PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR"

Transkript

1 NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008

2 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING BAKGRUNN TILBAKEMELDING FRA BRUKERE TESTPROSEDYRER ENDRING AV EDIEL ADRESSER REFERANSER KORREKSJONER FRA TIDLIGERE VERSJONER BESKRIVELSE AV UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG USECASE DIAGRAM FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN BEREGN OG OVERSEND LEVERANDØRAVREGNING Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft Oversendelse av grunnlag for sluttbrukeravregning Aktivitetsdiagram for Beregn og oversend leverandøravregning Sekvensdiagram for Beregn og oversend leverandøravregning BEREGN OG OVERSEND GRUNNLAG FOR SALDOOPPGJØR Oversendelse av grunnlag for saldooppgjør Aktivitetsdiagram for Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør Sekvensdiagram for Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør FAKTURER SALDOOPPGJØR Oversendelse av grunnlag for fakturering av saldooppgjør Størrelsesbegrensning for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør Aktivitetsdiagram for Fakturer saldooppgjør Sekvensdiagram for Fakturer saldooppgjør OPPSUMMERING AV MELDINGER BRUKT I FORBINDELSE MED AVREGNINGSGRUNNLAG PRESISERINGER OG BEGREPER DEFINISJONER BRUK AV FORTEGN VED OVERSENDING AV VOLUMER OG BELØP MÅLEENHETER OG BRUK AV DESIMALER SOMMERTID/VINTERTID REGLER FOR AVRUNDING KODELISTEANSVARLIG FOR IDENTIFIKATORER AVVIKSHÅNDTERING KORRIGERING AV GRUNNLAG FOR AVREGNING AV REGULERKRAFT (BALANSEAVREGNINGEN) KORREKSJONSOPPGJØR PÅ TIMEAVREGNEDE MÅLEPUNKTER MELLOM NETTSELSKAP OG KRAFTLEVERANDØR KORREKSJON PÅ PROFILAVREGNEDE MÅLEPUNKTER OG SALDOOPPGJØR Sammenslåing av tilbaketrukket saldooppgjør og neste periodiske saldooppgjør FEILSITUASJONER KNYTTET TIL MANGLENDE PRELIMINÆRT ELLER ENDELIG FORBRUK (1581/1591) BRUK AV KVITTERINGSMELDINGER Bruk av CONTRL Bruk av APERAK TIDSFRISTER Tidsfrister i henhold til NVEs forskrift for måling, avregning mv Tidsfrister i henhold til EBLs standard nettleieavtale OM UTILTS (AVVIK FRA MSCONS) TIDSANGIVELSER...27 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 2

3 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 3 6 ADRESSERING...29 VEDLEGG A KLASSEDIAGRAMMER FOR MELDINGENE...30 A.1 LEVERANDØRAVREGNING, MSCONS 1501/1482/1471/1462/ A.2 LEVERANDØRAVREGNING, MSCONS A.3 GRUNNLAG SALDOOPPGJØR, MSCONS 1511/ A.4 TILBAKETRUKKET GRUNNLAG SALDOOPPGJØR, MSCONS A.5 LEVERANDØRAVREGNING, UTILTS A.6 GRUNNLAG SALDOOPPGJØR, A.7 TILBAKETRUKKET GRUNNLAG SALDOOPPGJØR, UTILTS A.8 SALDOOPPGJØR, UTILTS A.9 TILBAKETRUKKET SALDOOPPGJØR, UTILTS A.10 KORREKSJONSOPPGJØR FOR TIMEAVREGNET MÅLEPUNKT, UTILTS VEDLEGG B FEILSITUASJONER OG FORSLAG TIL LØSNING...40 B.1 PRELIMINÆRT VOLUM (1581, 1482)...40 B.2 AVLESTE STANDER OG VOLUMER (1591 / 1511)...41 B.3 SALDOUNDERLAGET (1592)...42 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 3

4 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 4 1 INNLEDING 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet beskriver datautvekslingen i forbindelse med avregningsgrunnlag (saldooppgjør) mellom aktørene i det norske kraftmarkedet. Dokumentet er fundert på [4] NVEs forskrift nr 301- Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester og [6] Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen. Ny [4] Forskrift for måling, avregning mv., forventes gjeldende fra 1. januar Det er bare de deler av NVEs forskrift som omhandler grunnlag som skal brukes i et økonomisk oppgjør mellom to parter i kraftmarkedet som behandles i dette dokumentet. Dokumentet er således bare tenkt som et supplement til forskriften. Skulle det oppstå forskjellig tolkning mellom NVEs forskrift og disse retningslinjer er det forskriften som skal følges. Disse retningslinjene vil bli endret i takt med forskriftsendringer som betinger endring. Dokumentet retter seg primært mot personer som skal jobbe med utveksling av informasjon (meldinger) i forbindelse med avregning og saldooppgjør. Detaljerte beskrivelser av hvordan grunnlaget for avregning og saldooppgjør kan beregnes finnes i [6] Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, mens tekniske detaljer for EDIFACT meldingene som skal utveksles finnes i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, For å skape minst mulig endringer i den norske kraftbransjen er meldingen MSCONS benyttet for eksisterende meldinger for leverandøravregning og grunnlag for saldooppgjør. Meldingene for preliminært og endelig forbruk for profilavregnede målepunkter med døgnverdier, samt melding for saldooppgjør er basert på UTILTS. Bakgrunnen er at disse meldingene likevel er nye for bransjen samtidig som de trenger nye dataelementer, som beløp og koder for døgnverdier, som ikke kan plasseres i dagens versjon av MSCONS meldingen. Dokumentet er skrevet av EdiSys AS på vegne av Systemstøtte for Ediel. Dokumentet vil bli oppdatert ved behov. Systemstøtte for Ediel er ansvarlig for oppdateringen. Nye versjoner vil bli lagt ut på Tilbakemelding fra brukere Innenfor Ediel ønsker vi å få tilbakemelding på brukerveiledninger og implementasjonsguider (IG). Det kan finnes områder som kan beskrives bedre eller det kan være ønske om nye koder, funksjoner eller annet som ikke er dekket tilstrekkelig. Tilbakemelding kan gis til Systemstøtte for Ediel Om og eventuelt hvor fort eventuelle kommentarer kan implementeres i dokumentene vil avhenge av type endring. Utdypende og forklarede kommentarer kan bli implementert i IG er og brukerveiledninger forholdsvis raskt, mens endringer som påvirker meldingsstrukturer og nye anvendelser gjerne tar lengre tid. Innefor Ediel vil det normalt gå fra ett til to år mellom hver gang meldingshåndboken oppgraderes til ny versjon. 1.3 Testprosedyrer Systemstøtte for Ediel er testmotpart i forbindelse med uttesting av nye aktører og/eller programvare som skal ta i bruk Ediel meldinger. Det er utarbeidet egne testprosedyrer som skal benyttes i forbindelse med testene. Det kreves godkjennelse av Systemstøtten for Ediels testapplikasjon for å kunne utveksle Ediel meldinger i henhold til [4] Forskrift om måling, avregning m.v. fra NVE. Det forventes at de Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 4

5 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 5 enkelte aktører selv tar ansvaret for å gjennomføre testene for å verifisere at løsningen har tilstrekkelig funksjonalitet. For nærmere informasjon se Endring av Ediel adresser Alle aktører er ansvarlige for at endring av navn og adresse, herunder også organisasjonsnummer og X.400 adresser, meldes inn til Systemstøtte for Ediel sitt adresseregister. 1.5 Referanser [1] Message handbook for Ediel, Functional description, siste versjon, [2] Message handbook for Ediel, Implementation Guide for Metered Services Consumation Report, siste version, [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, [4] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, [5] Implementation guide for Utility time series message (UTILTS) for the Norwegian reconciliation process, [6] Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, [7] EBLs standard nettleieavtale, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 5

6 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Korreksjoner fra tidligere versjoner Det bør imidlertid unngås å sende tilbaketrekking og nye verdier dersom det viser seg at det ikke er avvik mellom tilbaketrekte og nye verdier Versjon/ Endret av Dato Endringer revisjon 1.1.C Ove Nesvik Klassediagrammet for 1499 (vedlegg A.10) er oppdatert (regulerkraftpris er fjernet). Pris er fjernet fra 1499 gjennom hele prosessbeskrivelsen. Det er presisert at korreksjonsreferansen i 1499 også skal være unik i forhold til "fakturareferanse" i UTILTS/ B Ove Nesvik Nytt kapittel 4.1, Korrigering av grunnlag for avregning av regulerkraft (Balanseavregningen) er lagt inn. Kapittel 4.1 (fra forrige versjon) er erstattet med et nytte kapittel 4.2, Korreksjonsoppgjør på timeavregnede målepunkter mellom nettselskap og kraftleverandør. 1.1.A Ove Nesvik Endringer i kapittel og 4 (utover feilretting) i utkast til versjon 1.1.A er fjernet, siden dette er under behandling i et eget NEE prosjekt. Utkast til 1.1.A Ove Nesvik Rekkefølgen på klassediagrammene i Vedlegg A er justert i samsvar med rekkefølgen i Norsk Edielstandard. Det er presisert i at det bør unngås å sende tilbaketrekking og nye verdier dersom det viser seg at det ikke er avvik mellom tilbaketrekte og nye verdier. Det er presisert i 4.3 at en tilbaketrekking alltid skal sendes etter originalverdien og at nye verdier alltid skal sendes etter tilbaketrekkingen (også om de sendes i samme fil). Klassediagrammene i Vedlegg A er oppdatert. Utkast til Ove Nesvik Produktkoden for korreksjonsoppgjør er endret til A Utkast til 1.1.A Utkast til 1.1.A Ove Nesvik Melding for korreksjonsoppgjør er oppdatert, se vedlegg A.10: o Produktkoden er endret til o Beløp er lagt til (meldingen innholder både pris og beløp). o Målenummer er fjernet. o Fakturareferanse er lagt inn. o Fakturabeløp er lagt inn. Ove Nesvik Kapittel er oppdatert med at verdiene i 1591 kan være estimert selv om kvantumskvalifikator 136, målt (les endelig verdi) benyttes. Kapittel er oppdatert med at en 1491-melding med kvantumskvalifikator 99 (midlertidige verdier) alltid skal etterfølges av en ny melding med kvantumskvalifikator 136 (endelige verdier). Kort beskrivelse og klassediagram for Korreksjonsoppgjør (1491) er lagt til. Kapittel 2.3 er oppdatert med at første avlesning hver år skal skje 1. januar. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 6

7 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 7 Utkast til 1.1.A Ove Nesvik Nytt kapittel 4.4, Feilsituasjoner knyttet til manglende preliminært eller endelig forbruk (1581/1591) er lagt inn. Det er presisert i kapittel at fakturareferansen må vises på fakturaen, men dette behøver ikke å være selve fakturanummeret. 1.0.H Ove Nesvik Nytt kapittel er lagt inn med anbefaling om hvordan store grunnlag for fakturering av saldooppgjør skal håndteres (når Ediels størrelsesbegrensning på 2MB overskrides). 1.0.G Ove Nesvik Melding med JIP (1462) skal rapporteres pr nettområde og IKKE pr komponentkode (korrigert i kapittel 2.5) Denne endring vil antagelig også medføre endringer i klassediagrammet i vedlegg A.1, men en slik endring må først diskuteres på et NEE møte (neste møte 9. mai 2006). 1.0.F Ove Nesvik Melding med JIP (1462) er definert som påkrevet. Det er presisert i kapittel 4.3 at grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) kan trekkes tilbake enten som hele serier eller deler av en tidligere sendt serie. Det er presisert i kapittel at det skal være en-til-en forhold mellom faktura og grunnlag for fakturering av saldooppgjør så lenge fakturagrunnlaget er innenfor Ediels størrelsesbegrensning på 2MB. 1.0.E Ove Nesvik Melding med kraftleverandørens totale uttak for timeavregnede målepunkt (MSCONS, 1471) og melding med justert innmatningsprofil (JIP) for nettområdet (MSCONS, 1462) er valgfrie meldinger. Eksempler på UTILTS er flyttet til [3]Norsk Edielstandard, brukerveiledning, siste versjon, Beskrivelsene av CONTRL og APERAK er flyttet til [3]Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Beskrivelse av subadresser og begrepsavklaring er fjernet, siden dette er beskrevet i [3]. 1.0.D Ove Nesvik Kode ZZZ er rettet til kode 260 i APERAK eksempelet i vedlegg. 1.0.C Ove Nesvik Det er lagt inn kommentarer til hvordan tilbaketrukket saldooppgjør og neste periodiske saldooppgjør kan kombineres, se Eksemplene er korrigert slik at de er korrekte med hensyn til sommer/vintertid. 1.0.B Ove Nesvik SG1/RFF og SG0/CNT (Fakturareferanse og fakturatotal) er lagt inn i eksemplene. 1.0.A Ove Nesvik Tillegg for klassediagram for tilbaketrekking av MSCONS stander. Tillegg for bruk av fortegn for beløp og bruk av desimaler. Kvalitet på volumer for preliminære (1581) og målte (1591) døgnverdier er fjernet (UTILTS/SG11/STS). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 7

8 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 8 Alle MSCONS eksempler er flyttet til MSCONS brukerveiledning. Det er presisert at kode 9, EAN benyttes som kvalifikator for kodelisteansvarlig for målepunkt id. Det er presisert når en melding skal avvises med APERAK. Kode ZZZ er endret til kode 260 for APERAK for UTILTS. 0.3.B Ove Nesvik Skrivefeil i vedlegg C.9 er rettet (kode 999 er lagt inn isteden for kode 42 i forklaringen). 0.3.A Ove Nesvik Appendiks C.3 er fjernet (APERAK med delvis godkjenning). 0.2.D Ove Nesvik Det er lagt inn en påkrevet fakturareferanse i UTILTS/SG1/RFF i melding for saldooppgjør (1592). Det er lagt inn en kontroll sum i UTILTS/SG0/CNT for saldooppgjør (1592). Kontroll summen skal være en netto sum av alle beløp i meldingen (som skal være lik totalsummen på tilhørende faktura). Statuskoden i UTILTS/SG11/STS, Korrigert er fjernet. Melding med Korrigert grunnlag saldooppgjør er erstattet med tilbaketrukket grunnlag saldooppgjør (1591). Melding med Korrigert saldooppgjør er erstattet med Tilbaketrukket saldooppgjør (1592). Det er lagt inn en et nytt kvantumssegment med kode 461 = Preliminært volum samtidig som 136 = målt volum er fjernet i melding for Tilbaketrukket saldooppgjør (1592). Mulighet for å sende feilmelding (APERAK) på målepunktnivå er fjernet. APERAK benyttes kun for å godkjenne eller avvise hele meldinger. 0.2.C Ove Nesvik Melding for korrigering av grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) er endret slik at man sender tilbaketrukket volum i tillegg til nytt målt volum. Melding for korrigering av saldooppgjør (produktkode 1592) er endret slik at man sender tilbaketrukket volum istedenfor korrigert volum. 0.2.B Ove Nesvik Korrigering av skrivefeil (produktkoder) i kapittel og A Ove Nesvik Korrigert etter gjennomgang i NEE, bl.a.: Fjerning av målernummer i alle meldinger utenom MSCONS med stander. Tillegg av feilkode 999 i FTX segmentet i APERAK. Tillegg av nye koder og egne meldingsbeskrivelser for korrigeringer i UTILTS. Eget kapittel om overgangsregler er fjernet. 0.1.A Ove Nesvik Først utkast Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 8

9 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 9 2 BESKRIVELSE AV UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG 2.1 UseCase diagram for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Myndighetenes krav til utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen er nedfelt i NVE s forskrift nr 301 Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Nettselskapene har ansvar for måling og kvalitetssikring av måleresultatet for alle utvekslingspunkt som brukes til avregning av elkraft i eget nettområde. Grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftomsetningen skal være basert på disse målingene. Nettselskap har også ansvar for å fremskaffe grunnlag for avregning på aggregert nivå der det er nødvendig. I de tilfeller hvor det ikke forligger avlesning av måleverdi innen tidspunktet for økonomisk avregning skal finne sted, skal nettselskap framskaffe stipulerte måleverdier som kan brukes i avregningen. Når det foreligger avlesning for tidsrommet hvor det tidligere er benyttet stipulerte verdier, skal avregning foretas basert på nye målte verdier. Denne avregningen gjøres opp mot den tidligere avregning som var basert på stipulert forbruk. Det samme gjelder også for korreksjon etter feil i avregningsgrunnlaget. UseCase diagrammet nedenfor beskriver sammenhengen mellom roller og prosesser ved utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i den norske kraftbransjen. De rollene som er tatt med er funksjonelle roller. Det vil si at det ikke nødvendigvis vil være atskilte selskaper som vil inneha de forskjellige rollene. I Norge vil blant annet nettselskapene inneha flere av de rollene som er tatt med. Kunde er den kunden som er ansvarlig for kontrakten om levering av strøm mot nettselskapet. Han er dermed ansvarlig for innlevering av målerverdier i målepunktet. Avregningsansvarlig er ansvarlig for regulerkraftavregningen. I Norge er det Statnett som er ansvarlig for denne avregningen. Kraftleverandør er ansvarlig for den finansielle kontrakten av strøm opp mot en kunde. Balanseansvarlig er økonomisk ansvarlig for leveransen av strøm til et målepunkt opp mot avregningsansvarlig. I Norge er denne ofte sammenfallende med kraftleverandøren. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 9

10 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 10 Oppgavegiver er ansvarlig for innrapportering av grunnlag fra et nettområde for avregning av regulerkraft. I Norge er dette nettselskapene. Saldooppgjørsansvarlig er ansvarlig for å gjøre opp ubalansen mellom de verdiene oppgavegiver har rapportert til avregningsansvarlig og det som i ettertid blir målt på målepunktene. Rollen innehas i Norge av nettselskapene. Måleverdiansvarlig er ansvarlig for at nødvendige måleverdier blir samlet inn og kvalitetssikret. Rollen innehas i Norge av nettselskapene. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 10

11 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Beregn og oversend leverandøravregning Med leverandøravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av regulerkraft på kraften hver enkelt balanseansvarlig tar ut i nettområdet. Leverandøravregningen omfatter også rapportering av avregningsgrunnlaget til balanseansvarlig/kraftleverandør. Avregningsperioden for regulerkraft er en uke. Avregningsansvarlig for regulerkraft foretar økonomisk avregning mot balanseansvarlig av differansen mellom kraftuttaket som balanseansvarlig har forhåndsmeldt og det kraftuttak som nettselskap rapporterer i nettområdet. Oppgavegiver skal på grunnlag av forbruk i de målepunkt en balanseansvarlig har kraftleveranse, beregne det totale kraftuttaket den balanseansvarlige har hatt i nettområdet i avregningsuken. Det totale kraftuttaket fremkommer som summen av kraftuttaket i timeavregnede og profilavregnede målepunkter. Timeavregnede målepunkt. Grunnlag til regulerkraftavregning av timeavregnede målepunkt skal være avleste måleverdier. Ved manglende avlesning stipuleres forbruk på grunnlag av sist avlest måleverdi for tilsvarende periode. Når det igjen foreligger måleravlesning skal nettselskap foreta et korreksjonsoppgjør mot balanseansvarlig på differansen mellom stipulert og målt forbruk. Profilavregnede målepunkt. Grunnlag til regulerkraftavregning av profilavregnede målepunkt stipuleres. Ved stipulering beregnes målepunktets prosentandel av forventet årlig kraftuttak for alle profilavregnede målepunkt i nettområdet. Målepunktets stipulerte forbruk er dennes prosentvise andel av totalt innmatet kraft til alle profilavregnede målepunkt i nettet (JIP). Med grunnlag i prosentandel og justert innmatningsprofil beregnes stipulert (preliminært) døgnforbruk for hvert profilavregnet målepunkt. Med utgangspunkt i preliminært døgnforbruk i målepunktet, beregnes den balanseansvarliges totale uttak av ikke-timeavregnet forbruk omregnet til kwh/h etter justert innmatningsprofil. Ved korreksjon etter feil i avregningsgrunnlaget skal ny avregning foretas basert på de nye verdiene. Denne avregningen gjøres opp mot den tidligere avregningen Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft. Følgende data skal oversendes innen tre virkedager etter avregningsukens slutt: Oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak (pr komponentkode) i avregningsperioden sendes til avregningsansvarlig for regulerkraft som MSCONS med produktkode Oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak (pr komponentkode) i avregningsperioden sendes til balanseansvarlig/kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over kraftleverandørens totale uttak for profilavregnede målepunkt sendes til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over justert innmatningsprofil for nettområdet i avregningsperioden (JIP) sendes til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over kraftleverandørens totale uttak for timeavregnede målepunkt sendes eventuelt til kraftleverandør (valgfritt) som MSCONS med produktkode Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 11

12 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Oversendelse av grunnlag for sluttbrukeravregning. Med sluttbrukeravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av kraft levert til sluttbruker. Aktiviteten omfatter også oversendelse av avregningsgrunnlaget. Følgende data skal oversendes innen tre virkedager etter avregningsukens slutt: Oppgave over kraftleverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt avregnet som timemålt i regulerkraftavregningen i avregningsperioden (MSCONS, 1491) sendes til kraftleverandør. Oppgave over kraftleverandørens uttak av preliminært forbruk med døgnoppløsning pr. profilavregnet målepunkt i avregningsperioden for regulerkraft (UTILTS, 1581) sendes til kraftleverandør. Dersom det er midlertidige verdier i 1491, Målt forbruk, timeavregnede målepunkter benyttes kvantumskvalifikator 99 (kode 99 i QTY segmentet). En melding med midlertidig verdier skal alltid etterfølges av en 1491-melding med kvantumskvalifikator 136 (endelig verdi) når dette er tilgjengelig. Kode 136 skal brukes på endelige verdier (selv om de faktisk er estimert) Aktivitetsdiagram for Beregn og oversend leverandøravregning Kommentarer til aktivitetsdiagrammet: Aktiviteten Beregn grunnlag for leverandøravregning består av følgende beregninger: (1) JIP pr time (innmating i nettet fratrukket nettap og sum av timeavregnede målepunkter) (2) JIP pr døgn (summen av JIP pr time over døgnet) (3) Prosentandel av JIP pr målepunkt (4) Preliminært volum pr døgn pr målepunkt (5) Preliminært volum pr døgn pr komponentkode (6) Preliminært volum pr time pr komponentkode Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 12

13 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 13 For en nærmere beskrivelse av beregningene henvises det til [6], Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Sekvensdiagram for Beregn og oversend leverandøravregning Følgende meldinger skal utveksles i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 13

14 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på et målepunkt skal oppgave over forbruk i avlesningsperioden sendes til kraftleverandør som en MSCONS med produktkode Meldingen skal inneholde fra/til dato og fra/til stand for siste avlesningsperiode, samt volum i avlesningsperioden. Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på et målepunkt skal oppgave over estimert årsforbruk for målepunktet oversendes kraftleverandør. Forventet årsforbruk må oppdateres hver gang man får inn en (kvalitetsgodkjent) faktisk avlesning og årsforbruket må oppdateres FØR man sender MSCONS med produktkode Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på målepunktet og det er beregnet justert innmatningsprofil for nettområde skal døgnfordelt forbruk etter justert innmatningsprofil i avlesningsperioden sendes til kraftleverandør. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er målte verdier (endelige verdier). Volumer og stander skal overføres i hele kwh. Første avlesning skal i henhold til [4]1skje ved årsskifte. Dette skal tolkes som 1. januar og nettselskapet må dermed interpolere/stipulere en stand pr 1/1 basert på de faktiske stander som er kommet inn for husholdninger med høyere forbruk enn kwh pr. år Oversendelse av grunnlag for saldooppgjør. Følgende data skal oversendes innen tre uker etter at det foreligger måleravlesning (for profilavregnede målepunkter): Oppgave over kraftleverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt (fra/til dato og fra/til stand for siste avlesningsperiode, samt volum i avlesningsperioden) sendes til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over estimert årsforbruk pr målepunkt sendes til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over døgnfordelt forbruk etter justert innmatningsprofil i avlesningsperioden sendes til kraftleverandør som UTILTS med produktkode 1591 (grunnlag saldooppgjør). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 14

15 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Aktivitetsdiagram for Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør Kommentarer til aktivitetsdiagrammet: Aktiviteten Beregn grunnlag for saldooppgjør består av følgende beregninger: (1) Målt volum pr målepunkt (Ny målestand fratrukket forrige målestand, eventuelt multiplisert med målerkonstant) (2) Målt volum pr målepunkt pr døgn (3) Differansevolum (Målt volum fratrukket preliminært volum) For en nærmere beskrivelse av beregningene henvises det til [6], Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 15

16 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Sekvensdiagram for Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør Følgende meldinger skal utveksles i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 16

17 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Fakturer saldooppgjør I egenskap av rollen som saldooppgjørsansvarlig har nettselskapet ansvar for å skaffe til veie grunnlag og fakturere differansen mellom avregnet grunnlag for regulerkraft (preliminært volum) og målt forbruk på profilavregnede målepunkter. Differansen gjøres opp mot balanseansvarlig til markedspris i utvekslingspunktet mot sentralnettet. Ved beregning av grunnlag for regulerkraftavregning ble det beregnet et preliminært døgnforbruk for alle profilavregnede målepunkter. På grunnlag av måleravlesning og målt forbruk i avlesningsperioden beregnes målt forbruk pr døgn fordelt etter justert innmatningsprofil (JIP). Differansevolum pr døgn beregnes som differansen mellom målt døgnforbruk og preliminært døgnforbruk. Døgnpris beregnes på grunnlag av områdepris på elspotmarkedet veid mot justert innmatningsprofil i det aktuelle døgnet. Saldooppgjøret gjøres opp pr døgn og døgnpris multiplisert med saldovolum pr døgn. Umiddelbart etter at det foreligger en kvalitetssikret målerstand, og preliminært døgnvolum for målepunktet i avlesningsperioden er beregnet, anbefales det å beregne målt døgnvolum og tilhørende differansevolum for hvert målepunkt Oversendelse av grunnlag for fakturering av saldooppgjør. Følgende data skal oversendes minimum ved hvert årsskifte og resultatet skal være medelt balanseansvarlig innen 6 uker etter årsskifte. Det anbefales imidlertid å la fakturering av saldooppgjør følge periodene for måleravlesningen i nettområdet: Oppgave over grunnlag for fakturering av saldooppgjør (pr komponentkode) oversendes elektronisk til kraftleverandør som UTILTS med produktkode 1592 (saldooppgjør), inneholdende: Fakturareferanse MålepunktID Fra/til dato for avlesningsperioden summen av saldobeløp i avlesningsperioden summen av differansevolum i avlesningsperioden summen av målt volum i avlesningsperioden summen av preliminært volum i avlesningsperioden Netto sum av alle beløp i meldingen (lik totalsummen på tilhørende faktura) Det skal alltid være en observasjon (linje) i UTILTS med produktkode 1592 (saldooppgjør) for hver avlesningsperiode i tilhørende UTILTS med produktkode 1591 (grunnlag saldooppgjør). I UTILTS for saldooppgjør (produktkode 1592) sendes en fakturareferanse i SG1/RFF (påkrevet), for å kunne vite hvilken faktura kraftleverandøren får grunnlag for. Fakturareferansen må vises på fakturaen, men dette behøver ikke å være selve fakturanummeret. I tillegg sendes det en kontrollsum i SG0/CNT i slutten av meldingen (påkrevet) med en netto sum av alle beløp i meldingen (som skal være lik totalsummen på tilhørende faktura) Størrelsesbegrensning for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør. Under forutsetning av at det kun er en saldooppgjørslinje (ett beløp) pr målepunkt i fakturagrunnlaget er det plass til ca målepunkter, innefor en størrelsesbegrensing på meldinger på 2MB. For de fleste nettselskap og kraftleverandører er det derfor kun noen få fakturaunderlag som vil skape størrelsesproblemer (fakturagrunnlaget for de(n) dominerende kraftleverandøren(e) i nettområdet). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 17

18 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 18 Dersom størrelsesbegrensningen på 2MB overskrides for et fakturagrunnlag, anbefales det å dele opp fakturaen i flere mindre fakturaer, slik at det blir 1-til-1 forhold mellom faktura og fakturagrunnlag og slik at de enkelte fakturagrunnlagene blir mindre enn 2MB. Alternativet anbefales det, etter bilateral avtale, å øke størrelsesbegrensing på meldinger som utveksles mellom partene Aktivitetsdiagram for Fakturer saldooppgjør Kommentarer til aktivitetsdiagrammet: Aktiviteten Beregn grunnlag for saldooppgjør består av følgende beregninger: (1) Veide Elspotpriser på døgnnivå (2) Saldooppgjør pr målepunkt (3) Aggregerte verdier pr kraftleverandør For en nærmere beskrivelse av beregningene henvises det til [6], Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Sekvensdiagram for Fakturer saldooppgjør Følgende meldinger skal utveksles i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 18

19 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Oppsummering av meldinger brukt i forbindelse med avregningsgrunnlag Dette dokumentet beskriver de deler av [4], Forskrift om måling, avregning mv. som omfatter datautveksling av grunnlag for regulerkraftavregning, sluttbrukeravregning og saldooppgjør. Deler av denne datautvekslingen er allerede implementert i den norske kraftbransjen og for disse meldingene er dette dokumentet kun ment som en presisering og plassering i en helhet. I tillegg til det som allerede er implementert foreslås det tre nye meldinger. Tabellen nedenfor viser de meldingene som skal utveksles: MSCONS 1501 Totalt forbruk Pr. komponentkode MSCONS 1482 Totalt forbruk, profilavregnede målepunkter MSCONS 1471 (valgfri) Totalt forbruk, timeavregnede målepunkter Pr. komponentkode Pr. komponentkode Sendes til Frekvens Status Melding Produkt kode Innhold Aggregering (summering) MSCONS 1501 Totalt forbruk Pr. komponentkode Avregningsansvarlig Balanseansvarlig / Kraftleverandør 1) Kraftleverandør Kraftleverandør 3 dager etter avregningsukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt MSCONS 1462 JIP Pr. nettområde Kraftleverandør 3 dager etter avregningsukens slutt MSCONS 1491 Målt forbruk, timeavregnede målepunkter UTILTS 1581 Preliminært forbruk pr. døgn MSCONS 1511 Fra/til stand og volum MSCONS 1400 Estimert årsforbruk UTILTS 1591 Målt forbruk pr. døgn UTILTS 1592 Sum saldobeløp, sum differansevolum, sum målt volum og sum preliminært volum Pr. timeavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør 3 dager etter avregningsukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt 3 uker etter avlesning 3 uker etter avlesning 3 uker etter avlesning Kraftleverandør Minimum 6 uker etter årsskifte Sendes i dag Sendes i dag Sendes i dag Sendes i dag Sendes i dag Sendes i dag Ny Sendes i dag Sendes i dag 1) Meldingen sendes til både Balanseansvarlig og Kraftleverandør dersom disse er forskjellige aktører. Ny Ny Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 19

20 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 20 3 PRESISERINGER OG BEGREPER 3.1 Definisjoner Med leverandøravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av regulerkraft på kraften hver enkelt balanseansvarlig tar ut i nettområdet. Leverandøravregningen omfatter også rapportering av avregningsgrunnlaget til balanseansvarlig/kraftleverandør. Avregningsansvarlig for regulerkraft foretar økonomisk avregning mot balanseansvarlig av differansen mellom kraftuttaket som balanseansvarlig har forhåndsmeldt og det kraftuttak som nettselskap rapporterer i nettområdet. Avregningsperiode Avlesningsperiode Perioden for økonomisk avregning av regulerkraft mot balanseansvarlig, av differansen mellom kraftuttaket som balanseansvarlig har forhåndsmeldt og det kraftuttak som nettselskap rapporterer i nettområdet, fra Avregningsansvarlig for regulerkraft (Statnett). Avregningsperioden for regulerkraft er en uke. Perioden mellom to etterfølgende avlesninger = perioden en UTILTS med produktkode 1591 (grunnlag saldooppgjør) gjelder for. Saldooppgjørsperiode Perioden mellom to etterfølgende saldooppgjør = perioden en UTILTS med produktkode 1592 (saldooppgjør) gjelder for. 3.2 Bruk av fortegn ved oversending av volumer og beløp Fortegn på volum og beløp bestemmes av produktkode og kvantumstype (Quantity type code qualifier), etter følgende regler: 1581, Leverandøravregning (preliminært forbruk pr. døgn): Volumer skal være positive (uten fortegn). 1591, Grunnlag saldooppgjør (målt forbruk pr. døgn): Volumer skal normalt være positive (uten fortegn). Imidlertid er negative volumer tillatt, for eksempel dersom tidligere avlesinger har vært for høye. Eventuelle negative volumer sendes som negativt tall (med ledende minustegn foran volumet). 1591, Tilbaketrekking av Grunnlag saldooppgjør (målt forbruk pr. døgn): Ved tilbaketrekking av1591, Grunnlag saldooppgjør, benyttes samme fortegnsregler som for originalmeldingen som trekkes tilbake. Kode 58 i kvantumstype (Quantity type code qualifier) angir at det er en tilbaketrekking. Dette vil si at volumer normalt sendes som positive tall (uten fortegn), merket tilbaketrukket. Dersom en har avlest feil slik at volumet på en avlesning blir negativ, sendes denne som et negativt tall (med ledende minustegn foran volumet). 1592, Saldooppgjør: Preliminært volum (estimert) sendes tilsvarende 1581, Leverandøravregning (positivt tall uten fortegn). Målt volum sendes tilsvarende 1591 (grunnlag saldooppgjør), normalt positivt men kan i feilsituasjoner være negativt. Differansevolum sendes alltid som målt volum fratrukket preliminært volum (estimert). Differansevolumet kan være både positivt (uten fortegn) og negativt (med ledende minustegn foran volumet). Beløp vil ha samme fortegn som differansen (positive beløp uten fortegn og negative beløp med ledende minustegn) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 20

21 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen , Tilbaketrekking av Saldooppgjør: Ved tilbaketrekking av1592, Saldooppgjør, sendes beløpet med snudd fortegn i forhold til originalmeldingen. Dette for å få fakturatotalen på meldingen til å stemme med papir fakturaen: Preliminært volum (estimert) sendes tilsvarende originalmelding (positivt tall uten fortegn). Målt volum sendes tilsvarende originalmelding men med ny kode 58 i kvantumstype (Quantity type code qualifier) som angir at det er en tilbaketrekking. Differansevolumet sendes identisk med tilsvarende volum i originalmeldingen som tilbaketrekkes. Beløp vil ha motsatt fortegn i forhold til differansevolumet. 3.3 Måleenheter og bruk av desimaler Volumer skal alltid sendes i hele kwh (uten desimaler). Beløp skal alltid sendes i NOK (norske kroner) med inntil 2 desimaler. EDIFACT sine regler for numeriske verdier skal følges: Det skal alltid være et tall foran et desimalskilletegn Ledende nuller ( 0 ) skal utelates Ikke-signifikante nuller ( 0 ) etter desimalskilletegnet skal utelates. Desimalskilletegn skal være punktum (. ). 3.4 Sommertid/vintertid Sommertid/vintertid håndteres [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Regler for avrunding I alle beregninger som fordeler volum fra en periode til delvolumer innenfor samme periode, må det tas hensyn til desimalene. Dette skal gjøres ved at desimalene fra resultatet for en delperiode overføres, som rest i beregningen av volumet, til neste delperiode. 3.6 Kodelisteansvarlig for identifikatorer Kode SM skal benyttes som kvalifikator for kodelisteansvarlig for norske identifikatorer som komponentkode og produktkode. Kode 9 skal benyttes som kvalifikator for kodelisteansvarlig for EAN målepunkt id. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 21

22 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 22 4 AVVIKSHÅNDTERING 4.1 Korrigering av grunnlag for avregning av regulerkraft (Balanseavregningen) Meldinger relatert til grunnlag for avregning av regulerkraft skal sendes innen tre virkedager etter avregningsukens slutt til avregningsansvarlig for regulerkraft, balanseansvarlige og kraftleverandører. Dersom nettselskapet finner feil i grunnlaget kan meldingene resendes innen fristen, med prinsippet om at sist mottatte melding vil være den gjeldende. Dette omfatter følgende meldinger: Oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak (pr komponentkode) i avregningsperioden sendt til avregningsansvarlig for regulerkraft som MSCONS med produktkode Oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak (pr komponentkode) i avregningsperioden sendt til kraftleverandør/balanseansvarlig som MSCONS med produktkode Oppgave over kraftleverandørens totale uttak for profilavregnede målepunkt sendt til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over justert innmatningsprofil for nettområdet i avregningsperioden (JIP) sendt til kraftleverandør som MSCONS med produktkode Oppgave over kraftleverandørens totale uttak for timeavregnede målepunkt sendt til kraftleverandør (valgfritt) som MSCONS med produktkode Oppgave over kraftleverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt avregnet som timemålt i regulerkraftavregningen i avregningsperioden (MSCONS, 1491) sendt til kraftleverandør. 4.2 Korreksjonsoppgjør på timeavregnede målepunkter mellom nettselskap og kraftleverandør Merk: Melding for korreksjonsoppgjør (1499) skal implementeres av alle, høsten Se Edielportalen ( for konkret tidspunkt. Korrigering av oppgjør på timeavregnede målepunkter foretas ved avvik, etter at balanseavregningen hos Avregningssentralen for regulerkraft (Statnett) er kjørt. Dersom ikke balanseavregningen er kjørt gjelder korrigeringsprinsippene i 4.1 over. Årsaker kan være: Feilmåling (kommunikasjon eller målerfeil) hos netteier Anleggsovertagelser tilbake i tid Feilregistreringer hos nettselskapet, som sluttkunder som er registrert på feil kraftleverandør Prinsipper for et korreksjonsoppgjør for timeavregnede anlegg Korrigerte verdier skal sendes i en MSCONS-melding (produktkode 1491). Timeavregnet avviksoppgjør sendes i UTILTS-melding med produktkode Denne meldingen skal sendes selv om fakturabeløpet er under kr. 250,- og det ikke blir sendt faktura. Underlaget for Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt (produktkode 1499) skal innholde følgende: o Gamle timeverdier (stipulert volum eller tidligere sendt målt volum med feil) o Nye timeverdier o Differanse mellom gamle og nye timeverdier o Beløp o Korreksjonsreferanse (unik referanse som skal gjengis på eventuell faktura, denne skal også være unik i forhold til "fakturareferanse" i UTILTS/1592) o Fakturabeløp Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt (produktkode 1499) oversendes for ett eller flere målepunkter for en kraftleverandør. Det skal være en faktura per Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt (produktkode 1499). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 22

23 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 23 Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt (produktkode 1499) sendes for et antall hele døgn i timeoppløsning. Grense for faktura- og kreditbeløp, som faktureres/krediteres og sendes kraftleverandør, settes til kr 250. Beløp inntil kr 250,- avskrives på grunn av interne behandlingskostnader ved sending og mottak. Det skal være en unik referanse til underlaget i Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt (produktkode 1499) som skal gjengis på fakturaen. Ved anleggsovertagelse tilbake i tid sendes fra overtagelsesdato: o Oppgave over kraftleverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt (produktkode 1491) til ny leverandør. o Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt (produktkode 1499) til gammel og ny kraftleverandør. 4.3 Korreksjon på profilavregnede målepunkter og saldooppgjør Når avregningsgrunnlag er oversendt til annen aktør eller benyttet i intern avregning skal det være låst for endring av innhold. Ved korreksjon i avregningsgrunnlaget opprettes nytt avregningsgrunnlag for den perioden som skal korrigeres. Avregning av korrigerte verdier gjøres opp mot tidligere avregning. En korreksjon i regulerkraft- og eller saldoavregning kan også gjelde endring av dato for kontrakt (leverandørbytte). I praksis betyr dette at følgende meldinger kan sendes til kraftleverandøren i forbindelse med korrigeringer: A) MSCONS (produktkode 1511) med tilbaketrekking av fra/til stand for målepunktet B) Ny MSCONS (produktkode 1511) med ny fra/til stand og volum for målepunktet C) MSCONS (produktkode 1400) med nytt estimert årsforbruk for målepunktet Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 23

24 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 24 D) UTILTS (produktkode 1591) med tilbaketrukket forbruk pr. døgn for målepunktet E) Ny UTILTS (produktkode 1591) med nytt forbruk pr. døgn for målepunktet F) UTILTS (produktkode 1592) med tilbaketrukket sum saldobeløp, og sum preliminært volum, sum målt volum og sum differansevolum. Målt volum sendes ikke for tilbaketrekkinger. G) Ny UTILTS (produktkode 1592) med sum saldobeløp, sum preliminært volum, sum målt volum og sum differansevolum. Hvilke av meldingene som må sendes på nytt avhenger av hvor langt i prosessen man har kommet. Dersom man skal korrigere en stand etter at melding D) over er sendt, må man resende meldingene A) til C). Ved korrigering av grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) sendes først en melding med tilbaketrekking av tidligere sendte volumer, med kode 58, tilbaketrukket volum for volumet. Deretter sendes en ny grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) med nye volumer. Dersom korrigeringen gjelder en endring av dato (for eksempel ved endring av tidspunkt for leverandørbytte) vil det ikke nødvendigvis være like mange dager i meldingen med tilbaketrekking som i meldingen med nye volumer. Grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) kan trekkes tilbake enten som hele serier eller deler av en tidligere sendt serie. I forbindelse med korrigering av endelige døgnverdier tilbake i tid må minimum alle verdier som påvirkes av korrigeringen tilbaketrekkes og resendes. Merk at en tilbaketrekking alltid skal sendes etter originalverdien og at nye verdier alltid skal sendes etter tilbaketrekkingen (også om de sendes i samme fil). Det påpekes at mottaker må kunne håndtere eventuelle sekvensproblemer som følge av forsinkelser i overføringen (SMTP). Eksempel: Dersom en målerstand som var sendt ett år tilbake korrigeres og dette påvirker de endelige døgnverdier fire uker før og fire uker etter dato for måleravlesning må minimum døgnverdiene for de 8 relevante ukene tilbaketrekkes og resendes. Ved korrigering av saldooppgjør (produktkode 1592) sendes ikke målt volum. Det som var sendt som målt volum i forrige melding sendes om igjen som tilbaketrukket, mens det nye volumet sendes i en ny etterfølgende melding. I tillegg sendes nytt differansevolum og beløp. Differansevolumet i melding med tilbaketrukket saldooppgjør (1592) vil være grunnlag for enten en kreditpost eller en debetpost på fakturaen, avhengig av fortegn. Det skal ikke sendes tilbaketrekking (korrigering) av 1581, Leverandøravregning (preliminært forbruk pr. døgn). Generelle regler for oversending av korrigerte verdier i MSCONS finnes i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, N.B. Man kan kombinere melding med tilbaketrukkede verdier og nye verdier, både for grunnlag saldooppgjør (1591) og saldooppgjør (1592), i samme UTILTS melding. Dette forutsetter imidlertid at tilbaketrukkede verdier og nye målte verdier sendes som to forskjellige tidsserier (med hvert sitt SG5/IDE segment). Grunnlag saldooppgjør (1591) og saldooppgjør (1592) kan derimot ikke blandes i samme UTILTS melding Sammenslåing av tilbaketrukket saldooppgjør og neste periodiske saldooppgjør Ved tilbaketrekking av saldooppgjør gjelder følgende: Dersom tilbaketrukket saldooppgjør og neste periodiske saldooppgjør sendes i samme melding vil tilbaketrekkinger og nye beløp komme på samme faktura, med samme fakturareferanse. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 24

25 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 25 Dersom tilbaketrukket saldooppgjør og neste periodiske saldooppgjør sendes i ulike meldinger må det sendes en faktura (kreditnota) for tilbaketrukket saldooppgjør og en faktura for periodisk saldooppgjør med ulik fakturareferanse. Fakturareferansen i tilbaketrukket saldooppgjør skal ikke referere den fakturaen som tilbaketrekkes. Det er som nevnt mulig å trekke tilbake verdier som er sendt tidligere (også om de ligger i samme fil). Det bør imidlertid unngås å sende tilbaketrekking og nye verdier dersom det viser seg at det ikke er avvik mellom tilbaketrekte og nye verdier. 4.4 Feilsituasjoner knyttet til manglende preliminært eller endelig forbruk (1581/1591) I feilsituasjoner der det ikke er blitt sendt 1581-meldinger (Preliminært forbruk pr. døgn for profilavregnede målepunkter) og/eller 1591-meldinger (Målt forbruk pr. døgn for profilavregnede målepunkter) til en kraftleverandør som ikke har leveranse i målepunktet fordi det f.eks. er nedlagt eller som har skiftet leverandør gjelder følgende regler: Ved feil i sendte 1581-meldinger (for eksempel dersom de er sent til feil kraftleverandør) er det ikke krav om å sende 1591-meldinger som nullstiller de feilsendte 1581-meldingene. Det er heller ikke krav om å resende 1581 til riktig kraftleverandør dersom 1581-meldingene er sent til feil leverandør meldinger som eventuelt er sendt til feil kraftleverandør skal alltid resendes til riktig kraftleverandør. Eventuelle feilsendte 1591-meldinger må kanselleres. Dersom man, i feilsituasjoner, ikke har fått sendt 1581-meldinger til kraftleverandøren kan meldinger sendes uten tilhørende 1581-meldinger meldinger kan, dersom det har oppstått en feilsituasjon, sendes på basis av enten 1581 eller 1591 (minst en av dem må være tilstede). Dersom 1581-meldingen mangler vil QTY-segmentene i 1592-meldingen (saldooppgjør) bli som følger: QTY+461: 0 QTY+136: <målt volum> QTY+260:-<differanse volum> Dersom 1591-meldingen mangler vil QTY-segmentene i 1592-meldingen (saldooppgjør) bli som følger: QTY+461:<preliminært volum> QTY+136:0 QTY+260:-<differanse volum> 4.5 Bruk av kvitteringsmeldinger Bruk av CONTRL Bruk av CONTRL er beskrevet i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, og [1], Message handbook for Ediel, Functional description, siste versjon, Bruk av APERAK Bruk av APERAK er beskrevet i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Tidsfrister Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 25

26 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Tidsfrister i henhold til NVEs forskrift for måling, avregning mv. Melding Oversendelse av måledata til balanseansvarlige i nettet Avregningsdata for regulerkraftbalanse Den balanseansvarliges samlede timevise uttak beregnet ved bruk av justert innmatingsprofil Beregnet døgnvis kraftuttak i de balanseansvarliges enkelte målepunkt Saldooppgjør Tidsfrist Innen 3 uker etter måleravlesning Innen 3 virkedager etter avregningsukens slutt Innen 3 virkedager etter avregningsukens slutt Innen 3 virkedager etter avregningsukens slutt Innen 6 uker etter oppgjort konto. Kontoen skal gjøres opp minimum ved hvert årsskifte Tidsfrister i henhold til EBLs standard nettleieavtale Endring av avregning for profilavregnede målepunkter må kunne skje inntil 3 år tilbake i henhold til EBLs standard nettleieavtale, jfr. 5-4, Feil ved måleutstyr og 6-3, Avregningsfeil Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over 3 år jf lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 26

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Norsk meldingsversjon: 8A (6A for MSCONS) Versjon og revisjon: 2.0 Oppdatering: W Status: For implementering Dato: 27. januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Elhub. Elhub Beregningsfunksjoner. Rettigheter og begrensninger

Elhub. Elhub Beregningsfunksjoner. Rettigheter og begrensninger Elhub Elhub Beregningsfunksjoner Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for implementering av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: C Dato: 20. februar 2006 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 REFERANSER...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene 2009 Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA 1 Rettslig regulering Den rettslig reguleringen av forbruksmåling av el omfatter mange slags forhold,

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Versjon 1.0 28.08.2017 Innhold Mottak av avregningsgrunnlag (DDM) BRS-NO321 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Versjon 10 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Referanser... 1 1.4 Endringslogg... 2 2 Oversikt over prosessene

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Christian Johan Giswold (red.) 21 2005 04959822 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst knyttet til Nordic Balance

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Kraftleveringsavtale

Kraftleveringsavtale 1. Generelt Kraftleveringsavtale Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard kraftleveringsavtale, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Versjon 1.0 30.08.2017 Innhold Innflytt tilbake i tid BRS-NO-611/BRS-NO-103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Åpning av kraftmarkedet for sluttbruker i Norge

Åpning av kraftmarkedet for sluttbruker i Norge 25 1998 Norges Uff vassdrags- og. energidirektorat NVE "- Torfinn Jonassen Åpning av kraftmarkedet for sluttbruker i Norge 1991-1999 NORGES VASSDRAGS OG ENERGIDIREKTORAT BIBLIOTEKET Tittel: Rapport nr.

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris

Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris er en strømavtale mellom Istad Kraft AS og kunde. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard Kraftleveringsavtale

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Deres ref.: NVEs vurdering i klage på Helgelanskraft AS sin praksis for måling, avregning og tariffering - vedtak

Deres ref.: NVEs vurdering i klage på Helgelanskraft AS sin praksis for måling, avregning og tariffering - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Arctic Charr AS Vefsnmoen 8690 Hattfjelldal 05. 07. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201002911-6 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.: 10-559

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Avanserte Elhuboppgaver

Avanserte Elhuboppgaver Avanserte Elhuboppgaver Jørgen Nafstad Møller, Leif Morland og Ingvar Aarnes Oslo 14. september Avanserte Elhuboppgaver I dette kurset får du en detaljert gjennomgang av oppgavene Elhub utfører innen måleverdier

Detaljer

Hvordan håndtere plikten i NECS

Hvordan håndtere plikten i NECS Hvordan håndtere plikten i NECS Elsertifikatseminar Gardermoen 15 Jan 2013 Ingrid N Christie, Statnett NECS og elsertifikatpliktige Alle pliktige selskap skal ha sin egen konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Dersom kunden krever det, må Fjordkrafts krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.

Dersom kunden krever det, må Fjordkrafts krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig. Generelle Vilkår 1. Avtalen 1.1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet mellom partene består av kontrakt med tillegg av disse alminnelige vilkår og andre spesifikke avtaler som inngås skriftlig. Ved bestilling

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endring i forskrift om elsertifikater 24.09.2015 Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om elsertifikater 1. Høringsnotatets hovedinnhold Dette notatet redegjør for Olje- og energidepartementets forslag til

Detaljer