Elhub Beregningsfunksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elhub Beregningsfunksjoner"

Transkript

1 Elhub Beregningsfunksjoner Versjon

2 Innhold 1. Innledning Endringslogg Om dokumentet Forkortelser og referanser Beregningsprosesser Generelt Beregningsprosesser i Elhub Mottak og profilering av data fra nett Avstemming av nettområde Virtuelle målepunkt Estimering av volumer koblet til hendelse Beregning av avregningsgrunnlag Grunnlag for kraftleverandørens fakturering av sluttbruker Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) Beregning av endelige nettap Produsert volum for utstedelse av elsertifikat og opprinnelsesgaranti Beregningsrelevant volum for elsertifikat Teknisk beskrivelse Definisjoner Totalomsetning, nettap og JIP i nettområde Profilering av forbruk Estimering av volumer koblet til hendelse Beregning av avregningsgrunnlag Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Beregne volum for APAM (Avviksoppgjør Profilavregnede målepunkter) Beregne pris for APAM Beregning av endelige nettap Produsert volum for utstedelse av elsertifikat Beregningsrelevant volum for elsertifikat Regler for avrunding Oversikt Aggregeringer Beregninger... 25

3 6. Kobling til BRS Figurer Figur 1 Oversikt over beregningsfunksjoner og oppgaver i Elhub Figur 2 Oversikt beregninger etter Elhub mottatt måleverdier fra nettselskapene Figur 3 Eksempel på virtuell målepunkt (Mx) Figur 4 Oversikt over aggregering til avregningsansvarlig (NBS) Figur 5 Oversikt beregninger av grunnlag for ATAM Figur 6 Oversikt beregninger av grunnlag for APAM Elhub side 1

4 1. Innledning 1.1 Endringslogg Dato Versjon Endring Utkast v0.1 Første utkast basert på EDIEL Utkast v0.2 Revidert og justert for NBS Utkast v0.3 Etter første QA og tillegg av oversikt Utkast v0.6 Supplert med fordeling av volum med hendelse og bilder. Utsendt til ekspertgruppe Utkast v0.7 Etter kommentarer fra ekspertgruppe og NBS Utkast v0.8 Etter kommentarer fra ekspertgruppe Utkast v0.9 Grensesnitt med NBS og NECS justert Utkast v0.92 Nettap beregnes av Elhub, endret håndtering utveksling, detaljer fra NBS Handbook v V 1.0 klar til utsending Justert etter NBS Handbook v1.1 og med fiksert JIP V1.1 Ingen endringer (kun oppjustert versjon pga. endringer i engelsk oversettelse) 2015 V1.2 Oppdatert i henhold til nye forskrifter og avklaringer: - Fjernet forbehold om pågående avklaringer - Endret ansvar for oppfølging og rapportering av primær og sekundær måling av utveksling - Oppdatert med riktig datasett Elhub sender til NBS og ifb APAM og ATAM - Rettet feil i ansvar for rapportering av tap - Oppdatert asymetrisk oppgjør i henhold til forskriften - Forbruk vil nå fordeles etter målepunktets profil og ikke områdets JIP. - Korrigering av estimert volum er nå fjernet. Dette er nettselskapets ansvar. Mindre feilretting 1.2 Om dokumentet I oppdraget fra NVE, datert , forutsetter de at Elhub skal oversende avregningsdata for regulerkraftavregningen. Elhub blir da beregningsansvarlig for avregningsgrunnlag og korreksjonsunderlag. Dette dokumentet er en beskrivelse av hvordan beregningene av avregningsgrunnlag, korreksjoner og oppgjør skal implementeres i Elhub, samt de prosessene som er knyttet til disse beregningene. I tillegg beskrives beregninger for rapportering til registeransvarlig for elsertifikater Beskrivelsen her fokuserer på hvordan beregningene er utført. Tidsplan for beregningene indikeres kun i enkelte tilfeller. Mer om kontroll av beregningene er gitt i BRSer og Requirement Specifications. Utgangspunktet i beskrivelsene er at begrepet Nettområde blir introdusert i Norge på samme måte som i andre nordiske land, og erstatter Komponentkode i balanseavregningen. Elhub side 2

5 I dette dokument introduseres nye navn for de to typer avviksoppgjør: Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) = Korreksjonsoppgjør Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) = Saldooppgjør Dokumentet er bygget opp med en seksjon som beskriver prosessene i beregningene, og en andre del som beskriver den aktuelle beregningen på en mer teknisk måte. Beskrivelsen av prosessene i dette dokumentet inneholder korte avsnitt om ansvarsdelingen mellom Nettselskap og Elhub. Dette skal ikke tolkes som en full beskrivelse, men er bare til å belyse hva som er interessant for de nåværende beregningene. 2. Forkortelser og referanser NBS NECS BA LEV PR MP NO NS JIP PA D APAM ATAM Nordic Balance Settlement Norwegian Energy Certificate System - Statnett sitt register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier Balanseansvarlig Kraftleverandør Produsent Målepunkt Nettområde Nettselskap Justert Innmatingsprofil Produksjonsanlegg Gjeldende leveringsdøgn Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (tidligere saldooppgjør) Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (tidligere korreksjonsoppgjør) NBS vil bli håndtert av det nystartede selskapet esett Oy som eies i fellesskap av Statnett SF, Fingrid Oy og Svenska Kraftnät. Referanser [1] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, [2] Prosessbeskrivelse for avregningsgrunnlag, korrektionsoppgjør og saldooppgjør v [3] Nordic Balance Settlement NBS v1r4c (BRS for NBS) [4] NBS Håndbok v1.1 [5] NBS Users Guide 1r2A [6] Forskrift om elsertifikater FOR [7] Prosessbeskrivelse for elsertifikatrapportering v Elhub side 3

6 3. Beregningsprosesser 3.1 Generelt Nettselskap har ansvar for måling og kvalitetssikring av måleverdiene for alle målepunkt som brukes til avregning av elkraft i eget nettområde. Grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftomsetningen skal være basert på disse målingene. Elhub har ansvar for å fremskaffe grunnlag for avregning på aggregert nivå. I de tilfeller hvor det ikke finnes avlesning av måleverdi innen tidspunktet for økonomisk avregning skal finne sted, må nettselskap framskaffe estimerte måleverdier som kan brukes i avregningen. Når det foreligger avlesning for perioder hvor det tidligere er benyttet estimerte verdier, skal avregning foretas basert på nye målte verdier. Denne avregningen gjøres opp mot den tidligere avregning som var basert på estimert forbruk. Det samme gjelder også for korreksjon etter feil i avregningsgrunnlaget. Beskrivelsen her forutsetter at rapportering til avregningsansvarlig skjer per nettområde i henhold til krav fra NBS i 2015 [3] og [4]. 3.2 Beregningsprosesser i Elhub Følgende beregningsprosesser vil kjøres i Elhub: Aggregering av totaler for nettområde inkl. beregning av nettap og JIP Beregning av timesfordelt volum for profilavregnede målepunkter (prel og målt) Beregning virtuell målepunkt Estimering av volum koblet til hendelse (flytting, skifte balanseansvarlig, etc.) Beregning av grunnlag for kraftleverandørens fakturering av sluttbruker Beregning av grunnlag for balanseavregning Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) Beregning av endelige nettap Beregning av produsert volum for utstedelse av elsertifikat og opprinnelsesgaranti Beregningsrelevant volum for elsertifikat Elhub side 4

7 Figur 1 Oversikt over beregningsfunksjoner og oppgaver i Elhub. 3.3 Mottak og profilering av data fra nett Nettselskapene rapporterer hvert døgn følgende til Elhub: Timesmålt forbruk/produksjon per målepunkt Timesmålt uttak eller innmating av reaktiv effekt per målepunkt Timesmålt utveksling med tilstøtende nettområde For profilavregnede målepunkter rapporteres etter avlesning: fradato, tildato, frastand, tilstand og volum forventet årlig uttak I grunnlagsdata angir nettselskap avlesningsmetoden som benyttes i målepunkt og om det gjelder forbruk, produksjon eller utveksling. Noen typer av forbruk med spesialbehandling i balanseavregningen er merket med en unik kode, gjelder for tiden pumpekraft. Man kan skille mellom AMS og eldre typer av timesmåler. Umålt er en variant av profilavregnede og kan rapporteres på samme måte, men Elhub anbefaler at gatelys og annet forutsigbart forbruk rapporteres som timesmålt. De sistnevnte vil Elhub å inkludere i «Totalt timeavregnet forbruk» og ikke være en del av JIP. Når tidsfrister for rapportering er utløpt sjekker Elhub at alle forventede verdiene er mottatt. Identifiserte mangler purres opp mot nettselskapet. Elhub beregner løpende: Totalt innmating per time i nettområde som summen av produksjon og utveksling med tilstøtende nettområder. Totalt timesmålt forbruk i nettområde som summen av timesmålte målepunkter Nettap som en funksjon av total innmating opphøyet til 2 JIP per time = Totalt innmating i NO Totalt timesmålt forbruk Nettap (per time) Elhub side 5

8 For nettområder som er 100 % timesmålt eksisterer ikke noen JIP, i stedet beregner Elhub nettap. Nettap = Totalt innmating i NO Totalt timesmålt forbruk. Frekvensen av disse beregningene kan være parameterstyrt. Hvis det er teknisk mulig, vil rekalkulering skje fortløpende etter hvert som nye målinger kommer. Alle totalseriene inkl. nettap og JIP er rapportert tilbake til nettselskapet for verifisering. Hvert døgn beregner Elhub preliminært timefordelt profilforbruk per målepunkt. Beregning basert på JIP, andelstall (= forventet årsuttak/målepunkt) og totalt andelstall for nettområde. Ved mottak av måleravlesning beregner Elhub korrigert profilforbruk per målepunkt som benyttes i avviksoppgjør (jfr. pkt. 3.10). Figur 2 Oversikt beregninger etter Elhub mottatt måleverdier fra nettselskapene. 3.4 Avstemming av nettområde Så lenge det er fortsatt ikke-timesmålte kundeanlegg vil det ikke være mulig for Elhub å nøyaktig verifisere om nettselskapets rapportering er konsistent. Elhub beregner nettap og JIP hvert døgn. Noen kontroll av størrelsen av JIP vil bli utført: 1. JIP > 0 2. JIP ikke avviker for mye fra tidligere år (sum per døgn/uke/måned). Ved avvik rapporteres dette til nettselskapet. Pkt. 2 vil trolig ikke brukes før Nettselskapet må verifisere at rapportering til Elhub er fullstendig og korrekt. Det kan gjøres gjennom kontroll av de totalserier og JIP som Elhub rapportert tilbake til nettselskapet. Elhub side 6

9 Elhub vil også tilby en tjeneste der nettselskapet kan få et fullstendig bilde av deres nettområde via webportalen. Presentasjonen på Elhubs webportal vil dekke total innmating, total timesmålt forbruk, nettap og JIP i nettområdet slik at netteier får et fullstendig bilde av avregningsgrunnlaget. Total innmating vil også bli presentert delt på total produksjon og utveksling. Web-presentasjon vil også omfatte antall savnede serier, etc. Hvis noe viser seg å være feil, er det nettselskapets ansvar for å korrigere og sende de nye måleverdiene. 3.5 Virtuelle målepunkt Virtuelle målepunkt brukes når flere målere blir benyttet for å måle forbruk eller produksjon. Nettoproduksjon er et eksempel. Elhub skal presentere beregninger for virtuelle målepunkter basert på en formel som legger til eller trekker fra verdier fra en rekke fysiske målere. Figuren under viser en rekke eksempler på situasjoner der virtuelle måling brukes. Mx refererer til den virtuelle målepunkt der det ikke er måling. Elhub må også være i stand til å håndtere beregninger i hvilke én eller flere av tidsseriene til å bli multiplisert med en konstant. Figur 3 Eksempel på virtuell målepunkt (Mx). 3.6 Estimering av volumer koblet til hendelse Ved hendelser som endring av balanseansvarlig hvor et stort antall avlesninger kreves samtidig, eller når avlesning ikke er rapportert innen fristen for en annen hendelse, som for eksempel flytting, utfører Elhub estimering av volum før og etter skiftedato for profilavregnede målepunkter. Beregningene er beskrevet i pkt Beregning av avregningsgrunnlag Dette kalles i dag leverandøravregning. Med dette menes de aktiviteter som Elhub, i egenskap av beregningsansvarlig (oppgavegiver), har ansvar for å utføre for og skaffe til veie grunnlag for avregning av regulerkraft som hver enkelt balanseansvarlig tar ut i hvert nettområde. Leverandøravregningen omfatter også rapportering av avregningsgrunnlaget til avregningsansvarlig (NBS), balanseansvarlig, kraftleverandør og produsent. Avregning for regulerkraft utføres per døgn. Fakturering av regulerkraft er gjort per uke. Rapportering til NBS (esett Oy) blir gjort daglig kl 10:00 etter D+2. Frist for rapportering av grunnlag er kl 12:00 D+13, underlaget kan oppdateres frem til Elhub side 7

10 denne fristen. Fakturering av balanseavregning blir utført av esett Oy den fjortende dagen etter den aktuelle uken. Avregningsansvarlig for regulerkraft foretar økonomisk avregning mot balanseansvarlig av differansen mellom den kraft som balanseansvarlig har tilført og det kraftuttak som nettselskap rapporter for ham i nettområdet. Tilsvarende avregnes rapportert produksjon mot den produksjonsplan som balanseansvarlig har meldt inn. Figur 4 Oversikt over aggregering til avregningsansvarlig (NBS) Grunnlag for avregning av regulerkraft Elhub skal på grunnlag av forbruk i de målepunkt en kraftleverandør har kraftleveranse, beregne det totale kraftuttaket kraftleverandøren har hatt i nettområdet i avregningsuken. Det totale kraftuttaket rapporteres fordelt på kraftuttaket i timeavregnede (jfr. pkt. 0) og profilavregnede (jfr. pkt. 0) målepunkt Timeavregnede målepunkt Nett ansvar Grunnlag til regulerkraftavregning av timeavregnede målepunkt skal være avleste måleverdier som rapporteres av nettselskapet (både forbruk og produksjon). Ved manglende måleverdi estimerer nettselskapet forbruk basert på standardmodellen som er beskrevet i VEE Guidelines. Når det igjen foreligger en målt verdi skal nettselskapet sende de oppdaterte verdi til Elhub med justert statuskode og/eller tidsstempel. Elhub ansvar Så snart måleverdier er tilgjengelige fra nettselskapet, beregner Elhub grunnlag til regulerkraftavregning og sender til avregningsansvarlig med kopi til balanseansvarlige, produsenter og kraftleverandører. Når det foreligger en korrigert verdi, skal Elhub inntil D+13 oppdatere avregningsgrunnlag. Ved korrigeringer etter D+13 skal Elhub foreta et avviksoppgjør (ATAM) mot kraftleverandør/ produsent på differansen mellom estimert og målt forbruk. Elhub side 8

11 Måleverdier for forbruk aggregeres for hver time per kraftleverandør & balanseansvarlig, per nettområde, og lagres som en tidsserie i Elhub. Hvis ytelsen i Elhub tillater det, kan disse seriene også beregnes ved forespørsel. Nettap skal rapporteres som en separat timeserie, og merkes hvis de er målt eller beregnet. Med målt betyr at hele nettområde er timesmålt. For produksjon, vil aggregerte timeverdier per produksjonsanlegg beregnes og sendes til balanseansvarlig, kraftleverandør/ produsent og avregningsansvarlig (NBS). Forbruk i produksjonsanlegg kan rapporteres som en separat timeserie, men rapporteres normal som netto produksjon. Alle tidsseriene sendes til avregningsansvarlig med kopi til balanseansvarlig, kraftleverandør og produsent Profilavregnede målepunkt Grunnlag til regulerkraftavregning av profilavregnede målepunkt stipuleres. Nett ansvar Nettselskapet rapporterer etter avlesning fradato, tildato, fra-stand, til-stand og volum, pluss eventuell endring i forventet årlig uttak. Elhub ansvar Ved stipulering beregnes målepunktets prosentandel av forventet årlig kraftuttak for alle profilavregnede målepunkt i nettområdet. Målepunktets estimerte forbruk er denne prosentvise andel av totalt innmatet kraft til alle profilavregnede målepunkt (justert innmatingsprofil). Justert innmatingsprofil (JIP) er lik totalt innmatet kraft i nettområde minus summen av alle timeavregnede målepunkt i nettområde og minus nettap. Prosentandelen beregnet ut fra andelstall for målepunktet delt på totalt andelstall. Andelstall er lik estimert årlig forbruk. Totalt andelstall er summen av alle andelstall i nettområde. Med grunnlag i prosentandel og justert innmatingsprofil beregnes estimert (preliminært) timeforbruk for hvert profilavregnet målepunkt. Estimerte verdier for profilforbruk aggregeres for hver time per kraftleverandør & balanseansvarlig per nettområde og lagres som en tidsserie i Elhub. Hvis ytelsen i Elhub tillater det, kan disse serier også beregnes ved forespørsel. Tidsseriene sendes til avregningsansvarlig (NBS), balanseansvarlig og kraftleverandør. JIP som blir brukt ved avregningen er merket i databasen ved avregningsdato. Den versjonen av tidsserien brukes i beregningene for APAM for beregning av avregnet volum Utvekslingspunkt Nettselskap rapporterer utveksling mellom to nettområder som to timeserier for hvert utvekslingspunkt. En timeserie for hver retning av kraftutvekslingen som definert i grunnlagsdata. Utveksling kan rapporteres av både de berørte nettselskapene. En av de netteiere anses primære, og hans måleverdier er primært brukt. Rapportering fra sekundær netteier brukes når de primære måleverdier mangler, dette håndteres av nettselskapene. Hvis det er flere utvekslingspunkter mellom to nettområder skal utveksling rapporteres til NBS som et samlet volum. Ellers gjelder det samme som for timeavregnede målepunkter. Elhub side 9

12 3.7.2 Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft Elhub Følgende blir løpende rapportert til avregningsansvarlig fra Elhub innen D+13 kl. 12:00. For hvert nettområde sendes aggregert per balanseansvarlig og kraftleverandør Totalt timesavregnet kraftuttak Totalt profilavregnet forbruk Nettap (timeserie) Produksjon per produksjonsenhet Pumpekraft Justert innmatningsprofil Nettap sendes med ulike produktkoder for målt eller profilert. For produksjon skal det rapporteres total innmating per produksjonsanlegg. Utveksling med nabonettområde rapporteres til avregningsansvarlig som en aggregert sum hvis det er flere utvekslingspunkter mellom to nettområder. Disse seriene sendes også til balanseansvarlig, kraftleverandør og produsent. Til balanseansvarlig og kraftleverandør sendes også JIP som blitt brukt i avregningen. Dataene oversendes fortløpende etter hvert som de blir tilgjengelige, angitt i kwh/h med tre desimaler. Format skal være XML. Alle aktører kan laste ned grunnlaget for den aggregerte serien fra Elhub når de trenger det. Spesielle målepunkter Måleverdier for uttak av pumpekraft i pumpekraftanlegg, eller pumping mellom forskjellige reservoarer, rapporteres til avregningsansvarlig på samme måte som timeavregnede, men med egne produktkoder. 3.8 Grunnlag for kraftleverandørens fakturering av sluttbruker Som oppgavegiver har Elhub ansvar for å skaffe til veie grunnlaget for leverandørens avregning av kraft levert til sluttbruker. Grunnlaget avser bare volumer og ikke priser Timeavregnede målepunkt, oversendelse av data Nett Innen kl. 9:00 D+1 må måleverdier for alle timeavregnede målepunkter være tilgjengelige i Elhub for kraftleverandører. Det betyr at Nett må ha fått bekreftet levering til Elhub innen 07:00 D+1. Hver måling må være merket med statuskode. Måleverdier sendes fra nettselskap på gjeldende format, angitt i kwh/h med 0-3 desimaler. Når det for et målepunkt tidligere er oversendt estimerte eller ukorrekte verdier, sendes målte verdier når de foreligger. Disse sendes, på samme måte og format, til Elhub, men nå merket Målt (statuskode 127) og med tidsstempel. Elhub Elhub side 10

13 Dataene sendes til kraftleverandører etter validering av Elhub. Når måleverdier korrigeres av netteier sendes også de korrigerte verdiene umiddelbart. Kraftleverandør kan også hente måleverdier fra Elhub når de trenger dem Profilavregnede målepunkt Preliminært forbruk Nett Nettselskapet rapporterer måleravlesninger periodisk eller ved flytting, leverandørbytte, målerbytte eller andre hendelser. Elhub For perioder hvor det ennå ikke har blitt gjort noen avlesninger, beregner Elhub preliminært forbruk per time for målepunkt. Beregning av preliminært volum lages som målepunktets prosentandel av Justert Innmatingsprofil (JIP). Prosentandelen beregnes som forventet årlig uttak (andelstall) dividert med totalt forventet årlig uttak for alle profilavregnede målepunkter. Det timefordelte preliminære forbruk sendes til kraftleverandøren på samme måte som for timeavregnede. Her kan kraftleverandør velge når timefordelt forbruk skal beregnes og sendt til å bruke de mest aktuelle verdiene for eksempel for fakturering. Kraftleverandør kan også velge bort helt og selv beregne grunnlag for preliminær faktura Måleravlesning Nett Senest kl. 16:00 dagen etter at en måleravlesning på et profilavregnet målepunkt er mottatt skal forbruk i avlesningsperioden sendes til Elhub. Nettselskapet skal rapportere fradato, tildato, frastand, tilstand og volum pluss forventet årlig uttak. Dataene oversendt på gjeldende format skal inneholde fra- og tildato for siste avlesningsperiode, volum i avlesningsperioden angitt i hele kwh og antatt årsforbruk for målepunktet. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er målte verdier Timefordelt målt forbruk Elhub Når periodeforbruket er kommet inn, sendes stand og volum som ble mottatt av nettselskapet umiddelbart til kraftleverandøren som informasjon. Elhub beregner timefordelt målt forbruk etter justert innmatingsprofil (målt_volum_h) i avlesningsperioden. JIP skal være den samme som anvendt balanseavregningen for det aktuelle målepunktet. Hvis dette målepunktet ikke var med i balanseavregningen, så beregnes en tilsvarende fordelingsprofil i stedet. 3.9 Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Dette tilsvarer dagens «korreksjonsoppgjør». Nett Nettselskapet rapporterer kontinuerlig korrigeringer av måleverdier til Elhub. Elhub side 11

14 Elhub Når korrigerte timesmålte verdier (produksjon/forbruk) kommer inn til Elhub skal disse umiddelbart gjøres tilgjengelige for produsent/kraftleverandør i henhold til gjeldende regler for timeavregnede anlegg. Hvis korreksjonen kommer inn før balanseavregningen stengt, vil det bli håndtert på vanlig balanseavregning. Etter at balanseavregningen er fullført (D+13), skal korreksjoner på timeavregnede anlegg gjøres opp mellom de involverte parter. Dette vil bli gjennomført månedlig. Korreksjonen skal gjøres opp med timeoppløsning for den aktuelle perioden, og skal avregnes ved bruk av områdeprisen på elspotmarkedet med timeoppløsning for tilsvarende periode. Avviksoppgjør beregnes per kraftleverandør. Hvis det vært leverandørskifte i perioden skal beregningen deles inn i periodene henholdsvis leverandør vært aktiv. Beregningen skal dekke perioden fra tre år tilbake i tiden. For å sikre at beregningen skal kun inneholde volumer som blitt inkludert i balanseavregningen utføres beregningen ikke tidligere enn den 15. i måneden. Elhub skal også beregne grunnlaget for fakturering av avviksoppgjør. Dette skal omfatte en oversikt over avregnet forbruk, nye forbruksverdier, differansen mellom ny og avregnet verdi og regulerkraftpriser. Alle verdiene skal gjøres opp med timeoppløsning. Grunnlaget sendes til netteier som er ansvarlig for ATAM. Kraftleverandør kan hente grunnlaget fra Elhub eller studere dette via aktørsportalen. Netteier oversender faktura eller kreditnota til kraftleverandør. Korreksjoner videresendes ikke til NECS etter D+13 da NECS regner D+13 som endelig Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) Dette tilsvarer dagens «saldooppgjør». Nett Nettselskapet rapporterer måleravlesning for profilavregnet målepunkt til Elhub. Elhub Elhub gjennomfør avviksoppgjør en gang per måned for alle målepunkter der avlesning blitt mottatt siden forrige avlesning. Maksimalt kan det omfatte en tre-års periode. For å sikre at beregningen skal kun inneholde volumer som blitt inkludert i balanseavregningen utføres beregningen ikke tidligere enn den 15. i måneden, og gjelder for M-1 M-36. Beregning er utført per kraftleverandør og for alle målepunkter som han er ansvarlig for. Gjennomføring av APAM kan deles i to trinn og er fordelt på to roller: Beregningsansvarlig APAM-ansvarlig Beregningsansvarlig har ansvar for å beregne differansevolumen mellom avregnet grunnlag for regulerkraft (preliminært_volum) og målt forbruk på profilavregnede målepunkt (målt_volum). Differansen gjøres opp mot kraftleverandør til Elspotpris for prisområdet. Beregningsansvarlig utfører også denne beregningen og gir et komplett grunnlag for fakturering til APAM-ansvarlig. APAM beregnes normalt per måned. Hvis det har vært leverandørskifte i perioden skal beregningen deles inn i periodene henholdsvis leverandør vært aktiv. Elhub har ansvar for å fakturere oppgjørsbeløpet. Elhub side 12

15 Metode for beregning av grunnlag for APAM Beregningsansvarlig / Elhub Ved beregning av grunnlag for regulerkraftavregning ble det beregnet estimert (preliminært) timefordelt forbruk for profilavregnede målepunkt (jfr. pkt. 0). Umiddelbart etter at det foreligger en kvalitetssikret målerstand, skal en for hvert målepunkt beregne målt timefordelt volum. Den beregnes som en del i grunnlaget for sluttbruker-avregningen (jfr pkt 0). Elhub beregner differansevolum per time som differansen mellom målt timefordelt forbruk og preliminært timefordelt forbruk. Differansevolumen rapporteres som en timeserie til Avregningsansvarlig (Statnett), og gjøres tilgjengelig i Elhub for kraftleverandør og balanseansvarlig Fakturering og oversendelse av grunnlag for APAM Elhub skal levere et fullstendig grunnlag for fakturering til Avregningsansvarlig (Statnett). APAM gjøres opp per time som timepris multiplisert med saldovolum per time. Timepris skal være områdepris på elspotmarkedet. Fakturering av APAM gjøres periodisk per måned. Summen av APAM for hvert enkelt målepunkt som er avlest siden forrige fakturering er grunnlaget for faktura. Fakturaen som skal inneholde nettområde som kraften er regulerkraftavregnet mot, skal dokumenteres for alle målepunkt det foreligger APAM for med: Kraftleverandør Nettområde Per tildato saldofakturert summen av saldobeløp summen av differansevolum summen av målt_volum summen av preliminært_volum Grunnlag for APAM (per målepunkt) gjøres tilgjengelig for balanseansvarlig/ kraftleverandør i Elhub, og skal inneholde: målepunktid fra-/til-dato for avlesningsperioden summen av saldobeløp i avlesningsperioden summen av differansevolum i avlesningsperioden summen av målt_volum i avlesningsperioden summen av preliminært_volum i avlesningsperioden APAM skal faktureres/krediteres kraftleverandør og netteier hver måned. Netteier er ikke kreditert for korreksjoner som er eldre enn 13 måneder. Grunnlaget for faktura skal leveres som en komplett grunnlag for fakturering i Statnetts ERP-system (IFS Applications). Elhub side 13

16 3.11 Beregning av endelige nettap Avlesning av profilavregnede måler utføres minst en gang i året. Etter et år, vil det derfor være et definitivt profilavregnet forbruk. Dermed er det mulig å beregne de faktiske nettap. Dette skal rapporteres til nettselskap og kraftleverandør / balanseansvarlig ansvarlig for levering av nettap Produsert volum for utstedelse av elsertifikat og opprinnelsesgaranti Elhub skal hver uke etter at balanseavregningen er utført til NECS rapportere volumene som produseres i anlegg kvalifisert for elsertifikater og/eller opprinnelsesgarantier. Volum skal være netto produksjon per aggregat, rapportert som volum per døgn. Hvis netteier rapporterer brutto produksjon og eget forbruk separat til Elhub beregner Elhub normalt netto produksjon. Dette kan varieres per anlegg avhengig av kravene fra NECS. For pumpekraftverk skal energien som brukes til å pumpe vann fra et magasin til overliggende rapportert separat til NECS. Merk at det derfor skal rapporteres som forbruk. Det samme gjelder i tilfeller der det er separate pumper som pumper vann mellom magasin som brukes av flere vannkraftverk. Dette forbruket er ikke knyttet til spesifikke produksjonsanlegg Beregningsrelevant volum for elsertifikat Elhub skal innen midten av påfølgende kvartal sende melding til elsertifikat registeransvarlig om beregningsrelevant forbruk for hver enkelt elsertifikatpliktig. Meldingen skal per elsertifikatpliktig inneholde aggregert beregningsrelevant volum for foregående år, samt aggregert beregningsrelevant volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende rapporteringsår. Aggregert beregningsrelevant volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende år skal inkludere preliminære verdier. Merk at rapportering i midten av februar skal inneholde: Aggregert beregningsrelevant volum for inneværende rapporteringsår, det vil si for hele foregående kalenderår (år-1). Aggregert beregningsrelevant volum for foregående rapporteringsår, det vil si for hele kalenderåret to år tilbake i tid (år-2). Dersom nettselskapet korrigerer den elsertifikatpliktiges forbruk for foregående år, etter 1. mars inneværende år, skal dette korrigeres for i elsertifikatplikten for inneværende år. Det kan ikke korrigeres lenger tilbake enn foregående år. Elhub side 14

17 4. Teknisk beskrivelse Dette kapittelet beskriver detaljert interne prosesser og metoder som skal brukes for å fremskaffe de ulike grunnlag for avregning. 4.1 Definisjoner De følgende betegnelser er brukt i dette dokumentet: Innmating_h NO = Total innmating til nettområde i kwh/h JIP = Justert Innmatingsprofil (brukt som generell betegnelse) JIP_h = JIP med timeoppløsning i kwh/h JIP_p = JIP summert for periode i kwh Timeavregnet = Målepunkt regulerkraftavregnet i kwh/h Preliminært_volum = Profilavregnet, estimert forbruk i regulerkraftavregningen Preliminært_volum_h = Profilavregnet estimert forbruk omregnet til timeoppløsning Preliminært_volum_p = Profilavregnet volum i perioden (kwh) Preliminært_volum_h MP = Preliminært_volum_h per målepunkt ( MP ) (kwh/h) Preliminært_volum_h NO = Preliminært_volum_h per nettområde ( NO ) (kwh/h) Målt_volum = Profilavregnet, målt forbruk Målt_volum_h = Profilavregnet forbruk omregnet til timeoppløsning (kwh/h) Målt_volum_p = Profilavregnet volum i perioden (kwh) Målt_volum_h MP = Målt_volum_h per målepunkt ( MP ) (kwh/h) Estimert_forbruk MP = Forventet årlig uttak i målepunkt( MP ) (kwh) Etter at avlesning har blitt utført brukt betegnelsen Målt_volum istedenfor Preliminært_volum. Suffiks _h brukes til å indikere timevolumer, og _p for periodvolumer. 4.2 Totalomsetning, nettap og JIP i nettområde Elhub beregner det totale forbruket i nettområdet per time: Innmatning_h NO = Produksjon_h MP + Utveksling_h NOx NOy NO Ved summering av utveksling er det tatt hensyn til strømretningen (angis av en kode). Elhub ytterligere beregner det totale timesmålte forbruket i nettområde. Total Timesmålt forbruk_h NO = Timesmålte_h MP Nettap beregnes av Elhub ved hjelp av formelen: 2 Tap_h NO = Tomgangstap + Tapskonstant x Innmating_h NO NO Tomgangstap og Tapskonstant er konstanter netteier er ansvarlig for. Som grunnlag for profilering beregnes Justert Innmatingsprofil (JIP). JIP_h NO = Innmatning_h NO Total Timesmålt forbruk_h NO Tap_h NO NO Elhub side 15

18 For nettområde som er 100 % timesmålt eksisterer ikke JIP. Det betyr at Elhub i stedet skal beregne nettap. Tap_h NO = Innmatning_h NO Total Timesmålt forbruk_h NO 4.3 Profilering av forbruk Elhub Elhub beregner JIP på timenivå (se pkt 4.2). Profilanleggenes beregnede forbruk per time Preliminært_volum_h Beregnes hver døgn etter at JIP er beregnet, men bare frem til at balanseavregningen er stengt: Preliminært_volum_h MP = %andel MP JIP_h NO Preliminært_volum_h MP = JIP_h MP = Estimert_forbruk MP Estimert_forbruk NO MP JIP_h NO Målt_volum_h Beregnes etter måleravlesning: Målt_volum_h MP = Målt_volum_p MP JIP_h MP JIP_p MP Tildato JIP_p MP = JIP_h MP Fradato JIP_h skal her være den timeserie som ble brukt ved balanseavregningen. Hvis dette målepunktet ikke var med i balanseavregningen, så beregnes en tilsvarende fordelingsprofil som JIP_h MP i stedet. 4.4 Estimering av volumer koblet til hendelse Ved hendelser knyttet til masseendringer (f.eks: bytte balanseansvarlig) eller når nettselskapet ikke rapporterer måleravlesning innen fristen, beregner Elhub volumer for profilavregnede målepunkter før og etter skiftedato. Perioden før skiftet regnes fra siste utførte måleravlesning. Hvis måleravlesningen er gjennomført etter skifte, men før beregning, beregnes både volum før og etter skift med den samme formelen men med forskjellig fra-/tildato. Tildato Målt_volum_p = Målt_volum_h MP Fradato Målt_volum_h beregnet for hele perioden mellom avlesningene i henhold til punkt 4.3 siste ledd. Hvis måleravlesning ikke er gjort etter skifte, beregnes kun volum før og frem til skifte. Tildato Preliminært_volum_p = Preliminært_volum_h MP Fradato Preliminært_volum_h er timefordelt volum som kontinuerlig beregnet ved Elhub (se punkt 4.3). Elhub side 16

19 Samtidig stipuleres en målerstand for skiftedato: Målerstand skiftedato = Frastand + Målt_volum_p alternativt Målerstand skiftedato = Frastand + Preliminært_volum_p Til kraftleverandør rapporteres: Før skiftedato Etter skiftedato (hvis avlesning etter) Fradato Fradato = skiftedato Tildato = skiftedato Tildato = dato for siste avlesning Frastand Frastand Tilstand Tilstand Volum Volum 4.5 Beregning av avregningsgrunnlag Oppgaven med å tilrettelegge avregningsgrunnlag for regulerkraft kalles vanligvis for leverandøravregning. Denne har som hovedoppgave å tilrettelegge og oversende grunnlag for avregning av regulerkraft til avregningsansvarlig og balanseansvarlig/kraftleverandør Grunnlag for regulerkraftavregning Elhub I forbindelse med leverandøravregning rapporteres data til avregningsansvarlig (NBS) fra Elhub. Dette rapporteres ved hjelp av XML-meldinger og skal oversendes senest kl 12:00 D+13. De samme dataene er sendt til balanseansvarlig, kraftleverandør(lev) og produsent. Rapportering til avregningsansvarlig for regulerkraft (NBS) : Produksjon per produksjonsanlegg kwh/h Utveksling mellom to nettområde aggregert kwh/h Aggregert timesmålt forbruk per LEV per NO kwh/h Aggregert timefordelt profilavregnet forbruk per LEV per NO kwh/h Aggregert pumpekraft per LEV per NO (målt eller profilert) kwh/h Nettap timefordelt per LEV per NO (profilert eller målt) kwh/h Den aggregerte serien blir beregnet på nytt så snart det kommer inn flere eller korrigerte måleverdier. Beregningene gjentas normalt tidsbestemt et antall ganger per døgn. Serien som ble brukt i den siste rapporteringen til NBS før avregningsdato er markert i databasen. Elhub leverer også følgende data til balanseansvarlig og leverandør: Justert innmatingsprofil per time (JIP_h) for nettområdet kwh/h Produksjon Nett Rapporterer innmating fra produksjon per time for hvert målepunkt i produksjonsanlegg. Forbruk i produksjonsanlegg rapporteres som en egen serie. Elhub side 17

20 Elhub Hvis det er flere målepunkter i produksjonsanlegg aggregerer Elhub til en sum per produksjonsanlegg. Elhub beregner og rapporterer nettoproduksjon. De timer hvor selvforbruket er høyere enn produksjonen rapporteres som forbruk Utveksling Nett Rapporter utveksling i hvert målepunkt knyttet til utveksling. Rapporteres som to serier - en import og en eksport. Elhub Hvis det er flere målepunkter mellom to nettområder aggregerer Elhub til en nettosum av utvekslingen mellom områder. Utveksling_h NOx NOy = Utveksling_h MP NOx NOy Hvis begge nettselskapene rapporterer utveksling regnes en som primær og andre sekundære. Primær-verdier brukes normalt. Sekundære verdier brukes når primære mangler Timeavregnet forbruk Elhub Kraftleverandørens totale uttak av timesmålt forbruk i nettområde beregnes ved aggregering av forbruk per time i alle de timesmålte målepunkter der kraftleverandøren har leveranse. Total_Timesmålt_forbruk BA & LEV/NO = Timesmålt_h MP Profilavregnet forbruk BA & LEV/NO Elhub beregner preliminært volum per time for hver målepunkt (jfr. pkt. 4.3). Kraftleverandørens totale uttak av estimert profilavregnet forbruk per time i ett nettområde (Preliminært_volum_h NO) beregnes i kwh/h: Preliminært_volum_h BA & LEV/NO = Preliminært_volum_h MP BA&LEV/NO 4.6 Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) Dette tilsvarer dagens «korreksjonsoppgjør». Se bilde neste side (Figur 5). Avviksoppgjør utføres når korrigerte måleverdier er rapportert etter balanseavregningen er stengt. Beregningen gjørs normalt hver måned etter den femtende. Korreksjonen skal gjøres opp med timeoppløsning for den aktuelle perioden, og skal avregnes ved bruk av områdeprisen på Elspot med timeoppløsning for tilsvarende periode. Avregnet_volum_h MP = Timeavregnet forbruk/produksjon brukt i regulerkraftavregningen Korrigert_volum_h MP = Korrigert timesmålt forbruk/produksjon for målepunkt Elhub side 18

21 Korreksjonsvolum_h MP = Korrigert_volum_h MP - Avregnet_volum_h MP Denne serien leveres av Elhub til ansvarlig for ATAM, som er netteier. Elhub skal også beregne grunnlaget for fakturering av avviksoppgjør. Dette skal omfatte en oversikt over: avregnet forbruk nye forbruksverdier differansen mellom ny og avregnet verdi korreksjonsbeløp vurdert etter områdeprisen på Elspot Alle verdiene skal gjøres opp med timeoppløsning. Korreksjonsaldo MP = (Korreksjonsvolum_h MP x Elspotpris h ) h Elhub oversender grunnlaget til den ansvarlige for ATAM (netteier) som oversender faktura eller kreditnota til kraftleverandør. Figur 5 Oversikt beregninger av grunnlag for ATAM. Elhub side 19

22 Figur 6 Oversikt beregninger av grunnlag for APAM. 4.7 Beregne volum for APAM (Avviksoppgjør Profilavregnede målepunkter) Dette tilsvarer dagens «saldooppgjør». Se Figur 6 forrige side. Beregning utføres av Elhub hver måned etter den femtende da balanseavregningen har stengt for den siste måneden. Beregningen skal omfatte alle korreksjoner i måneden M-1 til M-36. Nett Etter at en måler har blitt avlest skal netteier beregne volum siden forrige avlesning. Ved hver kvalitetsgodkjent målt målerstand må det umiddelbart beregnes nytt årsforbruk for målepunktet. Målt_volum_p: Ved innlegging av en målerstand vil det måtte beregnes et forbruk i perioden siden siste avleste periode. Dette beregnes ved hjelp av: Målt_volum_p MP = (Nystand MP Forrigestand MP ) konstant MP Målt_volum_p MP rapporteres til Elhub med fra- og tildatoer og stander. Elhub side 20

23 Elhub Saldovolumet som er grunnlag for APAM, beregnes i Elhub. Differansevolum = (Målt_volum Preliminært_volum) Målt volum beregnes som en timeserie proporsjonal med JIP for perioden: Målt_volum_h MP = Målt_volum_p MP JIP_h NO JIP_p NO Tildato JIP_p NO = JIP_h NO Fradato Differansevolum_h MP = Målt_volum_h MP Preliminært_volum_h MP JIP_h NO må her være den JIP som ble brukt i balanseavregningen. Følgende verdier gjøres tilgjengelig i Elhub for APAM-ansvarlig (Statnett), kraftleverandør og netteier: MålepunktID Fradato Tildato Preliminært_volum_p Målt_volum_p Målt_volum_h MP Preliminært_volum_h MP Differansevolum_h MP 4.8 Beregne pris for APAM Avregningsansvarlig (Statnett) er ansvarlig for å utføre oppgjøret. Elhub skal beregne et komplett grunnlag som Avregningsansvarlig kan bruke for å fakturere eller kreditere kraftleverandør og netteier. APAM gjøres opp per time og timepris multiplisert med saldovolum per time. Timepris skal være områdeprisen på elspotmarkedet. Fakturering av APAM mot kraftleverandør og netteier gjøres hver måned etter den femtende og skal inkludere måned M-1 M APAM per målepunkt For hvert målepunkt skal APAM beregnes for alle avlesninger som er kommet inn siden forrige APAM. Det beregnes en linje per avlesning. APAM utføres etter følgende formel: Tildato Saldobeløp_p MP = (Timepris differansevolum_h MP ) Fradato Fradato = Første dato i perioden. Tildato = Siste dato i perioden. Hvis det hadde vært et bytte av leverandør i løpet av perioden, skal fordeles på en periode for hver enkelt leverandør. Elhub side 21

24 4.8.2 APAM per kraftleverandør APAM per kraftleverandør er summen av APAM per målepunkt for de målepunkt som kraftleverandøren har leveranse til. Kun de målepunkt hvor det er beregnet målt volum siden forrige tidspunkt for fakturering av APAM, tas med. Formelen som benyttes er: Saldobeløp_p LEV = Saldobeløp_p MP Dokumentasjon av APAM Fakturagrunnlag Grunnlaget for fakturering er summen av hver parameter som er avregnet i APAM for målepunktet. Kraftleverandør Nettområde Per tildato saldofakturert Σ Saldobeløp Σ Preliminært_volum Σ Målt_volum Σ Differansevolum Grunnlaget for fakturering skal leveres som en komplett grunnlag for fakturering i Statnetts ERPsystem (IFS Applications). Dokumentasjonen følger fakturaen. Alle volum angis i kwh med tre desimaler Dokumentasjon på målepunktnivå Denne dokumentasjonen inneholder en linje for hvert målepunkt og består av disse parameterne: MålepunktID Fradato Tildato Saldobeløp Preliminært_volum Målt_volum Differansevolum Dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig for balanseansvarlig/kraftleverandør av Elhub eller APAMansvarlig. Alle volum angis i kwh med tre desimaler Korreksjon på APAM Når avregningsgrunnlag er oversendt til en annen aktør skal det være låst for endring av innholdet. Ved korreksjon i avregningsgrunnlaget opprettes nytt avregningsgrunnlag for den perioden som skal korrigeres. Avregning av korrigerte verdier gjøres opp mot tidligere avregning. En korreksjon i regulerkraft- og eller saldoavregning kan også gjelde endring av dato for kontrakt (kraftleverandørbytte). 4.9 Beregning av endelige nettap Etter M+13 beregnes det endelige nettap enligt på følgende måte: Nettap_final_h NO = Innmatning_h NO Timesmålte_h MP Målt_volum_h MP NO NO Elhub side 22

25 Dermed kan man også gjennomføre et avviksoppgjør for nettap. Når nettap er en timeserie kan dette utføres på samme måte som ATAM (pkt. 4.6). Korrigert volum er Nettap_final, og avregnet volum er nettap brukt ved balanseavregningen. Det beregnede volumet rapportert til kraftleverandør, balanseansvarlig og netteier Produsert volum for utstedelse av elsertifikat Volum som ble produsert i anlegg berettiget til elsertifikater skal rapporteres til NECS ukentlig. Volum skal rapporteres per døgn. Rapporteres normalt per anlegg, men bør også være mulig å rapportere per generator (uten aggregering). Produsert_volum_d PA = Produsert_volum_h MP 24 PA h=1 Volumet skal beregnes som netto produksjon. Hvis netteier rapporterer brutto produksjon og eget forbruk separat til Elhub skal formelen også omfatte en subtraksjon av eget forbruk. Det må i Elhub være mulig å konfigurere denne rapporteringen for det enkelte anlegg. For pumpekraftverk skal energien som brukes til å pumpe vann fra et magasin til overliggende rapportert separat til NECS. Merk at det derfor skal rapporteres som forbruk, og kan også innebære aggregering av flere serier Beregningsrelevant volum for elsertifikat Beregningsrelevant volum for en periode er lik forbruk multiplisert med den prosentvise sertifikatplikten. Beregningsrelevant_volum_p MP = Volum_p MP x Prosentandel_sertifikatplikt MP «Volum_p» skal være målt_volum_p MP eller preliminær_volum_p MP avhengig av om det er avlest eller ikke. For timesmålte brukes utelukkende målt_volum som summen av alle timeverdier i løpet av perioden. Volumet aggregeres per elsertifikatpliktig per nettområde: Beregningsrelevant_volum_p LEV/NO = Beregningsrelevant_volum MP LEV/NO Ved rapportering sendes både volum for foregående år og volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende rapporteringsår i den samme meldingen. Inneværende år rapporteres per kvartal, foregående år som summe per år. Alle data skal være tilgjengelig i Elhub for kraftleverandører Regler for avrunding Tre desimaler vil generelt brukes i all rapportering fra Elhub. I alle beregninger som fordeler volum fra en periode til delvolumer innenfor samme periode, må det tas hensyn til desimalene. Dette må gjøres slik at den siste delperioden er justert slik at det totale volum blir riktig for hele perioden. Elhub side 23

26 5. Oversikt 5.1 Aggregeringer Følgende aggregeringer er utført i Elhub. Tabellen angir for hvilke attributter aggregeringen gjort. Det sier også på den aggregerte serien rapportert til de aktørene som er involvert i balanseavregningen. Totaler for nettområde skal være tilgjengelig for netteier. Aggregert Mottaker ID Serie NO BA LEV PR PA NO-NO NS NBS BA LEV PR A1 Total innmating i NO (timesmålt) X S A2 Total Timesmålt forbruk i NO X S A3 Justert innmatingsprofil (JIP) X S A4 Totalt antatt årsforbruk for X H profilavregnede i NO A5 Total timesmålt forbruk per BA/LEV/NO 1) X X S S S A6 Total profilavregned forbruk per X X S S S BA/LEV/NO 1) A7 Nettap for 100 % timesmålt NO 2) X X S S S S A8 Total produksjon per PA X S S S S A9 Utveksling NOx NOy aggregert X H S A10 Endelig nettap X H H H S = Tidsserie sendes till mottaker H = Data kan hentes i Elhub av autorisert aktør PA = Produksjonsanlegg NS = Nettselskap 1) Volum for pumpekraft skal rapporteres med spesiell produktkode. 2) Nettap skal rapporteres med ulike produktkoder for profilert eller målt. Profilert nettap se tabell i 5.2. Elhub side 24

27 5.2 Beregninger Det følgende er en oversikt over beregninger (ikke relatert til aggregeringer) og angir hvilke inngangsdata som inngår i beregningen. Inngangsdata ID Serie Hovedmottakere Tilgjengelig for aktører Total innmating i NO per time Total Timesmålt forbruk i NO Nettap i NO JIP Volum i perioden Antatt årsforbruk for MP Totalt antatt årsforbruk for profilavregnede MP i NO Produsert volum Prosentandel Sertifikatplikt Profilavr forbruk MP prel/time Profilavr forbruk MP målt/time B1 Nettap for profilavregnet NO X X B2 Profilavregned forbruk i MP prel. LEV X X X X Timefordelt B3 Profilavregned forbruk i MP målt LEV X X X timefordelt B4 Profilavr volum fordelt vid skifte LEV X X X (prel/målt) B5 Estimering volumer koblet til hendelse LEV X X B6 Produsert volum for elser tifikat NECS X X B7 Beregningsrelevant forbruk NECS X X X Inngangsdata ID Serie Hovedmottakere Tilgjengelig for aktører Avregnet produksjon/time MP Korrigert produksjon/time MP Avregnet forbruk/time MP Korrigert forbruk/time MP Avr profliforbruk /MP Korr. Profilforbruk /MP B10 B11 B14 Nordpool Elspotpris Regulerkraftpris B1 0 B1 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1 5 Volum for ATAM per PA per time BA+PR X X X Volum for ATAM per LEV/MP BA+LE V X X X Grunnlag ATAM PR/PA BA+PR X X X Grunnlag ATAM LEV/NO Volum for APAM LEV/MP Grunnlag APAM BA+LE V BA+LE V BA+LE V X X X X X X X X X NS = Nettselskap (Måleverdiansvarlig) NECS = Registeransvarlig for Elsertifikater Elhub side 25

28 6. Kobling til BRS Følgende tabell angir hvilke beregningsfunksjoner som brukes i de respektive BRS. BRS ID Serie BRS-NO- 311 BRS-NO- 312 BRS-NO- 313 BRS-NO- 321 BRS-NO- 322 BRS-NO- 501 BRS-NO- 502 BRS-NO- 503 BRS-NO- 511 BRS-NO- 512 A1 Total innmating i NO (timesmålt) X A2 Total Timesmålt forbruk i NO X A3 Justert innmatingsprofil (JIP) X A4 Totalt antatt årsforbruk for profilavregnede i NO X A5 Total timesmålt forbruk per BA/LEV/NO X A6 Total profilavregnet forbruk per BA/LEV/NO X A7 Nettap for 100 % timesmålt NO X X A8 Total produksjon per PA X A9 Utveksling NOx NOy aggregert X A10 Endelig nettap X B1 Nettap for profilavregnet NO X B2 Profilavregnet forbruk i MP pre l. timefordelt X X X B3 Profilavregnet forbruk i MP målt timefordelt X X B4 Profilavr volum fordelt vid skifte (prel/målt) O B5 Estimering volumer koblet til hendelse O B6 Produsert volum for elsertifikat X B7 Beregningsrelevant forbruk X B10 Volum for ATAM per PA per time X B11 Volum for ATAM per LEV/MP X B12 Grunnlag ATAM PR/PA X B13 Grunnlag ATAM LEV/NO X B14 Volum for APAM LEV/MP X B15 Grunnlag APAM X B4 og B5 kan inkluderes i flere BRSer ikke oppført her. X = Beregningen er inkludert i prosessen O = Beregningen skjer i noen tilfeller i prosessen T = Beregningen er utløst av prosessen Elhub side 26

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub. Elhub Beregningsfunksjoner. Rettigheter og begrensninger

Elhub. Elhub Beregningsfunksjoner. Rettigheter og begrensninger Elhub Elhub Beregningsfunksjoner Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Versjon 10 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Referanser... 1 1.4 Endringslogg... 2 2 Oversikt over prosessene

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Avanserte Elhuboppgaver

Avanserte Elhuboppgaver Avanserte Elhuboppgaver Jørgen Nafstad Møller, Leif Morland og Ingvar Aarnes Oslo 14. september Avanserte Elhuboppgaver I dette kurset får du en detaljert gjennomgang av oppgavene Elhub utfører innen måleverdier

Detaljer

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR fra og med 1. januar 2012 trer det svensk-norske elsertifikatmarkedet i kraft. norge og sverige har et felles mål om å øke kraftproduksjonen fra fornybare energikilder

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Versjon 1.0 28.08.2017 Innhold Mottak av avregningsgrunnlag (DDM) BRS-NO321 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Tildeling av sertifikater i Norge Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Prosjektteam, elsertifikater 14.10.2011 2 Organisering i Statnett Forskrift 301: Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar 2017 Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Overordnet beskrivelse av Go Live-prosessen - Prinsipper Go Live er en komplisert prosess for både

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Versjon 1.0 30.08.2017 Innhold Innflytt tilbake i tid BRS-NO-611/BRS-NO-103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endring i forskrift om elsertifikater 24.09.2015 Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om elsertifikater 1. Høringsnotatets hovedinnhold Dette notatet redegjør for Olje- og energidepartementets forslag til

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Forberedelser fra Statnett Energi Norge 10.2.2011 Statnett sin rolle som Registeransvarlig Registeransvarlig - den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Elsertifikatplikt og annullering av - viktige datoer fremover Kristin Kolseth kraftmarkedsseksjonen, avdeling for elmarkedstilsyn 1 Hvem er elsertifikatpliktige (forskriften

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Webinar mars 2017 Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Agenda Målepunkt generelt Nettselskaprelevant Kraftleverandørrelevant Administrasjonsoppgaver Agenda Målepunkt generelt - Finn, se detaljer

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014 Roadshow Oslo 17. Juni 2014 Agenda - Oslo 10.00 Velkommen, introduksjon og bakgrunn 10.40 Ny rollemodell i kraftmarkedet 11.00 Ny modell for måleverdihåndtering 11.30 Pause 11.45 Nye markedsprosesser I

Detaljer

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Måleverdirapportering Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Versjon 1.1 07.08.2015 Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Statnett. Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011

Statnett. Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011 Statnett Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011 Sertifikatmarked Sertifikater muliggjør en separasjon mellom fysisk kraftflyt og energikilden (grønnhet) Kraftmarked Produksjon Sertifikatmarked

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Elhub En norsk Elhub i praksis Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Hvordan Hvordan vil Elhub fungere? Hvordan påvirker det aktørene og hva forventer vi av aktørene i tiden fremover? Fokusere på de

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst knyttet til Nordic Balance

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27 Vannkraftaktører med aggregater > 10 MVA Saksbeh./tlf.nr. Ingrid Helene Eivik / +4723903301 Deres ref./deres dato / Vår ref./ dok. id.12/01258-17 Vår dato 17.12.13 Vedtak om betaling for systemtjenester

Detaljer

Hvordan håndtere plikten i NECS

Hvordan håndtere plikten i NECS Hvordan håndtere plikten i NECS Elsertifikatseminar Gardermoen 15 Jan 2013 Ingrid N Christie, Statnett NECS og elsertifikatpliktige Alle pliktige selskap skal ha sin egen konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene 2009 Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA 1 Rettslig regulering Den rettslig reguleringen av forbruksmåling av el omfatter mange slags forhold,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Nordisk balanseavregning Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Det nærmer seg! Alle må gjøre de nødvendige forberedelser - Mange små og store endringer - Håndboken bør alle lese Nødvendige systemtilpasninger

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Elhub Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste

Detaljer

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Måleverdirapportering Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter

Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter Versjon 1.0 06.11.2015 Innhold Endringslogg... 1 1. Om dette dokumentet... 2 1.1 Konsesjonskraft... 3 1.2 Erstatningskraft...

Detaljer

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER VILKÅR FOR PLUSSKUNDER Oppdragsgiver: Energi Norge Kontaktperson: Trond Svartsund Leverandør: Energy Creative group AS (ECgroup) Kontaktperson hos ECgroup: Svein Sandbakken Dato: 2. september 2011 Antall

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

VILKÅR. for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM) Gjeldende fra 28.09.2009. Statnett SF

VILKÅR. for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM) Gjeldende fra 28.09.2009. Statnett SF VILKÅR for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM) Gjeldende fra 28.09.2009 Statnett SF Vilkår for regulerkraftmarkedet NVE har pålagt Statnett å drive og utvikle et regulerkraftmarked.

Detaljer

Mottatte spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget # 1 (Pr kl 12.30):

Mottatte spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget # 1 (Pr kl 12.30): Mottatte spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget # 1 (Pr. 3.4.2009 kl 12.30): Del I Konkurransegrunnlagets del 1 inneholder krav til hva tilbudet skal inneholde. Der savner vi et punkt som beskriver

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer