Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern"

Transkript

1 Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1 Versjon 1, 06. mars 2014

2 Innhold 1. Mandat og prosess Forutsetninger Løsningsforslag Evaluering av løsninger Møte med bransjeaktører Anbefalt løsning Innkomne kommentarer og innspill til 4/ Side 2 Versjon 1, 06. mars 2014

3 1. Mandat og prosess I oppdragsbrevet fra NVE til Statnett , skriver NVE følgende: NVE forutsetter at sluttbruker skal ha kontroll på hvem som har tilgang til data i datahuben. Prosjektet bør derfor utrede konsekvenser for personvern ved innføring av datahub og vurdere hensiktsmessige kompenserende tiltak for å ivareta personvernhensyn i datahuben. Utredningen bør vurdere hvordan sluttbruker skal få tilgang til måleverdier og andre opplysninger om sluttbrukeren i datahuben og kontrollere hvem som har tilgang til disse dataene. Dette dokumentet utgjør utredningen knyttet til den delen av løsningen som går på hvordan sluttbruker skal få adgang til måleverdier og andre opplysninger om sluttbrukeren i datahuben og kontrollere hvem som har tilgang til disse dataene. Prosessen for denne utredningen er som følgende: 1. Elhub prosjektet diskuterer ulike løsningsforslag med ekspertgruppen Kundeadministrasjon. 2. Prosjektet utarbeider et notat som beskriver ulike løsninger og deres fordeler og ulemper. 3. Et utvalg fra bransjerådet inviteres til en workshop for å diskutere preferert løsning. 4. Prosjektet ferdigstiller utredning og anbefalt løsning til NVE inklusiv innspill fra bransjen. Side 3 Versjon 1, 06. mars 2014

4 2. Forutsetninger Ved innføring av AMS og Elhub vil følgende bli lagt til grunn: Løsningen skal være enkel og forståelig for forbrukeren. Nettselskap og Elhub vil lagre kundedata og tilhørende måleverdier uten eksplisitt fullmakt fra sluttbruker. Dette blir regulert gjennom forskrifter og nettleiekontrakt. Kraftleverandør vil lagre kundedata og tilhørende måleverdier etter fullmakt fra sluttbruker. Dette blir regulert gjennom avtale mellom kraftleverandør og sluttbruker og kan være en bransjestandard. En kraftleverandør skal ikke ha innsyn i hvilke andre kraftleverandører kunden har, med mindre kunden har gitt fullmakt til dette. En løsning må dekke kravene i personvernloven og tilhørende forskrifter (se forøvrig vedlegg). Relevante krav innebærer: o Sluttbruker har rett til å bli informert om innsamling og bruk av personopplysninger. o Sluttbruker har rett til kostnadsfritt å få innsyn i de opplysninger som er registrert og skal også gis mulighet til å få slettet eller korrigert opplysninger som er feilaktige eller misvisende. o Sluttbruker har rett til å få en manuell vurdering av avgjørelser som fullt ut er basert på automatisert behandling av personopplysninger, dersom den avgjørelse som tas er av vesentlig betydning for sluttbruker. o Sluttbruker har rett til å få en manuell vurdering av avgjørelser som fullt ut er basert på automatisert behandling av personopplysninger, dersom den avgjørelse som tas er av vesentlig betydning for sluttbruker. o Aggregert sluttbrukerforbruk på mere en 5 husstander ansees ikke som personinformasjon, f.eks. sum forbruk i et nettområde eller i en bydel. Kravene til personvern gjelder privatkunder og ikke næringskunder. Kraftleverandører og tredjepartsleverandører vil gjennom avtale med Elhub (bruksvilkår), ha tilgang til sluttbrukers målepunkt-id gjennom oppslag tilsvarende dagens NUBIX løsning. For å få tilgang til sluttbrukers måledata, må kraft- og tredjeparts leverandører ha fullmakt fra sluttbruker (typisk som en del av standardkontrakten). Her må det reguleres hvilke historiske data tilgangen omfatter, f.eks. data fra forrige kraftleverandør og data for andre målepunkt (når kunden har flyttet). Sluttbruker skal ha mulighet til påvirke hvem som har tilgang til måleverdier og hvordan tilgangen trekkes tilbake. Dagens forskrift, hvor netteier er forpliktet til å gi sluttbruker tilgang til egne data, vil bli endret slik at plikten ligger på Elhub. Netteier vil fortsatt ha ansvar for innhenting og oppdatering av målerverdier i Elhub, og grunndatainformasjon om måler og anleggsadresse. Kraftleverandør vil ha ansvar for kundeinformasjon som f.eks. fakturaadresse og balanseansvarlig for målepunktet. Elhubs målerverdilagring er 3år på timesoppløsning (forskriftsstyrt). Kraftleverandører og tredjeparter kan lagre måleverdier for lengre periode etter avtale med sluttbruker. Tredjepartsleverandører må ha funksjonalitet for å registrere at det er gitt tilgang til måledata, enten via BRS eller som funksjonalitet i tilgangsapplikasjonen. All forespørsel på målepunkt og hvem som har fått tilgang må loggføres av Elhub. Side 4 Versjon 1, 06. mars 2014

5 3. Løsningsforslag En systemløsning vil måtte inneholde følgende hovedelementer: Tilgangskontroll o Det må eksistere en funksjon for å gi sluttbruker tilgang til sine måleverdier. Tilgangskontroll må ivareta datasikkerhet og sluttbrukerens integritet. Visning av informasjon o Sluttbruker må presenteres for sine måleverdier. Nedlasting av informasjon på standardisert format o Sluttbruker må ha mulighet til å laste ned sine måleverdier på et standardisert elektronisk format, f.eks. predefinert csv format. Det er flere mulige løsninger og vi vil i det følgende presentere tre alternativer som vi anser som mest relevante. Alternativ 1 Alternativ 1 er skissert nedenfor: Sluttbruker får tilgang til egne data via sin aktive kraftleverandør og eventuell tredjepartsleverandør for de målepunktene de respektive avtalene gjelder for. Dersom sluttbruker har flere kraftleverandører kan han eller hun velge å gi fullmakt til sine måleverdier på tvers av disse, f.eks. at kraftleverandør A får tilgang til måleverdier på et målepunkt som kraftleverandører B har kraftleveranse på. Kraft- og tredjepartsleverandører har tilgang til måleverdier gjennom andre forretningsprosesser mot Elhub. Leverandørene har da sine egne grensesnitt mot sluttbrukeren som oppfyller kravene i kapittel 2 ovenfor. Tilgangskontroll blir administrert mellom sluttbruker og den enkelte leverandør som er gitt fullmakt. Sluttbruker må således selv holde rede på hvilke leverandører som har tilgang til sine data. Side 5 Versjon 1, 06. mars 2014

6 Sluttbruker kan/bør ikke få tilgang til all informasjon i Elhub, f.eks. hvilke leverandører han har på andre målepunkt, evt. hvilke leverandører han har hatt. Sluttbruker må henvende seg direkte til Elhub for å få vite all informasjon som Elhub har om han/henne. Dette vil prosesseres gjennom en egen rutine, f.eks. gjennom et elektronisk skjema som ligger på Elhub sine hjemmesider. Det vil bli en utfordring å gjøre sluttbruker kjent med denne muligheten. Alternativ 2 Alternativ 2 er skissert nedenfor: Elhub tilbyr en web løsning hvor sluttbruker kan logge seg inn, uavhengig av sin kraftleverandør, og få tilgang til alle opplysninger om seg selv, sine kraftleverandører og sine måleverdier. Som et minimum må Elhub kunne formidle data som en sluttkunde kan kreve i henhold til personvernlovgivning. Sluttbruker kan i denne løsningen administrere tilganger direkte i Elhub for egne målepunkter. F.eks. fjerne tilgang til målerverdier for de leverandører som ikke er nåværende kraftleverandør på målepunktet. Kraftleverandørene eller tredjepart har sine egne grensesnitt mot kunden og tilbyr således informasjon om kundeforholdet inklusiv måleverdier på den måte de selv måtte ønske. De må imidlertid opplyse kunden om muligheten til å logge seg på Elhub direkte via Elhubs hjemmeside. Det vil bli en utfordring å gjøre sluttbruker kjent med muligheten til å logge seg på Elhub direkte via Elhubs hjemmeside. Side 6 Versjon 1, 06. mars 2014

7 Alternativ 3 Alternativ 3 er skissert nedenfor: Kraftleverandøren eller tredjepart tilbyr sluttbrukeren informasjon om måleverdier som i alternativ 1. Elhub tilbyr alle kraftleverandører en "WEB Plug-In" for tilgangskontroll og visning av grunndata, som kraftleverandøren er forpliktet til å integrere i sine hjemmesider. Gjennom denne "WEB Plug-in" kan sluttbrukeren logge seg på og få tilgang til de faste data som Elhub har lagret, blant annet alle kraftleverandører som han/hun har gitt tilgang til sine data. Sluttbrukeren kan da kansellere tilgang til leverandører hvis forretningsprosessen tillater det, f.eks. dersom kraftleverandøren ikke er nåværende kraftleverandør på målepunktet. Tredjepartsleverandører vil også kunne integrere "Web Plug-in" i sinne hjemmesider, men da på frivillig basis. Sluttbruker henvender seg først og fremst til kraftleverandør eller tredjepartsleverandør, men kan henvende seg direkte til Elhub for å få vite all informasjon som Elhub har om han/henne. Dette vil skje gjennom en egen rutine, f.eks. gjennom et elektronisk skjema som ligger på Elhub sine hjemmesider. Det bør skilles mellom privatkunder og bedriftskunder i løsningen, der bedriftskunder må ha støtte for enkelt å administrere multiple fullmakter i en avtale. Side 7 Versjon 1, 06. mars 2014

8 4. Evaluering av løsninger Tabellen nedenfor lister opp fordeler og ulemper med de alternative løsninger. Alternativ Fordeler Ulemper Alt. 1 Sluttbruker skal bare forholde seg til sin kraftleverandør. Kraftleverandørene / tredje part har full kontroll på informasjonsflyten til sluttbruker. Ingen on-line sluttbrukeradministrasjon i Elhub. Ingen direkte grensesnitt fra Elhub mot sluttbruker, unngår slike problemstillinger rundt autorisasjon og sikkerhet. Ingen ekstra grensesnitt mot Elhub for måleverdiuthenting, bruker standard markedsprosess. Presentasjon av måleverdier blir et konkurranseelement. Sluttbruker med flere forskjellige kraftleverandører må henvende seg til de individuelle kraftleverandører for å få tilgang til egne måleverdier. Sluttbruker har ingen elektronisk oversikt over og kan ikke styre hvem han/hun gitt fullmakt til og om disse har tilgang etter endt kundeforhold. Kraftleverandører må "reguleres" slik at de oppfyller en minimums regulert informasjonsplikt ovenfor kunden. Kraftleverandør må forplikte seg til å ha fullmakt til å innhente historiske måleverdier utover nåværende leverandørforhold i sine avtaler. Vanskeligere å overvåke markedet i forhold til aktørenes adferd. Alt. 2 Sluttbruker kan forholde seg til en kraftleverandør eller tredjepart for måleverdiinformasjon og presentasjon. Sluttbruker får tilgang til alle egne måledata, uavhengig av kraftleverandør, tid og antall målepunkter i eie. Enklere for sluttbruker å følge opp fullmakter gitt til kraftleverandør/tredjepart siden dette ligger i Elhub. Enklere for tredjeparter, da disse forholder seg direkte til Elhub, slik som kraftleverandørene gjør. Enklere å implementere overstyring for å stenge ute useriøse aktører. Presentasjon av måleverdier blir et konkurranseelement. Mer funksjonalitet i Elhub. Sluttbruker må bruke godkjent autorisasjonsmetode som Min-ID, Bank-ID eller lignende for å logge seg på Elhub, men dette gir også bedre sporbarhet og kontroll. Ekstra funksjonalitet må lages i Elhub for å oversende måleverdier på målepunkter utover de som kraftleverandøren har leveranseavtale for. Elhub får indirekte et større supportansvar for alle sluttbrukere. Sluttbruker må aktivt gi tilgang til at kraftleverandør eller tredjepart får utlevert/lest målerverdier som det ikke allerede er avtale for. Alt. 3 Sluttbruker kan forholde seg til en kraftleverandør eller tredjepart for Mer funksjonalitet i Elhub. Sluttbruker må bruke godkjent autorisasjonsmetode som Min-ID, Side 8 Versjon 1, 06. mars 2014

9 måleverdiinformasjon og presentasjon. Høyere sikkerhet ved innføring av autorisasjonsmetode som f.eks. Min-ID. Enklere for sluttbruker å følge opp fullmakter gitt til kraftleverandør/tredjepart siden dette ligger i Elhub. Enklere for tredjeparter, da disse forholder seg direkte til Elhub, slik som kraftleverandørene gjør. Enklere å implementere overstyring for å stenge ute useriøse aktører. Presentasjon av måleverdier blir et konkurranseelement. Bank-ID el. lignende for å logge seg på Elhub, men dette gir også bedre sporbarhet og kontroll. Ekstra funksjonalitet må lages i Elhub for å oversende måleverdier på målepunkter utover de som kraftleverandøren har leveranseavtale for. Elhub får indirekte et større supportansvar for alle sluttbrukere. Sluttbruker må aktivt gi tilgang til at kraftleverandør eller tredjepart får utlevert/lest målerverdier som det ikke allerede er avtale for. For å diskutere hvilken løsning som er best er det hensiktsmessig å sette opp kriterier for hva en god løsning bør oppfylle: Personvern Strømforbruk er persondata og således gjenstand for personvernlovgivningen. Dataene skal ikke komme på avveie og kunden må ha reell styring på hvem som skal ha tilgang til disse dataene utover nettselskap, Elhub og til enhver tid gjeldende strømleverandør. Enkel tilgang til egne data for sluttbruker Kunden eier sine egne måledata og skal ha enkel tilgang til disse. Dette inkluderer at all historikk er tilgjengelig og uavhengig av kraftleverandør og antall målepunkt (forbrukssteder). Videre må det være enkelt for kunden å forstå hvordan han/hun får tilgang og gir tilgang til kraftleverandør og tredjepart. Leverandørsentrisk markedsmodell Sluttbruker bør i så stor grad som mulig ha kun et kontaktpunkt i forhold til sin strømleveranse. Utvikling og konkurranse om nye tjenester Flest mulig produkter og tjenester i strømmarkedet bør konkurranseutsattes. Nye innovative tjenester og løsninger vil kunne bli utviklet, som f.eks. intuitiv og god presentasjon av forbruk, energirådgivning, og valg av optimal kraftleverandør i.f.t. energiforbruk. Kraftleverandører skal kunne konkurrere på like vilkår for å levere disse tjenestene. Kostnadseffektive løsninger De ulike alternativene vil representere ulike kostander og må således tas med disse i vurderingene. De forskjellige sikkerhets-, og applikasjonsløsninger har følgende kostnadsprofiler: Side 9 Versjon 1, 06. mars 2014

10 Alt.1: Ingen merkostnad for Elhub eller kraftleverandørene utover det som uansett vil medfølge. Alt.2: Merkostnad for Elhub på ca MNOK ved å implementere webløsningen. Videre må løsningen opplyses om både fra sentralt hold og fra hver kraftleverandør. Mulig opplysningen må med på fakturaen som en standardopplysning, på tilsvarende måte som informasjon om varedeklarasjon. Alt.3: Merkostnad for Elhub på ca. 6-8 MNOK ved å implementere WEB Plug-in løsningene. Videre må alle kraftleverandører inkludere denne i sine hjemmesider, men dette siste vil utgjøre en lav kostnad ved moderne web plattformer (støtte for "iframe"). I diskusjon av mulige løsninger vil disse kriteriene legges til grunn. Tabellen nedenfor vurderer alternativene opp mot kriteriene: Side 10 Versjon 1, 06. mars 2014

11 5. Møte med bransjeaktører Workshop ble avholdt 18. februar 2014 i Statnetts lokaler N33. Følgende deltok i møtet: Petter Sandøy (BKK) Arnstein Flaskerud (Fjordkraft) Eilert Henriksen (FEAS) Frode Otnes (Hafslund Strøm) Magnus Olsen (Lyse Marked) Hans Petter Andersen (Agder Energi) Karl Magnus Ellinggaard, observatør (NVE) Ole Haugen (Energi Norge) Kristin Lind (KS Bedrift) Arvid Bekjorden (DEFO) Tor B. Heiberg (Statnett) Jan M. Strand (Statnett) De ulike alternativer ble diskutert i møtet og det ble konsensus om at alternativ 3, som beskrevet ovenfor, var det beste alternativ. Videre prosess ble avtalt og er følgende: 1. Dokumentet justeres med innspill fra dette møtet, ferdig 21/ Ny versjon av dokumentet sendes ut 21/ , med svarfrist 4/ Dokument oppdateres og sendes til NVE med ev. vedlegg, 7/ I etterkant kom det inn forslag til justeringer som vi har valgt å legge i kapittel Anbefalt løsning Bransjen har diskutert alternativene og har anbefalt løsningsalternativ 3 Side 11 Versjon 1, 06. mars 2014

12 7. Innkomne kommentarer og innspill til 4/ I arbeidet med de forskjellige alternativene, så har workshopmedlemmene levert innspill til utredningen. Noen er implementert i kapitlene over. Alle skriftlige innspill er som følger: Fjordkraft (Arnstein Flaskerud) Pkt. 2 forutsetninger Kommentar til tredje kulepunkt: Andre parts tilgang til data er helt fundamentalt for at markedet skal kunne fungere. Vi tenker at kraftleverandørs rett til å motta og lagre data knyttet til leverandørrollen må være regulert gjennom forskrifter. Kraftleverandør har krav på måleverdier for å kunne levere strøm til kunden (ref. dagens forskrift 3.7 og 3.8). Det er nødvendig at strømleverandør lagrer kundedata og måleverdier i forbindelse med anmelding og avregning av kraftkjøp, sluttbrukeravregning og sluttbrukerfakturering. I tillegg har kraftleverandør behov for nevnte data i forbindelse med prosesser som oppstart, avslutning, flytting og leverandørbytter. Ut over dette vil det være aktuelt å be om fullmakt for lagring av data som ønskes benyttet til andre tjenester gjerne ved en standardavtale for bransjen. Pkt. 3 Alternativ 3 Figuren er bra, men kan bli enda tydeligere på at kunden først logger seg på hos kraftleverandøren (evt. tredjepart) se forslag til forenkling og tydeliggjøring av figuren. Det må også presiseres at Elhub ikke skal levere måledata direkte til kunden. Dersom kraftleverandøren benytter sikker identifisering (Min-ID, Bank-ID ) bør det ikke være nødvendig at kunden må identifisere seg en gang til for å få tilgang til fullmaktskontroll og grunndataoppslag i Elhub. Side 12 Versjon 1, 06. mars 2014

13 Agder Energi (Hans Petter Andersen) Arnstein har kommet med noen kommentarer som jeg kan slutte meg til. Forøvrig: Under pkt. 2. Forutsetninger Syvende kulepunkt om bruksvilkår. Bør det være en knytning om automatisk tilgang til data gjennom omsetningskonsesjonen for kraftleverandører og at tredjeparter håndteres som beskrevet? Bør det stå skrevet her at det er en forutsetning om at det har en pris å være tilknyttet Elhub? (I Danmark er det ingen betaling, men man har en godkjenningsordning (så vidt jeg har forstått). Nest siste kulepunkt klarte jeg ikke å tolke, men hvis vi får inn HA er det ok Tredjeparts leverandører må HA funksjonalitet for å registrere at det er gitt tilgang til måledata, enten via BRS eller som funksjonalitet i tilgangsapplikasjonen. Under pkt. 4 Alternativ 2: Første kulepunkt. Det er bare presentasjon av den spesifikke kraftleverandørens leveranser som presentere i denne løsningen. (Se på formuleringen, kanskje den bør tas ut) Pkt. 6. Anbefaling Vi bør ha med en presisering om at tilgang til Elhub forutsetter omsetningskonsesjon/avtale. Lyse (Magnus K. Olsen) Jeg støtter innspill fra Arnstein og har i tillegg følgende kommentarer: Pkt. 2 Forutsetning 4 siste punkt. Dagens forskrift hvor netteier er forpliktet til å gi sluttbruker tilgang til egne data, vil bli endret slik at plikten ligger på Elhub. Netteier vil fortsatt ha ansvar for innhenting og oppdatering av målerverdier i Elhub, og grunndatainformasjon om måler og anleggsadresse. Kraftleverandør vil ha ansvar for kundeinformasjon som f.eks. fakturaadresse og balanseansvarlig for målepunktet. Forslag til ny tekst Dagens forskrift hvor netteier er forpliktet til å gi sluttbruker tilgang til egne data, vil bli endret slik at plikten for å gjøre måleverdier tilgjengelig for kraftleverandør ligger på Elhub. Netteier vil fortsatt ha ansvar for innhenting og oppdatering av målerverdier i Elhub, og grunndatainformasjon om måler og anleggsadresse. Kraftleverandør er ansvarlig for presentasjon/visning av måledata til kunde og vil ha ansvar for kundeinformasjon som f.eks. juridisk ansvarlig, kontaktperson(er), fakturaadresse og balanseansvarlig for målepunktet. Side 13 Versjon 1, 06. mars 2014

14 I tillegg har kraftleverandør ansvar for å formidle nettleie priser knyttet til det enkelte målepunkt (leveransepunkt) (forutsetter at pris elementene ligger tilgjengelig i elhub (pr målepunkt). Dette betyr at krav og plikter til kraftleverandør må inn i konsesjonsvilkårene eventuelt reguleres. Pkt. 3 Alternativ 2 Burde ikke siste setning fra versjon 8 beholdes? "Det vil bli en utfordring å gjøre sluttbrukere kjent med mulighetene" Side 14 Versjon 1, 06. mars 2014

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Når du ønsker å inngå en avtale med oss, må vi registrere nødvendig informasjon for å levere tjenester vedrørende din tilknytning til strømnettet.

Når du ønsker å inngå en avtale med oss, må vi registrere nødvendig informasjon for å levere tjenester vedrørende din tilknytning til strømnettet. Personvernerklæring Sist oppdatert 24.05.18 kl. 14:30 Lyse Elnett AS tar personvern på alvor og vi skal behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Innføring i markedsprosesser

Innføring i markedsprosesser 23. Januar 2019 Innføring i markedsprosesser Andreas Holmqvist Julie Nordnes Paulsen Kim Charlotte Elvestad Agenda Introduksjon til forretningsprosesser i Elhub Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidskonferansen 2012 Bente Hagem Konserndirektør, Statnett SF Innhold Statnetts rolle Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet Innføring av AMS

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Personvernerklæring for Webstep AS

Personvernerklæring for Webstep AS Personvernerklæring for Webstep AS Terminologi «Personopplysninger» Betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Personopplysninger er typisk navn, adresse, telefonnummer,

Detaljer

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen AMS Markedskonferansen 2012 Ole Haugen UTRULLING AV AMS KREVER STORE INVESTERINGER MED KORTE TIDSFRISTER AVKLARING AV KRAV OG VALG AV TILTAK AVGJØRENDE INNFØRING AV FELLES IKT LØSNING SKAPER BEHOV FOR

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

AGENDA. Forberedelser til Aktørgodkjenning M8 Aktørgodkjenning M10 Delmål Aktørgodkjenning - M9 Fri verifisering

AGENDA. Forberedelser til Aktørgodkjenning M8 Aktørgodkjenning M10 Delmål Aktørgodkjenning - M9 Fri verifisering Aktørgodkjenning AGENDA Forberedelser til Aktørgodkjenning M8 Aktørgodkjenning M10 Delmål Aktørgodkjenning - M9 Fri verifisering Forberedelser til Aktørgodkjenning Verifisere selskapsinformasjon i Edielportalen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NVE ENDRINGER I FORSKRIFT OM MÅLING, AVREGNING OG SAMORDNET OPPTREDEN VED KRAFTOMSETNING OG FAKTURERING AV NETTJENESTER

HØRINGSUTTALELSE NVE ENDRINGER I FORSKRIFT OM MÅLING, AVREGNING OG SAMORDNET OPPTREDEN VED KRAFTOMSETNING OG FAKTURERING AV NETTJENESTER Deres referanse Vår referanse Dato 1. mars 2015 OH 27.04.2015 Norges vassdrags- og energidirektorat O Flataker Pb 5091 Majorstuen 00301 Oslo HØRINGSUTTALELSE NVE ENDRINGER I FORSKRIFT OM MÅLING, AVREGNING

Detaljer

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2.

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2. Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS Klaus Livik Nettkonferansen 2009 1. og 2. desember Innhold Smart Grid en realitet, mulighet eller forbigående floskel?

Detaljer

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

Elhub. Overgangsregler for Elhub Go Live

Elhub. Overgangsregler for Elhub Go Live Elhub Overgangsregler for Elhub Go Live Versjon 1.0 24.09.2018 Innhold Endringslogg... 1 Overordnet om Elhubs Go Live-prosess... 2 Go Lives innvirkning på forretningsprosesser... 2 Stegvis beskrivelse

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN

Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN EVRYS Informasjonstjenester gir deg tilgang til oppdaterte registre som er tilgjengelige til enhver tid, og levert på den måten du foretrekker

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Vedtak om gebyrmodell for finansiering av Elhub

Vedtak om gebyrmodell for finansiering av Elhub Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 10.12.2018 Vår ref.: 201832820-5 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Karl Magnus Ellinggard Vedtak om gebyrmodell for finansiering av

Detaljer

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere ENERGI 1-KONFERANSE 13. september 2016 Cathrine Å. Hagen Seksjon for sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE AMS Kundesentrisk markedsmodell

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Webinar Utveksling i Elhub 2 Innsending av måleverdier

Webinar Utveksling i Elhub 2 Innsending av måleverdier Webinar Utveksling i Elhub 2 Innsending av måleverdier Agenda Sjekklista fra forrige webinar Innsendingskjeden for utvekslingsverdier Roller for netteier og tjenesteyter Fysisk og juridisk avsender av

Detaljer

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Dato: 24.04.2015 Vår referanse: Deres referanse: 201406517 Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering 1. Innledning LOS viser

Detaljer

A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder

A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder EIDEFOSS: Kraft 7 Forslag til forskriftstekst Kraft Alle måleverdier

Detaljer

Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning. Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012

Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning. Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012 Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012 Vår visjon: For våre kunder blir strøm enklere Strømleverandøren i førersetet Tre

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Sømmelig adferd 31.10.2012. Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft

Sømmelig adferd 31.10.2012. Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft Sømmelig adferd 31.10.2012 1 Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft «Sømmelig adferd» - regler for god kundebehandling.» Regler for god kundebehandling» Erfaringer og innspill

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Dato: 21. november 2012 Dette notatet beskriver endelige konklusjoner fra Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt

Detaljer

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Samhandlingsarkitektur i praksis

Samhandlingsarkitektur i praksis Samhandlingsarkitektur i praksis Erfaringer fra Elhub-prosjektet hos Statnett -en del av Are Berg Senior rådgiver elhub elhub Kra/leverandør Elhub Nettselskap Kundeinformasjon Leverandørski8e Fly;ng Avregnings-

Detaljer

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1 MØTEREFERAT Sak: Måleverdihistorikk, Go Live, PPC utsending Møtedato/sted: 12.09.2017, Skype Møteleder: Eigil Gjelsvik Ansvarlig/Avdeling: AS Referent/adm.enhet.: Victoria Lund Dato: 12.09.2017 Side 1

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn... 3 2 Ledelse og ansvar... 4 3 Taushetserklæring... 4 4 Nøytralitetserklæring... 4 5 Funksjonelt skille... 5 6 Avregningstjenester... 5 7 Kundesenter...

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Endringshistorikk: VER. DATO UTFØRT AV KORT BESKRIVELSE AV ENDRINGEN: 1.1 10.09.2008 punkt 2: presisering av ansvar, punkt 3:mere utfyllende om taushetserklæring,

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Webinar mars 2017 Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Agenda Målepunkt generelt Nettselskaprelevant Kraftleverandørrelevant Administrasjonsoppgaver Agenda Målepunkt generelt - Finn, se detaljer

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet)

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) og NAVN PÅ KRAFTLEVERANDØR (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) 1.

Detaljer

PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge

PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge BIG DATA HVA ER DET? Bilde inn ENORME MENGDER DATA Bilde inn HVOR BLE DET AV PERSONVERNET? PERSONVERNREGELVERK Bilde inn

Detaljer

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre Workshop Smart Strøm Gardermoen 28.3.2012. Einar Westre Målet for workshopen Tilby bransjen innsikt og status i utredninger og arbeid med avklaring av relevante forhold for bedriftenes opphandling og utrulling

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Personvernerklæring for Clemco Norge AS

Personvernerklæring for Clemco Norge AS Personvernerklæring for Clemco Norge AS Behandlingsansvarlig Daglig Leder er behandlingsansvarlig for Clemco Norges behandling av personopplysninger. Personopplysninger som lagres personopplysninger som

Detaljer

Årsrapport 2018 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2018 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 208 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 3 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 6. Internett... 4 7. NETT-TARIFF...

Detaljer

Fagtreff; Fjernavlesing av vannmålere

Fagtreff; Fjernavlesing av vannmålere Fagtreff; Fjernavlesing av vannmålere «Mer enn teknikk og teknologi» Kort historie Etablert i 1998 Leverer rapportløsninger for vann og avløp, EOS og industri. Gurusoft skiftet navn i 2007 21 ansatte Omsetning:

Detaljer

Vedlegg 1 HAN Personvern et tillegg til utredningen «AMS + HAN om å gjøre sanntids måledata tilgjengelig for forbruker»

Vedlegg 1 HAN Personvern et tillegg til utredningen «AMS + HAN om å gjøre sanntids måledata tilgjengelig for forbruker» Vedlegg 1 HAN Personvern et tillegg til utredningen «AMS + HAN om å gjøre sanntids måledata tilgjengelig for forbruker» LILLEAKER 15.FEBRUAR 2018 NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE Oppsummering og konklusjon

Detaljer

Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav

Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Perspektiver Arbeid med funksjonskrav Beslutningsgrunnlag for NVE Felles kravspesifikasjon for 6 nettselskap

Detaljer

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prøveprosjekt vannmålere Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prosjektets formål og mål Ø Prosjektet skal gi beslutningsgrunnlag for å vurdere om Oslo kommune skal innføre vannmåler hos privatabonnenter

Detaljer

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 ^apport fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 Revidert enhet: Trondheim Ener 'Nett AS TREN Revi s onsdato : 12.11.2007 Medvirkende for Konserndirektør, Bjørn Hølaas revidert enhet: Avd. leder kunde,

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Formidling av eiendomsinformasjon avgivergrensesnitt m.v.

Formidling av eiendomsinformasjon avgivergrensesnitt m.v. avgivergrensesnitt m.v. Magnar Danielsen Høringsseminar, Oslo, 25. juni 2012 1 Mandat Hvordan bør grunnboks- og matrikkelinformasjon tilrettelegges og formidles for å gi nytteverdi for samfunnet, herunder

Detaljer

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet)

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) og NAVN PÅ KRAFTLEVERANDØR (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) 1.

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Arkivsystemer med skyløsninger

Arkivsystemer med skyløsninger Arkivsystemer med skyløsninger Erfaringer fra Ruter Svein Winje og Svend Wandaas, Brukerforum Stavanger Tema 1. Behovet for ny sak og arkivløsning 2. Juridiske utgangspunkt. 3. Krav i konkurransen og besvarelse

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Nettselskapenes nøytralitetsplikt. Ole Haugen, EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettselskapenes nøytralitetsplikt. Ole Haugen, EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettselskapenes nøytralitetsplikt Ole Haugen, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ole Haugen Rådgiver, EBL Lunsj møte Energiavdelingen Agenda Om nøytralitetsplikten Hvor finner vi

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer