Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge"

Transkript

1 Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

2 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere energilovens mål om et effektivt sluttbrukermarked for strøm.» OVE FLATAKER, AVDELINGSDIREKTØR NVE Elhub er den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Statnett har fått i oppdrag av NVE å idriftsette Elhub i februar Elhub vil endre hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Denne brosjyren gir en overordnet innføring i hva kraftleverandører og nettselskaper må gjøre for å være forberedt til idriftsetting av Elhub. BAKGRUNN OG FORMÅL MED ELHUB NVE besluttet i 2013 at det skal etableres en datahub i det norske kraftmarkedet. Det overordnede formålet med Elhub er å etablere en samfunnsøkonomisk effektiv IKT-infrastruktur for sluttbruker-markedet for kraft. Innføring av Elhub skal bidra til å oppnå følgende målsetninger: Effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet Kostnadsbesparelser ved at Elhub utfører et sett av oppgaver som nettselskapene ellers ville måtte ha utført hver for seg Enklere forretningsprosesser, som f.eks. leverandørbytte Tilrettelegging for leverandørsentrisk markedsmodell Utnytte det teknologiske potensialet som ligger i AMS for smarte løsninger og tjenester for både nettselskaper, leverandører og sluttkunder Nordisk harmonisering av sluttbrukermarkedene Markedsnøytralitet gjennom likebehandling av aktørene ELHUBS VIRKEMÅTE Sluttbrukermarkedet for kraft er i dag basert på et mangetil-mange forhold mellom kraftleverandører og nettselskaper. En kraftleverandør er avhengig av kontinuerlig informasjonsutveksling med sluttbrukernes nettselskaper for å kunne drive sin virksomhet. Elhub representerer en ny rolle i form av et nøytralt og sentralt bindeledd mellom nettselskapene og kraftleverandørene som gjør at alle aktørene bare har ett grensesnitt å forholde seg til. Forskjellen er illustrert i figuren nedenfor: nettselskap «I DAG SNAKKER ALLE MED ALLE» kraftleverandør 1 A 1 2 B 2 nettselskap 3 C 3 4 D 4 måleverdier grunndata sluttbruker info. bytte flytte avregningsdata Elhub vil overta en del av monopoloppgavene nettselskapene utfører hver for seg i dag. Elhub skal altså ikke løse oppgaver som kraftleverandører og markedet selv kan løse. «ALLE SNAKKER MED EN DATAHUB» kraftleverandør A B C D Elhubs rolle er sammenlignbar med den rollen NETS (tidl. BBS) har i detaljmarkedet for banktjenester. Alle data nødvendig for avregning av strømforbruk skal gjennom Elhub. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger, rapportering til balanseavregning, NECS osv. I samarbeid med bransjen har Elhub-prosjektet definert et nytt sett av markedsprosesser og meldingsformater samt en VEE-guide som skal understøtte nettselskapene i sin daglige innsamling og kontroll av måleverdier før innsending til Elhub. Database KRAFTLEVERANDØR KUNDEAVTALE SLUTTBRUKER Kundeinformasjon Markedsprosesser Måleverdiforespørsel ADMINISTRATOR AV Markedsprosesser Målepunkter Måleverdier OPPGAVER Beregning JIP- og nettap Rapportering til NSB & NECS Avviksunderlag STRUKTURER Markedsmodell Markedsaktører & roller Sluttbruker og deres kontraktrelasjoner Elhub vil tilby en markedsaktørene en WEB-portal slik at de selv kan administrere og overvåke viktige prosesser og kvaliteten av data som blir sendt inn. I portalen vil en kunne få grafisk monitoring av egne arbeidsprosesser, utføre spørringer og rapporter. Elhub er dimensjonert for å håndtere de store datamengdene som vil genereres etter hvert som AMS -målere rulles ut, og kan skaleres opp til å håndtere måleravlesninger ned til hvert 15. minutt. Målepunktinformasjon Måleverdier Markeds prosesser NETTSELSKAPER MÅLEVERDIER MÅLEPUNKT Database

3 4 PÅVIRKNING 5 Elhubs påvirkning på aktører i kraftmarkedet «Elhub er en særdeles viktig komponent for å realisere vår visjon om en elektrisk fremtid.» AUKE LONT, KONSERNSJEF STATNETT Elhub skal forholde seg til og understøtte krav som NVE fremmer i sine forskrifter. En vesentlig innstramming er at det i Elhub må være samme sluttbruker som inngår avtale om bruk av nettet og kraftleveranse i ett målepunkt, og at sluttbrukeren skal være identifisert enten ved fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Samtidig stilles det høye krav til personvern og datasikkerhet i involverte ITløsninger og i utveksling av informasjon. NETTSELSKAPER Elhub vil utføre en rekke oppgaver mot kraftmarkedet som hvert enkelt nettselskap i dag er ansvarlig for. Dette gjelder i hovedsak distribusjon av målerverdier til kraftleverandører, leverandørbytter, flytting, opphør samt sammenstilling til balanseavregning og avviksunderlag. Nettselskapene skal overføre kvalitetssikrede målerverdier til Elhub innen kl hver dag. KRAFTLEVERANDØRER Kraftleverandører vil slippe å forholde seg til det enkelte nettselskap. I stedet vil de få tilgang til alle relevante data i Elhub. Kraftleverandør får da enkelt tilgang til alle sine kunders måledata fra et nøytralt sted, hvor dataene har blitt validerte, eventuelt estimert og endret (VEE-prosessen), slik at de er korrekte uavhengig av hvor kundene er geografisk. Kraftleverandører blir ansvarlige for å oppdatere kundedata i Elhub. Elhub vil overta purring/oppfølging av prosesser mot nettselskaper og andre kraftleverandører. 3. PARTS AKTØRER Elhub vil tilby et grensesnitt for uthenting av forbruksdata for de kundene som har gitt sin fullmakt til det. Elhub skal legge til rette for at 3.part, etter direkte juridisk avtale med sluttkunden, kan hente ut måleverdidata som de trenger for å gjennomføre en tjeneste eller service ovenfor sine sluttkunder. SLUTTBRUKERE Elhub vil inkludere en løsning der sluttbrukere kan logge inn via sin side hos kraftleverandøren, se, kontrollere og gi tilgang til egne data lagret i Elhub. «Elhuben bidrar til nøytralitet mellom aktørene i kraftmarkedet.» KNUT LOCKERT, DAGLIG LEDER DEFO Gevinster for markedsaktørene etter innføringen av Elhub Funksjon Nettselskap Kraftleverandør Avregning og fakturering Kundeservice utover ordinær kundekontakt Måleverdiinnsamling og distribusjon Prosess for leverandørbytter Prosess for flytting Ingen besparelse i første versjon av Elhub. Store besparelser hvis modellen med énregning eventuelt vedtas. Noe besparelse. Bedre kvalitet på kundedata og måleverdier, samt én master for disse data gjennom Elhub gir grunnlag for at ordinær kundekontakt holder høyere kvalitet og reduserer således behovet for ekstra kundekontakt. Noe besparelse. Forenklet distribusjon til Elhub i stedet for til hvert enkelt kraftselskap, og at Elhub holder rede på relasjon leverandør måleverdier Stor besparelse. Nettselskapet skal ikke lenger utføre denne oppgaven. Vesentlig besparelse. Prosessen blir forenklet og datagrunnlaget blir bedre gjennom Elhub og bruk av fødselsnummer. Det vil signifikant øke andelen som kan utføres automatisk (selvbetjente kunder gjennom hjemmesider). Noe besparelse på grunn av mer stabilt datagrunnlag samt at man slipper å forholde seg til stander. Noe besparelse. Bedre kvalitet på kundedata og måleverdier, samt én master for disse data gjennom Elhub gir grunnlag for at ordinær kundekontakt holder høyere kvalitet og reduserer således behovet for ekstra kundekontakt. Stor besparelse. Elhub vil medføre én kilde til alle data og lik behandling av AMS data og profilmålte. VEE vil også heve effektiviteten i behandlingen av måledata. Stor besparelse. Prosessen vil bli enklere i og med at Elhub vil være grensesnittet, i stedet for hver enkelt nettselskap. Innføring av fødselsnummer vil heve datakvaliteten og signifikant øke andelen som kan utføres automatisk (selvbetjente kunder gjennom hjemmesider). Stor besparelse. Prosessen vil bli enklere i og med at Elhub vil være grensesnittet, i stedet for hver enkelt nettselskap. Innføring av fødselsnummer vil heve datakvaliteten og signifikant øke andelen som kan utføres automatisk (selvbetjente kunder gjennom hjemmesider) Leverandøravregning Stor besparelse. Elhub overtar det meste av denne Ingen besparelse oppgaven. Ukeavregning Stor besparelse. Elhub overtar denne oppgaven. Stor besparelse. Elhub overtar denne oppgaven.

4 6 FORBEREDELSER 7 Forberedelser til innføring av Elhub «Elhub bidrar til standardisering for våre medlemmer.» KRISTIN H. LIND, LEDER ENERGI KS BEDRIFT Alle markedsaktører som opererer i sluttbrukermarkedet er selv ansvarlige for at de er klare for å gå i drift på Elhub 20. februar Elhub har etablert et eget delprosjekt som skal administrere og bistå aktørene med systemtilpasning, test og sertifisering mot Elhub samt datavask og datamigrering. Vi oppfordrer alle markedsaktører til å opprette egne prosjekter for å gjennomføre sine forberedelser til Elhub. SYSTEMTILPASNING OG AKTØRTEST Etablering av Elhub medfører både funksjonelle endringer i markedsprosessene i kraftmarkedet og tekniske endringer i selve meldingsutvekslingen. For kraftleverandører og nettselskap innebærer dette at de må endre sine interne arbeidsprosesser og gjennomføre intern opplæring gjøre tilpasninger i IT-systemer og eksterne grensesnitt og sørge for at IT-systemet blir sertifisert i Edielportalen og godkjent i Elhub Det er markedsaktørene selv som er ansvarlig for punktene over, men Elhub-prosjektet vil følge opp og bistå aktørene både i planlegging og gjennomføring av sine interne prosjekter. Det er viktig at aktørene er bevisst hvilke roller de vil ha mot Elhub fordi sertifisering og godkjenning gjøres pr. rolle og ikke pr. aktør. Rollene er beskrevet i Elhub Rolle- og informasjonsmodell. Hver markedsaktør må gjennom en godkjenningsprosess i to steg som beskrevet under. 1 Aktørsertifisering i Edielportalen. Elhub vil videreføre oppsettet med test og sertifisering i Edielportalen. Denne testen vil verifisere at aktøren kan utveksle meldinger med Elhub på korrekt format i henhold til aktuell rolle. Vi vil kreve at markedsaktørens KIS-system har vært gjennom Systemsertifisering i Edielportalen før en markedsaktør kan gjennomføre aktørsertifisering. 2 Godkjenning i Elhub. Denne prosessen omfatter Systemgodkjenning og Aktørgodkjenning. Systemgodkjenning er en fullstendig funksjonell endetil-ende test av en markedsaktørs IT-system mot Elhub. Aktørtesten er mindre omfattende og skal verifisere at aktører kan gjennomføre et utvalg av ende-tilende prosesser med Elhub via et godkjent IT-system. Godkjenning i Elhub forutsetter at markedsaktører har endret sine interne arbeidsprosesser i forhold til Elhub Det vil utarbeides en sjekkliste for systemtilpasning og aktørtest som kan hjelpe aktørene i planlegging av de aktivitetene hver aktør må gjennomføre for å oppnå godkjenning i Elhub. Se DATAVASK OG DATAMIGRERING Forut for idriftsettelse av Elhub må grunndata, strukturdata og måledata fra aktørenes kundedatasystemer kvalitetssikres og migreres over til Elhub slik at data i Elhub er korrekte og konsistente med aktørenes data. Elhub-prosjektet vil etablere og publisere overordnede prosesser for gjennomføring av migreringen, definere krav til datainnhold og datakvalitet samt etablere og drifte en sentral migreringsplattform (DAM) der aktørene kan laste opp sine data på et spesifisert format som er tilpasset Elhubs informasjonsmodell. Kraftleverandører og nettselskapene er ansvarlige for å: Gjennomføre datavask på egne data i henhold til Statnetts krav. Gradvis migrere data til DAM på spesifisert filformat og i henhold til definert migreringsprosess. Markedsaktørene skal starte å migrere inn data fra høst 2015 og skal fortsette å sende inn kompletterende data i månedlige iterasjoner frem mot Go-Live i februar Følgende er eksempler på kvalitetssikring av data før migrering til Elhub: Målepunktinformasjon. Sikre at alle målepunkter er identifisert og har gyldig GSRN-nr (tidligere EAN-nr). Dette inkluderer forbruksmålepunkter, utvekslingsmålepunkter og produksjonsmålepunkter. Fjern duplikater. Kundeidentifikasjon. Innhent/sjekk fødselsnr mot folkeregisteret* og organisasjonsnr mot Brønnøysundregisterene (Enhets- og Frivillighetsregisteret). Erstatt organisasjoner som ikke har organisasjonsnr med en ansvarlig person med fødselsnr, eventuelt få kunden til å opprette et organisasjonsnummer. Splitt navn i fornavn/etternavn. Målepunktadresser. Sjekk gyldighet mot Matrikkelen. Dette er ikke påkrevd for Elhub, men bidrar til å øke datakvaliteten og er også viktig for bransjen i forbindelse med utrulling av AMS. Kundeadresser og kontaktinformasjon. Sjekk mot kunden. Dette er ikke påkrevd for Elhub, men bidrar til å øke datakvaliteten og er også viktig for bransjen i forbindelse med utrulling av AMS. Avgiftsinformasjon. Sjekk om satser er riktige i forhold til type forbruk på målepunkt. Næringskode. Sjekk at næringskode er definert for målepunkter med bedriftskunder og er i henhold til type forbruk på målepunkt. Migreringsprosjektet vil sjekke konsistens mellom data mottatt fra kraftleverandør og nettselskaper. Ved inkonsistens må kraftleverandører og nettselskaper ta kontakt med hverandre for å sikre at registrert informasjon på et målepunkt er den samme for begge aktører. Dersom data fra nett og kraft på et målepunkt fortsatt er inkonsistent ved Go-Live tidspunktet vil data fra nett legges inn i Elhub. For å kunne gjøre saldooppgjør bakover i tid samt utføre elsert-rapportering skal informasjon om måleverdier ha historikk tilbake til 1. januar 2016 mens porteføljeinformasjon og kritisk målepunktinformasjon skal ha historikk tre år tilbake i tid, dvs. fra Nettselskapene bes innhente reelle måleravlesninger ved årsskiftet 2015/2016 samt ved første månedsskifte etter etablering av NBS. Elhub-prosjektet vil stille krav til datakvalitet for migrerte data på målepunktnivå. Et målepunkt defineres som feil dersom målepunktet mangler, et obligatorisk felt tilknyttet målepunktet mangler, eller et felt tilknyttet målepunktet har en kritisk feil. Se for detaljert oversikt over hvilke datafelter som skal migreres til Elhub med tilhørende kritikalitetsnivå, krav til historikk og kvalitetskrav ved hver milepæl. * Forutsetter endelig beslutning fra NVE etter tilleggshøring

5 8 TIDSPLAN 9 Tidsplan og milepæler for markedsaktører For å sikre at alle aktører har jevn progresjon i arbeidet og er klare for idriftsettelse av Elhub på planlagt dato har Elhub-prosjektet utarbeidet nedenstående aktivitet- og milepælsplan for aktørsertifisering og datamigrering. Se for mer detaljer om hver aktivitet. OVERORDNET TIDSPLAN SYSTEMTILPASNING, TEST OG MIGRERING Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 DATAVASK OG MIGRERING SYSTEMTILPASNING / TEST M Grunnleggende datavask Pilot migrering Uttrekk grunndata Systemtilpasning M Systemsertifisering Edielportal M M Kontinuerlig datavask og datavedlikehold Inkrementell migrering Systemgodkj. Elhub M Aktørsert. Edielportal Aktørgodkjenning Elhub M Elhub GO-LIVE Elhub-prosjektet vil, i samarbeid med NVE, følge opp alle aktørene ved hver milepæl. NVE kan fatte vedtak om tvangsmulkt for selskaper som ikke kan dokumentere fremdrift i henhold til milepælsplanen. Merk at datoen for en gitt milepæl er siste frist for når alle aktører skal ha passert milepælen. Hver enkelt aktør oppfordres til å planlegge for å passere milepælen for sin egen del i god tid før den spesifiserte datoen. Milepæl Akseptansekriterier Anbefalt status M M M M M M Statnetts datakvalitetsundersøkelse er besvart Aktør har oversendt målepunkt-, kontrakt- og kundefiler for hele porteføljen til Elhubs migreringsplattform (DAM) Aktør har oversendt målepunkt-, kontrakt- og kundefiler for hele porteføljen til Elhub DAM, med gjeldende data frem til eller senere Datakvalitetskrav for M3 oppfylt Aktørs system skal være sertifisert i Edielportalen og klar for systemgodkjenning i Elhub Aktør har oversendt målepunkt-, kontrakt-, kunde- og måleverdifiler for hele porteføljen til Elhub DAM, med gjeldende data frem til eller senere Datakvalitetskrav for M4 oppfylt Aktørs system skal være godkjent i Elhub Aktør har oversendt målepunkt-, kontrakt-, kunde- og måleverdifiler for hele porteføljen til Elhub DAM, med gjeldende data frem til eller senere Datakvalitetskrav for M5 oppfylt Aktør er sertifisert i Edielportalen og er klar for godkjenning i Elhub Aktør har inngått brukeravtale med Elhub Aktør har oversendt målepunkt-, kontrakt-, kunde- og måleverdifiler for hele porteføljen til Elhub DAM, med gjeldende data frem til eller senere Datakvalitetskrav for M6 oppfylt Aktør er godkjent i Elhub (Market Trial er gjennomført) Aktør har utarbeidet overordnet plan for datavask og migrering Aktør har spesifisert krav til endringer i sine IT-systemer Aktør har utarbeidet overordnet plan for systemtilpasning og test Grunnleggende datavask er gjennomført Alle målepunkter er unike med GSRN/EAN (Ingen duplikater) Organisasjonsnummer er innhentet for alle bedriftskunder Støtte for innhenting av fødselsnr er implementert i aktørs IT-system Fødselsnummer er innhentet for alle personkunder Kraftleverandør har implementert prosess for kvalitetssikring og vedlikehold av fødselsnummer Ved eventuell endring av milepælene vil oppdatert milepælsplan til enhver tid ligge tilgjengelig på

6 10 INFORMASJON XXXXXXXX 11 NBS (Nordic Balance Settlement) Den 18.april 2016 overtar esett Oy det operative ansvaret for balanseavregningen i Norge. Felles markedsregler, tekniske standarder og avtaler i Finland, Sverige og Norge vil bidra til enklere markedsadgang på tvers av landegrenser, bedre konkurranse og lavere systemkostnader. NBS-modellen innebærer endrede tidsfrister for rapportering av avregningsunderlaget og at nettavregningsområder innføres også i Norge. Komponentkoder vil utgå. Det er utviklet en håndbok som skal lette markedsaktørenes forståelse og implementering av den nye avregningsmodellen. Håndboken er tilgjengelig på Etter idriftsetting av NBS og inntil Elhub er i drift skal norske nettaktører rapportere avregningsunderlaget til esett. Når Elhub idriftsettes overtar Elhub rapporteringsansvaret for målerverdier til balanseavregningen. Elhub vil sørge for de nødvendige aggregeringene og rapportere verdier i henhold til tidsfrister i NBS. Det enkelte nettselskap vil fremdeles være ansvarlig for datakvaliteten. «Elhuben er et fremskritt som forenkler hverdagen for våre medlemsbedrifter og bidrar til et velfungerende og enkelt strømmarked for kundene.» OLUF ULSETH, ADM. DIR. ENERGI NORGE Balanseansvarlige skal som i dag rapportere produksjonsplaner og systemdata til Statnett, mens bilaterale handler skal rapporteres til esett. Dette skjer uavhengig av Elhub.

7 Kontaktinformasjon Elhub-prosjektet ønsker tett dialog med markedsaktørene og vi oppfordrer aktørene til å ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe. Vi har opprettet følgende epost-adresser: For generelle henvendelser om prosjektet, om Elhubs funksjonalitet og markedsprosesser For henvendelser knyttet til systemtilpasning, test og sertifisering mot Elhub For henvendelser knyttet til datavask og datamigrering Prosjektet vil fortløpende publisere spesifikasjoner, informasjon og status på prosjektets nettsider Detaljinformasjon om systemutvikling, aktørtest, datavask og datamigrering legges ut under delområdet «Test og Migrering».

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Dagskonferanse om Elhuben

Dagskonferanse om Elhuben Dagskonferanse om Elhuben Den norske datahuben Energi Norge i samarbeid med Statnett og NVE 21. mai 2015 Siste nytt om status for Elhubprosjektet 29.05.2015 Bunntekst 2 Det formelle grunnlaget Statnett

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen.

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Datakvalitetsundersøkelse for kraftleverandører Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Webinar I. Aktørsertifisering

Webinar I. Aktørsertifisering Webinar I Aktørsertifisering Fokus for dette webinaret Milepælsplan M5 krav Aktørsertifisering fra A til Å Innføringsplan for markedsaktørene Aktørtesting i 2 steg M5: Aktørsertifisering mot Edielportalen

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Forutsetninger revidert plan

Forutsetninger revidert plan Forutsetninger revidert plan Elhub på plan for produksjonssetting 1. februar 2017 NBS innføring gjøres før Elhub innføring NBS Go-Live i Norge senest 15. oktober 2016 NBS markedstest Q2 2016 Overordnet

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.03.2015 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon

Detaljer

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere ENERGI 1-KONFERANSE 13. september 2016 Cathrine Å. Hagen Seksjon for sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE AMS Kundesentrisk markedsmodell

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

AMS Måleforum Vest November 2010

AMS Måleforum Vest November 2010 AMS Måleforum Vest November 2010 Arne Venjum, NVE Resymé av AMS-prosessen 2007: OED: Bør AMS-prosessen settes i gang? Econ-rapport (mai 2007) - Kost/nytteanalyse NVE (juni 2007): AMS-prosessen bør igangsettes

Detaljer

Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test. Nydalen, Oslo 08. september 2016

Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test. Nydalen, Oslo 08. september 2016 Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test Nydalen, Oslo 08. september 2016 Agenda ekspertgruppemøte 08.09.2016 09:30-10.45 Gjennomgang av overordnet status Utkast til ny Elhub milepælsplan 10:45-11:00 Pause

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar 2017 Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Overordnet beskrivelse av Go Live-prosessen - Prinsipper Go Live er en komplisert prosess for både

Detaljer

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Nordisk balanseavregning Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Det nærmer seg! Alle må gjøre de nødvendige forberedelser - Mange små og store endringer - Håndboken bør alle lese Nødvendige systemtilpasninger

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS)

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS) Norges vassdrags- og energidirektorat Vår dato 25.9.2014 nve@nve.no Deres dato juni 2014 Att: Ove Flataker Vår referanse Deres referanse Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN

Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN EVRYS Informasjonstjenester gir deg tilgang til oppdaterte registre som er tilgjengelige til enhver tid, og levert på den måten du foretrekker

Detaljer

Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. November 2015

Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. November 2015 Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. November 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.11.2015 09:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Gjennomgang av overordnet tidsplan for

Detaljer

Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test. Nydalen, Oslo 23. mars 2017

Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test. Nydalen, Oslo 23. mars 2017 Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test Nydalen, Oslo 23. mars 2017 Agenda ekspertgruppemøte 23.3.2017 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet og diskusjon om plan fremover 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00

Detaljer

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Versjon 1.0 28.08.2015 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Hvordan sende inn data... 3 2.1 Før man lager uttrekk... 3 2.2 Hvordan laste

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Infodag om NBS og Elhub

Infodag om NBS og Elhub Infodag om NBS og Elhub Elhub - Den norske datahuben 21. april 2015 Informasjonsmøte om NBS og Elhub Agenda del 2 12.30-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 Endringer i avregningsforskriften v/kalle Ellingard

Detaljer

Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter

Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter Versjon 1.0 06.11.2015 Innhold Endringslogg... 1 1. Om dette dokumentet... 2 1.1 Konsesjonskraft... 3 1.2 Erstatningskraft...

Detaljer

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015 Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status Statnett 12.februar 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen,

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen, Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live Gardermoen, 11.01.2017 Agenda Gjennomgang av testløpet frem mot Elhub Go Live for alle markedsaktører Gjennomgang og demonstrasjon av aktørsertifisering

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Agenda Ringeriks-Kraft AMS Generelt Vurderinger hos Ringeriks-Kraft Erfaringer hos Ringeriks-Kraft

Detaljer

Elhub for energibransjen

Elhub for energibransjen 5. September 2017 Elhub for energibransjen Scandic Oslo Airport Gardermoen Agenda 09:00 Registrering 09:30 Velkommen 09:35 Hvordan endrer Elhub kraftmarkedet? Kalle Ellinggard, seniorrådgiver, NVE 10:05

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder

A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder EIDEFOSS: Kraft 7 Forslag til forskriftstekst Kraft Alle måleverdier

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Viktigste læringspunkter

Viktigste læringspunkter Status Forskrift 301 "rett rundt hjørnet" Implementeringsprosjekt på plan detaljert design 1. august Møte med Skattedirektoratet ang vask mot Folkeregisteret NVE får fullmakt til å håndtere tillatelse,

Detaljer

Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM

Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM Versjon 1.1 10.03.2016 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Uttrekk av datafiler... 3 2.1 Sensitive data... 3 2.1.1 Sperrede adresser... 3 2.2 Uttrekksfiler

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning

Detaljer

Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen

Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen Smartgridsenterets fagdag NTNU, 14.april 2016 Heidi Kvalvåg Seksjonsleder Sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE Et kraftmarked i endring Brukerne i sentrum

Detaljer

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre Workshop Smart Strøm Gardermoen 28.3.2012. Einar Westre Målet for workshopen Tilby bransjen innsikt og status i utredninger og arbeid med avklaring av relevante forhold for bedriftenes opphandling og utrulling

Detaljer

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2.

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2. Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS Klaus Livik Nettkonferansen 2009 1. og 2. desember Innhold Smart Grid en realitet, mulighet eller forbigående floskel?

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Statnett Kapittel 2 Kapittel Statnett INNHOLD Avregningsansvarlig 2014 side 4 Balanseavregning side 6 Elhub side 12 Systemstøtten for Ediel side 16 Opprinnelsesgarantier

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NVE ENDRINGER I FORSKRIFT OM MÅLING, AVREGNING OG SAMORDNET OPPTREDEN VED KRAFTOMSETNING OG FAKTURERING AV NETTJENESTER

HØRINGSUTTALELSE NVE ENDRINGER I FORSKRIFT OM MÅLING, AVREGNING OG SAMORDNET OPPTREDEN VED KRAFTOMSETNING OG FAKTURERING AV NETTJENESTER Deres referanse Vår referanse Dato 1. mars 2015 OH 27.04.2015 Norges vassdrags- og energidirektorat O Flataker Pb 5091 Majorstuen 00301 Oslo HØRINGSUTTALELSE NVE ENDRINGER I FORSKRIFT OM MÅLING, AVREGNING

Detaljer

Norges vassdrags- og energiverk Vår dato 09.08.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Klikk her for postnummer og sted Deres referanse

Norges vassdrags- og energiverk Vår dato 09.08.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Klikk her for postnummer og sted Deres referanse Norges vassdrags- og energiverk Vår dato 09.08.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato Klikk her for postnummer og sted Vår referanse Deres referanse Innspill fra Energi Norge til Statnetts ESK rapport

Detaljer

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Elhub En norsk Elhub i praksis Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Hvordan Hvordan vil Elhub fungere? Hvordan påvirker det aktørene og hva forventer vi av aktørene i tiden fremover? Fokusere på de

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prøveprosjekt vannmålere Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prosjektets formål og mål Ø Prosjektet skal gi beslutningsgrunnlag for å vurdere om Oslo kommune skal innføre vannmåler hos privatabonnenter

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 15. september 2014 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere Agenda ekspertgruppemøte 15.9.2014 9:30-10:15 Velkommen

Detaljer

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Agenda ekspertgruppemøte 2.2.2017 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet Systemgodkjenning, Pilot markedstest og Go Live simulering

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer