Versjon Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon Innhold"

Transkript

1 17. oktober 2017

2 Innhold 1 Introduksjon Bakgrunn Hensikt Deltakere Testbasis Endringslogg Omfang Oversikt over prosesser som vil bli testet Tester som ikke er dekket Testmiljø Testdata Testdata for nettselskaper og regulert kraftleverandør Testdata for kraftleverandør, balanseansvarlig, tredjepart og query Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Nettilknytningstilbyder DDM Nytt målepunkt, aktivering og oppstart innflytting DDM Aktivering i målepunkt og reversering av aktivering i målepunkt DDM Oppdatering av grunndata nettselskap DDM Oppdatering av grunndata og endring av avregningsform DDM Måleverdier for profilavregnede målepunkt - mottak DDM Volumserier for målepunkt - mottak DDM Spørring måleverdier DDM Spørring avregningsgrunnlag - NB: Ikke mulig å kjøre i pilot DDM Korrigeringer i grunndata fra nettselskap tilbake i tid Tester for Måleverdiinnsamler (DDE) DDE Oversendelse av måleverdier for profilavregnet forbruksmålepunkt DDE Oversendelse av volumserier for timeavregnet forbruksmålepunkt DDE Oversendelse av volumserier for timeavregnet produksjonsmålepunkt DDE Oversendelse av volumserier for timeavregnet kombinert målepunkt DDE Oversendelse av volumserier for timeavregnet utvekslingsmålepunkt Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 1

3 1 Introduksjon 1.1 Bakgrunn Å sikre at aktørene i kraftmarkedet har fått tilpasset sine IT-løsninger og er klare til å ta dem i bruk ved go-live er avgjørende for at Elhub skal bli en suksess. Det er derfor kritisk at alle markedsaktørene gjennomfører et sett av tester mot Elhub som del av sin forberedelses- og godkjenningsprosess. Denne prosessen vil også omfatte sertifisering mot Edielportalen og opplæring som utføres både av Elhub og av egen systemleverandør. Dette dokumentet beskriver de testene som alle aktører skal gjennomføre som del av sin Aktørgodkjenning mot Elhub. Aktørgodkjenning skal gjennomføres i henhold til forslag til endring i forskrift fra NVE Hensikt Hensikten med Aktørgodkjenning er å verifisere at alle aktørene i kraftmarkedet har fått tilpasset sine IT-løsninger og er klare til å ta i bruk disse mot Elhub ved go-live. Dette omfatter å Verifisere at alle aktører har fått installert en Elhub-versjon i sitt testmiljø og kan kommunisere med Elhub fra dette miljøet Verifisere at alle aktører kan kjøre et utvalg av definerte prosesser mot Elhubs testmiljø Bidra til opplæring av aktørene for å sikre at de forstår hvordan Elhub fungerer 1.3 Deltakere Alle aktører som skal kommunisere med Elhub skal gjennomføre Aktørgodkjenning. Dette omfatter: Kraftleverandører Nettselskaper Regulert kraftleverandører Balanseansvarlige Tredjeparter Aktører med BSP-rolle 1.4 Testbasis Aktørgodkjenning skal gjennomføres på den Elhub-versjonen som skal brukes ved go-live. Denne dekker EMIF, BRS og BIM. Aktørgodkjenning skal gjøres på Elhub-dokumentasjon v.1.7 som ble publisert 13.januar 2017 Elhub-dokumentasjonen er tilgjengelig på Elhub.no. Se også kapittel 6 for lenker til Elhub-dokumenter. 1 Høringsdokument : Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 2

4 1.5 Endringslogg Dato Versjon Slettet testcase DDM Slettet illustrasjonene i alle testcase Hovedendringer: Slettet test case MDR fordi rollen ikke har støtte for spørringer i go-live versjonen av Elhub Hovedendringer: Oppdatert forutsetninger i DDM Oppdatert forutsetninger i MDR Oppdatert forutsetninger i DDM Oppdatert teststeg i DDM Endret i casebeskrivelsen på DDM Hovedendringer: Gjort alle tester obligatoriske Lagt inn ny test DDM Hovedendringer: Lagt inn unike test-id på alle tester. Lagt inn tester for QRY-rollen Lagt inn bruk av fiktive testdata for Kraftleverandører, Balanseansvarlig, Tredjepart og Query. Lagt inn bruk av Edielportalen som testportal for å registrere og følge opp tester Godkjent for pilotering Godkjent for høring i Ekspertgruppen Hovedendringer: Endret/lagt inn 4 testcase DDE313-01, DDE313-02, DDE313-03, DDE Omfang Omfanget av aktørgodkjenning vil avhenge av aktørtype og rolle. De fleste rollene vil ha et sett tester som dekker de vanligste prosessene. Alle tester er beskrevet i detalj i kapittel 7. En test vil kun dekke funksjonalitet og meldingsutveksling for én rolle. Dersom f.eks. en kraftleverandør kjører et leverandørbytte vil testen dekke å sende inn melding om bytte, å motta en kvittering (dersom dette er bedt om) og å motta en bekreftelse på at leverandørbyttet er gjennomført når kanselleringsfristen er gått ut. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 3

5 I testen vil ikke nettselskapet få beskjed om endringen, selv om Elhub i virkeligheten vil sende en slik melding. Årsaken til dette er at alle aktører skal kunne gjennomføre sine tester uavhengig av hverandre. I noen test case, der det er hensiktsmessig, er det likevel mulig at flere roller inngår. Dette er spesifisert i beskrivelsen av de casene det gjelder. 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet Under er en oversikt over tester som vil inngå i Aktørgodkjenning for alle roller. Tester for Nettselskap (DDM, DDE og BSP): Opprettelse og aktivering av målepunkt Oppdatering av grunndata på et målepunkt Innsending av måleverdier for ulike typer målepunkt Spørring på måleverdier Reversering av nytt målepunkt Test av BSP for DDE-rollen Tester for Kraftleverandør (DDQ): Innflytting tilbake i tid Opphør av kraftleveranse Leverandørbytte Kansellering av leverandørbytte Oppdatering av grunndata Endring i avregningsform Verifisering av grunndata i målepunkt Mottak av måleverdier Tester for Leveringspliktig kraftleverandør (SLR): Oppstart i målepunkt Oppdatering av grunndata Spørring grunndata Mottak av måleverdier Spørring måleverdier spørring avregningsgrunnlag Forespørsel til nettselskap Forespørsel til Elhub Tester for Leverandør for Nettap (BSL): Spørring på avregningsgrunnlag Forespørsel til nettselskap Forespørsel til Elhub Tester for Balanseansvarlig (DDK): Spørring på avregningsgrunnlag Tester for Tredjepart (AG): Spørring på måleverdier Oppdatering av tredjeparts tilgang Tester for Query (QRY): Verifisering av grunndata i målepunkt Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 4

6 2.2 Tester som ikke er dekket Aktørgodkjenning vil i utgangspunktet ikke omfatte tester som krever involvering av en annen markedsaktør enn den som tester. Det vil imidlertid bli gjort enkelte unntak der det er hensiktsmessig. I enkelte tilfeller vil det også være mulig for en aktør å teste mottak av meldinger gjennom å initiere en prosess i Elhub fra Edielportalen. 3 Testmiljø Det er følgende krav til Testmiljø: Må kunne brukes til gjennomføring av Elhub-testing i parallell med og uavhengig av pågående Edifact meldingsutveksling, og i størst mulig grad uavhengig av andre aktørers testing. Må muliggjøre tester som genererer endringer i data i systemet det testes fra, f.eks. grunndataoppdateringer og leverandørbytter. Kan settes opp med et definert sett av testdata. For nettselskap vil det være mulig å benytte kopi av egne produksjonsdata i aktørgodkjenningen. Benytter samme kommunikasjonskanaler i test mot Edielportalen og Elhub som produksjonssystemet vil benytte mot Elhub i drift. 4 Testdata 4.1 Testdata for nettselskaper og regulert kraftleverandør Testdata som brukes i Aktørgodkjenning for nettselskaper og regulert kraftleverandør vil være basert på en kopi av produksjonsdata fra et avtalt tidspunkt. Disse dataene skal sendes til Elhub som migreringsfiler og vil bli kopiert til Elhub testmiljø. Dette sikrer at aktørenes databaser er synkrone med Elhub på det tidspunktet som testene kjøres. Aktørene velger ut hvilke målepunkter og kontrakter de skal bruke i testene ut fra de data de har tilgjengelig i sitt testmiljø. De kan da velge å kopiere reelle prosesser som er kjørt i produksjon etter tidspunktet for siste migrering. Dette vil også gi mulighet for å verifisere testresultat mot det reelle resultat i produksjon. Det er hver aktørs ansvar å sikre at testdata håndteres på en trygg måte og at potensielt sensitive data ikke kommer på avveie under testing. Elhub vil påse at samme sikkerhetskrav er ivaretatt sentralt. 4.2 Testdata for kraftleverandør, balanseansvarlig, tredjepart og query Testdata som brukes i Aktørgodkjenning for kraftleverandør, balanseansvarlig, tredjepart og query vil være fiktive testdata. Årsaken til dette er at testene for hver aktør skal kunne kjøres uavhengig av andre markedsaktører. Elhub vil generere et Excel-ark med testdata for hver aktør som vil bli distribuert til aktørene før oppstart av test. Hvert testcase har et unikt testdatasett, og test-id en er Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 5

7 identisk for hvert testcase med tilhørende testdata. Elhub genererer 20 målepunkt for hvert testcase slik at dersom test caset feiler har man mulighet til å teste på nytt. For aktører som har tilgang på migrerte testdata fra nettselskap, kan det benyttes til testingen. Noen av test casene er tilpasset bruk av migrerte test data ved at de er delt opp i en A- og B-versjon. Versjon A vil være tilpasset de som tester med fiktive testdata mens versjon B er for migrerte testdata. 5 Forberedelser i Edielportalen Edielportalen vil fungere som testlogg for aktørgodkjenning. Start alle testene i Edielportalen før testene startes i eget system! Sjekk at aktørene som skal gjennomføre testen har registrert alle prosesskomponenter med tilhørende IT-systemer og adressering. Dersom aktøren har gjort endringer etter aktørsertifiseringen må dette registreres i Edielportalen før testen starter. Sjekk at aktørene som skal gjennomføre testen har registrert testressurs. 6 Gjennomføring Aktørgodkjenning skal gjennomføres ved at aktørene kjører et sett med forretningsprosesser mot Elhub fra sitt system. De vil også få svarmeldinger fra Elhub slik at de kan sjekke resultatet av testen i eget system. Samtidig må de logge på Edielportalen og starte testcase for Aktørgodkjenning og følge instruks for hvert teststeg. Hver aktør vil finne status på egne tester i Edielportalen. Basert på status i Edielportalen vil det rapporteres en samlet status for alle aktører på Elhub.no. Under beskrevet en generell prosess for gjennomføring av en test: 1. Velg ut en test som skal kjøres ut fra definerte tester i kapittel Velg hvilket målepunkt, ID eller annen info som testen skal kjøres for. a. Kraftleverandør, Balanseansvarlig, Tredjepart og Query finner testdata i Excel-ark. Evt fra test data fra nettselskap. b. Nettselskap og Regulert kraftleverandør velger fritt ut fra hvilken type test dere skal kjøre og hvilke testdata som er tilgjengelig. Se også kapittel 4.1 og Logg på Edielportalen og start testcase for aktuell test og følg instruks i teststeg. 4. Start aktuell test fra eget system. 5. Sjekk at alle statuser i eget system er korrekt etter at melding er sendt til Elhub. 6. Vent på eventuell kvittering fra Elhub og sjekk at ny status i eget system er som forventet. 7. Vent på eventuell bekreftelse fra Elhub med gitt tidsfrist dersom dette er en del av testen. 8. Sjekk at ny status i eget system er som forventet. 9. Sjekk teststatus i Edielportalen. Dersom status er godkjent er testen ferdig, dersom status er ikke godkjent må testen kjøres på nytt. Det kan ta opptil et par dager for Edielportalen å godkjenne testen. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 6

8 7 Lenker til Elhub-dokumentasjon Dette kapitlet inneholder lenker til dokumenter som vil være nyttig input for gjennomføring av testene. Som en generell introduksjon til Elhub vil vi anbefale alle å besøke siden for Kurs og opplæring som bl.a. inkluderer Elhub Training portal. Lenker til Elhub-dokumenter v1.7: Oversikt prosesskomponenter viser knytning mellom BRS er, roller og prosesskomponenter. BRS for markedsprosesser beskriver alle BRS er for markedsprosesser i detalj inkludert tidsfrister og valideringsregler. BRS for måleverdirapportering beskriver alle BRS er for måleverdirapportering i detalj inkludert tidsfrister og valideringsregler. Prosesspesifikke meldingsvalideringer beskriver krav til innhold i meldinger pr. BRS. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 7

9 8 Tester for Nettilknytningstilbyder Dette kapitlet beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Nettilknytningstilbyder. Test-ID DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM Nytt målepunkt, aktivering og oppstart - innflytting Aktivering i målepunkt og reversering av aktivering Oppdatering av grunndata nettselskap Oppdatering av grunndata endring avregningsform Måleverdier for profilavregnede målepunkt - mottak Volumserier for målepunkt mottak Spørring måleverdier Spørring avregningsgrunnlag Korrigeringer i grunndata fra nettselskap tilbake i tid 8.1 DDM Nytt målepunkt, aktivering og oppstart innflytting Dere skal opprette et nytt målepunkt og aktivere dette målepunktet. Velg gjerne et målepunkt som er opprettet i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet. Om dette ikke lar seg gjøre velger dere selv et helt nytt målepunkt. Oppstart av testen Tidsfrister DDM Opprettelse av nytt målepunkt, aktivering og oppstart - innflytting Målepunktet er ikke etablert eller definert i Elhub Nettområde må være gyldig og knyttet til netteier BRS-NO-123 må initieres innen 3 virkedager fra aktiveringsdatoen i BRS- NO-122 Nettselskapet definerer et målepunkt i eget system med tilhørende målepunktid og øvrig informasjon om målepunktet. BRS-NO-121: Dato for innsendelse er dagens dato BRS-NO-122: Melding om aktivering kan sendes inn: Minimum samme dag som aktivering skjer Maksimalt 6 virkedager før aktivering skjer BRS-NO-123: Frist for innsending er maksimalt tilbake til dagen målepunktet ble aktivert/strømsatt eller dagen etter siste innflytting/leverandørskifte. Maksimalt 3 år, men dator for eldste gjenstående avviksoppgjør vil avgjøre om endringen blir avregnet eller kun videreformidlet. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 8

10 2. Opprett et nytt målepunkt gjennom BRS-NO-121 og tilhørende prosesskomponent "15 oppdatering av grunndata". Forespørsel om registrering er sendt til Elhub. 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 4. Om mulig sjekk i eget system at nytt målepunkt er registrert med riktig status. 5. Aktiver målepunktet gjennom BRS-NO-122 og tilhørende prosesskomponent "15 oppdatering av grunndata". Målepunkt er registrert og står som inaktivt. Forespørsel om aktivering er sendt til Elhub. 6. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 7. Om mulig sjekk i eget system at målepunktet er aktivert. 8. Kjør en oppstart i målepunktet gjennom BRS-NO-123 og tilhørende prosesskomponent «13 Oppstart i målepunkt» Målepunkt er aktivert. Forespørsel om oppstart er sendt til Elhub. 9. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 10. Om mulig sjekk i eget system at sluttbruker er aktiv. Sluttbruker er aktiv på målepunktet. 11. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 9

11 8.2 DDM Aktivering i målepunkt og reversering av aktivering i målepunkt Et av deres målepunkt skal aktiveres. Etter at aktiveringen er gjennomført viser det seg at noe er feil og aktiveringen må da reverseres. DDM Aktivering i målepunkt og reversering av aktivering i målepunkt Målepunktet eksisterer i databasen og har status inaktiv Oppstart av testen Tidsfrister Et eksisterende og inaktivt målepunkt skal nå aktiveres. BRS-NO-122: Melding om aktivering kan sendes inn: Minimum samme dag som aktivering skjer Maksimalt 6 virkedager før aktivering skjer BRS-NO-132: Reversering kan sendes: Antall dager tilbake (eventuelt frem) er minimum dato for aktivering Antall dager tilbake er maksimalt 3 år 2. Aktiver et målepunkt gjennom BRS-NO-122 og tilhørende prosesskomponent "15 oppdatering av grunndata". Forespørsel om aktivering er sendt til Elhub. 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt) Melding bekreftet mottatt. 4. Om mulig sjekk i eget system at målepunktet er aktivert. 5. Reverser aktivering i målepunkt gjennom BRS-NO-132 og tilhørende prosesskomponent "15 oppdatering av grunndata". Målepunkt er aktivert. Forespørsel om reversering av aktivering er sendt til Elhub. 6. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt) Melding bekreftet mottatt. 7. Om mulig sjekk i eget system at aktiveringen av målepunktet er reversert. 8. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Aktiveringen av målepunktet er reversert. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 10

12 Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 11

13 8.3 DDM Oppdatering av grunndata nettselskap Dere skal gjøre oppdatering av grunndata for et målepunkt. Velg gjerne en oppdatering som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet. Om dette ikke lar seg gjøre velger dere selv en oppdatering, for eksempel adresseendring for målepunktet. Oppdateringen gjelder frem i tid. Oppstart av testen Tidsfrister DDM Oppdatering av grunndata, for eksempel endring av adresse for målepunkt Målepunktet må finnes, ikke være fjernet og må være tilknyttet nettselskapet. Sjekk at målepunktet ligger registrert og aktivt i deres system før dere sender melding om oppdatering. Tidligste dato for endring er minimum dagens dato Seneste dato for endring er maks 3 virkedager etter innsendelsesdato 2. Oppdater grunndata for et målepunkt gjennom BRS-NO- 302 og tilhørende prosesskomponent "15 oppdatering av grunndata". Forespørsel om oppdatering av grunndata er sendt til Elhub. 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 4. Om mulig sjekk i eget system at grunndata for et målepunkt er oppdatert. 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Grunndata er oppdatert (ny adresse er registrert). 8.4 DDM Oppdatering av grunndata og endring av avregningsform I forbindelse med utrulling av nye AMS-målere skal en av deres målepunkt bytte måler. Dere må først gjøre en oppdatering av grunndata hvor dere endrer på målernummeret og MeterReadingCharacteristics (fra manuell «E14», til automatisk «E13»). Deretter registrerer dere endring av avregningsform. Oppstart av testen DDM Oppdatering av grunndata og endring av avregningsform Målepunktet må finnes, ikke være fjernet og må være tilknyttet nettselskapet. Målepunktet må være profilavregnet. Finn frem nytt målernummer og oppdater grunndata Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 12

14 Tidsfrister For BRS-NO-302: Tidligste dato for endring er minimum dagens dato Seneste dato for endring er maks 3 virkedager etter innsendelsesdato For BRS-NO-306: Tidligste dato for endring er minimum dagens dato Seneste dato for endring er maks 3 virkedager etter innsendelsesdato 2. Oppdater grunndata for et målepunkt gjennom BRS-NO- 302 og tilhørende prosesskomponent "15 oppdatering av grunndata". Forespørsel om oppdatering av grunndata er sendt til Elhub. 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 4. Om mulig sjekk i eget system at oppdatering er registrert. 5. Endre avregningsform for et målepunkt gjennom BRS- NO-306 og tilhørende prosesskomponent "15 oppdatering av grunndata". Grunndata er oppdatert. Forespørsel om endring av avregningsform er sendt til Elhub. 6. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 7. Om mulig sjekk i eget system at endringen er registrert. Endringen er registrert. 8. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 13

15 8.5 DDM Måleverdier for profilavregnede målepunkt - mottak Etter at måledatainnsamler har sendt inn periodevolum og stand til Elhub skal dere motta disse måleverdiene. Oppstart av testen Tidsfrister DDM Måleverdier for profilavregnede målepunkt mottak Måledatainnsamler har samlet inn periodevolum og stand for et målepunkt i deres nettområde og sendt dette til Elhub ref. testcase for DDE Dere skal motta disse måleverdiene. Melding med periodevolum og avlesning til informasjon sendes fra Elhub til nettselskapet umiddelbart og senest 1 time etter mottak/estimering. 2. Som en del av BRS-NO-312 skal dere motta periodevolum og stand fra Elhub, tilhørende prosesskomponent «7 Måleverdier». 3. Sjekk at periodevolum og stand er registrert i eget system. 4. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Periodevolum og stand er mottatt. Periodevolum og stand er registrert. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 14

16 8.6 DDM Volumserier for målepunkt - mottak Etter at måledatainnsamler har sendt inn timesvolumer for foregående døgn til Elhub skal dere motta disse måleverdiene. Oppstart av testen Tidsfrister DDM Volumserier for målepunkt mottak Måledatainnsamler har samlet inn timesvolumer for hele foregående døgn og sendt dette til Elhub ref. testcase BRS for DDE. Dere skal motta disse måleverdiene. Melding med timesvolumer sendes fra Elhub til nettselskapet umiddelbart og senest 1 time etter mottak/estimering. 2. Som en del av BRS-NO-313 skal dere motta timesvolum fra Elhub, tilhørende prosesskomponent «7 Måleverdier». Timesvolumer er mottatt. 3. Sjekk at timeverdier er registrert i eget system. Timesvolumer er registrert. 4. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 15

17 8.7 DDM Spørring måleverdier Dere skal spørre etter historiske måleverdier for et målepunkt dere har tilgang til. Oppstart av testen Tidsfrister DDM Spørring måleverdier Spørring kan kun gjøres mot data dere er gitt tilgang til Det kan spørres etter data for 1 målepunkt Målepunktet det spørres på eksisterer og har registrerte måleverdier Dere må ha kontrakt i målepunktet i perioden det spørres for Dere har behov for å hente historiske måleverdier Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn dagens dato. 2. Velg et målepunkt tilhørende eget nettavregningsområde og spør etter måleverdier gjennom å sende BRS-NO-315 og tilhørende prosesskomponent "5 spørring" til Elhub. Spørring måleverdier er sendt til Elhub. 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 4. Motta måleverdier fra Elhub Måleverdier mottatt. 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres 8.8 DDM Spørring avregningsgrunnlag - NB: Ikke mulig å kjøre i pilot Dere skal spørre etter historiske avregningsgrunnlag. Oppstart av testen Tidsfrister DDM Spørring avregningsgrunnlag Spørring kan gjøres for 1 nettområde på gyldighetsdato eller aktuell periode, maksimalt 1 år Dere har behov for å hente historiske avregningsgrunnlag. Gyldighetsdato må være lik eller eldre enn dagens dato. 1. Start testen i Edielportalen. 2. Spør etter avregningsgrunnlag gjennom BRS-NO-324 til Elhub og tilhørende prosesskomponent "5 spørring". Spørring avregningsgrunnlag er sendt til Elhub. 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 16

18 4. Motta avregningsgrunnlag fra Elhub Avregningsgrunnlag mottatt. 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres 8.9 DDM Korrigeringer i grunndata fra nettselskap tilbake i tid Dere skal gjøre en korrigering i grunndata. Velg gjerne en korrigering som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet. Om dette ikke lar seg gjøre velger dere selv en korrigering, for eksempel korrigering av VAT kode for et målepunkt. Korrigering gjelder tilbake i tid. Oppstart av testen Tidsfrister DDM Korrigeringer i grunndata fra nettselskap Det er avdekket feil i grunndata eller en endring i grunndata er ikke sendt inn innen tidsfristen. Feilen i grunndata må korrigeres. Så snart som mulig. Korreksjoner kan gjøres maksimalt 3 år tilbake i tid, men dato for eldste gjenstående avviksoppgjør vil avgjøre om endringen blir avregnet eller kun videreformidlet. 2. Korriger grunndata for et målepunkt gjennom BRS-NO- 402 og tilhørende prosesskomponent "15 Oppdatering av grunndata". Forespørsel om korrigering i grunndata er sendt til Elhub. 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 4. Om mulig sjekk i eget system at korrigering er registrert. 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Grunndata er korrigert. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 17

19 9 Tester for Måleverdiinnsamler (DDE) Dette kapitlet beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Måleverdiinnsamler. Testene gjennomføres av BSP der det er aktuelt. BRS DDE DDE DDE DDE DDE Oversendelse av måleverdier for profilavregnet forbruksmålepunkt Oversendelse av volumserier for timeavregnet forbruksmålepunkt Oversendelse av volumserier for timeavregnet produksjonsmålepunkt Oversendelse av volumserier for timeavregnet kombinert målepunkt Oversendelse av volumserier for timeavregnet utvekslingsmålepunkt 9.1 DDE Oversendelse av måleverdier for profilavregnet forbruksmålepunkt Dere har mottatt eller innhentet en stand for et profilavregnet forbruksmålepunkt. Dette kan for eksempel ha blitt gjort i forbindelse med periodisk avlesning av stand eller avlesning av stand i forbindelse med pågående forretningsprosess som for eksempel leverandørskifte. Velg gjerne en oversendelse som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjonstil testmiljøet. DDE312-DDE Oversendelse av måleverdier for profilavregnet forbruksmålepunkt Gyldig målepunkt og målepunktet er tilknyttet nettselskapet. Oppstart av testen Tidsfrister Dere har mottatt eller innhentet en stand for et profilavregnet målepunkt og beregnet periodevolumet mellom denne og forrige avleste målerstand. For periodevolum: minimum én gang i året Avlesning i forbindelse med forretningsprosesser: i henhold til forretningsprosessen, normalt 3 virkedager etter hendelsen. 2. Send periodevolum, fra-dato og til-dato samt ny og gammel målestand gjennom BRS-NO-312 og prosesskomponent "16 Måleverdier". 3. Sjekk at målepunktet har verdier for aktuell periode i Elhub. Måleverdier sendt til Elhub Måleverdier registrert i Elhub. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 18

20 4. Om mulig sjekk i eget system at måleverdier er registrert. 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Måleverdier er registrert. 9.2 DDE Oversendelse av volumserier for timeavregnet forbruksmålepunkt I et timeavregnet forbruksmålepunkt har dere samlet inn timeverdier, og denne volumserien skal sendes til Elhub. Velg en oversendelse som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet. DDE Oversendelse av volumserier for timeavregnet forbruksmålepunkt. I testene for oversendelse av volumserier for timeavregnede målepunkt (DDE til DDE313-04) bør man variere kvaliteten på måleverdiene, altså varierer kode «estimert», «endelig estimert» og «midlertidig», ikke bare «målt». Gyldig målepunkt og målepunktet er tilknyttet nettselskapet Målepunktet er et forbruksmålepunkt Volumene er for døgnet etter siste oppdaterte verdier i Elhub Volumene er gyldige og komplette Oppstart av testen Dere har samlet inn eller estimert/beregnet timeverdier for hele foregående døgn, eventuelt korreksjoner av tidligere innsendte verdier og skal sende disse til Elhub. Tidsfrister Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt: kl. 07:00 D+1 Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt: kl. 07:00 D+5 Frist for korreksjoner: 3 år (etter det aggregeres historiske data) 2. Send timesvolum for foregående døgn gjennom BRS- NO-313 og prosesskomponent "16 Måleverdier". 3. Sjekk at målepunktet har verdier for aktuell periode i Elhub. 4. Om mulig sjekk i eget system at måleverdier er registrert. 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Måleverdier sendt til Elhub. Måleverdier registrert i Elhub. Måleverdier er registrert. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 19

21 9.3 DDE Oversendelse av volumserier for timeavregnet produksjonsmålepunkt I et timeavregnet produksjonsmålepunkt har dere samlet inn timeverdier, og denne volumserien skal sendes til Elhub. Velg en oversendelse som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet. DDE Oversendelse av volumserier for timeavregnet produksjonsmålepunkt. I testene for oversendelse av volumserier for timeavregnede målepunkt (DDE til DDE313-04) bør man variere kvaliteten på måleverdiene, altså varierer kode «estimert», «endelig estimert» og «midlertidig», ikke bare «målt». Gyldig målepunkt og målepunktet er tilknyttet nettselskapet Målepunktet er et produksjonsmålepunkt Volumene er for døgnet etter siste oppdaterte verdier i Elhub Volumene er gyldige og komplette Oppstart av testen Dere har samlet inn eller estimert/beregnet timeverdier for hele foregående døgn, eventuelt korreksjoner av tidligere innsendte verdier og skal sende disse til Elhub. Tidsfrister Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt: kl. 07:00 D+1 Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt: kl. 07:00 D+5 Frist for korreksjoner: 3 år (etter det aggregeres historiske data) 2. Send timesvolum for foregående døgn gjennom BRS- NO-313 og prosesskomponent "16 Måleverdier". 3. Sjekk at målepunktet har verdier for aktuell periode i Elhub. 4. Om mulig sjekk i eget system at måleverdier er registrert. 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Måleverdier sendt til Elhub. Måleverdier registrert i Elhub. Måleverdier er registrert. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 20

22 9.4 DDE Oversendelse av volumserier for timeavregnet kombinert målepunkt I et timeavregnet kombinasjonsmålepunkt har dere samlet inn timeverdier, og denne volumserien skal sendes til Elhub. Velg en oversendelse som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet. DDE Oversendelse av volumserier for timeavregnet kombinert målepunkt. I testene for oversendelse av volumserier for timeavregnede målepunkt (DDE til DDE313-04) bør man variere kvaliteten på måleverdiene, altså varierer kode «estimert», «endelig estimert» og «midlertidig», ikke bare «målt». Gyldig målepunkt og målepunktet er tilknyttet nettselskapet Målepunktet er et kombinasjonsmålepunkt Volumene er for døgnet etter siste oppdaterte verdier i Elhub Volumene er gyldige og komplette Oppstart av testen Dere har samlet inn eller estimert/beregnet timeverdier for hele foregående døgn, eventuelt korreksjoner av tidligere innsendte verdier og skal sende disse til Elhub. Tidsfrister Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt: kl. 07:00 D+1 Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt: kl. 07:00 D+5 Frist for korreksjoner: 3 år (etter det aggregeres historiske data) 2. Send timesvolum for foregående døgn gjennom BRS- NO-313 og prosesskomponent "16 Måleverdier". 3. Sjekk at målepunktet har verdier for aktuell periode i Elhub. 4. Om mulig sjekk i eget system at måleverdier er registrert. 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Måleverdier sendt til Elhub. Måleverdier registrert i Elhub. Måleverdier er registrert. 9.5 DDE Oversendelse av volumserier for timeavregnet utvekslingsmålepunkt I et timeavregnet målepunkt har dere samlet inn timeverdier, og denne volumserien skal sendes til Elhub. Velg en oversendelse som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjons- til testmiljøet. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 21

23 DDE Oversendelse av volumserier for timeavregnet utvekslingsmålepunkt. I testene for oversendelse av volumserier for timeavregnede målepunkt (DDE til DDE313-04) bør man variere kvaliteten på måleverdiene, altså varierer kode «estimert», «endelig estimert» og «midlertidig», ikke bare «målt». Gyldig målepunkt og målepunktet er tilknyttet nettselskapet Målepunktet er et utvekslingsmålepunkt Volumene er for døgnet etter siste oppdaterte verdier i Elhub Volumene er gyldige og komplette Oppstart av testen Dere har samlet inn eller estimert/beregnet timeverdier for hele foregående døgn, eventuelt korreksjoner av tidligere innsendte verdier og skal sende disse til Elhub. Tidsfrister Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt: kl. 07:00 D+1 Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt: kl. 07:00 D+5 Frist for korreksjoner: 3 år (etter det aggregeres historiske data) 2. Send timesvolum for foregående døgn gjennom BRS- NO-313 og prosesskomponent "16 Måleverdier". 3. Sjekk at målepunktet har verdier for aktuell periode i Elhub. 4. Om mulig sjekk i eget system at måleverdier er registrert. 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Måleverdier sendt til Elhub. Måleverdier registrert i Elhub. Måleverdier er registrert. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 22

24 Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Nettselskap Side 23

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Versjon 10 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Referanser... 1 1.4 Endringslogg... 2 2 Oversikt over prosessene

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen.

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Datakvalitetsundersøkelse for kraftleverandører Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapprtering, prsesspesifikke meldingsvalideringer Versjn 1.5 05.02.2016 Endringslgg... 1 1. Meldinger i BRS Måleverdirapprtering... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Prsesspesifikke

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Dagskonferanse om Elhuben

Dagskonferanse om Elhuben Dagskonferanse om Elhuben Den norske datahuben Energi Norge i samarbeid med Statnett og NVE 21. mai 2015 Siste nytt om status for Elhubprosjektet 29.05.2015 Bunntekst 2 Det formelle grunnlaget Statnett

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 15. oktober 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 15. oktober 2015 Referat fra møte i Ekspertgruppe

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Nettselskapenes nøytralitetsplikt

Nettselskapenes nøytralitetsplikt Nettselskapenes nøytralitetsplikt Temadag 4. november 2009 advokat Charlotte Heberg Trondal www.thommessen.no Nøytralitet - generelt Energiloven 4-1 og avregningsforskriften 1-1 Nøytral og ikke-diskriminerende

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 ^apport fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 Revidert enhet: Trondheim Ener 'Nett AS TREN Revi s onsdato : 12.11.2007 Medvirkende for Konserndirektør, Bjørn Hølaas revidert enhet: Avd. leder kunde,

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Forutsetninger revidert plan

Forutsetninger revidert plan Forutsetninger revidert plan Elhub på plan for produksjonssetting 1. februar 2017 NBS innføring gjøres før Elhub innføring NBS Go-Live i Norge senest 15. oktober 2016 NBS markedstest Q2 2016 Overordnet

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Elhub Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 15. september 2014 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere Agenda ekspertgruppemøte 15.9.2014 9:30-10:15 Velkommen

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 21. januar 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 21. januar 2016 Referat fra

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Elhub En norsk Elhub i praksis Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Hvordan Hvordan vil Elhub fungere? Hvordan påvirker det aktørene og hva forventer vi av aktørene i tiden fremover? Fokusere på de

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme på husvegg

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Versjon 1.1 07.08.2015 Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL Migrer og tjenesteutgave Migrer og tjenesteutgave Ved migrering av tjeneste overføres en utgave av tjenesten til et sluttbrukermiljø. For test kan migrering gjøres fullt og helt av tjenesteutvikler

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Endringshistorikk: VER. DATO UTFØRT AV KORT BESKRIVELSE AV ENDRINGEN: 1.1 10.09.2008 punkt 2: presisering av ansvar, punkt 3:mere utfyllende om taushetserklæring,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014 Roadshow Oslo 17. Juni 2014 Agenda - Oslo 10.00 Velkommen, introduksjon og bakgrunn 10.40 Ny rollemodell i kraftmarkedet 11.00 Ny modell for måleverdihåndtering 11.30 Pause 11.45 Nye markedsprosesser I

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: 200701944 Vår ref.: 2009/100 MAB JAPF 478.1 Dato: 12.02.2009 Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS)

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR fra og med 1. januar 2012 trer det svensk-norske elsertifikatmarkedet i kraft. norge og sverige har et felles mål om å øke kraftproduksjonen fra fornybare energikilder

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer