30. OL Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard Deres ref.: 11/03560 Vedtak om endring av avregningskonsesjonen NVE vedtar endring av vilkår i avregningskonsesjonen til Statnett SF. De nye vilkårene innebærer at Statnett SF skal utrede og ha et overordnet ansvar for utvikling av en felles IKT-løsning for kraftmarkedet. Vi viser til varsel om endring av avregningskonsesjon av 13. desember Bakgrunn AMS og annen ny teknologi, samt etablering av et nordisk sluttbrukermarked for strøm, vil kreve en omfattende omlegging av IKT-systemene i nettselskapene. NVE pålegger derfor Statnett gjennom avregningskonsesjonen å utrede og ha et overordnet ansvar for utvikling av felles IKT-løsninger for kraftmarkedet. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med bransjen. Pålegget gis gjennom nye vilkår i avregningskonsesjonen. På oppdrag fra NVE har Devoteam davinci og Thema Energy utarbeidet en analyse som peker på at en felles IKT-Iøsning vil gi større nyttevirkninger enn det som følger av dagens desentraliserte IKTstruktur. NVE anser at utvikling av fellesløsninger vil kunne gi bedre tjenestekvalitet og lavere kostnader enn ved implementering av nye løsninger i hvert enkelt selskap. Felles IKT-løsninger vil kunne forbedre kraftmarkedet blant annet gjennom å legge til rette for effektivisering av datautveksling og forretningsprosesser som leverandørbytter, avregning og fakturering. Samtidig er det viktig at felles IKT-løsninger i størst mulig grad legger forholdene til rette for innovasjon, særlig hos kraft- og andre tjenesteleverandører. NVE har vedtatt innføring av AMS innen 1.januar Nettselskapene er derfor nå i en fase hvor anskaffelsen av AMS utredes og planlegges. Utviklingen av en felles IKT-løsning vil påvirke hvilke ITløsninger som skal anskaffes lokalt. Det haster derfor med å gjennomføre utredningen innen første halvår 2012, slik at systemet kan være på plass innen innføringen av AMS. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett wmv.nve.no Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor i Region Midt-Norge 1 Region Nord I Region Sør 1 Region Vest i Region Øst Middelthunsgate 29 1 Vestre Rosten 81 1Kongens gate I Anton Jenssensgate 7 1Naustdalsvn Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen TILLER NARVIK IPostboks Postboks 53 1 Postboks OSLO I 3103 TØNSBERG I 6801 FØRDE I 2307 HAMAR

2 Side 2 N V E Uttalelser til varsel om endring av avregningskonsesjon NVE har i brev av mottatt uttalelse fra Statnett SF om varsel om endring av avregningskonsesjonen. På bakgrunn av sakens betydning og omfang har NVE også innhentet synspunkter fra Energi Norge og KS Bedrift/DEFO. Statnett SF Statnett stiller seg til disposisjon som ansvarlig for utredningsoppdraget, men presiserer at de nå ikke ønsker å forplikte seg til å utvikle og ta operativt ansvar for noe de ikke kjenner omfanget av. De peker på at oppdraget må løses i nært samarbeid med bransjen slik at erfaring og kompetanse som både bransjen og Statnett besitter kommer til anvendelse. Videre utdyper Statnett sin oppfatning av oppdraget: De skal i første omgang utrede felles IKT-Iøsninger for kraftmarkedet. Utredningen må ta utgangspunkt i de oppsatte målsetningene, hvilket innebærer at utredningen kan ende opp med en anbefaling som avviker fra foreliggende utredninger. Siden saken hovedsakelig dreier seg om forretningsprosesser mellom nettselskap og kraftleverandører ønsker de å legge til rette for en prosess hvor disse aktørene kan ta mest mulig ansvar for utarbeidelse av felles IKTløsninger. En anbefalt løsning vil beskrive roller og ansvar i det fremtidige kraftmarkedet. Videre vil utredningen gi en anbefaling om hvordan en løsning bør utvikles og hvordan den bør opereres. Statnett vil imidlertid ta roller og ansvar i den grad det er hensiktsmessig i forhold til et effektivt og velfungerende kraftwarked. Energi Norge Energi Norge er positiv til en utredning om IKT i forbindelse med innføring av AMS, men mener at utredningsoppdraget må konkretiseres og at bransjen må involveres på en tilstrekkelig måte i prosessen. De ser et behov for at bransjens medlemmer involveres som likeverdige deltagere i prosjektet som Statnett, både i forhold til utvikling av endelig mandat og i gjennomføring av utredningen. De ber også NVE om å tilgjengeliggjøre selvstendige vurderinger av de spørsmål som løftes frem i tidligere utredninger. Energi Norge understreker videre at den kommende utredningen bør gå inn i de faglige spørsmål og avklare valg av tiltak på fritt og faglig grunnlag, uten å være bundet av konklusjoner fra tidligere arbeider. Energi Norge understreker spesielt at utredningen må bidra til en hensiktsmessig avgrensning av oppgaver som kan defineres som naturlig monopol og hvilke oppgaver som kan løses i markedet. Det vises også til at man må ta utgangspunkt i de funksjonelle behov som følger av økt bruk av smartteknologi hos forbruker og økt distribuert produksjon. De stiller seg for øvrig positive til at pågående prosesser om etablering av felles nordisk balanseavregningsenhet og harmonisering av sluttbrukermarkedet i Norden må tillegges vekt ved utredning av hvilke funksjonelle krav en skal oppfylle. KS Bedrift og DEFO KS Bedrift/DEFO ser positivt på at det utvikles felles IKT-løsninger, men uttrykker bekymring over forslaget om et felles nordisk sluttbrukermarked der kraftleverandøren er primærkontakt i sluttbrukermarkedet og samfakturerer for kraft og nettleie. De viser til at de ønsker ytterligere utredning av nettselskapenes rolle. Videre peker KS Bedrift/DEFO på at det er mange problemstillinger som krever utredninger før felles IKT-løsninger kan innføres. De er også opptatt av at utredningens anbefalinger skal ligge til grunn før det tas en eventuell beslutning om å utvikle felles IKT-Iøsninger.

3 Side 3 NVE KS Bedrift Energi og DEFO mener at det er viktig at bransjen får mulighet til å bidra med sine praktiske erfaringer i den utredningen som Statnett skal gjøre. De ser også behovet for å endre dagens meldingssystem til en løsning hvor noen har en mer sentral rolle i å håndtere meldingsutvekslingen og at dette arbeidet må gjøres av en nøytral aktør. De mener at utredningen også må se på hvordan en videreutvikling av dagens desentraliserte avregningsordning kan bidra med til å forbedre kraftmarkedet. Når det gjelder formålet for felles IKT-Iøsninger mener KS Bedrift Energi og DEFO at tilleggstjenester til AMS bør få utvikle seg selv, og ikke legges inn i utredningen til Statnett. De støtter vurderingene om behov for høyt sikkerhetsnivå for og tilgangskontroll av aktørene. NVEs vurdering Målsetningerfor felles IKT-løsninger NVE legger tilgrunn at Felles IKT-løsninger skal legge til rette for et samfunnsøkonomisk effektivt kraftmarked basert på følgende målsetninger: Effektiv utnyttelse av AMS. Effektiv konkurranse om tilleggstjenester til AMS. Legge til rette for en modell der kraftleverandøren er primærkontakt i sluttbrukermarkedet og samfakturerer for kraft og nettleie. Sikre nøytralitet og like konkurransevilkår for alle kommersielle aktører. Legge til rette for nordisk harmonisering av sluttbrukermarkedet. Lavest mulig kostnader for samfunnet. Felles IKT-Iøsninger må kunne legge til rette for at nettselskapene oppfyller sine plikter iht. avregningsforskriften fra Gjennom energiloven med tilhørende forskrifter er nettselskapene tildelt ansvaret knyttet til installasjon av målere og innsamling av måleverdier. Dette ansvaret ble senest bekreftet og utdypet gjennom vedtak om nye bestemmelser knyttet til innføringen av AMS i forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften), der det også presiseres at det er nettselskapene som har ansvaret for kvaliteten for måleverdiene gjennom hele måleverdikjeden. Denne arbeidsfordelingen og de pliktene som her er lagt på nettselskapene vil derfor være et premiss for det videre arbeidet med å vurdere utformingen av felles IKT-Iøsninger. Videre utfører nettselskapene i dag også andre oppgaver knyttet til fakturering og leverandørbytter. NVE mener det er viktig å vurdere hvilke av oppgavene som i dag utføres av nettselskapet som det er hensiktsmessig å sentralisere. Denne vurderingen må bygge på en hensiktsmessig avgrensning av hvilke oppgaver som eventuelt kan gjennomføres av andre aktører i markedet. NVE vil heller ikke utelukket at det i fremtiden også vil kunne fremkomme nye oppgaver som bør gjennomføres sentralt. Viktige premisser for utformingen av det norske kraftmarkedet diskuteres nå innenfor det Nordiske regulatorsamarbeidet, i nær kontakt med Nordisk ministerråd. NVE legger derfor til grunn at den fremtidige felles IKT-løsninger må kunne håndtere de løsningene diskuteres her. Dette gjelder spesielt i forhold til modellen der kraftleverandøren får anledning til å være hovedkontakt for kundene. DEFO og KS peker på at det er behov for ytterligere vurderinger og utredning av den anbefalte modellen for organisering av sluttbrukermarkedet fra NordREG. NVE viser til at det pågår

4 Side 4 NVE utredningsarbeid innenfor det nordiske prosjektet og at det derfor ikke er naturlig at dette tas med i utredningsoppdraget til Statnett. Arbeidet med å utrede IKT-løsninger for det norske markedet bør ha fokus er på det som er viktigst å gjennomføre på kort sikt, men også sikre behov og muligheter for videreutvikling. Med tanke på at IKTløsningene skal legge til rette for effektiv utnyttelse av AMS er det naturlig å forutsette at første trinn i utviklingen settes i drift i forkant av innføringen av AMS. NVE er også opptatt av at det utvikles felles IKT-Iøsninger som legger til rette for innovasjon av tilleggstjenester. Vi mener derfor at felles IKT-Iøsninger ikke skal ha et overordnet ansvar for utvikling av tilleggstjenester, men heller at det skal utvikles felles grensesnitt og kommunikasjon mot AMS for alle aktuelle aktører slik at tilleggstjenester kan tilbys til kunder i alle nettområder på en effektiv måte. Felles IKT-Iøsninger vil utgjøre viktig infrastruktur for kraftmarkedet, og det er derfor viktig at bransjen, deltar aktivt i arbeidet med utredning og utvikling av disse løsningene. NVE oppfatter fra uttalelsene til Statnett og bransjeorganisasjonene at det er bred enighet om at bransjen bør ha stor innflytelse på vurdering og utvikling av fremtidens IKT-Iøsninger. Samtidig er det viktig at dette arbeidet ledes av en nøytral aktør med kompetanse og gjennomføringsevne. Utviklingen og driften av dette systemet krever koordinering av mange ulike aktørers interesser og det er derfor viktig at det også etableres effektive beslutningsprosesser. En viktig del at utviklingsarbeidet blir derfor å etablere en effektiv organisasjon for utvikling og drift av felles IKT-Iøsninger. Felles IKT-Iøsninger for hele det norske kraftmarkedet vil ha egenskapene til et monopol og må av den grunn være gjenstand for regulering. Energiloven er en konsesjonslov og det vil således være naturlig at felles IKT-Iøsninger reguleres gjennom en konsesjon. I avregningskonsesjonen og energiloven er det allerede definert et overordnet ansvar for måling, avregning og samordnet opptreden i kraftmarkedet i avregningsansvaret. Det er derfor også naturlig at ansvaret for utredning og utvikling av felles IKT-Iøsninger knyttes til avregningsansvaret. Vi viser her til at formålet med energiloven og avregningsansvaret er at måling avregning og fakturering skal utføres på en måte som sikrer en enkel markedsadgang og legger til rette for en effektiv kraftomsetning. NVE vil derfor pålegge Statnett SF som avregningsansvarlig å utrede og utvikle felles IKT-Iøsninger for kraftmarkedet. Dette innebærer at avregningskonsesjonen endres for å konkretisere Statnett sine plikter knyttet til utredning og å ha et overordnet ansvar for utviklingen av et felles IKT-Iøsninger, og gir Statnett det nødvendige mandat til å utføre oppgaven. En endelig beslutning om utvikling av felles IKTløsninger vil tas etter at utredningens anbefalinger foreligger. NVE viser til at endring av fastsatte vilkår i avregningskonsesjonen vedtas med hjemmel i avregningskonsesjonens vilkår og energiloven Vi viser til at NVE også kan fastsette nye vilkår med hjemmel i de ulovfestede forvaltingsrettslige regler om omgjøring. Utredning av felles IKT-løsninger Endringene i avregningskonsesjonen pålegger Statnett å utrede hvordan felles IKT-Iøsninger skal utformes. NVE ser for seg at utredningen skal gi en anbefaling av hvilken funksjonalitet som skal tilbys i felles IKT-løsninger, hvilke oppgaver som skal utføres og forslag til organisering. NVE understreker at arbeidet bør ha fokus er på det som er viktigst å gjennomføre på kort sikt, men også legge til rette for videreutvikling. For å sikre en effektiv utnyttelse av AMS er det ønskelig at første trinn utviklingen settes i drift i forkant av innføringen av AMS.

5 Side 5 Det er viktig at bransjen inkluderes i arbeidet på en måte som sikrer bred deltagelse og at bransjen får innflytelse. Utredningen må derfor reflektere eventuelle ulike syn i bransjen og ulike alternativer som har blitt vurdert i utredningen og basert på dette lage en anbefaling og plan for utviklingen av fremtidige felles IKT-løsninger for kraftmarkedet. Det understrekes at utredningen skal forlegges for NVE og at NVE skal godkjenne planen før utviklingsarbeidet starter. NVE mener utredningen må vurdere om følgende oppgaver i kraftmarkedet bør håndteres av felles IKTløsninger: Distribusjon av måleverdier AMS stiller krav til distribusjon av måleverdier til kra tmarkedet og det er spesielt kravet om at alle måleverdier fra foregående døgn skal være tilgjengelig kl dagen etter som vil legge føringer for kapasiteten til innsamlingssystemene og til distribusjonsløsningene. Felles IKT-løsninger vil sørge for effektiv distribusjon av måleverdier og sikre lik tilgang til informasjon for alle parter som har krav på måleverdier. Dette kan også bidra til å redusere de potensielle gevinstene som følger av en tett integrering mellom kraftleverandør og nettselskap. Siden det er mange brukere som skal ha denne informasjonen må det innføres en streng tilgangskontroll slik at personopplysninger ikke kommer på avveie. AMS-portal for tjenesteleverandører AMS skal kunne brukes til å forrnidle informasjon til kunden og til kommunikasjon med eksternt utstyr tilknyttet AMS. NVE mener at distribusjon av forbruksinformasjon til kunden kan være et av de områdene der det vil være mulighet for teknologi- og produktutvikling. En felles IKT-løsning vil kunne fungere som en felles portal for tjenesteleverandører som (med fullmakt fra kunden) ønsker å informere eller tilby tilleggstjenester til AMS. Kraftleverandører skal i denne portalen kunne formidle prisinformasjon til kunden gjennom AMS, for eksempel til et sentralt plassert display. Når det gjelder formidling av styringssignaler fra tjenesteleverandører gjennom AMS til eksternt tilknyttet utstyr, bør det vurderes om det er hensiktsmessig med felles IKT-løsninger med hensyn til sikkerhet og til eventuelle utfordringer som kommer av at det er nettselskapet som er ansvarlig for kvaliteten og sikkerheten i tjenesten. Det er viktig at det utvikles standardiserte løsninger for formidling av styringssignaler slik at dataformater og grensesnitt til AMS blir likt for tjenesteleverandørene uavhengig av hvem som er netteier. Kvalitetssikring av data Selv om nettselskapene fortsatt vil ha ansvar for innsamling og kvalitet på måleverdier, bør felles IKTløsninger som et minimum sikre at måleverdiene har riktig format. Leverandørskifte, oppstart og anleggsovertagelse Dersom det innføres en markedsmodell hvor kraftleverandøren er hovedkontakt for kundene, kan det være hensiktsmessig å utvikle felles IKT-løsninger for leverandørskifte, oppstart og anleggsovertagelse slik at kraftleverandørene kan håndtere disse prosessene uten innblanding fra nettselskapene. Utvikling av felles IKT-løsninger bør derfor kunne legge til rette for at disse prosessene håndteres sentralt. Med felles IKT-løsninger skapes det på en effektiv måte et felles grensesnitt for alle kraftleverandører som vil sikre konkurranse på like vilkår. Dette vil også kunne bidra til at det blir enklere å overholde nettselskapets nøytralitet. Videre vil det kunne effektivisere forretningsprosessene betydelig, blant annet gjennom mye raskere leverandørskifter enn det er i dag.

6 Side 6 NVF Formidling avfakturagrunnlag NVE støtter også NordREGs forslag om samfakturering utført av kraftleverandørene, siden dette vil gi like konkurransevilkår i det viktigste kundegrensesnittet. Utvikling av felles IKT-løsninger bør derfor også kunne legge til rette for formidling av fakturagrunnlag slik at kraftleverandører kan samfakturere for kraftleveranse og nettleie. Med felles IKT-løsninger for formidling av fakturagrunnlag fra nettselskapet vil man på en effektiv måte bidra til standardisering av fakturaprosessene i markedet og utnytte stordriftsfordeler, som er spesielt relevant for næringskunder hvor det er mulig å samle sammen fakturagrunnlag for flere anlegg på tvers av nettområdene. Det er også nødvendig med en felles løsning for formidling av fakturagrunnlag knyttet til innkjøp av elsertifikater. Avregningsoppgaver Med felles IKT-løsninger for informasjonsutveksling av måleverdier og fakturagrunnlag, er det nærliggende å vurdere om det bør utvikles felles løsninger for avregning. Det er grunn til å tro at denne oppgaven vil kunne bli utført mye mer effektivt av en sentral enhet så lenge det er tilgang til avregningsgrunnlaget. Behovet for avregningsvirksomhet i nettselskapet vil dessuten være avtagende ettersom saldooppgjøret vil kunne fases ut med AMS. Balanseavregning Det er foreslått at balanseavregningen håndteres av en felles nordisk oppgjørsenhet for balanseavregningen, og at denne vil levere felles IKT-løsninger for balansemarkedet. NVE og Statnett bør likevel vurdere om det kan være hensiktsmessig med støttefunksjoner for balanseavregningen som en del av fellesløsningene. Sikkerhet Med felles IKT-løsninger vil det være mulig å tilby bedre sikkerhet og ytelse for alle brukere av løsningene sammenlignet med en situasjon hvor hvert enkelt nettselskap utvikler sin egen løsning. Samtidig kan konsekvensene ved utfall være betydelig større med felles IKT enn med desentralisert organisering. Det vil derfor være behov for å stille strenge krav til sikkerhet for å redusere risikoen tilstrekkelig. Det er også viktig å presisere at det må være sterk sikkerhet i grensesnittet mellom felles IKT-løsninger og AMS slik at ingen andre enn nettselskapet har adgang til å bryte kraftforsyningen i målepunktet. Andre forhold I tillegg til å beskrive de fremtidige fellesløsningene vil en sentral del av utredning være å vurdere hvordan dataene skal lagres lokalt og/eller sentralt. Basert på informasjonen vi har nå ser det ut til at etablering av en datahub (sentral lagring) er den beste løsningen. Videre må utredningen også vurdere hvordan utvikling og drift av felles IKT-løsninger kan organiseres på en effektiv måte. Herunder hvordan dialogen mellom aktørene, avregningsansvarlig og NVE kan bidra til en effektiv beslutningsprosess i utviklingen av felles IKT-løsninger. Det vil være mulig å høste erfaring fra banksektoren (Nets, tidligere BBS) og fra arbeidet med å innføre en datahub for det danske og britiske kraftmarkedet. Det vil også være mulig å hente erfaringer fra det finske kraftmarkedet hvor datalagringen er desentralisert og hvor de allerede har standardisert dataformater som kan brukes til AMS. Det finnes også erfaringer fra Texas og Ontario som det kan være verdt å se nærmere på.

7 Side 7 Vedtak om vilkår i avregningskonsesjonen om felles IKT-løsninger for kraftmarkedet Avregningskonsesjonen gjeldende til endres med å legge til følgende vilkår: Nytt punkt 11.1: Avregningsansvarlig skal utrede og ha et overordnet ansvarfor å utviklefelles IKT-løsninger for kraftmarkedet, som legger til rettefor effektiv informasjonsutveksling og gjennomføring av støttefunksjonerfor forretningsprosesser innen måling, avregning,fakturering og samordnet opptreden i kraftmarkedet. Nytt punkt 11.2: Avregningsansvarlig skal kunne dokumentere at gebyrfor utredning og utvikling avfelles IKT-løsninger fra netteiere og leverandører erfastsatt slik at disse inntektene maksimalt tilsvarer kostnader ved effektiv drift. Nytt punkt 11.3: Utredningen av anbefaltefelles IKT-løsninger skalforelegges innen 1.juni 2012 og godkjennes av NVE før enfelles IKT-løsning utvikles. Gjeldende punkt 11 blir nytt punkt 12. Gjeldende punkt 12 blir nytt punkt 13. Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Med hilsen ck. - c"- Ctikit. Marit Lundteigen Fossdal avdelingsdirektør Grammeltvedt seksjonssjef Vedlegg: Avregningskonsesjon gjeldende til Kopi: KS Bedrift, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO Energi Norge, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) SARK-03-201104908-15

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) SARK-03-201104908-15 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1173/11 Byrådet Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) KKOL SARK-03-201104908-15 Hva saken gjelder: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Deres ref.: 22 95 93 75

Deres ref.: 22 95 93 75 Norges vassdrags- og energidirektorat Jens Kristian Nilsen Vinkelveien 2 9009 Tromsø O4 06. 201 Vår dato: Vår ref.: NVE 201000156-4 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE 201107305-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2009/100 MAB EIFU 478.1 Dato: 06.05.2011 Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-36-7 Innkreving av residuale nettkostnader med AMS På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat 24. mai 2013 THEMA Rapport 2013-22 THEMA Rapport 2012-[nummer hentes

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 63 2015 R A P P O R T Endringer i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer