30. OL Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard Deres ref.: 11/03560 Vedtak om endring av avregningskonsesjonen NVE vedtar endring av vilkår i avregningskonsesjonen til Statnett SF. De nye vilkårene innebærer at Statnett SF skal utrede og ha et overordnet ansvar for utvikling av en felles IKT-løsning for kraftmarkedet. Vi viser til varsel om endring av avregningskonsesjon av 13. desember Bakgrunn AMS og annen ny teknologi, samt etablering av et nordisk sluttbrukermarked for strøm, vil kreve en omfattende omlegging av IKT-systemene i nettselskapene. NVE pålegger derfor Statnett gjennom avregningskonsesjonen å utrede og ha et overordnet ansvar for utvikling av felles IKT-løsninger for kraftmarkedet. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med bransjen. Pålegget gis gjennom nye vilkår i avregningskonsesjonen. På oppdrag fra NVE har Devoteam davinci og Thema Energy utarbeidet en analyse som peker på at en felles IKT-Iøsning vil gi større nyttevirkninger enn det som følger av dagens desentraliserte IKTstruktur. NVE anser at utvikling av fellesløsninger vil kunne gi bedre tjenestekvalitet og lavere kostnader enn ved implementering av nye løsninger i hvert enkelt selskap. Felles IKT-løsninger vil kunne forbedre kraftmarkedet blant annet gjennom å legge til rette for effektivisering av datautveksling og forretningsprosesser som leverandørbytter, avregning og fakturering. Samtidig er det viktig at felles IKT-løsninger i størst mulig grad legger forholdene til rette for innovasjon, særlig hos kraft- og andre tjenesteleverandører. NVE har vedtatt innføring av AMS innen 1.januar Nettselskapene er derfor nå i en fase hvor anskaffelsen av AMS utredes og planlegges. Utviklingen av en felles IKT-løsning vil påvirke hvilke ITløsninger som skal anskaffes lokalt. Det haster derfor med å gjennomføre utredningen innen første halvår 2012, slik at systemet kan være på plass innen innføringen av AMS. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett wmv.nve.no Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor i Region Midt-Norge 1 Region Nord I Region Sør 1 Region Vest i Region Øst Middelthunsgate 29 1 Vestre Rosten 81 1Kongens gate I Anton Jenssensgate 7 1Naustdalsvn Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen TILLER NARVIK IPostboks Postboks 53 1 Postboks OSLO I 3103 TØNSBERG I 6801 FØRDE I 2307 HAMAR

2 Side 2 N V E Uttalelser til varsel om endring av avregningskonsesjon NVE har i brev av mottatt uttalelse fra Statnett SF om varsel om endring av avregningskonsesjonen. På bakgrunn av sakens betydning og omfang har NVE også innhentet synspunkter fra Energi Norge og KS Bedrift/DEFO. Statnett SF Statnett stiller seg til disposisjon som ansvarlig for utredningsoppdraget, men presiserer at de nå ikke ønsker å forplikte seg til å utvikle og ta operativt ansvar for noe de ikke kjenner omfanget av. De peker på at oppdraget må løses i nært samarbeid med bransjen slik at erfaring og kompetanse som både bransjen og Statnett besitter kommer til anvendelse. Videre utdyper Statnett sin oppfatning av oppdraget: De skal i første omgang utrede felles IKT-Iøsninger for kraftmarkedet. Utredningen må ta utgangspunkt i de oppsatte målsetningene, hvilket innebærer at utredningen kan ende opp med en anbefaling som avviker fra foreliggende utredninger. Siden saken hovedsakelig dreier seg om forretningsprosesser mellom nettselskap og kraftleverandører ønsker de å legge til rette for en prosess hvor disse aktørene kan ta mest mulig ansvar for utarbeidelse av felles IKTløsninger. En anbefalt løsning vil beskrive roller og ansvar i det fremtidige kraftmarkedet. Videre vil utredningen gi en anbefaling om hvordan en løsning bør utvikles og hvordan den bør opereres. Statnett vil imidlertid ta roller og ansvar i den grad det er hensiktsmessig i forhold til et effektivt og velfungerende kraftwarked. Energi Norge Energi Norge er positiv til en utredning om IKT i forbindelse med innføring av AMS, men mener at utredningsoppdraget må konkretiseres og at bransjen må involveres på en tilstrekkelig måte i prosessen. De ser et behov for at bransjens medlemmer involveres som likeverdige deltagere i prosjektet som Statnett, både i forhold til utvikling av endelig mandat og i gjennomføring av utredningen. De ber også NVE om å tilgjengeliggjøre selvstendige vurderinger av de spørsmål som løftes frem i tidligere utredninger. Energi Norge understreker videre at den kommende utredningen bør gå inn i de faglige spørsmål og avklare valg av tiltak på fritt og faglig grunnlag, uten å være bundet av konklusjoner fra tidligere arbeider. Energi Norge understreker spesielt at utredningen må bidra til en hensiktsmessig avgrensning av oppgaver som kan defineres som naturlig monopol og hvilke oppgaver som kan løses i markedet. Det vises også til at man må ta utgangspunkt i de funksjonelle behov som følger av økt bruk av smartteknologi hos forbruker og økt distribuert produksjon. De stiller seg for øvrig positive til at pågående prosesser om etablering av felles nordisk balanseavregningsenhet og harmonisering av sluttbrukermarkedet i Norden må tillegges vekt ved utredning av hvilke funksjonelle krav en skal oppfylle. KS Bedrift og DEFO KS Bedrift/DEFO ser positivt på at det utvikles felles IKT-løsninger, men uttrykker bekymring over forslaget om et felles nordisk sluttbrukermarked der kraftleverandøren er primærkontakt i sluttbrukermarkedet og samfakturerer for kraft og nettleie. De viser til at de ønsker ytterligere utredning av nettselskapenes rolle. Videre peker KS Bedrift/DEFO på at det er mange problemstillinger som krever utredninger før felles IKT-løsninger kan innføres. De er også opptatt av at utredningens anbefalinger skal ligge til grunn før det tas en eventuell beslutning om å utvikle felles IKT-Iøsninger.

3 Side 3 NVE KS Bedrift Energi og DEFO mener at det er viktig at bransjen får mulighet til å bidra med sine praktiske erfaringer i den utredningen som Statnett skal gjøre. De ser også behovet for å endre dagens meldingssystem til en løsning hvor noen har en mer sentral rolle i å håndtere meldingsutvekslingen og at dette arbeidet må gjøres av en nøytral aktør. De mener at utredningen også må se på hvordan en videreutvikling av dagens desentraliserte avregningsordning kan bidra med til å forbedre kraftmarkedet. Når det gjelder formålet for felles IKT-Iøsninger mener KS Bedrift Energi og DEFO at tilleggstjenester til AMS bør få utvikle seg selv, og ikke legges inn i utredningen til Statnett. De støtter vurderingene om behov for høyt sikkerhetsnivå for og tilgangskontroll av aktørene. NVEs vurdering Målsetningerfor felles IKT-løsninger NVE legger tilgrunn at Felles IKT-løsninger skal legge til rette for et samfunnsøkonomisk effektivt kraftmarked basert på følgende målsetninger: Effektiv utnyttelse av AMS. Effektiv konkurranse om tilleggstjenester til AMS. Legge til rette for en modell der kraftleverandøren er primærkontakt i sluttbrukermarkedet og samfakturerer for kraft og nettleie. Sikre nøytralitet og like konkurransevilkår for alle kommersielle aktører. Legge til rette for nordisk harmonisering av sluttbrukermarkedet. Lavest mulig kostnader for samfunnet. Felles IKT-Iøsninger må kunne legge til rette for at nettselskapene oppfyller sine plikter iht. avregningsforskriften fra Gjennom energiloven med tilhørende forskrifter er nettselskapene tildelt ansvaret knyttet til installasjon av målere og innsamling av måleverdier. Dette ansvaret ble senest bekreftet og utdypet gjennom vedtak om nye bestemmelser knyttet til innføringen av AMS i forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften), der det også presiseres at det er nettselskapene som har ansvaret for kvaliteten for måleverdiene gjennom hele måleverdikjeden. Denne arbeidsfordelingen og de pliktene som her er lagt på nettselskapene vil derfor være et premiss for det videre arbeidet med å vurdere utformingen av felles IKT-Iøsninger. Videre utfører nettselskapene i dag også andre oppgaver knyttet til fakturering og leverandørbytter. NVE mener det er viktig å vurdere hvilke av oppgavene som i dag utføres av nettselskapet som det er hensiktsmessig å sentralisere. Denne vurderingen må bygge på en hensiktsmessig avgrensning av hvilke oppgaver som eventuelt kan gjennomføres av andre aktører i markedet. NVE vil heller ikke utelukket at det i fremtiden også vil kunne fremkomme nye oppgaver som bør gjennomføres sentralt. Viktige premisser for utformingen av det norske kraftmarkedet diskuteres nå innenfor det Nordiske regulatorsamarbeidet, i nær kontakt med Nordisk ministerråd. NVE legger derfor til grunn at den fremtidige felles IKT-løsninger må kunne håndtere de løsningene diskuteres her. Dette gjelder spesielt i forhold til modellen der kraftleverandøren får anledning til å være hovedkontakt for kundene. DEFO og KS peker på at det er behov for ytterligere vurderinger og utredning av den anbefalte modellen for organisering av sluttbrukermarkedet fra NordREG. NVE viser til at det pågår

4 Side 4 NVE utredningsarbeid innenfor det nordiske prosjektet og at det derfor ikke er naturlig at dette tas med i utredningsoppdraget til Statnett. Arbeidet med å utrede IKT-løsninger for det norske markedet bør ha fokus er på det som er viktigst å gjennomføre på kort sikt, men også sikre behov og muligheter for videreutvikling. Med tanke på at IKTløsningene skal legge til rette for effektiv utnyttelse av AMS er det naturlig å forutsette at første trinn i utviklingen settes i drift i forkant av innføringen av AMS. NVE er også opptatt av at det utvikles felles IKT-Iøsninger som legger til rette for innovasjon av tilleggstjenester. Vi mener derfor at felles IKT-Iøsninger ikke skal ha et overordnet ansvar for utvikling av tilleggstjenester, men heller at det skal utvikles felles grensesnitt og kommunikasjon mot AMS for alle aktuelle aktører slik at tilleggstjenester kan tilbys til kunder i alle nettområder på en effektiv måte. Felles IKT-Iøsninger vil utgjøre viktig infrastruktur for kraftmarkedet, og det er derfor viktig at bransjen, deltar aktivt i arbeidet med utredning og utvikling av disse løsningene. NVE oppfatter fra uttalelsene til Statnett og bransjeorganisasjonene at det er bred enighet om at bransjen bør ha stor innflytelse på vurdering og utvikling av fremtidens IKT-Iøsninger. Samtidig er det viktig at dette arbeidet ledes av en nøytral aktør med kompetanse og gjennomføringsevne. Utviklingen og driften av dette systemet krever koordinering av mange ulike aktørers interesser og det er derfor viktig at det også etableres effektive beslutningsprosesser. En viktig del at utviklingsarbeidet blir derfor å etablere en effektiv organisasjon for utvikling og drift av felles IKT-Iøsninger. Felles IKT-Iøsninger for hele det norske kraftmarkedet vil ha egenskapene til et monopol og må av den grunn være gjenstand for regulering. Energiloven er en konsesjonslov og det vil således være naturlig at felles IKT-Iøsninger reguleres gjennom en konsesjon. I avregningskonsesjonen og energiloven er det allerede definert et overordnet ansvar for måling, avregning og samordnet opptreden i kraftmarkedet i avregningsansvaret. Det er derfor også naturlig at ansvaret for utredning og utvikling av felles IKT-Iøsninger knyttes til avregningsansvaret. Vi viser her til at formålet med energiloven og avregningsansvaret er at måling avregning og fakturering skal utføres på en måte som sikrer en enkel markedsadgang og legger til rette for en effektiv kraftomsetning. NVE vil derfor pålegge Statnett SF som avregningsansvarlig å utrede og utvikle felles IKT-Iøsninger for kraftmarkedet. Dette innebærer at avregningskonsesjonen endres for å konkretisere Statnett sine plikter knyttet til utredning og å ha et overordnet ansvar for utviklingen av et felles IKT-Iøsninger, og gir Statnett det nødvendige mandat til å utføre oppgaven. En endelig beslutning om utvikling av felles IKTløsninger vil tas etter at utredningens anbefalinger foreligger. NVE viser til at endring av fastsatte vilkår i avregningskonsesjonen vedtas med hjemmel i avregningskonsesjonens vilkår og energiloven Vi viser til at NVE også kan fastsette nye vilkår med hjemmel i de ulovfestede forvaltingsrettslige regler om omgjøring. Utredning av felles IKT-løsninger Endringene i avregningskonsesjonen pålegger Statnett å utrede hvordan felles IKT-Iøsninger skal utformes. NVE ser for seg at utredningen skal gi en anbefaling av hvilken funksjonalitet som skal tilbys i felles IKT-løsninger, hvilke oppgaver som skal utføres og forslag til organisering. NVE understreker at arbeidet bør ha fokus er på det som er viktigst å gjennomføre på kort sikt, men også legge til rette for videreutvikling. For å sikre en effektiv utnyttelse av AMS er det ønskelig at første trinn utviklingen settes i drift i forkant av innføringen av AMS.

5 Side 5 Det er viktig at bransjen inkluderes i arbeidet på en måte som sikrer bred deltagelse og at bransjen får innflytelse. Utredningen må derfor reflektere eventuelle ulike syn i bransjen og ulike alternativer som har blitt vurdert i utredningen og basert på dette lage en anbefaling og plan for utviklingen av fremtidige felles IKT-løsninger for kraftmarkedet. Det understrekes at utredningen skal forlegges for NVE og at NVE skal godkjenne planen før utviklingsarbeidet starter. NVE mener utredningen må vurdere om følgende oppgaver i kraftmarkedet bør håndteres av felles IKTløsninger: Distribusjon av måleverdier AMS stiller krav til distribusjon av måleverdier til kra tmarkedet og det er spesielt kravet om at alle måleverdier fra foregående døgn skal være tilgjengelig kl dagen etter som vil legge føringer for kapasiteten til innsamlingssystemene og til distribusjonsløsningene. Felles IKT-løsninger vil sørge for effektiv distribusjon av måleverdier og sikre lik tilgang til informasjon for alle parter som har krav på måleverdier. Dette kan også bidra til å redusere de potensielle gevinstene som følger av en tett integrering mellom kraftleverandør og nettselskap. Siden det er mange brukere som skal ha denne informasjonen må det innføres en streng tilgangskontroll slik at personopplysninger ikke kommer på avveie. AMS-portal for tjenesteleverandører AMS skal kunne brukes til å forrnidle informasjon til kunden og til kommunikasjon med eksternt utstyr tilknyttet AMS. NVE mener at distribusjon av forbruksinformasjon til kunden kan være et av de områdene der det vil være mulighet for teknologi- og produktutvikling. En felles IKT-løsning vil kunne fungere som en felles portal for tjenesteleverandører som (med fullmakt fra kunden) ønsker å informere eller tilby tilleggstjenester til AMS. Kraftleverandører skal i denne portalen kunne formidle prisinformasjon til kunden gjennom AMS, for eksempel til et sentralt plassert display. Når det gjelder formidling av styringssignaler fra tjenesteleverandører gjennom AMS til eksternt tilknyttet utstyr, bør det vurderes om det er hensiktsmessig med felles IKT-løsninger med hensyn til sikkerhet og til eventuelle utfordringer som kommer av at det er nettselskapet som er ansvarlig for kvaliteten og sikkerheten i tjenesten. Det er viktig at det utvikles standardiserte løsninger for formidling av styringssignaler slik at dataformater og grensesnitt til AMS blir likt for tjenesteleverandørene uavhengig av hvem som er netteier. Kvalitetssikring av data Selv om nettselskapene fortsatt vil ha ansvar for innsamling og kvalitet på måleverdier, bør felles IKTløsninger som et minimum sikre at måleverdiene har riktig format. Leverandørskifte, oppstart og anleggsovertagelse Dersom det innføres en markedsmodell hvor kraftleverandøren er hovedkontakt for kundene, kan det være hensiktsmessig å utvikle felles IKT-løsninger for leverandørskifte, oppstart og anleggsovertagelse slik at kraftleverandørene kan håndtere disse prosessene uten innblanding fra nettselskapene. Utvikling av felles IKT-løsninger bør derfor kunne legge til rette for at disse prosessene håndteres sentralt. Med felles IKT-løsninger skapes det på en effektiv måte et felles grensesnitt for alle kraftleverandører som vil sikre konkurranse på like vilkår. Dette vil også kunne bidra til at det blir enklere å overholde nettselskapets nøytralitet. Videre vil det kunne effektivisere forretningsprosessene betydelig, blant annet gjennom mye raskere leverandørskifter enn det er i dag.

6 Side 6 NVF Formidling avfakturagrunnlag NVE støtter også NordREGs forslag om samfakturering utført av kraftleverandørene, siden dette vil gi like konkurransevilkår i det viktigste kundegrensesnittet. Utvikling av felles IKT-løsninger bør derfor også kunne legge til rette for formidling av fakturagrunnlag slik at kraftleverandører kan samfakturere for kraftleveranse og nettleie. Med felles IKT-løsninger for formidling av fakturagrunnlag fra nettselskapet vil man på en effektiv måte bidra til standardisering av fakturaprosessene i markedet og utnytte stordriftsfordeler, som er spesielt relevant for næringskunder hvor det er mulig å samle sammen fakturagrunnlag for flere anlegg på tvers av nettområdene. Det er også nødvendig med en felles løsning for formidling av fakturagrunnlag knyttet til innkjøp av elsertifikater. Avregningsoppgaver Med felles IKT-løsninger for informasjonsutveksling av måleverdier og fakturagrunnlag, er det nærliggende å vurdere om det bør utvikles felles løsninger for avregning. Det er grunn til å tro at denne oppgaven vil kunne bli utført mye mer effektivt av en sentral enhet så lenge det er tilgang til avregningsgrunnlaget. Behovet for avregningsvirksomhet i nettselskapet vil dessuten være avtagende ettersom saldooppgjøret vil kunne fases ut med AMS. Balanseavregning Det er foreslått at balanseavregningen håndteres av en felles nordisk oppgjørsenhet for balanseavregningen, og at denne vil levere felles IKT-løsninger for balansemarkedet. NVE og Statnett bør likevel vurdere om det kan være hensiktsmessig med støttefunksjoner for balanseavregningen som en del av fellesløsningene. Sikkerhet Med felles IKT-løsninger vil det være mulig å tilby bedre sikkerhet og ytelse for alle brukere av løsningene sammenlignet med en situasjon hvor hvert enkelt nettselskap utvikler sin egen løsning. Samtidig kan konsekvensene ved utfall være betydelig større med felles IKT enn med desentralisert organisering. Det vil derfor være behov for å stille strenge krav til sikkerhet for å redusere risikoen tilstrekkelig. Det er også viktig å presisere at det må være sterk sikkerhet i grensesnittet mellom felles IKT-løsninger og AMS slik at ingen andre enn nettselskapet har adgang til å bryte kraftforsyningen i målepunktet. Andre forhold I tillegg til å beskrive de fremtidige fellesløsningene vil en sentral del av utredning være å vurdere hvordan dataene skal lagres lokalt og/eller sentralt. Basert på informasjonen vi har nå ser det ut til at etablering av en datahub (sentral lagring) er den beste løsningen. Videre må utredningen også vurdere hvordan utvikling og drift av felles IKT-løsninger kan organiseres på en effektiv måte. Herunder hvordan dialogen mellom aktørene, avregningsansvarlig og NVE kan bidra til en effektiv beslutningsprosess i utviklingen av felles IKT-løsninger. Det vil være mulig å høste erfaring fra banksektoren (Nets, tidligere BBS) og fra arbeidet med å innføre en datahub for det danske og britiske kraftmarkedet. Det vil også være mulig å hente erfaringer fra det finske kraftmarkedet hvor datalagringen er desentralisert og hvor de allerede har standardisert dataformater som kan brukes til AMS. Det finnes også erfaringer fra Texas og Ontario som det kan være verdt å se nærmere på.

7 Side 7 Vedtak om vilkår i avregningskonsesjonen om felles IKT-løsninger for kraftmarkedet Avregningskonsesjonen gjeldende til endres med å legge til følgende vilkår: Nytt punkt 11.1: Avregningsansvarlig skal utrede og ha et overordnet ansvarfor å utviklefelles IKT-løsninger for kraftmarkedet, som legger til rettefor effektiv informasjonsutveksling og gjennomføring av støttefunksjonerfor forretningsprosesser innen måling, avregning,fakturering og samordnet opptreden i kraftmarkedet. Nytt punkt 11.2: Avregningsansvarlig skal kunne dokumentere at gebyrfor utredning og utvikling avfelles IKT-løsninger fra netteiere og leverandører erfastsatt slik at disse inntektene maksimalt tilsvarer kostnader ved effektiv drift. Nytt punkt 11.3: Utredningen av anbefaltefelles IKT-løsninger skalforelegges innen 1.juni 2012 og godkjennes av NVE før enfelles IKT-løsning utvikles. Gjeldende punkt 11 blir nytt punkt 12. Gjeldende punkt 12 blir nytt punkt 13. Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen ck. - c"- Ctikit. Marit Lundteigen Fossdal avdelingsdirektør Grammeltvedt seksjonssjef Vedlegg: Avregningskonsesjon gjeldende til Kopi: KS Bedrift, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO Energi Norge, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt

Klage på manglende informasjon fra Hafslund Nett ifm. levering av strøm fra plusskunder vedtak og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201604653-5 Arkiv: 634

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Kvinnherad Energi AS Vikjo 7 5464 DIMMELSVIK Vår dato:. Vår ref.: 01774-7 Arkiv: 627 Saksbehandler: Tonje Merete Andresen Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Haugaland Kraft AS Nett Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 0 3 JUL 2015 Vår ref.: NVE 201300831-10 etnitand Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 14.02.2017 Vår ref.: 201605829-6 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Sognekraft AS Oversendelse av fornyet områdekonsesjon

Sognekraft AS Oversendelse av fornyet områdekonsesjon Sognekraft AS Røysavegen 1 6893 VIK I SOGN Vår dato: 05.08.2015 Vår ref.: 201503912-3 Arkiv: 611 Deres dato: 15.06.2015 Deres ref.: Harald Stadheim Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Sognekraft

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Ringeriks Kraft Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Ringeriks Kraft Nett AS Norges vassdrags- og energidirektorat Ringeriks-Kraft Nett AS Serviceboks 22 3504 HØNEFOSS Vår dato2 1. 06. 2010 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Uvdal Kraftforsyning SA 3632 UVDAL Vår dato: 02DES2013 Vår ref.: NVE 201304296-11 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi

Detaljer

Sodvin Nett AS Overføring av områdekonsesjon fra Hemne Kraftlag SA i forbindelse med omorganisering

Sodvin Nett AS Overføring av områdekonsesjon fra Hemne Kraftlag SA i forbindelse med omorganisering Sodvin Nett AS Hollaveien 2 7200 KYRKSÆTERØRA Vår dato: 03.01.2018 Vår ref.: 201709281-3 Arkiv: 611 Deres dato: 22.11.2017 Deres ref.: Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Sodvin Nett AS Overføring

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Eidsiva Nett AS Postboks 40 2307 HAMAR 1 Vår dato: 5. 12.2011 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 Vedtak

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.:

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.: Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO Vår dato: 02.05.2017 Vår ref.: 201702500-3 Arkiv: 611 Deres dato: 27.04.2017 Deres ref.: Torleif Håvi Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om avregning som KII vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om avregning som KII vedtak vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Nordisk Energikontroll AS kjell@noen.no Vår dato:1 6. 08. 2011 Vår ref.: NVE 201102679-4 ep/vem Arkiv: 650 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201505637-2 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201501347-9 Arkiv: 623

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om produksjonsrelatert nettanlegg Lande transformatorstasjon vedtak

NVEs vurdering i uenighet om produksjonsrelatert nettanlegg Lande transformatorstasjon vedtak Helgeland Kraft AS Postboks 702 8654 MOSJØEN Vår dato: 30.04.2015 Vår ref.: 201406758-5 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi NVEs vurdering i uenighet om produksjonsrelatert

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 08.04.2016 Vår ref.: 201506905-5 Arkiv: 623

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn i klage

Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn i klage BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 07.04.2017 Vår ref.: 201600996-8 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak Vår dato: 26.01.2016 Vår ref.: 201506418-4 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak klager på Vest-Telemark Kraftlags

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 10.07.2015 Vår ref.: 201504147-2 Arkiv: 623

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Båtstad transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

Båtstad transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 29.09.2016 Vår ref.: 200903827-20 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Båtstad transformatorstasjon.

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Vedtak om samtykke til ekspropriasjon - Sylling transformatorstasjon

Vedtak om samtykke til ekspropriasjon - Sylling transformatorstasjon Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 09.11.2017 Vår ref.: 201603036-70 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Vedtak om samtykke til

Detaljer

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke SmåkraftAS Postboks7050 5020BERGEN IngeborgLunde Vår dato:05.08.2015 Vår ref.: 201504423-3 Arkiv: 611 Deresdato:03.07.2015 Deresref.: IngeborgLunde Saksbehandler: GreteJohnsen 22959160/gaj@nve.no Småkraft

Detaljer

Tilknytningsplikt Leiråga kraftverk vedtak om brudd på tilknytningsplikten og varsel om tvangsmulkt

Tilknytningsplikt Leiråga kraftverk vedtak om brudd på tilknytningsplikten og varsel om tvangsmulkt Norges vassdrags- og energidirektorat 13. N V E Helgelandskraft AS Postboks 702 8654 MOSJØEN 02. 03. 2012 Vår dato: Vår ref.: 201107054-3 ep/chs Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: 12-188 Saksbehandler:

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Hydro Høyanger transformatorstasjon - Oversendelse av tillatelse

Hydro Høyanger transformatorstasjon - Oversendelse av tillatelse Hydro Aluminium AS Postboks 980 Skøyen 0240 OSLO Vår dato: 30.01.2017 Vår ref.: 201604151-8 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: Anine Mølmen Andresen Deres ref.: 22959846/ aman@nve.no Hydro Høyanger

Detaljer

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre Workshop Smart Strøm Gardermoen 28.3.2012. Einar Westre Målet for workshopen Tilby bransjen innsikt og status i utredninger og arbeid med avklaring av relevante forhold for bedriftenes opphandling og utrulling

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken Norges vassdrags- og energidirektorat VE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 2 5 MA 21313 Vår dato: Vår ref.: NVE 201205754-8 etn/caa Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: 12/00017-434 Saksbehandler:

Detaljer

Vedtak om retting - varsel om tvangsmulkt Hafslund Nett AS

Vedtak om retting - varsel om tvangsmulkt Hafslund Nett AS e tnorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 08. 12. 2011 Vår ref.: 201104818-5 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: H 22384 jjo Saksbehandler: Bjørnar Fladen 22 95

Detaljer

Konsesjon for avregningsansvarlig

Konsesjon for avregningsansvarlig Konsesjon for avregningsansvarlig Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 2018-12-10 10:13:48 Varighet: 31. desember 2020 Ref: NVE 2018XXXX-X Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon Clei Norges vassdrags- og energidlrektorat N V E SKL Nett AS Postboks 24 5401 STORD 2 08. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200902366-7 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans GeorgeDahl Deres ref.:

Detaljer

NVEs vurdering av klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering av klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Sameiet Johan Scharffenbergs vei 107-109 Roger H. Nilsen Vår dato: 25.02.2016 Vår ref.: 201600369-4 Arkiv: 623 Deres dato: 18.02.2016 Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Araberg Fladen 1 NVEs vurdering

Detaljer

Vedtak om gebyrmodell for finansiering av Elhub

Vedtak om gebyrmodell for finansiering av Elhub Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 10.12.2018 Vår ref.: 201832820-5 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Karl Magnus Ellinggard Vedtak om gebyrmodell for finansiering av

Detaljer

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Vår dato: 10.11.2017 Vår ref.: 201708317-4 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse Mørenett AS Langemyra 6 6160 HOVDEBYGDA Vår dato: 02.03.2017 Vår ref.: 201605755-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Ny transformator i Volda

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 15.06.2015 Vår ref.: 201501858-4 Arkiv: 623

Detaljer

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007.

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007. Norges vassdrags- og energidirektorat Nordenkraft AS Postboks 5912Majorstua 0308 OSLO Vår dato: i AR 2008 Vår ref.: NVE 200709611-14 emk/kmel Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Karl Magnus

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Sentralnettstariff Klage fra Agder Energi Kraftforvaltning - vedtak

Sentralnettstariff Klage fra Agder Energi Kraftforvaltning - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 05.07.2017 Vår ref.: 201606971-5 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi Sentralnettstariff

Detaljer

Deres ref.: /

Deres ref.: / Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 12.06.2014 Vår ref.: 201400345-3 Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 07.05.2014 Olav Haaverstad Deres ref.: 22959774 / 41679196 olah@nve.no1 Godkjenning

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 13.08.2015 Vår ref.: 201501860-4 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 12.02.2016 Vår ref.: 201506585-10 Arkiv: 623

Detaljer

Utkast til revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting av avvik funnet ved revisjon med leveringskvalitet og feilanalyse, Andøy Energi AS

Utkast til revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting av avvik funnet ved revisjon med leveringskvalitet og feilanalyse, Andøy Energi AS Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2016 Vår ref.: 201603745-4 Arkiv: 647

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

NVEs vurdering i klage på forskuttering av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på forskuttering av anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201401325-5 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 10.11.2014 Vår ref.: 201401985-7 Arkiv: 623

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Norwegian Sandstone Export AS Seljestokken 6723 SVELGEN Vår dato: 13.05.2014 Vår ref.: NVE 201306591-6 etn/bfl Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen NVEs vurdering i klage på

Detaljer

Påminnelse om svar på spørsmål vedlagt brev NVE for avklaring om kommunen er elsertifikatpliktig

Påminnelse om svar på spørsmål vedlagt brev NVE for avklaring om kommunen er elsertifikatpliktig Norges vassdrags- og energidirektorat VE Til alle konsesjonskraftkommuner y Kvinnherad kommune 06 JUNI2012 Saksnr.10 U off.: Saksbeh 6H6 Kopi: Vår dato: Vår ref.: NVE 201201521-123 ek/ajel Arkiv: 630 Deres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Sentralisering av IKT-systemer i det kraftmarkedet. Kort om oppdragsgiver. Bakgrunn

Konkurransegrunnlag. Sentralisering av IKT-systemer i det kraftmarkedet. Kort om oppdragsgiver. Bakgrunn Konkurransegrunnlag Sentralisering av IKT-systemer i det kraftmarkedet Kort om oppdragsgiver Norges vassdrags- og energidirektorat er oppdragsgiver. NVE er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.01.2016 Vår ref.: 201506155-4 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 12.02.2016 Vår ref.: 201506652-4 Arkiv: 623

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Suldal Elverk KF leveringskvalitet og feilanalyse

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Suldal Elverk KF leveringskvalitet og feilanalyse Suldal Elverk KF Postboks 134 4239 SAND Vår dato: 15.12.2016 Vår ref.: 201604591-4 Arkiv: 647 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eirik Eggum Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting,

Detaljer

Utsettelse av idriftsettelse og endring av konsesjon. Oversendelse av tillatelser

Utsettelse av idriftsettelse og endring av konsesjon. Oversendelse av tillatelser Eidsiva Nett AS Postboks 4100 2307 HAMAR Vår dato: 02.09.2016 Vår ref.: 201204418-69 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Utsettelse av idriftsettelse

Detaljer

NVEs vurdering av klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering av klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 18.12.2015 Vår ref.: 201504376-2 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.:

Vår dato: Vår ref.: NVE ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 06. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004442-6 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 NVEs

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Vesterålskraft Nett AS

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Vesterålskraft Nett AS Vesterålskraft Nett AS Postboks 103 8401 SORTLAND Vår dato: 21.10.2015 Vår ref.: 201503263-7 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook Oversending av revisjonsrapport og varsel

Detaljer

NVEsvurderingi klagepå varsletomleggingtil lavspentmålingog oppsplittingav abonnementer- Vedtak

NVEsvurderingi klagepå varsletomleggingtil lavspentmålingog oppsplittingav abonnementer- Vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma Pb 1400 Vika 0115 OSLO Vår dato: I 5. 05. 2012 Vår ref.: 201200433-5 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen

Detaljer

Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger om damsikkerhet - Selbu Energiverk AS

Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger om damsikkerhet - Selbu Energiverk AS SELBU ENERGIVERK AS Postboks 23 7581 SELBU Vår dato: 08.05.2017 Vår ref.: 201101207-8 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristoffer M. Skogseid Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.08.2014 Vår ref.: 201400684-4 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på nettleie - vedtak

NVEs vurdering i klage på nettleie - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 201504967-7 Arkiv: 623

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Luostejok Kraftlag

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - Luostejok Kraftlag LUOSTEJOK KRAFTLAG SA Postboks 104 9711 LAKSELV Vår dato: 18.09.2015 Vår ref.: 201503098-5 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Araberg Fladen Oversending av revisjonsrapport og varsel

Detaljer

O/U* 1MW >1MW - 5MW >5MW - >10MW Sum Antall kraftverk

O/U* 1MW >1MW - 5MW >5MW - >10MW Sum Antall kraftverk Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 24.11.2014 Vår ref.: 201401786-5 Arkiv: 526 Deres dato: Deres ref.: U.off.: Offl 15, 1.ledd Saksbehandler: Anton Jayanand Eliston Svar

Detaljer

Deres ref.: NVEs vurdering i klage på Helgelanskraft AS sin praksis for måling, avregning og tariffering - vedtak

Deres ref.: NVEs vurdering i klage på Helgelanskraft AS sin praksis for måling, avregning og tariffering - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Arctic Charr AS Vefsnmoen 8690 Hattfjelldal 05. 07. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201002911-6 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.: 10-559

Detaljer

Revisjonsrapport tariffer og anleggsbidrag Skagerak Nett - varsel om vedtak

Revisjonsrapport tariffer og anleggsbidrag Skagerak Nett - varsel om vedtak Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN Vår dato: 18.08.2016 Vår ref.: 201602349-5 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi Revisjonsrapport tariffer og anleggsbidrag Skagerak

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 12.02.2016 Vår ref.: 201506847-5 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering av klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering av klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 18.12.2015 Vår ref.: 201502153-2 Arkiv: 623

Detaljer