepunkt Nett ansvar Grunnlag til regulerkraftavregning av timeavregnede målepunkt skal være avleste måleverdier som rapporteres av nettselskapet (både forbruk og produksjon). Ved manglende måleverdi estimerer nettselskapet forbruk basert på standardmodellen som er beskrevet i VEE Guidelines. Når det igjen foreligger en målt verdi skal nettselskapet sende de oppdaterte verdi til Elhub med justert statuskode og/eller tidsstempel. Elhub ansvar Så snart måleverdier er tilgjengelige fra nettselskapet, beregner Elhub grunnlag til regulerkraftavregning og sender til avregningsansvarlig med kopi til balanseansvarlige, produsenter og kraftleverandører. Når det foreligger en korrigert verdi, skal Elhub inntil D+13 oppdatere avregningsgrunnlag. Ved korrigeringer etter D+13 skal Elhub foreta et avviksoppgjør (ATAM) mot kraftleverandør/ produsent på differansen mellom estimert og målt forbruk. Måleverdier for forbruk aggregeres for hver time per kraftleverandør & balanseansvarlig, per nettområde, og lagres som en tidsserie i Elhub. Hvis ytelsen i Elhub tillater det, kan disse seriene også beregnes ved forespørsel. Nettap skal rapporteres som en separat timeserie, og merkes hvis de er målt eller beregnet. Med målt betyr at hele nettområde er timesmålt. For produksjon, vil aggregerte timeverdier per produksjonsanlegg beregnes og sendes til balanseansvarlig, kraftleverandør/ produsent og avregningsansvarlig (NBS). Forbruk i produksjonsanlegg kan rapporteres som en separat timeserie, men rapporteres normal som netto produksjon. Alle tidsseriene sendes til avregningsansvarlig med kopi til balanseansvarlig, kraftleverandør og produsent. Elhub side 9

11 Profilavregnede målepunkt Grunnlag til regulerkraftavregning av profilavregnede målepunkt stipuleres. Nett ansvar Nettselskapet rapporterer etter avlesning fradato, tildato, fra stand, til stand og volum, pluss forventet årlig uttak. Elhub ansvar Ved stipulering beregnes målepunktets prosentandel av forventet årlig kraftuttak for alle profilavregnede målepunkt i nettområdet. Målepunktets estimerte forbruk er denne prosentvise andel av totalt innmatet kraft til alle profilavregnede målepunkt (justert innmatingsprofil). Justert innmatingsprofil (JIP) er lik totalt innmatet kraft i nettområde minus summen av alle timeavregnede målepunkt i nettområde og minus nettap. Prosentandelen beregnet ut fra andelstall for målepunktet delt på totalt andelstall. Andelstall er lik estimert årlig forbruk. Totalt andelstall er summen av alle andelstall i nettområde. Med grunnlag i prosentandel og justert innmatingsprofil beregnes estimert (preliminært) timeforbruk for hvert profilavregnet målepunkt. Estimerte verdier for profilforbruk aggregeres for hver time per kraftleverandør & balanseansvarlig per nettområde og lagres som en tidsserie i Elhub. Hvis ytelsen i Elhub tillater det, kan disse serier også beregnes ved forespørsel. Tidsseriene sendes til avregningsansvarlig (NBS), balanseansvarlig og kraftleverandør. JIP som blir brukt ved avregningen er merket i databasen ved avregningsdato. Den versjonen av tidsserien brukes i beregningene for APAM for beregning av avregnet volum. Utvekslingspunkt Nettselskap rapporterer utveksling mellom to nettområder som to timeserier for hvert utvekslingspunkt. En timeserie for hver retning av kraftutvekslingen som definert i grunnlagsdata. Utveksling kan rapporteres av både de berørte nettselskapene. En av de netteiere anses primære, og hans måleverdier er primært brukt. Rapportering fra sekundær netteier brukes når de primære måleverdier mangler. Dersom rapportering ikke er konsistent mellom de to nettselskapene, sendes en melding til begge parter. Nettselskapene antas å justere måleverdier før avregningen stenger for å sikre kvalitet. Hvis det er flere utvekslingspunkter mellom to nettområder skal utveksling rapporteres til NBS som et samlet volum. Ellers gjelder det samme som for timeavregnede målepunkter Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft Elhub Følgende blir løpende rapportert til avregningsansvarlig fra Elhub innen D+13 kl 12:00. For hvert nettområde sendes aggregert per balanseansvarlig og kraftleverandør Totalt timesavregnet kraftuttak Totalt profilavregnet forbruk Nettap (timeserie) Nettap sendes med ulike produktkoder for målt eller profilert. For produksjon skal det rapporteres total innmating per produksjonsanlegg. Utveksling med nabonettområde rapporteres til avregningsansvarlig som en aggregert sum hvis det er flere utvekslingspunkter mellom to nettområder.disse seriene sendes også til balanseansvarlig, kraftleverandør og produsent. Elhub side 10

12 Til balanseansvarlig og kraftleverandør sendes også JIP som blitt brukt i avregningen. Dataene oversendes fortløpende etter hvert som de blir tilgjengelige, angitt i kwh/h med tre desimaler. Format skal være XML. Alle aktører kan laste ned grunnlaget for den aggregerte serien fra Elhub når de trenger det. Spesielle målepunkter Måleverdier for uttak av pumpekraft i pumpekraftanlegg, eller pumping mellom forskjellige reservoarer, rapporteres til avregningsansvarlig på samme måte som timeavregnede, men med egne produktkoder. 3.8 Grunnlag for kraftleverandørens fakturering av sluttbruker Som oppgavegiver har Elhub ansvar for å skaffe til veie grunnlaget for leverandørens avregning av kraft levert til sluttbruker. Grunnlaget avser bare volumer og ikke priser Timeavregnede målepunkt, oversendelse av data Nett Innen kl. 9:00 D+1 må måleverdier for alle timeavregnede målepunkter være tilgjengelige i Elhub for kraftleverandører. Det betyr at Nett må ha fått bekreftet levering til Elhub innen 07:00 D+1. Hver måling må være merket med statuskode. Måleverdier sendes fra nettselskap på gjeldende format, angitt i kwh/h med 0 3 desimaler. Når det for et målepunkt tidligere er oversendt estimerte eller ukorrekte verdier, sendes målte verdier når de foreligger. Disse sendes, på samme måte og format, til Elhub, men nå merket Målt (statuskode 127) og med tidsstempel. Elhub Dataene sendes til kraftleverandører etter validering av Elhub. Når måleverdier korrigeres av netteier sendes også de korrigerte verdiene umiddelbart. Kraftleverandør kan også hente måleverdier fra Elhub når de trenger dem Profilavregnede målepunkt Preliminært forbruk Nett Nettselskapet rapporterer måleravlesninger periodisk eller ved flytting, leverandørbytte, målerbytte eller andre hendelser. Nett må videre rapportere nettapet til Elhub fordelt per time. Elhub For perioder hvor det ennå ikke har blitt gjort noen avlesninger, beregner Elhub preliminært forbruk per time for målepunkt. Beregning av preliminært volum lages som målepunktets prosentandel av Justert Innmatingsprofil (JIP). Prosentandelen beregnes som forventet årlig uttak (andelstall) dividert med totalt forventet årlig uttak for alle profilavregnede målepunkter. Det timefordelte preliminære forbruk sendes til kraftleverandøren på samme måte som for timeavregnede. Her kan kraftleverandør velge når timefordelt forbruk skal beregnes og sendt til å bruke de mest aktuelle verdiene for eksempel for fakturering. Kraftleverandør kan også velge bort helt og selv beregne grunnlag for preliminær faktura. Elhub side 11

13 Måleravlesning Nett Senest kl. 16:00 dagen etter at en måleravlesning på et profilavregnet målepunkt er mottatt skal forbruk i avlesningsperioden sendes til Elhub. Nettselskapet skal rapportere fradato, tildato, frastand, tilstand og volum pluss forventet årlig uttak. Dataene oversendt på gjeldende format skal inneholde fra og tildato for siste avlesningsperiode, volum i avlesningsperioden angitt i hele kwh og estimert årsforbruk for målepunktet. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er målte verdier Timefordelt målt forbruk Elhub Når periodeforbruket er kommet inn, sendes stand og volum som ble mottatt av nettselskapet umiddelbart til kraftleverandøren som informasjon. Elhub beregner timefordelt målt forbruk etter justert innmatingsprofil (målt_volum_h) i avlesningsperioden. JIP skal være den samme som anvendt balanseavregningen. 3.9 Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Dette tilsvarer dagens «korreksjonsoppgjør». Nett Nettselskapet rapporterer kontinuerlig korrigeringer av måleverdier til Elhub. Elhub Når korrigerte timesmålte verdier (produksjon/forbruk) kommer inn til Elhub skal disse umiddelbart gjøres tilgjengelige for produsent/kraftleverandør i henhold til gjeldende regler for timeavregnede anlegg. Hvis korreksjonen kommer inn før balanseavregningen stengt, vil det bli håndtert på vanlig balanseavregning. Etter at balanseavregningen er fullført (D+13), skal korreksjoner på timeavregnede anlegg gjøres opp mellom de involverte parter. Dette vil bli gjennomført månedlig. Korreksjonen skal gjøres opp med timeoppløsning for den aktuelle perioden, og skal avregnes ved bruk av områdeprisen på elspotmarkedet med timeoppløsning for tilsvarende periode. Avviksoppgjør beregnes per kraftleverandør. Hvis det vært leverandørskifte i perioden skal beregningen deles inn i periodene henholdsvis leverandør vært aktiv. Beregningen skal dekke perioden fra tre år tilbake i tiden. For å sikre at beregningen skal kun inneholde volumer som blitt inkludert i balanseavregningen utføres beregningen ikke tidligere enn den 15. i måneden. Som netteier ikke har rett til kreditering for korreksjoner lenger tilbake enn tre måneder, er beregningen delt i to perioder en for måned M 1 M 3 og en for måned M 4 M 36. Elhub skal også beregne grunnlaget for fakturering av avviksoppgjør. Dette skal omfatte en oversikt over avregnet forbruk, nye forbruksverdier, differansen mellom ny og avregnet verdi og regulerkraftpriser. Alle verdiene skal gjøres opp med timeoppløsning. Grunnlaget sendes til netteier som er ansvarlig for ATAM. Kraftleverandør kan hente grunnlaget fra Elhub eller studere dette via aktørsportalen. Netteier oversender faktura eller kreditnota til kraftleverandør. Netteier kan ikke fakturere for korreksjoner som er eldre enn tre måneder, men skal alltid sende kreditnota hvis tidligere måleverdier vært for høy. Hvis korreksjonen gjelder fornybar produksjon kvalifisert for elsertifikater må Elhub også sende informasjon til registeransvarlig for elsertifikat (NECS) om korreksjonsvolum og som angir perioden. Melding for dette er ikke definert i dag, men sendes som en rapport per e post. Elhub bør være i stand til å generere automatisk en e post til NECS i disse tilfellene. Elhub side 12

14 3.10 Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) Dette tilsvarer dagens «saldooppgjør». Nett Nettselskapet rapporterer måleravlesning for profilavregnet målepunkt til Elhub. Elhub Elhub gjennomfør avviksoppgjør en gang per måned for alle målepunkter der avlesning blitt mottatt siden forrige avlesning. Maksimalt kan det omfatte en tre års periode. For å sikre at beregningen skal kun inneholde volumer som blitt inkludert i balanseavregningen utføres beregningen ikke tidligere enn den 15. i måneden, og gjelder for M 1 M 36. Beregning er utført per kraftleverandør og for alle målepunkter som han er ansvarlig for. Gjennomføring av APAM kan deles i to trinn og er fordelt på to roller: Beregningsansvarlig APAM ansvarlig Beregningsansvarlig har ansvar for å beregne differansevolumen mellom avregnet grunnlag for regulerkraft (preliminært_volum) og målt forbruk på profilavregnede målepunkt (målt_volum). Differansen gjøres opp mot kraftleverandør til Elspotpris for prisområdet. Beregningsansvarlig utfører også denne beregningen og gir et komplett grunnlag for fakturering til APAM ansvarlig. APAM beregnes normalt per måned. Hvis det har vært leverandørskifte i perioden skal beregningen deles inn i periodene henholdsvis leverandør vært aktiv. Rollen som APAM ansvarlig har ansvar for å fakturere oppgjørsbeløpet. Foreløpig er det ikke bestemt hvem som skal ha rollen APAM ansvarlig. Vi vil derfor forlate denne åpen hvis Elhub skal beregne bare volum eller til og med prisen på dette Metode for beregning av grunnlag for APAM Beregningsansvarlig / Elhub Ved beregning av grunnlag for regulerkraftavregning ble det beregnet estimert (preliminært) timefordelt forbruk for profilavregnede målepunkt (jfr. pkt ). Umiddelbart etter at det foreligger en kvalitetssikret målerstand, skal en for hvert målepunkt beregne målt timefordelt volum. Den beregnes som en del i grunnlaget for sluttbruker avregningen (jfr pkt ). Elhub beregner differansevolum per time som differansen mellom målt timefordelt forbruk og preliminært timefordelt forbruk. Differansevolumen rapporteres som en timeserie til Avregningsansvarlig (Statnett), og gjøres tilgjengelig i Elhub for kraftleverandør og balanseansvarlig Fakturering og oversendelse av grunnlag for APAM Elhub skal levere et fullstendig grunnlag for fakturering til Avregningsansvarlig (Statnett). APAM gjøres opp per time som timepris multiplisert med saldovolum per time. Timepris skal være områdepris på elspotmarkedet. Fakturering av APAM gjøres periodisk per måned. Summen av APAM for hvert enkelt målepunkt som er avlest siden forrige fakturering er grunnlaget for faktura. Fakturaen som skal inneholde nettområde som kraften er regulerkraftavregnet mot, skal dokumenteres for alle målepunkt det foreligger APAM for med: summen av saldobeløp Elhub side 13

15 summen av differansevolum summen av målt_volum summen av preliminært_volum Grunnlag for APAM (per målepunkt) gjøres tilgjengelig for balanseansvarlig/ kraftleverandør i Elhub, og skal inneholde: målepunktid fra /til dato for avlesningsperioden summen av saldobeløp i avlesningsperioden summen av differansevolum i avlesningsperioden summen av målt_volum i avlesningsperioden summen av preliminært_volum i avlesningsperioden APAM skal faktureres/krediteres kraftleverandør og netteier hver måned. Netteier er ikke kreditert for korreksjoner som er eldre enn 13 måneder. Grunnlaget for faktura skal leveres som en komplett grunnlag for fakturering i Statnetts ERP system (IFS Applications) Beregning av endelige nettap Avlesning av profilavregnede måler utføres minst en gang i året. Etter et år, vil det derfor være et definitivt profilavregnet forbruk. Dermed er det mulig å beregne de faktiske nettap. Dette skal rapporteres til nettselskap og kraftleverandør / balanseansvarlig ansvarlig for levering av nettap Produsert volum for utstedelse av elsertifikat og opprinnelsesgaranti Elhub skal hver uke etter at balanseavregningen er utført til NECS rapportere volumene som produseres i anlegg kvalifisert for elsertifikater og/eller opprinnelsesgarantier. For å sikre at balanseavregning er utført for hele uken kjøres beregningen tidligst hver mandag for uke W 3. Volum skal være netto produksjon per aggregat, rapportert som volum per døgn. Hvis netteier rapporterer brutto produksjon og eget forbruk separat til Elhub beregner Elhub normalt netto produksjon. Dette kan varieres per anlegg avhengig av kravene fra NECS. For pumpekraftverk skal energien som brukes til å pumpe vann fra et magasin til overliggende rapportert separat til NECS. Merk at det derfor skal rapporteres som forbruk. Det samme gjelder i tilfeller der det er separate pumper som pumper vann mellom magasin som brukes av flere vannkraftverk. Dette forbruket er ikke knyttet til spesifikke produksjonsanlegg Beregningsrelevant volum for elsertifikat Elhub skal innen midten av påfølgende kvartal sende melding til elsertifikat registeransvarlig om beregningsrelevant forbruk for hver enkelt elsertifikatpliktig. Meldingen skal per elsertifikatpliktig inneholde aggregert beregningsrelevant volum for foregående år, samt aggregert beregningsrelevant volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende rapporteringsår. Aggregert beregningsrelevant volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende år skal inkludere preliminære verdier. Merk at rapportering i midten av februar skal inneholde: Aggregert beregningsrelevant volum for inneværende rapporteringsår, det vil si for hele foregående kalenderår (år 1). Elhub side 14

16 Aggregert beregningsrelevant volum for foregående rapporteringsår, det vil si for hele kalenderåret to år tilbake i tid (år 2). Dersom nettselskapet korrigerer den elsertifikatpliktiges forbruk for foregående år, etter 1. mars inneværende år, skal dette korrigeres for i elsertifikatplikten for inneværende år. Det kan ikke korrigeres lenger tilbake enn foregående år. Elhub side 15

17 4 Teknisk beskrivelse Dette kapittelet beskriver detaljert interne prosesser og metoder som skal brukes for å fremskaffe de ulike grunnlag for avregning. 4.1 Definisjoner De følgende betegnelser er brukt i dette dokumentet: Innmating_h NO = Total innmating til nettområde i kwh/h JIP = Justert Innmatingsprofil (brukt som generell betegnelse) JIP_h = JIP med timeoppløsning i kwh/h JIP_p = JIP summert for periode i kwh Timeavregnet = Målepunkt regulerkraftavregnet i kwh/h Preliminært_volum = Profilavregnet, estimert forbruk i regulerkraftavregningen Preliminært_volum_h = Profilavregnet estimert forbruk omregnet til timeoppløsning Preliminært_volum_p = Profilavregnet volum i perioden (kwh) Preliminært_volum_h = Preliminært_volum_h per målepunkt ( ) (kwh/h) MP MP Preliminært_volum_h = Preliminært_volum_h per nettområde ( ) (kwh/h) NO NO Målt_volum = Profilavregnet, målt forbruk Målt_volum_h = Profilavregnet forbruk omregnet til timeoppløsning (kwh/h) Målt_volum_p = Profilavregnet volum i perioden (kwh) Målt_volum_h = Målt_volum_h per målepunkt ( ) (kwh/h) MP MP Estimert_forbruk MP = Forventet årlig uttak i målepunkt( ) (kwh) MP Etter at avlesning har blitt utført brukt betegnelsen Målt_volum istedenfor Preliminært_volum. Suffiks _h brukes til å indikere timevolumer, og _p for periodvolumer. 4.2 Totalomsetning, nettap og JIP i nettområde Elhub beregner det totale forbruket i nettområdet per time: _ Ved summering av utveksling er det tatt hensyn til strømretningen (angis av en kode). Elhub ytterligere beregner det totale timesmålte forbruket i nettområde. å _ å_ Nettap beregnes av Elhub ved hjelp av formelen: Tomgangstap og Tapskonstant er konstanter netteier er ansvarlig for. Som grunnlag for profilering beregnes Justert Innmatingsprofil (JIP). å For nettområde som er 100 % timesmålt eksisterer ikke JIP. Det betyr at Elhub i stedet skal beregne nettap. å _ Elhub side 16

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 114 (2004 2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Prosjektrapport for gruppe 5 EIT - Smarte Nett 4. mai 2011 Andrea Sundby Langvik Arne-Olav Thuestad Terje Skrede Torstein

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer