30. OL Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard Deres ref.: 11/03560 Vedtak om endring av avregningskonsesjonen NVE vedtar endring av vilkår i avregningskonsesjonen til Statnett SF. De nye vilkårene innebærer at Statnett SF skal utrede og ha et overordnet ansvar for utvikling av en felles IKT-løsning for kraftmarkedet. Vi viser til varsel om endring av avregningskonsesjon av 13. desember Bakgrunn AMS og annen ny teknologi, samt etablering av et nordisk sluttbrukermarked for strøm, vil kreve en omfattende omlegging av IKT-systemene i nettselskapene. NVE pålegger derfor Statnett gjennom avregningskonsesjonen å utrede og ha et overordnet ansvar for utvikling av felles IKT-løsninger for kraftmarkedet. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med bransjen. Pålegget gis gjennom nye vilkår i avregningskonsesjonen. På oppdrag fra NVE har Devoteam davinci og Thema Energy utarbeidet en analyse som peker på at en felles IKT-Iøsning vil gi større nyttevirkninger enn det som følger av dagens desentraliserte IKTstruktur. NVE anser at utvikling av fellesløsninger vil kunne gi bedre tjenestekvalitet og lavere kostnader enn ved implementering av nye løsninger i hvert enkelt selskap. Felles IKT-løsninger vil kunne forbedre kraftmarkedet blant annet gjennom å legge til rette for effektivisering av datautveksling og forretningsprosesser som leverandørbytter, avregning og fakturering. Samtidig er det viktig at felles IKT-løsninger i størst mulig grad legger forholdene til rette for innovasjon, særlig hos kraft- og andre tjenesteleverandører. NVE har vedtatt innføring av AMS innen 1.januar Nettselskapene er derfor nå i en fase hvor anskaffelsen av AMS utredes og planlegges. Utviklingen av en felles IKT-løsning vil påvirke hvilke ITløsninger som skal anskaffes lokalt. Det haster derfor med å gjennomføre utredningen innen første halvår 2012, slik at systemet kan være på plass innen innføringen av AMS. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett wmv.nve.no Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor i Region Midt-Norge 1 Region Nord I Region Sør 1 Region Vest i Region Øst Middelthunsgate 29 1 Vestre Rosten 81 1Kongens gate I Anton Jenssensgate 7 1Naustdalsvn Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen TILLER NARVIK IPostboks Postboks 53 1 Postboks OSLO I 3103 TØNSBERG I 6801 FØRDE I 2307 HAMAR

2 Side 2 N V E Uttalelser til varsel om endring av avregningskonsesjon NVE har i brev av mottatt uttalelse fra Statnett SF om varsel om endring av avregningskonsesjonen. På bakgrunn av sakens betydning og omfang har NVE også innhentet synspunkter fra Energi Norge og KS Bedrift/DEFO. Statnett SF Statnett stiller seg til disposisjon som ansvarlig for utredningsoppdraget, men presiserer at de nå ikke ønsker å forplikte seg til å utvikle og ta operativt ansvar for noe de ikke kjenner omfanget av. De peker på at oppdraget må løses i nært samarbeid med bransjen slik at erfaring og kompetanse som både bransjen og Statnett besitter kommer til anvendelse. Videre utdyper Statnett sin oppfatning av oppdraget: De skal i første omgang utrede felles IKT-Iøsninger for kraftmarkedet. Utredningen må ta utgangspunkt i de oppsatte målsetningene, hvilket innebærer at utredningen kan ende opp med en anbefaling som avviker fra foreliggende utredninger. Siden saken hovedsakelig dreier seg om forretningsprosesser mellom nettselskap og kraftleverandører ønsker de å legge til rette for en prosess hvor disse aktørene kan ta mest mulig ansvar for utarbeidelse av felles IKTløsninger. En anbefalt løsning vil beskrive roller og ansvar i det fremtidige kraftmarkedet. Videre vil utredningen gi en anbefaling om hvordan en løsning bør utvikles og hvordan den bør opereres. Statnett vil imidlertid ta roller og ansvar i den grad det er hensiktsmessig i forhold til et effektivt og velfungerende kraftwarked. Energi Norge Energi Norge er positiv til en utredning om IKT i forbindelse med innføring av AMS, men mener at utredningsoppdraget må konkretiseres og at bransjen må involveres på en tilstrekkelig måte i prosessen. De ser et behov for at bransjens medlemmer involveres som likeverdige deltagere i prosjektet som Statnett, både i forhold til utvikling av endelig mandat og i gjennomføring av utredningen. De ber også NVE om å tilgjengeliggjøre selvstendige vurderinger av de spørsmål som løftes frem i tidligere utredninger. Energi Norge understreker videre at den kommende utredningen bør gå inn i de faglige spørsmål og avklare valg av tiltak på fritt og faglig grunnlag, uten å være bundet av konklusjoner fra tidligere arbeider. Energi Norge understreker spesielt at utredningen må bidra til en hensiktsmessig avgrensning av oppgaver som kan defineres som naturlig monopol og hvilke oppgaver som kan løses i markedet. Det vises også til at man må ta utgangspunkt i de funksjonelle behov som følger av økt bruk av smartteknologi hos forbruker og økt distribuert produksjon. De stiller seg for øvrig positive til at pågående prosesser om etablering av felles nordisk balanseavregningsenhet og harmonisering av sluttbrukermarkedet i Norden må tillegges vekt ved utredning av hvilke funksjonelle krav en skal oppfylle. KS Bedrift og DEFO KS Bedrift/DEFO ser positivt på at det utvikles felles IKT-løsninger, men uttrykker bekymring over forslaget om et felles nordisk sluttbrukermarked der kraftleverandøren er primærkontakt i sluttbrukermarkedet og samfakturerer for kraft og nettleie. De viser til at de ønsker ytterligere utredning av nettselskapenes rolle. Videre peker KS Bedrift/DEFO på at det er mange problemstillinger som krever utredninger før felles IKT-løsninger kan innføres. De er også opptatt av at utredningens anbefalinger skal ligge til grunn før det tas en eventuell beslutning om å utvikle felles IKT-Iøsninger.

3 Side 3 NVE KS Bedrift Energi og DEFO mener at det er viktig at bransjen får mulighet til å bidra med sine praktiske erfaringer i den utredningen som Statnett skal gjøre. De ser også behovet for å endre dagens meldingssystem til en løsning hvor noen har en mer sentral rolle i å håndtere meldingsutvekslingen og at dette arbeidet må gjøres av en nøytral aktør. De mener at utredningen også må se på hvordan en videreutvikling av dagens desentraliserte avregningsordning kan bidra med til å forbedre kraftmarkedet. Når det gjelder formålet for felles IKT-Iøsninger mener KS Bedrift Energi og DEFO at tilleggstjenester til AMS bør få utvikle seg selv, og ikke legges inn i utredningen til Statnett. De støtter vurderingene om behov for høyt sikkerhetsnivå for og tilgangskontroll av aktørene. NVEs vurdering Målsetningerfor felles IKT-løsninger NVE legger tilgrunn at Felles IKT-løsninger skal legge til rette for et samfunnsøkonomisk effektivt kraftmarked basert på følgende målsetninger: Effektiv utnyttelse av AMS. Effektiv konkurranse om tilleggstjenester til AMS. Legge til rette for en modell der kraftleverandøren er primærkontakt i sluttbrukermarkedet og samfakturerer for kraft og nettleie. Sikre nøytralitet og like konkurransevilkår for alle kommersielle aktører. Legge til rette for nordisk harmonisering av sluttbrukermarkedet. Lavest mulig kostnader for samfunnet. Felles IKT-Iøsninger må kunne legge til rette for at nettselskapene oppfyller sine plikter iht. avregningsforskriften fra Gjennom energiloven med tilhørende forskrifter er nettselskapene tildelt ansvaret knyttet til installasjon av målere og innsamling av måleverdier. Dette ansvaret ble senest bekreftet og utdypet gjennom vedtak om nye bestemmelser knyttet til innføringen av AMS i forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften), der det også presiseres at det er nettselskapene som har ansvaret for kvaliteten for måleverdiene gjennom hele måleverdikjeden. Denne arbeidsfordelingen og de pliktene som her er lagt på nettselskapene vil derfor være et premiss for det videre arbeidet med å vurdere utformingen av felles IKT-Iøsninger. Videre utfører nettselskapene i dag også andre oppgaver knyttet til fakturering og leverandørbytter. NVE mener det er viktig å vurdere hvilke av oppgavene som i dag utføres av nettselskapet som det er hensiktsmessig å sentralisere. Denne vurderingen må bygge på en hensiktsmessig avgrensning av hvilke oppgaver som eventuelt kan gjennomføres av andre aktører i markedet. NVE vil heller ikke utelukket at det i fremtiden også vil kunne fremkomme nye oppgaver som bør gjennomføres sentralt. Viktige premisser for utformingen av det norske kraftmarkedet diskuteres nå innenfor det Nordiske regulatorsamarbeidet, i nær kontakt med Nordisk ministerråd. NVE legger derfor til grunn at den fremtidige felles IKT-løsninger må kunne håndtere de løsningene diskuteres her. Dette gjelder spesielt i forhold til modellen der kraftleverandøren får anledning til å være hovedkontakt for kundene. DEFO og KS peker på at det er behov for ytterligere vurderinger og utredning av den anbefalte modellen for organisering av sluttbrukermarkedet fra NordREG. NVE viser til at det pågår

4 Side 4 NVE utredningsarbeid innenfor det nordiske prosjektet og at det derfor ikke er naturlig at dette tas med i utredningsoppdraget til Statnett. Arbeidet med å utrede IKT-løsninger for det norske markedet bør ha fokus er på det som er viktigst å gjennomføre på kort sikt, men også sikre behov og muligheter for videreutvikling. Med tanke på at IKTløsningene skal legge til rette for effektiv utnyttelse av AMS er det naturlig å forutsette at første trinn i utviklingen settes i drift i forkant av innføringen av AMS. NVE er også opptatt av at det utvikles felles IKT-Iøsninger som legger til rette for innovasjon av tilleggstjenester. Vi mener derfor at felles IKT-Iøsninger ikke skal ha et overordnet ansvar for utvikling av tilleggstjenester, men heller at det skal utvikles felles grensesnitt og kommunikasjon mot AMS for alle aktuelle aktører slik at tilleggstjenester kan tilbys til kunder i alle nettområder på en effektiv måte. Felles IKT-Iøsninger vil utgjøre viktig infrastruktur for kraftmarkedet, og det er derfor viktig at bransjen, deltar aktivt i arbeidet med utredning og utvikling av disse løsningene. NVE oppfatter fra uttalelsene til Statnett og bransjeorganisasjonene at det er bred enighet om at bransjen bør ha stor innflytelse på vurdering og utvikling av fremtidens IKT-Iøsninger. Samtidig er det viktig at dette arbeidet ledes av en nøytral aktør med kompetanse og gjennomføringsevne. Utviklingen og driften av dette systemet krever koordinering av mange ulike aktørers interesser og det er derfor viktig at det også etableres effektive beslutningsprosesser. En viktig del at utviklingsarbeidet blir derfor å etablere en effektiv organisasjon for utvikling og drift av felles IKT-Iøsninger. Felles IKT-Iøsninger for hele det norske kraftmarkedet vil ha egenskapene til et monopol og må av den grunn være gjenstand for regulering. Energiloven er en konsesjonslov og det vil således være naturlig at felles IKT-Iøsninger reguleres gjennom en konsesjon. I avregningskonsesjonen og energiloven er det allerede definert et overordnet ansvar for måling, avregning og samordnet opptreden i kraftmarkedet i avregningsansvaret. Det er derfor også naturlig at ansvaret for utredning og utvikling av felles IKT-Iøsninger knyttes til avregningsansvaret. Vi viser her til at formålet med energiloven og avregningsansvaret er at måling avregning og fakturering skal utføres på en måte som sikrer en enkel markedsadgang og legger til rette for en effektiv kraftomsetning. NVE vil derfor pålegge Statnett SF som avregningsansvarlig å utrede og utvikle felles IKT-Iøsninger for kraftmarkedet. Dette innebærer at avregningskonsesjonen endres for å konkretisere Statnett sine plikter knyttet til utredning og å ha et overordnet ansvar for utviklingen av et felles IKT-Iøsninger, og gir Statnett det nødvendige mandat til å utføre oppgaven. En endelig beslutning om utvikling av felles IKTløsninger vil tas etter at utredningens anbefalinger foreligger. NVE viser til at endring av fastsatte vilkår i avregningskonsesjonen vedtas med hjemmel i avregningskonsesjonens vilkår og energiloven Vi viser til at NVE også kan fastsette nye vilkår med hjemmel i de ulovfestede forvaltingsrettslige regler om omgjøring. Utredning av felles IKT-løsninger Endringene i avregningskonsesjonen pålegger Statnett å utrede hvordan felles IKT-Iøsninger skal utformes. NVE ser for seg at utredningen skal gi en anbefaling av hvilken funksjonalitet som skal tilbys i felles IKT-løsninger, hvilke oppgaver som skal utføres og forslag til organisering. NVE understreker at arbeidet bør ha fokus er på det som er viktigst å gjennomføre på kort sikt, men også legge til rette for videreutvikling. For å sikre en effektiv utnyttelse av AMS er det ønskelig at første trinn utviklingen settes i drift i forkant av innføringen av AMS.

5 Side 5 Det er viktig at bransjen inkluderes i arbeidet på en måte som sikrer bred deltagelse og at bransjen får innflytelse. Utredningen må derfor reflektere eventuelle ulike syn i bransjen og ulike alternativer som har blitt vurdert i utredningen og basert på dette lage en anbefaling og plan for utviklingen av fremtidige felles IKT-løsninger for kraftmarkedet. Det understrekes at utredningen skal forlegges for NVE og at NVE skal godkjenne planen før utviklingsarbeidet starter. NVE mener utredningen må vurdere om følgende oppgaver i kraftmarkedet bør håndteres av felles IKTløsninger: Distribusjon av måleverdier AMS stiller krav til distribusjon av måleverdier til kra tmarkedet og det er spesielt kravet om at alle måleverdier fra foregående døgn skal være tilgjengelig kl dagen etter som vil legge føringer for kapasiteten til innsamlingssystemene og til distribusjonsløsningene. Felles IKT-løsninger vil sørge for effektiv distribusjon av måleverdier og sikre lik tilgang til informasjon for alle parter som har krav på måleverdier. Dette kan også bidra til å redusere de potensielle gevinstene som følger av en tett integrering mellom kraftleverandør og nettselskap. Siden det er mange brukere som skal ha denne informasjonen må det innføres en streng tilgangskontroll slik at personopplysninger ikke kommer på avveie. AMS-portal for tjenesteleverandører AMS skal kunne brukes til å forrnidle informasjon til kunden og til kommunikasjon med eksternt utstyr tilknyttet AMS. NVE mener at distribusjon av forbruksinformasjon til kunden kan være et av de områdene der det vil være mulighet for teknologi- og produktutvikling. En felles IKT-løsning vil kunne fungere som en felles portal for tjenesteleverandører som (med fullmakt fra kunden) ønsker å informere eller tilby tilleggstjenester til AMS. Kraftleverandører skal i denne portalen kunne formidle prisinformasjon til kunden gjennom AMS, for eksempel til et sentralt plassert display. Når det gjelder formidling av styringssignaler fra tjenesteleverandører gjennom AMS til eksternt tilknyttet utstyr, bør det vurderes om det er hensiktsmessig med felles IKT-løsninger med hensyn til sikkerhet og til eventuelle utfordringer som kommer av at det er nettselskapet som er ansvarlig for kvaliteten og sikkerheten i tjenesten. Det er viktig at det utvikles standardiserte løsninger for formidling av styringssignaler slik at dataformater og grensesnitt til AMS blir likt for tjenesteleverandørene uavhengig av hvem som er netteier. Kvalitetssikring av data Selv om nettselskapene fortsatt vil ha ansvar for innsamling og kvalitet på måleverdier, bør felles IKTløsninger som et minimum sikre at måleverdiene har riktig format. Leverandørskifte, oppstart og anleggsovertagelse Dersom det innføres en markedsmodell hvor kraftleverandøren er hovedkontakt for kundene, kan det være hensiktsmessig å utvikle felles IKT-løsninger for leverandørskifte, oppstart og anleggsovertagelse slik at kraftleverandørene kan håndtere disse prosessene uten innblanding fra nettselskapene. Utvikling av felles IKT-løsninger bør derfor kunne legge til rette for at disse prosessene håndteres sentralt. Med felles IKT-løsninger skapes det på en effektiv måte et felles grensesnitt for alle kraftleverandører som vil sikre konkurranse på like vilkår. Dette vil også kunne bidra til at det blir enklere å overholde nettselskapets nøytralitet. Videre vil det kunne effektivisere forretningsprosessene betydelig, blant annet gjennom mye raskere leverandørskifter enn det er i dag.

6 Side 6 NVF Formidling avfakturagrunnlag NVE støtter også NordREGs forslag om samfakturering utført av kraftleverandørene, siden dette vil gi like konkurransevilkår i det viktigste kundegrensesnittet. Utvikling av felles IKT-løsninger bør derfor også kunne legge til rette for formidling av fakturagrunnlag slik at kraftleverandører kan samfakturere for kraftleveranse og nettleie. Med felles IKT-løsninger for formidling av fakturagrunnlag fra nettselskapet vil man på en effektiv måte bidra til standardisering av fakturaprosessene i markedet og utnytte stordriftsfordeler, som er spesielt relevant for næringskunder hvor det er mulig å samle sammen fakturagrunnlag for flere anlegg på tvers av nettområdene. Det er også nødvendig med en felles løsning for formidling av fakturagrunnlag knyttet til innkjøp av elsertifikater. Avregningsoppgaver Med felles IKT-løsninger for informasjonsutveksling av måleverdier og fakturagrunnlag, er det nærliggende å vurdere om det bør utvikles felles løsninger for avregning. Det er grunn til å tro at denne oppgaven vil kunne bli utført mye mer effektivt av en sentral enhet så lenge det er tilgang til avregningsgrunnlaget. Behovet for avregningsvirksomhet i nettselskapet vil dessuten være avtagende ettersom saldooppgjøret vil kunne fases ut med AMS. Balanseavregning Det er foreslått at balanseavregningen håndteres av en felles nordisk oppgjørsenhet for balanseavregningen, og at denne vil levere felles IKT-løsninger for balansemarkedet. NVE og Statnett bør likevel vurdere om det kan være hensiktsmessig med støttefunksjoner for balanseavregningen som en del av fellesløsningene. Sikkerhet Med felles IKT-løsninger vil det være mulig å tilby bedre sikkerhet og ytelse for alle brukere av løsningene sammenlignet med en situasjon hvor hvert enkelt nettselskap utvikler sin egen løsning. Samtidig kan konsekvensene ved utfall være betydelig større med felles IKT enn med desentralisert organisering. Det vil derfor være behov for å stille strenge krav til sikkerhet for å redusere risikoen tilstrekkelig. Det er også viktig å presisere at det må være sterk sikkerhet i grensesnittet mellom felles IKT-løsninger og AMS slik at ingen andre enn nettselskapet har adgang til å bryte kraftforsyningen i målepunktet. Andre forhold I tillegg til å beskrive de fremtidige fellesløsningene vil en sentral del av utredning være å vurdere hvordan dataene skal lagres lokalt og/eller sentralt. Basert på informasjonen vi har nå ser det ut til at etablering av en datahub (sentral lagring) er den beste løsningen. Videre må utredningen også vurdere hvordan utvikling og drift av felles IKT-løsninger kan organiseres på en effektiv måte. Herunder hvordan dialogen mellom aktørene, avregningsansvarlig og NVE kan bidra til en effektiv beslutningsprosess i utviklingen av felles IKT-løsninger. Det vil være mulig å høste erfaring fra banksektoren (Nets, tidligere BBS) og fra arbeidet med å innføre en datahub for det danske og britiske kraftmarkedet. Det vil også være mulig å hente erfaringer fra det finske kraftmarkedet hvor datalagringen er desentralisert og hvor de allerede har standardisert dataformater som kan brukes til AMS. Det finnes også erfaringer fra Texas og Ontario som det kan være verdt å se nærmere på.

7 Side 7 Vedtak om vilkår i avregningskonsesjonen om felles IKT-løsninger for kraftmarkedet Avregningskonsesjonen gjeldende til endres med å legge til følgende vilkår: Nytt punkt 11.1: Avregningsansvarlig skal utrede og ha et overordnet ansvarfor å utviklefelles IKT-løsninger for kraftmarkedet, som legger til rettefor effektiv informasjonsutveksling og gjennomføring av støttefunksjonerfor forretningsprosesser innen måling, avregning,fakturering og samordnet opptreden i kraftmarkedet. Nytt punkt 11.2: Avregningsansvarlig skal kunne dokumentere at gebyrfor utredning og utvikling avfelles IKT-løsninger fra netteiere og leverandører erfastsatt slik at disse inntektene maksimalt tilsvarer kostnader ved effektiv drift. Nytt punkt 11.3: Utredningen av anbefaltefelles IKT-løsninger skalforelegges innen 1.juni 2012 og godkjennes av NVE før enfelles IKT-løsning utvikles. Gjeldende punkt 11 blir nytt punkt 12. Gjeldende punkt 12 blir nytt punkt 13. Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen ck. - c"- Ctikit. Marit Lundteigen Fossdal avdelingsdirektør Grammeltvedt seksjonssjef Vedlegg: Avregningskonsesjon gjeldende til Kopi: KS Bedrift, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO Energi Norge, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Haugaland Kraft AS Nett Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 0 3 JUL 2015 Vår ref.: NVE 201300831-10 etnitand Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201505637-2 Arkiv: 623

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Uvdal Kraftforsyning SA 3632 UVDAL Vår dato: 02DES2013 Vår ref.: NVE 201304296-11 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Eidsiva Nett AS Postboks 40 2307 HAMAR 1 Vår dato: 5. 12.2011 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 Vedtak

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201501347-9 Arkiv: 623

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak Vår dato: 26.01.2016 Vår ref.: 201506418-4 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak klager på Vest-Telemark Kraftlags

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken Norges vassdrags- og energidirektorat VE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 2 5 MA 21313 Vår dato: Vår ref.: NVE 201205754-8 etn/caa Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: 12/00017-434 Saksbehandler:

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke SmåkraftAS Postboks7050 5020BERGEN IngeborgLunde Vår dato:05.08.2015 Vår ref.: 201504423-3 Arkiv: 611 Deresdato:03.07.2015 Deresref.: IngeborgLunde Saksbehandler: GreteJohnsen 22959160/gaj@nve.no Småkraft

Detaljer

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon Clei Norges vassdrags- og energidlrektorat N V E SKL Nett AS Postboks 24 5401 STORD 2 08. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200902366-7 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans GeorgeDahl Deres ref.:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 10.11.2014 Vår ref.: 201401985-7 Arkiv: 623

Detaljer

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007.

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007. Norges vassdrags- og energidirektorat Nordenkraft AS Postboks 5912Majorstua 0308 OSLO Vår dato: i AR 2008 Vår ref.: NVE 200709611-14 emk/kmel Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Karl Magnus

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 15.06.2015 Vår ref.: 201501858-4 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på nettleie - vedtak

NVEs vurdering i klage på nettleie - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 201504967-7 Arkiv: 623

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.08.2014 Vår ref.: 201400684-4 Arkiv: 623

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 13.08.2015 Vår ref.: 201501860-4 Arkiv: 623

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

NVEsvurderingi klagepå varsletomleggingtil lavspentmålingog oppsplittingav abonnementer- Vedtak

NVEsvurderingi klagepå varsletomleggingtil lavspentmålingog oppsplittingav abonnementer- Vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma Pb 1400 Vika 0115 OSLO Vår dato: I 5. 05. 2012 Vår ref.: 201200433-5 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Nessakraft SUS på Sognekraft sin praksis for beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage fra Nessakraft SUS på Sognekraft sin praksis for beregning av anleggsbidrag - vedtak Sognekraft AS Postboks 3 6891 VIK I SOGN Vår dato: 17.09.2014 Vår ref.: 201400295-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi NVEs vurdering i klage fra Nessakraft SUS på Sognekraft

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Godkjennelse av "Avtale om pilot for midlertidig utveksling av FRR-A mellom Norge og Sverige over Hasle (Hasle piloten)"

Godkjennelse av Avtale om pilot for midlertidig utveksling av FRR-A mellom Norge og Sverige over Hasle (Hasle piloten) Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 03.09.2014 Vår ref.: 201403757-2 Arkiv: 632 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Stian Henriksen 22959208/sthe@nve.no Godkjennelse av "Avtale om

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Statnett Postboks 5192 0302 OSLO Q 4 AuG zull Vår dato: Vår ref.: 201103011 km/kev 3D Arkiv: /KM Saksbehandler: Deres dato: 9.5.2011 Kristin Evjen Deres ref.:

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidskonferansen 2012 Bente Hagem Konserndirektør, Statnett SF Innhold Statnetts rolle Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet Innføring av AMS

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE 201107305-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse

Detaljer

Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS

Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS Norges vassdrags- og energidirektorat N V E WC Energy AS Postboks 5890 Majorstuen 0308 OSLO Vår dato: OS-.() 3.0-+ Vår ref.: NVE 200700325-29 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler. Kari

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen AMS Markedskonferansen 2012 Ole Haugen UTRULLING AV AMS KREVER STORE INVESTERINGER MED KORTE TIDSFRISTER AVKLARING AV KRAV OG VALG AV TILTAK AVGJØRENDE INNFØRING AV FELLES IKT LØSNING SKAPER BEHOV FOR

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Advokatfirmaet Ole Christian Høie Pb. 578 Sentrum 0105 OSLO n 4 05. 2010 Vår datb? Vår ref.: NVE 201001609-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen

Detaljer

Agder Energi Nett AS oppfyllelse av leveringsplikten - vedtak om brudd på leveringsplikten og varsel om tvangsmulkt

Agder Energi Nett AS oppfyllelse av leveringsplikten - vedtak om brudd på leveringsplikten og varsel om tvangsmulkt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.11.2014 Vår ref.: 201402366-4 Arkiv: 642

Detaljer

Klage om tariffering av tilsynsobjekt fra Hafslund Strøm - EB Nett AS

Klage om tariffering av tilsynsobjekt fra Hafslund Strøm - EB Nett AS Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Hafslund Strøm As Postboks 0247 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett:

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Stokkelandsåna kraftverk -vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Stokkelandsåna kraftverk -vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Småkraft AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 2 1. 03. 2011 Vår ref.: NVE 201005899-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Jæren Everk Kommunalt foretak i Hå.

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Jæren Everk Kommunalt foretak i Hå. Norges vassdrags-og energidirektorat N V E Jæren Everk Kommunalt foretak i Hå Postboks 55 4367 NÆRBØ 1 8 JUN2013 Vår dato: Vår ref.: NVE 201301087-9 etn/aru Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 04.01.2016 Vår ref.: 201401002-70 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS,

Detaljer

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land A DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land Det vises til Olje- og energidepartementets

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: 200701944 Vår ref.: 2009/100 MAB JAPF 478.1 Dato: 12.02.2009 Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS)

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

NVEs vurdering i klage på ny beregning av nettleie - vedtak

NVEs vurdering i klage på ny beregning av nettleie - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 12.11.2015 Vår ref.: 201504434-6 Arkiv: 623

Detaljer

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Vår dato: 13.06.2016 Vår ref.: 201601358-12 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet samt klage på anleggsbidrag - NVEs vedtak

Misnøye med leveringskvalitet samt klage på anleggsbidrag - NVEs vedtak t E Norges vassdrags- og energidirektorat N V Haugaland Kraft AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 08. 05. 2009 Vår ref.: emp/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: TrønderEnergi Nett AS, TrønderEnergi Marked AS. Revis'onsdato: 28. o 29. mars 2011 Sted: Trondheim Medvirkende fra revidert

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Kvikne-Rennebu Kraftlag SA 7391 RENNEBU Vår dato: "" Vår ref.: NVE 201303380-7 tbm/tos Arkiv: 317 /121 Saksbehandler: Deres dato: 3.6.2013/10.6.2013 Tore Olav

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 27.05.2005 Vår ref.: NVE 200500260-4 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 20.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på anleggsbidrag

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Marit Bernbardsen på plassering i feil kundegruppe - vedtak

NVEs vurdering i klage fra Marit Bernbardsen på plassering i feil kundegruppe - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat r4 V E Jæren Everk Postboks 55 4367 NÆRBØ Vårdato: 1 1. 09. 2006 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 912-653.3 /Jæren Everk Deres dato: 08.06.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 ^apport fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 Revidert enhet: Trondheim Ener 'Nett AS TREN Revi s onsdato : 12.11.2007 Medvirkende for Konserndirektør, Bjørn Hølaas revidert enhet: Avd. leder kunde,

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

Deres ref.: 54935-v2/TLO 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 54935-v2/TLO 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Haugaland Kraft AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND 15 07. 2011 Vår dato: Vår ref.: 201100866-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres

Detaljer

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2009/100 MAB EIFU 478.1 Dato: 06.05.2011 Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer