Elhub BRS Måleverdirapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elhub BRS Måleverdirapportering"

Transkript

1 Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon mai 2014

2 Innhold 1 Innledning Om dette dokumentet Omfang Referanser Deltagelse fra bransjen Endringslogg Definisjoner Tid og faser Anlegg og målepunkttyper Oversikt over prosessene i dette dokumentet Forretningsprosesser BRS NO 312: Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt BRS NO 313: Oversendelse av volumserier for målepunkt BRS NO 314: Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap BRS NO 315: Spørring måleverdier kraftleverandør BRS NO 316: Spørring måleverdier nettselskap BRS NO 317: Oppdatering av antatt årsforbruk BRS NO 318: Oppdatering av parameter for nettap BRS NO 319: Spørring måleverdier produsent BRS NO 624: Spørring måleverdier 3. part Figurer Figur 1 Use Case: Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt... 8 Figur 2 Sekvens: Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt Figur 3 Sekvens: Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt Figur 4 Use Case: Oversendelse av volumserier for målepunkt Figur 5 Sekvens: Oversendelse av volumserier for målepunkt Figur 6 Use Case: Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap Figur 7 Sekvens: Purring på måleverdier eller antatt årsforbruk fra nettselskap Figur 8 Use Case: Spørring måleverdier kraftleverandør Figur 9 Sekvens: Spørring måleverdier kraftleverandør Figur 10 Use Case: Spørring måleverdier nettselskap Figur 11 Sekvens: Spørring måleverdier nettselskap Figur 12 Use Case: Oppdatering av antatt årsforbruk Figur 13 Sekvens: Oversendelse av antatt årsforbruk Elhub side 1

3 Figur 14 Use Case: Oppdatering av parametre for nettap Figur 15 Sekvens: Oversendelse av parametre for nettap Elhub side 2

4 1 Innledning 1.1 Om dette dokumentet Dette dokumentet er utarbeidet i Elhub prosjektet i samarbeid med en ekspertgruppe fra bransjen for å beskrive nye forretningsprosesser ved innføring av en hub i Norge, og kommunikasjonen mot aktørene i bransjen. Dette omfatter også påkrevde endringer i markedsdesign for effektivt å kunne nyttiggjøre seg AMS og innføring av en hub. Prosessene som er beskrevet legger til rette for en leverandørsentrisk markedsmodell. Det har samtidig vært et mål å sikre en kundevennlig modell, der kunden får løst sine behov på enklest mulig måte, uten å bli avvist eller henvist videre. En markedsmodell som er intuitiv å forstå men samtidig smidig, vil være med å øke bransjens omdømme. 1.2 Omfang Dette dokumentet er fokusert mot innsamling av måleverdier fra nettselskapene til Elhub til bruk i etterfølgende prosesser, som blant annet tilgjengeliggjøring for kraftleverandørene og aggregering til balanseavregning. Markedsprosessene ellers er samlet i eget dokument, og det samme gjelder beregninger og aggregeringer. 1.3 Referanser [1] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, [2] Informasjon om GS1 (EAN) målepunkt id, [3] Rollemodell for det norske kraftmarkedet, [4] Effektivt sluttbrukermarked for kraft, [5] Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av AMS måleverdier, Deltagelse fra bransjen Ekspertgruppe for Måleverdirapportering har vært involvert fra oktober 2013 til april Endringslogg Dato Versjon Endring Versjon 0.2 Første utkast Versjon 0.3 Utsendt til ekspertgruppen Elhub side 3

5 Versjon 0.4 Utsendt til ekspertgruppen Versjon 0.5 Utsendt til ekspertgruppen Versjon 0.8 Utsendt til ekspertgruppen Versjon 0.9 Utsendt til ekspertgruppen Versjon 0.91 Utsendt til ekspertgruppen Versjon 1.0 Grunnlagsdokument for kravspesifikasjonen til Elhub Elhub side 4

6 2 Definisjoner 2.1 Tid og faser Basert på AMS forskriften og Elhub oppdraget fra NVE, forholder dette dokumentet seg til følgende faser og tilhørende hovedaktiviteter: Fase Start Beskrivelse og oppgaver Transisjon Elhub er "master" for alle og tilbyr nye grensesnitt til kraftleverandør, nettselskap, balanseansvarlig, produsenter og 3.parter, Markedsaktørenes systemer må være tilpasset til at Elhub er "master" for, dvs. alle endringer må være synkrone mellom egne systemer og Elhub. Ansvar for dette har aktørene selv. Gjennom transisjonsfasen vil nettselskapene rulle ut AMSmålere på sine anlegg slik at disse følger AMS forskriften. Post Elhub er fullt operativ i henhold til AMS forskriften, og alle berørte målepunkt er oppgradert til AMS. Eventuelle overgangsordninger fra transisjonsfasen skal være faset ut. 2.2 Anlegg og målepunkttyper Følgende typer anlegg med tilhørende målepunkter er identifisert som relevante for innsending av måleverdi til Elhub: Anleggstype Innhentingsmetode Avregningsmetode Umålte Ikkefjernavleste Med umålte anlegg menes anlegg med fast og forutsigbart forbruk som kan tilknyttes uten måler. I hovedtrekk avregnes disse i dag som profilmålte anlegg. Anleggene som i dag behandles som umålte anlegg inkluderer: forsterkeranlegg, parkeringsautomater, parkeringsbommer, pumper, private og offentlige veilysanlegg. For private og offentlige veilysanlegg som er større, behandles de som timesmålt og stipuleres i henhold til målt brukstid og forbruksmønster. De vil det da være naturlig at det sendes timesverdier for. De anleggene som i dag behandles som profilmålte anlegg kan fortsatt behandles som dette i Elhub minst inntil Innhentingsmetode for slike anlegg er Z52/ Ulest Dette er anlegg hvor det finnes en måler og hvor det foretas manuell avlesning av denne. Fra Elhubs Z31/Profilavregnet i henhold til BRS NO 312, Z32/Timesavregnet i henhold til BRS NO 313 (f. eks. større gatelys) Z31/Profilavregnet i henhold til BRS Elhub side 5

7 Anleggstype Innhentingsmetode Avregningsmetode (tradisjonelle målere) perspektiv kan nettselskaper velge i en periode å definere og sende inn fra AMS anlegg som profilavregnede punkter inntil systemene er klare. Innhentingsmetode for slike anlegg er Z51/Manuelt avlest NO 312 AMR (Automatic Meter Reading) Timesmålte (>100MWh) AMS anlegg Dette er målepunkter som sender inn måleverdier elektronisk men som ikke fullt ut støtter AMSforskriften eksempelvis ved å mangle tilstrekkelig oppløsning på innsendte eller ikke er i stand til å sende inn innen definerte tidsfrister. Slike anlegg må det enten fremskaffes dispensasjon for, eller må konverteres til AMS anlegg innen Innhentingsmetode for slike anlegg er Z50/Fjernavlest Dette er anlegg som allerede i dag har krav om timesverdier. Post 2018 skal slike anlegg fortrinnsvis være AMS kompatible. Data sendes uansett inn som periodiske verdier i tråd med AMS krav til Elhub. Innhentingsmetode for slike anlegg er Z50/Fjernavlest AMS anlegg er anlegg med målepunkt som fullt ut ivaretar krav til AMS forskriften. Innhentingsmetode for slike anlegg er Z50/Fjernavlest Z31/Profilavregnet i henhold til BRS NO 312, Z32/Timesavregnet i henhold til BRS NO 313 Z32/Timesavregnet i henhold til BRS NO 313 Z32/Timesavregnet i henhold til BRS NO 313 Elhub side 6

8 3 Oversikt over prosessene i dette dokumentet Dette dokumentet omfatter prosessene: Prosess BRS-NO-312 BRS-NO-313 BRS-NO-314 BRS-NO-315 BRS-NO-316 BRS-NO-317 BRS-NO-318 BRS-NO-319 BRS-NO-624 Navn Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt Oversendelse av volumserier for målepunkt Purring på måleverdier fra nettselskap Spørring måleverdier - kraftleverandør Spørring måleverdier - nettselskap Oppdatering av antatt årsforbruk Oppdatering av parameter for nettap Spørring måleverdier produsent Spørring måleverdier - 3. part Inndeling av kapitler for hver prosess (BRS) Delkapittelet «Oversikt» gir en kortfattet beskrivelse av prosessen, dens utgangspunkt og mål, og illustrerer denne gjennom et brukstilfellediagram (Use Case Diagram). Dette diagrammet følger UML-notasjon og angir hvilke roller som er involvert samt hvilke faktiske brukstilfeller som benyttes for å gjennomføre prosessen. I mange tilfeller er dette kun ett brukstilfelle, mens i andre tilfeller kan det være behov for å utføre flere brukstilfeller for å komplettere prosessen. Dersom det benyttes brukstilfeller fra andre prosesser, er det nødvendig å se på de relaterte prosessene for å få oversikt over den totale flyten som prosessen krever. «Prosessflyt og informasjonsutveksling» består i de fleste tilfeller utelukkende av et sekvensdiagram for hvert brukstilfelle i prosessen. Merk at brukstilfeller som tilhører andre prosesser, men som er knyttet inn i en annen prosess, kun er presentert i den opprinnelige prosessen. NB! I teksten og i tabellene videre benyttes aktørene og ikke de formelle rollene for å lette forståelsen, og sikre de riktige koblingene til det norske kraftmarkedet. I sekvensdiagrammet er disse koblingene vist. «Starttilstand og tilstandsendringer» er en kortfattet beskrivelse av tilstanden som må være innfridd forut for at prosessen skal kunne gjennomføres, og eventuelle endringer av tilstanden. «Prosessforløp» er en verbal presentasjon av flytdiagrammet med utvidet informasjon knyttet til det enkelte steget i diagrammet som er presentert tidligere. «Valideringsregler» gir en oversikt over hvilke parametere som valideres og der utfallet kan bli at prosessen stoppes/avvises. I tillegg vil også tekniske feil og syntaksfeil kunne føre til avvisning, men i dette dokumentet tas kun prosessfeil med. «Tidsfrister» oppsummerer hvilke tidsfrister som er sentrale i den aktuelle BRS en. «Meldingsreferanser» knytter BRSen til meldinger og innholdet i disse, som er beskrevet i detalj i dokumentet Elhub BIM Business Information Model (BIM). Elhub side 7

9 4 Forretningsprosesser 4.1 BRS NO 312: Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt Oversikt uc BRS-NO-312 på profilavregnet målepunkt Name: BRS-NO-312 på profilavregnet målepunkt Author: perber Version: 1.0 Created: :18:11 Updated: :45:26 3. part Måleverdiansvarlig Oversendelse av målev erdier for profilav regnet målepunkt «invokes» Kraftleverandør Nettilknytningstilbyder Tilbaketrekking av målev erdier for profilav regnede målepunkt Målev erdiadministrator Figur 1 Use Case: Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt. Nettselskapet initierer brukstilfellet Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt ved å sende inn et periodevolum med tilhørende fra og tilstand til Elhub for et målepunkt. Elhub validerer innkommet melding og periodevolum og returnerer bekreftelse eller avvisning. Elhub gjør tilgjengelig timesvolumer for kraftleverandøren. Elhub side 8

10 Hvis det oppdages feil, skal nettselskapet initiere brukstilfellet Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt ved å sende inn et periodevolum med tilhørende fra og tilstand og kode 58 tilbaketrukket til Elhub for et målepunkt. Brukstilfellet etterfølges av brukstilfellet Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt for å erstatte de tilbaketrukne måleverdiene Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Oversendelse av måleverdier for profilavregnet målepunkt Nettsel skap Elhub Kraftleverandør Tredjepart Måleverdiansvarlig Nettilknytningstilbyder Måleverdiadministrator Kraftleverandør 3. part 16-måleverdier(periodevolum, stand) 7-måleverdier(periodevolum, stand) 12-måleverdier(Periodevolum, stand) 43-(periodevolum, stand) {Etter utregning av nettap} Beregn timesverdier() 7-måleverdier(Volumserie) 43-(Volumserie) 12-(Volumserie) Name: Oversendelse av måleverdier for profilavregnet målepunkt Author: perber Version: 1.0 Created: :33:57 Updated: :27:05 Figur 2 Sekvens: Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt Starttilstand Et nettselskap har mottatt eller innhentet en stand for et profilavregnet målepunkt, som har blitt validert. Dette kan for eksempel ha blitt gjort i forbindelse med periodisk avlesning av stand eller avlesning av stand i forbindelse med pågående forretningsprosess som for eksempel leverandørskifte. Starttilstanden for tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt kan eventuelt være at nettselskapet oppdager at de har sendt inn ett eller flere ukorrekte periodevolumer som de ønsker å trekke tilbake Prosessforløp for Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt Nettselskapet beregner periodevolumet mellom denne avleste målestand og forrige avleste målestand. Elhub side 9

11 Nettselskapet sender melding til Elhub med periodevolum, fra dato og til dato, og ny og gammel målestand så snart som mulig etter avlesning. Standene er kun ment til informasjon. Avlesningen av stand trigger også at nettselskapet må initiere følgende prosess: o BRS NO 317 Oppdatering av antatt årsforbruk, for å oppdatere antatt årsforbruk. Umiddelbart og innen en time sendes periodevolumet og standen som ble mottatt fra nettselskapet til kraftleverandøren, tredjepart og nettselskap som informasjon. For kraftleverandøren er det obligatorisk å abonnere på disse verdiene, mens det for de andre aktørene er valgfritt. Etter at nettap for hele den aktuelle perioden mellom de to standene er beregnet, så kan Elhub regne ut timesvolumer for tiden fra innsendt fra stand til innsendt tilstand. Målepunktet er nå klart for avviksoppgjør inntil datoen for til standen. Estimerte timesverdier blir sendt til kraftleverandøren dersom det er registrert et abonnement på slike verdier. Estimerte timesverdier blir sendt til nettselskapet dersom det er registrert et abonnement på slike verdier. Estimerte timesverdier blir sendt til tredjepart dersom det er registrert et abonnement på slike verdier Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt sd Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt Nettselskap Elhub Kraftleverandør Tredjepart Måleverdiansvarlig Nettilknytningstilbyder Måleverdiadministrator Kraftleverandør 3. part 16-måleverdi(Periodevolum, stand, tilbaketrekking) 7-måleverdier(Periodevolum, stand, tilbaketrekking) 43-(Periodevolum, stand, tilbaketrekking) 12-(Periodevolum, stand, tilbaketrekking) Name: Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt Author: perber Version: 1.0 Created: :12:33 Updated: :20:15 Figur 3 Sekvens: Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt Prosessforløp for tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt Melding sendes fra nettselskap til Elhub med fra dato, til dato og periodevolum som skal tilbaketrekkes Melding om tilbaketrekking av verdier sendes fra Elhub til kraftleverandør, tredjepart og nettselskap som informasjon. Ett eller flere periodevolum sendes inn for å dekke opp for det tilbaketrukne periodevolumet. Dersom det er sist innsendte periodevolum som tilbaketrekkes, så Elhub side 10

12 sendes ikke nytt periodevolum før ny avlesning er foretatt. Dette steget tilsvarer brukstilfellet Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt Purreprosess initieres dersom åpent periodevolum ikke er dekket innen 1 time Eksempel på tilbaketrekking Korreksjon av en feil avlest stand: Avl. 1: Fra dato , fra stand = 40 Til dato , til stand = 50, periodevolum = 10 Avl. 2: Fra dato , fra stand = 50 Til dato , til stand = 60, periodevolum = 10 Avl. 3: Fra dato , fra stand = 60 Til dato , til stand = 70, periodevolum = 10 Avl. 4: Fra dato , fra stand = 70 Til dato , til stand = 80, periodevolum = 10 Avl. 2 var feil. Til stand skulle vært 63 Tilbaketrekking: Fra dato , Til dato , periodevolum = 20 Ny avl. 1: Fra dato , fra stand = 50 Til dato , til stand = 63, periodevolum = 13 Ny avl. 2: Fra dato , fra stand = 63 Til dato , til stand = 70, periodevolum = Avsnitt rundt spesielle forhold / varianter av denne prosessen De av AMR anleggene som ikke har timesoppløsning, behandles som profilavregnede målepunkt. AMS anlegg kan også behandles som profilavregnede målepunkt inntil nettselskapet velger å konvertere de til timeavregnede. Dette er en mulighet man kan benytte seg av hvis ikke alle de bakenforliggende systemene er på plass, eller mens man tester kommunikasjonen i et nyutbygd område Valideringsregler Validering Gyldig målepunkt Målepunktet er tilknyttet nettselskapet Målepunktet er aktivt Til dato er gyldig Periodevolumet skal ha riktig status (58 tilbaketrukket eller 127 målt) Feilmelding Målepunkt finnes ikke Målepunktet er ikke tilknyttet selskap Målepunktet er ikke aktivt Nyere periodevolum finnes allerede Periodevolumet har feil status Tidsfrister for BRS NO 312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt Beskrivelse Avsender Mottager Tidsfrist Elhub side 11

13 Periodevolum Nettselskap Elhub Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret. Målepunkt tilhørende husholdning med forventet årlig strømforbruk høyere enn kwh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Det skal foretas avlesning ved årsskifte. I tillegg gis 3 virkedager til kvalitetssikring etter avlest stand. Periodevolum for å dekke opp for tilbaketrukket tidsvolum Melding med timesvolumer til og med tidspunkt for stand Melding med stand til informasjon Melding med timesvolumer til og med tidspunkt for stand Nettselskap Elhub 1 time etter tilbaketrekking Elhub Kraftleverandør Umiddelbart og senest 1 time etter utregning av nettapet for perioden Elhub Kraftleverandør Umiddelbart og senest 1 time etter mottak Elhub Nettselskap Umiddelbart og senest 1 time etter utregning av nettapet for perioden Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene i og med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 16 7 Parameter Periodevolum, stand Periodevolum, stand BIM kap Melding Dok. type Årsak CollectedData E30 Måleravlesing NotifyValidatedDataF orbillingenergy E66 E23 Periodisk E30 Historiske Elhub side 12

14 Periodevolum, stand Periodevolum, stand NotifyValidatedDataF orbillingenergy NotifyValidatedDataF orbillingenergy Volumserie NotifyValidatedDataF orbillingenergy Volumserie NotifyValidatedDataF orbillingenergy Volumserie NotifyValidatedDataF orbillingenergy Periodevolum, stand, tilbaketrekking E66 E66 E66 E66 E CollectedData E67 Kansellering E30 Historiske E30 Historiske E30 Historiske E30 Historiske E30 Historiske E23 Periodisk 7 Periodevolum, stand, tilbaketrekking NotifyValidatedDataF orbillingenergy E67 Kansellering E30 Historiske 43 Periodevolum, stand, tilbaketrekking NotifyValidatedDataF orbillingenergy E67 Kansellering E30 Historiske 12 Periodevolum, stand, tilbaketrekking NotifyValidatedDataF orbillingenergy E67 Kansellering E30 Historiske Elhub side 13

15 4.2 BRS NO 313: Oversendelse av volumserier for målepunkt Oversikt uc BRS-NO-313 Oversendelse av volumserier for målepunkt Name: BRS-NO-313 Oversendelse av volumserier for målepunkt Author: perber Version: 1.0 Created: :21:05 Updated: :13:40 3. part Måleverdiansvarlig Oversendelse av volumserier for målepunkt Produsent Målev erdiadministrator Nettilknytningstilbyder Kraftlev erandør Figur 4 Use Case: Oversendelse av volumserier for målepunkt. Nettselskap initierer prosessen ved å sende inn en volumserie med 24 timesvolumer for foregående døgn. Det tas forbehold om at oppløsningen senere kan endres til kvartersoppløsning. Elhub validerer innkommet melding og returnerer bekreftelse eller avvisning. Elhub oppdaterer volumserien for målepunktet med forrige døgns timesvolumer. Volumserier inkluderer følgende: Forbruk Produksjon Utveksling Utveksling involverer to nettområder, og rapporteres potensielt fra to forskjellige målere der den ene er definert som primær. Elhub side 14

16 4.2.2 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Oversendelse av volumserier for målepunkt Nettsel skap Elhub Kraftleverandør Produsent Tredjepart Måleverdiansvarlig Nettilknytningstilbyder Måleverdiadministrator Kraftleverandør Produsent 3. part 16-måleverdier(Volumserie) 7-måleverdier(Volumserie) Sendes senest daglig innen frist angitt av Elhub (07:00) for foregående døgn. 42-() 43-(Volumserie) 12-(Volumserie) Name: Oversendelse av volumserier for målepunkt Author: perber Version: 1.0 Created: :52:46 Updated: :32:41 Figur 5 Sekvens: Oversendelse av volumserier for målepunkt Starttilstand Nettselskapet har samlet inn eller estimert/beregnet timesvolumer for foregående døgn og skal sende disse til Elhub. Merk at det er Nettselskap som er ansvarlig for kvaliteten på måleverdiene. Det vil blant annet si at alle konstanter som behøves for å gi logisk riktig verdi må være ganget inn, for eksempel trafokonstant. Et annet eksempel på en konstant som må ganges inn er konstanten som representerer nettapet der man har to fysiske målere plassert på hver sin side av et utvekslingspunkt. fra den måleren som defineres som sekundær må ganges med nettapsfaktoren for å få logisk riktig verdi i forhold til refereansepunkt for utvekslingspunktet Prosessforløp for BRS NO 313 Oversendelse av volumserier for målepunkt Denne prosessen omfatter: Nettselskap sender inn timesvolumer for timeavregnede målepunkt før kl. 07:00 for foregående kalenderdøgn. Elhub registrerer innkomne volumserier på riktig målepunkt Forbruksverdier og produksjonsverdier sendes kraftleverandør, produsent, nettselskap og tredjepart så snart disse er godkjent av Elhub. For kraftleverandør er det obligatorisk å abonnere på disse verdiene, mens det for de andre aktørene er valgfritt. Til nettselskap sendes også utvekslingsverdier Avsnitt rundt spesielle forhold / varianter av denne prosessen Denne prosessen gjelder i tillegg til forbruk også måleverditypene produksjon og utveksling. På 4 kvadrants målere kan man måle både aktiv og reaktiv effekt. Elhub forutsetter at nettselskapet oppretter egen produkttype reaktiv på målepunktet dersom de ønsker å måle reaktiv effekt. Elhub side 15

17 Produksjon skal ha eget målepunkt. Dersom man er plusskunde kan imidlertid produksjon og forbruk registreres på samme målepunkt. Det skal dog benyttes to registre der det avgjøres hvilket register som benyttes for hver time avhengig av hva som er størst av forbruk og produksjon. Idet antatt årsforbruk er negativt, dvs. forventet årlig forbruk er større enn forventet årlig produksjon, skal det opprettes separate målepunkt for forbruk og produksjon. Elhub aksepterer ikke negativt forbruk på timesmålte anlegg. Foruten AMS målere, kan volumserier som sendes inn i denne prosessen oppstå fra de anleggstypene som er beskrevet i tabellen under. Anleggstype Beskrivelse Umålte anlegg Umålte anlegg er anlegg uten målere, som i dag enten behandles som profilavregnede eller timesavregnede målepunkt. I de tilfeller der målte anlegg i dag behandles som timesavregnede skal det sendes inn volumserier fra disse anleggene. Eksempel på dette kan for eksempel være gatebelysning der timesverdier er beregnet ut fra effekt. Det er ikke meningen at Elhub skal pålegge volumserier fra umålte anlegg som profilavregnes i dag, med mindre forskriften pålegger innføring av AMS. AMR (Advanced Dette er målepunkter som sender inn måleverdier elektronisk men som Meter Reading) ikke fullt ut støtter AMS forskriften. Timesmålte anlegg (>100MWh) Dette er anlegg som allerede i dag har krav om timesverdier. Post 2018 skal slike anlegg fortrinnsvis være AMS kompatible. Data sendes uansett inn som periodiske verdier i tråd med AMS krav til Elhub. Utveksling og produksjon har typisk denne type målere. Disse målerne skal rapportere volumserier på 24 timesvolumer innen kl. 07:00 påfølgende døgn Valideringsregler Validering Gyldig målepunkt Målepunktet er tilknyttet Nettselskap Målepunktet er aktivt Volumene er gyldige Timesvolumene skal ha riktig status: 21 Midlertidig 56 Estimert 81 Endelig estimert 127 Målt Feilmelding Målepunkt finnes ikke Målepunktet er ikke tilknyttet selskap Målepunktet er ikke aktivt Volum ikke gyldig. Negative volum godtas ikke. Timesvolum har feil status. Generelt skal måleverdiene ha vært gjennom en VEE prosess, som beskrevet i [5] Tidsfrister for BRS NO 313 Oversendelse av volumserier for målepunkt Beskrivelse Avsender Mottager Tidsfrist Timesvolumer fra forrige Nettselskap Elhub Senest kl. 07:00 D+1 døgn for timesmålte etter forbruk/ målepunkter Inkluderer: produksjon/utveksling. En timeverdi sendes så Elhub side 16

18 Forbruk Produksjon Reaktiv Utveksling Umålte Status: 21 Midlertidig 56 Estimert 81 Endelig estimert 127 Målt Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte Status: 56 Estimert 81 Endelig estimert 127 Målt Korreksjoner til symmetrisk korreksjonsoppgjør 1 Siste frist for korreksjoner snart som mulig hvis den har status 127 Målt fra nettselskapet. Uansett skal alle timesverdier for foregående døgn være innsendt innen fristen. Man ønsker imidlertid at verdiene sendes inn så snart som mulig for å øke verdien av de i forbindelse med bruk av 3. parter. Nettselskap Elhub Kl. 07:00 D+5 Nettselskap Elhub Innen M+3 Nettselskap Elhub 3 år (etter det aggregeres historiske ) Timesvolum Elhub Kraftleverandør Umiddelbart og senest etter en time Timesvolum Elhub Nettselskap Umiddelbart og senest etter en time Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 16 7 Parameter BIM kap Melding Dok. type Årsak Volumserie CollectedData E13, tidsserier Volumserie E66 E30 E23 Periodisk 1 Både nettselskap og kraftleverandør kan godskrives basert på korreksjoner fram til denne fristen. Etter denne fristen kan kun kraftleverandør godskrives. Nettselskap godskrives ikke selv om korreksjonen går i dennes favør. Elhub side 17

19 NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Historiske NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66 E30 Historiske 7 Volumserie NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66 E30 Historiske 43 Volumserie NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66 E30 Historiske Elhub side 18

20 4.3 BRS NO 314: Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap Oversikt uc BRS-NO-314 Purring på måleverdier - nettselskap Name: BRS-NO-314 Purring på måleverdier - nettselskap Author: perber Version: 1.0 Created: :22:38 Updated: :39:36 Måleverdiadministrator Purring på målev erdier fra nettselskap Målev erdiansv arlig Figur 6 Use Case: Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap. Prosessen initieres ved at Elhub sender en purring om måleverdier eller antatt årsforbruk til nettselskap for et målepunkt. Det kan dreie seg om et periodevolum eller antatt årsforbruk fra et profilavregnet målepunkt eller timesvolumer fra et AMS målepunkt Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Purring på måleverdier fra nettselskap Elhub Nettsel skap Måleverdiadministrator Måleverdiansvarlig 32-Purring måleverdier() Name: Purring på måleverdier fra nettselskap Author: perber Version: 1.0 Created: :03:24 Updated: :40:47 Figur 7 Sekvens: Purring på måleverdier eller antatt årsforbruk fra nettselskap. Elhub side 19

21 4.3.3 Starttilstand Elhub har ikke mottatt måle eller antatt årsforbruk fra profilavregnet eller timeavregnet målepunkt i tide i henhold til en pågående prosess eller løpende tidsfrister Prosessforløp for BRS NO 314 Purring på måleverdier fra nettselskap Her kan vi ha flere ulike prosessløp som beskrevet i det følgende. Manglende innkomne timesmålte verdier: Dersom timesvolumer fra timesmålte anlegg ikke har kommet inn innen fristen kl. 7:00 D+1, så sendes det ut purring til nettselskap. Nye purringer sendes ut med 24 timers mellomrom inntil verdiene er kommet inn. Purringene for alle målepunkt sendes samlet i én melding. Dersom faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte anlegg ikke har kommet inn innen fristen kl. 07:00 D+5, så sendes det ut purring til nettselskap. Nye purringer sendes ut med 24 timers mellomrom inntil verdiene er drevet inn. Purringene for alle målepunkt sendes samlet i én melding. Målingene skal være i status for å anses som faktureringsklare: o 56 Estimert o 81 Endelig estimert o 127 Målt Det sendes også purring dersom periodevolum og stand ikke har kommet fra profilavregnet målepunkt innen gjeldende frister for en etablert relasjon. I tillegg skal det sendes purring dersom ny avlesning ikke har kommet fra nettselskapet etter tilbaketrekking av periodevolum. Purring sendes også ved validering av stand eller antatt årsvolum fra kraftleverandør. Det sendes også periodiske purringer på bekreftelse av antatt årsvolum fra nettselskap Valideringsregler I denne prosessen sendes det kun meldinger fra Elhub. Det mottas ingen meldinger som skal valideres Tidsfrister for BRS NO 314 Purring på måleverdier fra nettselskap Beskrivelse Avsender Mottager Tidsfrist Timesvolumer fra forrige Elhub Nettselskap Så snart som mulig døgn for timesmålte etter forfall for målepunkter ikke innsending av kommet i tide timesverdier kl. 07:00 sender Elhub en liste med manglende timesverdier. Faktureringsklare timesvolumer fra AMS ikke kommet i tide (D+5) Elhub Nettselskap Se over. Elhub side 20

22 Purring på periodevolum etter tilbaketrekking av tidligere innsendt periodevolum Purring på periodisk avlesning av profilavregnede målepunkt Purring på periodisk oppdatering av antatt årsforbruk for profilavregnede målepunkt Purring på validering av stand og antatt årsvolum fra kraftleverandør (og utregning av periodevolum) Purring på bekreftelse av antatt årsvolum Elhub Nettselskap En time etter tilbaketrekking. Deretter hver 24. time Elhub Nettselskap Purringer for avlesninger som forfalt i en måned sendes samlet i én melding i påfølgende måned. Elhub Nettselskap Purringer for oppdateringer som forfalt i en måned sendes samlet i én melding i påfølgende måned. Elhub Nettselskap 4. virkedag etter anmodning kl. 00:00. Deretter purring hver 24. time. Dersom flere tilfeller per nettselskap sendes de samlet. Elhub Nettselskap Sendes samlet månedlig Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 32 Purring måleverdier Parameter BIM kap Melding Dok. type Årsak RequestCollectedDa ta E39 Anmodning om måleravlesin g E53 Måleravlesning Elhub side 21

23 4.4 BRS NO 315: Spørring måleverdier kraftleverandør Oversikt Prosessen for Spørring måleverdier kraftleverandør omfatter kraftleverandør og Elhub. Denne prosessen dekker spørring på alle typer historiske måleverdier. Kun som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt). Et meget begrenset utvalg spørringer på måleverdier kan også utføres i Aktørportalen. For måleverdier spørres det etter over en gitt periode, som oversendes i henhold til gjeldende struktur/format. Denne prosessen skal kun brukes til ad hoc spørringer og ikke være en del av den daglige systemflyten. For den daglige systemflyten skal man benytte seg av abonnementsordningene beskrevet i BRS NO 312: Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt og BRS NO 313: Oversendelse av volumserier for målepunkt. uc BRS-NO-315 Spørring måleverdier - kraftleverandør Name: BRS-NO-315 Spørring måleverdier - kraftleverandør Author: perber Version: 1.0 Created: :10:59 Updated: :43:25 Spørring målev erdier - kraftlev erandør Kraftlev erandør Målev erdiadministrator Figur 8 Use Case: Spørring måleverdier kraftleverandør. Det kan spørres etter for: - 1 målepunkt Dette betyr i praksis at man ikke kan gjøre generelle spørringer for alle målepunkter i et nettområde eller alle målepunkter for en kraftleverandør. Man kan imidlertid spørre for en liste med spesifikke målepunkter der målepunkt Idene er listet opp i spørringen Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må korrigeres og meldingen sendes på nytt. Spørring måleverdier kraftleverandør Prosessen består av følgende sekvens: Elhub side 22

24 sd Spørring målev erdier - kraftlev erandør Kraftleverandør Elhub Kraftleverandør Måleverdiadministrator 5-spørring() 5-spørring(avvist) {hvis ugyldig søk} {hvis gyldig søk} 7-måleverdier(Periodevolum, stand) 7-(Volumserie) 7-(Komplett) {XOR} {XOR} Name: Spørring måleverdier - kraftleverandør Author: perber Version: 1.0 Created: :12:41 Updated: :30:57 Figur 9 Sekvens: Spørring måleverdier kraftleverandør Starttilstand Prosessen starter når en kraftleverandør har behov for å hente historiske måleverdier. Prosessen påvirker ikke målepunktets tilstand Prosessforløp for BRS NO 315 Spørring måleverdier kraftleverandør Hovedprosessen er som følger: Kraftleverandøren starter en manuell prosess i forhold til å hente historiske eller kraftleverandørens IT løsninger identifiserer et behov eller er klar til å etterspørre nye. Alle typer måleverdier kan etterspørres frem til dagens dato. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding "5 Spørring kraftleverandør", og returnerer etterspurte til kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under Valideringsregler Validering Feilmelding Data er tilgjengelig, tilgangskontroll Tilgang til mangler Ugyldig målepunkt Målepunktet finnes ikke, eller kraftleverandør mangler tilgangsrettigheter Gyldighetsdato/periode tidligere enn avtalt Dato/periode eldre enn gyldig tilgangsgodkjennig Elhub side 23

25 tilgangsperiode Gyldighetsdato/periode nyere enn avtalt tilgangsperiode Data finnes ikke Dato/periode etter gyldig tilgangsperiode eller etter dagens dato Data for etterspurt dato/periode finnes ikke Tidsfrister for BRS NO 315 Spørring måleverdier kraftleverandør Navn Avsender Mottager Tidsfrist Gyldighetsdato Kraftleverandør Elhub Må være lik eller eldre enn dagens dato Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent Parameter BIM kap 5 Spørring RequestDataFromElhub 5 Spørring Avvist NegativeResponseRequ estdatafromelhub Svar, periodevolum, stand Svar, volumserie Melding Dok. type Årsak NotifyValidatedDataFor BillingEnergy NotifyValidatedDataFor BillingEnergy Svar, komplett NotifyValidatedDataFor BillingEnergy 21 Spørring E30 Historiske 21 Spørring E30 Historiske 21 Spørring E30 Historiske 21 Spørring E30 Historiske 21 Spørring E30 Historiske Elhub side 24

26 4.5 BRS NO 316: Spørring måleverdier nettselskap Oversikt Prosessen for Spørring måleverdier nettselskap omfatter nettselskapet og Elhub. Denne prosessen dekker spørring på alle typer historiske måleverdier, og kan blant annet benyttes til verifisering av egne innsendte. Kun som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt). Meget begrensede spørringer etter måleverdier kan også utføres i Aktørportalen. For måleverdier spørres det etter over en gitt periode, som oversendes i henhold til gjeldende struktur/format. Denne prosessen skal kun brukes til ad hoc spørringer og ikke være en del av den daglige systemflyten. For den daglige systemflyten skal man benytte seg av abonnementsordningene beskrevet i BRS NO 312: Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt og BRS NO 313: Oversendelse av volumserier for målepunkt. uc BRS-NO-316 Spørring måleverdier - nettselskap Name: BRS-NO-316 Spørring måleverdier - nettselskap Author: perber Version: 1.0 Created: :16:29 Updated: :49:06 Spørring målev erdier - nettselskap Nettilknytningstilbyder Måleverdiadministrator Figur 10 Use Case: Spørring måleverdier nettselskap Det kan spørres etter for: - 1 målepunkt Dette betyr i praksis at man ikke kan gjøre generelle spørringer for alle målepunkter i et nettområde. Man kan imidlertid spørre for en liste med spesifikke målepunkter der målepunkt Idene er listet opp i spørringen Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må korrigeres og meldingen sendes på nytt. Spørring måleverdier nettselskap Prosessen består av følgende sekvens: Elhub side 25

27 sd Spørring måleverdier - nettselskap Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder 17-spørring() Måleverdiadministrator 17-spørring(Avvist) {hvis ugyldig søk} {hvis gyldig søk} 12-måleverdier(Svar, periodevolum, stand) 12-(Svar, volumserie) 12-(Svar, komplett) {XOR} {XOR} Name: Spørring måleverdier - nettselskap Author: perber Version: 1.0 Created: :19:37 Updated: :51:02 Figur 11 Sekvens: Spørring måleverdier nettselskap Starttilstand Prosessen starter når nettselskapet har behov for å hente historiske måleverdier. Prosessen påvirker ikke målepunktets tilstand Prosessforløp for BRS NO 315 Spørring måleverdier nettselskap Hovedprosessen er som følger: Nettselskapet starter en manuell prosess i forhold til å hente historiske eller nettselskapets IT løsninger identifiserer et behov eller er klar til å etterspørre nye. Alle typer måleverdier kan etterspørres frem til dagens dato. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding " Spørring nettselskap", og returnerer etterspurte til nettselskapet. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under Valideringsregler Validering Feilmelding Data er tilgjengelig, Tilgang til mangler tilgangskontroll Ugyldig målepunkt Målepunktet finnes ikke, eller nettselskapet mangler tilgangsrettigheter Data finnes ikke Data for etterspurt dato/periode finnes ikke Elhub side 26

28 4.5.6 Tidsfrister for BRS NO 316 Spørring måleverdier nettselskap Navn Avsender Mottager Tidsfrist Gyldighetsdato Nettselskap Elhub Må være lik eller eldre enn dagens dato Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 17 Spørring 17 Spørring 12 til nettselskap 12 til nettselskap 12 til nettselskap Parameter BIM kap Melding Dok. type Årsak RequestDataFromElh ub Avvist NegativeResponseRe questdatafromelhub Svar, periodevolu m, stand Svar, volumserie Svar, komplett NotifyValidatedDataF orbillingenergy NotifyValidatedDataF orbillingenergy NotifyValidatedDataF orbillingenergy 21 Spørring E30 Historiske 21 Spørring E30 Historiske 21 Spørring E30 Historiske 21 Spørring E30 Historiske 21 Spørring E30 Historiske Elhub side 27

29 4.6 BRS NO 317: Oppdatering av antatt årsforbruk Oversikt uc BRS-NO-317 Oppdatering av antatt årsforbruk Name: BRS-NO-317 Oppdatering av antatt årsforbruk Author: hansst Version: 1.0 Created: :25:44 Updated: :55:22 Oppdatering av antatt årsforbruk Målev erdiansv arlig Målev erdiadministrator Figur 12 Use Case: Oppdatering av antatt årsforbruk. Nettselskapet initierer brukstilfellet Oppdatering av antatt årsforbruk ved å sende inn et antatt årsforbruk til Elhub for et målepunkt. Elhub validerer innkommet melding og antatt årsforbruk og returnerer eventuell avvisning. Basert på en kvalitetssikring gjennomført av Elhub blir antatt årsforbruk enten endret eller det blir sendt melding til nettselskapet med forespørsel om bekreftelse. Elhub side 28

30 4.6.2 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Oppdatering av antatt årsforbruk Nettselskap Elhub Måleverdiansvarlig Måleverdiadministrator 16-måleverdier(antatt årsforbruk) {Hvis ikke akseptabelt volum} 19-anmodning om måleverdier(årsforbruk) 16-måleverdier(årsforbruk) Name: Oppdatering av antatt årsforbruk Author: hansst Version: 1.0 Created: :32:28 Updated: :57:49 Figur 13 Sekvens: Oversendelse av antatt årsforbruk Starttilstand Et nettselskap ønsker å endre det antatte årsforbruket for et målepunkt, enten på eget initiativ eller på initiativ fra sluttbruker. Det oppdaterte antatte årsforbruk kan enten være utregnet maskinelt eller satt på bakgrunn av menneskelig skjønn. Ved innsending av periodevolum (BRS NO 312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt) er det obligatorisk å oppdatere antatt årsvolum. Det er også obligatorisk å oppdatere antatt årsvolum ved visse markedsprosesser: BRS NO 102 Oppstart kraftleveranse innflytting frem i tid BRS NO 103 Oppstart kraftleveranse innflytting tilbake i tid BRS NO 122 Oppstart i målepunkt innflytting Elhub side 29

31 4.6.4 Prosessforløp for oppdatering av antatt årsforbruk Nettselskap sender melding med oppdatert antatt årsforbruk til Elhub. Elhub endrer antatt årsforbruk eller sender melding tilbake til Nettselskap om en bekreftelse dersom det oppgitte antatt årsforbruk virker suspekt etter en grovvalidering. Nettselskap sender bekreftelse på antatt årsforbruk Tilgangskontroll, sikkerhet og personvern Kun nettselskap skal tillates å sende inn og oppdatere antatt årsforbruk. Et nettselskap skal kun tillates å oppdatere antatt årsforbruk for egne målepunkter. Andre nettselskap, kraftleverandører, tredjeparter og/eller sluttkunder skal ikke tillates å sende inn og/eller oppdatere antatt årsforbruk Valideringsregler Validering Gyldig målepunkt Målepunktet er tilknyttet nettselskapet Målepunktet er aktivt Antatt årsforbruk er gyldig Fra dato er fram i tid Antatt årsforbruk skal ha riktig status (Manuelt beregnet eller maskinelt beregnet) Feilmelding Målepunkt finnes ikke Målepunktet er ikke tilknyttet selskap Målepunktet er ikke aktivt Antatt årsforbruk er ugyldig dersom negativ verdi. Nettselskapet må bekrefte dersom: Antatt årsforbruk > kwh Antatt årsforbruk > Gammelt antatt årsforbruk * 100 Ugyldig fra dato Antatt årsforbruk har feil status Tidsfrister for BRS NO 317 Oppdatering av antatt årsforbruk Beskrivelse Avsender Mottager Tidsfrist Antatt årsforbruk Nettselskap Elhub Skal sendes hver gang man sender periodevolum. Kan også sendes ad hoc, samt ved visse forretningsprosesser. Avvisning av melding Nettselskap Elhub Umiddelbart og senest 1 time etter mottak av meldingen Forespørsel om bekreftelse på antatt årsforbruk Elhub Nettselskap Umiddelbart og senest 1 time etter mottak av antatt årsforbruk Elhub side 30

32 Antatt årsforbruk (bekreftelse) Nettselskap Elhub Ingen spesifikk tidsfrist Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent Anmodning om måleverdier 16 Parameter Antatt årsforbruk BIM kap Melding Dok. type Årsak CollectedData E30 Måleravlesin g Årsforbruk CollectedData E39 Anmodning om måleravlesni ng/årsforbruk Årsforbruk CollectedData E30 Måleravlesin g E23 Periodisk E53 Måleravlesning E23 Periodisk Elhub side 31

33 4.7 BRS NO 318: Oppdatering av parameter for nettap Oversikt uc BRS-NO-318 Oppdatering av parametre for nettap Name: BRS-NO-318 Oppdatering av parametre for nettap Author: hansst Version: 1.0 Created: :20:38 Updated: :00:58 Oppdatering av parametre for nettap Målev erdiansv arlig Målev erdiadministrator Figur 14 Use Case: Oppdatering av parameter for nettap. Denne prosessen skal det ikke implementeres EDIEL støtte for, men blir kun aksesserbar via GUI i Elhub portalen. Nettselskapet initierer brukstilfellet Oppdatering av parameter for nettap ved å sende inn én eller flere av følgende parametere for et nettområde til Elhub: Tapskonstant Tomgangstap Basert på en kvalitetssikring gjennomført av Elhub blir parameterne enten endret eller det blir gitt melding til nettselskapet med forespørsel om bekreftelse via GUI. Elhub side 32

34 4.7.2 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Oppdatering av parametre for nettap Nettselskap Elhub Måleverdiansvarlig Måleverdiadministrator tomgangstap) {Hvis parametre ikke akseptable} tomgangstap) Name: Oppdatering av parametre for nettap Author: hansst Version: 1.0 Created: :26:12 Updated: :03:17 Figur 15 Sekvens: Oversendelse av parametere for nettap Starttilstand Et nettselskap ønsker å endre én eller flere parametere for nettap for et nettområde. Dette kan være tilfelle når nettet har blitt utbygd eller endret mye siden forrige gang parameterne ble oppdatert Prosessforløp for oppdatering av parametere for nettap Nettselskap oppgir i GUI oppdaterte parameter for nettap til Elhub. Elhub viser hva nettap blir med de nye parameterne. Nettselskap bekrefter de nye parameterne eller avbryter Valideringsregler Validering Feilmelding Elhub side 33

35 Validering Gyldig nettområde Nettområdet er tilknyttet nettselskapet Oppdaterte parameter for nettap er gyldige Fra dato er fram i tid Oppdaterte parameter for nettap skal ha riktig status (Manuelt beregnet eller maskinelt beregnet) Feilmelding Nettområde finnes ikke Nettområdet er ikke tilknyttet selskap Parameterne testes umiddelbart på siste sett med måleverdier, og viser brukeren hva det vil gi av nettap. Dermed er det opp til brukeren å avgjøre om verdiene er feil, og han kan bekrefte ved å lagre. Ugyldig fra dato Oppdaterte parameter for nettap har feil status Tidsfrister for BRS NO 318 Oppdatering av parameter for nettap Beskrivelse Avsender Mottager Tidsfrist Oppdaterte parameter Nettselskap Elhub Når som helst for nettap Avvisning av parameter Elhub Nettselskap Umiddelbart i GUI Forespørsel om bekreftelse på oppdaterte parameter for nettap Oppdaterte parameter for nettap (bekreftelse) Elhub Nettselskap Umiddelbart i GUI Nettselskap Elhub Ved lagring Informasjonsinnhold Oppdaterte parameter for nettap (fra nettselskap) Navn Verdi Kommentar Oppdaterte for nettap: parameter Tapskonstant Tomgangstap Gyldig status: Manuelt beregnet eller maskinelt beregnet Fra dato Elhub side 34

36 4.7.8 Meldingsreferanser Denne prosessen er kun aksessbar via GUI, ingen meldinger. Elhub side 35

37 4.8 BRS NO 319: Spørring måleverdier produsent Oversikt Prosessen for Spørring måleverdier produsent omfatter produsent og Elhub. Denne prosessen dekker spørring på alle typer historiske måleverdier, og kan blant annet benyttes til verifisering av egne innsendte. Kun som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt). Meget begrensede spørringer etter måleverdier kan også utføres i Aktørportalen. For måleverdier spørres det etter over en gitt periode, som oversendes i henhold til gjeldende struktur/format. Denne prosessen skal kun brukes til ad hoc spørringer og ikke være en del av den daglige systemflyten. For den daglige systemflyten skal man benytte seg av abonnementsordningene beskrevet i BRS NO 313: Oversendelse av volumserier for målepunkt. uc BRS-NO-319 Spørring måleverdier - produsent Name: BRS-NO-319 Spørring måleverdier - produsent Author: perber Version: 1.0 Created: :11:14 Updated: :10:21 Spørring målev erdier - produsent Produsent Målev erdiadministrator Figur 16 Use Case: Spørring måleverdier produsent Det kan spørres etter for: - 1 målepunkt Dette betyr i praksis at man ikke for eksempel kan gjøre generelle spørringer for alle sine målepunkter i et nettområde. Man kan imidlertid spørre for en liste med spesifikke målepunkter der målepunkt ID ene er listet opp i spørringen Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må korrigeres og meldingen sendes på nytt. Spørring måleverdier produsent Prosessen består av følgende sekvens: Elhub side 36

38 sd Spørring målev erdier - produsent Produsent Elhub Produsent Måleverdiadministrator 41-Spørring() 41-Spørring(Avvist) {hvis ugyldig søk} {hvis gyldig søk} 42-(Svar) Name: Spørring måleverdier - produsent Author: perber Version: 1.0 Created: :35:04 Updated: :19:10 Figur 17 Sekvens: Spørring måleverdier nettselskap Starttilstand Prosessen starter når en produsent har behov for å hente historiske måleverdier. Prosessen påvirker ikke målepunktets tilstand Prosessforløp for BRS NO 319 Spørring måleverdier produsent Hovedprosessen er som følger: Produsenten starter en manuell prosess i forhold til å hente historiske eller produsentens IT løsninger identifiserer et behov eller er klar til å etterspørre nye. Alle typer måleverdier kan etterspørres frem til dagens dato. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding " Spørring produsent", og returnerer etterspurte til produsenten. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under Valideringsregler Validering Feilmelding Data er tilgjengelig, Tilgang til mangler tilgangskontroll Ugyldig målepunkt Målepunktet finnes ikke, eller produsenten mangler tilgangsrettigheter Data finnes ikke Data for etterspurt dato/periode finnes ikke Elhub side 37

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Måleverdirapportering Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg,

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Måleverdier Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg,

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Versjon 10 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Referanser... 1 1.4 Endringslogg... 2 2 Oversikt over prosessene

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg,

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Måleverdirapportering Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Versjon 1.0 28.08.2017 Innhold Mottak av avregningsgrunnlag (DDM) BRS-NO321 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Versjon Innholdsfortegnelse

Versjon Innholdsfortegnelse 17. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub. Tilstandsmodell

Elhub. Tilstandsmodell Elhub Tilstandsmodell Versjon 1.0 27. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om tilstandsmodellen... 2 1.3 Referanser... 3 2. Underliggende tilstander... 3 2.1 Kraftleveransekontrakt...

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Webinar mars 2017 Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Agenda Målepunkt generelt Nettselskaprelevant Kraftleverandørrelevant Administrasjonsoppgaver Agenda Målepunkt generelt - Finn, se detaljer

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Versjon 1.0 30.08.2017 Innhold Innflytt tilbake i tid BRS-NO-611/BRS-NO-103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Avanserte Elhuboppgaver

Avanserte Elhuboppgaver Avanserte Elhuboppgaver Jørgen Nafstad Møller, Leif Morland og Ingvar Aarnes Oslo 14. september Avanserte Elhuboppgaver I dette kurset får du en detaljert gjennomgang av oppgavene Elhub utfører innen måleverdier

Detaljer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapprtering, prsesspesifikke meldingsvalideringer Versjn 1.5 05.02.2016 Endringslgg... 1 1. Meldinger i BRS Måleverdirapprtering... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Prsesspesifikke

Detaljer

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Versjon 1.1 07.08.2015 Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar

Detaljer

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Elhub Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Versjon 1.5 05.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Endringslogg... 1 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer...

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014 Roadshow Oslo 17. Juni 2014 Agenda - Oslo 10.00 Velkommen, introduksjon og bakgrunn 10.40 Ny rollemodell i kraftmarkedet 11.00 Ny modell for måleverdihåndtering 11.30 Pause 11.45 Nye markedsprosesser I

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Årsrapport 2016 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2016 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 206 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 2 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7. OPPDATERING AV NØYTRALITETSPROGRAMMET...

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen,

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen, Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live Gardermoen, 11.01.2017 Agenda Gjennomgang av testløpet frem mot Elhub Go Live for alle markedsaktører Gjennomgang og demonstrasjon av aktørsertifisering

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 205 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 2 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7. OPPDATERING AV NØYTRALITETSPROGRAMMET...

Detaljer

Webinar I. Aktørsertifisering

Webinar I. Aktørsertifisering Webinar I Aktørsertifisering Fokus for dette webinaret Milepælsplan M5 krav Aktørsertifisering fra A til Å Innføringsplan for markedsaktørene Aktørtesting i 2 steg M5: Aktørsertifisering mot Edielportalen

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av AMS måleverdier

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av AMS måleverdier Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av AMS måleverdier Versjon 1.0, 13. mai 2014 13.05.2014 1 13.05.2014 2 Standard for VEE Denne standarden er utviklet som en del av prosjektet for kravspesifisering

Detaljer

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene 2009 Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA 1 Rettslig regulering Den rettslig reguleringen av forbruksmåling av el omfatter mange slags forhold,

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Versjon 1.5 05.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Endringslogg... 1 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer...

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Årsrapport 2014 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2014 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 204 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 3 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7.

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Årsrapport 2013 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2013 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 203 vedr nøytralitet i INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 2 2 Ledelsen... 2 3 Nøytralitetserklæringer... 3 4 Kundesenter... 3 5 Inkassoselskap... 3 6 Måleravlesning... 3 7 Kundeinformasjon...

Detaljer