NORSK BRUKERVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006

2 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING BAKGRUNN TILBAKEMELDING FRA BRUKERE TESTPROSEDYRER ENDRING AV EDIEL ADRESSER REFERANSER KORREKSJONER FRA TIDLIGERE VERSJONER BESKRIVELSE AV UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG USECASE DIAGRAM FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN BEREGN OG OVERSEND LEVERANDØRAVREGNING Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft Oversendelse av grunnlag for sluttbrukeravregning Aktivitetsdiagram for Beregn og oversend leverandøravregning Sekvensdiagram for Beregn og oversend leverandøravregning BEREGN OG OVERSEND GRUNNLAG FOR SALDOOPPGJØR Oversendelse av grunnlag for saldooppgjør Aktivitetsdiagram for Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør Sekvensdiagram for Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør FAKTURER SALDOOPPGJØR Oversendelse av grunnlag for fakturering av saldooppgjør Aktivitetsdiagram for Fakturer saldooppgjør Sekvensdiagram for Fakturer saldooppgjør OPPSUMMERING AV MELDINGER BRUKT I FORBINDELSE MED AVREGNINGSGRUNNLAG PRESISERING AV BEGREPER BRUK AV FORTEGN VED OVERSENDING AV VOLUMER OG BELØP MÅLEENHETER OG BRUK AV DESIMALER SOMMERTID/VINTERTID REGLER FOR AVRUNDING KODELISTEANSVARLIG FOR IDENTIFIKATORER AVVIKSHÅNDTERING KORREKSJONSOPPGJØR PÅ TIMEAVREGNEDE MÅLEPUNKTER KORREKSJON PÅ PROFILAVREGNEDE MÅLEPUNKTER OG SALDOOPPGJØR Sammenslåing av tilbaketrukket saldooppgjør og neste periodiske saldooppgjør BRUK AV KVITTERINGSMELDINGER Bruk av CONTRL Bruk av APERAK TIDSFRISTER Tidsfrister i henhold til NVEs forskrift for måling, avregning mv Tidsfrister i henhold til EBLs standard nettleieavtale OM UTILTS (AVVIK FRA MSCONS) TIDSANGIVELSER ADRESSERING...25 APPENDIKS A KLASSEDIAGRAMMER FOR MELDINGENE...26 A.1 LEVERANDØRAVREGNING (1501, 1482, 1471, 1462, 1491)...26 A.2 LEVERANDØRAVREGNING (1501)...27 A.3 LEVERANDØRAVREGNING (1581)...28 A.4 GRUNNLAG SALDOOPPGJØR (1511, 1400)...29 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 2

3 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 3 A.5 TILBAKETRUKKET GRUNNLAG SALDOOPPGJØR (1511)...30 A.6 GRUNNLAG SALDOOPPGJØR (1591)...31 A.7 TILBAKETRUKKET GRUNNLAG SALDOOPPGJØR (1591)...32 A.8 SALDOOPPGJØR (1592)...33 A.9 TILBAKETRUKKET SALDOOPPGJØR (1592)...34 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 3

4 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 4 1 INNLEDING 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet beskriver datautvekslingen i forbindelse med avregningsgrunnlag (saldooppgjør) mellom aktørene i det norske kraftmarkedet. Dokumentet er fundert på [4] NVEs forskrift nr 301- Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester og [6] Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen. Ny [4] Forskrift for måling, avregning mv., forventes gjeldende fra 1. januar Det er bare de deler av NVEs forskrift som omhandler grunnlag som skal brukes i et økonomisk oppgjør mellom to parter i kraftmarkedet som behandles i dette dokumentet. Dokumentet er således bare tenkt som et supplement til forskriften. Skulle det oppstå forskjellig tolkning mellom NVEs forskrift og disse retningslinjer er det forskriften som skal følges. Disse retningslinjene vil bli endret i takt med forskriftsendringer som betinger endring. Dokumentet retter seg primært mot personer som skal jobbe med utveksling av informasjon (meldinger) i forbindelse med avregning og saldooppgjør. Detaljerte beskrivelser av hvordan grunnlaget for avregning og saldooppgjør kan beregnes finnes i [6] Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, mens tekniske detaljer for EDIFACT meldingene som skal utveksles finnes i [3], Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, For å skape minst mulig endringer i den norske kraftbransjen er meldingen MSCONS benyttet for eksisterende meldinger for leverandøravregning og grunnlag for saldooppgjør. Meldingene for preliminært og endelig forbruk for profilavregnede målepunkter med døgnverdier, samt melding for saldooppgjør er basert på UTILTS. Bakgrunnen er at disse meldingene likevel er nye for bransjen samtidig som de trenger nye dataelementer, som beløp og koder for døgnverdier, som ikke kan plasseres i dagens versjon av MSCONS meldingen. Dokumentet er skrevet av EdiSys AS på vegne av Systemstøtte for Ediel. Dokumentet vil bli oppdatert ved behov. Systemstøtte for Ediel er ansvarlig for oppdateringen. Nye versjoner vil bli lagt ut på Tilbakemelding fra brukere Innenfor Ediel ønsker vi å få tilbakemelding på brukerveiledninger og implementasjonsguider (IG). Det kan finnes områder som kan beskrives bedre eller det kan være ønske om nye koder, funksjoner eller annet som ikke er dekket tilstrekkelig. Tilbakemelding kan gis til Systemstøtte for Ediel Om og eventuelt hvor fort eventuelle kommentarer kan implementeres i dokumentene vil avhenge av type endring. Utdypende og forklarede kommentarer kan bli implementert i IG er og brukerveiledninger forholdsvis raskt, mens endringer som påvirker meldingsstrukturer og nye anvendelser gjerne tar lengre tid. Innefor Ediel vil det normalt gå fra ett til to år mellom hver gang meldingshåndboken oppgraderes til ny versjon. 1.3 Testprosedyrer Systemstøtte for Ediel er testmotpart i forbindelse med uttesting av nye aktører og/eller programvare som skal ta i bruk Ediel meldinger. Det er utarbeidet egne testprosedyrer som skal benyttes i forbindelse med testene. Det kreves godkjennelse av Systemstøtten for Ediels testapplikasjon for å kunne utveksle Ediel meldinger i henhold til [4] Forskrift om måling, avregning m.v. fra NVE. Det forventes at de Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 4

5 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 5 enkelte aktører selv tar ansvaret for å gjennomføre testene for å verifisere at løsningen har tilstrekkelig funksjonalitet. For nærmere informasjon se Endring av Ediel adresser Alle aktører er ansvarlige for at endring av navn og adresse, herunder også organisasjonsnummer og X.400 adresser, meldes inn til Systemstøtte for Ediel sitt adresseregister. 1.5 Referanser [1] Message handbook for Ediel, Functional description, siste versjon, [2] Message handbook for Ediel, Implementation Guide for Metered Services Consumation Report, siste version, [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, [4] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, [5] Implementation guide for Utility time series message (UTILTS) for the Norwegian reconciliation process, [6] Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen, [7] EBLs standard nettleieavtale, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 5

6 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Korreksjoner fra tidligere versjoner Versjon/ Endret av Dato Endringer revisjon 1.0.F Ove Nesvik Melding med JIP (1462) er definert som påkrevet. Det er presisert i kapittel 4.2 at grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) kan trekkes tilbake enten som hele serier eller deler av en tidligere sendt serie. Det er presisert i kapittel at det skal være en-til-en forhold mellom faktura og grunnlag for fakturering av saldooppgjør så lenge fakturagrunnlaget er innenfor Ediels størrelsesbegrensning på 2MB. 1.0.E Ove Nesvik Melding med kraftleverandørens totale uttak for timeavregnede målepunkt (MSCONS, 1471) og melding med justert innmatningsprofil (JIP) for nettområdet (MSCONS, 1462) er valgfrie meldinger. Eksempler på UTILTS er flyttet til [3]Norsk Edielstandard, brukerveiledning, siste versjon, Beskrivelsene av CONTRL og APERAK er flyttet til [3]Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Beskrivelse av subadresser og begrepsavklaring er fjernet, siden dette er beskrevet i [3]. 1.0.D Ove Nesvik Kode ZZZ er rettet til kode 260 i APERAK eksempelet i vedlegg. 1.0.C Ove Nesvik Det er lagt inn kommentarer til hvordan tilbaketrukket saldooppgjør og neste periodiske saldooppgjør kan kombineres, se Eksemplene er korrigert slik at de er korrekte med hensyn til sommer/vintertid. 1.0.B Ove Nesvik SG1/RFF og SG0/CNT (Fakturareferanse og fakturatotal) er lagt inn i eksemplene. 1.0.A Ove Nesvik Tillegg for klassediagram for tilbaketrekking av MSCONS stander. Tillegg for bruk av fortegn for beløp og bruk av desimaler. Kvalitet på volumer for preliminære (1581) og målte (1591) døgnverdier er fjernet (UTILTS/SG11/STS). Alle MSCONS eksempler er flyttet til MSCONS brukerveiledning. Det er presisert at kode 9, EAN benyttes som kvalifikator for kodelisteansvarlig for målepunkt id. Det er presisert når en melding skal avvises med APERAK. Kode ZZZ er endret til kode 260 for APERAK for UTILTS. 0.3.B Ove Nesvik Skrivefeil i vedlegg C.9 er rettet (kode 999 er lagt inn isteden for kode 42 i forklaringen). 0.3.A Ove Nesvik Appendiks C.3 er fjernet (APERAK med delvis godkjenning). 0.2.D Ove Nesvik Det er lagt inn en påkrevet fakturareferanse i UTILTS/SG1/RFF i melding for saldooppgjør (1592). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 6

7 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 7 Det er lagt inn en kontroll sum i UTILTS/SG0/CNT for saldooppgjør (1592). Kontroll summen skal være en netto sum av alle beløp i meldingen (som skal være lik totalsummen på tilhørende faktura). Statuskoden i UTILTS/SG11/STS, Korrigert er fjernet. Melding med Korrigert grunnlag saldooppgjør er erstattet med tilbaketrukket grunnlag saldooppgjør (1591). Melding med Korrigert saldooppgjør er erstattet med Tilbaketrukket saldooppgjør (1592). Det er lagt inn en et nytt kvantumssegment med kode 461 = Preliminært volum samtidig som 136 = målt volum er fjernet i melding for Tilbaketrukket saldooppgjør (1592). Mulighet for å sende feilmelding (APERAK) på målepunktnivå er fjernet. APERAK benyttes kun for å godkjenne eller avvise hele meldinger. 0.2.C Ove Nesvik Melding for korrigering av grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) er endret slik at man sender tilbaketrukket volum i tillegg til nytt målt volum. Melding for korrigering av saldooppgjør (produktkode 1592) er endret slik at man sender tilbaketrukket volum istedenfor korrigert volum. 0.2.B Ove Nesvik Korrigering av skrivefeil (produktkoder) i kapittel og A Ove Nesvik Korrigert etter gjennomgang i NEE, bl.a.: Fjerning av målernummer i alle meldinger utenom MSCONS med stander. Tillegg av feilkode 999 i FTX segmentet i APERAK. Tillegg av nye koder og egne meldingsbeskrivelser for korrigeringer i UTILTS. Eget kapittel om overgangsregler er fjernet. 0.1.A Ove Nesvik Først utkast Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 7

8 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 8 2 BESKRIVELSE AV UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG 2.1 UseCase diagram for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Myndighetenes krav til utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen er nedfelt i NVE s forskrift nr 301 Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Nettselskapene har ansvar for måling og kvalitetssikring av måleresultatet for alle utvekslingspunkt som brukes til avregning av elkraft i eget nettområde. Grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftomsetningen skal være basert på disse målingene. Nettselskap har også ansvar for å fremskaffe grunnlag for avregning på aggregert nivå der det er nødvendig. I de tilfeller hvor det ikke forligger avlesning av måleverdi innen tidspunktet for økonomisk avregning skal finne sted, skal nettselskap framskaffe stipulerte måleverdier som kan brukes i avregningen. Når det foreligger avlesning for tidsrommet hvor det tidligere er benyttet stipulerte verdier, skal avregning foretas basert på nye målte verdier. Denne avregningen gjøres opp mot den tidligere avregning som var basert på stipulert forbruk. Det samme gjelder også for korreksjon etter feil i avregningsgrunnlaget. UseCase diagrammet nedenfor beskriver sammenhengen mellom roller og prosesser ved utveksling av avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i den norske kraftbransjen. De rollene som er tatt med er funksjonelle roller. Det vil si at det ikke nødvendigvis vil være atskilte selskaper som vil inneha de forskjellige rollene. I Norge vil blant annet nettselskapene inneha flere av de rollene som er tatt med. Kunde er den kunden som er ansvarlig for kontrakten om levering av strøm mot nettselskapet. Han er dermed ansvarlig for innlevering av målerverdier i målepunktet. Avregningsansvarlig er ansvarlig for regulerkraftavregningen. I Norge er det Statnett som er ansvarlig for denne avregningen. Kraftleverandør er ansvarlig for den finansielle kontrakten av strøm opp mot en kunde. Balanseansvarlig er økonomisk ansvarlig for leveransen av strøm til et målepunkt opp mot avregningsansvarlig. I Norge er denne ofte sammenfallende med kraftleverandøren. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 8

9 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 9 Oppgavegiver er ansvarlig for innrapportering av grunnlag fra et nettområde for avregning av regulerkraft. I Norge er dette nettselskapene. Saldooppgjørsansvarlig er ansvarlig for å gjøre opp ubalansen mellom de verdiene oppgavegiver har rapportert til avregningsansvarlig og det som i ettertid blir målt på målepunktene. Rollen innehas i Norge av nettselskapene. Måleverdiansvarlig er ansvarlig for at nødvendige måleverdier blir samlet inn og kvalitetssikret. Rollen innehas i Norge av nettselskapene. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 9

10 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Beregn og oversend leverandøravregning Med leverandøravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av regulerkraft på kraften hver enkelt balanseansvarlig tar ut i nettområdet. Leverandøravregningen omfatter også rapportering av avregningsgrunnlaget til balanseansvarlig/kraftleverandør. Avregningsperioden for regulerkraft er en uke. Avregningsansvarlig for regulerkraft foretar økonomisk avregning mot balanseansvarlig av differansen mellom kraftuttaket som balanseansvarlig har forhåndsmeldt og det kraftuttak som nettselskap rapporterer i nettområdet. Oppgavegiver skal på grunnlag av forbruk i de målepunkt en balanseansvarlig har kraftleveranse, beregne det totale kraftuttaket den balanseansvarlige har hatt i nettområdet i avregningsuken. Det totale kraftuttaket fremkommer som summen av kraftuttaket i timeavregnede og profilavregnede målepunkter. Timeavregnede målepunkt. Grunnlag til regulerkraftavregning av timeavregnede målepunkt skal være avleste måleverdier. Ved manglende avlesning stipuleres forbruk på grunnlag av sist avlest måleverdi for tilsvarende periode. Når det igjen foreligger måleravlesning skal nettselskap foreta et korreksjonsoppgjør mot balanseansvarlig på differansen mellom stipulert og målt forbruk. Profilavregnede målepunkt. Grunnlag til regulerkraftavregning av profilavregnede målepunkt stipuleres. Ved stipulering beregnes målepunktets prosentandel av forventet årlig kraftuttak for alle profilavregnede målepunkt i nettområdet. Målepunktets stipulerte forbruk er dennes prosentvise andel av totalt innmatet kraft til alle profilavregnede målepunkt i nettet (JIP). Med grunnlag i prosentandel og justert innmatningsprofil beregnes stipulert (preliminært) døgnforbruk for hvert profilavregnet målepunkt. Med utgangspunkt i preliminært døgnforbruk i målepunktet, beregnes den balanseansvarliges totale uttak av ikke-timeavregnet forbruk omregnet til kwh/h etter justert innmatningsprofil. Ved korreksjon etter feil i avregningsgrunnlaget skal ny avregning foretas basert på de nye verdiene. Denne avregningen gjøres opp mot den tidligere avregningen Oversendelse av grunnlag for avregning av regulerkraft. Følgende data skal oversendes innen tre virkedager etter avregningsukens slutt: Oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak (pr komponentkode) i avregningsperioden sendes til avregningsansvarlig for regulerkraft (MSCONS, 1501) Oppgave over balanseansvarliges totale kraftuttak (pr komponentkode) i avregningsperioden sendes til balanseansvarlig/kraftleverandør (MSCONS, 1501) Oppgave over kraftleverandørens totale uttak for profilavregnede målepunkt (MSCONS, 1482), justert innmatningsprofil for nettområdet i avregningsperioden JIP (MSCONS, 1462) og eventuelt (valgfritt) kraftleverandørens totale uttak for timeavregnede målepunkt (MSCONS, 1471) sendes til kraftleverandør Oversendelse av grunnlag for sluttbrukeravregning. Med sluttbrukeravregning menes de aktiviteter som nettselskap i egenskap av oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av kraft levert til sluttbruker. Aktiviteten omfatter også oversendelse av avregningsgrunnlaget. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 10

11 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 11 Følgende data skal oversendes innen tre virkedager etter avregningsukens slutt: Oppgave over kraftleverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt avregnet som timemålt i regulerkraftavregningen i avregningsperioden (MSCONS, 1491) sendes til kraftleverandør. Oppgave over kraftleverandørens uttak av preliminært forbruk med døgnoppløsning pr. profilavregnet målepunkt i avregningsperioden for regulerkraft (UTILTS, 1581) sendes til kraftleverandør Aktivitetsdiagram for Beregn og oversend leverandøravregning Kommentarer til aktivitetsdiagrammet: Aktiviteten Beregn grunnlag for leverandøravregning består av følgende beregninger: (1) JIP pr time (innmating i nettet fratrukket nettap og sum av timeavregnede målepunkter) (2) JIP pr døgn (summen av JIP pr time over døgnet) (3) Prosentandel av JIP pr målepunkt (4) Preliminært volum pr døgn pr målepunkt (5) Preliminært volum pr døgn pr komponentkode (6) Preliminært volum pr time pr komponentkode For en nærmere beskrivelse av beregningene henvises det til [6], Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Sekvensdiagram for Beregn og oversend leverandøravregning Følgende meldinger skal utveksles i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 11

12 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 12 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 12

13 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på et målepunkt skal oppgave over forbruk i avlesningsperioden sendes til kraftleverandør. Meldingen skal inneholde fra/til dato og fra/til stand for siste avlesningsperiode, samt volum i avlesningsperioden. Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på et målepunkt skal oppgave over estimert årsforbruk for målepunktet. Innen 3 uker etter at det foreligger måleravlesning på målepunktet og det er beregnet justert innmatningsprofil for nettområde skal døgnfordelt forbruk etter justert innmatningsprofil i avlesningsperioden sendes til kraftleverandør. Det skal fremgå at avregningsgrunnlaget er målte verdier. Volumer og stander skal overføres i hele kwh Oversendelse av grunnlag for saldooppgjør. Følgende data skal oversendes innen tre uker etter at det foreligger måleravlesning (for profilavregnede målepunkter): Oppgave over kraftleverandørens kraftuttak i hvert enkelt målepunkt (fra/til dato og fra/til stand for siste avlesningsperiode, samt volum i avlesningsperioden) (MSCONS, 1511) sendes til kraftleverandør. Oppgave over estimert årsforbruk pr målepunkt (MSCONS, 1400) sendes til kraftleverandør. Oppgave over døgnfordelt forbruk etter justert innmatningsprofil i avlesningsperioden (UTILTS, 1591) sendes til kraftleverandør Aktivitetsdiagram for Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør Kommentarer til aktivitetsdiagrammet: Aktiviteten Beregn grunnlag for saldooppgjør består av følgende beregninger: (1) Målt volum pr målepunkt (Ny målestand fratrukket forrige målestand, eventuelt multiplisert med målerkonstant) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 13

14 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 14 (2) Målt volum pr målepunkt pr døgn (3) Differansevolum (Målt volum fratrukket preliminært volum) For en nærmere beskrivelse av beregningene henvises det til [6], Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Sekvensdiagram for Beregn og oversend grunnlag for saldooppgjør Følgende meldinger skal utveksles i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 14

15 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Fakturer saldooppgjør I egenskap av rollen som saldooppgjørsansvarlig har nettselskapet ansvar for å skaffe til veie grunnlag og fakturere differansen mellom avregnet grunnlag for regulerkraft (preliminært volum) og målt forbruk på profilavregnede målepunkter. Differansen gjøres opp mot balanseansvarlig til markedspris i utvekslingspunktet mot sentralnettet. Ved beregning av grunnlag for regulerkraftavregning ble det beregnet et preliminært døgnforbruk for alle profilavregnede målepunkter. På grunnlag av måleravlesning og målt forbruk i avlesningsperioden beregnes målt forbruk pr døgn fordelt etter justert innmatningsprofil (JIP). Differansevolum pr døgn beregnes som differansen mellom målt døgnforbruk og preliminært døgnforbruk. Døgnpris beregnes på grunnlag av områdepris på elspotmarkedet veid mot justert innmatningsprofil i det aktuelle døgnet. Saldooppgjøret gjøres opp pr døgn og døgnpris multiplisert med saldovolum pr døgn. Umiddelbart etter at det foreligger en kvalitetssikret målerstand, og preliminært døgnvolum for målepunktet i avlesningsperioden er beregnet, anbefales det å beregne målt døgnvolum og tilhørende differansevolum for hvert målepunkt Oversendelse av grunnlag for fakturering av saldooppgjør. Følgende data skal oversendes minimum ved hvert årsskifte og resultatet skal være medelt balanseansvarlig innen 6 uker etter årsskifte. Det anbefales imidlertid å la fakturering av saldooppgjør følge periodene for måleravlesningen i nettområdet: Oppgave over grunnlag for fakturering av saldooppgjør (pr komponentkode) oversendes elektronisk til balanseansvarlig/leverandør, inneholdende: Fakturareferanse MålepunktID Fra/til dato for avlesningsperioden summen av saldobeløp i avlesningsperioden summen av differansevolum i avlesningsperioden summen av målt volum i avlesningsperioden summen av preliminært volum i avlesningsperioden Netto sum av alle beløp i meldingen (lik totalsummen på tilhørende faktura) (UTILTS, 1592) sendes til kraftleverandør. I UTILTS for saldooppgjør (1592) sendes en fakturareferanse i SG1/RFF (påkrevet), for å kunne vite hvilken faktura kraftleverandøren får grunnlag for. I tillegg sendes det en kontrollsum i SG0/CNT i slutten av meldingen (påkrevet) med en netto sum av alle beløp i meldingen (som skal være lik totalsummen på tilhørende faktura). Det skal være en-til-en forhold mellom faktura og grunnlag for fakturering av saldooppgjør så lenge fakturagrunnlaget er innenfor Ediels størrelsesbegrensning på 2MB. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 15

16 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Aktivitetsdiagram for Fakturer saldooppgjør Kommentarer til aktivitetsdiagrammet: Aktiviteten Beregn grunnlag for saldooppgjør består av følgende beregninger: (1) Veide Elspotpriser på døgnnivå (2) Saldooppgjør pr målepunkt (3) Aggregerte verdier pr kraftleverandør For en nærmere beskrivelse av beregningene henvises det til [6], Teknisk standard for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Sekvensdiagram for Fakturer saldooppgjør Følgende meldinger skal utveksles i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 16

17 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Oppsummering av meldinger brukt i forbindelse med avregningsgrunnlag Dette dokumentet beskriver de deler av [4], Forskrift om måling, avregning mv. som omfatter datautveksling av grunnlag for regulerkraftavregning, sluttbrukeravregning og saldooppgjør. Deler av denne datautvekslingen er allerede implementert i den norske kraftbransjen og for disse meldingene er dette dokumentet kun ment som en presisering og plassering i en helhet. I tillegg til det som allerede er implementert foreslås det tre nye meldinger. Tabellen nedenfor viser de meldingene som skal utveksles i henhold til nytt forslag til forskrifter: Melding Produkt Innhold Aggregering Sendes til Frekvens Status kode MSCONS 1501 Totalt forbruk Pr. komponentkode Avregningsansvarlig 3 dager etter avregningsukens Sendes i dag slutt MSCONS 1501 Totalt forbruk Pr. komponentkode Balanseansvarlig / Kraftleverandør 1) 3 dager etter avregnings- Sendes i dag MSCONS 1482 Totalt forbruk, profilavregnede målepunkter MSCONS 1471 (valgfri) Totalt forbruk, timeavregnede målepunkter Pr. komponentkode Pr. komponentkode MSCONS 1462 JIP Pr. komponentkode MSCONS 1491 Målt forbruk, timeavregnede målepunkter UTILTS 1581 Preliminært forbruk pr. døgn MSCONS 1511 Fra/til stand og volum MSCONS 1400 Estimert årsforbruk UTILTS 1591 Målt forbruk pr. døgn UTILTS 1592 Sum saldobeløp, sum differansevolum, sum målt volum og sum preliminært volum Pr. timeavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Pr. profilavregnet målepunkt Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør ukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt 3 dager etter avregningsukens slutt 3 uker etter avlesning 3 uker etter avlesning 3 uker etter avlesning Kraftleverandør Minimum 6 uker etter årsskifte Sendes i dag Sendes i dag Sendes i dag Sendes i dag Ny Sendes i dag Sendes i dag 1) Meldingen sendes til både Balanseansvarlig og Kraftleverandør dersom disse er forskjellige aktører. Ny Ny Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 17

18 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 18 3 PRESISERING AV BEGREPER 3.1 Bruk av fortegn ved oversending av volumer og beløp Fortegn på volum og beløp bestemmes av produktkode og kvantumstype (Quantity type code qualifier), etter følgende regler: 1581, Leverandøravregning (preliminært forbruk pr. døgn): Volumer skal være positive (uten fortegn). 1591, Grunnlag saldooppgjør (målt forbruk pr. døgn): Volumer skal normalt være positive (uten fortegn). Imidlertid er negative volumer tillatt, for eksempel dersom tidligere avlesinger har vært for høye. Eventuelle negative volumer sendes som negativt tall (med ledende minustegn foran volumet). 1591, Tilbaketrekking av Grunnlag saldooppgjør (målt forbruk pr. døgn): Ved tilbaketrekking av1591, Grunnlag saldooppgjør, benyttes samme fortegnsregler som for originalmeldingen som trekkes tilbake. Kode 58 i kvantumstype (Quantity type code qualifier) angir at det er en tilbaketrekking. Dette vil si at volumer normalt sendes som positive tall (uten fortegn), merket tilbaketrukket. Dersom en har avlest feil slik at volumet på en avlesning blir negativ, sendes denne som et negativt tall (med ledende minustegn foran volumet). 1592, Saldooppgjør: Preliminært volum (estimert) sendes tilsvarende 1581, Leverandøravregning (positivt tall uten fortegn). Målt volum sendes tilsvarende 1591, Grunnlag saldooppgjør (normalt positivt men kan i feilsituasjoner være negativt). Differansevolum sendes alltid som målt volum fratrukket preliminært volum (estimert). Differansevolumet kan være både positivt (uten fortegn) og negativt (med ledende minustegn foran volumet). Beløp vil ha samme fortegn som differansen (positive beløp uten fortegn og negative beløp med ledende minustegn) 1592, Tilbaketrekking av Saldooppgjør: Ved tilbaketrekking av1592, Saldooppgjør, sendes beløpet med snudd fortegn i forhold til originalmeldingen. Dette for å få fakturatotalen på meldingen til å stemme med papir fakturaen: Preliminært volum (estimert) sendes tilsvarende originalmelding (positivt tall uten fortegn). Målt volum sendes tilsvarende originalmelding men med ny kode 58 i kvantumstype (Quantity type code qualifier) som angir at det er en tilbaketrekking. Differansevolumet sendes identisk med tilsvarende volum i originalmeldingen som tilbaketrekkes. Beløp vil ha motsatt fortegn i forhold til differansevolumet. 3.2 Måleenheter og bruk av desimaler Volumer skal alltid sendes i hele kwh (uten desimaler). Beløp skal alltid sendes i NOK (norske kroner) med inntil 2 desimaler. EDIFACT sine regler for numeriske verdier skal følges: Det skal alltid være et tall foran et desimalskilletegn Ledende nuller ( 0 ) skal utelates Ikke-signifikante nuller ( 0 ) etter desimalskilletegnet skal utelates. Desimalskilletegn skal være punktum (. ). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 18

19 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen Sommertid/vintertid Sommertid/vintertid håndteres [3] Norsk Ediel-standard, brukerveiledning, siste versjon, Regler for avrunding I alle beregninger som fordeler volum fra en periode til delvolumer innenfor samme periode, må det tas hensyn til desimalene. Dette skal gjøres ved at desimalene fra resultatet for en delperiode overføres, som rest i beregningen av volumet, til neste delperiode. 3.5 Kodelisteansvarlig for identifikatorer Kode SM skal benyttes som kvalifikator for kodelisteansvarlig for norske identifikatorer som komponentkode og produktkode. Kode 9 skal benyttes som kvalifikator for kodelisteansvarlig for EAN målepunkt id. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 19

20 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag (saldooppgjør) i kraftbransjen 20 4 AVVIKSHÅNDTERING 4.1 Korreksjonsoppgjør på timeavregnede målepunkter Korreksjoner på timeavregnede målepunkter skal gjøres opp så snart det foreligger korrekte verdier for måleren. Så snart korrekte data foreligger skal ny fil med forbruksdata oversendes elektronisk til kraftleverandør i henhold til gjeldende regler for meldingsutveksling for timeavregnede målepunkter. Korreksjonen skal gjøres opp med timeoppløsning for den aktuelle perioden, og skal avregnes ved bruk av regulærkraftpris med timeoppløsning for tilsvarende periode. I tillegg skal det oversendes en faktura til kraftleverandør. Som underlag for faktura skal det vedlegges oversikt over avregnet forbruk, nye forbruksverdier, differansen mellom ny og avregnet verdi og regulærkraftpriser. Alle verdiene skal gjøres opp med timeoppløsning. I praksis betyr dette at man sender en ny MSCONS-melding med målt forbruk med timeoppløsning for målepunktet for relevant periode (produktkode 1491) og en tilhørende faktura på papir. 4.2 Korreksjon på profilavregnede målepunkter og saldooppgjør Når avregningsgrunnlag er oversendt til annen aktør eller benyttet i intern avregning skal det være låst for endring av innhold. Ved korreksjon i avregningsgrunnlaget opprettes nytt avregningsgrunnlag for den perioden som skal korrigeres. Avregning av korrigerte verdier gjøres opp mot tidligere avregning. En korreksjon i regulerkraft- og eller saldoavregning kan også gjelde endring av dato for kontrakt (leverandørbytte). I praksis betyr dette at følgende meldinger kan sendes til kraftleverandøren i forbindelse med korrigeringer: A) MSCONS (produktkode 1511) med tilbaketrekking av fra/til stand for målepunktet B) Ny MSCONS (produktkode 1511) med ny fra/til stand og volum for målepunktet C) MSCONS (produktkode 1400) med nytt estimert årsforbruk for målepunktet D) UTILTS (produktkode 1591) med tilbaketrukket forbruk pr. døgn for målepunktet E) Ny UTILTS (produktkode 1591) med nytt forbruk pr. døgn for målepunktet F) UTILTS (produktkode 1592) med tilbaketrukket sum saldobeløp, og sum preliminært volum, sum målt volum og sum differansevolum. Målt volum sendes ikke for tilbaketrekkinger. G) Ny UTILTS (produktkode 1592) med sum saldobeløp, sum preliminært volum, sum målt volum og sum differansevolum. Hvilke av meldingene som må sendes på nytt avhenger av hvor langt i prosessen man har kommet. Dersom man skal korrigere en stand etter at melding D) over er sendt, må man resende meldingene A) til C). Ved korrigering av grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) sendes først en melding med tilbaketrekking av tidligere sendte volumer, med kode 58, tilbaketrukket volum for volumet. Deretter sendes en ny grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) med nye volumer. Dersom korrigeringen gjelder en endring av dato (for eksempel ved endring av tidspunkt for leverandørbytte) vil det ikke nødvendigvis være like mange dager i meldingen med tilbaketrekking som i meldingen med nye volumer. Grunnlag saldooppgjør (produktkode 1591) kan trekkes tilbake enten som hele serier eller deler av en tidligere sendt serie. I forbindelse med korrigering av endelige døgnverdier tilbake i tid må minimum alle verdier som påvirkes av korrigeringen tilbaketrekkes og resendes. Eksempel: Dersom en målerstand som var sendt ett år tilbake korrigeres og dette påvirker de endelige døgnverdier fire uker før og fire uker etter dato for måleravlesning må minimum døgnverdiene for de 8 relevante uken tilbaketrekkes og resendes. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 20

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Norsk meldingsversjon: 8A (6A for MSCONS) Versjon og revisjon: 2.0 Oppdatering: W Status: For implementering Dato: 27. januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for implementering av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: C Dato: 20. februar 2006 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 REFERANSER...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER VILKÅR FOR PLUSSKUNDER Oppdragsgiver: Energi Norge Kontaktperson: Trond Svartsund Leverandør: Energy Creative group AS (ECgroup) Kontaktperson hos ECgroup: Svein Sandbakken Dato: 2. september 2011 Antall

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst knyttet til Nordic Balance

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Tinn Energi as, strøm og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg.

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Istad Kraft AS og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Detaljer

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Versjon 1.1 07.08.2015 Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder, offentlige

Detaljer

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Energiledd Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Hvorfor energiledd? Et grunnleggende prinsipp for optimal ressursanvendelse er at den marginale kostnaden ved å frembringe et gode, skal være lik kjøpers

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

GS1 Målepunkt identifikasjon

GS1 Målepunkt identifikasjon GS1 Målepunkt identifikasjon Kort innføring om oppbygging, tildeling og administrasjon GS1 Guiden 3 Målepunkt Målepunkt ID Bakgrunn Regelverket er etablert i forbindelse med innføring av ny målepunkt identifikasjon

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon Clei Norges vassdrags- og energidlrektorat N V E SKL Nett AS Postboks 24 5401 STORD 2 08. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200902366-7 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans GeorgeDahl Deres ref.:

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn... 3 2 Ledelse og ansvar... 4 3 Taushetserklæring... 4 4 Nøytralitetserklæring... 4 5 Funksjonelt skille... 5 6 Avregningstjenester... 5 7 Kundesenter...

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Svorka Energi AS og bedriftskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Svorka Energi AS og bedriftskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Svorka Energi AS og bedriftskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Svorka Energi AS og små og mellomstore bedriftskunder, offentlige kunder,

Detaljer

Utredning **** Forslag til system for Unik Målepunkt Identifikasjon

Utredning **** Forslag til system for Unik Målepunkt Identifikasjon Utredning **** Forslag til system for Unik Målepunkt Identifikasjon Dato: 17. November 2000 Utarbeidet av: EdiSys AS Utarbeidet for: Systemstøtten for Ediel SAMMENDRAG Denne utredningen inneholder vurderinger

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. mars 2007 Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Dato: Onsdag 31.

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerombudet har forhandlet

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: 200701944 Vår ref.: 2009/100 MAB JAPF 478.1 Dato: 12.02.2009 Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS)

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

Felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet

Felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet Felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet 04.04.2011 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no Internett: www.davinci.no Foretaksnr: 981 270

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27 Vannkraftaktører med aggregater > 10 MVA Saksbeh./tlf.nr. Ingrid Helene Eivik / +4723903301 Deres ref./deres dato / Vår ref./ dok. id.12/01258-17 Vår dato 17.12.13 Vedtak om betaling for systemtjenester

Detaljer