Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0"

Transkript

1 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon mai Side 1

2 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i Den viste: (MNOK) Lavt scenario Høyt scenario 1. Økte kostnader kraftleverandører Reduserte kostnader nettselskaper Årlig kostnad datahub (inkl. avskr. invest.) Anslag årlige besparelser og 2 var basert innsamlede kostnadsstatistikk fordelt på de ulike forretningsprosessene hos de selskapene som deltok i utarbeidelsen av ESK rapporten og representerte over 65 % av alle målepunkter i Norge. Kostnadene inkluderer personellkostnad (lønn, arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader), avskrivninger av IT utstyr, varekjøp (lisens- og systemkostnader, porto etc.), indirekte kostnader (allokerte felleskostnader) og andre driftskostnader. Kostnadene ble deretter skalert opp for å gi en indikasjon på det totale kostnadsbildet for de ulike forretningsprosessene i bransjen. De samlede kostnadene som da fremkom stemmer godt overens med den økonomiske rapporteringen som NVE årlig innhenter fra selskapene. Scenariene som fremkommer i 1. og 2. ovenfor er videre basert på en endringsanalyse foretatt av ekspertgruppen i ESK prosjektet. Kostnadene ved nåværende forretningsprosesser ble sammenlignet med kostnadene av forretningsprosessene som hadde blitt utarbeidet i ESK arbeidet ved innføring av en datahub. Resultatet av dette er gjengitt nedenfor (alle tall i MNOK): Kraftleverandører Nettselskaper Kostnad 2011 Intervall kostnadsendring Kostnad 2011 Intervall kostnadsendring Avregning og fakturering av kunder Kundeservice utover ordinær kundekontakt Måleverdiinnsamling og korreksjoner Stengning og åpning av anlegg Bytte av leverandør Flytting Innfordring Målerhåndtering Inngåelse og avslutning av kontrakter Andre kostnader Leverandøravregning Ukeavregning Sum Tallene inkluderer ikke kostnader eller gevinster ved innføring av AMS. 2. Endringer siden ESK rapporten Analysen i ESK rapporten var basert på et leverandørsentrisk marked med en-regning. Derav netto kostnadsøkning for kraftleverandører og vesentlig kostnadsreduksjon for nettselskaper. På grunn av usikkerhet rundt fremtidig leverandørsentrisk modell ble det lagt til grunn en hybridmodell hvor nettselskapene fremdeles hadde en rolle i forhold til avregning og kontakt for å oppklare faktura i forhold til den enkelte kunde. Her er potensialet for kostnadsbesparelser vesentlig høyere dersom det innføres enregnings modell hvor Elhub beregner underlag og nettselskapet selger nettleveransen engros til kraftleverandøren. Kostnad ved datahub (ref 3 i tabellen) var basert på referanser fra andre land, og da spesielt Danmark. I ettertid og ved arbeidet med Elhub har det tilkommet informasjon som gir grunnlag for å oppdatere analysen. For det første vil det ikke i første omgang innføres et leverandørsentrisk marked med en-regning i den grad det ble forutsatt ved ESK utredningen. For det andre er det nå forhandlet kontrakter på IT Side 2

3 leveranser for Elhub samt at Elhub prosjektet har utarbeidet nye prognoser for Statnett sine prosjekt- og fremtidige driftskostnader. 3. Oppdatert kostnadsanalyse for markedsaktørene Vi har tatt utgangspunkt i kostnadsanalysen fra ESK rapporten og gjort endringer i forhold til de faktiske kostnadene i 2011 for henholdsvis kraftleverandører og nettselskaper som beskrevet i tabellen nedenfor: Kost 2015 KRAFTSELSKAP NETTSELSKAP Kostnaden er den samme som i 2011 underlaget, men den er korrigert for SSB konsumprisindeks mellom 2011 og januar 2015; totalt 5,7 %. Dette for å gjøre tallene sammenlignbare med IT og driftskostnader som er referert Avregning og fakturering av kunder Kundeservice utover ordinær kundekontakt Måleverdiinnsamling og distr. Besparelse på grunn av mer stabilt datagrunnlag samt at de slipper å forholde seg til stander (forholder seg bare til volumer). Vi har derfor lagt til grunn en reduksjon på 10-20%. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på MNOK per år. Bedre kvalitet på kundedata og måleverdier, samt én master for disse data gjennom Elhub gir grunnlag for at ordinær kundekontakt holder høyere kvalitet og således redusere behovet for ekstra kundekontakt. Det er derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 5-10 %. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 1-2 Historisk kost (2011) er ikke representativt for kraftleverandører som med innføring av AMS uten en datahub vil måtte forholde seg til langt større datamengder i tillegg til data fra dagens profilmålte. Det er derfor lagt til 25 MNOK til basiskostnaden (ca. 250 tusen per leverandør). Elhub vil medføre én kilde til alle data og lik behandling av AMS data og profilmålte. VEE vil også heve effektiviteten i Bedre kvalitet på kundedata og måleverdier, samt én master for disse data gjennom Elhub gir grunnlag for at ordinær kundekontakt holder høyere kvalitet og således redusere behovet for ekstra kundekontakt. Det er derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 5-10 %. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på MNOK per år. Vi antar at måleverdiinnsamling er en AMS kostnad nå som AMS er vedtatt, slik at det i seg selv ikke får innvirkning på dette regnestykket. Forenklet distribusjon til Elhub i stedet for til hvert enkelt kraftselskap, og at Elhub holder rede på relasjon leverandør måleverdier, gjør at vi antar en kostnadsreduksjon på 5-10%. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 9-18 Side 3

4 Stengning og åpning av anlegg Bytte av leverandør Flytting behandlingen av måledata. Vi opprettholder derfor reduksjonen på % fra ESK utredningen. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på Prosessen vil bli enklere i og med at Elhub vil være grensesnittet, i stedet for hver enkelt nettselskap. Innføring av Fødselsnummer vil heve datakvaliteten og signifikant øke andelen som kan utføres automatisk (selvbetjente kunder gjennom hjemmesider). Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på % som ved ESK utredningen. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på Prosessen vil bli enklere i og med at Elhub vil være grensesnittet i stedet for hver enkelt nettselskap. Innføring av Fødselsnummer vil heve datakvaliteten og signifikant øke andelen som kan utføres automatisk (selvbetjente kunder gjennom hjemmesider). Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på % som ved ESK utredningen. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på Nettselskapet skal ikke lenger utføre denne oppgaven. De skal bare registrere endringen. Det er derfor lagt til grunn en kostandsendring på %. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på MNOK per år. Nettselskapet vil fremdeles ha forpliktelse for å håndtere flytting inntil full leverandørsentrisk modell blir innført. Men prosessen blir forenklet og datagrunnlaget blir bedre gjennom Elhub og bruk av fødselsnummer. Det vil signifikant øke andelen som kan utføres automatisk (selvbetjente kunder gjennom hjemmesider). Det er derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på %. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på Innfordring Målerhåndtering Inngåelse og avslutning av kontrakter Andre kostnader Leverandøravregning Elhub overtar mye av denne oppgaven men selv om Elhub beregner underlaget skal nettselskapene foreløpig gjøre opp Side 4

5 Ukeavregning Elhub overtar denne oppgaven. Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 100%. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 4 korreksjonsoppgjøret mot sine motparter. Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 80-90% som ved ESK utredningen. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på Elhub overtar denne oppgaven. Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 100%. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 28 Basert på analysen ovenfor gir dette en oppdatert kostnadsanalyse for kraftleverandører og nettselskaper (alle tall i MNOK): Kost 2015 Kraftleverandører Intervall kostnadsendring Kost 2015 Nettselskaper Intervall kostnadsendring Avregning og fakturering av kunder Kundeservice utover ordinær kundekontakt Måleverdiinnsamling, korr./saldo og distr Stengning og åpning av anlegg Bytte av leverandør Flytting Innfordring Målerhåndtering Inngåelse og avslutning av kontrakter Andre kostnader Leverandøravregning Ukeavregning Sum Oppdatert kostnadsestimat for Elhub I forretningsplanen til Elhub er det lagt til grunn en levetid på 20 år for Elhub investeringen. Planen inkluderer alle investeringer og kostnader før oppstart, samt reinvesteringer på i alt 170 MNOK i perioden. Gjennomsnittlig årlig kostnad for Elhub i perioden anslås å ligge mellom 110 og 120 MNOK 1. Dette inkluderer nedbetaling av alle investeringer, driftskostnader, finanskostnader og avkastning i henhold til NVE rente. 5. Oppdatert kostnadsanalyse - oppsummert Oppsummert kostnadsanalyse basert på kap. 3 og 4 ovenfor: (MNOK) Min Max Kostnadsreduksjon Kraftleverandører Kostnadsreduksjon Nettselskaper Årlig kostnad datahub Anslag årlige besparelser: =100%. Utfallsrommet avhenger av nedbetalingstid på investeringer. Side 5

6 6. Én regning og fullt ut leverandørsentrisk modell Elhub legger til rette for full leverandørsentrisk modell og én regning. Hvis dette innføres er det ytterligere besparingspotensial på minst 100 MNOK årlig, hovedsakelig som følge av at nettselskapene i stor grad slipper kundebehandling og fakturering i den grad de ellers vil ha. Mer presist beløp avhenger av mer eksakt beskrivelse av den modell som eventuelt innføres. 7. Ikke kvantifiserbare gevinster Innføring av Elhub representere også en del gevinster som ikke så lett lar seg kvantifisere. De mest iøynefallende er: Økt grad av nøytralitet i markedet Alle kraftleverandører og tredjeparter vil måtte forholde seg til Elhub gjennom et standardisert grensesnitt for alle data de trenger og Elhub vil behandle alle aktørene likt. Videre vil uønsket adferd lettere kunne monitoreres gjennom Elhub. Dette vil øke tilliten til markedet og senke barrierene for å delta i markedet. Økt kvalitet på måleverdier Med Elhub vil kvaliteten på måleverdier lett kunne måles slik at forskjeller mellom de ulike nettselskapene kan identifiseres og kvalitetsforbedrende tiltak iverksettes. Sikkerhet & Personvern Elhub vil representere enhetlig tilnærming til datasikkerhet som det vil være enkelt å føre tilsyn med. Personvernet vil ivaretas på samme måte uavhengig av hvilket nettområde kunden tilhører og enkeltpersoner vil gis mulighet til å verifisere og kontrollere tilgang til egne data. Tredjepart tilgang og tjenester Elhub sikrere tredjeparter ett grensesnitt for kundedata, og det vil bli enklere for tredjeparter å opptre i markedet. Dett senker terskelen for innovasjon rundt tredje parts tjenester. Internasjonal integrasjon Elhub representere et felles grensesnitt mot kraftleverandører og tilpasninger i forhold til internasjonal harmonisering av markedsprosessene kan gjøres i dette ene grensesnittet og ikke i grensesnittet til alle nettselskaper. Side 6

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Rapport Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? MENON-PUBLIKASJON April 2013 av Sveinung Fjose, Magnus Utne Gulbrandsen, Christian Mellbye, Erik Jakobsen og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser RAPPORT Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser MENON-PUBLIKASJON 17 2013 Av Sveinung Fjose, Torstein Fjeldet Lunde og Kristina Wifstad Innhold 1. Oppsummering og konklusjon: Profesjonalisering

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen: store variasjoner og muligheter bevisst satsing gir uttelling

Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen: store variasjoner og muligheter bevisst satsing gir uttelling HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Levi Gårseth-Nesbakk & Bjørn Willy Åmo Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen: store variasjoner og muligheter bevisst satsing gir uttelling En studie gjennomført av forskningsgruppen

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer