PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR"

Transkript

1 NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011

2 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING BAKGRUNN TILBAKEMELDING FRA BRUKERE TESTPROSEDYRER ENDRING AV EDIEL ADRESSER REFERANSER KORREKSJONER FRA TIDLIGERE VERSJONER BESKRIVELSE AV UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG USECASE DIAGRAM FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN BEREGN OG OVERSEND LEVERANDØRAVREGNING Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft Oversendelse av grunnlag for sluttbrukeravregning Aktivitetsdiagram for Beregn og oversend leverandøravregning Sekvensdiagram for Beregn og oversend leverandøravregning BEREGN OG OVERSEND GRUNNLAG FOR SALDOOPPGJØR Oversendelse av grunnlag for saldooppgjør Aktivitetsdiagram for Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør Sekvensdiagram for Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør FAKTURER SALDOOPPGJØR Oversendelse av grunnlag for fakturering av saldooppgjør Størrelsesbegrensning for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør Aktivitetsdiagram for Fakturer saldooppgjør Sekvensdiagram for Fakturer saldooppgjør OPPSUMMERING AV MELDINGER BRUKT I FORBINDELSE MED AVREGNINGSGRUNNLAG PRESISERINGER OG BEGREPER DEFINISJONER BRUK AV FORTEGN VED OVERSENDING AV VOLUMER OG BELØP MÅLEENHETER OG BRUK AV DESIMALER SOMMERTID/VINTERTID REGLER FOR AVRUNDING KODELISTEANSVARLIG FOR IDENTIFIKATORER AVVIKSHÅNDTERING KORRIGERING AV GRUNNLAG FOR AVREGNING AV REGULERKRAFT (BALANSEAVREGNINGEN) KORREKSJON PÅ TIMEMÅLTE MÅLEPUNKTER MELLOM NETTSELSKAP OG KRAFTLEVERANDØR KORREKSJON PÅ PROFILAVREGNEDE MÅLEPUNKTER OG SALDOOPPGJØR Sammenslåing av tilbaketrukket saldooppgjør og neste periodiske saldooppgjør FEILSITUASJONER KNYTTET TIL MANGLENDE PRELIMINÆRT ELLER ENDELIG FORBRUK (1581/1591) BRUK AV KVITTERINGSMELDINGER Bruk av CONTRL Bruk av APERAK TIDSFRISTER Tidsfrister i henhold til NVEs forskrift for måling, avregning mv Tidsfrister i henhold til EBLs standard nettleieavtale OM UTILTS (AVVIK FRA MSCONS) TIDSANGIVELSER Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 2

3 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 3 6 ADRESSERING VEDLEGG A KLASSEDIAGRAMMER FOR MELDINGENE A.1 LEVERANDØRAVREGNING, MSCONS 1501/1482/1471/1462/ A.2 LEVERANDØRAVREGNING, MSCONS A.3 GRUNNLAG SALDOOPPGJØR, MSCONS 1511/ A.4 TILBAKETRUKKET GRUNNLAG SALDOOPPGJØR, MSCONS A.5 LEVERANDØRAVREGNING, UTILTS A.6 GRUNNLAG SALDOOPPGJØR, A.7 TILBAKETRUKKET GRUNNLAG SALDOOPPGJØR, UTILTS A.8 SALDOOPPGJØR, UTILTS A.9 TILBAKETRUKKET SALDOOPPGJØR, UTILTS A.10 KORREKSJONSOPPGJØR FOR TIMEAVREGNET MÅLEPUNKT, UTILTS VEDLEGG B FEILSITUASJONER OG FORSLAG TIL LØSNING B.1 PRELIMINÆRT VOLUM (1581, 1482) B.2 AVLESTE STANDER OG VOLUMER (1591 / 1511) B.3 SALDOUNDERLAGET (1592) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 3

4 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 4 1 INNLEDING 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet beskriver datautvekslingen i forbindelse med avregningsgrunnlag (saldooppgjør) mellom aktørene i det norske kraftmarkedet. Dokumentet er fundert på [4] NVEs forskrift nr 301- Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester og [6] Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen. Det er bare de deler av NVEs forskrift som omhandler grunnlag som skal brukes i et økonomisk oppgjør mellom to parter i kraftmarkedet som behandles i dette dokumentet. Dokumentet er således bare tenkt som et supplement til forskriften. Skulle det oppstå forskjellig tolkning mellom NVEs forskrift og disse retningslinjer er det forskriften som skal følges. Disse retningslinjene vil bli endret i takt med forskriftsendringer som betinger endring. Dokumentet retter seg primært mot personer som skal jobbe med utveksling av informasjon (meldinger) i forbindelse med avregning og saldooppgjør. Detaljerte beskrivelser av hvordan grunnlaget for avregning og saldooppgjør kan beregnes er beskrevet i [6] Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, mens tekniske detaljer for EDIFACT meldingene som skal utveksles er beskrevet i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, For å skape minst mulig endringer i den norske kraftbransjen benyttes meldingen MSCONS for meldinger for leverandøravregning og grunnlag for saldooppgjør der det ikke er gjort endringer i datainnholdet de siste årene. Meldingene for preliminært og endelig forbruk for profilavregnede målepunkter med døgnverdier, samt melding for saldooppgjør er basert på UTILTS, siden disse benytter dataelementer, som beløp og koder for døgnverdier, som ikke kan plasseres i MSCONS meldingen. Dokumentet er skrevet av EdiSys AS på vegne av Systemstøtte for Ediel. Dokumentet vil bli oppdatert ved behov. Systemstøtte for Ediel er ansvarlig for oppdateringen. Nye versjoner vil bli lagt ut på Tilbakemelding fra brukere Innenfor Ediel ønsker vi å få tilbakemelding på brukerveiledninger, prosessbeskrivelser og implementasjonsguider (IG). Det kan finnes områder som kan beskrives bedre eller det kan være ønske om nye koder, funksjoner eller annet som ikke er dekket tilstrekkelig. Tilbakemelding kan gis til Systemstøtte for Ediel Om og eventuelt hvor fort eventuelle kommentarer kan implementeres i dokumentene vil avhenge av type endring. Utdypende og forklarede kommentarer kan bli implementert i IG er og brukerveiledninger forholdsvis raskt, mens endringer som påvirker meldingsstrukturer og nye anvendelser gjerne tar lengre tid. Innenfor Ediel vil det normalt gå fra ett til to år mellom hver gang meldingshåndboken oppgraderes til ny versjon. 1.3 Testprosedyrer Systemstøtte for Ediel er testmotpart i forbindelse med uttesting av nye aktører og/eller programvare som skal ta i bruk Ediel meldinger. Det er utarbeidet egne testprosedyrer som skal benyttes i forbindelse med testene. Det kreves godkjennelse av Systemstøtten for Ediel sin testapplikasjon for å kunne utveksle Ediel meldinger i henhold til [4] Forskrift om måling, avregning m.v. fra NVE. Det forventes at de Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 4

5 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 5 enkelte aktører selv tar ansvaret for å gjennomføre testene for å verifisere at løsningen har tilstrekkelig funksjonalitet. For nærmere informasjon se Endring av Ediel adresser Alle aktører er ansvarlige for at endring av navn og adresse, herunder også organisasjonsnummer og kommunikasjonsadresser (SMTP), meldes inn til Systemstøtte for Ediel sitt adresseregister. 1.5 Referanser [1] Message handbook for Ediel, Functional description, siste versjon, [2] Message handbook for Ediel, Implementation Guide for Metered Services Consumation Report, siste version, [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, [4] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, [5] Implementation guide for Utility time series message (UTILTS) for the Norwegian reconciliation process, [6] Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, [7] EBLs standard nettleieavtale, [8] Rollemodell for det norske kraftmarkedet, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 5

6 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Korreksjoner fra tidligere versjoner Versjon/ Endret av Dato Endringer revisjon 1.3.B Ove Nesvik Det er lagt inn fotnoter som forklarer at MSCONS/ 1501, MSCONS/1482, UTILTS/1581 og UTILTS/1592 skal sendes til kraftleverandør i henhold til Norsk Edielstandard. I henhold til Forskrift 301 fra NVE [4] skal meldingene sendes til balanseansvarlig. Det kan avtales bilateralt mellom nettselskap og balanseansvarlig/ kraftleverandør hvor meldingene skal sendes. Korreksjoner av skrivefeil i kapittel 4.2. og A Ove Nesvik Det er presisert: o Det bør ikke sendes unødvendige (interne) endringer av målerstander, men kun siste korreksjon. o Nettselskapene oppfordres om ikke å sende korrigeringer i forbindelse med ansvarsovertagelser på målepunkter der det ikke endres kraftleverandør Dokumentet er oppdatert med hensyn til bruk av roller i henhold til [8] Rollemodell for det norske kraftmarkedet, Klassediagrammene i vedlegg A.1 og A.3 er korrigert med hensyn til kardinaliteten mellom rot-klassen og underliggende klasser. Generell oppretting av skrivefeil og utdatert tekst. 1.2.A Ove Nesvik Denne versjonen er gjeldende fra 1. oktober MSCONS/1501 skal etter 1. oktober 2009 sendes til rollene Kraftleverandør, Balanseansvarlig og avregningsansvarlig, uavhengig av om kraftleverandøren er balanseansvarlig selv eller ikke. Generell oppretting av skrivefeil. 1.0.A Ove Nesvik Første offisielle versjon. Endringer fra tidligere utkast og senere oppdateringer finnes i versjon 1.1.D, se Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 6

7 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 7 2 BESKRIVELSE AV UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG 2.1 UseCase diagram for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Myndighetenes krav til utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen er nedfelt i NVE s forskrift nr. 301 Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Nettselskapene har ansvar for måling og kvalitetssikring av måleresultatet for alle utvekslingspunkt som brukes til avregning av elkraft i eget nettområde. Grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftomsetningen skal være basert på disse målingene. Nettselskapene har også ansvar for å fremskaffe grunnlag for avregning på aggregert nivå der dette er nødvendig. I de tilfeller hvor det ikke foreligger avlesning av måleverdi innen tidspunktet for økonomisk avregning skal finne sted, skal nettselskap framskaffe stipulerte måleverdier som kan brukes i avregningen. Når det foreligger avlesning for tidsrommet hvor det tidligere er benyttet stipulerte verdier, skal avregning foretas basert på nye målte verdier. Denne avregningen gjøres opp mot den tidligere avregning som var basert på stipulert forbruk. Det samme gjelder også for korreksjon etter feil i avregningsgrunnlaget. UseCase diagrammet nedenfor beskriver sammenhengen mellom roller og prosesser ved utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i den norske kraftbransjen. Rollene som er tatt med er funksjonelle roller. Det vil si at det ikke nødvendigvis vil være atskilte selskaper som vil inneha de forskjellige rollene. I Norge vil blant annet nettselskapene inneha flere av de rollene som er tatt med. Sluttbruker er en rolle som forbruker strøm og den rollen som er ansvarlig for kontrakten om levering av strøm mot nettselskapet. Han er dermed ansvarlig for innlevering av målerverdier i målepunktet. Måledatainnsamler er en rolle ansvarlig for måleravlesning og kvalitetskontroll på avlesningen. Måleverdiansvarlig er en rolle ansvarlig for å etablere og validere måledata fra Måledatainnsamler. Rollen er ansvarlig for historiske verdier for målepunktene. Rollen innehas i Norge av nettselskapene. Oppgavegiver er en rolle ansvarlig for å etablere og kvalitetssikre måledata fra måleverdiansvarlig. Dataene er aggregert i henhold til markedsregler. Han er ansvarlig for Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 7

8 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 8 innrapportering av grunnlag fra et nettområde for avregning av regulerkraft. I Norge er dette nettselskapene. Saldooppgjørsansvarlig er en rolle som er ansvarlig for saldooppgjør (innenfor et nettområde), volumene benyttet i balanseavregning for profilavregnede målepunkter og faktiske volumer. Han er ansvarlig for å gjøre opp ubalansen mellom de verdiene oppgavegiver har rapportert til avregningsansvarlig og det som i ettertid blir målt på målepunktene. Rollen innehas i Norge av nettselskapene. Avregningsansvarlig er en rolle som er ansvarlig for avregning av forskjellen mellom avtalte og realiserte volumer for energiprodukter for de balanseansvarlige i et balanseområde. I Norge er det Statnett som er ansvarlig for denne avregningen. Balanseansvarlig er en rolle som har en kontrakt for finansiell sikkerhet og balanseansvar med avregningsansvarlig for et balanseområde, som gir balanseansvarlig lov til å operere i markedet. Dette er den eneste rollen som kan kjøpe og selge energi på engrosnivå. I Norge er denne ofte sammenfallende med kraftleverandøren. Kraftleverandør er en rolle som selger differansen mellom den energien som er kjøpt gjennom fastenergikontrakter og variabelt kraftforbruk av aktør koblet til kraftnett. I tillegg selger kraftleverandøren differansen mellom fastenergikontrakter, for aktør koblet til kraftnett, og målt produksjon. Han er ansvarlig for den finansielle kontrakten for levering av strøm opp mot en sluttbruker. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 8

9 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Beregn og oversend leverandøravregning Med leverandøravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av regulerkraft på kraften hver enkelt balanseansvarlig tar ut i nettområdet. Leverandøravregningen omfatter også rapportering av avregningsgrunnlaget til balanseansvarlig og kraftleverandør. Avregningsperioden for regulerkraft er en uke. Avregningsansvarlig for regulerkraft foretar økonomisk avregning mot balanseansvarlig av differansen mellom kraftuttaket som balanseansvarlig har forhåndsmeldt og det kraftuttak som nettselskap rapporterer i nettområdet. Oppgavegiver (nettselskap) skal på grunnlag av forbruk i de målepunkt en balanseansvarlig har kraftleveranse, beregne det totale kraftuttaket den balanseansvarlige har hatt i nettområdet i avregningsuken. Det totale kraftuttaket fremkommer som summen av kraftuttaket i timeavregnede og profilavregnede målepunkter og aggregeres pr. komponentkode. Timeavregnede målepunkt. Grunnlag til regulerkraftavregning av timeavregnede målepunkt skal være avleste måleverdier. Ved manglende avlesning stipuleres forbruk på grunnlag av sist avlest måleverdi for tilsvarende periode. Når det igjen foreligger måleravlesning skal oppgavegiver (nettselskap)foreta et korreksjonsoppgjør mot balanseansvarlig på differansen mellom stipulert og målt forbruk. Profilavregnede målepunkt. Grunnlag til regulerkraftavregning av profilavregnede målepunkt stipuleres. Ved stipulering beregnes målepunktets prosentandel av forventet årlig kraftuttak for alle profilavregnede målepunkt i nettområdet. Målepunktets stipulerte forbruk er dennes prosentvise andel av totalt innmatet kraft til alle profilavregnede målepunkt i nettområdet (JIP). Med grunnlag i prosentandel og justert innmatingsprofil beregnes stipulert (preliminært) døgnforbruk for hvert profilavregnet målepunkt. Med utgangspunkt i preliminært døgnforbruk i målepunktet, beregnes den balanseansvarliges totale uttak av ikke-timeavregnet forbruk omregnet til kwh/h etter justert innmatingsprofil. Ved korreksjon etter feil i avregningsgrunnlaget skal ny avregning foretas basert på de nye verdiene. Denne avregningen gjøres opp mot den tidligere avregningen Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft. Følgende data skal oversendes innen tre virkedager etter avregningsukens slutt: Oppgave over kraftleverandørens totale kraftuttak (pr komponentkode) i avregningsperioden sendes til avregningsansvarlig for regulerkraft som MSCONS med produktkode Oppgave over kraftleverandørens totale kraftuttak (pr komponentkode) i avregningsperioden sendes til kraftleverandørens balanseansvarlige som MSCONS med produktkode Oppgave over kraftleverandørens totale kraftuttak (pr komponentkode) i avregningsperioden sendes til kraftleverandøren som MSCONS med produktkode MSCONS/1501 skal sendes til kraftleverandør i henhold til Norsk Ediel-standard. I henhold til Forskrift 301 fra NVE [4] skal meldingene sendes til balanseansvarlig. Det kan avtales bilateralt mellom nettselskap og balanseansvarlig/kraftleverandør hvor meldingene skal sendes. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 9

10 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 10 Oppgave over kraftleverandørens totale uttak for profilavregnede målepunkt sendes til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over justert innmatingsprofil for nettområdet i avregningsperioden (JIP) sendes til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over kraftleverandørens totale uttak for timeavregnede målepunkt sendes eventuelt til kraftleverandør (valgfritt) som MSCONS med produktkode Merk: MSCONS/1501 skal alltid sendes til rollene kraftleverandør, balanseansvarlig og avregningsansvarlig, uavhengig av om kraftleverandøren er balanseansvarlig selv eller ikke. MSCONS/1501 sendes til kraftleverandør for kontrollformål Oversendelse av grunnlag for sluttbrukeravregning. Med sluttbrukeravregning menes de aktiviteter som nettselskapet i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av kraft levert til sluttbruker. Aktiviteten omfatter også oversendelse av avregningsgrunnlaget. Følgende data skal oversendes innen tre virkedager etter avregningsukens slutt: Oppgave over kraftleverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt avregnet som timemålt i regulerkraftavregningen i avregningsperioden (MSCONS, 1491) sendes til kraftleverandør. Oppgave over kraftleverandørens uttak av preliminært forbruk med døgnoppløsning pr. profilavregnet målepunkt i avregningsperioden for regulerkraft (UTILTS, 1581) sendes til kraftleverandør. 3 Dersom det er midlertidige verdier i 1491, Målt forbruk, timeavregnede målepunkter benyttes kvantumskvalifikator 99 (kode 99 i QTY segmentet). En melding med midlertidige verdier skal alltid etterfølges av en 1491-melding med kvantumskvalifikator 136 (endelig verdi) når dette er tilgjengelig. Kode 136 skal brukes på endelige verdier (selv om de faktisk er estimert). 2 MSCONS/1482skal sendes til kraftleverandør i henhold til Norsk Ediel-standard. I henhold til Forskrift 301 fra NVE [4] skal meldingene sendes til balanseansvarlig. Det kan avtales bilateralt mellom nettselskap og balanseansvarlig/kraftleverandør hvor meldingene skal sendes. 3 UTILTS/1581 skal sendes til kraftleverandør i henhold til Norsk Ediel-standard. I henhold til Forskrift 301 fra NVE [4] skal meldingene sendes til balanseansvarlig. Det kan avtales bilateralt mellom nettselskap og balanseansvarlig/kraftleverandør hvor meldingene skal sendes. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 10

11 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Aktivitetsdiagram for Beregn og oversend leverandøravregning Kommentarer til aktivitetsdiagrammet: Aktiviteten Beregn grunnlag for leverandøravregning består av følgende beregninger: (1) JIP pr time (innmating i nettområdet fratrukket nettap og sum av timeavregnede målepunkter) (2) JIP pr døgn (summen av JIP pr time over døgnet) (3) Prosentandel av JIP pr målepunkt (4) Preliminært volum pr døgn pr målepunkt (5) Preliminært volum pr døgn pr komponentkode (6) Preliminært volum pr time pr komponentkode For en nærmere beskrivelse av beregningene henvises det til [6], Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Sekvensdiagram for Beregn og oversend leverandøravregning Følgende meldinger skal utveksles i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 11

12 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 12 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 12

13 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på et målepunkt skal oppgave over forbruk i avlesingsperioden sendes til kraftleverandør som en MSCONS med produktkode Meldingen skal inneholde fra/til dato og fra/til stand for siste avlesingsperiode, samt volum i avlesingsperioden. Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på et målepunkt skal oppgave over estimert årsforbruk for målepunktet oversendes kraftleverandør. Forventet årsforbruk må oppdateres hver gang man får inn en (kvalitetsgodkjent) faktisk avlesning og årsforbruket må oppdateres FØR man sender MSCONS med produktkode Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på målepunktet og det er beregnet justert innmatingsprofil for nettområde skal døgnfordelt forbruk, etter justert innmatingsprofil i avlesingsperioden, sendes til kraftleverandør. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er målte verdier (endelige verdier). Volumer og stander skal overføres i hele kwh. Første avlesning skal i henhold til [4] skje ved årsskifte. Dette skal tolkes som 1. januar og nettselskapet må dermed interpolere/stipulere en stand pr 1/1 basert på de faktiske stander som er kommet inn for husholdninger med høyere forbruk enn kwh pr. år Oversendelse av grunnlag for saldooppgjør. Følgende data skal oversendes innen tre uker etter at det foreligger måleravlesning (for profilavregnede målepunkter): Oppgave over kraftleverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt (fra/til dato og fra/til stand for siste avlesingsperiode, samt volum i avlesingsperioden) sendes til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over estimert årsforbruk pr målepunkt sendes til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over døgnfordelt forbruk etter justert innmatingsprofil i avlesingsperioden sendes til kraftleverandør som UTILTS med produktkode 1591 (grunnlag saldooppgjør). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 13

14 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Aktivitetsdiagram for Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør Kommentarer til aktivitetsdiagrammet: Aktiviteten Beregn grunnlag for saldooppgjør består av følgende beregninger: (1) Målt volum pr målepunkt (Ny målestand fratrukket forrige målestand, eventuelt multiplisert med målerkonstant) (2) Målt volum pr målepunkt pr døgn (3) Differansevolum (Målt volum fratrukket preliminært volum) For en nærmere beskrivelse av beregningene henvises det til [6], Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 14

15 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Sekvensdiagram for Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør Følgende meldinger skal utveksles i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 15

16 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Fakturer saldooppgjør I egenskap av rollen som saldooppgjørsansvarlig har nettselskapet ansvar for å skaffe til veie grunnlag og fakturere differansen mellom avregnet grunnlag for regulerkraft (preliminært volum) og målt forbruk på profilavregnede målepunkter. Differansen gjøres opp mot balanseansvarlig til markedspris i utvekslingspunktet mot sentralnettet. Ved beregning av grunnlag for regulerkraftavregning ble det beregnet et preliminært døgnforbruk for alle profilavregnede målepunkter. På grunnlag av måleravlesning og målt forbruk i avlesingsperioden beregnes målt forbruk pr døgn fordelt etter justert innmatingsprofil (JIP). Differansevolum pr døgn beregnes som differansen mellom målt døgnforbruk og preliminært døgnforbruk. Døgnpris beregnes på grunnlag av områdepris på Elspot-markedet veid mot justert innmatingsprofil i det aktuelle døgnet. Saldooppgjøret gjøres opp pr døgn og døgnpris multiplisert med saldovolum pr døgn. Umiddelbart etter at det foreligger en kvalitetssikret målerstand, og preliminært døgnvolum for målepunktet i avlesingsperioden er beregnet, anbefales det å beregne målt døgnvolum og tilhørende differansevolum for hvert målepunkt Oversendelse av grunnlag for fakturering av saldooppgjør. Følgende data skal oversendes minimum ved hvert årsskifte og resultatet skal være medelt balanseansvarlig innen 6 uker etter årsskifte. Det anbefales imidlertid å la fakturering av saldooppgjør følge periodene for måleravlesningen i nettområdet: Oppgave over grunnlag for fakturering av saldooppgjør (pr komponentkode) oversendes elektronisk til kraftleverandør som UTILTS med produktkode (saldooppgjør), inneholdende: Fakturareferanse Målepunkt ID Fra/til dato for avlesingsperioden summen av saldobeløp i avlesingsperioden summen av differansevolum i avlesingsperioden summen av målt volum i avlesingsperioden summen av preliminært volum i avlesingsperioden Netto sum av alle beløp i meldingen (lik totalsummen på tilhørende faktura) Det skal alltid være en observasjon (linje) i UTILTS med produktkode 1592 (saldooppgjør) for hver avlesingsperiode i tilhørende UTILTS med produktkode 1591 (grunnlag saldooppgjør). I UTILTS for saldooppgjør (produktkode 1592) sendes en fakturareferanse i SG1/RFF (påkrevet), for å kunne vite hvilken faktura kraftleverandøren får grunnlag for. Fakturareferansen må vises på fakturaen, men dette behøver ikke å være selve fakturanummeret. I tillegg sendes det en kontrollsum i SG0/CNT i slutten av meldingen (påkrevet) med en nettosum av alle beløp i meldingen (som skal være lik totalsummen på tilhørende faktura). 4 UTILTS/1592 skal sendes til kraftleverandør i henhold til Norsk Ediel-standard. I henhold til Forskrift 301 fra NVE [4] skal meldingene sendes til balanseansvarlig. Det kan avtales bilateralt mellom nettselskap og balanseansvarlig/kraftleverandør hvor meldingene skal sendes. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 16

17 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Størrelsesbegrensning for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør. Under forutsetning av at det kun er en saldooppgjørslinje (ett beløp) pr målepunkt i fakturagrunnlaget er det plass til ca målepunkter, innenfor en størrelsesbegrensning på meldinger på 2MB. For de fleste nettselskap og kraftleverandører er det derfor kun noen få fakturaunderlag som vil skape størrelsesproblemer (fakturagrunnlaget for de(n) dominerende kraftleverandøren(e) i nettområdet). Dersom størrelsesbegrensningen på 2MB overskrides for et fakturagrunnlag, anbefales det å dele opp fakturaen i flere mindre fakturaer, slik at det blir 1-til-1 forhold mellom faktura og fakturagrunnlag og slik at de enkelte fakturagrunnlagene blir mindre enn 2MB. Alternativet anbefales det, etter bilateral avtale, å øke størrelsesbegrensning på meldinger som utveksles mellom partene Aktivitetsdiagram for Fakturer saldooppgjør Kommentarer til aktivitetsdiagrammet: Aktiviteten Beregn grunnlag for saldooppgjør består av følgende beregninger: (1) Veide Elspot-priser på døgnnivå (2) Saldooppgjør pr målepunkt (3) Aggregerte verdier pr kraftleverandør For en nærmere beskrivelse av beregningene henvises det til [6], Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 17

18 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Sekvensdiagram for Fakturer saldooppgjør Følgende meldinger skal utveksles i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 18

19 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Oppsummering av meldinger brukt i forbindelse med avregningsgrunnlag Dette dokumentet beskriver de deler av [4], Forskrift om måling, avregning mv. som omfatter datautveksling av grunnlag for regulerkraftavregning, sluttbrukeravregning og saldooppgjør. Tabellen nedenfor viser de meldingene som skal utveksles: MSCONS 1501 Totalt forbruk Pr. komponentkode MSCONS 1501 Totalt forbruk Pr. komponentkode MSCONS 1482 Totalt forbruk, profilavregnede målepunkter MSCONS 1471 (valgfri) Totalt forbruk, timeavregnede målepunkter Pr. komponentkode Pr. komponentkode Sendes til Melding Produkt kode Innhold Aggregering (summering) MSCONS 1501 Totalt forbruk Pr. komponentkode Avregningsansvarlig Balanseansvarlig Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør Frekvens 3 dager etter avregningsukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt MSCONS 1462 JIP Pr. nettområde Kraftleverandør 3 dager etter avregningsukens slutt MSCONS 1491 Målt forbruk, timeavregnede målepunkter UTILTS 1499 Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt UTILTS 1581 Preliminært forbruk pr. døgn MSCONS 1511 Fra/til stand og volum MSCONS 1400 Estimert årsforbruk UTILTS 1591 Målt forbruk pr. døgn UTILTS 1592 Sum saldobeløp, sum differansevolum, sum målt volum og sum preliminært volum Pr. timeavregnet målepunkt Pr. timeavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør 3 dager etter avregningsukens slutt Ved avvik 3 dager etter avregningsukens slutt 3 uker etter avlesning 3 uker etter avlesning 3 uker etter avlesning Kraftleverandør Minimum 6 uker etter årsskifte Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 19

20 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 20 3 PRESISERINGER OG BEGREPER 3.1 Definisjoner Med leverandøravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av regulerkraft på kraften hver enkelt balanseansvarlig tar ut i nettområdet. Leverandøravregningen omfatter også rapportering av avregningsgrunnlaget til balanseansvarlig og kraftleverandør. Avregningsansvarlig for regulerkraft foretar økonomisk avregning mot balanseansvarlig av differansen mellom kraftuttaket som balanseansvarlig har forhåndsmeldt og det kraftuttak som nettselskap rapporterer i nettområdet. Avregningsperiode Avlesingsperiode Perioden for økonomisk avregning av regulerkraft mot balanseansvarlig, av differansen mellom kraftuttaket som balanseansvarlig har forhåndsmeldt og det kraftuttak som nettselskap rapporterer i nettområdet, fra Avregningsansvarlig for regulerkraft (Statnett). Avregningsperioden for regulerkraft er en uke. Perioden mellom to etterfølgende avlesninger = perioden en UTILTS med produktkode 1591 (grunnlag saldooppgjør) gjelder for. Saldooppgjørsperiode Perioden mellom to etterfølgende saldooppgjør = perioden en UTILTS med produktkode 1592 (saldooppgjør) gjelder for. 3.2 Bruk av fortegn ved oversending av volumer og beløp Fortegn på volum og beløp bestemmes av produktkode og kvantumstype (Quantity type code qualifier), etter følgende regler: 1581, Leverandøravregning (preliminært forbruk pr. døgn): Volumer skal være positive (uten fortegn). 1591, Grunnlag saldooppgjør (målt forbruk pr. døgn): Volumer skal normalt være positive (uten fortegn). Imidlertid er negative volumer tillatt, for eksempel dersom tidligere avlesinger har vært for høye. Eventuelle negative volumer sendes som negativt tall (med ledende minustegn foran volumet). 1591, Tilbaketrekking av Grunnlag saldooppgjør (målt forbruk pr. døgn): Ved tilbaketrekking av1591, Grunnlag saldooppgjør, benyttes samme fortegnsregler som for originalmeldingen som trekkes tilbake. Kode 58 i kvantumstype (Quantity type code qualifier) angir at det er en tilbaketrekking. Dette vil si at volumer normalt sendes som positive tall (uten fortegn), merket tilbaketrukket. Dersom en har avlest feil slik at volumet på en avlesning blir negativ, sendes denne som et negativt tall (med ledende minustegn foran volumet). 1592, Saldooppgjør: Preliminært volum (estimert) sendes tilsvarende 1581, Leverandøravregning (positivt tall uten fortegn). Målt volum sendes tilsvarende 1591 (grunnlag saldooppgjør), normalt positivt men kan i feilsituasjoner være negativt. Differansevolum sendes alltid som målt volum fratrukket preliminært volum (estimert). Differansevolumet kan være både positivt (uten fortegn) og negativt (med ledende minustegn foran volumet). Beløp vil ha samme fortegn som differansen (positive beløp uten fortegn og negative beløp med ledende minustegn) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 20

21 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen , Tilbaketrekking av Saldooppgjør: Ved tilbaketrekking av1592, Saldooppgjør, sendes beløpet med snudd fortegn i forhold til originalmeldingen. Dette for å få fakturatotalen på meldingen til å stemme med papir fakturaen: Preliminært volum (estimert) sendes tilsvarende originalmelding (positivt tall uten fortegn). Målt volum sendes tilsvarende originalmelding men med ny kode 58 i kvantumstype (Quantity type code qualifier) som angir at det er en tilbaketrekking. Differansevolumet sendes identisk med tilsvarende volum i originalmeldingen som tilbaketrekkes. Beløp vil ha motsatt fortegn i forhold til differansevolumet. 3.3 Måleenheter og bruk av desimaler Volumer skal alltid sendes i hele kwh (uten desimaler). Beløp skal alltid sendes i NOK (norske kroner) med inntil 2 desimaler. EDIFACT sine regler for numeriske verdier skal følges: Det skal alltid være et tall foran et desimalskilletegn Ledende nuller ( 0 ) skal utelates Ikke-signifikante nuller ( 0 ) etter desimalskilletegnet skal utelates. Desimalskilletegn skal være punktum (. ). 3.4 Sommertid/vintertid Sommertid/vintertid håndteres [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Regler for avrunding I alle beregninger som fordeler volum fra en periode til delvolumer innenfor samme periode, må det tas hensyn til desimalene. Dette skal gjøres ved at desimalene fra resultatet for en delperiode overføres, som rest i beregningen av volumet, til neste delperiode. 3.6 Kodelisteansvarlig for identifikatorer Kode SM skal benyttes som kvalifikator for kodelisteansvarlig for norske identifikatorer som komponentkode og produktkode. Kode 9 skal benyttes som kvalifikator for kodelisteansvarlig for EAN målepunkt id. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 21

22 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 22 4 AVVIKSHÅNDTERING 4.1 Korrigering av grunnlag for avregning av regulerkraft (Balanseavregningen) Meldinger relatert til grunnlag for avregning av regulerkraft skal sendes innen tre virkedager etter avregningsukens slutt til avregningsansvarlig for regulerkraft, balanseansvarlige og kraftleverandører. Dersom nettselskapet finner feil i grunnlaget kan meldingene resendes innen fristen, med prinsippet om at sist mottatte melding vil være den gjeldende. Dette omfatter følgende meldinger: Oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak (pr komponentkode) i avregningsperioden sendt til avregningsansvarlig for regulerkraft som MSCONS med produktkode Oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak (pr komponentkode) i avregningsperioden sendt til balanseansvarlig som MSCONS med produktkode Oppgave over kraftleverandørens totale kraftuttak (pr komponentkode) i avregningsperioden sendt til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over kraftleverandørens totale uttak for profilavregnede målepunkt sendt til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over justert innmatingsprofil for nettområdet i avregningsperioden (JIP) sendt til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over kraftleverandørens totale uttak for timeavregnede målepunkt sendt til kraftleverandør (valgfritt) som MSCONS med produktkode Oppgave over kraftleverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt avregnet som timemålt i regulerkraftavregningen i avregningsperioden (MSCONS, 1491) sendes til kraftleverandør. 4.2 Korreksjon på timemålte målepunkter mellom nettselskap og kraftleverandør Korrigering av oppgjør på timeavregnede målepunkter foretas ved avvik, etter at balanseavregningen hos Avregningssentralen for regulerkraft (Statnett) er kjørt. Dersom ikke balanseavregningen er kjørt gjelder korrigeringsprinsippene i 4.1 over. Årsaker kan være: Feilmåling (kommunikasjon eller målerfeil) hos netteier Anleggsovertagelser tilbake i tid Feilregistreringer hos nettselskapet, som sluttkunder som er registrert på feil kraftleverandør Prinsipper for et korreksjonsoppgjør for timeavregnede anlegg Korrigerte verdier skal sendes i en MSCONS-melding (produktkode 1491). Timeavregnet avviksoppgjør sendes i UTILTS-melding med produktkode Denne meldingen skal sendes selv om fakturabeløpet er under kr. 250,- og det ikke blir sendt faktura. Underlaget for Korreksjonsoppgjør (produktkode 1499) skal inneholde følgende: o Gamle timeverdier (stipulert volum eller tidligere sendt målt volum med feil) o Nye timeverdier o Differanse mellom gamle og nye timeverdier o Beløp o Korreksjonsreferanse (unik referanse som skal gjengis på eventuell faktura) o Fakturabeløp Korreksjonsoppgjør (produktkode 1499) oversendes for ett eller flere målepunkter for en kraftleverandør. Det skal være en faktura per korreksjonsoppgjør (produktkode 1499). Korreksjonsoppgjør (produktkode 1499) sendes for et antall hele døgn i timeoppløsning. Grense for faktura- og kreditbeløp, som faktureres/krediteres og sendes kraftleverandør, settes til kr 250. Beløp inntil kr 250,- avskrives på grunn av interne behandlingskostnader ved sending og mottak. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 22

23 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 23 Det skal være en unik referanse til underlaget i Korreksjonsoppgjør (produktkode 1499) som skal gjengis på fakturaen. Ved anleggsovertagelse tilbake i tid sendes fra overtagelsesdato: o Oppgave over kraftleverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt (produktkode 1491) til ny leverandør. o Korreksjonsoppgjør (produktkode 1499) til gammel og ny kraftleverandør. Anbefalinger for korreksjonsoppgjør for timeavregnede anlegg: Nettselskapenes datasystemer lagrer ofte alle korrigeringer som gjørs i måledata og sender alle endringer til kraftleverandørene. Imidlertid skjer det ofte at flere av korrigeringene ikke benyttes i avregningen (interne korrigeringer av korrigeringer). Det anbefales at kun de korreksjoner som benyttes i avregningen oversendes til kraftleverandør. 4.3 Korreksjon på profilavregnede målepunkter og saldooppgjør Når avregningsgrunnlag er oversendt til annen aktør eller benyttet i intern avregning skal det være låst for endring av innhold. Ved korreksjon i avregningsgrunnlaget opprettes nytt avregningsgrunnlag for den perioden som skal korrigeres. Avregning av korrigerte verdier gjøres opp mot tidligere avregning. En korreksjon i regulerkraft- og eller saldoavregning kan også gjelde endring av dato for kontrakt (leverandørbytte). I praksis betyr dette at følgende meldinger kan sendes til kraftleverandøren i forbindelse med korrigeringer: A) MSCONS (produktkode 1511) med tilbaketrekking av fra/til stand for målepunktet B) Ny MSCONS (produktkode 1511) med ny fra/til stand og volum for målepunktet C) MSCONS (produktkode 1400) med nytt estimert årsforbruk for målepunktet Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 23

24 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 24 D) UTILTS (produktkode 1591) med tilbaketrukket forbruk pr. døgn for målepunktet E) Ny UTILTS (produktkode 1591) med nytt forbruk pr. døgn for målepunktet F) UTILTS (produktkode 1592) med tilbaketrukket sum saldobeløp, og sum preliminært volum, sum målt volum og sum differansevolum. Målt volum sendes ikke for tilbaketrekkinger. G) Ny UTILTS (produktkode 1592) med sum saldobeløp, sum preliminært volum, sum målt volum og sum differansevolum. Hvilke av meldingene som må sendes på nytt avhenger av hvor langt i prosessen man har kommet. Dersom man skal korrigere en stand etter at melding D) over er sendt, må man resende meldingene A) til C). Ved korrigering av grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) sendes først en melding med tilbaketrekking av tidligere sendte volumer, med kode 58, tilbaketrukket volum for volumet. Deretter sendes en ny melding med grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) med nye volumer. Dersom korrigeringen gjelder en endring av dato (for eksempel ved endring av tidspunkt for leverandørbytte) vil det ikke nødvendigvis være like mange dager i meldingen med tilbaketrekking som i meldingen med nye volumer. Grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) kan trekkes tilbake enten som hele serier eller deler av en tidligere sendt serie. I forbindelse med korrigering av endelige døgnverdier tilbake i tid må minimum alle verdier som påvirkes av korrigeringen tilbaketrekkes og resendes. Merk at en tilbaketrekking alltid skal sendes etter originalverdien og at nye verdier alltid skal sendes etter tilbaketrekkingen (også om de sendes i samme fil). Det påpekes at mottaker må kunne håndtere eventuelle sekvensproblemer som følge av forsinkelser i overføringen (SMTP). Eksempel: Dersom en målerstand som var sendt ett år tilbake korrigeres og dette påvirker de endelige døgnverdier fire uker før og fire uker etter dato for måleravlesning må minimum døgnverdiene for de 8 relevante ukene tilbaketrekkes og resendes. Ved korrigering av saldooppgjør (produktkode 1592) sendes ikke målt volum. Det som var sendt som målt volum i forrige melding sendes om igjen som tilbaketrukket, mens det nye volumet sendes i en ny etterfølgende melding. I tillegg sendes nytt differansevolum og beløp. Differansevolumet i melding med tilbaketrukket saldooppgjør (1592) vil være grunnlag for enten en kreditpost eller en debetpost på fakturaen, avhengig av fortegn. Det skal ikke sendes tilbaketrekking (korrigering) av 1581, Leverandøravregning (preliminært forbruk pr. døgn). Anbefalinger for korreksjonsoppgjør for profilavregnede anlegg: Nettselskapenes datasystemer lagrer ofte alle korrigeringer som gjørs i måledata og sender alle endringer til kraftleverandørene. Imidlertid skjer det ofte at flere av korrigeringene ikke benyttes i avregningen (interne korrigeringer av korrigeringer). Det anbefales at kun de korreksjoner som benyttes i avregningen oversendes til kraftleverandør. Ved ansvarsovertagelser på historisk dato der både ny og gammel kunde har samme kraftleverandør er det ikke nødvendig å sende korrigeringer, siden dette vil være et nulloppgjør på målepunktet. Det anbefales derfor å ikke sende korrigeringer i forbindelse med ansvarsovertagelser på målepunkter der det ikke endres kraftleverandør Generelle regler for oversending av korrigerte verdier i UTILTS finnes i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, N.B. Man kan kombinere melding med verdier som er tilbaketrukket og nye verdier, i grunnlag saldooppgjør (1591) i samme UTILTS melding. Tilsvarende gjelder for saldooppgjør (1592) der gamle og ny verdier kan sendes i samme UTILTS melding. Dette forutsetter imidlertid at verdier som er tilbaketrukket og nye målte verdier sendes som to forskjellige tidsserier (med Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 24

25 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 25 hvert sitt SG5/IDE segment). Grunnlag saldooppgjør (1591) og saldooppgjør (1592) kan derimot ikke blandes i samme UTILTS melding Sammenslåing av tilbaketrukket saldooppgjør og neste periodiske saldooppgjør Ved tilbaketrekking av saldooppgjør gjelder følgende: Dersom tilbaketrukket saldooppgjør og neste periodiske saldooppgjør sendes i samme melding vil tilbaketrekkinger og nye beløp komme på samme faktura, med samme fakturareferanse. Dersom tilbaketrukket saldooppgjør og neste periodiske saldooppgjør sendes i ulike meldinger må det sendes en faktura (kreditnota) for tilbaketrukket saldooppgjør og en faktura for periodisk saldooppgjør med ulik fakturareferanse. Fakturareferansen i tilbaketrukket saldooppgjør skal ikke referere den fakturaen som tilbaketrekkes. Det er som nevnt mulig å trekke tilbake verdier som er sendt tidligere (også om de ligger i samme fil). Det bør imidlertid unngås å sende tilbaketrekking og nye verdier dersom det viser seg at det ikke er avvik mellom verdier som er tilbaketrukket og nye verdier. 4.4 Feilsituasjoner knyttet til manglende preliminært eller endelig forbruk (1581/1591) I feilsituasjoner der det ikke er blitt sendt 1581-meldinger (Preliminært forbruk pr. døgn for profilavregnede målepunkter) og/eller 1591-meldinger (Målt forbruk pr. døgn for profilavregnede målepunkter) til en kraftleverandør som ikke har leveranse i målepunktet fordi det f.eks. er nedlagt eller som har skiftet kraftleverandør gjelder følgende regler: Ved feil i sendte 1581-meldinger (for eksempel dersom de er sent til feil kraftleverandør) er det ikke krav om å sende 1591-meldinger som nullstiller de feilsendte 1581-meldingene. Det er heller ikke krav om å resende 1581 til riktig kraftleverandør dersom 1581-meldingene er sent til feil kraftleverandør meldinger som eventuelt er sendt til feil kraftleverandør skal alltid resendes til riktig kraftleverandør. Eventuelle feilsendte 1591-meldinger må kanselleres. Dersom man, i feilsituasjoner, ikke har fått sendt 1581-meldinger til kraftleverandøren kan meldinger sendes uten tilhørende 1581-meldinger meldinger kan, dersom det har oppstått en feilsituasjon, sendes på basis av enten 1581 eller 1591 (minst en av dem må være tilstede). Dersom 1581-meldingen mangler vil QTY-segmentene i 1592-meldingen (saldooppgjør) bli som følger: QTY+461: 0 QTY+136: <målt volum> QTY+260:-<differanse volum> Dersom 1591-meldingen mangler vil QTY-segmentene i 1592-meldingen (saldooppgjør) bli som følger: QTY+461:<preliminært volum> QTY+136:0 QTY+260:-<differanse volum> 4.5 Bruk av kvitteringsmeldinger Bruk av CONTRL Bruk av CONTRL er beskrevet i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, og [1], Message handbook for Ediel, Functional description, siste versjon, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 25

26 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Bruk av APERAK Bruk av APERAK er beskrevet i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Tidsfrister Tidsfrister i henhold til NVEs forskrift for måling, avregning mv. Melding Oversendelse av måledata til balanseansvarlige i nettet Avregningsdata for regulerkraftbalanse Den balanseansvarliges samlede timevise uttak beregnet ved bruk av justert innmatingsprofil Beregnet døgnvis kraftuttak i de balanseansvarliges enkelte målepunkt Saldooppgjør Tidsfrist Innen 3 uker etter måleravlesning Innen 3 virkedager etter avregningsukens slutt Innen 3 virkedager etter avregningsukens slutt Innen 3 virkedager etter avregningsukens slutt Innen 6 uker etter oppgjort konto. Kontoen skal gjøres opp minimum ved hvert årsskifte Tidsfrister i henhold til EBLs standard nettleieavtale Endring av avregning for profilavregnede målepunkter må kunne skje inntil 3 år tilbake i henhold til EBLs standard nettleieavtale, jfr. 5-4, Feil ved måleutstyr og 6-3, Avregningsfeil Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over 3 år jf lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 26

27 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 27 5 OM UTILTS (AVVIK FRA MSCONS) MSCONS og UTILTS meldingene er for en stor del bygget opp med samme struktur. MSCONS (Metered Services Consumation Report) ble, som navnet tilsier, utviklet for oversendelse av måledata. UTILTS (Utilities Time Series message) er utviklet på et senere tidspunkt av Ediel/ebIX som en mer generell melding for utveksling av tidsserier i energibransjen. Disse tidsseriene kan inneholde volumer, stander, priser, beløp, valutakurser etc. Siden man i forbindelse med innføringen av elektronisk utveksling av avregnings og saldooppgjørs informasjon har innført noen nye prinsipper (for eksempel tidsserier med døgnoppløsning istedenfor timeoppløsning/stander og overføring av beløp) er det hensiktsmessig å utveksle disse meldingene med UTILTS. For de som skal utvikle systemer som skal generere disse meldingene er det svært liten forskjell i prinsipp og oppbygging. Det er imidlertid noen prinsipielle forskjeller i bruken av MSCONS og UTILTS meldingene som blir nærmere forklart i dette kapittelet. Andre prinsipper/regler vil være de samme uavhengig av meldingstype (UTILTS/MSCONS), disse er nærmere forklart i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Tidsangivelser I UTILTS benyttes et sekvensnummer for observasjonene (volumer, stander, priser, beløp etc.) i en tidsserie isteden for faktiske perioder. Det vil si at for hver tidsserie oppgis en Rapporteringsperiode og en Oppløsning og for hver observasjon i tidsserien oppgis et sekvensnummer for observasjonen innenfor tidsserien. En av fordelene med dette prinsippet er meldingene blir mindre enn vi er vant til fra MSCONS, der hver observasjon har en tilknyttet periode. Et eksempel er preliminære volumer som skal sendes hver uke med døgnoppløsning. Her oppgis rapporteringsperiode som fra/til dato/tid (eks.: ) sammen med en oppløsning på ett døgn. De syv preliminære volumene i tidsserien nummereres deretter fortløpende fra 1 til 7. Periode og oppløsning DTM+324: :719' DTM+354:1:804' : Tidsserie med 7 observasjoner SEQ++1 QTY+461:10' SEQ++2 QTY+461:9' : Periode det rapporteres for (1 uke) og oppløsning av detaljnivå (dag nivå) 324 = Rapporteringsperiode 719 = CCYYMMDDHHmmCCYYMMDDHHmm 354 = Oppløsning 1 = 1 dag 804 = Antall dager Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første døgnverdi for et MP og økes med en for hver ny døgnverdi. 461 = Preliminært volum Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første døgnverdi for et MP og økes med en for hver ny døgnverdi. 461 = Preliminært volum Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 27

28 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 28 : SEQ++7 QTY+461:11' Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første døgnverdi for et MP og økes med en for hver ny døgnverdi. 461 = Preliminært volum Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 28

29 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 29 6 ADRESSERING Med adressering menes blant annet identifisering av parter i meldingene som utveksles. Dette gjelder både for partene som utveksler meldinger og partene som er ansvarlig for datainnholdet i meldingen. Disse behøver nødvendigvis ikke være de samme. For detaljerte detaljer vedrørende identifisering av parter hevises det til [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 29

30 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 30 Vedlegg A KLASSEDIAGRAMMER FOR MELDINGENE A.1 Leverandøravregning, MSCONS 1501/1482/1471/1462/1491 Kommentarer til diagrammet: Meldingsbeskrivelse og eksempler finnes i [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Til kraftleverandør kan alle produktkodene sendes sammen i en melding, eller splittet i ulike meldinger for de ulike produktkodene. Til avregningsansvarlig og balanseansvarlig sendes kun produktkode 1501, se A.2 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 30

31 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 31 A.2 Leverandøravregning, MSCONS 1501 Meldingsbeskrivelse og eksempler finnes i [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 31

32 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 32 A.3 Grunnlag saldooppgjør, MSCONS 1511/1400 Meldingsbeskrivelse og eksempler finnes i [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 32

33 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 33 A.4 Tilbaketrukket grunnlag saldooppgjør, MSCONS 1511 Meldingsbeskrivelse og eksempler finnes i [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 33

34 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 34 A.5 Leverandøravregning, UTILTS 1581 Meldingsbeskrivelse og eksempler finnes i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 34

35 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 35 A.6 Grunnlag saldooppgjør, 1591 Meldingsbeskrivelse og eksempler finnes i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 35

36 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 36 A.7 Tilbaketrukket grunnlag saldooppgjør, UTILTS 1591 Meldingsbeskrivelse og eksempler finnes i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 36

37 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 37 A.8 Saldooppgjør, UTILTS 1592 Meldingsbeskrivelse og eksempler finnes i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 37

38 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 38 A.9 Tilbaketrukket saldooppgjør, UTILTS 1592 Meldingsbeskrivelse og eksempler finnes i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 38

39 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 39 A.10 Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt, UTILTS Meldingsbeskrivelse og eksempler finnes i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 39

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Norsk meldingsversjon: 8A (6A for MSCONS) Versjon og revisjon: 2.0 Oppdatering: W Status: For implementering Dato: 27. januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for implementering av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: C Dato: 20. februar 2006 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 REFERANSER...

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst knyttet til Nordic Balance

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Tildeling av sertifikater i Norge Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Prosjektteam, elsertifikater 14.10.2011 2 Organisering i Statnett Forskrift 301: Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

GS1 Målepunkt identifikasjon

GS1 Målepunkt identifikasjon GS1 Målepunkt identifikasjon Kort innføring om oppbygging, tildeling og administrasjon GS1 Guiden 3 Målepunkt Målepunkt ID Bakgrunn Regelverket er etablert i forbindelse med innføring av ny målepunkt identifikasjon

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Elhub. Elhub Beregningsfunksjoner. Rettigheter og begrensninger

Elhub. Elhub Beregningsfunksjoner. Rettigheter og begrensninger Elhub Elhub Beregningsfunksjoner Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene 2009 Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA 1 Rettslig regulering Den rettslig reguleringen av forbruksmåling av el omfatter mange slags forhold,

Detaljer

Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett. Versjon september 2014 til høring

Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett. Versjon september 2014 til høring Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett Versjon september 2014 til høring i Sammendrag Dette dokument har til hensikt å beskrive gjeldende markedsvilkår

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Forberedelser fra Statnett Energi Norge 10.2.2011 Statnett sin rolle som Registeransvarlig Registeransvarlig - den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Dato: 24.04.2015 Vår referanse: Deres referanse: 201406517 Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering 1. Innledning LOS viser

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endring i forskrift om elsertifikater 24.09.2015 Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om elsertifikater 1. Høringsnotatets hovedinnhold Dette notatet redegjør for Olje- og energidepartementets forslag til

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Versjon 1.0 28.08.2017 Innhold Mottak av avregningsgrunnlag (DDM) BRS-NO321 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2 2 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere

Detaljer

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon Clei Norges vassdrags- og energidlrektorat N V E SKL Nett AS Postboks 24 5401 STORD 2 08. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200902366-7 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans GeorgeDahl Deres ref.:

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2009: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2008 - Elektronisk rapportering for 2008 og forhåndsvarsel om enkeltvedtak

Rundskriv EØ 2/2009: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2008 - Elektronisk rapportering for 2008 og forhåndsvarsel om enkeltvedtak Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 27.03.3009 Vår ref.: NVE 200901612-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand / Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79 / 22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2009:

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

Mai 2012. Vilkår for avtale om kraftpris

Mai 2012. Vilkår for avtale om kraftpris Mai 2012 Vilkår for avtale om kraftpris Innholdsfortegnelse Særskilte vilkår for avtale om kraftpris mellom privatkunder og Lyse AS Bakgrunn...3 1 Særskilt vilkår om avtalens gjenstand avtale om kraftpris...3

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS)

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS) Norges vassdrags- og energidirektorat Vår dato 25.9.2014 nve@nve.no Deres dato juni 2014 Att: Ove Flataker Vår referanse Deres referanse Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift 27% NEAS 46% Dette betaler du for NETTLEIE Norges

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Høringsforslag 06.10.2015. Elhub gebyrer 2017 2019

Høringsforslag 06.10.2015. Elhub gebyrer 2017 2019 Elhub gebyrer 2017 2019 Høringsforslag 06.11.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Prinsipper for gebyrmodellen... 4 Alternative gebyrelementer... 4 Fastgebyr... 4 Aktørtype... 5 Målepunkt- og volumavhengig

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Deres ref.: NVEs vurdering i klage på Helgelanskraft AS sin praksis for måling, avregning og tariffering - vedtak

Deres ref.: NVEs vurdering i klage på Helgelanskraft AS sin praksis for måling, avregning og tariffering - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Arctic Charr AS Vefsnmoen 8690 Hattfjelldal 05. 07. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201002911-6 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.: 10-559

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Eidsiva Nett AS Postboks 40 2307 HAMAR 1 Vår dato: 5. 12.2011 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 Vedtak

Detaljer

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak Vår dato: 26.01.2016 Vår ref.: 201506418-4 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak klager på Vest-Telemark Kraftlags

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, NIBIO sitt regnskaps-

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVEs inntektsrammer

Detaljer

PRODUKSJONSGLATTING Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon. Gjeldende fra 13. juni 2017

PRODUKSJONSGLATTING Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon. Gjeldende fra 13. juni 2017 PRODUKSJONSGLATTING Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon Gjeldende fra 13. juni 2017 Statnett SF 16.5.2017 1 Formål Formålet med produksjonsglatting er å redusere de strukturelle ubalansene

Detaljer