Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier"

Transkript

1 Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier for produksjon av elektrisk energi, av heretter opprinnelsesgarantiforskriften 8 tredje ledd kan NVE stille krav til måling for å godkjenne anlegg til ordningen. Etter opprinnelsesgarantiforskriften 10 skal opprinnelsesgarantier utstedes på grunnlag av måledata som sendes til den avregningsansvarlig i henhold til energilovgivningen. NVE vil med dette presisere de vilkår som stilles til måling og innrapportering i forbindelse med ordningen med opprinnelsesgarantier, jf opprinnelsesgarantiforskriften 8 tredje ledd. Vilkårene er oppdelt i tre hovedpunkter, der oppfyllelse av det første er et absolutt vilkår for å kunne motta opprinnelsesgarantier. Punkt nummer to og tre må oppfylles dersom man ønsker å motta opprinnelsesgarantier for hele sin produksjon uavkortet. Dersom man ønsker å få utstedt opprinnelsesgarantier basert på målere plassert i private nett vil vilkårene i punkt tre være absolutte. Se nærmere beskrivelse under hver av punktene.

2 2 Innhold 1. Krav til rapportering av måleverdier Kontroll av målenøyaktighet Beskrivelse av målearrangement, brutto eller netto produksjon...4

3 3 1. Krav til rapportering av måleverdier Rapportering av måleverdier reguleres gjennom energiloven generelt og forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) spesielt. Nettselskapet skal for hver balanseansvarlig i sitt nett innrapportere avregningsdata for regulerkraftbalansen til avregningsansvarlig, jfr Avregningsdata skal oversendes ved hjelp av Ediel-meldingen MSCONS, jf 4-9. Dette omfatter blant annet produksjon som blir matet inn i nettselskapets nett. Hovedregel: Opprinnelsesgarantier utstedes på grunnlag av måledata som nettselskapet innrapporterer til Statnett SF som avregningsansvarlig etter bestemmelsene i avregningsforskriften. I merknadene til opprinnelsesgarantiforskriftens 8 og 10, heter det at produsenter som av ulike årsaker ikke får innrapportert hele eller deler av sin produksjon til avregningsansvarlig også skal kunne få utstedt opprinnelsesgarantier for hele sin produksjon. I slike tilfeller kan NVE stille krav om måling og innrapportering av måledata. Iht. avregningsforskriften 3-1 er nettselskapet ansvarlig for alle måleverdier fra de punkter som finnes i hans nett, og oversender data for hver balanseansvarlig til Statnett som avregningsansvarlig. En produsent som ikke er tilknyttet et nettselskaps nett vil ikke få innrapportert sin produksjon til avregningsansvarlig. Likeledes vil produsenter som leverer en del av sin produksjon til forbruk over eget nett, og det kun er utvekslingen mot et nettselskaps nett som innrapporteres til avregningsansvarlig, ikke få innrapportert hele sin produksjon. Dersom slike produsenter ønsker å få utstedt opprinnelsesgarantier for hele sin produksjon, må vilkårene nedenfor oppfylles. Tilleggsregel for måledata fra nett som ikke er omfattet av bestemmelsene i avregningsforskriften: Dersom en produsent ønsker å få utstedt opprinnelsesgarantier på grunnlag av måledata fra målere i nett som ikke omfattes av bestemmelsene avregningsforskriften må: produsenten selv, og for egen regning, sørge for at innrapportering av måleverdier skjer etter de regler som avregningsforskriften setter. Dette innebærer at avregningsdata skal oversendes ved hjelp av Ediel-meldingen MSCONS. Produsenten har selv ansvaret for innrapporteringen, men kan sette ut tjenesten til for eksempel et nettselskap dersom de er villige til å påta seg oppdraget. 2. Kontroll av målenøyaktighet I medhold av avregningsforskriften 3-10 skal nettselskapet også kvalitetssikre måleverdiene og håndteringen av disse gjennom hele måleverdikjeden. Det er videre et krav om at all energiinnmating skal ha timemåling, jfr. 3-3, 7. ledd. For at et kraftverk skal kunne godskrives opprinnelsesgarantier for hele produksjonen, stilles det krav til målesystemets nøyaktighet. Følgende krav gjelder for målesløyfens nøyaktighet:

4 4 I. For produksjonsenheter med en installert effekt på15 MW og over: +/- 1 % II. For produksjonsenheter med en installert effekt mellom 1 og 15 MW: +/- 2 % III. For produksjonsenheter med en installert effekt mindre enn 1 MW: +/- 3 % For kraftverk som har brutto utveksling direkte mot sentralnettet, anses Statnett SFs krav beskrevet i dokumentet Krav til måling av sentralnettsutveksling som dekkende, og det stilles ingen krav ut over dette. For slike kraftverk skal det i forbindelse med søknaden oppgis at kraftverket har bruttoutveksling direkte med sentralnettet og er underlagt disse reglene. For kraftverk tilknyttet regional- og distribusjonsnettet, må målesystemets nøyaktighet dokumenteres i forbindelse med søknaden, for å kunne bli tildelt opprinnelsesgarantier for hele produksjonen. Slik dokumentasjon kan for eksempel være kontrollrapport fra uavhengig kontrollør, med beskrivelse av hvilke metoder som er brukt i kontrollen. Kontroller som er utført i henhold til Statnetts krav beskrevet i dokumentet Krav til måling av sentralnettsutveksling, vil alltid være tilstrekkelig til å få utstedt opprinnelsesgarantier for hele produksjonen. For å tilfredsstille kravene til målesystemets nøyaktighet, er det i regional- og distribusjonsnettet videre et krav at målesystemet kontrolleres etter følgende intervall: I. For anlegg som er under MWh/uke: minimum hvert 10 år II. For anlegg som er over MWh/uke: minimum hvert 5 år Dersom målesløyfen ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, eller at kraftverkseieren ikke ønsker en slik kontroll gjennomført, vil det bli trukket fra 3 % i innrapporterte produksjonsdata. Disse dataene er som nevnt utgangspunktet for tildelingen av opprinnelsesgarantier. Dette fratrekket kommer i tillegg til fratrekk som beskrevet under punkt Beskrivelse av målearrangement, brutto eller netto produksjon Opprinnelsesgarantier skal utstedes på grunnlag av måledata tilsvarende netto produksjon. Med netto produksjon menes: Brutto produksjon i et kraftverk, målt på generatorklemme, minus forbruk i eventuelt hjelpeutstyr i forbindelse med generering av elektrisk energi og tap i hovedtransformatoren for kraftverket, justert for import/eksport energi og energi fra eventuell hjelpegenerator. Hovedregel I forbindelse med søknaden skal det av en uavhengig kontrollør utarbeides et enlinjeskjema over kraftverkets elektriske anlegg som tydelig viser følgende utstyr og dets plassering: a b c d e Målerenheten for produksjon i kraftverket Transformatorenheter på kraftverkslokasjonen Eventuelt hjelpeutstyr i forbindelse med generering av elektrisk energi. Eventuelle målere for importert energi til kraftverket. Eventuelt nødstrøms-/reserveaggregater

5 5 For samtlige målere skal det oppgis type og nøyaktighetsklasse. Det skal oppgis hvilke(n) måler(e) som danner grunnlaget for innrapporterte produksjonsdata. For transformatorenhetene skal det oppgis årlige tap eller data som gjør det mulig å beregne disse, dersom måler for produksjonsdata er plassert foran transformator. Videre skal årlig energiforbruk til egetforbruk og hjelpeutstyr i stasjonen oppgis når disse ikke er fratrukket måledata. Dersom måledata som sendes Statnett er brutto målinger skal kontrolløren beregne en korreksjonsfaktor som belyser forbruket i kraftverkets hjelpesystemer og tap i kraftverkets hovedtransformator. Brutto produksjonsdata blir multiplisert med den oppgitte korreksjonsfaktoren før utstedelse av opprinnelsesgarantier. For produksjonsenheter som ønsker å få utstedt opprinnelsesgarantier på grunnlag av måledata fra målere i nett som ikke omfattes av avregningsforskriften er fremleggelse av slik dokumentasjon et absolutt vilkår. (Dette gjelder eksempelvis produksjonsenheter som ikke er tilknyttet et nettselskaps nett eller produksjonsenheter hvor kun nettoutvekslingen mot et nettselskaps nett innrapporteres til avregningsansvarlig i dag) For vannkraftverk og vindkraftverk i nett som omfattes av avregningsforskriften gjelder følgende unntak: Dersom det ikke fremlegges dokumentasjon over kraftverkets elektriske anlegg som beskrevet over og eventuell beregnet korreksjonsfaktor, vil innrapporterte produksjonsdata fra dette kraftverket reduseres med 2 % før utstedelse av opprinnelsesgarantier. Dette fratrekket kommer i tillegg til fratrekk beskrevet under punkt 2.

Høring - Forskrift om elsertifikater

Høring - Forskrift om elsertifikater Høringsbrev - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011... Side 1 av 2 14.09.2011 Du er her: regjeringen.no / Olje- og energidepartementet / Dokumenter / Høringer

Detaljer

Forskrift om elsertifikater

Forskrift om elsertifikater Forskrift om elsertifikater Fastsatt av Olje- og energidepartementet den 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 30, jf.

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet Nettavtale mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Sentralnettet Definisjoner Energiloven Forskrift om kraftomsetning og nettjenester FoL FoS Kontrollforskriften

Detaljer

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Spesifikasjon 011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 13 INNHOLD

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

2 AVTALEINNGÅELSE MV.

2 AVTALEINNGÅELSE MV. Standard nettleievilkår for næringskunder Denne standard nettleievilkår gjelder for næringskunder som er bruker av elektriske anlegg tilknyttet Trøgstad Elverk AS (heretter kalt nettselskapet) sitt distribusjonsnett.

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Versjon 1.1 07.08.2015 Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT 1 KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Bydrift - Strømavtale for næringskunder m.v. Denne Strømavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder,

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. 1 Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

Standard nettleievilkår for næringskunder mv

Standard nettleievilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Nettleievilkår for næringskunder Standard nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner NR 4000 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer